7.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 245/44


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 73/2006,

tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 10 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 38/2006 (1).

(2)

On aiheellista ulottaa sopimuspuolten välinen yhteistyö koskemaan myös päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006 14 päivänä joulukuuta 2005 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 2113/2005/EY (2).

(3)

Sen vuoksi sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivästä tammikuuta 2006,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 2 artiklan 5 kohdan yhdeksänteen luetelmakohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2256/2003/EY) alaluetelmakohta seuraavasti:

”—

32005 D 2113: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2113/2005/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 2005 (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 34)”

.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 2006.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

R. WRIGHT


(1)  EUVL L 147, 1.6.2006, s. 58.

(2)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 34.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.