22005A1010(01)

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta - Liitteet - Pöytäkirjat - Päätösasiakirja - Julistukset

Virallinen lehti nro L 265 , 10/10/2005 s. 0002 - 0228


Euro–Välimeri-sopimus

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet,

ja EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä "yhteisö", sekä

jotka

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla

1. Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian välinen assosiaatio.

2. Tämän sopimuksen tavoitteena on

- luoda asianmukainen kehys osapuolten väliselle poliittiselle vuoropuhelulle suhteiden ja yhteistyön vahvistamiseksi kaikilla aloilla, joiden ne katsovat kuuluvan tällaiseen vuoropuheluun,

- kehittää kauppaa, varmistaa osapuolten välisten tasapainoisten taloussuhteiden ja yhteiskunnallisten suhteiden kehitys sekä vahvistaa tavaroiden ja palvelujen kaupan ja pääomien liikkuvuuden asteittaisen vapauttamisen edellytykset,

- edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta, erityisesti hallintomenettelyjen yhteydessä,

- rohkaista Maghreb-alueen yhdentymistä edistämällä alueen sisäistä sekä toisaalta Maghreb-alueen sekä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja yhteistyötä,

- edistää yhteistyötä talouden, sosiaaliasioiden, kulttuurin ja rahoituksen alalla.

2 artikla

Demokratian periaatteiden ja perustavien ihmisoikeuksien, sellaisina kuin ne on ilmaistu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kunnioittaminen on osapuolten sisäpolitiikan ja kansainvälisen politiikan lähtökohta ja tämän sopimuksen olennainen osa.

I OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1. Osapuolet aloittavat säännöllisen poliittisen ja turvallisuutta koskevan vuoropuhelun. Sen avulla osapuolet voivat luoda kestävät solidaarisuuden siteet, jotka edistävät vaurautta, vakautta ja turvallisuutta Välimeren alueella ja kehittävät kulttuurien välistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta.

2. Poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön tavoitteena on erityisesti

a) helpottaa osapuolten lähentymistä edistämällä parempaa molemminpuolista ymmärtämystä ja säännöllistä yhteistoimintaa molempia osapuolia kiinnostavissa kansainvälisissä kysymyksissä;

b) tehdä mahdolliseksi kummallekin osapuolelle ottaa huomioon toisen osapuolen kanta ja edut;

c) vahvistaa Euro-Välimeren alueen turvallisuutta ja vakautta;

d) mahdollistaa yhteisten aloitteiden tekeminen.

4 artikla

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kaikki molempia osapuolia kiinnostavat aiheet sekä erityisesti rauhan, turvallisuuden ja alueellisen kehityksen turvaamisen edellytykset, ja sillä tuetaan yhteistyöpyrkimyksiä.

5 artikla

Poliittista vuoropuhelua käydään säännöllisesti ja tarvittaessa, erityisesti

a) ministeritasolla, pääasiassa assosiaationeuvostossa;

b) Algeriaa, neuvoston puheenjohtajaa ja komissiota edustavien korkeiden virkamiesten tasolla;

c) käyttämällä täysimääräisesti diplomaattisia yhteyksiä, erityisesti säännöllisiä tilanneselostuksia ja neuvotteluja kansainvälisten kokousten yhteydessä sekä kolmansissa maissa olevien diplomaattisten edustajien yhteyksiä;

d) käyttämällä tarvittaessa kaikkia muita menettelyjä, jotka voivat edistää tämän vuoropuhelun syventämistä ja tehostamista.

II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

6 artikla

Yhteisö ja Algeria perustavat asteittain vapaakauppa-alueen enintään 12 vuoden siirtymäkauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, jäljempänä olevien yksityiskohtaisten sääntöjen sekä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja Maailman kauppajärjestön (WTO) perustavan sopimuksen, jäljempänä "GATT", liitteenä olevien muiden monenkeskisten tavaroiden kauppaa koskevien sopimusten määräysten mukaisesti.

1 LUKU

Teollisuustuotteet

7 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Algeriasta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 25–97 ryhmään ja Algerian tullitariffiin, lukuun ottamatta liitteessä 1 lueteltuja tuotteita.

8 artikla

Algeriasta peräisin olevat tuotteet saadaan tuoda yhteisöön ilman tullia ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

9 artikla

1. Liitteen 2 luettelossa tarkoitettuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

2. Liitteen 3 luettelossa tarkoitettuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 80 prosenttiin perustullista.

- Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 70 prosenttiin perustullista.

- Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 60 prosenttiin perustullista.

- Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 40 prosenttiin perustullista.

- Kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 20 prosenttiin perustullista.

- Seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.

3. Muihin kuin liitteiden 2 ja 3 luettelossa tarkoitettuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 90 prosenttiin perustullista.

- Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 80 prosenttiin perustullista.

- Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 70 prosenttiin perustullista.

- Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 60 prosenttiin perustullista.

- Kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 50 prosenttiin perustullista.

- Seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 40 prosenttiin perustullista.

- Kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 30 prosenttiin perustullista.

- Yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 20 prosenttiin perustullista.

- Kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 10 prosenttiin perustullista;

- Yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 5 prosenttiin perustullista.

- Kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.

4. Jos tietyn tuotteen osalta ilmenee vakavia vaikeuksia, assosiaatiokomitea voi yhteisellä sopimuksella tarkistaa 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja aikatauluja ottaen huomioon, että tarkistettavaksi pyydettyä aikataulua voidaan pidentää kyseisen tuotteen osalta enintään 6 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden enimmäisajaksi. Jollei assosiaatiokomitea ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa Algerian esittämästä aikataulun tarkistuspyynnöstä, Algeria voi keskeyttää väliaikaisesti aikataulun noudattamisen enintään yhdeksi vuodeksi.

5. Kuhunkin tuotteeseen sovellettava perustulli, josta 2 ja 3 kohdassa määrätyt perättäiset alennukset tehdään, muodostuu 18 artiklassa tarkoitetusta tullista.

10 artikla

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

11 artikla

1. Algeria voi toteuttaa korotettujen tai voimaan palautettujen tullien muodossa ajallisesti rajoitettuja poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka poikkeavat 9 artiklan määräyksistä.

Nämä toimenpiteet voivat koskea ainoastaan alkuasteella olevia teollisuudenaloja tai tiettyjä rakennemuutoksia läpikäyviä tai suurissa vaikeuksissa olevia aloja, erityisesti jos nämä vaikeudet aiheuttavat vakavia sosiaalisia ongelmia.

Näiden toimenpiteiden mukaiset yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit saavat olla enintään 25 prosenttia tullattavan tuotteen arvosta ja niiden on sisällettävä yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden etuuskohtelua. Tällaisten toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden kokonaisarvo saa olla enintään 15 prosenttia yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden kokonaistuonnista viimeisen sellaisen vuoden aikana, jolta tilastotietoja on saatavilla.

Näitä toimenpiteitä saadaan soveltaa enintään viiden vuoden ajan, jollei assosiaatiokomitea salli pitempää ajanjaksoa. Toimenpiteiden soveltaminen on lopetettava viimeistään 6 artiklassa tarkoitetun enimmäissiirtymäkauden päättyessä.

Näitä toimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön tuotteen osalta, jos kaikkien kyseistä tuotetta koskevien tullien ja määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tai toimenpiteiden poistamisesta on kulunut yli kolme vuotta.

Algeria antaa assosiaatiokomitealle tiedon kaikista poikkeuksellisista toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa; yhteisön pyynnöstä käydään ennen toimenpiteiden toteuttamista neuvotteluja näistä toimenpiteistä ja aloista, joita ne koskevat. Jos Algeria ottaa käyttöön tällaisia toimenpiteitä, se toimittaa assosiaatiokomitealle aikataulun tämän artiklan nojalla käyttöön otettujen tullien poistamiseksi. Tässä aikataulussa määrätään asianomaisten tullien poistamisesta vuosittain tasamääräisesti niin, että poistaminen aloitetaan viimeistään toisen vuoden lopussa tullien käyttöönotosta. Assosiaatiokomitea voi päättää toisenlaisesta aikataulusta.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan neljännessä alakohdassa määrätään, assosiaatiokomitea voi poikkeuksellisesti antaa Algerialle uuden teollisuudenalan luomiseen liittyvät vaikeudet huomioon ottaen luvan pitää voimassa 1 kohdan nojalla jo toteutetut toimenpiteet enintään kolmen vuoden ajan 6 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden jälkeen.

2 LUKU

Maataloustuotteet, Kalataloustuotteet Ja Jalostetut Maataloustuotteet

12 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Algeriasta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmään, Algerian tullitariffiin, ja liitteessä 1 lueteltuihin tuotteisiin.

13 artikla

Yhteisö ja Algeria vapauttavat asteittain ja mahdollisimman laajassa määrin maataloustuotteita, kalataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskevan keskinäisen kauppansa molempien osapuolten etujen mukaisesti.

14 artikla

1. Algeriasta peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 1 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan niitä yhteisöön tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

2. Yhteisöstä peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 1 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan niitä Algeriaan tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

3. Algeriasta peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 3 lueteltuihin kalataloustuotteisiin sovelletaan niitä yhteisöön tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

4. Yhteisöstä peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 4 lueteltuihin kalataloustuotteisiin sovelletaan niitä Algeriaan tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

5. Tämän luvun soveltamisalaan kuuluvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan sovelletaan pöytäkirjan n:o 5 määräyksiä.

15 artikla

1. Yhteisö ja Algeria tarkastelevat tilannetta viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta vahvistaakseen 13 artiklassa ilmaistun tavoitteen mukaisesti ne vapauttamistoimenpiteet, joita yhteisön ja Algerian on määrä soveltaa tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan kuudennen vuoden jälkeen.

2. Ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteiden, kalataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden kauppavaihdon sekä näiden tuotteiden erityisen herkkyyden yhteisö ja Algeria tarkastelevat assosiaationeuvostossa tuotekohtaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuutta uusiin myönnytyksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan määräysten soveltamista.

16 artikla

1. Antaessaan erityislainsäädäntöä maatalouspolitiikkansa toteuttamiseksi tai voimassa olevan lainsäädäntönsä muuttamiseksi tai maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä muutettaessa tai kehitettäessä yhteisö ja Algeria voivat muuttaa niiden kohteena olevien tuotteiden osalta tässä sopimuksessa määrättyä järjestelyä.

2. Muutoksen tekevä osapuoli ilmoittaa asiasta assosiaatiokomitealle. Assosiaatiokomitea kokoontuu toisen osapuolen pyynnöstä ottaakseen asianmukaisesti huomioon tämän osapuolen edut.

3. Jos yhteisö tai Algeria 1 kohdan määräyksiä soveltaessaan muuttaa tässä sopimuksessa määrättyjä maataloustuotteita koskevia järjestelyjä, se myöntää toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita tuotaessa tässä sopimuksessa määrättyä etua vastaavan edun.

4. Tässä sopimuksessa määrätyn järjestelyn muuttamisesta neuvotellaan assosiaationeuvostossa toisen osapuolen pyynnöstä.

3 LUKU

Yhteiset Määräykset

17 artikla

1. Yhteisön ja Algerian välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä tämän sopimuksen voimaantullessa sovellettavia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja koroteta.

2. Yhteisön ja Algerian välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuonnin määrällisiä rajoituksia tai muita vaikutukseltaan vastaavia rajoituksia.

3. Tuonnin tai viennin määrälliset rajoitukset ja muut vaikutukseltaan vastaavat rajoitukset poistetaan yhteisön ja Algerian välisessä kaupassa tämän sopimuksen tultua voimaan.

4. Algeria poistaa viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2006 liitteessä 4 lueteltuihin tuotteisiin sovelletun väliaikaisen lisätullin. Tätä tullia vähennetään lineaarisesti 12 prosenttiyksiköllä vuodessa 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen.

Jos Algerian Maailman kauppajärjestöön liittyessään antamissa sitoumuksissa sovitaan lyhyemmästä määräajasta väliaikaisen lisätullin poistamiseksi, sovelletaan tätä lyhyempää määräaikaa.

18 artikla

1. Kunkin tuotteen perustulli, jonka perusteella 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 14 artiklassa määrätyt alennukset suoritetaan, on yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

2. Jos Algeria liittyy WTO:hon, osapuolten väliseen tuontiin sovelletaan WTO:ssa sidottua tullia tai liittymishetkellä tosiasiallisesti sovellettua alhaisempaa tullia. Jos mitä tahansa tullia alennetaan WTO:hon liittymisen jälkeen kaikkien osapuolten osalta, sovelletaan tätä alennettua tullia.

3. Edellä 2 kohdan määräyksiä sovelletaan jokaiseen kaikkia osapuolia koskeviin tullinalennuksiin, jotka toteutetaan neuvottelujen päättämisen jälkeen.

4. Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 päivänä tammikuuta 2002 soveltamansa perustullit.

19 artikla

Tuotaessa Algeriasta peräisin olevia tuotteita yhteisöön niihin ei sovelleta edullisempaa kohtelua kuin jäsenvaltiot myöntävät toisilleen.

Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1911/91 (EYVL L 171, 29.6.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1105/2001 (EYVL L 151, 7.6.2001, s. 1), säännösten soveltamista.

20 artikla

1. Osapuolet pidättyvät sellaisten sisäisen verotuksen kaltaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen soveltamisesta, jotka suoraan tai välillisesti saattavat toisen osapuolen tuotteet ja vastaavat toisen osapuolen alkuperätuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

2. Osapuolen alueelle viedyille tuotteille ei saa antaa maan sisäisistä välillisistä maksuista palautusta, joka ylittää niistä suoraan tai välillisesti kannetun maksun.

21 artikla

1. Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät muuta tässä sopimuksessa määrättyjä kauppajärjestelyjä.

2. Osapuolet neuvottelevat assosiaatiokomiteassa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja tarvittaessa kaikista osapuolten kolmansien maiden suhteen soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä ongelmista. Tällaisia neuvotteluja käydään erityisesti, jos jokin kolmas maa liittyy yhteisöön, jotta varmistetaan tähän sopimukseen kirjatut yhteisön ja Algerian keskinäiset edut.

22 artikla

Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisissä kauppasuhteissa harjoitetaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklassa tarkoitettua polkumyyntiä, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tällaista menettelyä vastaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan täytäntöönpanoa koskevan WTO-sopimuksen ja oman asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti sekä 26 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

23 artikla

Osapuolten välillä sovelletaan WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevaa sopimusta.

Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI ja XVI artiklassa tarkoitettuja tukikäytäntöjä, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet näiden käytäntöjen estämiseksi WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen ja asiaa koskevan oman sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

24 artikla

1. Jollei tässä artiklassa toisin määrätä, osapuolten välillä sovelletaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

2. Osapuolet ilmoittavat välittömästi assosiaatiokomitealle suojatoimenpiteen soveltamista koskevista toimistaan tai aikeistaan. Osapuolet toimittavat välittömästi tai viimeistään viikkoa etukäteen kirjallisesti assosiaatiokomitealle kaikki asiaan liittyvät tiedot

- suojatoimenpidettä koskevan tutkimuksen aloittamisesta, ja

- tutkimuksen tuloksista.

Toimitettaviin tietoihin on sisällytettävä muun muassa selostus menettelystä, jonka mukaan tutkimus tehdään, ja viitteellinen aikataulu kuulemisille ja muille tilaisuuksille, joissa asianomaiset osapuolet voivat esittää näkemyksiään asiasta.

Lisäksi osapuolet toimittavat assosiaatiokomitealle etukäteen kirjallisesti kaikki olennaiset tiedot väliaikaisten suojatoimenpiteiden soveltamista koskevasta päätöksestä. Näiden tietojen on oltava vastaanottajalla vähintään viikkoa ennen toimenpiteiden soveltamista.

3. Osapuolen, joka aikoo soveltaa suojatoimenpiteitä, on tutkimuksen lopullisten tulosten ilmoittamisen yhteydessä, ja ennen suojatoimenpiteiden soveltamista vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräysten mukaisesti, pyydettävä assosiaatiokomiteaa tarkastelemaan tilannetta perusteellisesti molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

4. Osapuolten on neuvoteltava asiasta välittömästi assosiaatiokomiteassa ratkaisun löytämiseksi. Jos osapuolet eivät pääse 30 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta yksimielisyyteen suojatoimenpiteiden soveltamisen välttämisestä, se osapuoli, joka aikoo soveltaa suojatoimenpiteitä, voi soveltaa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

5. Tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä valitessaan osapuolten on asetettava etusijalle ne, jotka häiritsevät mahdollisimman vähän tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteet eivät saa mennä pidemmälle kuin on tarpeen ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi, ja tämän sopimuksen nojalla myönnetty etuuskohtelun taso tai marginaali on säilytettävä.

6. Osapuolen, joka aikoo ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä tämän artiklan nojalla, on tarjottava toiselle osapuolelle korvausta vapauttamalla tuontia tämän toisen osapuolen alueelta. Korvauksen on vastattava pääsääntöisesti toimenpiteiden haitallisia kaupallisia vaikutuksia toiselle osapuolelle niiden soveltamispäivästä alkaen. Tarjous on tehtävä ennen suojatoimenpiteen käyttöönottoa ja samanaikaisesti, kun asiasta ilmoitetaan ja assosiaatiokomitealle esitetään tämän artiklan 3 kohdan mukainen pyyntö. Jos se osapuoli, jonka tuotteisiin suojatoimenpidettä on tarkoitus soveltaa, ei pidä korvaustarjousta tyydyttävänä, osapuolet voivat sopia tämän artiklan 3 kohdassa mainituissa neuvotteluissa muista tavoista suorittaa kaupallinen korvaus.

7. Jos osapuolet eivät pääse 30 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta yksimielisyyteen korvauksesta, voi osapuoli, jonka tuotteisiin suojatoimenpidettä sovelletaan, ottaa käyttöön korvaavia tariffitoimenpiteitä, joiden kaupalliset vaikutukset vastaavat pääosin tämän artiklan nojalla toteutettua suojatoimenpidettä.

25 artikla

Jos 17 artiklan 3 kohdan määräysten noudattamisesta seuraa

i) sellaisen tuotteen jälleenvientiä kolmanteen maahan, jonka osalta viejänä oleva osapuoli soveltaa määrällisiä vientirajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä,

tai

ii) viejänä olevalle osapuolelle tärkeän tuotteen vakava puute tai sen uhka

ja jos edellä kuvatut tilanteet aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa huomattavia vaikeuksia viejänä olevalle osapuolelle, tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 26 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, ja ne on poistettava, kun olosuhteet eivät enää edellytä niiden voimassa pitämistä.

26 artikla

1. Jos yhteisö tai Algeria soveltaa sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan 24 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupankäynnin kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle.

Edellä 22 ja 25 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen niissä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai tapauksissa, joihin sovelletaan tämän artiklan 2 kohdan c alakohtaa, yhteisö tai Algeria toimittaa assosiaatiokomitealle mahdollisimman pian kaikki merkittävät tiedot kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

On valittava ensisijaisesti sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.

2. Edellä olevan 1 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanossa sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) Jos on kyse 22 artiklasta, viejänä olevalle osapuolelle on ilmoitettava polkumyynnin harjoittamisesta heti, kun tuojana olevan osapuolen viranomaiset ovat aloittaneet asian tutkimisen. Jos polkumyyntiä ei ole lopetettu vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan mukaisesti tai jos hyväksyttävää ratkaisua ei ole löydetty 30 päivän kuluessa asiasta ilmoittamisesta, tuojana oleva sopimuspuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

b) Jos on kyse 25 artiklasta, ilmoitetaan mainitussa artiklassa tarkoitetuista tilanteista johtuvat vaikeudet assosiaatiokomitean tarkasteltaviksi.

Assosiaatiokomitea voi tehdä tarvittavan päätöksen vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ongelma on saatettu sen käsiteltäväksi, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa aiheellisia toimenpiteitä kyseisen tuotteen vientiin.

c) Jos ennakkoon ilmoittaminen tai ennakkotarkastelu ei ole mahdollista välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, yhteisö tai Algeria voi, tapauksesta riippuen, soveltaa viipymättä 22 ja 25 artiklassa määritellyissä tilanteissa suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen hoitamiseksi, ja se ilmoittaa tästä viipymättä toiselle osapuolelle.

27 artikla

Tämä sopimus ei estä sellaisten tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän tai kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaa koskevien määräysten soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

28 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetyn käsitteen "peräisin olevat tuotteet" tai "alkuperätuotteet" määrittely sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät esitetään pöytäkirjassa n:o 6.

29 artikla

Tavarat luokitellaan yhteisöön tuontia varten yhdistetyn tavaranimikkeistön mukaisesti. Algeriaan tuontia varten tavarat luokitellaan Algerian tullitariffin mukaisesti.

III OSASTO

PALVELUJEN KAUPPA

30 artikla

Vastavuoroiset sitoumukset

1. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ulottavat palvelukaupan yleissopimuksen, jäljempänä "GATS-sopimus", II artiklan 1 kohdan mukaisen kohtelun Algeriaan.

2. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät algerialaisille palveluntarjoajille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin vastaavien palvelujen tarjoajille GATS-sopimukseen liitetyn, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden erityissitoumuksia koskevan luettelon mukaisesti.

3. Tätä kohtelua ei sovelleta etuihin, joita toinen osapuoli myöntää GATS-sopimuksen V artiklassa määritellyn tyyppisen sopimuksen nojalla, sellaisen sopimuksen soveltamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin eikä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden GATS-sopimukseen liittämän suosituimmuuskohtelulausekkeen poikkeusluettelon mukaisesti myönnettyihin muihin etuihin.

4. Algeria myöntää Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden palveluntarjoajille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin 31–33 artiklassa määrätään.

31 artikla

Rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen

Algeria myöntää sellaisille yhteisön palveluntarjoajille, jotka tarjoavat palveluja Algerian alueella ilman kaupallista edustusta tai 32 ja 33 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden läsnäoloa, vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin kolmansien maiden yhtiöille.

32 artikla

Kaupallinen edustus

a) Algeria myöntää alueelleen sijoittautuville yhteisön yhtiöille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin kolmansien maiden yhtiöille.

b) Algeria myöntää alueelleen sen lainsäädännön mukaisesti sijoittautuneiden yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöille ja sivuliikkeille niiden toiminnan osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin maan omille yhtiöille tai sivuliikkeille taikka kolmansien maiden yhtiöiden algerialaisille tytäryhtiöille ja sivuliikkeille, jos tämä kohtelu on edullisempi.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu kohtelu myönnetään Algeriaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä sijoittautuneille yhtiöille, tytäryhtiöille ja sivuliikkeille sekä maahan myöhemmin sijoittautuville yhtiöille, tytäryhtiöille ja sivuliikkeille.

33 artikla

Luonnollisten henkilöiden väliaikainen oleskelu

1. Algerian alueelle sijoittautunut yhteisön yhtiö tai yhteisön alueelle sijoittautunut Algerian yhtiö saa ottaa väliaikaisesti palvelukseensa taikka tytäryhtiöidensä tai sivuliikkeidensä palvelukseen sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaisesti yhteisön jäsenvaltioiden tai vastaavasti Algerian kansalaisia, edellyttäen että nämä henkilöt kuuluvat 2 kohdassa määriteltyyn yhtiön avainhenkilöstöön ja että he työskentelevät ainoastaan näiden yhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden palveluksessa. Näiden henkilöiden oleskelu- ja työluvat rajoittuvat heidän työskentelynsä kestoon.

2. Näiden yhtiöiden avainhenkilöstö muodostuu c alakohdassa määritellyistä "yrityksen sisällä siirretyistä henkilöistä", edellyttäen että kyseinen yritys on oikeushenkilö ja että nämä henkilöt ovat aiemmin olleet suoraan tämän yrityksen palveluksessa tai ovat olleet osakkaina siinä (enemmistöosakkaita lukuun ottamatta) vähintään siirtoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden ajan. Kyse on seuraavista henkilöstöryhmistä:

a) yrityksessä johtavassa asemassa olevat henkilöt, joiden päätehtävänä on liiketoimintayksikön johtaminen ja joita valvoo tai ohjaa yrityksen johtokunta tai osakkeenomistajat taikka näitä vastaavat tahot ja joiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa

- liiketoimintayksikön tai sen osaston taikka jaoksen johtaminen,

- muiden valvomis- tai johtamistehtävissä taikka teknisissä tehtävissä työskentelevien henkilöstön jäsenten työn seuraaminen ja valvominen,

- henkilöstön työhönotto ja irtisanominen tai työhönottoa ja irtisanomista koskevien suositusten antaminen taikka tätä koskevien toimenpiteiden hyväksyminen heille annettujen valtuuksien nojalla;

b) yrityksen palveluksessa olevat henkilöt, joilla on palvelun, tutkimusvälineiden, teknologian tai liiketoimintayksikön johtamisen kannalta olennaista erityisosaamista; liiketoimintayksikölle ominaisten erityistietojen lisäksi tällainen osaaminen voi ilmetä korkeana pätevyytenä erityisiä teknisiä tietoja edellyttävään työhön, mistä osoituksena voi olla kuuluminen luvanvaraisten ammattien harjoittajiin;

c) "yrityksen sisällä siirretty henkilö" on luonnollinen henkilö, joka työskentelee yrityksessä osapuolen alueella ja joka siirretään väliaikaisesti taloudellista toimintaa harjoitettaessa toisen osapuolen alueelle; asianomaisen yrityksen päätoimipaikan on sijaittava osapuolen alueella ja siirron on tapahduttava kyseisen yrityksen liiketoimintayksikköön (tytäryhtiö, sivuliike), joka harjoittaa tosiasiallisesti vastaavaa taloudellista toimintaa toisen osapuolen alueella.

3. Yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisten matkustaminen Algerian alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä sekä Algerian kansalaisten matkustaminen yhteisön alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä sallitaan, jos nämä yhtiöiden edustajat ovat jossain yrityksessä johtavassa asemassa 2 kohdan a alakohdan merkityksessä ja jos he vastaavat algerialaisen yhtiön sijoittautumisesta yhteisöön tai yhteisön yhtiön sijoittautumisesta Algeriaan, kahdella ehdolla:

- kyseiset edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä tai tarjoa itse palveluja, ja

- yhtiöllä ei ole muuta edustajaa, toimistoa, tytäryhtiötä tai sivuliikettä yhteisön jäsenvaltion tai Algerian alueella.

34 artikla

Liikenne

1. Edellä 30–33 artiklan määräyksiä ei sovelleta lento-, sisävesi- ja maaliikenteeseen eikä kansalliseen meriliikenteen kabotaasiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2–6 kohdan määräysten soveltamista.

2. Osapuolet sallivat varustamojen harjoittaman kansainvälisen meriliikenteen osalta, mukaan luettuna sellaiset intermodaaliset kuljetuspalvelut, joihin sisältyy meriosuus, toisen osapuolen yritysten tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden sijoittautua alueelleen ja harjoittaa siellä liiketoimintaa vähintään yhtä edullisin ehdoin kuin omien yritystensä tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden taikka kolmansien maiden yritysten tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden, jos näihin sovellettavat ehdot ovat edullisempia. Tällaiseen liiketoimintaan kuuluu muun muassa seuraava:

a) merikuljetuspalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen markkinoiminen ja myyminen suorassa yhteydessä asiakkaisiin, hintatarjouksen tekemisestä laskun kirjoittamiseen asti, riippumatta siitä, suorittaako tai tarjoaako palveluntarjoaja nämä palvelut suoraan vai sellaisten palveluntarjoajien välityksellä, joiden kanssa palvelujen myyjä on tehnyt pysyviä kaupallisia sopimuksia;

b) kokonaispalvelun tarjoamiseksi tarvittavien kuljetuspalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen, mukaan luettuna mitä tahansa liikennemuotoa – muun muassa sisävesi-, maantie- ja rautatieliikennettä – käyttävät kuljetuspalvelut, ostaminen ja käyttäminen joko yrityksen tai sen asiakkaiden lukuun (ja jälleenmyynti yrityksen asiakkaille);

c) kuljetusasiakirjojen, tulliasiakirjojen tai muiden kuljetettujen tavaroiden alkuperää ja luonnetta koskevien asiakirjojen laatiminen;

d) kaupallisten tietojen toimittaminen missä muodossa tahansa, myös tietokonejärjestelmien ja sähköisen tiedonvaihdon avulla (jollei televiestintää koskevista syrjimättömistä rajoituksista muuta johdu);

e) kaupallisten sopimusten tekeminen paikallisen kumppanin kanssa niin, että tämä osallistuu yrityksen pääomaan ja paikallisen tai ulkomaisen henkilöstön palkkaamiseen, jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu;

f) yritysten edustaminen, matkalla tehtävien poikkeamisten järjestäminen ja tarvittaessa lastin ottaminen.

