5.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 56/36


Tarkistetut selittävät huomautukset, jotka koskevat Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen liitettä III käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

(2005/C 56/05)

17 artikla — Tekniset syyt

EUR.1-tavaratodistus voidaan hylätä ”teknisistä syistä”, jos sitä ei ole laadittu määräysten mukaisesti. Tässä on kyse tapauksista, joissa voidaan myöhemmin esittää jälkikäteen annettu todistus; tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi seuraavat tapaukset:

EUR.1-tavaratodistus on laadittu muulle kuin määräysten mukaiselle lomakkeelle (esimerkiksi siinä ei ole aaltomaista taustakuviota, sen mitat tai väri poikkeavat huomattavasti mallista, siinä ei ole sarjanumeroa tai se on painettu muulla kuin virallisesti määrätyllä kielellä),

pakollisesti täytettävään kohtaan, lukuun ottamatta 8 kohtaa, ei ole tehty merkintää (esimerkiksi EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohta),

leima ja allekirjoitus puuttuvat (EUR.1-tavaratodistuksen 11 kohta),

muu kuin valtuutettu viranomainen on vahvistanut EUR.1-tavaratodistuksen,

EUR.1-tavaratodistus on vahvistettu uudella leimalla, jonka leimanäytettä ei ole vielä toimitettu tiedoksi,

esitetään EUR.1-tavaratodistuksen valokopio tai jäljennös alkuperäiskappaleen sijasta,

EUR.1-tavaratodistuksen 5 kohdassa oleva merkintä viittaa muuhun kuin sopimuspuolena olevaan maahan (esimerkiksi Israel tai Kuuba).

Noudatettava menettely:

Tavaratodistukseen on tehtävä merkintä ”Asiakirja hylätty” ja mainittava hylkäämisen syy tai syyt, minkä jälkeen todistus on palautettava tuojalle, jotta tämä voi hankkia jälkikäteen annettavan uuden todistuksen. Tulliviranomaiset voivat kuitenkin säilyttää valokopion hylätystä tavaratodistuksesta jälkitarkastusta varten tai jos on syytä epäillä vilpillistä toimintaa.

31 artikla — Etuuskohtelun epääminen ilman tarkastusta

Näissä tapauksissa alkuperäselvitystä ei voida käyttää, ja tähän ryhmään kuuluvat erityisesti seuraavat tapaukset:

tavaran kuvaukselle varattua kohtaa (EUR.1-tavaratodistuksen 8 kohta) ei ole täytetty tai se koskee muita kuin tullille esitettyjä tavaroita,

alkuperäselvityksen on antanut muu kuin sopimuspuolena oleva maa, vaikka kyseiset tavarat ovat yhteisön tai Chilen alkuperätuotteita (esimerkiksi Israelissa Chilen alkuperätuotteille annettu EUR.1-tavaratodistus),

EUR.1-tavaratodistuksen pakollisesti täytettävässä kohdassa on jälkiä merkintöjen poispyyhkimisestä tai niiden lisäämisestä, eikä tätä ole vahvistettu (esimerkiksi kohdat, joissa on tavaroiden kuvaus, kollien lukumäärä, määrämaa ja alkuperämaa),

EUR.1-tavaratodistuksen voimassaoloaika on päättynyt muista kuin määräyksissä vahvistetuista syistä (esimerkiksi poikkeukselliset olosuhteet), lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavarat on esitetty tullille ennen määräajan päättymistä,

alkuperäselvitys esitetään jälkikäteen tavaroille, jotka on alunperin tuotu vilpillisellä tavalla,

EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohdassa ilmoitetaan muu kuin sen sopimuksen sopimuspuolena oleva maa, jonka perusteella etuuskohtelua haetaan.

Noudatettava menettely:

Tulliviranomaisten, joille alkuperäselvitys on esitetty, on tehtävä siihen merkintä ”Ei voida käyttää”, ja otettava se haltuunsa uusien käyttöyritysten estämiseksi. Tuojamaan tulliviranomaiset ilmoittavat kohtelun epäämisestä viipymättä viejämaan tulliviranomaisille tai toimivaltaisille valtion viranomaisille tapauksissa, joissa ne pitävät sitä aiheellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ryhtymistä oikeustoimiin sisäisen lainsäädännön mukaisesti.

17 ja 31 artiklan selittävissä huomautuksissa käytetyt merkinnät

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