22006A1208(04)

Sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta

Virallinen lehti nro L 345 , 08/12/2006 s. 0026 - 0072


Sopimus

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta

SOPIMUSPUOLET, JOTKA

PALAUTTAVAT MIELEEN, että muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta vuonna 1979 tehty yleissopimus edistää kansainvälistä yhteistyötä muuttavien eläinlajien suojelemiseksi;

PALAUTTAVAT MYÖS MIELEEN, että Bonnissa lokakuussa 1985 pidetty ensimmäinen yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen istunto kehotti yleissopimuksen sihteeristöä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin länsipalearktisia sorsalintuja koskevan sopimuksen laatimiseksi;

OTTAVAT HUOMIOON, että muuttavat vesilinnut ovat tärkeä osa maailman biologista monimuotoisuutta, joka vuonna 1992 tehdyn biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Agenda 21:n hengen mukaisesti pitäisi säilyttää nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi;

OVAT TIETOISIA tiettyjen muuttavien vesilintulajien pyynnin taloudellisesta, yhteiskunnallisesta, kulttuurillisesta ja virkistyksellisestä hyödystä sekä vesilintujen ympäristöllisestä, ekologisesta, geneettisestä, tieteellisestä, esteettisestä, virkistyksellisestä, kulttuurillisesta, koulutuksellisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta arvosta yleensä;

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että vesilintujen pyytämisen tulee perustua lajien säilyttämiseen, ottaen huomioon kyseisten lajien levinneisyyteen ja biologisiin ominaisuuksiin perustuvan suojeluaseman;

OVAT TIETOISIA siitä, että muuttavat vesilinnut ovat erityisen haavoittuvia, koska ne muuttavat pitkiä matkoja ja ovat riippuvaisia kosteikoista, joiden määrä vähenee ja joita ihmisen luontoa säästämättömät toimenpiteet kuluttavat jatkuvasti, kuten vuonna 1971 tehdyssä vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevassa yleissopimuksessa todetaan;

TOTEAVAT, että on tarpeen ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin muuttavien vesilintulajien ja niiden elinympäristöjen vähenemisen estämiseksi Afrikan ja Euraasian vesilintujen maantieteellisellä muuttoalueella;

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että monenvälisen sopimuksen solmiminen ja sen soveltaminen koordinoidusti ja keskitetysti edistävät merkittävästi muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen tehokasta suojelua; ja

MYÖNTÄVÄT, että sellaisen sopimuksen tehokas soveltaminen edellyttää avun antamista joillekin lintujen levinneisyysalueella oleville valtioille muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen tutkimista ja seurantaa ja kyseisten elinympäristöjen hoitamista varten, sekä tieteellisten ja hallinnollisten laitosten perustamista tai kehittämistä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I artikla

Soveltamisala, määritelmät ja tulkinta

1. Tämän sopimuksen maantieteellinen soveltamisala on sopimuksen liitteessä 1 määritelty Afrikan ja Euraasian vesilintujen muuttoalue, josta käytetään jäljempänä nimeä "sopimusalue".

2. Tässä sopimuksessa

a) "yleissopimus" tarkoittaa vuonna 1979 tehtyä yleissopimusta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta;

b) "yleissopimuksen sihteeristö" tarkoittaa yleissopimuksen IX artiklan nojalla perustettua toimielintä;

c) "vesilinnut" tarkoittavat sellaisia lintulajeja, jotka ovat ekologisesti riippuvaisia kosteikoista ainakin osan aikaa elinvuodestaan, joiden levinneisyys ulottuu kokonaan tai osittain sopimusalueelle ja jotka on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä 2;

d) "sopimuksen sihteeristö" tarkoittaa tämän sopimuksen VI artiklan 7 kappaleen (b) kohdan nojalla perustettua toimielintä;

e) "sopimuspuolet" tarkoittavat tämän sopimuksen sopimuspuolia, ellei asiayhteydestä toisin ilmene;

ja

f) "läsnäolevat ja äänioikeuttaan käyttävät sopimuspuolet" tarkoittavat niitä sopimuspuolia, jotka ovat läsnä ja äänestävät puolesta tai vastaan. Niitä sopimuspuolia, jotka pidättyvät äänestämästä, ei lasketa läsnäoleviin ja äänioikeuttaan käyttäviin sopimuspuoliin.

Lisäksi yleissopimuksen I artiklan 1(a)–(k) kohdalla on tässä sopimuksessa tarpeellisin muutoksin sama merkitys.

3. Tämä sopimus on yleissopimuksen IV artiklan 3 kappaleen mukainen sopimus.

4. Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa. Jokainen viittaus sopimukseen on samalla viittaus sen liitteisiin.

II artikla

Pääperiaatteet

1. Sopimuspuolet ryhtyvät koordinoituihin toimenpiteisiin säilyttääkseen tai palauttaakseen muuttavien vesilintujen suotuisan suojelutason. Tässä tarkoituksessa ne soveltavat kansallisen toimivaltansa rajoissa tämän sopimuksen III artiklassa määrättyjä toimenpiteitä sekä IV artiklan mukaisessa toimintasuunnitelmassa määritettyjä erityisiä toimenpiteitä.

2. Sopimuspuolten tulisi 1 kappaleessa määrättyjä toimenpiteitä soveltaessaan ottaa huomioon varovaisuusperiaate.

III artikla

Yleiset suojelutoimenpiteet

1. Sopimuspuolet ryhtyvät toimenpiteisiin muuttavien vesilintujen suojelemiseksi, kiinnittäen erityisesti huomiota uhanalaisiin lajeihin sekä sellaisiin lajeihin, joiden suojelutaso on epäsuotuisa.

2. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet:

a) myöntävät uhanalaisille muuttaville vesilintulajeille yhtä tehokkaan suojelun kuin yleissopimuksen III artiklan 4 ja 5 kappaleessa myönnetään;

b) varmistavat, että mikä tahansa muuttavien vesilintujen käyttö perustuu niiden ekologiasta saatavilla oleviin mahdollisimman tarkkoihin tietoihin ja on kestävää sekä lajin että sen säilymistä tukevan ekologisen populaation suhteen;

c) määrittävät niiden alueella olevia muuttavien vesilintujen esiintymispaikkoja ja elinympäristöjä ja tukevat näiden paikkojen suojelua, hoitoa ja ennallistamista yhteistyössä tämän sopimuksen IX artiklan (a) ja (b) kappaleessa mainittujen elinympäristöjen suojelusta vastaavien toimielinten kanssa;

d) koordinoivat pyrkimyksiään sen varmistamiseksi, että sopivien elinympäristöjen verkosto säilytetään, tai tarvittaessa palautetaan kyseisten muuttavien vesilintulajien koko levinneisyysalueella, erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa kosteikot ulottuvat kahden tai useamman tämän sopimuksen sopimuspuolen alueelle;

e) tutkivat ongelmia, joita ihmisen toiminta aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa, ja pyrkivät soveltamaan korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien elinympäristöjen ennallistaminen ja elinympäristön häviämisen korvaaminen;

f) tekevät yhteistyötä hätätilanteissa, jotka vaativat keskitettyä kansainvälistä toimintaa, sekä näissä tilanteissa uhanalaisimpien muuttavien vesilintulajien määrittämisessä, ja tekevät yhteistyötä sopivien hätätoimenpiteiden kehittämisessä lisätäkseen näiden lajien suojelua sellaisissa tilanteissa sekä yhteistyötä ohjeiden laatimisessa yksittäisille sopimuspuolille, jotka ovat tekemisissä tällaisten tilanteiden kanssa;

g) estävät alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien vesilintulajien tahallisen siirtämisen ympäristöön ja ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen sellaisten lajien tahattoman vapaaksi päästämisen, jos tällainen siirtäminen tai vapaaksi päästäminen saattaa luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelutason kyseenalaiseksi; jos alkuperäiseen lajistoon kuulumattomia vesilintulajeja on jo siirretty, sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen näitä lajeja muodostamasta mahdollista uhkaa alkuperäiseen lajistoon kuuluville lajeille;

h) aloittavat tutkimuksen tai tukevat muuttavien vesilintujen biologiaa ja ekologiaa koskevaa tutkimusta, mukaan lukien tutkimus- ja seurantamenetelmien yhtenäistäminen, ja tarvittaessa yhteisen tutkimuksen tai tutkimusyhteistyön aloittaminen ja yhteisten seurantamenetelmien käyttöön ottaminen;

i) analysoivat koulutusvaatimuksia, jotka koskevat mm. muuttavien vesilintujen tutkimista, seurantaa ja rengastamista sekä kosteikkojen hoitoa määrittääkseen koulutuksen kannalta tärkeimmät aiheet ja alueet, ja tekevät yhteistyötä sopivien koulutusohjelmien kehittämiseksi ja tarjoamiseksi;

j) kehittävät ja pitävät yllä ohjelmia kasvattaakseen tietoisuutta ja ymmärtämystä muuttavien vesilintujen suojelun tarpeesta yleensä sekä tämän sopimuksen erityisistä tavoitteista ja määräyksistä;

k) vaihtavat tietoa ja tutkimuksen, seurannan, suojelun ja koulutusohjelmien tuloksia;

ja

l) tekevät yhteistyötä avustaakseen toisiaan soveltamaan tätä sopimusta erityisesti tutkimukseen ja seurantaan.

IV artikla

Toimintasuunnitelma ja suojeluohjeet

1. Tämän sopimuksen liitteeseen 3 on lisätty toimintasuunnitelma. Se määrittää seuraaviin otsikkoihin liittyvät ensisijaisia lajeja ja aiheita koskevat toimenpiteet, joihin sopimuspuolet ryhtyvät tämän sopimuksen III artiklassa määriteltyjen yleisten suojelutoimenpiteiden mukaisesti:

a) lajien suojeleminen;

b) elinympäristön suojeleminen;

c) ihmisen toiminnan ohjaaminen;

d) tutkimus ja seuranta;

e) koulutus ja tiedottaminen;

ja

f) täytäntöönpano.

2. Toimintasuunnitelma tarkistetaan jokaisessa sopimuspuolten kokouksen varsinaisessa istunnossa, ottaen huomioon suojeluohjeet.

3. Jokainen toimintasuunnitelman muutos hyväksytään sopimuspuolten kokouksessa, ottaen huomioon tämän sopimuksen III artiklan määräykset.

4. Suojeluohjeet saatetaan sopimuspuolten kokouksen ensimmäisen istunnon hyväksyttäväksi ja tarkistetaan säännöllisesti.

V artikla

Täytäntöönpano ja rahoitus

1. Jokainen sopimuspuoli:

a) nimeää tämän sopimuksen soveltamiseksi viranomaisen tai viranomaiset, jotka mm. seuraavat kaikkea toimintaa, jolla voi olla vaikutusta niiden muuttavien vesilintulajien suojelutasoon, joiden levinneisyysalueella kyseinen sopimusvaltio on;

b) nimeää yhteyspaikan muille sopimuspuolille ja toimittaa yhteystiedot viipymättä sopimuksen sihteeristölle, joka toimittaa ne välittömästi muille sopimuspuolille;

ja

c) laatii jokaista sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa varten, toisesta istunnosta alkaen, raportin sopimuksen soveltamisesta viitaten erityisesti suojelutoimenpiteisiin, joihin se on ryhtynyt. Sellaisten raporttien muodosta päätetään sopimuspuolten kokouksen ensimmäisessä istunnossa ja sitä tarkistetaan tarvittaessa myöhemmissä sopimuspuolten kokouksen istunnoissa. Jokainen raportti toimitetaan sopimuksen sihteeristölle viimeistään 120 päivää ennen sitä sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa, jota varten raportti on laadittu, ja sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset muille sopimuspuolille.

2. a) Jokainen sopimuspuoli osallistuu sopimuksen budjettiin Yhdistyneiden Kansakuntien maksuosuusasteikon mukaisesti. Vesilintujen levinneisyysalueella olevan sopimusvaltion maksuosuus ei voi ylittää 25:tä prosenttia kokonaisbudjetista. Minkään alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön maksuosuuden ei voida edellyttää ylittävän 2,5:tä prosenttia hallinnollisista menoista.

b) Budjettiin liittyvät päätökset ja tarpeelliseksi katsottavat maksuosuusasteikon muutokset hyväksytään sopimuspuolten kokouksessa yksimielisesti.

3. Sopimuspuolten kokous voi perustaa sopimuspuolten vapaaehtoisista lahjoituksista tai muista lähteistä saatavilla varoilla suojelurahaston, jonka tarkoituksena on rahoittaa muuttavien vesilintujen suojeluun ja hoitoon liittyvää seurantaa, tutkimusta, koulutusta ja projekteja.

4. Sopimuspuolia kehotetaan tarjoamaan joko monenvälistä tai kahdenvälistä koulutusapua sekä teknistä ja taloudellista apua muille sopimuspuolille auttaakseen heitä tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanossa.

VI artikla

Sopimuspuolten kokous

1. Sopimuspuolten kokous on tämän sopimuksen päättävä elin.

2. Neuvoteltuaan yleissopimuksen sihteeristön kanssa tallettaja kutsuu sopimuspuolten kokouksen istunnon koolle viimeistään vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä. Sen jälkeen sopimuksen sihteeristö kutsuu sopimuspuolten kokouksen varsinaiset istunnot koolle vähintään kolmen vuoden välein, neuvoteltuaan yleissopimuksen sihteeristön kanssa, ellei sopimuspuolten kokous toisin päätä. Mikäli mahdollista, sellaiset istunnot pidetään yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen varsinaisten istuntojen yhteydessä.

3. Sopimuksen sihteeristö kutsuu koolle sopimuspuolten kokouksen ylimääräisen istunnon, jos vähintään kolmasosa sopimuspuolista sitä kirjallisesti pyytää.