3. Meriliikenteen osalta osapuolet sitoutuvat noudattamaan tosiasiallisesti periaatetta kaupallisin edellytyksin tapahtuvasta vapaasta pääsystä markkinoille ja kansainväliseen liikenteeseen.

Kansallisen kabotaasiliikenteen sekä pelastus-, hinaus- ja luotsauspalvelujen alalla kansallislipun oikeuksiin ja etuoikeuksiin sovelletaan kuitenkin osapuolten omaa lainsäädäntöä.

Nämä määräykset eivät vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat Yhdistyneiden Kansakuntien linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevasta yleissopimuksesta, jota sovelletaan johonkin tämän sopimuksen osapuoleen. Linjakonferenssiin kuulumattomat varustamot saavat kilpailla vapaasti konferenssiin kuuluvien yhtiöiden kanssa edellyttäen, että ne noudattavat periaatetta kaupallisin edellytyksin tapahtuvasta terveestä kilpailusta.

Osapuolet vahvistavat sitoutumisensa vapaaseen kilpailuun, joka on oleellinen tekijä kuivan ja nestemäisen lastin kaupassa.

4. Edellä 3 kohdassa määriteltyjen periaatteiden soveltamiseksi osapuolet

a) pidättyvät sisällyttämästä tuleviin kolmansien maiden kanssa tehtäviin, kuivan ja nestemäisen lastin kuljetusta ja säännöllistä liikennettä koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiinsa määräyksiä lastinjakojärjestelystä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta antaa tällaisia määräyksiä säännöllisestä liikenteestä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tämän sopimuksen osapuolen varustamoilla ei muuten olisi tosiasiallista mahdollisuutta osallistua asianomaisesta kolmannesta maasta tulevaan ja sinne suuntautuvaan liikenteeseen;

b) kumoavat heti tämän sopimuksen voimaan tullessa kaikki yksipuoliset toimenpiteet sekä hallinnolliset, tekniset tai muut esteet, jotka voisivat rajoittaa peitellysti kansainvälisten merikuljetuspalvelujen vapaata tarjoamista tai vaikuttaa niihin syrjivästi.

5. Sopimuspuolet myöntävät muun muassa toisen osapuolen lipun alla purjehtiville tai toisen osapuolen kansalaisten tai yritysten liikennöimille, tavaroiden tai henkilöiden tai molempien kuljetukseen tarkoitetuille aluksille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin omille aluksilleen satamaan pääsyn, satamien perusrakenteiden ja oheispalvelujen käyttömahdollisuuksien, voimassa olevien verojen ja maksujen kantamisen, tullin perusrakenteiden käytön, satamapaikkojen jakamisen ja lastinsiirtorakenteiden käytön osalta.

6. Varmistaakseen osapuolten välisen liikenteen yhteensovitetun kehittämisen niiden kaupallisten tarpeiden mukaan, osapuolet voivat tämän sopimuksen tultua voimaan neuvotella yksityiskohtaisia järjestelyjä vastavuoroisen markkinoille pääsyn ja palvelujen tarjoamisen ehdoista lento-, maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteen aloilla.

35 artikla

Sisäinen sääntely

1. Tämän III osaston määräykset eivät estä osapuolia soveltamasta tarvittavia toimenpiteitä estääkseen kolmansien maiden pääsyä markkinoilleen koskevien säännöstensä ja määräystensä kiertämisen tämän sopimuksen määräysten avulla.

2. Jollei yleisen järjestyksen, turvallisuuden tai kansanterveyden vuoksi aiheellisista rajoituksista muuta johdu, sovelletaan tämän osaston määräyksiä. Niitä ei sovelleta toimintaan, joka jonkun osapuolen alueella edes tilapäisesti liittyy julkisen vallan käyttöön.

3. Tämän osaston määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta erityisiä sääntöjä sellaisten toisen osapuolen yhtiöiden sivuliikkeiden sijoittautumiseen ja toimintaan sen alueella, joita ei ole perustettu ensiksi mainitun osapuolen alueella, jos nämä erityiset säännöt ovat perusteltuja sen vuoksi, että nämä sivuliikkeet eroavat oikeudellisesti tai teknisesti ensiksi mainitun osapuolen alueella perustettujen yhtiöiden sivuliikkeistä; rahoituspalveluihin erityisiä sääntöjä voidaan soveltaa vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä. Kohtelun ero ei saa ylittää sitä, mikä on ehdottomasti tarpeen tällaisten oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

4. Tämän sopimuksen muista määräyksistä huolimatta osapuolella on oltava mahdollisuus toteuttaa toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaavia toimenpiteitä erityisesti sijoittajien, tallettajien, vakuutuksenottajien tai omaisuuttaan rahoituspalvelujen tarjoajan säilytettäväksi antaneiden henkilöiden suojelemiseksi sekä rahoitusjärjestelmän luotettavuuden ja vakauden turvaamiseksi. Jos nämä toimenpiteet eivät ole tämän sopimuksen määräysten mukaisia, niitä ei saa käyttää osapuolelle tämän sopimuksen nojalla kuuluvien velvollisuuksien välttämiseksi.

5. Mikään tämän sopimuksen määräys ei voi velvoittaa osapuolta paljastamaan asiakkaiden liiketoimia ja tilejä koskevia tietoja tai julkisten tahojen hallussa olevia luottamuksellisia tietoja.

6. Mikään tämän sopimuksen määräys ei estä osapuolia soveltamasta maahanpääsyä, oleskelua, työskentelyä, työehtoja, luonnollisten henkilöiden sijoittautumista ja palvelujen tarjoamista koskevia lakejaan ja asetuksiaan palveluja tarjoavien luonnollisten henkilöiden liikkumiseen, kunhan ne eivät sovella niitä tavalla, joka tähtää toisen osapuolen tämän sopimuksen määräysten nojalla saamien etujen poistamiseen tai vähentämiseen. Nämä määräykset eivät rajoita 2 kohdan soveltamista.

36 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) "palveluntarjoajalla" luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa palveluja osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle, osapuolen alueella toisen osapuolen kuluttajalle, toisen osapuolen alueella olevan kaupallisen edustuksen (liiketoimintayksikön) välityksellä ja toisen osapuolen alueella toimivien luonnollisten henkilöiden välityksellä;

b) "yhteisön yhtiöllä" tai "algerialaisella yhtiöllä" jäsenvaltion tai Algerian lainsäädännön mukaisesti perustettua yhtiötä, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on yhteisön tai Algerian alueella.

Jäsenvaltion tai Algerian lainsäädännön mukaisesti perustettua yhtiötä, jolla on ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka yhteisön tai Algerian alueella, pidetään kuitenkin yhteisön yhtiönä tai algerialaisena yhtiönä, jos sen toiminnalla on todellinen ja jatkuva yhteys yhden jäsenvaltion tai Algerian talouteen;

c) yhtiön "tytäryhtiöllä" yhtiötä, joka on ensin mainitun yhtiön tosiasiallisessa määräysvallassa;

d) yhtiön "sivuliikkeellä" liiketoimintayksikköä, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esimerkiksi emoyhtiön haarautumisen kautta perustettua liiketoimintayksikköä, jolla on itsenäinen johto ja aineelliset edellytykset käydä liikeneuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa siten, että näiden kolmansien osapuolten ei tarvitse olla suoraan yhteydessä emoyhtiöön, vaikka ne ovatkin tietoisia tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka pääkonttori on ulkomailla, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa tämän haarakonttorin muodostavan liiketoimintayksikön kanssa;

e) "sijoittautumisella" b alakohdassa määriteltyjen yhteisön yhtiöiden tai algerialaisten yhtiöiden oikeutta päästä harjoittamaan liiketoimintaa perustamalla tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä Algeriaan tai yhteisöön;

f) "liiketoiminnalla" taloudellisen toiminnan harjoittamista;

g) "taloudellisella toiminnalla" teollista ja kaupallista toimintaa sekä vapaiden ammatinharjoittajien toimintaa;

h) "jäsenvaltion tai Algerian kansalaisella" luonnollista henkilöä, joka on jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion tai Algerian kansalainen.

Kansainvälisessä meriliikenteessä, meriosuuden sisältävät intermodaalikuljetukset mukaan luettuina, tämän osaston määräyksiä sovelletaan myös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneisiin jäsenvaltioiden kansalaisiin tai Algerian ulkopuolelle sijoittautuneisiin Algerian kansalaisiin sekä yhteisön tai Algerian ulkopuolelle sijoittautuneisiin ja jäsenvaltion tai Algerian kansalaisten määräysvallassa oleviin varustamoihin, jos niiden alukset on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai Algeriassa asianomaisen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

37 artikla

Yleiset määräykset

1. Osapuolet välttävät toteuttamasta toimenpiteitä tai ryhtymästä toimiin, jotka tekisivät niiden yhtiöiden sijoittautumisen ja liiketoiminnan edellytykset rajoittavammiksi kuin ne olivat tämän sopimuksen allekirjoittamista edeltävänä päivänä.

2. Osapuolet sitoutuvat harkitsemaan tämän osaston kehittämistä kohti GATS-sopimuksen V artiklan mukaisen taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen tekemistä. Suosituksiaan laatiessaan assosiaationeuvosto ottaa huomioon osapuolten GATS-sopimuksessa ja erityisesti sen V artiklassa määrättyjen velvollisuuksiensa ja suosituimmuuskohtelun täytäntöönpanosta saadun kokemuksen.

Asiaa tarkastellessaan assosiaationeuvosto ottaa huomioon myös saavutetun edistyksen asianomaisiin toimiin sovellettavien lainsäädännön osien lähentämisessä. Assosiaationeuvosto tarkastelee tätä tavoitetta ensimmäisen kerran viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

IV OSASTO

MAKSUT, PÄÄOMAT, KILPAILU JA MUUT TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET

1 LUKU

Juoksevat Maksut Ja Pääomanliikkeet

38 artikla

Jollei 40 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sitoutuvat sallimaan vapaasti vaihdettavassa valuutassa kaikki juokseviin suorituksiin perustuvat juoksevat maksut.

39 artikla

1. Yhteisö ja Algeria varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen pääomien vapaan liikkuvuuden Algeriaan tehtäviä suoria sijoituksia varten, jotka tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti perustettuihin yhtiöihin, sekä kyseisten sijoitusten realisoinnin ja kotiuttamisen ja niistä saatavien voittojen kotiuttamisen.

2. Osapuolet neuvottelevat keskenään ja toimivat yhteistyössä luodakseen tarvittavat edellytykset pääomien liikkuvuuden helpottamiseksi yhteisön ja Algerian välillä ja pääomanliikkeiden vapauttamiseksi lopulta kokonaan.

40 artikla

Jos yhdelle tai useammalle yhteisön jäsenvaltiolle tai Algerialle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia maksutaseeseen liittyviä vaikeuksia, yhteisö tai Algeria, tapauksen mukaan, voi tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa vahvistettujen edellytysten ja Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti soveltaa juokseviin maksuihin tietyn aikaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen maksutasetilanteen korjaamiseksi. Yhteisö tai Algeria, tapauksen mukaan, ilmoittaa asiasta välittömästi toiselle osapuolelle ja toimittaa sille mahdollisimman nopeasti näiden toimenpiteiden käytöstä poistamista koskevan aikataulun.

2 LUKU

Kilpailu Ja Muut Taloudelliset Asiat

41 artikla

1. Seuraavat toimenpiteet ovat tämän sopimuksen moitteettomaan toimintaan soveltumattomia siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Algerian väliseen kauppaan:

a) kaikki yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua;

b) yhden tai useamman yrityksen toimesta tapahtuva määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

- koko yhteisön alueella tai merkittävällä osalla sitä,

- koko Algerian alueella tai merkittävällä osalla sitä.

2. Osapuolet tekevät hallinnollista yhteistyötä kilpailulainsäädäntönsä täytäntöönpanossa ja vaihtavat tietoja salassapitovelvollisuuden ja yrityssalaisuuden sallimissa rajoissa tämän sopimuksen liitteessä 5 vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3. Jos yhteisö tai Algeria pitää jotakin käytäntöä 1 kohdan vastaisena ja jos kyseinen käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa toiselle osapuolelle, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet assosiaatiokomiteaa kuultuaan tai 30 työpäivän kuluttua asian saattamisesta assosiaatiokomitean käsiteltäväksi.

42 artikla

Jäsenvaltiot ja Algeria mukauttavat asteittain kaikki valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että viidennen vuoden loppuun mennessä tämän sopimuksen voimaantulosta tavaroiden hankinnan ja myynnin edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Algerian kansalaisten välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta GATTin yhteydessä tehtyjen sitoumusten noudattamista. Assosiaatiokomitealle ilmoitetaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

43 artikla

Julkisten yritysten osalta ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiaationeuvosto varmistaa, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavasta viidennestä vuodesta alkaen ei oteta käyttöön tai pidetä voimassa yhtään yhteisön ja Algerian välistä kaupankäyntiä häiritsevää toimenpidettä osapuolten etujen vastaisesti. Tämä määräys ei estä näille yrityksille lainsäädännön perusteella tai tosiasiallisesti kuuluvien erityistehtävien suorittamista.

44 artikla

1. Osapuolet varmistavat henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojelun korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti; tähän sisältyvät myös tehokkaat keinot näiden oikeuksien käyttämiseksi.

2. Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan ja liitteen 6 täytäntöönpanoa. Jos henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden alalla ilmenee kaupankäyntiin vaikuttavia vaikeuksia, neuvottelut aloitetaan pikaisesti osapuolen pyynnöstä osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

45 artikla

Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojan varmistamiseksi, jotta poistetaan esteet tällaisten tietojen vaihtamiselta osapuolten välillä.

46 artikla

1. Osapuolet pyrkivät vapauttamaan julkiset hankinnat vastavuoroisesti ja asteittain.

2. Assosiaationeuvosto toteuttaa 1 kohdan määräysten täytäntöönpanossa tarvittavat toimenpiteet.

V OSASTO

YHTEISTYÖ TALOUDEN ALALLA

47 artikla

Tavoitteet

1. Osapuolet sitoutuvat vahvistamaan taloudellista yhteistyötään molemminpuolisten etujen mukaisesti ja tätä sopimusta luonnehtivan kumppanuuden hengessä.

