7.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 245/4


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 58/2006,

tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite IV muutettiin 30 päivänä syyskuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 118/2005 (1).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 artiklan 4 kohdassa ja 95 artiklan 4 kohdassa säädettyjen luetteloiden laatimisesta 11 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn päätöksen N:o 170 tarkistamisesta 26 päivänä toukokuuta 2005 tehty Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätös N:o 203 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä VI olevaan 3.51 kohtaan (päätös N:o 170) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32005 D 0965: päätös N:o 203, tehty 26 päivänä toukokuuta 2005 (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 27)”

.

2 artikla

Päätöksen N:o 203 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2006, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 2006.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

R. WRIGHT


(1)  EUVL L 339, 22.12.2005, s. 22.

(2)  EUVL L 349, 31.12.2005, s. 27.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.