4. Yhdistyneet Kansakunnat, sen erityisjärjestöt, Kansainvälinen atomienergiajärjestö, mikä tahansa sopimuksen ulkopuolinen valtio sekä kansainvälisten sopimusten sihteeristöt, jotka ovat tekemisissä mm. muuttavien vesilintujen suojelun ja hoidon kanssa, voivat lähettää sopimuspuolten kokousten istuntoihin tarkkailijoita. Jokainen sellaisiin suojeluasioihin tai muuttavien vesilintujen tutkimiseen teknisesti pätevä järjestö tai toimielin voi myös lähettää sopimuspuolten kokouksen istuntoihin tarkkailijoita, ellei vähintään kolmasosa läsnäolevista sopimuspuolista sitä vastusta.

5. Vain sopimuspuolilla on äänioikeus. Jokaisella sopimuspuolella on yksi ääni, mutta tämän sopimuksen sopimuspuolina olevien alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen äänimäärä on niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa sama kuin sen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden lukumäärä. Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö ei käytä äänioikeuttaan, jos sen jäsenvaltiot käyttävät omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin.

6. Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, sopimuspuolten kokouksen päätökset tehdään yksimielisesti tai, ellei yksimielisyyttä saavuteta, läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

7. Ensimmäisessä istunnossaan sopimuspuolten kokous:

a) hyväksyy menettelysääntönsä yksimielisesti;

b) perustaa sopimuksen sihteeristön yleissopimuksen sihteeristön yhteyteen hoitamaan tämän sopimuksen VIII artiklassa mainittuja sihteeristön tehtäviä;

c) perustaa teknisen komitean tämän sopimuksen VII artiklan mukaisesti;

d) päättää tämän sopimuksen V artiklan 1 kappaleen (c) kohdan mukaisesti laadittujen raporttien muodosta;

e) päättää kriteereistä, joiden perusteella kiireellisiä suojelutoimenpiteitä vaativa hätätilanne määritellään, ja päättää ehdoista, joilla asetetaan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin.

8. Jokaisessa varsinaisessa istunnossa sopimuspuolten kokous:

a) harkitsee ajankohtaisia ja mahdollisia myöhempiä muutoksia muuttavien vesilintujen ja niiden eloonjäännille tärkeiden elinympäristöjen suojelutasossa sekä tarkastelee tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa niihin;

b) tarkastelee saavutettua edistystä ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä vaikeuksia;

c) hyväksyy budjetin ja tarkastelee tämän sopimuksen rahoitusjärjestelyihin liittyviä asioita;

d) käsittelee mitä tahansa sopimuksen sihteeristöön ja teknisen komitean jäsenyyteen liittyviä asioita;

e) hyväksyy tämän sopimuksen sopimuspuolille ja yleissopimuksen sopimuspuolten kokoukselle toimitettavan raportin;

ja

f) päättää seuraavan istunnon ajankohdasta ja paikasta.

9. Missä tahansa istunnossaan sopimuspuolten kokous voi:

a) antaa tarpeellisiksi tai sopiviksi katsomiaan suosituksia sopimuspuolille;

b) hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tämän sopimuksen tehokkuuden parantamiseksi ja tarpeen vaatiessa tämän sopimuksen VII artiklan 4 kappaleessa määrättyjä hätätoimenpiteitä;

c) harkita ehdotuksia ja päättää ehdotuksista tämän sopimuksen muuttamiseksi;

d) muuttaa toimintasuunnitelmaa tämän sopimuksen IV artiklan 3 kappaleen mukaisesti;

e) perustaa tarpeellisiksi katsomiaan apuelimiä avustamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, erityisesti toiminnan koordinoimiseksi muiden saman maantieteellisen tai taksonomisen ulottuvuuden omaavien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten nojalla perustettujen toimielinten kanssa;

ja

f) päättää muista tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.

VII artikla

Tekninen komitea

1. Tekninen komitea koostuu:

a) yhdeksästä asiantuntijasta, jotka edustavat sopimusalueen eri osia tasapuolisen maantieteellisen jakauman mukaisesti;

b) yhdestä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) edustajasta, yhdestä Kansainvälisen vesilintujen ja vesiperäisten maiden tutkimustoimiston (IWRB) edustajasta ja yhdestä Kansainvälisen riistan ja villieläinten suojeluneuvoston (CIC) edustajasta;

ja

c) yhden kunkin seuraavan alan asiantuntijasta: maatalousekonomia, riistanhoito ja ympäristöoikeus.

Asiantuntijoiden nimittämismenettelystä, heidän toimikaudestaan ja teknisen komitean puheenjohtajan nimittämismenettelystä päättää sopimuspuolten kokous. Puheenjohtaja voi sallia enintään neljän kansainvälisten hallitustenvälisten erityisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen tarkkailijan läsnäolon.

2. Ellei sopimuspuolten kokous toisin päätä, sopimuksen sihteeristö kutsuu koolle teknisen komitean kokouksen jokaisen sopimuspuolten kokouksen varsinaisen istunnon yhteydessä, sekä vähintään kerran sopimuspuolten kokouksen varsinaisten istuntojen välillä.

3. Tekninen komitea:

a) antaa tieteellisiä ja teknisiä neuvoja ja tietoa sopimuspuolten kokoukselle ja sopimuksen sihteeristön välityksellä sopimuspuolille;

b) antaa toimintasuunnitelmaa, sopimuksen soveltamista ja jatkotutkimusta koskevia suosituksia sopimuspuolten kokoukselle;

c) laatii jokaiseen sopimuspuolten kokouksen varsinaiseen istuntoon toiminnastaan raportin, joka toimitetaan sopimuksen sihteeristölle vähintään 120 päivää ennen sopimuspuolten kokouksen istuntoa, ja sopimuksen sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset sopimuspuolille;

ja

d) hoitaa muita sopimuspuolten kokouksen sille antamia tehtäviä.

4. Jos teknisen komitean mielestä on ilmennyt hätätilanne, joka vaatii välittömien toimenpiteiden hyväksymistä yhden tai useamman muuttavan vesilintulajin suojelutason heikkenemisen välttämiseksi, tekninen komitea voi pyytää sopimuksen sihteeristön kutsumaan kiireellisesti koolle asianosaisten sopimuspuolten kokouksen. Nämä sopimuspuolet kokoontuvat sen jälkeen niin pian kuin mahdollista perustaakseen nopeasti järjestelmän sellaisten lajien suojelemiseksi, jotka ovat erityisen uhanalaisia. Kun sellaisessa kokouksessa on annettu suositus, asianosaiset sopimuspuolet tiedottavat toisilleen ja sopimuksen sihteeristölle sellaisista toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet suosituksen täytäntöönpanemiseksi, tai syistä, joiden vuoksi suositusta ei ole voitu panna täytäntöön.

5. Tekninen komitea voi perustaa sellaisia työryhmiä, jotka voivat olla tarpeen erityisten tehtävien hoitamiseksi.

VIII artikla

Sopimuksen sihteeristö

Sopimuksen sihteeristön tehtävät ovat:

a) järjestää ja palvella sopimuspuolten kokouksen istuntoja sekä teknisen komitean kokouksia;

b) panna toimeen päätöksiä, jotka sopimuspuolten kokous on osoittanut sille;

c) edistää ja koordinoida sopimukseen sekä toimintasuunnitelmaan perustuvia toimenpiteitä sopimuspuolten kokouksen päätösten mukaisesti;

d) järjestää yhteyksiä sopimuksen ulkopuolisiin, vesilintujen levinneisyysalueella oleviin valtioihin, sekä helpottaa yhteistyötä sopimuspuolten ja sellaisten kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy suoraan tai välillisesti muuttavien vesilintujen suojeluun ja hoitoon;

e) kerätä ja arvioida tietoja, jotka edistävät sopimuksen tavoitteita ja täytäntöönpanoa, sekä järjestää sellaisten tietojen asianmukainen levittäminen;

f) kiinnittää sopimuspuolten kokouksen huomio sellaisiin asioihin, jotka liittyvät tämän sopimuksen tavoitteisiin;

g) välittää tämän sopimuksen V artiklan 1 kappaleen (a) kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja teknisen komitean raporttien jäljennöksiä sekä niiden raporttien jäljennöksiä, joita sen täytyy toimittaa tämän artiklan (h) kappaleen nojalla, jokaiselle sopimuspuolelle viimeistään 60 päivää ennen jokaisen sopimuspuolten kokouksen varsinaisen istunnon alkamista;

h) laatia vuosittain ja jokaista sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa varten raportteja sihteeristön työstä ja sopimuksen täytäntöönpanosta;

i) hoitaa sopimuksen budjettia sekä suojelurahastoa, jos sellainen perustetaan;

j) antaa yleisölle tätä sopimusta ja sen tavoitteita koskevaa tietoa;

ja

k) hoitaa muita sopimuksen nojalla tai sopimuspuolten kokouksen toimesta sille uskottuja tehtäviä.

IX artikla

Suhteet muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen kanssa tekemisissä oleviin kansainvälisiin toimielimiin

Sopimuksen sihteeristö neuvottelee:

a) säännöllisesti yleissopimuksen sihteeristön ja tarpeen vaatiessa niiden toimielimien kanssa, jotka ovat vastuussa sihteeristön tehtävistä niiden sopimusten nojalla, jotka on solmittu yleissopimuksen IV artiklan 3 ja 4 kappaleiden mukaisesti ja jotka liittyvät muuttaviin vesilintuihin, sekä vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen, villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan vuoden 1973 yleissopimuksen, luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskevan vuoden 1968 afrikkalaisen yleissopimuksen, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn vuoden 1979 yleissopimuksen sekä biologista monimuotoisuutta koskevan vuoden 1992 yleissopimuksen nojalla, tarkoituksenaan saada aikaan yhteistyötä sopimuspuolten kokouksen ja mainittujen yleissopimusten sopimuspuolten välillä yhteistä etua koskevissa asioissa, sekä erityisesti toimintasuunnitelman kehittämisessä ja soveltamisessa;

b) muiden yhteistä etua koskeviin asioihin liittyvien yleissopimusten ja kansainvälisten asiakirjojen sihteeristöjen kanssa;

ja

c) muiden sellaisten järjestöjen kanssa, jotka ovat toimivaltaisia muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristön suojelun alalla sekä tutkimuksen, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla.

X artikla

Sopimuksen muuttaminen

1. Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kokouksen varsinaisessa tai ylimääräisessä istunnossa.

2. Kukin sopimuspuoli voi tehdä ehdotuksen sopimuksen muuttamisesta.

3. Esitetyn muutoksen teksti ja sen perustelut toimitetaan sopimuksen sihteeristölle viimeistään 150 päivää ennen istunnon avaamista. Sopimuksen sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset sopimuspuolille. Mahdolliset muutosesitystä koskevat kommentit on toimitettava sopimuksen sihteeristölle viimeistään 60 päivää ennen istunnon avaamista. Sihteeristö toimittaa kaikki viimeiseen kommenttien jättämispäivään jätetyt kommentit sopimuspuolille niin pian kuin mahdollista kyseisen päivän jälkeen.

4. Muu sopimuksen muutos kuin sen liitteen muutos on hyväksyttävä läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, ja astuu sen hyväksyneiden sopimuspuolten osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa sopimuksen muutoksen hyväksymisen aikaisista sopimuspuolista on tallettanut muutoksen hyväksymiskirjan tallettajan huostaan. Jokaisen sopimuspuolen osalta, joka tallettaa hyväksymiskirjan sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut hyväksymiskirjansa, muutos tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kyseinen sopimuspuoli tallettaa hyväksymiskirjansa.

5. Uudet liitteet ja liitteiden muutokset hyväksytään läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, ja ne tulevat voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta 90 päivän kuluttua niiden hyväksymisestä sopimuspuolten kokouksessa, ei kuitenkaan sellaisten sopimuspuolten osalta, jotka ovat tehneet varauman tämän artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

6. Tämän artiklan 5 kappaleessa mainittujen 90 päivän kuluessa sopimuspuoli voi tehdä varauman uuden liitteen tai liitteen muutoksen osalta jättämällä siitä kirjallisen ilmoituksen tallettajalle. Sellainen varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle, minkä jälkeen uusi liite tai liitteen muutos tulee kyseisen sopimuspuolen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä varauman peruuttamispäivästä.

XI artikla

Tämän sopimuksen vaikutus kansainvälisiin yleissopimuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksin, joita sopimuspuolella voi olla voimassaolevien kansainvälisten sopimusten tai yleissopimusten perusteella.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät millään tavalla vaikuta sopimuspuolen oikeuteen pitää yllä tai hyväksyä tiukempia muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristön suojelua koskevia määräyksiä.

XII artikla

Riitojen ratkaiseminen

1. Mahdolliset kahden tai useamman sopimuspuolen väliset riidat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta ratkaistaan näiden sopimuspuolten välisin neuvotteluin.

2. Jos riitaa ei pystytä ratkaisemaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, sopimuspuolet voivat yhteisestä suostumuksesta antaa sen ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä, erityisesti Haagin pysyvässä välitystuomioistuimessa, jolloin välitystuomio sitoo erimielisyyden välimiesmenettelyyn saattaneita sopimuspuolia.

XIII artikla

Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Tämä sopimus on avoinna jokaisen levinneisyysalueella olevan valtion allekirjoittamista varten, riippumatta siitä, onko sen lainkäyttövaltaan kuuluvia alueita sopimusalueella, tai sellaisen alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön allekirjoittamista varten, jonka jäsenistä vähintään yksi on levinneisyysalueella oleva valtio, ja se voidaan joko:

a) allekirjoittaa ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa;

tai

b) ratifioimista tai hyväksymistä koskevin varaumin, mitä seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen.

2. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Haagissa sen voimaantulopäivään saakka.