2. Talouden alan yhteistyöllä pyritään tukemaan Algerian toimia kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi.

3. Taloudellinen yhteistyö toteutetaan Barcelonan julistuksessa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

48 artikla

Soveltamisala

1. Yhteistyötä toteutetaan erityisesti niillä aloilla, joilla on sisäisiä ongelmia ja vaikeuksia tai joihin Algerian koko talouden vapauttamisprosessi ja erityisesti Algerian ja yhteisön välisen kaupan vapauttaminen vaikuttaa.

2. Yhteistyö kohdistuu ensisijaisesti aloihin, jotka voivat edistää Algerian ja yhteisön talouksien lähentämistä, ja erityisesti aloihin, jotka edistävät kasvua ja työllisyyttä sekä kauppaa Algerian ja yhteisön välillä etenkin suosimalla Algerian viennin monipuolistamista.

3. Yhteistyö rohkaisee Maghreb-maiden taloudellista yhdentymistä toteuttamalla kaikki toimenpiteet, jotka edistävät näiden maiden välisiä suhteita.

4. Yhteistyön olennaisena osana taloudellisen yhteistyön eri aloilla on ympäristönsuojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen.

5. Osapuolet voivat tarvittaessa sopia myös muista taloudellisen yhteistyön aloista.

49 artikla

Yhteistyömuodot

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan muun muassa seuraavin tavoin:

a) osapuolten välisellä säännöllisellä taloudellisella vuoropuhelulla, joka kattaa kaikki makrotalouspolitiikan alat;

b) tietojenvaihdolla ja viestintätoimilla;

c) neuvonta-, asiantuntija- ja koulutustoimien avulla;

d) yhteisesti toteutettavilla toimilla;

e) antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua lainsäädännön valmistelussa;,

f) tukemalla varsinkin yksityisten toimijoiden kumppanuutta ja suoria sijoituksia sekä yksityistämisohjelmia.

50 artikla

Alueellinen yhteistyö

Jotta tämä sopimus saavuttaisi täyden merkityksensä Euro–Välimeri-kumppanuuden luomisen kannalta ja Maghreb-alueen tasolla, osapuolet sitoutuvat suosimaan kaikkia toimia, joilla on alueellista vaikutusta tai joihin liittyy muita kolmansia maita ja jotka koskevat erityisesti

a) taloudellista yhdentymistä;

b) taloudellisten infrastruktuurien kehittämistä;

c) ympäristöä;

d) tieteellistä ja teknologista tutkimusta;

e) opetusta sekä yleissivistävää ja ammatillista koulutusta;

f) kulttuuria;

g) tullia koskevia asioita;

h) alueellisia instituutioita ja yhteisten tai yhdenmukaisten ohjelmien ja politiikkojen toteuttamista.

51 artikla

Tieteellinen, tekninen ja teknologinen yhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on

a) suosia osapuolten tiedeyhteisöjen pysyvien suhteiden luomista, erityisesti seuraavin keinoin:

- tarjoamalla Algerialle mahdollisuuden osallistua yhteisön tutkimus- ja teknologian kehitysohjelmiin niiden yhteisön säännösten mukaisesti, jotka koskevat kolmansien maiden osallistumista kyseisiin ohjelmiin,

- Algerian osallistumisella hajautetun yhteistyön verkkoihin,

- edistämällä koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä synergiaa;

b) parantaa Algerian tutkimustoiminnan valmiuksia;

c) kannustaa teknologista innovaatiota, uuden teknologian ja taitotiedon siirtoa, tutkimushankkeiden ja teknologian kehityshankkeiden toteuttamista sekä tieteellisen ja teknisen tutkimuksen tulosten hyödyntämistä;

d) edistää kaikkea alueellisen yhteisvaikutuksen luomiseen pyrkivää toimintaa.

52 artikla

Ympäristö

1. Osapuolet pyrkivät edistämään yhteistyötä ympäristön tilan heikkenemisen estämiseksi, ympäristön pilaantumisen hallitsemiseksi ja luonnonvarojen järkeväksi käyttämiseksi varmistaakseen kestävän kehityksen sekä taatakseen ympäristön laadun ja ihmisten terveyden suojelun.

2. Yhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin:

- aavikoitumiseen liittyvät kysymykset,

- vesivarojen järkiperäinen hallinta,

- maaperän suolapitoisuuden lisääntyminen,

- maatalouden vaikutus maaperän ja veden laatuun,

- energian ja kuljetusten asianmukainen käyttö,

- teollisuuden kehityksen vaikutus ympäristöön yleensä ja erityisesti teollisuuslaitosten turvallisuuteen,

- jätehuolto ja erityisesti myrkylliset jätteet,

- herkkien alueiden kokonaisvaltainen hallinta,

- kaupunkien ja meren pilaantumisen sekä teollisuuden aiheuttaman pilaantumisen hallitseminen ja ehkäiseminen,

- edistyneiden ympäristön hallinta- ja seurantavälineiden sekä erityisesti ympäristöä koskevien tietojärjestelmien käyttö, tilastojärjestelmät mukaan luettuina,

- tekninen apu muun muassa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

53 artikla

Yhteistyö teollisuuden alalla

Yhteistyön tavoitteena on

a) virittää tai tukea toimia, joilla edistetään suoria sijoituksia Algeriaan ja teollisuuden kumppanuuksia;

b) edistää sopimuspuolten taloudellisten toimijoiden välistä suoraa yhteistyötä, mukaan lukien Algerian pääsy yhteisön yritysten lähentämisverkostoihin tai hajautetun yhteistyön verkostoihin;

c) tukea Algerian ponnisteluja julkisella ja yksityisellä sektorilla teollisuuden nykyaikaistamiseksi ja rakenteelliseksi uudistamiseksi, myös maatalous- ja elintarviketeollisuuden alalla;

d) edistää pienien ja keskisuurien yritysten kehitystä;

e) kannustaa yksityiselle yrittämiselle myönteisen ilmapiirin kehitystä paikallisille markkinoille ja vientimarkkinoille tarkoitetun tuotannon edistämiseksi ja monipuolistamiseksi;

f) hyödyntää Algerian inhimillisiä voimavaroja ja teollista potentiaalia käyttämällä paremmin innovaatio-, tutkimus- ja teknologisen kehityksen politiikkaa;

g) tukea teollisuuden rakenneuudistusta ja nykyaikaistamisohjelmaa tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi vapaakauppa-alueen perustamista ajatellen;

h) edistää algerialaisten teollisuustuotteiden viennin kehittämistä.

54 artikla

Sijoitusten edistäminen ja suoja

Yhteistyön tarkoituksena on luoda suotuisa ilmapiiri sijoituksille, ja sitä toteutetaan muun muassa seuraavasti:

a) luomalla yhdenmukaistetut ja yksinkertaistetut menettelyt, mekanismi yhteissijoituksia varten (erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten välillä) sekä keinoja sijoitusmahdollisuuksien löytämistä ja niistä tiedottamista varten;

b) oikeudellisella ympäristöllä, joka edistää osapuolten välisiä investointeja, tarpeen mukaan tekemällä Algerian ja jäsenvaltioiden välisiä investointisuojaa koskevia sopimuksia ja sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi;

c) teknisellä avulla kansallisten ja ulkomaisten sijoitusten edistämis- ja takaustoimille.

55 artikla

Standardointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Yhteistyön tavoitteena on vähentää eroja standardien ja sertifioinnin alalla.

Yhteistyötä toteutetaan erityisesti seuraavin keinoin:

- edistämällä eurooppalaisten standardien käyttöä sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmiä ja –tekniikoita,

- nykyaikaistamalla vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja metrologiasta vastaavia Algerian laitoksia sekä avustamalla tarvittavien olosuhteiden luomisessa, jotta tällä alalla voitaisiin myöhemmin neuvotella sopimuksia vastavuoroisesta tunnustamisesta,

- yhteistyöllä laadunhallinnan alalla,

- avustamalla standardoinnista, laadusta sekä henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojasta vastaavia Algerian rakenteita.

56 artikla

Lainsäädännön lähentäminen

Yhteistyön tavoitteena on lähentää Algerian ja yhteisön lainsäädäntöä tämän sopimuksen kattamilla aloilla.

57 artikla

Rahoituspalvelut

Yhteistyön tavoitteena on parantaa ja kehittää rahoituspalveluja.

Yhteistyötä tehdään lähinnä

- vaihtamalla tietoja rahoitusalan sääntelystä ja käytännöistä sekä koulutustoimista, erityisesti pienien ja keskisuurien yritysten perustamiseen liittyen,

- tukemalla Algerian pankki- ja rahoitusjärjestelmien uudistamista, mihin kuuluu myös osakemarkkinoiden kehittäminen.

58 artikla

Maatalous ja kalastus

Yhteistyön tavoitteena on maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen nykyaikaistaminen ja rakenteiden uudistaminen tarvittaessa.

Yhteistyö kohdistetaan erityisesti seuraaviin asioihin:

- tuki politiikoille, joilla pyritään kehittämään ja monipuolistamaan tuotantoa,

- elintarvikevarmuus,

- maaseudun kokonaisvaltainen kehittäminen, erityisesti peruspalvelujen parantaminen ja erilaisten taloudellisten liitännäistoimintojen kehittäminen,

- ympäristöä kunnioittavan maatalouden ja kalastuksen edistäminen,

- luonnonvarojen arviointi ja järkiperäinen hallinta,

- tiiviimpien suhteiden luominen vapaaehtoisuuden pohjalta yritysten sekä maataloutta, kalastusta ja maatalous- ja elintarviketeollisuutta edustavien ammattiryhmien ja -järjestöjen sekä eri ammattikuntien välisten ryhmien ja järjestöjen välille,

- tekninen apu ja koulutus,

- kasvinsuojeluun ja eläinlääkintään liittyvien standardien ja tarkastusten yhdenmukaistaminen,

- maaseutualueiden välinen yhteistyö, maaseudun kehittämiseen liittyvien kokemusten ja taitotiedon vaihto,

- yksityistämisen tukeminen,

- kalakantojen arviointi ja järkiperäinen hallinta,

- tutkimusohjelmien tukeminen.

59 artikla

Liikenne

Yhteistyön tavoitteina on

- liikenteen rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen tukeminen,

- henkilö- ja tavaraliikenteen kehittäminen,

- sellaisten liikennöintiä koskevien standardien määritteleminen ja soveltaminen, jotka vastaavat yhteisössä sovellettavia standardeja.

Yhteistyön ensisijaiset alat ovat seuraavat:

- maantieliikenne, mukaan lukien kauttakuljetusedellytysten asteittainen helpottaminen,

- rautatie- ja lentoasemien ja satamien hallinto sekä toimivaltaisten kansallisten elinten välinen yhteistyö,

- tärkeimpiä yhteisen edun mukaisia Euroopan laajuisia liikenneyhteyksiä ja alueellisesti tärkeitä väyliä palvelevien maantie- ja rautatieliikenneverkostojen sekä satamien ja lentoasemien perusrakenteiden nykyaikaistaminen ja navigointilaitteet,

- teknisten laitteiden ja varusteiden uusiminen maantie- ja rautatieliikenteeseen, intermodaalikuljetuksiin, konttikuljetukseen ja uudelleenlastaukseen sovellettavien yhteisön standardien mukaisesti,

- tekninen apu ja koulutus.

60 artikla

Televiestintä ja tietoyhteiskunta

Tämän alan yhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin:

- tietoyhteiskunnan eri näkökohtia koskevaan vuoropuheluun, televiestintäpolitiikka mukaan luettuna,

- tieto- ja televiestintätekniikoiden sääntelyä, standardointia sekä vaatimustenmukaisuustestejä ja varmentamista koskevaan tiedonvaihtoon ja niiden yhteydessä tarvittavaan tekniseen apuun,

- uusien tieto- ja televiestintätekniikoiden, satelliittitekniikat mukaan luettuina, ja näiden alojen palvelujen levittämiseen,

- yhteisten tutkimusta sekä teknologista ja teollista kehittämistä koskevien hankkeiden edistämiseen ja toteuttamiseen uuden tieto-, viestintä- ja telematiikkateknologian sekä tietoyhteiskuntaan liittyvän uuden teknologian alalla,

- Algerian laitosten mahdollisuuteen osallistua kokeiluhankkeisiin ja yhteisön ohjelmiin kyseisillä aloilla sovellettavien järjestelyjen mukaisesti,

- yhteisön ja Algerian verkkojen yhteenliittämiseen ja telematiikan palvelujen yhteentoimivuuteen,

- tekniseen apuun radiotaajuusalueiden käytön suunnittelua ja hallintaa varten, jotta radioviestinnän käyttö Euro–Välimeri-alueella olisi yhteensovitettua ja tehokasta.

61 artikla

Energia ja kaivostoiminta

Yhteistyön tavoitteet energian ja kaivostoiminnan alalla ovat seuraavat:

a) instituutioiden, lainsäädännön ja sääntelyn kehittäminen toimien sääntelyn ja sijoitusten edistämisen varmistamiseksi;

b) teknisen ja teknologisen tason nostaminen energia- ja kaivosyritysten valmistelemiseksi selviytymään markkinatalouden vaatimuksista ja kilpailusta;

c) algerialaisten ja eurooppalaisten yritysten kumppanuuden kehittäminen energia- ja kaivosteollisuuden etsintä-, tuotanto-, jalostus- ja jakelutoiminnassa sekä palveluissa.

Tähän liittyen yhteistyön ensisijaiset alat ovat seuraavat:

- energia- ja kaivosalaa koskevan institutionaalisen, lainsäädännöllisen ja sääntelykehyksen mukauttaminen markkinatalouden sääntöihin antamalla hallintoon ja sääntelyyn liittyvää teknistä apua,

- energia- ja kaivosalan julkisten yritysten uudelleenjärjestelyn tukeminen,

- kumppanuuden kehittäminen seuraavissa asioissa:

- hiilivetyjen etsinnässä, tuotannossa ja jalostuksessa,

- sähköntuotannossa,

- öljytuotteiden jakelussa,

- energiatuotteiden tuotannossa tarvittavien laitteiden ja palvelujen tuotannossa,

- kaivosteollisuuden potentiaalin hyödyntämisessä ja jalostamisessa,

kaasun, öljyn ja sähkön kauttakuljetuksen kehittäminen,

energiaverkkojen nykyaikaistaminen ja kehittäminen sekä niiden liittäminen Euroopan yhteisön verkkoihin,

tietokantojen perustaminen energian ja kaivostoiminnan alalla,

yksityisten investointien tukeminen ja edistäminen energia- ja kaivosalalla,

ympäristö, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja energiatehokkuus,

teknologian siirron edistäminen energian ja kaivostoiminnan alalla.

62 artikla

Matkailu ja käsiteollisuus

Tämän alan yhteistyöllä pyritään erityisesti

- lisäämään tiedonvaihtoa matkailijavirroista sekä matkailua, kylpylätoimintaa ja käsiteollisuutta koskevista politiikoista,

- tehostamaan koulutustoimia hotellien johtamisen ja hallinnon alalla sekä koulutusta muihin matkailu- ja hotellialan ammatteihin,

- edistämään kokemusten vaihtoa matkailun tasapainoisen ja kestävän kehityksen varmistamiseksi,

- rohkaisemaan nuorten matkailua,

- avustamaan Algeriaa sen matkailun, kylpylätoiminnan ja käsiteollisuuden mahdollisuuksien hyödyntämisessä,

- tukemaan yksityistämistä.

63 artikla

Yhteistyö tulliasioissa

1. Yhteistyöllä pyritään takaamaan vapaakauppajärjestelmän kunnioittaminen. Se koskee erityisesti

a) tavaroiden tulliselvitykseen liittyvien tarkastusten ja menettelyjen yksinkertaistamista;

b) yhteisön yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa vastaavan asiakirjan soveltamista ja mahdollisuutta luoda yhteys yhteisön ja Algerian passitusjärjestelmien välille.

Teknistä apua voidaan antaa tarvittaessa.

2. Osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen keskinäistä apua pöytäkirjan n:o 7 määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä yhteistyön muotoja, jotka liittyvät erityisesti huumausaineiden ja rahanpesun vastaiseen toimintaan.

64 artikla

Tilastoyhteistyö

Tämän alan yhteistyön päätavoitteena olisi oltava varmistaa, erityisesti osapuolten käyttämien menetelmien lähentämisellä, muun muassa ulkomaankauppaa, julkista taloutta ja maksutasetta, väestönkehitystä, muuttoliikkeitä, liikennettä ja viestintää sekä yleisemmin kaikkia muitakin tämän sopimuksen kattamia aloja koskevien tilastojen vertailukelpoisuus ja käyttö. Teknistä apua voidaan antaa tarvittaessa.

65 artikla

Yhteistyö kuluttajansuojan alalla

1. Osapuolet sopivat, että tämän alan yhteistyöllä on pyrittävä kehittämään niiden kuluttajansuojajärjestelmien yhteensopivuutta.

2. Yhteistyötä toteutetaan pääasiallisesti seuraavilla aloilla:

a) tietojenvaihto lainsäädäntötoimista ja asiantuntijoiden toiminnasta, erityisesti kuluttajien etuja edustajien välillä;

b) seminaarien ja koulutusjaksojen järjestäminen;

c) vaarallisia tuotteita, jotka muodostavat riskin kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle, koskevien pysyvien vastavuoroisen tiedottamisen järjestelmien perustaminen;

d) kuluttajille annettavien, tuotteiden ja tarjottujen palvelujen hintaa ja ominaisuuksia koskevien tietojen parantaminen;

e) institutionaaliset uudistukset;

f) teknisen avun antaminen;

g) analyysejä ja vertailutestejä suorittavien algerialaisten laboratorioiden kehittäminen ja kuluttajien hyödyksi tarkoitetun hajautetun tiedotusjärjestelmän luomisessa avustaminen;

h) avustaminen eurooppalaiseen verkkoon liitettävän hälytysverkon luomisessa ja käyttöönotossa.

66 artikla

Osapuolet määrittelevät Algerian taloudelle ominaiset tekijät huomioon ottaen tässä osastossa sovittujen taloudellisen yhteistyön toimien toteuttamiskeinot ja toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt tukeakseen Algerian talouden nykyaikaistamista ja vapaakauppa-alueen perustamista.

Tarpeiden määrittämistä ja arviointia sekä taloudellisen yhteistyön toimien toteuttamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä tarkastellaan tämän sopimuksen 98 artiklan mukaisesti toteutettavalla tavalla.

Osapuolet sopivat ensisijaisesti toteutettavista toimista edellä tarkoitetussa menettelyssä.

VI OSASTO

YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA KULTTUURIALALLA

1 LUKU

Työntekijöihin Liittyvät Määräykset

67 artikla

1. Kukin jäsenvaltio myöntää työntekijöille, jotka ovat Algerian kansalaisia ja työskentelevät sen alueella, sellaisen työoloja, palkkaa ja irtisanomista koskevan järjestelyn, jossa näitä työntekijöitä ei millään tavalla syrjitä sen oman maan kansalaisiin nähden.

2. Edellä 1 kohdan määräykset työolosuhteiden ja palkkauksen osalta koskevat kaikkia algerialaisia työntekijöitä, joilla on lupa tilapäisesti harjoittaa palkallista ammatillista toimintaa jonkin jäsenvaltion alueella.

3. Algeria myöntää saman järjestelyn sen alueella työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille.

68 artikla

1. Jollei seuraavien kohtien määräyksistä muuta johdu, saavat kansalaisuudeltaan algerialaiset työntekijät ja heidän kanssaan asuvat perheenjäsenet sosiaaliturvan alalla hyväkseen järjestelyn, jossa näitä työntekijöitä ei syrjitä millään tavalla sen jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden, jonka alueella he työskentelevät.

Sosiaaliturvan käsite sisältää sosiaaliturvan alat, jotka koskevat sairaus-, äitiys-, työkyvyttömyys- ja vanhuusetuuksia, jälkeenjääneille maksettavia etuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, kuolemantapauksen johdosta annettavia avustuksia, työttömyysetuuksia ja perhe-etuuksia.

Tämä määräys ei kuitenkaan voi johtaa muiden yhteistoimintasääntöjen, joista määrätään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 42 artiklaan perustuvassa yhteisön lainsäädännössä, soveltamiseen, muuten kuin tämän sopimuksen 70 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

2. Näiden työntekijöiden eri jäsenvaltioissa kertyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden, perhe-etuuksien, sairaus- ja äitiysetuuksien sekä heille ja heidän yhteisön alueella asuville perheenjäsenille annettavien terveydenhuoltopalvelujen myöntämistä varten.

3. Näiden työntekijöiden yhteisön alueella asuvat perheenjäsenet saavat perhe-etuudet.

4. Nämä työntekijät saavat siirtää vapaasti Algeriaan, suoritukseen velvollisen olevan jäsenvaltion tai velallisina olevien jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti sovellettavaan kurssiin, vanhuus- ja perhe-eläkkeet sekä työtapaturman tai ammattitaudin ja työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläkkeet, ei kuitenkaan maksuihin perustumattomia erityisetuuksia.

5. Algeria myöntää työntekijöille, jotka ovat jäsenvaltioiden kansalaisia ja työskentelevät sen alueella, sekä heidän perheenjäsenilleen 1, 3 ja 4 artiklassa määrättyä järjestelyä vastaavan järjestelyn.

69 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan vastaanottajamaan alueella laillisesti oleskeleviin tai työssä oleviin sopimuspuolen kansalaisiin.

70 artikla

1. Assosiaationeuvosto antaa tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä määräykset, joilla varmistetaan 68 artiklassa esitettyjen periaatteiden soveltaminen.

2. Assosiaationeuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt hallinnollisesta yhteistyöstä, jolla varmistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten soveltamiseksi tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet.

71 artikla

Assosiaationeuvoston 70 artiklan mukaisesti antamat määräykset eivät vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka perustuvat Algerian ja jäsenvaltioiden välisiin kahdenvälisiin sopimuksiin, jos näissä sopimuksissa määrätään Algerian tai jäsenvaltioiden kansalaisille edullisemmasta järjestelystä.

2 LUKU

Vuoropuhelu Sosiaalialalla

72 artikla

1. Osapuolet aloittavat säännöllisen vuoropuhelun kaikista niiden etua koskevista sosiaalialaan kuuluvista aiheista.

2. Sen avulla selvitetään vastaanottajavaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Algerian ja yhteisön kansalaisuutta olevien työntekijöiden vapaata liikkumista, tasa-arvoista kohtelua ja sosiaalista sopeutumista edistäviä keinoja ja edellytyksiä.

3. Vuoropuheluun sisältyvät erityisesti kaikki ongelmat, jotka liittyvät

a) työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä elin- ja työolosuhteisiin;

b) maahanmuuttoon;

c) luvattomaan siirtolaisuuteen ja sellaisten henkilöiden paluun edellytyksiin, jotka eivät täytä vastaanottajavaltion oleskelua ja sijoittautumista koskevan lainsäädännön vaatimuksia;

d) Algerian ja yhteisön kansalaisten tasa-arvoista kohtelua, molemminpuolista kulttuurin ja sivistyksen tuntemusta, suvaitsevaisuuden kehitystä ja syrjinnän poistamista edistävään toimintaan ja ohjelmiin.

73 artikla

Vuoropuhelua sosiaalialalla käydään tämän sopimuksen I osastossa määrättyä vuoropuhelua vastaavilla tasoilla ja vastaavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti; mainitun osaston määräykset voivat toimia myös vuoropuhelun kehyksenä.

3 LUKU

Yhteistyötoimet Sosiaalialalla

74 artikla

1. Osapuolet tunnustavat sosiaalisen kehityksen merkityksen ja sen, että tämän kehityksen on edettävä samaa tahtia taloudellisen kehityksen kanssa. Ne pitävät erityisen tärkeänä sosiaalisten perusoikeuksien kunnioittamista.

2. Osapuolten sosiaalialan yhteistyön vahvistamiseksi toteutetaan kaikkiin niiden etua koskeviin asioihin liittyviä toimia ja ohjelmia.

Seuraavat toimet ovat ensisijaisessa asemassa:

a) elinolosuhteiden parantaminen, työpaikkojen luominen ja koulutuksen kehittäminen erityisesti alueilla, joilta lähtee paljon siirtolaisia;

b) asianomaisen valtion lainsäädännön mukaan laittoman aseman vuoksi kotimaahan palautettujen uudelleen sijoittaminen;

c) laillisesti yhteisöön asettuneiden algerialaisten työntekijöiden tuottavat investoinnit Algeriaan tai yritysten perustaminen sinne heidän toimestaan;

d) naisten aseman edistäminen taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, erityisesti koulutuksen ja joukkoviestimien avulla ja asiaa koskevan Algerian toimintapolitiikan osana;

e) Algerian perhesuunnittelua sekä äitien ja lasten suojelua koskevien ohjelmien tukeminen;

f) sosiaaliturvajärjestelmän ja terveydenhuoltoalan parantaminen;

g) vaihto- ja vapaa-ajanvietto-ohjelmien rahoitus ja toteuttaminen eurooppalaista ja algerialaista syntyperää olevien jäsenvaltioissa asuvien nuorten yhteisille ryhmille molemminpuolisen kulttuurin tuntemuksen ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi;

h) elinolosuhteiden parantaminen epäsuotuisilla alueilla;

i) yhteiskunta- ja ammattiryhmien vuoropuhelun edistäminen;

j) ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen työelämässä;

k) asuntoalan kehittämisen tukeminen erityisesti vähävaraisten asumismahdollisuuksien osalta;

l) taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamisen kielteisten seurauksien lieventäminen;

m) ammatillisen koulutuksen järjestelmän parantaminen.

75 artikla

Yhteistyötoimia voidaan toteuttaa jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen yhteistoiminnalla.

76 artikla

Assosiaationeuvosto perustaa työryhmän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Työryhmän tehtävänä on arvioida jatkuvasti ja säännöllisesti 1–3 luvun määräysten täytäntöönpanoa.

4 LUKU

Yhteistyö Kulttuurin Ja Koulutuksen Aloilla

77 artikla

Jäsenvaltioiden kahdenväliset toimet huomioon ottaen tämän sopimuksen tavoitteena on edistää tietojenvaihtoa ja kulttuurialan yhteistyötä.

Yhteistyöllä pyritään osapuolten kulttuurien vastavuoroisen tuntemuksen ja ymmärryksen edistämiseen.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä yhteisten toimien edistämiseen eri aloilla, kuten lehdistö- ja audiovisuaalialalla, ja nuorisovaihdon rohkaiseminen.

Yhteistyö voi kattaa seuraavat alat:

- kirjallisuuden kääntäminen,

- kulttuurihistoriallisten kohteiden ja monumenttien säilyttäminen ja kunnostaminen,

- kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kouluttaminen,

- taiteilijoiden ja taide-esineiden vaihto,

- kulttuuritapahtumien järjestäminen,

- molemminpuolinen valistus ja tärkeistä kulttuuritapahtumista tiedottaminen,

- yhteistyön rohkaiseminen audiovisuaalialalla, erityisesti koulutuksessa ja yhteistuotannossa,

- kirjallisuutta, tekniikkaa ja tieteitä käsittelevien aikakauslehtien ja teosten levittäminen.

78 artikla

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla tehtävällä yhteistyöllä pyritään

a) tukemaan koulutusjärjestelmän kehittämistä, ammatillinen koulutus mukaan luettuna;

b) rohkaisemaan erityisesti naisten pääsyä koulutukseen, mukaan lukien tekninen ja korkea-asteen koulutus sekä ammatillinen koulutus;

c) kehittämään julkisella ja yksityisellä sektorilla johtavassa asemassa olevien asiantuntemuksen tasoa;

d) kannustamaan kestävien yhteyksien luomista osapuolten erityisyksikköjen välille tarkoituksena yhteinen toiminta sekä kokemusten ja keinojen vaihto.

VII OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

79 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden täydelliseksi saavuttamiseksi toteutetaan rahoitusyhteistyötä Algerian hyväksi asianmukaisten rahoitusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja keinojen avulla.