3. Tämä sopimus on avoinna 1 kappaleessa tarkoitetun levinneisyysalueella olevan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön liittymistä varten sopimuksen voimaantulopäivästä lähtien.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

XIV artikla

Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun vähintään neljätoista muuttavien vesilintujen levinneisyysalueella olevaa valtiota tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joista vähintään seitsemän on Afrikasta ja seitsemän Euraasiasta, on allekirjoittanut sen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa tai on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tämän sopimuksen XIII artiklan mukaisesti.

2. Sellaisen levinneisyysalueella olevan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, joka on:

a) allekirjoittanut tämän sopimuksen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa;

b) ratifioinut tai hyväksynyt tämän sopimuksen; tai

c) liittynyt tähän sopimukseen sen päivän jälkeen, jona sopimuksen voimaantulolle tarpeellinen määrä levinneisyysalueella olevia valtioita tai alueellisia taloudellisen yhdentymisen järjestöjä on allekirjoittanut sen ilman varaumaa tai on ratifioinut tai hyväksynyt sen, tämä sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun kyseinen valtio tai järjestö on allekirjoittanut sopimuksen ilman varaumaa tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

XV artikla

Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voi tehdä yleisvaraumia. Valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi kuitenkin, allekirjoittaessaan sopimuksen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, tehdä mitä tahansa sopimuksen alaan kuuluvia lajeja tai toimintasuunnitelman erityistä määräystä koskevan erityisvarauman. Varauman tehnyt valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi milloin tahansa peruuttaa varauman ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Varauman kohteena olleet määräykset eivät sido sellaista valtiota tai järjestöä ennen kuin kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona varauma on peruutettu.

XVI artikla

Irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

XVII artikla

Tallettaja

1. Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen huostaan, joka toimii tallettajana. Tallettaja toimittaa kunkin tekstin oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille tämän sopimuksen XIII artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle sen jälkeen, kun se on perustettu.

2. Heti kun tämä sopimus tulee voimaan, tallettaja toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle kirjaamista ja julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

3. Tallettaja ilmoittaa kaikille sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle:

a) allekirjoittamisista;

b) ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c) tämän sopimuksen voimaantulopäivästä sekä uusista liitteistä ja sopimuksen tai sen liitteiden muutoksista;

d) uutta liitettä tai liitteen muutosta koskevista varaumista;

e) varaumia koskevista ilmoituksista tai varaumien peruuttamisista;

ja

f) sopimuksen irtisanomista koskevista ilmoituksista.

Tallettaja toimittaa kaikille tämän sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle varaumien, uusien liitteiden ja sopimuksen tai sen liitteiden muutosten tekstit.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa 16 päivänä kesäkuuta 1995

--------------------------------------------------

LIITE 1

SOPIMUSALUEEN MÄÄRITELMÄ

Sopimusalueen raja määritellään seuraavasti: Pohjoisnavalta etelään pitkin 130°:ta läntistä pituutta 75°:seen pohjoista leveyttä, siitä itään ja kaakkoon Melvillensalmen, Prince Regentin lahdelman, Boothianlahden, Foxen altaan, Foxen kanavan ja Hudsoninsalmen kautta luoteis-Atlantille kohtaan, jossa 60° pohjoista leveyttä ja 60° läntistä pituutta kohtaavat; siitä kaakkoon luoteis-Atlantin halki kohtaan 50° pohjoista leveyttä ja 30° läntistä pituutta; siitä etelään pitkin 30°:ta läntistä pituutta 10°:seen pohjoista leveyttä; siitä kaakkoon päiväntasaajalle 20°:seen läntistä pituutta; siitä etelään pitkin 20°:ta läntistä pituutta 40°:seen eteläistä leveyttä; siitä itään pitkin 40°:ta eteläistä leveyttä 60°:seen itäistä leveyttä; siitä pohjoiseen pitkin 60°:ta itäistä pituutta 35°:seen pohjoista leveyttä; siitä itä-koilliseen laajassa kehässä Altaivuorten länsiosaan kohtaan 49° pohjoista leveyttä ja 87° 27' itäistä pituutta; siitä koilliseen laajassa kehässä Jäämeren rannikolle kohtaan 130° itäistä pituutta; siitä pohjoiseen pitkin 130°:ta itäistä pituutta Pohjoisnavalle. Sopimusalueen rajat esitetään seuraavassa kartassa.

Sopimusalueen kartta

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

LIITE 2

VESILINTULAJIT, JOIHIN TÄTÄ SOPIMUSTA SOVELLETAAN [1]

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus | Afrikanpingviini |

GAVIIDAE

Gavia stellata | Kaakkuri |

Gavia arctica | Kuikka |

Gavia immer | Amerikanjääkuikka |

Gavia adamsii | Jääkuikka |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis | Pikku-uikku |

Podiceps cristatus | Silkkiuikku |

Podiceps grisegena | Härkälintu |

Podiceps auritus | Mustakurkku-uikku |

Podiceps nigricollis | Mustakaulauikku |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus | Pelikaani |

Pelecanus rufescens | Afrikanpelikaani |

Pelecanus crispus | Kiharapelikaani |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis | Kapinsuula |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus | Töyhtömerimetso |

Phalacrocorax pygmeus | Pikkumerimetso |

Phalacrocorax neglectus | Matalikkomerimetso |

Phalacrocorax carbo | Merimetso |

Phalacrocorax nigrogularis | Arabianmerimetso |

Phalacrocorax capensis | Kapinmerimetso |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca | Varjostajahaikara |

Egretta vinaceigula | Ruskokurkkuhaikara |

Egretta garzetta | Silkkihaikara |

Egretta gularis | Riuttahaikara |

Egretta dimorpha | Madagaskarinsilkkihaikara |

Ardea cinerea | Harmaahaikara |

Ardea melanocephala | Kobolttihaikara |

Ardea purpurea | Ruskohaikara |

Casmerodius albus | Jalohaikara |

Mesophoyx intermedia | Pikkujalohaikara |

Bubulcus ibis | Lehmähaikara |

Ardeola ralloides | Rääkkähaikara |

Ardeola idae | Valkorääkkähaikara |

Ardeola rufiventris | Punavatsahaikara |

Nycticorax nycticorax | Yöhaikara |

Ixobrychus minutus | Pikkuhaikara |

Ixobrychus sturmii | Sinipikkuhaikara |

Botaurus stellaris | Kaulushaikara |

CICONIIDAE

Mycteria ibis | Afrikaniibishaikara |

Anastomus lamelligerus | Afrikanrakonokka |

Ciconia nigra | Mustahaikara |

Ciconia abdimii | Savannihaikara |

Ciconia episcopus | Piispahaikara |

Ciconia ciconia | Kattohaikara |

Leptoptilos crumeniferus | Afrikanmarabu |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex | Kenkänokka |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus | Pronssi-iibis |

Geronticus eremita | Töyhtöiibis |

Threskiornis aethiopicus | Pyhäiibis |

Platalea leucorodia | Kapustahaikara |

Platalea alba | Afrikankapustahaikara |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber | Flamingo |

Phoenicopterus minor | Pikkuflamingo |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor | Ruskoviheltäjäsorsa |

Dendrocygna viduata | Huppuviheltäjäsorsa |

Thalassornis leuconotus | Lampisorsa |

Oxyura leucocephala | Viuhkasorsa |

Oxyura maccoa | Afrikankuparisorsa |

Cygnus olor | Kyhmyjoutsen |

Cygnus cygnus | Laulujoutsen |

Cygnus columbianus | Pikkujoutsen |

Anser brachyrhynchus | Lyhytnokkahanhi |

Anser fabalis | Metsähanhi |

Anser albifrons | Tundrahanhi |

Anser erythropus | Kiljuhanhi |

Anser anser | Merihanhi |

Branta leucopsis | Valkoposkihanhi |

Branta bernicla | Sepelhanhi |

Branta ruficollis | Punakaulahanhi |

Alopochen aegyptiacus | Afrikanhanhi |

Tadorna ferruginea | Ruostesorsa |

Tadorna cana | Kapinsorsa |

Tadorna tadorna | Ristisorsa |

Plectropterus gambensis | Kannushanhi |

Sarkidiornis melanotos | Kyhmysorsa |

Nettapus auritus | Afrikankääpiösorsa |

Anas penelope | Haapana |

Anas strepera | Harmaasorsa |

Anas crecca | Tavi |

Anas capensis | Täplätavi |

Anas platyrhynchos | Sinisorsa |

Anas undulata | Keltanokkasorsa |

Anas acuta | Jouhisorsa |

Anas erythrorhyncha | Punanokkasorsa |

Anas hottentota | Pikkutavi |

Anas querquedula | Heinätavi |

Anas clypeata | Lapasorsa |

Marmaronetta angustirostris | Marmorisorsa |

Netta rufina | Punapäänarsku |

Netta erythrophthalma | Ruskonarsku |

Aythya ferina | Punasotka |

Aythya nyroca | Ruskosotka |

Aythya fuligula | Tukkasotka |

Aythya marila | Lapasotka |

Somateria mollissima | Haahka |

Somateria spectabilis | Kyhmyhaahka |

Polysticta stelleri | Allihaahka |

Clangula hyemalis | Alli |

Melanitta nigra | Mustalintu |

Melanitta fusca | Pilkkasiipi |

Bucephala clangula | Telkkä |

Mergellus albellus | Uivelo |

Mergus serrator | Tukkakoskelo |

Mergus merganser | Isokoskelo |

GRUIDAE

Balearica pavonina | Kruunukurki |

Balearica regulorum | Etelänkruunukurki |

Grus leucogeranus | Lumikurki |

Grus virgo | Neitokurki |

Grus paradisea | Hopeakurki |

Grus carunculatus | Helttakurki |

Grus grus | Kurki |

RALLIDAE

Sarothrura elegans | Rokkorääkkiäinen |

Sarothrura boehmi | Luhtarääkkiäinen |

Sarothrura ayresi | Pilkkarääkkiäinen |

Rallus aquaticus | Luhtakana |

Rallus caerulescens | Kafferiluhtakana |

Crecopsis egregia | Savannihuitti |

Crex crex | Ruisrääkkä |

Amaurornis flavirostris | Mustahuitti |

Porzana parva | Pikkuhuitti |

Porzana pusilla | Kääpiöhuitti |

Porzana porzana | Luhtahuitti |

Aenigmatolimnas marginalis | Viiruhuitti |

Porphyrio alleni | Kurnuliejukana |

Gallinula chloropus | Liejukana |

Gallinula angulata | Pikkuliejukana |

Fulica cristata | Kruununokikana |

Fulica atra | Nokikana |

DROMADIDAE

Dromas ardeola | Luolakahlaaja |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus | Meriharakka |

Haematopus moquini | Afrikanmeriharakka |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus | Pitkäjalka |

Recurvirostra avosetta | Avosetti |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis | Sahelinpaksujalka |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius | Krokotiilinvartija |

Glareola pratincola | Pääskykahlaaja |

Glareola nordmanni | Aropääskykahlaaja |

Glareola ocularis | Madagaskarinpääskykahlaaja |

Glareola nuchalis | Kivikkopääskykahlaaja |

Glareola cinerea | Harmaapääskykahlaaja |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria | Kapustarinta |

Pluvialis fulva | Siperiankurmitsa |

Pluvialis squatarola | Tundrakurmitsa |

Charadrius hiaticula | Tylli |

Charadrius dubius | Pikkutylli |

Charadrius pecuarius | Afrikantylli |

Charadrius tricollaris | Kolmivyötylli |

Charadrius forbesi | Ruskonaamatylli |

Charadrius pallidus | Ruskovyötylli |

Charadrius alexandrinus | Mustajalkatylli |

Charadrius marginatus | Hietatylli |

Charadrius mongolus | Ylänkötylli |

Charadrius leschenaultii | Aavikkotylli |

Charadrius asiaticus | Kaspiantylli |

Eudromias morinellus | Keräkurmitsa |

Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä |

Vanellus spinosus | Kynsihyyppä |

Vanellus albiceps | Viiksihyyppä |

Vanellus senegallus | Tuhkahyyppä |

Vanellus lugubris | Kulohyyppä |

Vanellus melanopterus | Laidunhyyppä |

Vanellus coronatus | Kruunuhyyppä |

Vanellus superciliosus | Ruskorintahyyppä |

Vanellus gregarius | Arohyyppä |

Vanellus leucurus | Suohyyppä |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola | Lehtokurppa |

Gallinago stenura | Suippopyrstökurppa |

Gallinago media | Heinäkurppa |

Gallinago gallinago | Taivaanvuohi |

Lymnocryptes minimus | Jänkäkurppa |

Limosa limosa | Mustapyrstökuiri |

Limosa lapponica | Punakuiri |

Numenius phaeopus | Pikkukuovi |

Numenius tenuirostris | Siperiankuovi |

Numenius arquata | Kuovi |

Tringa erythropus | Mustaviklo |

Tringa totanus | Punajalkaviklo |

Tringa stagnatilis | Lampiviklo |

Tringa nebularia | Valkoviklo |

Tringa ochropus | Metsäviklo |

Tringa glareola | Liro |

Tringa cinerea | Rantakurvi |

Tringa hypoleucos | Rantasipi |

Arenaria interpres | Karikukko |

Calidris tenuirostris | Vuorisirri |

Calidris canutus | Isosirri |

Calidris alba | Pulmussirri |

Calidris minuta | Pikkusirri |

Calidris temminckii | Lapinsirri |

Calidris maritima | Merisirri |

Calidris alpina | Suosirri |

Calidris ferruginea | Kuovisirri |

Limicola falcinellus | Jänkäsirriäinen |

Philomachus pugnax | Suokukko |

Phalaropus lobatus | Vesipääsky |

Phalaropus fulicaria | Isovesipääsky |

LARIDAE

Larus leucophthalmus | Valkosilmälokki |

Larus hemprichii | Nokilokki |

Larus canus | Kalalokki |

Larus audouinii | Välimerenlokki |

Larus marinus | Merilokki |

Larus dominicanus | Etelänselkälokki |

Larus hyperboreus | Isolokki |

Larus glaucoides | Grönlanninlokki |

Larus argentatus | Harmaalokki |

Larus heuglini | Idänselkälokki |

Larus armenicus | Armenianlokki |

Larus cachinnans | Aroharmaalokki |

Larus fuscus | Selkälokki |

Larus ichthyaetus | Mustapäälokki |

Larus cirrocephalus | Harmaapäälokki |

Larus hartlaubii | Namibianlokki |

Larus ridibundus | Naurulokki |

Larus genei | Kaitanokkalokki |

Larus melanocephalus | Mustanmerenlokki |

Xema sabini | Pikkulokki |

Xema sabini | Tiiralokki |

Sterna nilotica | Hietatiira |

Sterna caspia | Räyskä |

Sterna maxima | Kuningastiira |

Sterna bengalensis | Pikkutöyhtötiira |

Sterna bergii | Töyhtötiira |

Sterna sandvicensis | Riuttatiira |

Sterna dougallii | Ruusutiira |

Sterna vittata | Eteläntiira |

Sterna hirundo | Kalatiira |

Sterna paradisaea | Lapintiira |

Sterna albifrons | Pikkutiira |

Sterna saundersi | Arabianmerentiira |

Sterna balaenarum | Afrikanpikkutiira |

Sterna repressa | Arabiantiira |

Chlidonias hybridus | Valkoposkitiira |

Chlidonias leucopterus | Valkosiipitiira |

Chlidonias niger | Mustatiira |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris | Afrikansaksinokka |

[1] Kuten hyväksytty osapuolten toisessa istunnossa, joka pidettiin 25– 27 päivänä syyskuutta 2002 Bonnissa Saksassa.

--------------------------------------------------

LIITE 3

TOIMINTASUUNNITELMA [1]

1. Soveltamisala

1.1 Toimintasuunnitelmaa sovelletaan tämän liitteen taulukossa 1 lueteltujen muuttavien vesilintujen populaatioihin (jäljempänä "taulukko 1").

1.2 Tämän liitteen taulukko 1 on sen erottamaton osa. Viittaukset tähän toimintasuunnitelmaan ovat samalla viittauksia taulukkoon 1.

2. Lajien suojeleminen

2.1 Oikeustoimenpiteet

2.1.1 Sopimuspuolet, joiden alueella on taulukon 1 sarakkeessa A lueteltuja populaatioita, suojelevat näitä populaatioita tämän sopimuksen III artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti. Tällaiset sopimuspuolet erityisesti ja ottaen huomioon alla olevan 2.1.3 kappaleen määräykset:

a) kieltävät kyseisten, niiden alueilla oleviin populaatioihin kuuluvien lintujen pyynnin ja niiden munien ottamisen;

b) kieltävät tahallisen häirinnän siinä määrin kuin häirinnällä olisi merkitystä kyseisen populaation suojelulle;

ja

c) kieltävät yllä olevan a kohdan mukaisesti asetettujen kieltojen vastaisesti pyydettyjen kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen tai niiden munien hallussapidon tai käytön ja kaupan, sekä sellaisten lintujen ja niiden munien tunnistettavissa olevien osien tai johdannaisten hallussapidon tai käytön ja kaupan.

Poikkeuksena ainoastaan sarakkeen A luokassa 2 ja 3 lueteltujen ja tähdellä merkittyjen populaatioiden osalta metsästys voi jatkua lajien kestävän käytön periaatteen mukaisesti, kun sellaisten populaatioiden metsästys on pitkäaikainen kulttuuriperinne. Tällainen lajien kestävä käyttö tapahtuu lajikohtaisen toimintasuunnitelman erityismääräysten puitteissa asianmukaisella kansainvälisellä tasolla.

2.1.2 Sopimuspuolet, joiden alueella on taulukossa 1 lueteltuja populaatioita, sääntelevät kaikkien taulukon 1 sarakkeessa B lueteltuihin populaatioihin kuuluvien lintujen pyyntiä ja niiden munien ottamista. Sellaisten oikeustoimenpiteiden tarkoituksena on ylläpitää kyseisiä populaatioita tai vaikuttaa niiden suotuisan suojelutason palauttamiseen sekä varmistaa parhaiden saatavilla olevien populaatioiden muutoksia koskevien tietojen perusteella, että pyytäminen tai muu käyttö on kestävää. Ottaen huomioon alla olevan 2.1.3 kappaleen määräykset tällaisilla oikeustoimenpiteillä erityisesti:

a) kielletään kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen pyytäminen niiden lisääntymisen eri vaiheiden aikana ja kun niillä on poikasia, sekä kun ne ovat palaamassa lisääntymisalueelleen, jos pyytämisellä on epäsuotuisa vaikutus kyseisen populaation suojelutasoon;

b) säännellään pyyntitapoja;

c) määrätään tarvittaessa pyyntiä koskevista rajoituksista, ja järjestetään riittävä valvonta sen varmistamiseksi, että näitä rajoituksia noudatetaan;

ja

d) kielletään tämän kappaleen määräysten mukaisesti asetettujen kieltojen vastaisesti pyydettyjen kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen ja munien hallussapito tai käyttö ja kauppa, sekä sellaisten lintujen ja niiden munien osien hallussapito tai käyttö ja kauppa.

2.1.3 Sopimuspuolet voivat myöntää poikkeuksia 2.1.1 ja 2.1.2 kappaleessa määrätyistä kielloista, yleissopimuksen III artiklan 5 kappaleen määräyksistä riippumatta, kun asiaan ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua, seuraavia tarkoituksia varten:

a) vakavien vahinkojen estämiseksi sadolle, vedelle ja kalataloudelle;

b) ilmailun turvallisuuden tai muiden ensisijaisen tärkeiden yleisten etujen vuoksi;

c) tutkimusta ja koulutusta varten, sekä tähän tarkoitukseen tarvittavaa populaatioiden palauttamista ja lisäämistä varten;

d) tiettyjen lintujen pienen määrän pyytämisen tai vangitsemisen tai muun asiallisen käytön sallimiseksi tarkkaan valvotuissa oloissa, valikoiden ja rajoitetussa määrin;

ja

e) kyseisten populaatioiden lisääntymisen tai säilymisen edistämiseksi.

Tällaiset poikkeukset ovat sisällöltään tarkkoja ja alueellisesti ja ajallisesti rajoitettuja, eikä niitä käytetä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden vahingoksi. Sopimuspuolet ilmoittavat mahdollisimman pian sopimuksen sihteeristölle tämän määräyksen mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

2.2 Lajikohtaiset toimintasuunnitelmat

2.2.1 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää ja panna täytäntöön ensisijaisesti sellaisia kansainvälisiä lajikohtaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 sarakkeen A luokassa 1 lueteltuja populaatioita, ja lisäksi sellaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 A sarakkeessa lueteltuja tähdellä merkittyjä populaatioita. Sopimuksen sihteeristö koordinoi tällaisten suunnitelmien yhtenäistämistä ja täytäntöönpanoa.

2.2.2 Sopimuspuolet valmistelevat ja panevat täytäntöön kansallisia lajikohtaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 sarakkeessa A lueteltuja populaatioita, tarkoituksenaan parantaa niiden suojelutasoa kokonaisuudessaan. Toimintasuunnitelmaan sisältyy erityiset määräykset tähdellä merkittyjen populaatioiden osalta. Tarvittaessa tulisi tarkastella ongelmaa, joka koskee metsästäjien vahingossa tappamia lintuja lajien virheellisen tunnistamisen seurauksena.

2.3 Hätätoimenpiteet

Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä toistensa kanssa hätätoimenpiteitä taulukossa 1 lueteltuja populaatioita varten, kun missä tahansa sopimusalueella ilmenee poikkeuksellisen epäsuotuisia tai uhanalaistavia olosuhteita.

2.4 Palauttaminen

Sopimuspuolet toimivat erityisen huolellisesti palauttaessaan taulukossa 1 lueteltuja populaatioita sellaisiin niiden perinteisen levinneisyysalueen osiin, joissa niitä ei enää ole. Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään asianmukaisiin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan yksityiskohtaisen palauttamissuunnitelman ja noudattamaan sitä. Palauttamissuunnitelmien tulisi olla kansallisten ja tarvittaessa kansainvälisten lajikohtaisten toimintasuunnitelmien erottamaton osa. Palauttamissuunnitelmaan tulisi sisältyä arvio ympäristövaikutuksista ja se tulisi olla laajalti saatavilla. Sopimuspuolet ilmoittavat sopimuksen sihteeristölle etukäteen kaikista taulukossa 1 lueteltuja populaatioita koskevista palauttamisohjelmista.

2.5 Lajien istuttaminen

2.5.1 Sopimuspuolet kieltävät sellaisten alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien eläin- ja kasvilajien istuttamisen, jotka voivat olla haitallisia taulukossa 1 luetelluille populaatioille, mikäli ne katsovat tämän tarpeelliseksi.

2.5.2 Sopimuspuolet vaativat asianmukaisia varotoimenpiteitä välttääkseen alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien tarhalintujen tahattoman vapaaksi pääsemisen, mikäli ne katsovat tämän tarpeelliseksi.

2.5.3 Sopimuspuolet ryhtyvät mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa toimenpiteisiin, mukaan luettuna lintujen pyytäminen, varmistaakseen, että alkuperäiseen lajistoon kuulumattomat lajit tai niiden risteytykset eivät aiheuta vaaraa taulukossa 1 luetelluille populaatioille, kun niitä on jo istutettu sopimuspuolten alueelle.

3. Elinympäristön suojeleminen

3.1 Elinympäristöselvitykset

3.1.1 Sopimuspuolet julkaisevat kansallisia selvityksiä niiden alueella olevista elinympäristöistä, jotka ovat merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille, tarvittaessa yhteistyössä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3.1.2 Sopimuspuolet pyrkivät ensisijaisesti määrittämään kaikki alueet, jotka ovat kansainvälisesti tai kansallisesti merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille.

3.2 Alueiden suojelu

3.2.1 Sopimuspuolet pyrkivät jatkamaan suojelualueiden perustamista säilyttääkseen elinympäristöjä, jotka ovat merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille, sekä kehittämään ja panemaan täytäntöön näiden alueiden hoitosuunnitelmia.

3.2.2 Sopimuspuolet pyrkivät suojelemaan erityisesti niitä kosteikkoja, jotka täyttävät kansainvälisesti hyväksytyt, kansainvälisesti merkittäviä alueita koskevat kriteerit.

3.2.3 Sopimuspuolet pyrkivät käyttämään kaikkia niiden alueella olevia kosteikkoja järkevästi ja kestävästi. Erityisesti sopimuspuolet pyrkivät välttämään taulukossa 1 lueteltuja populaatioita tukevien elinympäristöjen huononemista ja häviämistä ottamalla käyttöön asianmukaisia määräyksiä tai vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä. Erityisesti sopimuspuolet pyrkivät:

a) varmistamaan mahdollisuuksien mukaan, että käytössä on riittävä lainsäädäntöön perustuva kansainvälisten normien mukainen valvonta, joka liittyy maataloudessa käytettäviin kemikaaleihin, tuholaisten torjuntaan ja jätevesien käsittelyyn, jotta niiden kielteinen vaikutus taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin on mahdollisimman vähäinen;

ja

b) valmistelemaan ja jakamaan asianmukaisilla kielillä tiedotusaineistoa, jossa mainitaan sellaiset voimassaolevat määräykset, laatuvaatimukset ja valvontatoimenpiteet sekä niiden hyöty ihmisille ja luonnolle.

3.2.4 Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään ekosysteemilähestymistapaan perustuvia strategioita kaikkien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden elinympäristöjen säilyttämiseksi, mukaan luettuna hajallaan olevien populaatioiden elinympäristöt.

3.3 Alueiden kunnostus ja ennallistaminen

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan kunnostamaan tai ennallistamaan alueita, jotka ovat aikaisemmin olleet merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille.

4. Ihmisen toiminnan ohjaaminen

4.1 Metsästys

4.1.1 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että niiden metsästyslainsäädännössä toteutetaan tässä toimintasuunnitelmassa tarkoitettu kestävän käytön periaate, ottaen huomioon kyseisten vesilintupopulaatioiden koko maantieteellinen levinneisyysalue sekä niiden biologiset ominaispiirteet.

4.1.2 Sopimuspuolet pitävät sopimuksen sihteeristön ajan tasalla lainsäädännöstään, joka liittyy taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden metsästykseen.

4.1.3 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää luotettava ja yhtenäinen järjestelmä metsästystä koskevien tietojen keräämiseen, arvioidakseen taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden vuosittaista metsästystä. Sopimuspuolet toimittavat sopimuksen sihteeristölle arviot kunkin populaation vuosittaisesta pyyntimäärästä, kun sellainen on saatavilla.

4.1.4 Sopimuspuolet pyrkivät poistamaan lyijyhaulien käytön metsästyksessä kosteikkoalueilla vuoteen 2000 mennessä.

4.1.5 Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön toimenpiteitä vähentääkseen myrkkysyöttien käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan poistaakseen sen.

4.1.6 Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön toimenpiteitä vähentääkseen laitonta pyyntiä ja mahdollisuuksien mukaan poistaakseen sen.

4.1.7 Tarvittaessa sopimuspuolet kannustavat metsästäjiä perustamaan kerhoja ja järjestöjä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, koordinoidakseen toimintaansa ja auttaakseen varmistamaan kestävän käytön.

4.1.8 Tarvittaessa sopimuspuolet edistävät sellaisen metsästäjien pätevyyskokeen vaatimuksen käyttöä, johon sisältyy muun muassa lintujen tunnistaminen.

4.2 Ekoturismi

4.2.1 Sopimuspuolet rohkaisevat tarvittaessa, ei kuitenkaan suojelualueiden ydinvyöhykkeiden osalta, laatimaan yhteistyöohjelmia kaikkien asianosaisten kanssa kehittääkseen järkevää ja asianmukaista ekoturismia sellaisilla kosteikoilla, joilla on taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä.