Nämä yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan osapuolten yhteisellä sopimuksella sopivimpien välineiden avulla tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

Tämän yhteistyön soveltamisalat tämän sopimuksen V ja VI osastoon kuuluvien aiheiden lisäksi ovat erityisesti seuraavat:

- talouden nykyaikaistamiseen tähtäävien uudistusten edistäminen, maaseudun kehittäminen mukaan luettuna,

- taloudellisen infrastruktuurin parantaminen,

- yksityisten investointien ja työpaikkoja luovien toimien edistäminen,

- vapaakauppa-alueen asteittaisen luomisen Algerian taloudelle aiheuttamien vaikutusten huomioon ottaminen, erityisesti teollisuuden ajan tasalle saattamisen ja uudelleen suuntautumisen kannalta,

- sosiaalialalla toteutettujen politiikkojen tukeminen.

80 artikla

Välimeren maiden rakenneuudistusohjelmien tukemiseksi tarkoitettujen yhteisön välineiden avulla ja tiiviissä yhteistyössä muiden avunantajien, erityisesti kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, yhteisö ja Algeria pyrkivät mukauttamaan välineitään kehitystä ja Algerian talouden vapauttamista edistävien politiikkojen tukemiseksi, tavoitteena rahoitustasapainon palauttaminen sekä talouskasvun nopeuttamiselle ja Algerian väestön hyvinvoinnin lisäämiselle suotuisan taloudellisen ilmapiirin luominen.

81 artikla

Sen varmistamiseksi, että yhteensovitettua lähestymistapaa noudatetaan poikkeuksellisissa makrotaloudellisissa ja rahoitusta koskevissa ongelmissa, jotka saattavat aiheutua tämän sopimuksen asteittaisesta soveltamisesta, osapuolet kiinnittävät V osastossa määrätyn säännöllisen taloudellisen vuoropuhelun yhteydessä erityistä huomiota yhteisön ja Algerian välisen kaupan ja rahoituksen kehityssuuntausten seuraamiseen.

VIII OSASTO

YHTEISTYÖ OIKEUS- JA SISÄASIOISSA

82 artikla

Instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen

Yhteistyössään oikeus- ja sisäasioiden alalla osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota lainsäädännön soveltamisesta vastaavien instituutioiden vahvistamiseen ja oikeuslaitoksen toimintaan. Tähän sisältyy myös oikeusvaltion vahvistaminen.

Tähän liittyen osapuolet valvovat myös, että niiden kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan toisen osapuolen alueella ilman minkäänlaista syrjintää.

Tämän artiklan määräykset eivät koske kansalaisuuteen perustuvaa erilaista kohtelua.

83 artikla

Henkilöiden liikkuvuus

Osapuolet haluavat helpottaa henkilöiden liikkumista osapuolten välillä ja pyrkivät voimassa olevan yhteisön lainsäädännön sekä kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti hoitamaan viisumien myöntämismuodollisuudet joutuisasti, ja ne sopivat tarkastelevansa toimivaltansa rajoissa viisumien myöntämismenettelyjen yksinkertaistamista ja nopeuttamista, kun kyse on tämän sopimuksen täytäntöönpanoon osallistuvista henkilöistä. Assosiaatiokomitea tarkastelee säännöllisin väliajoin tämän artiklan täytäntöönpanoa.

84 artikla

Yhteistyö laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä takaisinotto

1. Osapuolet vahvistavat pitävänsä tärkeänä vastavuoroisen ja suotuisan yhteistyön kehittämistä laitonta maahanmuuttoa koskevien tietojen vaihtamiseksi, ja ne päättävät toimia yhteistyössä laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Tätä varten

- Algeria ja kaikki yhteisön jäsenvaltiot suostuvat ottamaan takaisin toisen osapuolen alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa tarvittavien tunnistamismenettelyjen jälkeen,

- Algeria ja yhteisön jäsenvaltiot myöntävät kansalaisilleen tätä varten tarvittavat henkilöllisyystodistukset.

2. Osapuolet haluavat helpottaa kansalaistensa laillista liikkumista ja oleskelua, ja ne sopivat neuvottelevansa jommankumman osapuolen pyynnöstä sopimuksia laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja sopimuksia takaisinotosta. Viimeksi mainitut sopimukset koskevat myös, jos jompikumpi osapuolista pitää sitä tarpeellisena, jommankumman osapuolen alueelta suoraan tulevien muiden maiden kansalaisten takaisinottoa. Osapuolet määrittelevät tarvittaessa näiden sopimusten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt joko itse sopimuksissa tai niiden täytäntöönpanoa koskevissa pöytäkirjoissa.

3. Assosiaationeuvosto tarkastelee muita yhteisiä ponnisteluja, joilla voitaisiin ehkäistä ja rajoittaa laitonta maahanmuuttoa, esimerkkinä väärennettyjen asiakirjojen havaitseminen.

85 artikla

Oikeudellinen yhteistyö

1. Osapuolet myöntävät, että oikeudellinen yhteistyö on olennaisen tärkeää ja tarpeellinen lisä muulle tässä sopimuksessa määrätylle yhteistyölle.

2. Tähän yhteistyöhön voi liittyä tarvittaessa sopimusten neuvotteleminen tällä alalla.

3. Siviilioikeudellinen yhteistyö koskee erityisesti

- keskinäisen avunannon vahvistamista yhteistyön tekemiseksi siviili-, kauppa- tai perheoikeuteen liittyvien riitojen tai oikeustapausten käsittelyssä,

- kokemusten vaihtoa siviilioikeuden hallinnon kehittämiseksi.

4. Rikosoikeudellinen yhteistyö koskee erityisesti

- nykyisten keskinäistä avunantoa tai rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien järjestelyjen vahvistamista,

- vaihtojen kehittämistä, erityisesti rikosoikeudellisen yhteistyön harjoittamisen, yksilön oikeuksien ja vapauksien suojelemisen, järjestäytyneen rikollisuuden torjumisen ja rikoslainkäytön tehostamisen alalla.

5. Yhteistyöhön sisältyy muun muassa erityisten koulutusjaksojen luominen.

86 artikla

Järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen

1. Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, erityisesti ihmiskaupan, seksuaalisiin tarkoituksiin tapahtuvan hyväksikäytön, kiellettyjen, väärennettyjen tai laittomasti valmistettujen tuotteiden kaupan ja esimerkiksi teollisuusjätteitä tai radioaktiivisia aineita koskevien laittomien liiketoimien, korruption, varastettujen autojen kaupan, tuliaseiden ja räjähteiden laittoman kaupan, tietokonerikollisuuden ja kulttuuriesineiden laittoman kaupan alalla.

Osapuolet toimivat tiiviissä yhteistyössä ottaakseen käyttöön asianmukaiset menettelyt ja normit.

2. Tämän alan tekniseen ja hallinnolliseen yhteistyöhön voi sisältyä koulutusta, rikollisuuden torjunnasta ja ehkäisemisestä vastaavien viranomaisten ja rakenteiden tehokkuuden lisäämistä sekä rikosten ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden kehittämistä.

87 artikla

Rahanpesun torjuminen

1. Osapuolet katsovat tarpeelliseksi työskennellä ja tehdä yhteistyötä sen välttämiseksi, että niiden rahoitusjärjestelmiä käytetään rikollisesta toiminnasta ja erityisesti huumausaineiden laittomasta kaupasta peräisin olevien pääomien pesemiseen.

2. Tämän alan yhteistyöhön sisältyy erityisesti hallinnollinen ja tekninen apu, jonka tarkoituksena on antaa ja panna täytäntöön rahanpesun estämiseksi asianmukaisia säännöksiä, jotka vastaavat samaa asiaa koskevia yhteisön ja kyseisen alan kansainvälisten elinten, erityisesti rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), säännöksiä.

3. Yhteistyön tavoitteena on

a) rahanpesun ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja torjumisesta vastaavien virkailijoiden sekä oikeuslaitoksen virkailijoiden kouluttaminen;

b) asianmukainen tuki tähän asiaan erikoistuneiden instituutioiden luomiseksi ja olemassa olevien instituutioiden vahvistamiseksi.

88 artikla

Rasismin ja muukalaisvihan torjuminen

Osapuolet sopivat toteuttavansa aiheelliset toimenpiteet kaikenlaisten rotuun, etniseen alkuperään tai uskontoon perustuvien syrjinnän muotojen ja ilmentymien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi erityisesti koulutuksen, työelämän ja asuntopolitiikan aloilla.

Tätä varten kehitetään tiedotus- ja valistustoimia.

Tässä yhteydessä osapuolet valvovat erityisesti, että kaikki edellä kuvatun syrjinnän kohteeksi mielestään joutuneet henkilöt voivat turvautua oikeudellisiin tai hallinnollisiin menettelyihin.

Tämän artiklan määräykset eivät koske kansalaisuuteen perustuvaa erilaista kohtelua.

89 artikla

Huumausaineiden ja niiden väärinkäytön torjuminen

1. Yhteistyön tavoitteena on

a) tehostaa toimintapolitiikkaa ja toimenpiteitä huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden viljelyn, tuotannon, tarjonnan, kulutuksen ja laittoman kaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

b) poistaa näiden tuotteiden laiton käyttö.

2. Osapuolet määrittävät yhdessä lainsäädäntönsä mukaisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat strategiat ja yhteistyömenetelmät. Niiden muista kuin yhteisesti toteutetuista toimenpiteistä käydään neuvotteluja ja ne sovitetaan tarkoin yhteen.

Toimintaan voivat osallistua toimivaltaiset julkiset ja yksityiset laitokset, kansainväliset järjestöt yhteistyössä Algerian hallituksen kanssa sekä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden asianomaiset tahot.

3. Yhteistyötä tehdään erityisesti seuraavilla aloilla:

a) perustetaan tai laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia ja tiedotuskeskuksia huumausaineista riippuvaisille henkilöille tarjottavaa hoitoa ja kuntoutusta varten;

b) toteutetaan ennaltaehkäisyyn, tiedotukseen, koulutukseen ja epidemiologiseen tutkimukseen liittyviä hankkeita;

c) vahvistetaan sellaisia sääntöjä huumausaineiden esiasteiden sekä muiden huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa keskeisten aineiden kulkeutumisen estämiseksi, jotka vastaavat yhteisön ja asiasta vastaavien kansainvälisten elinten hyväksymiä sääntöjä;

d) tuetaan huumausaineiden laittoman kaupan torjumiseksi toimivien erityisyksiköiden perustamista.

4. Osapuolet edistävät alueellista ja sitä pienempien yksiköiden sisällä toteutettavaa yhteistyötä.

90 artikla

Terrorismin torjunta

Osapuolet sopivat toimivansa yhteistyössä terroritekojen ehkäisemiseksi ja tukahduttamiseksi, kunnioittaen kansainvälisiä yleissopimuksia, joiden osapuolia ne ovat, sekä omaa lainsäädäntöään ja määräyksiään

- osana turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 ja muiden asiaa koskevien päätöslauselmien täysimääräistä täytäntöönpanoa,

- vaihtamalla tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

- vaihtamalla kokemuksia keinoista ja menetelmistä terrorismin torjumiseksi sekä tekniikkaan ja koulutukseen liittyviä kokemuksia.

91 artikla

Korruption torjunta

1. Osapuolet sopivat toimivansa yhteistyössä voimassa olevien asiaa koskevien kansainvälisten oikeudellisten välineiden pohjalta torjuakseen korruptiota kansainvälisissä liiketoimissa

- toteuttamalla tehokkaita ja konkreettisia toimenpiteitä kaikkia kansainvälisissä liiketoimissa esiintyviä, joko yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden harjoittamia korruption ja lahjonnan muotoja sekä kaikenlaisia laittomia käytäntöjä vastaan,

- antamalla keskinäistä apua korruptiota koskevissa rikostutkimuksissa.

2. Yhteistyön tarkoituksena on myös antaa teknistä apua korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaavien virkailijoiden ja tuomareiden kouluttamisessa sekä tukea aloitteita, joilla pyritään järjestämään toimintaa tätä rikollisuuden muotoa vastaan.

IX OSASTO

INSTITUTIONAALISET, YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

92 artikla

Perustetaan assosiaationeuvosto, joka kokoontuu ministeritasolla mikäli mahdollista kerran vuodessa, puheenjohtajansa aloitteesta työjärjestyksessään määrätyin edellytyksin.

Se tarkastelee tähän sopimukseen liittyviä keskeisiä ongelmia sekä kaikkia muita yhteistä etua koskevia kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kysymyksiä.

93 artikla

1. Assosiaationeuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Algerian hallituksen jäsenistä.

2. Assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa sen työjärjestyksessä määrättävin edellytyksin.

3. Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Algerian hallituksen jäsen assosiaationeuvoston työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

94 artikla

Assosiaationeuvosto käyttää päätösvaltaa tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä määrätyissä tapauksissa.

Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiaationeuvosto voi myös antaa tarvittavia suosituksia.

Assosiaationeuvosto tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella.

95 artikla

1. Perustetaan assosiaatiokomitea, jonka tehtävänä on tämän sopimuksen hallinnointi, jollei assosiaationeuvostolle annetusta toimivallasta muuta johdu.

2. Assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltansa kokonaan tai osittain.

96 artikla

1. Assosiaatiokomitea, joka kokoontuu virkamiestasolla, muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenten ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten edustajista sekä Algerian edustajista.

2. Assosiaatiokomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Assosiaatiokomitea kokoontuu yhteisön alueella tai Algeriassa.

97 artikla

Assosiaatiokomitealla on päätösvalta tämän sopimuksen hallinnoinnissa sekä niillä aloilla, joilla assosiaationeuvosto on siirtänyt sille toimivaltansa.

Päätökset tehdään osapuolten yhteisellä sopimuksella ja ne sitovat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

98 artikla

Assosiaationeuvosto voi päättää tämän sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan työryhmän tai elimen perustamisesta.

99 artikla

Assosiaationeuvosto toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet yhteistyön ja yhteyksien helpottamiseksi Euroopan parlamentin ja Algerian parlamentin välillä sekä yhteisön talous- ja sosiaalikomitean ja vastaavan Algerian elimen välillä.

100 artikla

1. Kumpikin osapuoli voi saattaa tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta johtuvan riidan assosiaationeuvoston käsiteltäväksi.

2. Assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan päätöksellään.

3. Osapuolten on toteutettava 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4. Jos riitaa ei voida ratkaista tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen nimeämisestä; tällöin toisen osapuolen on kahden kuukauden kuluessa nimettävä toinen välimies. Tätä menettelyä sovellettaessa pidetään yhteisöä ja jäsenvaltioita yhteisesti yhtenä riidan osapuolena.