4.2.2 Sopimuspuolet pyrkivät yhteistyössä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa arvioimaan kustannuksia, hyötyä ja muita seurauksia, jotka voivat aiheutua ekoturismista sellaisilla valituilla kosteikkoalueilla, joilla on taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä. Sopimuspuolet antavat tällaisten arviointien tulokset tiedoksi sopimuksen sihteeristölle.

4.3 Muu ihmisen toiminta

4.3.1 Sopimuspuolet arvioivat sellaisten ehdotettujen hankkeiden vaikutusta, jotka todennäköisesti johtavat 3.2 kappaleessa tarkoitetuilla alueilla olevien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden ja ihmisen etujen välisiin ristiriitoihin, ja julkistavat arviointien tulokset.

4.3.2 Sopimuspuolet pyrkivät keräämään tietoa vahingoista, joita taulukossa 1 luetellut populaatiot ovat aiheuttaneet erityisesti sadolle ja kalataloudelle, ja ilmoittavat tulokset sopimuksen sihteeristölle.

4.3.3 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan määrittää asianmukaisia menetelmiä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden aiheuttamien vahinkojen, erityisesti sato- ja kalatalousvahinkojen, minimoimiseksi tai vahinkojen vaikutusten lieventämiseksi muualla maailmassa saatujen kokemusten avulla.

4.3.4 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää lajikohtaisia toimintasuunnitelmia merkittäviä vahinkoja, erityisesti sato- ja kalatalousvahinkoja aiheuttavia populaatioita varten. Sopimuksen sihteeristö koordinoi tällaisten suunnitelmien kehittämistä ja yhtenäistämistä.

4.3.5 Sopimuspuolet edistävät mahdollisuuksien mukaan korkeita ympäristövaatimuksia rakennelmien suunnittelemisessa ja rakentamisessa vähentääkseen niiden vaikutusta taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin. Sopimuspuolten tulisi harkita toimenpiteitä jo olemassaolevien rakennelmien vaikutusten vähentämiseksi, mikäli on ilmeistä, että niillä on kielteisiä vaikutuksia kyseisiin populaatioihin.

4.3.6 Tapauksissa, joissa ihmisen aiheuttama häirintä uhkaa taulukossa 1 lueteltujen vesilintupopulaatioiden suojelutasoa, sopimuspuolten tulisi pyrkiä ryhtymään toimenpiteisiin rajoittaakseen uhkaa. Tarvittaviin toimenpiteisiin voisi sisältyä muun muassa sellaisten häiriöttömien vyöhykkeiden perustaminen suojelualueille, joille yleisöllä ei ole pääsyä.

5. Tutkimus ja seuranta

5.1 Sopimuspuolet pyrkivät tekemään tutkimustyötä alueilla, joista tietoa on vähän ja joilla voi olla merkittäviä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä. Tällaisten tutkimusten tulokset jaetaan laajalti.

5.2 Sopimuspuolet pyrkivät seuraamaan taulukossa 1 lueteltuja populaatioita. Tällaisen seurannan tulokset julkistetaan tai lähetetään asianmukaisille kansainvälisille järjestöille, jotta populaatioiden tilaa ja muutossuuntia voidaan tarkastella.

5.3 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen lintupopulaatioiden muutossuuntien mittaamista kriteerinä tällaisten populaatioiden tilan kuvaamiselle.

5.4 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan määrittää kaikkien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden muuttoreitit käyttämällä saatavilla olevaa tietoa populaatioiden levinneisyydestä ja laskentatuloksista niiden lisääntymiskauden aikana ja sen ulkopuolella sekä osallistumalla koordinoituihin rengastusohjelmiin.

5.5 Sopimuspuolet pyrkivät panemaan alulle ja tukemaan yhteisiä tutkimushankkeita, jotka koskevat taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden ekologiaa ja muutoksia sekä niiden elinympäristöjä, määrittääkseen niiden erityisvaatimukset sekä sopivimmat menetelmät niiden suojelua ja hoitoa varten.

5.6 Sopimuspuolet pyrkivät suorittamaan tutkimuksia, jotka koskevat kosteikkojen häviämisen, huononemisen ja häiriöiden vaikutuksia taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden käyttämien kosteikkojen kantokykyyn, sekä tällaisten populaatioiden muuttoliikkeisiin.

5.7 Sopimuspuolet pyrkivät suorittamaan tutkimuksia, jotka koskevat metsästyksen ja kaupan vaikutusta taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin ja näiden käyttömuotojen merkitystä paikalliselle taloudelle ja kansantaloudelle.

5.8 Sopimuspuolet pyrkivät tekemään yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tukemaan tutkimus- ja seurantahankkeita.

6. Koulutus ja tiedottaminen

6.1 Sopimuspuolet järjestävät tarvittaessa koulutusohjelmia varmistaakseen, että tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta vastaavalla henkilökunnalla on riittävät tiedot sen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

6.2 Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja sopimuksen sihteeristön kanssa, tarkoituksenaan kehittää koulutusohjelmia ja vaihtaa asiaa koskevaa aineistoa.

6.3 Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään ohjelmia, tiedotusaineistoa ja järjestelmiä lisätäkseen kansalaisten tietoisuutta tämän toimintasuunnitelman tavoitteista, määräyksistä ja sisällöstä. Tässä suhteessa kiinnitetään erityisesti huomiota ihmisiin, jotka asuvat merkittävillä kosteikkoalueilla tai niiden läheisyydessä, näiden kosteikkoalueiden käyttäjiin (metsästäjät, kalastajat, turistit jne.) sekä paikallisviranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin.

6.4 Sopimuspuolet pyrkivät aloittamaan erityisiä kansalaisten tietoisuutta lisääviä kampanjoita taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden suojelemiseksi.

7. Täytäntöönpano

7.1 Tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa sopimuspuolet antavat tarvittaessa etusijan taulukon 1 sarakkeessa A luetelluille populaatioille.

7.2 Jos taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden tapauksessa useampi kuin yksi saman lajin populaatio esiintyy sopimuspuolen alueella, kyseinen sopimuspuoli soveltaa suojelutoimenpiteitä, jotka koskevat heikoimman suojelutason omaavaa populaatiota tai populaatioita.

7.3 Sopimuksen sihteeristö koordinoi yhteistyössä teknisen komitean kanssa ja esiintymisalueella olevien valtioiden asiantuntijoiden avustuksella suojeluohjeiden kehittämistä tämän sopimuksen IV artiklan 4 kappaleen mukaisesti, avustaakseen sopimuspuolia tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Sopimuksen sihteeristö varmistaa tarvittaessa, että suojeluohjeet ovat yhdenmukaisia muiden kansainvälisten asiakirjojen nojalla hyväksyttyjen suojeluohjeiden kanssa. Näissä suojeluohjeissa pyritään ottamaan käyttöön kestävän käytön periaate. Ohjeet koskevat muun muassa:

a) lajikohtaisia toimintasuunnitelmia;

b) hätätoimenpiteitä;

c) alueselvitysten laatimista ja elinympäristöjen hoitomenetelmiä;

d) metsästystapoja;

e) vesilintujen kauppaa;

f) turismia;

g) satovahinkojen vähentämistä;

ja

h) vesilintujen seurantapöytäkirjaa.

7.4 Sopimuksen sihteeristö laatii yhteistyössä teknisen komitean ja sopimuspuolten kanssa kansainvälisiä katsauksia, jotka ovat tarpeen tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanolle, mukaan luettuna:

a) raportit populaatioiden tilasta ja muutossuunnista;

b) selvityksistä ilmenevät tiedon puutteet;

c) kunkin populaation käyttämien paikkojen verkostot, mukaan luettuna katsaukset kunkin paikan suojelutasosta sekä kussakin tapauksessa toteutetuista hoitotoimenpiteistä;

d) kunkin maan asiaan liittyvä metsästyslainsäädäntö ja kauppalainsäädäntö, joka koskee tämän sopimuksen liitteessä 2 lueteltuja lajeja;

e) lajikohtaisten toimintasuunnitelmien valmistelu- ja täytäntöönpanovaihe;

f) palauttamishankkeet;

ja

g) alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien, ympäristöön istutettujen vesilintujen ja niiden risteytysten tilanne.

7.5 Sopimuksen sihteeristö pyrkii varmistamaan, että 7.4 kappaleessa mainitut katsaukset saatetaan ajan tasalle vähintään kolmen vuoden välein.

7.6 Tekninen komitea arvioi 7.3 ja 7.4 kappaleen nojalla laadittuja ohjeita ja katsauksia ja laatii niiden kehittämistä, sisältöä ja täytäntöönpanoa koskevien suositusten ja päätöslauselmien luonnokset, joita tarkastellaan sopimuspuolten kokouksen istunnoissa.

7.7 Sopimuksen sihteeristö laatii säännöllisesti katsauksen käyttökelpoisista järjestelmistä ylimääräisten voimavarojen (rahoitus ja tekninen apu) tarjoamiseksi tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa varten, ja antaa raportin kuhunkin sopimuspuolten kokouksen sääntömääräiseen istuntoon.

TAULUKKO 1

MUUTTAVIEN VESILINTUJEN POPULAATIOIDEN KOKO [1]

Luokittelun perusteet

Seuraavat luokitteluperusteet taulukossa 1 ovat pohjana toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi:

Sarake A

Luokka 1: a) Lajit, jotka kuuluvat sopimuksen liitteeseen I;

b) Lajit, jotka on luokiteltu uhanalaisiksi maailman uhanalaisten lintujen luettelossa (Birdlife International 2000);

tai

c) Populaatiot, joiden koko on pienempi kuin noin 10000 yksilöä.

Luokka 2: Populaatiot, joiden koko on noin 10000 ja noin 25000 yksilön välillä.

Luokka 3: Populaatiot, joiden koko on noin 25000 ja noin 100000 yksilön välillä ja joita vaarantavana tekijänä on:

a) keskittyminen pieneen määrään alueita lajien vuosikierron jossakin vaiheessa;

b) riippuvuus elinympäristötyypistä, johon kohdistuu vakava uhka;

c) merkittävä pitkäaikainen väheneminen;

tai

d) populaation koon tai muutoksen äärimmäiset vaihtelut.

Yllämainittuihin luokkiin 2 ja 3 kuuluvien lajien osalta viitataan tämän liitteen kohtaan 2.1.1.

Sarake B

Luokka 1: Populaatiot, joiden koko on noin 25000 ja noin 100000 yksilön välillä, mutta jotka eivät täytä yllä sarakkeessa A kuvattuja edellytyksiä.

Luokka 2: Populaatiot, joiden koko on enemmän kuin noin 100000 yksilöä ja joiden katsotaan tarvitsevan erityistä huomiota, joka johtuu:

a) keskittymisestä pieneen määrään alueita lajien vuosikierron jossakin vaiheessa;

b) riippuvuudesta elinympäristötyypistä, johon kohdistuu vakava uhka;

c) merkittävästä pitkäaikaisesta vähenemisestä;

tai

d) populaation koon tai muutoksen äärimmäisestä vaihtelusta.

Sarake C

Luokka 1: Populaatiot, joiden koko on enemmän kuin noin 100000 yksilöä ja jotka voivat hyötyä merkittävästi kansainvälisestä yhteistyöstä ja jotka eivät täytä yllä sarakkeissa A tai B esitettyjä edellytyksiä.

Tarkistukset

Tätä taulukkoa:

a) tarkistetaan säännöllisesti teknisessä komiteassa tämän sopimuksen VII artiklan 3b kohdan mukaisesti;

ja

b) muutetaan osapuolten kokouksessa tällaisten tarkistusten tulosten pohjalta tarpeen mukaan tämän sopimuksen VI artiklan 9d kohdan mukaisesti.

Esiintymisalueiden kuvauksissa käytettyjen maantieteellisten termien määrittely

Pohjois-Afrikka Algeria, Egypti, Libya, Marokko, Tunisia

Länsi-Afrikka Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tšad, Norsunluurannikko, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

Itäinen Afrikka Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Uganda, Tansania

Koillis-Afrikka Djibouti, Egypti, Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan

Eteläinen Afrikka Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka, Swazimaa, Sambia, Zimbabwe

Keskinen Afrikka Kamerun, Keski-Afrikka, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, Gabon, São Tomé ja Príncipe

Saharan eteläpuolinen Afrikka Kaikki Saharan eteläpuolella sijaitsevat Afrikan valtiot

Trooppinen Afrikka Saharan eteläpuolinen Afrikka lukuun ottamatta Lesothoa, Namibiaa, Etelä-Afrikkaa ja Swazimaata

Läntinen palearktinen alue Kuten määritetty kirjassa Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).

Luoteis-Eurooppa Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Länsi-Eurooppa Luoteis-Eurooppa sekä Portugali ja Espanja

Koillis-Eurooppa Uralin länsipuolinen Pohjois-Venäjä

Itä-Eurooppa Valko-Venäjä, Uralin länsipuolinen Venäjä, Ukraina

Keski-Eurooppa Itävalta, Tšekinmaa, Viro, Saksa, Unkari, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Puola, Suomenlahden ympärillä oleva osa Venäjää sekä Kaliningrad, Slovakia, Sveitsi

Pohjois-Atlantin alue Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Irlanti, Norja, Venäjän luoteisrannikko, Huippuvuoret, Yhdistynyt kuningaskunta

Itä-Atlantin alue Euroopan ja Pohjois-Afrikan puoleinen Atlantti Pohjois-Norjasta Marokkoon

Länsi-Siperia Venäjä Uralista itään Jenisei-joelle asti sekä etelään Kazakstanin rajalle

Keski-Siperia Venäjä Jenisei-joesta Taimyrin niemimaan itärajaan sekä etelään Altai-vuoristoon asti

Läntinen Välimeri Algeria, Ranska, Italia, Malta, Monaco, Marokko, Portugali, San Marino, Espanja, Tunisia

Itäinen Välimeri Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Kypros, Egypti, Kreikka, Israel, Libanon, Libya, Slovenia, Syyria, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki, Jugoslavia

Mustameri Armenia, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Venäjä, Turkki, Ukraina

Kaspianmeri Azerbaidžan, Iran, Kazakstan, Venäjä, Turkmenistan, Uzbekistan

Lounais-Aasia Bahrain, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria, itäinen Turkki, Turkmenistan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Uzbekistan, Jemen

Länsi-Aasia Venäjän läntiset osat Uralista itään sekä Kaspianmeren alueet

Keski-Aasia Afganistan, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Etelä-Aasia Bangladesh, Bhutan, Intia, Malediivit, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Symbolit

bre : pesivä

win : talvehtiva

() Populaation koko tuntematon. Suojelutilanne arvioitu.

* Asteriskilla merkittyjen lajien kestävä metsästys voi jatkua poikkeuksena tapauksissa, joissa näiden populaatioiden metsästys on pitkäaikainen kulttuuriperinne (katso kappale 2.1.1 sopimuksen liitteessä 3).

Huomautukset

1. Populaation kokoa koskeva tieto, jota on käytetty taulukon 1 valmistuksessa, vastaa mahdollisuuksien mukaan sopimusalueen mahdollisen pesivän kannan yksilömäärää. Populaation koko perustuu parhaaseen saatavilla olevaan julkaistuun arvioon.

2. Merkinnät (pesivä) tai (talvehtiva) populaatioiden yhteydessä ovat pelkästään apuna populaatioiden tunnistamisessa. Ne eivät merkitse kausittaisia rajoituksia näitä populaatioita koskeviin toimiin, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai toimintasuunnitelmasta.

3. Lyhyet populaatioiden tunnistamiseen tarkoitetut kuvaukset perustuvat kuvauksiin teoksen Waterbird Population Estimates kolmannessa painoksessa.

4. Vinoviivoja (/) käytetään erottamaan lisääntymisalueet talvehtimisalueista.

5. Jos lajin populaatio on mainittu taulukon 1 useammassa luokassa, toimintasuunnitelman velvoitteet koskevat tiukinta mainittua luokkaa.

| A | B | C |

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

–Eteläinen Afrikka | 1b | 2a 2c | |

GAVIIDAE

Gavia stellata

–Luoteis-Eurooppa (win) | | 2c | |

–Kaspianmeri, Mustameri & itäinen Välimeri (win) | | (1) | |

Gavia arctica arctica

–Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Eurooppa | | 2c | |

Gavia arctica suschkini

–Keski-Siperia/Kaspianmeri | | | (1) |

Gavia immer

–Eurooppa (win) | 1c | | |

Gavia adamsii

–Pohjois-Eurooppa (win) | 1c | | |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

–Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | | 1 |

Podiceps cristatus cristatus

–Luoteis- ja Länsi-Eurooppa | | | 1 |

–Mustameri & Välimeri (win) | | | 1 |

–Kaspianmeri & Lounais-Aasia (win) | 2 | | |

Podiceps grisegena grisegena

–Luoteis-Eurooppa (win) | | 1 | |

–Mustameri & Välimeri (win) | | (1) | |

–Kaspianmeri (win) | 2 | | |

Podiceps cristatus infuscatus

–Itäinen Afrikka (Etiopiasta Pohjois-Sambiaan) | 1c | | |

–Eteläinen Afrikka | 1c | | |

Podiceps auritus auritus

–Luoteis-Eurooppa (suurinokkainen) | 1c | | |

–Koillis-Eurooppa (pieninokkainen) | | 1 | |

–Kaspianmeri & Etelä-Aasia (win) | 2 | | |

Podiceps nigricollis nigricollis

–Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Pohjois-Afrikka | | | 1 |

–Länsi-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia | | 1 | |

Podiceps nigricollis gurneyi

–Eteläinen Afrikka | 2 | | |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

–Eteläinen Afrikka | 2 | | |

–Länsi-Afrikka | | 1 | |

–Itäinen Afrikka | | | 1 |

–Eurooppa & Länsi-Aasia (bre) | 1a 3c | | |

Pelecanus rufescens

–Trooppinen Afrikka & lounainen Arabian niemimaa | | 1 | |

Pelecanus crispus

–Mustameri & Välimeri (win) | 1a 1c | | |

–Lounais-Aasia & Etelä-Aasia (win) | 1a 2 | | |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

–Eteläinen Afrikka | 1b | 2a 2c | |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

–Lounais-Afrikan rannikko | 1c | | |

Phalacrocorax pygmeus

–Mustameri & Välimeri | | 1 | |

–Lounais-Aasia | | 1 | |

Phalacrocorax neglectus

–Lounais-Afrikan rannikko | 1b 1c | | |

Phalacrocorax carbo carbo

–Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

Phalacrocorax carbo sinensis

–Pohjois- ja Keski-Eurooppa | | | 1 |

–Mustameri & Välimeri | | | 1 |

–Länsi- ja Lounais-Aasia | | | (1) |

Phalacrocorax carbo lucidus

–Länsi-Afrikan rannikko | | 1 | |

–Keski- ja itäinen Afrikka | | | 1 |

–Eteläisen Afrikan rannikko | 2 | | |

Phalacrocorax nigrogularis

–Persianlahti & Arabianmeri | 1b | 2a 2c | |

Phalacrocorax capensis

–Eteläisen Afrikan rannikko | | 2a 2c | |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | 3c | | |

Egretta vinaceigula

–Eteläinen ja keskinen Afrikka | 1b 1c | | |

Egretta garzetta garzetta

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | (1) |

–Eurooppa, Mustameri & Välimeri/läntinen ja keskinen Afrikka | | | 1 |

–Länsi-/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka | | (1) | |

Egretta gularis gularis

–Länsi-Afrikka | | (1) | |

Egretta gularis schistacea

–Koillis-Afrikka & Punainen meri | | (1) | |

–Lounais- ja Etelä-Aasia | 2 | | |

Egretta dimorpha

–Itäisen Afrikan rannikko | 2 | | |

Ardea cinerea cinerea

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | 1 |

–Eurooppa & Pohjois-Afrikka (bre) | | | 1 |

–Länsi- ja Lounais-Aasia (bre) | | | (1) |

Ardea melanocephala

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | (1) |

Ardea purpurea purpurea

–Trooppinen Afrikka | | 1 | |

–Länsi-Eurooppa & läntinen Välimeri/Länsi-Afrikka | 2 | | |

–Itä-Eurooppa & Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka | | (2c) | |

Casmerodius albus albus

–Länsi-, Keski- ja Kaakkois-Eurooppa/Mustameri & Välimeri | 2 | | |

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia | | (1) | |

Casmerodius albus melanorhynchos

–Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar | | | (1) |

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | 1 | |

Bubulcus ibis ibis

–Eteläinen Afrikka | | | 1 |

–Trooppinen Afrikka | | | 1 |

–Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | | 1 |

–Itäinen Välimeri & Lounais-Aasia | 2 | | |

Ardeola ralloides ralloides

–Välimeri, Mustameri & Pohjois-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka | 3c | | |

–Länsi- ja Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka | | (1) | |

Ardeola ralloides paludivaga

–Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar | | | (1) |

Ardeola idea

–Madagaskar & Aldabra/keskinen & itäinen Afrikka | 1b 1c | | |

Ardeola rufiventris

–Trooppinen itäinen & eteläinen Afrikka | | (1) | |

Nycticorax nycticorax nycticorax

–Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar | | (1) | |

–Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Välimeri & Afrikka | | 2c | |

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | (1) | |

Ixobrychus minutus minutus

–Eurooppa & Pohjois-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka | | 2c | |

–Länsi- ja Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka | | (1) | |

Ixobrychus minutus payesii

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | (1) | |

Ixobrychus sturmii

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | (1) | |

Botaurus stellaris stellaris

–Eurooppa (bre) | 3c | | |

–Lounais-Aasia (win) | 2 | | |

Botaurus stellaris capensis

–Eteläinen Afrikka | 1c | | |

CICONIIDAE

Mycteria ibis

–Saharan eteläpuolinen Afrikka (lukuunottamatta Madagaskaria) | | 1 | |

Anastomus lamelligerus lamelligerus

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | 1 |

Ciconia nigra

–Eteläinen Afrikka | 1c | | |

–Lounais-Eurooppa/Länsi-Afrikka | 1c | | |

–Keski- ja Itä-Eurooppa/Saharan eteläpuolinen Afrikka | 2 | | |

Ciconia abdimii

–Saharan eteläpuolinen Afrikka & lounainen Arabian niemimaa | | (2c) | |

Ciconia episcopus microscelis

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | (1) | |

Ciconia ciconia ciconia

–Eteläinen Afrikka | 1c | | |

–Iberian niemimaa & Luoteis-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka | 3b | | |

–Keski- ja Itä-Eurooppa/Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | 1 |

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia | 2 | | |

Leptoptilos crumeniferus

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | 1 |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

–Trooppinen keskinen Afrikka | 1c | | |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

–Saharan eteläpuolinen Afrikka (bre) | | | 1 |

–Mustameri & Välimeri/Länsi-Afrikka | 3c | | |

–Lounais-Aasia/itäinen Afrikka | | (1) | |

Geronticus eremita

–Marokko | 1a 1b 1c | | |

–Lounais-Aasia | 1a 1b 1c | | |

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | 1 |

–Irak & Iran | 1c | | |

Platalea leucorodia leucorodia

–Länsi-Eurooppa/Läntinen Välimeri & Länsi-Afrikka | 1c | | |

–Keski- ja Kaakkois-Eurooppa/Välimeri & trooppinen Afrikka | 2 | | |

Platalea leucorodia archeri

–Punainen meri & Somalia | 1c | | |

Platalea leucorodia balsaci

–Länsi-Afrikan rannikko (Mauritania) | 1c | | |

Platalea leucorodia major

–Länsi-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia | 2 | | |

Platalea alba

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | 2* | | |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

–Länsi-Afrikka | 3a | | |

–Itäinen Afrikka | 3a | | |

–Eteläinen Afrikka (Madagaskariin asti) | 3a | | |

–Läntinen Välimeri | | 2a | |

–Itäinen Välimeri, Lounais- ja Etelä-Aasia | | 2a | |

Phoenicopterus minor

–Länsi-Afrikka | 2 | | |

–Itäinen Afrikka | | 2a 2c | |

–Eteläinen Afrikka (Madagaskariin asti) | 3a | | |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

–Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin) | | | (1) |

–Itäinen ja eteläinen Afrikka | | | (1) |

Dendrocygna viduata

–Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin) | | | 1 |

–Itäinen & eteläinen Afrikka | | | 1 |

Thalassornis leuconotus leuconotus

–Länsi-Afrikka | 1c | | |

–Itäinen & eteläinen Afrikka | 2* | | |

Oxyura leucocephala

–Läntinen Välimeri (Espanja & Marokko) | 1a 1b 1c | | |

–Algeria & Tunisia | 1a 1b 1c | | |

–Itäinen Välimeri, Turkki & Lounais-Aasia | 1a 1b 1c | | |

Oxyura maccoa

–Itäinen Afrikka | 1c | | |

–Eteläinen Afrikka | 1c | | |

Cygnus olor

–Luoteinen Manner-Eurooppa & Keski-Eurooppa | | | 1 |

–Mustameri | | 1 | |

–Länsi- ja Keski-Aasia/Kaspianmeri | | 2a 2d | |

Cygnus cygnus

–Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta & Irlanti | 2 | | |

–Luoteinen Manner-Eurooppa | | 1 | |

–Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & itäinen Välimeri | 2 | | |

–Länsi- ja Keski-Siperia/Kaspianmeri | 2 | | |

Cygnus columbianus bewickii

–Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa | 3c | | |

–Pohjois-Siperia/Kaspianmeri | 1c | | |

Anser brachyrhynchus

–Itä-Grönlanti & Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta | | 2a | |

–Huippuvuoret/Luoteis-Eurooppa | | 1 | |

Anser fabalis fabalis

–Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa | | 1 | |

Anser fabalis rossicus

–Länsi- ja Keski-Siperia/Koillis- ja Lounais-Eurooppa | | | (1) |

Anser fabalis johanseni

–Länsi- ja Keski-Siperia/Turkmenistan Länsi-Kiinaan | | | (1) |

Anser albifrons albifrons

–Luoteis-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Keski-Eurooppa | 3c* | | |

–Länsi-Siperia/Mustameri & Turkki | | | 1 |

–Pohjois-Siperia/Kaspianmeri & Irak | 2 | | |

Anser albifrons flavirostris

–Grönlanti/Irlanti & Yhdistynyt kuningaskunta | 3a* | | |

Anser erythropus

–Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri | 1a 1b 2 | | |

Anser anser anser

–Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta & Irlanti | | 1 | |

–Luoteis-Eurooppa/Lounais-Eurooppa | | | 1 |

–Keski-Eurooppa/Pohjois-Afrikka | | 1 | |

Anser anser rubrirostris

–Mustameri & Turkki | | 1 | |

–Länsi-Siperia/Kaspianmeri & Irak | | | 1 |

Branta leucopsis

–Itä-Grönlanti/Skotlanti & Irlanti | | 1 | |

–Huippuvuoret/Lounais-Skotlanti | 2 | | |

–Venäjä/Saksa & Alankomaat | | | 1 |

Branta bernicla bernicla

–Länsi-Siperia/Länsi-Eurooppa | | 2b 2c | |

Branta bernicla hrota

–Huippuvuoret/Tanska & Yhdistynyt kuningaskunta | 1c | | |

–Kanada & Grönlanti/Irlanti | 2 | | |

Branta ruficollis

–Pohjois-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri | 1a 1b 3a | | |