Assosiaationeuvosto nimeää kolmannen välimiehen.

Välimiehet tekevät päätöksensä enemmistöllä.

Riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen soveltamiseksi vaaditut toimenpiteet.

101 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä,

a) joita se pitää tarpeellisina estääkseen sen keskeisten turvallisuusetujen vastaisten tietojen levittämisen;

b) jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustuksen kannalta välttämättömien tuotteiden tutkimus- tai kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c) joita se pitää oman turvallisuutensa kannalta keskeisinä yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä levottomuuksissa, sotatilanteessa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa, tai täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

102 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä

- Algerian yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yhtiöiden tai yritysten välillä,

- yhteisön Algeriaan soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Algerian kansalaisten tai sen yhtiöiden tai yritysten välillä.

103 artikla

Mikään tämän sopimuksen määräys ei

- laajenna verotukseen liittyviä etuja, joita osapuoli on sitä sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tai järjestelyssä myöntänyt,

- estä osapuolta hyväksymästä tai soveltamasta veropetoksen tai veronkierron estämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä,

- rajoita osapuolen oikeutta soveltaa asianmukaisia verolainsäädäntönsä määräyksiä verovelvollisiin, jotka eivät ole samanlaisessa asemassa erityisesti asuinpaikkansa vuoksi.

104 artikla

1. Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset ja erityiset toimenpiteet, jotka ovat asianmukaisia niiden tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Ne huolehtivat siitä, että tämän sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

2. Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on laiminlyönyt jonkin tästä sopimuksesta johtuvan velvoitteensa täyttämisen, se voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, paitsi erityisen kiireellisissä tapauksissa, sen on ilmoitettava assosiaationeuvostolle kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Toimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä assosiaationeuvostolle ja niistä neuvotellaan osapuolen pyynnöstä assosiaationeuvostossa.

105 artikla

Pöytäkirjat n:ot 1–7 ja liitteet 1–6 ovat tämän sopimuksen erottamaton osa.

106 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan "osapuolilla" toisaalta yhteisöä tai jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja jäsenvaltioita, niiden toimivallan mukaisesti, ja toisaalta Algeriaa.

107 artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

108 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti, sekä Algerian alueeseen.

109 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja arabian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

110 artikla

1. Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2. Tämä sopimus korvaa heti voimaan tultuaan Alger'ssa 26 päivänä huhtikuuta 1976 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Algerian demokraattisen kansantasavallan yhteistyösopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen sopimuksen.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Eλληνική Δημoκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

--------------------------------------------------

LIITE 1

Luettelo 7 ja 14 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän (HS) 25–97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista

HS-nimike | 2905 43 | (mannitoli) |

HS-nimike | 2905 44 | (sorbitoli) |

HS-nimike | 2905 45 | (glyseroli) |

HS-nimike | 3301 | (haihtuvat öljyt) |

HS-nimike | 3302 10 | (hyvänhajuiset öljyt) |

HS-nimikkeet | 3501–3505 | (valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit) |

HS-nimike | 3809 10 | (viimeistelyvalmisteet) |

HS-nimike | 3823 | (teolliset rasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit) |

HS-nimike | 3824 60 | (sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 44 kuuluva) |

HS-nimikkeet | 4101–4103 | (vuodat ja nahat) |

HS-nimike | 4301 | (raa'at turkisnahat) |

HS-nimikkeet | 5001–5003 | (raakasilkki ja silkkijätteet) |

HS-nimikkeet | 5101–5103 | (villa ja eläimenkarva) |

HS-nimikkeet | 5201–5203 | (raaka puuvilla, puuvillajätteet ja karstattu tai kammattu puuvilla) |