Alopochen aegyptiacus

–Länsi-Afrikka | 2 | | |

–Itäinen ja eteläinen Afrikka | | | 1 |

Tadorna ferruginea

–Luoteis-Afrikka | 1c | | |

–Itäinen Välimeri & Mustameri/Koillis-Afrikka | 2 | | |

–Länsi-Aasia & Kaspianmeri/Iran & Irak | | 1 | |

Tadorna cana

–Eteläinen Afrikka | | 1 | |

Tadorna tadorna

–Luoteis-Eurooppa | | 2a | |

–Mustameri & Välimeri | 3c | | |

–Länsi-Aasia/Kaspianmeri & Keski-Itä | | 1 | |

Plectropterus gambensis gambensis

–Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Itäinen Afrikka (Sudanista Sambiaan) | | | 1 |

Plectropterus gambensis niger

–Eteläinen Afrikka | | 1 | |

Sarkidiornis melanotos melanotos

–Länsi-Afrikka | | 1 | |

–Eteläinen ja itäinen Afrikka | | | 1 |

Nettapus auritus

–Länsi-Afrikka | 1c | | |

–Eteläinen ja itäinen Afrikka | | | (1) |

Anas capensis

–Itäinen Afrikka (Rift Valley) | 1c | | |

–Tšad-järven laakso | 1c | | |

–Eteläinen Afrikka (Angolaan ja Sambiaan pohjoisessa) | | | 1 |

Anas strepera strepera

–Luoteis-Eurooppa | | 1 | |

–Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri | | 2c | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | | (1) |

Anas penelope

–Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

–Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri | | 2c | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | 2c | |

Anas platyrhynchos platyrhynchos

–Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

–Pohjois-Eurooppa/läntinen Välimeri | | | 1 |

–Itä-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri | | 2c | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia | | | (1) |

Anas undulata undulata

–Eteläinen Afrikka | | | 1 |

Anas clypeata

–Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win) | | 1 | |

–Länsi-Siperia, Koillis- ja Itä-Eurooppa/Etelä-Eurooppa & Länsi-Afrikka | | 2c | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka | | 2c | |

Anas erythrorhyncha

–Eteläinen Afrikka | | | 1 |

–Itäinen Afrikka | | | 1 |

–Madagaskar | 2 | | |

Anas acuta

–Luoteis-Eurooppa | | 1 | |

–Länsi-Siperia, Koillis- ja Itä-Eurooppa/Etelä-Eurooppa & Länsi-Afrikka | | 2c | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka | | | (1) |

Anas querquedula

–Länsi-Siperia & Eurooppa/Länsi-Afrikka | | 2c | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka | | | (1) |

Anas crecca crecca

–Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

–Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | 2c | |

Anas hottentota

–Tšad-järven laakso | 1c | | |

–Itäinen Afrikka (etelässä Pohjois-Sambiaan) | | 1 | |

–Eteläinen Afrikka (pohjoisessa Etelä-Sambiaan) | | 1 | |

Marmaronetta angustirostris

–Läntinen Välimeri/läntinen Välimeri & Länsi-Afrikka | 1a 1b 1c | | |

–Itäinen Välimeri | 1a 1b 1c | | |

–Lounais-Aasia | 1a 1b 2 | | |

Netta rufina

–Lounais- ja Keski-Eurooppa/läntinen Välimeri | | 1 | |

–Mustameri & itäinen Välimeri | 3c | | |

–Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia | | | 1 |

Netta erythrophthalma brunnea

–Eteläinen ja itäinen Afrikka | | | 1 |

Aythya ferina

–Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

–Keski- ja Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia | | 2c | |

Aythya nyroca

–Läntinen Välimeri/Pohjois- ja Länsi-Afrikka | 1a 1c | | |

–Itä-Eurooppa/itäinen Välimeri & Sahelin Afrikka | 1a 3c | | |

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | 1a 3c | | |

Aythya fuligula

–Luoteis-Eurooppa (win) | | | 1 |

–Keski-Eurooppa, Mustameri & Välimeri (win) | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | | (1) |

Aythya marila marila

–Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri | | | 1 |

Somateria mollissima mollissima

–Baltian maat, Tanska & Alankomaat | | | 1 |

–Norja & Venäjä | | | 1 |

Somateria mollissima borealis

–Huippuvuoret & Frans Joosefin maa (bre) | | 1 | |

Somateria spectabilis

–Itä-Grönlanti, Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia | | | 1 |

Polysticta stelleri

–Länsi-Siperia/Koillis-Eurooppa | 1a | 1 | |

Clangula hyemalis

–Islanti & Grönlanti | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Pohjois-Eurooppa | | | 1 |

Melanitta nigra nigra

–Länsi-Siperia & Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | 2a | |

Melanitta fusca fusca

–Länsi-Siperia & Pohjois-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa | | 2a | |

–Mustameri & Kaspianmeri | 1c | | |

Bucephala clangula clangula

–Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win) | | | 1 |

–Koillis-Eurooppa/Adrianmeri | | 1 | |

–Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri | 2 | | |

–Länsi-Siperia/Kaspianmeri | 2 | | |

Mergellus albellus

–Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win) | 3a | | |

–Koillis-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri | | 1 | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia | 3c | | |

Mergus serrator serrator

–Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win) | | | 1 |

–Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri | | 1 | |

–Länsi-Siperia/Lounais- ja Keski-Aasia | 1c | | |

Mergus merganser merganser

–Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win) | | | 1 |

–Koillis-Eurooppa/Mustameri | 1c | | |

–Länsi-Siperia/Kaspianmeri | 2 | | |

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

–Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin) | 2 | | |

Balearica pavonina ceciliae

–Itäinen Afrikka (Sudanista Ugandaan) | 3c | | |

Balearica regulorum regulorum

–Eteläinen Afrikka (pohjoisessa Angolaan & Etelä-Zimbabween) | 1c | | |

Balearica regulorum gibbericeps

–Itäinen Afrikka (Keniasta Mozambikiin) | 3c | | |

Grus leucogeranus

–Iran (win) | 1a 1b 1c | | |

Grus virgo

–Mustameri (Ukraina)/Koillis-Afrikka | 1c | | |

–Turkki (bre) | 1c | | |

–Kalmukia/Koillis-Afrikka | | 1 | |

Grus paradisea

–Eteläisin Afrikka | 1b 2 | | |

Grus carunculatus

–Keskinen ja eteläinen Afrikka | 1b 1c | | |

Grus grus

–Luoteis-Eurooppa/Iberian niemimaa & Marokko | | 1 | |

–Koillis- ja Keski-Eurooppa/Pohjois-Afrikka | | 1 | |

–Itä-Eurooppa/Turkki, Keski-Itä & Koillis-Afrikka | 3c | | |

–Turkki & Georgia (bre) | 1c | | |

–Länsi-Siperia/Etelä-Aasia | | (1) | |

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

–Koillis-, itäinen ja eteläinen Afrikka | | | (1) |

Sarothrura elegans reichenovi

–Eteläinen Länsi-Afrikka keskiseen Afrikkaan | | | (1) |

Sarothrura boehmi

–Keskinen Afrikka | 1c | | |

Sarothrura ayresi

–Etiopia ja eteläinen Afrikka | 1a 1b 1c | | |

Rallus aquaticus aquaticus

–Eurooppa & Pohjois-Afrikka | | | 1 |

Rallus aquaticus korejewi

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia | | | (1) |

Rallus caerulescens

–Eteläinen ja itäinen Afrikka | | | (1) |

Crecopsis egregia

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | (1) |

Crex crex

–Eurooppa & Länsi-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka | 1b | 2c | |

Amaurornis flavirostris

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | 1 |

Porzana parva parva

–Läntinen Euraasia/Afrikka | | 2c | |

Porzana pusilla intermedia

–Eurooppa (bre) | 2 | | |

Porzana porzana

–Eurooppa/Afrikka | | 2c | |

Aenigmatolimnas marginalis

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | (2) | | |

Porphyrio alleni

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | (1) |

Gallinula chloropus chloropus

–Eurooppa & Pohjois-Afrikka | | | 1 |

–Länsi- ja Lounais-Aasia | | | (1) |

Gallinula angulata

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | (1) |

Fulica cristata

–Saharan eteläpuolinen Afrikka | | | 1 |

–Espanja & Marokko | 1c | | |

Fulica atra atra

–Luoteis-Eurooppa (win) | | | 1 |

–Mustameri & Välimeri (win) | | | 1 |

–Lounais-Aasia (win) | | | (1) |

DROMADIDAE

Dromas ardeola

–Luoteinen Intian valtameri, Punainen meri & Persianlahti | 3a | | |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

–Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | | 1 |

Haematopus ostralegus longipes

–Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | | (1) |

Haematopus moquini

–Eteläisen Afrikan rannikko | 1c | | |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

–Saharan eteläpuolinen Afrikka (etelää lukuunottamatta) | | | (1) |

–Eteläinen Afrikka ("meridionalis") | 2 | | |

–Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Länsi-Afrikka | | 1 | |

–Keski-Eurooppa & itäinen Välimeri/pohjoinen keskinen Afrikka | | 1 | |

–Länsi-, Keski- ja Lounais-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | (1) | |

Recurvirostra avosetta

–Eteläinen Afrikka | 2 | | |

–Itäinen Afrikka | | (1) | |

–Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka (bre) | | 1 | |

–Kaakkois-Eurooppa, Mustameri & Turkki (bre) | (3c) | | |

–Länsi- ja Lounais-Aasia/itäinen Afrikka | 2 | | |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

–Länsi-Afrikka | (2) | | |

Burhinus senegalensis inornatus

–Koillis- ja itäinen Afrikka | (2) | | |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

–Länsi-Afrikka | | (1) | |

–Itäinen Afrikka | (2) | | |

Glareola pratincola pratincola

–Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Länsi-Afrikka | 2 | | |

–Mustameri & itäinen Välimeri/Itä-Sahelin vyöhyke | 2 | | |

–Lounais-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | (1) | |

Glareola nordmanni

–Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/eteläinen Afrikka | 3b 3c | | |

Glareola ocularis

–Madagaskar/itäinen Afrikka | (2) | | |

Glareola nuchalis nuchalis

–Itäinen & keskinen Afrikka | | (1) | |

Glareola nuchalis liberiae

–Länsi-Afrikka | (2) | | |

Glareola cinerea cinerea

–Kaakkoinen Länsi-Afrikka & keskinen Afrikka | (2) | | |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

–Britannia, Irlanti, Tanska, Saksa & Baltian maat (bre) | 3c* | | |

Pluvialis apricaria altifrons

–Islanti & Färsaaret/Itä-Atlantin rannikko | | | 1 |

–Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | | 1 |

–Pohjois-Siperia/Kaspianmeri & Vähä-Aasia | | (1) | |

Pluvialis fulva

–Pohjoinen Keski-Siperia/Etelä- ja Lounais-Aasia, Koillis-Afrikka | | (1) | |

Pluvialis squatarola

–Länsi-Siperia & Kanada/Länsi-Eurooppa & Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Keski- ja Itä-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen & eteläinen Afrikka | | 1 | |

Charadrius hiaticula hiaticula

–Pohjois-Eurooppa/Eurooppa & Pohjois-Afrikka | | 1 | |

Charadrius hiaticula psammodroma

–Kanada, Grönlanti & Islanti/läntinen ja eteläinen Afrikka | | (2c) | |

Charadrius hiaticula tundrae

–Koillis-Eurooppa & Siperia/Lounais-Aasia, itäinen & eteläinen Afrikka | | | (1) |

Charadrius dubius curonicus

–Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Länsi- ja Lounais-Aasia/itäinen Afrikka | | | (1) |

Charadrius pecuarius pecuarius

–Eteläinen ja itäinen Afrikka | | | (1) |

–Länsi-Afrikka | | (1) | |

Charadrius tricollaris tricollaris

–Eteläinen ja itäinen Afrikka | | | 1 |

Charadrius forbesi

–Läntinen ja keskinen Afrikka | | (1) | |

Charadrius pallidus pallidus

–Eteläinen Afrikka | 2 | | |

Charadrius pallidus venustus

–Itäinen Afrikka | 1c | | |

Charadrius alexandrinus alexandrinus

–Länsi-Eurooppa & läntinen Välimeri/Länsi-Afrikka | 3c | | |

–Mustameri & itäinen Välimeri/Itä-Sahel | 3c | | |

–Lounais- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | (1) | |

Charadrius marginatus mechowi

–Eteläinen ja itäinen Afrikka | 2 | | |

–Länsi-Afrikka keskisen Afrikan länsiosaan | 2 | | |

Charadrius mongolus pamirensis

–Läntinen Keski-Aasia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka | | (1) | |

Charadrius leschenaultii columbinus

–Turkki & Lounais-Aasia/itäinen Välimeri & Punainen meri | 1c | | |

Charadrius leschenaultii crassirostris

–Kaspianmeri & Lounais-Aasia/Arabian niemimaa & Koillis-Afrikka | | (1) | |

Charadrius leschenaultii leschenaultii

–Keski-Aasia/itäinen ja eteläinen Afrikka | | (1) | |

Charadrius asiaticus

–Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/itäinen Afrikka & keskisen Afrikan eteläosa | 3c | | |

Eudromias morinellus

–Eurooppa/Luoteis-Afrikka | (3c) | | |

–Aasia/Keski-Itä | | (1) | |

Vanellus vanellus

–Eurooppa/Eurooppa & Pohjois-Afrikka | | 2c | |

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia | | | (1) |

Vanellus spinosus

–Mustameri & Välimeri (bre) | | 1 | |

Vanellus albiceps

–Läntinen ja keskinen Afrikka | | (1) | |

Vanellus senegallus senegallus

–Länsi-Afrikka | | (1) | |

Vanellus senegallus solitaneus

–Lounais-Afrikka | | (1) | |

Vanellus senegallus lateralis

–Itäinen ja kaakkoinen Afrikka | | 1 | |

Vanellus lugubris

–Eteläinen Länsi-Afrikka | 2 | | |

–Keskinen ja itäinen Afrikka | 3c | | |

Vanellus melanopterus minor

–Eteläinen Afrikka | 1c | | |

Vanellus coronatus coronatus

–Itäinen ja eteläinen Afrikka | | | 1 |

–Keskinen Afrikka | (2) | | |

Vanellus coronatus xerophilus

–Lounais-Afrikka | | (1) | |

Vanellus superciliosus

–Läntinen ja keskinen Afrikka | (2) | | |

Vanellus gregarius

–Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/Koillis-Afrikka | 1a 1b 1c | | |

–Keski-Aasian tasavallat/Luoteis-Intia | 1a 1b 1c | | |

Vanellus leucurus

–Lounais-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | 2 | | |

–Keski-Aasian tasavallat/Etelä-Aasia | | (1) | |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

–Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Pohjois-Afrikka | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia (Kaspianmeri) | | | (1) |

Gallinago stenura

–Pohjois-Siperia/Etelä-Aasia & itäinen Afrikka | | | (1) |

Gallinago media

–Skandinavia/luultavasti Länsi-Afrikka | | 1 | |

–Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Kaakkois-Afrikka | | 2c | |

Gallinago gallinago gallinago

–Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | 2c | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Afrikka | | | 1 |

Gallinago gallinago faeroeensis

–Islanti, Färsaaret & Pohjois-Skotlanti/Irlanti | | | 1 |

Lymnocryptes minimus

–Pohjois-Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Länsi-Afrikka | | 2b | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | (1) | |

Limosa limosa limosa

–Länsi-Eurooppa/Luoteis- ja Länsi-Afrikka | | 2c | |

–Itä-Eurooppa/keskinen ja itäinen Afrikka | | 2c | |

–Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka | | (1) | |

Limosa limosa islandica

–Islanti/Länsi-Eurooppa | 3a* | | |

Limosa lapponica lapponica

–Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa | | 2a | |

Limosa lapponica taymyrensis

–Länsi-Siperia/Länsi- ja Lounais-Afrikka | | 2a 2c | |

Limosa lapponica menzbieri

–Keski-Siperia/Etelä- ja Lounais-Aasia & itäinen Afrikka | | | (1) |

Numenius phaeopus phaeopus

–Pohjois-Eurooppa/Länsi-Afrikka | | | (1) |

–Länsi-Siperia/eteläinen ja itäinen Afrikka | | | (1) |

Numenius phaeopus islandicus

–Islanti, Färsaaret & Skotlanti/Länsi-Afrikka | | | 1 |

Numenius phaeopus alboaxillaris

–Lounais-Aasia/itäinen Afrikka | 1c | | |

Numenius tenuirostris

–Keski-Siperia/Välimeri & Lounais-Aasia | 1a 1b 1c | | |

Numenius arquata arquata

–Eurooppa/Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Afrikka | | | 1 |

Numenius arquata orientalis

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | 3c | | |

Numenius arquata suschkini

–Kaakkois-Eurooppa & Lounais-Aasia (bre) | 2 | | |

Tringa erythropus

–Pohjois-Eurooppa/Etelä-Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Afrikka | | | (1) |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka | | (1) | |

Tringa totanus totanus

–Luoteis-Eurooppa/Länsi-Eurooppa, Luoteis- ja Länsi-Afrikka | | 2c | |

–Keski- ja Itä-Eurooppa/itäinen Välimeri & Afrikka | | 2c | |

Tringa totanus britannica

–Britannia & Irlanti/Britannia, Irlanti, Ranska | | 2c | |

Tringa totanus ussuriensis

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka | | | (1) |

Tringa totanus robusta

–Islanti & Färsaaret/Länsi-Eurooppa | | | 1 |

Tringa stagnatilis

–Itä-Eurooppa/Länsi- ja keskinen Afrikka | | (1) | |

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | | (1) | |

Tringa nebularia

–Pohjois-Eurooppa/Lounais-Eurooppa, Luoteis- ja Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | | | (1) |

Tringa ochropus

–Pohjois-Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa, Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka | | | (1) |

Tringa glareola

–Luoteis-Eurooppa/Länsi-Afrikka | | 2c | |

–Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/itäinen ja eteläinen Afrikka | | | (1) |

Tringa cinerea

–Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | | | 1 |

Tringa hypoleucos

–Länsi- ja Keski-Eurooppa/Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Itä-Eurooppa & Länsi-Siperia/keskinen, itäinen ja eteläinen Afrikka | | | (1) |

Arenaria interpres interpres

–Koillis-Kanada & Grönlanti/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | 1 | |

–Pohjois-Eurooppa/Länsi-Afrikka | | 1 | |

–Länsi- ja Keski-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | | | (1) |

Calidris tenuirostris

–Itä-Siperia/Lounais-Aasia & läntinen Etelä-Aasia | 1c | | |

Calidris canutus canutus

–Pohjois-Siperia/läntinen ja eteläinen Afrikka | | 2a 2c | |

Calidris canutus islandica

–Koillis-Kanada & Grönlanti/Länsi-Eurooppa | | 2a 2c | |

Calidris alba

–Atlanttinen Eurooppa, läntinen ja eteläinen Afrikka (win) | | | 1 |

–Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka (win) | | | 1 |

Calidris minuta

–Pohjois-Eurooppa/Etelä-Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Afrikka | | (2c) | |

–Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | | | (1) |

Calidris temminckii

–Fennoskandia/Pohjois- ja Länsi-Afrikka | | (1) | |

–Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka | | | (1) |

Calidris maritima maritima

–Pohjois- ja Länsi-Eurooppa (Islantia lukuunottamatta) (win) | | 1 | |

Calidris alpina alpina

–Koillis-Eurooppa & Luoteis-Siperia/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | | | 1 |

Calidris alpina centralis

–Keski-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | | (1) |

Calidris alpina schinzii

–Islanti & Grönlanti/Luoteis- ja Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Britannia & Irlanti/Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | 2 | | |

–Baltian maat/Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka | 1c | | |

Calidris alpina arctica

–Koillis-Grönlanti/Länsi-Afrikka | 3a | | |

Calidris ferruginea

–Länsi-Siperia/Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Keski-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | | | 1 |

Limicola falcinellus falcinellus

–Pohjois-Eurooppa/Lounais-Aasia & Afrikka | 3c | | |

Philomachus pugnax

–Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Länsi-Afrikka | | 2c | |

–Pohjois-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka | | (2c) | |

Phalaropus lobatus

–Läntinen Euraasia/Arabianmeri | | | 1 |

Phalaropus fulicaria

–Kanada & Grönlanti/Atlantin rannikko Afrikassa | | | (1) |

LARIDAE

Larus leucophthalmus

–Punainen meri & läheiset rannikot | 1a 2 | | |

Larus hemprichii

–Punainen meri, Persianlahti, Arabian niemimaa & itäinen Afrikka | | 2a | |

Larus canus canus

–Luoteis- ja Keski-Eurooppa/Atlantin rannikko & Välimeri | | 2c | |

Larus canus heinei

–Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri | | (1) | |

Larus audouinii

–Välimeri/Afrikan pohjois- ja länsirannikot | 1a 3a | | |

Larus marinus

–Pohjois- ja Länsi-Eurooppa | | | 1 |

Larus dominicanus vetula

–Eteläisen Afrikan rannikko | | 1 | |

Larus hyperboreus hyperboreus

–Huippuvuoret & Pohjois-Venäjä (bre) | | | (1) |

Larus hyperboreus leuceretes

–Kanada, Grönlanti & Islanti (bre) | | | (1) |

Larus glaucoides glaucoides

–Grönlanti/Islanti & Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

Larus argentatus argentatus

–Pohjois- ja Luoteis-Eurooppa | | | 1 |

Larus argentatus argenteus

–Islanti & Länsi-Eurooppa | | | 1 |

Larus heuglini

–Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | | (1) |

Larus (heuglini) barabensis

–Lounais-Siperia/Lounais-Aasia | | | (1) |

Larus armenicus

–Armenia, Itä-Turkki & Luoteis-Iran | 3a | | |

Larus cachinnans cachinnans

–Mustameri & Länsi-Aasia/Lounais-Aasia, Koillis-Afrikka | | | 1 |

Larus cachinnans michahellis

–Välimeri, Iberian niemimaa & Marokko | | | 1 |

Larus fuscus fuscus

–Koillis-Eurooppa/Mustameri, Lounais-Aasia & itäinen Afrikka | | (2c) | |

Larus fuscus graellsii

–Länsi-Eurooppa/Välimeri & Länsi-Afrikka | | | 1 |

Larus ichthyaetus

–Mustameri & Kaspianmeri/Lounais-Aasia | 3a | | |

Larus cirrocephalus poiocephalus

–Länsi-Afrikka | | (1) | |

–Keskinen ja itäinen Afrikka | | | (1) |

–Eteläisen Afrikan rannikko (lukuunottamatta Madagaskaria) | | (1) | |

Larus hartlaubii

–Lounais-Afrikan rannikko | | 1 | |

Larus ridibundus

–Länsi-Eurooppa/Länsi-Eurooppa, läntinen Välimeri, Länsi-Afrikka | | | 1 |

–Itä-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri | | | 1 |

–Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka | | | (1) |

Larus genei

–Länsi-Afrikka (bre) | 2 | | |

–Mustameri & Välimeri (bre) | | 2a | |

–Länsi-, Lounais- ja Etelä-Aasia (bre) | | 2a | |

Larus melanocephalus

–Länsi-Eurooppa, Välimeri & Luoteis-Afrikka | | 2a | |

Larus minutus

–Keski- ja Itä-Eurooppa/Lounais-Eurooppa & läntinen Välimeri | | 1 | |

–Länsi-Aasia/itäinen Välimeri, Mustameri & Kaspianmeri | | (1) | |

Xema sabini sabini

–Kanada & Grönlanti/Kaakkois-Atlantti | | | (1) |

Sterna nilotica nilotica

–Länsi-Eurooppa/Länsi-Afrikka | 2 | | |

–Mustameri & itäinen Välimeri/itäinen Afrikka | 3c | | |

–Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia | 2 | | |

Sterna caspia caspia

–Eteläinen Afrikka (bre) | 1c | | |

–Länsi-Afrikka (bre) | | 1 | |

–Eurooppa (bre) | 1c | | |

–Kaspianmeri (bre) | 2 | | |

Sterna maxima albidorsalis

–Länsi-Afrikka (bre) | | 2a | |

Sterna bengalensis bengalensis

–Persianlahti/Etelä-Aasia | | 2a | |

Sterna bengalensis par

–Punainen meri/itäinen Afrikka | 3a | | |

Sterna bengalensis emigrata

–Eteläinen Välimeri/Luoteis- ja Länsi-Afrikan rannikot | 1c | | |

Sterna bergii bergii

–Eteläinen Afrikka (Angola–Mosambik) | 2 | | |

Sterna bergii enigma

–Madagaskar & Mosambik/eteläinen Afrikka | 1c | | |

Sterna bergii thalassina

–Itäinen Afrikka & Seychellit | 1c | | |

Sterna bergii velox

–Punainen meri & Koillis-Afrikka | 3a | | |

Sterna sandvicensis sandvicensis

–Länsi-Eurooppa/Länsi-Afrikka | | 2a | |

–Mustameri & Välimeri (bre) | 3a 3c | | |

–Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia | | 2a | |

Sterna dougallii dougallii

–Eteläinen Afrikka | 1c | | |

–Itäinen Afrikka | 3a | | |

–Eurooppa (bre) | 1c | | |

Sterna dougallii arideensis

–Madagaskar, Seychellit & Mascarene-saaret | 2 | | |

Sterna dougallii bangsi

–Pohjoinen Arabianmeri (Oman) | 1c | | |

Sterna vittata vittata

–P. Edward, Marion, Crozet & Kerguelen/Etelä-Afrikka | 1c | | |

Sterna vittata tristanensis

–Tristan da Cunha & Gough/Etelä-Afrikka | 1c | | |

Sterna hirundo hirundo

–Etelä- ja Länsi-Eurooppa (bre) | | | 1 |

–Pohjois- ja Itä-Eurooppa (bre) | | | 1 |

–Länsi-Aasia (bre) | | | (1) |

Sterna paradisaea

–Läntinen Euraasia (bre) | | | 1 |

Sterna albifrons albifrons

–Itä-Atlantti (bre) | 3b | | |

–Mustameri & itäinen Välimeri (bre) | 3c | | |

–Kaspianmeri (bre) | 2 | | |

Sterna albifrons guineae

–Länsi-Afrikka (bre) | 1c | | |

Sterna saundersi

–Läntinen Etelä-Aasia, Punainen meri, Persianlahti & itäinen Afrikka | | (1) | |

Sterna balaenarum

–Namibia & Etelä-Afrikka/Atlantin rannikko Ghanaan asti | 2 | | |

Sterna repressa

–Läntinen Etelä-Aasia, Punainen meri, Persianlahti & itäinen Afrikka | | 2c | |

Chlidonias hybridus hybridus

–Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka (bre) | 3c | | |

–Mustameri & itäinen Välimeri (bre) | | | (1) |

–Kaspianmeri (bre) | | (1) | |

Chlidonias hybridus sclateri

–Itäinen Afrikka (Kenia & Tansania) | 1c | | |

–Eteläinen Afrikka (Malawista & Sambiasta Etelä-Afrikkaan) | (2) | | |

Chlidonias leucopterus

–Itä-Eurooppa & Länsi-Aasia/Afrikka | | | (1) |

Chlidonias niger niger

–Eurooppa & Länsi-Aasia/Atlantin rannikko Afrikassa | | 2c | |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

–Länsi-Afrikan rannikko & keskinen Afrikka | 2 | | |

–Itäinen ja eteläinen Afrikka | 2 | | |

[1] Kuten hyväksytty osapuolten toisessa istunnossa, joka pidettiin 25– 27 päivänä syyskuuta 2002 Bonnissa Saksassa.

--------------------------------------------------