HS-nimike | 5301 | (raaka pellava) |

HS-nimike | 5302 | (raaka hamppu) |

--------------------------------------------------

LIITE 2

Luettelo 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

HS-nimike |

25010010 |

25010090 |

25020000 |

25030000 |

25041000 |

25049000 |

25051000 |

25059000 |

25061000 |

25062100 |

25062900 |

25070010 |

25070020 |

25081000 |

25082000 |

25083000 |

25084010 |

25084090 |

25085000 |

25086000 |

25087000 |

25090000 |

25101000 |

25102000 |

25111000 |

25112000 |

25120010 |

25120090 |

25131100 |

25131900 |

25132000 |

25140000 |

25151100 |

25151200 |

25152010 |

25152020 |

25161100 |

25161200 |

25162100 |

25162200 |

25169000 |

25171000 |

25172000 |

25173000 |

25174100 |

25174900 |

25181000 |

25182000 |

25183000 |

25191000 |

25199000 |

25201000 |

25202000 |

25210000 |

25221000 |

25222000 |

25223000 |

25231000 |

25232100 |

25232900 |

25233000 |

25239000 |

25240000 |

25251000 |

25252000 |

25253000 |

25261000 |

25262000 |

25281000 |

25289000 |

25291000 |

25292100 |

25292200 |

25293000 |

25301000 |

25302000 |

25309000 |

26011100 |

26011200 |

26012000 |

26020000 |

26030000 |

26040000 |

26050000 |

26060000 |

26070000 |

26080000 |

26090000 |

26100000 |

26110000 |

26121000 |

26122000 |

26131000 |

26139000 |

26140000 |

26151000 |

26159000 |

26161000 |

26169010 |

26169090 |

26171000 |

26179000 |

26180000 |

26190000 |

26201100 |

26201900 |

26202100 |

26202900 |

26203000 |

26204000 |

26206000 |

26209100 |

26209900 |

26211000 |

26219000 |

27060000 |

27071010 |

27071090 |

27072010 |

27072090 |

27073010 |

27073090 |

27074000 |

27075000 |

27076000 |

27079100 |

27079910 |

27079920 |

27079930 |

27079940 |

27079990 |

27081000 |

27082000 |

27090010 |

27101121 |

27101122 |

27101123 |

27101124 |

27101125 |

27101129 |

27101941 |

27101942 |

27101943 |

27101944 |

27101945 |

27101946 |

27101947 |

27101949 |

27111220 |

27111320 |

27111420 |

27111920 |

27112920 |

27121020 |

27122020 |

27129020 |

27129040 |

27129090 |

27131120 |

27131220 |

27132020 |

27139020 |

27141020 |

27141040 |

27149020 |

27150020 |

27150040 |

27150090 |

28011000 |

28012000 |

28013000 |

28020000 |

28030000 |

28041000 |

28042100 |

28042900 |

28043000 |

28044000 |

28045000 |

28046100 |

28046900 |

28047000 |

28048000 |

28049000 |

28051100 |

28051200 |

28051900 |

28053000 |

28054000 |

28061000 |

28062000 |

28070000 |

28080010 |

28080020 |

28091000 |

28092000 |

28100000 |

28111100 |

28111900 |

28112100 |

28112200 |

28112300 |

28112900 |

28121000 |

28129000 |

28131000 |

28139000 |

28141000 |

28142000 |

28151100 |

28151200 |

28152010 |

28152020 |

28153000 |

28161000 |

28164000 |

28170010 |

28170020 |

28181000 |

28182000 |

28183000 |

28191000 |

28199000 |

28201000 |

28209000 |

28211000 |

28212000 |

28220000 |

28230000 |

28241000 |

28242000 |

28249000 |

28251000 |

28252000 |

28253000 |

28254000 |

28255000 |

28256000 |

28257000 |

28258000 |

28259000 |

28261100 |

28261200 |

28261900 |

28262000 |

28263000 |

28269000 |

28271000 |

28272000 |

28273100 |

28273200 |

28273300 |

28273400 |

28273500 |

28273600 |

28273910 |

28273990 |

28274100 |

28274900 |

28275100 |

28275900 |

28276000 |

28281000 |

28289010 |

28289020 |

28289090 |

28291100 |

28291900 |

28299010 |

28299020 |

28299030 |

28301000 |

28302000 |

28303000 |

28309010 |

28309090 |

28311000 |

28319000 |

28321000 |

28322000 |

28323000 |

28331100 |

28331900 |

28332100 |

28332200 |

28332300 |

28332400 |

28332500 |

28332600 |

28332700 |

28332900 |

28333000 |

28334000 |

28341000 |

28342100 |

28342910 |

28342990 |

28351000 |

28352200 |

28352300 |

28352400 |

28352500 |

28352600 |

28352900 |

28353100 |

28353900 |

28361000 |

28362000 |

28363000 |

28364000 |

28365000 |

28366000 |

28367000 |

28369100 |

28369200 |

28369900 |

28371100 |

28371900 |

28372000 |

28380000 |

28391100 |

28391900 |

28392000 |

28399000 |

28401100 |

28401900 |

28402000 |

28403000 |

28411000 |

28412000 |

28413000 |

28415000 |

28416100 |

28416900 |

28417000 |

28418000 |

28419000 |

28421000 |

28429010 |

28429090 |

28431000 |

28432100 |

28432900 |

28433000 |

28439000 |

28441000 |

28442000 |

28443000 |

28444000 |

28445000 |

28451000 |

28459000 |

28461000 |

28469000 |

28470000 |

28480000 |

28491000 |

28492000 |

28499000 |

28500000 |

28510010 |

28510090 |

29011000 |

29012100 |

29012200 |

29012300 |

29012400 |

29012900 |

29021100 |

29021900 |

29022000 |

29023000 |

29024100 |

29024200 |

29024300 |

29024400 |

29025000 |

29026000 |

29027000 |

29029000 |

29031100 |

29031200 |

29031300 |

29031400 |

29031500 |

29031900 |

29032100 |

29032200 |

29032300 |

29032900 |

29033000 |

29034100 |

29034200 |

29034300 |

29034400 |

29034500 |

29034600 |

29034700 |

29034900 |

29035100 |

29035900 |

29036100 |

29036210 |

29036220 |

29036900 |

29041000 |

29042010 |

29089090 |

29091100 |

29091900 |

29092000 |

29093000 |

29094100 |

29094200 |

29094300 |

29094400 |

29094900 |

29095000 |

29096000 |

29101000 |

29102000 |

29103000 |

29153400 |

29153500 |

29153900 |

29154000 |

29155000 |

29156000 |

29157000 |

29159000 |

29161100 |

29161200 |

29161300 |

29161400 |

29161500 |

29161900 |

29162000 |

29212100 |

29212200 |

29212900 |

29213000 |

29214100 |

29214200 |

29214300 |

29214400 |

29214500 |

29214600 |

29214900 |

29215100 |

29215900 |

29221100 |

29221200 |

29310010 |

29310020 |

29310090 |

29321100 |

29321200 |

29321300 |

29321900 |

29322100 |

29322900 |

29329100 |

29329200 |

29329300 |

29329400 |

29329500 |

29329900 |

29372200 |

29372300 |

29372900 |

29373100 |

29373900 |

29374000 |

29375000 |

29379000 |

29381000 |

29389000 |

29391100 |

29391900 |

29392100 |

29392900 |

29393000 |

31055100 |

31055900 |

31056000 |

31059010 |

31059090 |

32011000 |

32012000 |

32019000 |

32021000 |

32029000 |

32030000 |

32041100 |

32041200 |

32041300 |

32041400 |

29042020 |

29042090 |

29049000 |

29051100 |

29051200 |

29051300 |

29051400 |

29051500 |

29051600 |

29051700 |

29051900 |

29052200 |

29052900 |

29053100 |

29053200 |

29053900 |

29054100 |

29054200 |

29054900 |

29055100 |

29055900 |

29061100 |

29061200 |

29061300 |

29061400 |

29061900 |

29062100 |

29062900 |

29071100 |

29071200 |

29071300 |

29071400 |

29071500 |

29071900 |

29072100 |

29072200 |

29072300 |

29072900 |

29081000 |

29082000 |

29089010 |

29109000 |

29110000 |

29121100 |

29121200 |

29121300 |

29121900 |

29122100 |

29122900 |

29123000 |

29124100 |

29124200 |

29124900 |

29125000 |

29126000 |

29130000 |

29141100 |

29141200 |

29141300 |

29141900 |

29142100 |

29142200 |

29142300 |

29142900 |

29143100 |

29143900 |

29144000 |

29145000 |

29146100 |

29146900 |

29147000 |

29151100 |

29151200 |

29151300 |

29152100 |

29152200 |

29152300 |

29152400 |

29152900 |

29153100 |

29153200 |

29153300 |

29163100 |

29163200 |

29163400 |

29163500 |

29163900 |

29171100 |

29171200 |

29171300 |

29171400 |

29171900 |

29172000 |

29173100 |

29173200 |

29173300 |

29173400 |

29173500 |

29173600 |

29173700 |

29173900 |

29181100 |

29181200 |

29181300 |

29181400 |

29181500 |

29181600 |

29181900 |

29182100 |

29182200 |

29182300 |

29182910 |

29182990 |

29183000 |

29189000 |

29190000 |

29201000 |

29209010 |

29209020 |

29209090 |

29211100 |

29211200 |

29211900 |

29221300 |

29221400 |

29221900 |

29222100 |

29222200 |

29222900 |

29223000 |

29223100 |

29223900 |

29224100 |

29224200 |

29224300 |

29224400 |

29224900 |

29225000 |

29231000 |

29232000 |

29239000 |

29241100 |

29241900 |

29242100 |

29242300 |

29242400 |

29242900 |

29251100 |

29251200 |

29251900 |

29252000 |

29261000 |

29262000 |

29263000 |

29269000 |

29270000 |

29280000 |

29291000 |

29299000 |

29301000 |

29302000 |

29303000 |

29304000 |

29309000 |

29331100 |

29331900 |

29332100 |

29332900 |

29333100 |

29333200 |

29333300 |

29333900 |

29334100 |

29334900 |

29335200 |

29335300 |

29335400 |

29335500 |

29335900 |

29336100 |

29336900 |

29337100 |

29337200 |

29337900 |

29339100 |

29339900 |

29341000 |

29342000 |

29343000 |

29349100 |

29349900 |

29350000 |

29361000 |

29362100 |

29362200 |

29362300 |

29362600 |

29362700 |

29362800 |

29362900 |

29369000 |

29371100 |

29371200 |

29371900 |

29372100 |

29394100 |

29394200 |

29394300 |

29394900 |

29395100 |

29395900 |

29396100 |

29396200 |

29396300 |

29396900 |

29399100 |

29399900 |

29400000 |

30022000 |

31021000 |

31022100 |

31022900 |

31023000 |

31024000 |

31025000 |

31026000 |

31027000 |

31028000 |

31029010 |

31029020 |

31029090 |

31031000 |

31032000 |

31039000 |

31041000 |

31042000 |

31043000 |

31049000 |

31051000 |

31052000 |

31053000 |

31054000 |

31055100 |

31052000 |

31053000 |

31054000 |

32041500 |

32041600 |

32041700 |

32041900 |

32042000 |

32049000 |

32050010 |

32050020 |

32061100 |

32061900 |

32062000 |

32063000 |

32064100 |

32064200 |

32064300 |

32064900 |

32065000 |

32071000 |

32072000 |

32073000 |

32074000 |

32100050 |

32110000 |

32121000 |

32129010 |

32129020 |

32141010 |

32141020 |

32141030 |

32149000 |

32151100 |

32151900 |

32159000 |

33029000 |

34031110 |

34031910 |

34041000 |

34042000 |

34049000 |

34070020 |

34070030 |

36010000 |

36020010 |

36020020 |

36020030 |

36020040 |

36020090 |

36030010 |

36030020 |

36030030 |

36030090 |

37011000 |

37012000 |

37013000 |

37019100 |

37019900 |

37021000 |

37022000 |

37023100 |

37023200 |

37023900 |

37024100 |

37024200 |

37024300 |

37024400 |

37025100 |

37025200 |

37025300 |

37025400 |

37025500 |

37025600 |

37029100 |

37029300 |

37029400 |

37029500 |

37031000 |

37032000 |

37039000 |

37061000 |

37069000 |

37071000 |

37079000 |

38011000 |

38012000 |

38013000 |

38019000 |

38021000 |

38029000 |

38030000 |

38040000 |

38051000 |

38052000 |

38059000 |

38061000 |

38062000 |

38063000 |

38069000 |

38070010 |

38070020 |

38070090 |

38081090 |

38082090 |

38083090 |

38084090 |

38089090 |

38099100 |

38099200 |

38099300 |

38101000 |

38109000 |

38111100 |

38111900 |

38112100 |

38112900 |

38119000 |

38121000 |

38122000 |

38123000 |

38130000 |

38140000 |

38151100 |

38151200 |

38151900 |

38159000 |

38160000 |

38170000 |

38180000 |

38200000 |

38210000 |

38220000 |

38241000 |

38242000 |

38243000 |

38244000 |

38245000 |

38247100 |

38247900 |

38249000 |

38251000 |

38252000 |

38253000 |

38254100 |

38254900 |

38255000 |

38256100 |

38256900 |

38259000 |

39011000 |

39012000 |

39013000 |

39019000 |

39021010 |

39021090 |

39022000 |

39023000 |

39029000 |

39031100 |

39031900 |

39032000 |

39033000 |

39039000 |

39041000 |

39042100 |

39042200 |

39043000 |

39044000 |

39045000 |

39046100 |

39046900 |

39049000 |

39051200 |

39051900 |

39052100 |

39052900 |

39053000 |

39059100 |

39059900 |

39061000 |

39069000 |

39071000 |

39072000 |

39073000 |

39074000 |

39075010 |

39075090 |

39076000 |

39079100 |

39079900 |

39081000 |

39089000 |

39091000 |

39092000 |

39093000 |

39094000 |

39095000 |

39100000 |

39111000 |

39119000 |

39121100 |

39121200 |

39122000 |

39123100 |

39123900 |

39129000 |

39131000 |

39139000 |

39140000 |

39151000 |

39152000 |

39153000 |

39159000 |

39161000 |

39162000 |

39171000 |

39172100 |

39172200 |

39172300 |

39172900 |

39173100 |

39173200 |

39173300 |

39173900 |

39174000 |

39181000 |

39189000 |

39191000 |

39199000 |

39201010 |

39201090 |

39202010 |

39202090 |

39203010 |

39203090 |

39204300 |

39204900 |

39205100 |

39205900 |

39206100 |

39206200 |

39206300 |

39206900 |

39207110 |

39207119 |

39207190 |

39207199 |

39207200 |

39207300 |

39207900 |

39209100 |

39209200 |

39209300 |

39209400 |

39209910 |

39209990 |

39211100 |

39211200 |

39211400 |

39211910 |

39211920 |

39219000 |

40011010 |

40011020 |

40011090 |

40012100 |

40012200 |

40012910 |

40012990 |

40013010 |

40013090 |

40021110 |

40021120 |

40021190 |

40021910 |

40021920 |

40021990 |

40022010 |

40022020 |

40022090 |

40023110 |

40023120 |

40023190 |

40023910 |

40023920 |

40023990 |

40024110 |

40024120 |

40024190 |

40024910 |

40024920 |

40024990 |

40025110 |

40025120 |

40025190 |

40025910 |

40025920 |

40025990 |

40026010 |

40026020 |

40026090 |

40027010 |

40027020 |

40027090 |

40028010 |

40028020 |

40028090 |

40029110 |

40029120 |

40029190 |

40029910 |

40029920 |

40029990 |

40030000 |

40040000 |

40051000 |

40052000 |

40059110 |

40059120 |

40059900 |

40061000 |

40069000 |

40070000 |

40081100 |

40081900 |

40082100 |

40082900 |

40091100 |

40091200 |

40092100 |

40092200 |

40093100 |

40093200 |

40094100 |

40094200 |

40141000 |

41041100 |

41041900 |

41051000 |

41053000 |

41062100 |

41062200 |

41063100 |

41063200 |

41064000 |

41069100 |

41069200 |

41071100 |

41071200 |

41071900 |

41079100 |

41079200 |

41079900 |

41120000 |

41131000 |

41132000 |

41133000 |

41139000 |

41141000 |

41142000 |

41151000 |

41152000 |

44031000 |

44032000 |

44034100 |

44034900 |

44039100 |

44039200 |

44039900 |

44041000 |

44042000 |

44050000 |

44061000 |

44069000 |

44071000 |

44072400 |

44072500 |

44079200 |

44079900 |

44081010 |

44081020 |

44081090 |

44083110 |

44083120 |

44083190 |

44083910 |

44083920 |

44083990 |

44089010 |

44089020 |

44089090 |

44091000 |

44092000 |

44102100 |

44102900 |

44103100 |

44103200 |

44103300 |

44103900 |

44109000 |

44111100 |

44111900 |

44112100 |

44112900 |

44113100 |

44113900 |

44119100 |

44119900 |

44121300 |

44121400 |

44121900 |

44122200 |

44122300 |

44122900 |

44129200 |

44129300 |

44129900 |

44130000 |

45011000 |

45019000 |

45020010 |

45020090 |

47010000 |

47020000 |

47031100 |

47031900 |

47032100 |

47032900 |

47041100 |

47041900 |

47042100 |

47042900 |

47050000 |

47061000 |

47062000 |

47069100 |

47069200 |

47069300 |

47071000 |

47072000 |

47073000 |

47079000 |

48010000 |

48021000 |

48022000 |

48023000 |

48024000 |

48025400 |

48025500 |

48025700 |

48025900 |

48026100 |

48026900 |

48041100 |

48041900 |

48042100 |

48042900 |

48043100 |

48043900 |

48044100 |

48044200 |

48044900 |

48045100 |

48045200 |

48045900 |

48051100 |

48051200 |

48051900 |

48052400 |

48052500 |

48053000 |

48054000 |

48059100 |

48059200 |

48059300 |

48061000 |

48062000 |

48063000 |

48064000 |

48070000 |

48081000 |

48082000 |

48083000 |

48089000 |

48091000 |

48092000 |

48099000 |

48101300 |

48101900 |

48102100 |

48102900 |

48103100 |

48103200 |

48103900 |

48109100 |

48109900 |

48111000 |

48114100 |

48114900 |

48115190 |

48115910 |

48115990 |

48116010 |

48116090 |

48119000 |

48120000 |

48184010 |

48192020 |

48221000 |

48229000 |

48231200 |

48231900 |

48232000 |

50040000 |

50050000 |

50060000 |

51040000 |

51051000 |

51052100 |

51052900 |

51054000 |

51061000 |

51062000 |

51071000 |

51072000 |

51081000 |

51082000 |

51100000 |

52041100 |

52041900 |

52051100 |

52051200 |

52051300 |

52051400 |

52051500 |

52052100 |

52052200 |

52052300 |

52052400 |

52052600 |

52052700 |

52052800 |

52053100 |

52053200 |

52053300 |

52053400 |

52053500 |

52054100 |

52054200 |

52054300 |

52054400 |

52054600 |

52054700 |

52054800 |

52061100 |

52061200 |

52061300 |

52061400 |

52061500 |

52062100 |

52062200 |

52062300 |

52062400 |

52062500 |

52063100 |

52063200 |

52063300 |

52063400 |

52063500 |

52064100 |

52064200 |

52064300 |

52064400 |

52064500 |

53031000 |

53039000 |

53041000 |

53049000 |

53051100 |

53051900 |

53052100 |

53052900 |

53059010 |

53059090 |

53061010 |

53062010 |

53071000 |

53072000 |

53081000 |

53082010 |

53089010 |

53089030 |

53089090 |

54011010 |

54012010 |

54021000 |

54022000 |

54023100 |

54023200 |

54023300 |

54023900 |

54024100 |

54024200 |

54024300 |

54024900 |

54025100 |

54025200 |

54025900 |

54026100 |

54026200 |

54026900 |

54031000 |

54032000 |

54033100 |

54033200 |

54033300 |

54033900 |

54034100 |

54034200 |

54034900 |

54041000 |

54049000 |

54050000 |

54061000 |

54062000 |

55011000 |

55012000 |

55013000 |

55019000 |

55020000 |

55031000 |

55032000 |

55033000 |

55034000 |

55039000 |

55041000 |

55049000 |

55051000 |

55052000 |

55061000 |

55062000 |

55063000 |

55069000 |

55070000 |

55081010 |

55082010 |

55091100 |

55091200 |

55092100 |

55092200 |

55093100 |

55093200 |

55094200 |

55095100 |

55095200 |

55095300 |

55095900 |

55096100 |

55096200 |

55096900 |

55099100 |

55099200 |

55099900 |

55101100 |

55101200 |

55102000 |

55103000 |

55109000 |

55111000 |

55112000 |

55113000 |

56031100 |

56031200 |

56031300 |

56031400 |

56039100 |

56039200 |

56039300 |

56039400 |

56041000 |

56042000 |

56049000 |

56050000 |

56060000 |

59021000 |

59022000 |

59029000 |

59080000 |

59090000 |

59100000 |

59111000 |

59112000 |

59113100 |

59113200 |

59114000 |

59119010 |

59119020 |

59119090 |

64061010 |

64061020 |

64061030 |

64061040 |

64061090 |

64062010 |

64062020 |

64069100 |

64069910 |

64069920 |

64069930 |

64069940 |

64069950 |

64069960 |

64069990 |

66020010 |

68061000 |

68062000 |

68069000 |

68080000 |

68091100 |

68091900 |

68099000 |

68101100 |

68101900 |

68109100 |

68109900 |

68111000 |

68112000 |

68113000 |

68119000 |

68131000 |

68139000 |

68141000 |

68149000 |

68151000 |

68152000 |

68159100 |

68159900 |

69010000 |

69021000 |

69022000 |

69029000 |

69031000 |

69032000 |

69039000 |

69041000 |

69049000 |

69051000 |

69059000 |

69060000 |

70010000 |

70021000 |

70022000 |

70023100 |

70023200 |

70023900 |

70031200 |

70031900 |

70032000 |

70033000 |

70042000 |

70049000 |

70051000 |

70052100 |

70052900 |

70053000 |

70060000 |

70071110 |

70071190 |

70071900 |

70072110 |

70072190 |

70072900 |

70080000 |

70101010 |

70101090 |

70102000 |

70109010 |

70109091 |

70109092 |

70109099 |

70111000 |

70112000 |

70119000 |

70191100 |

70191200 |

70191900 |

70193100 |

70193200 |

70193910 |

70194000 |

70195100 |

70195200 |

70195900 |

70199000 |

70200020 |

70200030 |

71021010 |

71022100 |

71022900 |

71031010 |

71039110 |

71039910 |

71041010 |

71042010 |

71049010 |

71051000 |

71059000 |

71061000 |

71069100 |

71069210 |

71069220 |

71069290 |

71070010 |

71070020 |

71082000 |

71101100 |

71101910 |

71101920 |

71101990 |

71102100 |

71102910 |

71102990 |

71103100 |

71103910 |

71103990 |

71104100 |

71104910 |

71104990 |

71110000 |

71123000 |

72011000 |

72012000 |

72015000 |

72021100 |

72021900 |

72022100 |

72022900 |

72023000 |

72024100 |

72024900 |

72025000 |

72026000 |

72027000 |

72028000 |

72029100 |

72029200 |

72029300 |

72029900 |

72031000 |

72039000 |

72041000 |

72042100 |

72042900 |

72043000 |

72044100 |

72044900 |

72045000 |

72051000 |

72052100 |

72052900 |

72061000 |

72069000 |

72071100 |

72071200 |

72071900 |

72072000 |

72081000 |

72082500 |

72082600 |

72082700 |

72083600 |

72083700 |

72083800 |

72083900 |

72084000 |

72085100 |

72085200 |

72085300 |

72085400 |

72089000 |

72091500 |

72091600 |

72091700 |

72091800 |

72092500 |

72092600 |

72092700 |

72092800 |

72099000 |

72101100 |

72101200 |

72102000 |

72105000 |

72106100 |

72106900 |

72107000 |

72109000 |

72111300 |

72111400 |

72111900 |

72112300 |

72112900 |

72119000 |

72121000 |

72122000 |

72123000 |

72124000 |

72125000 |

72126000 |

72131000 |

72132000 |

72139100 |

72139900 |

72141000 |

72142000 |

72143000 |

72149100 |

72149900 |

72151000 |

72155000 |

72159000 |

72161010 |

72161020 |

72161030 |

72162100 |

72162200 |

72163100 |

72163200 |

72163300 |

72164000 |

72165010 |

72165090 |

72166100 |

72166900 |

72169100 |

72169900 |

72171000 |

72172000 |

72173000 |

72179000 |

72181000 |

72189100 |

72189900 |

72191100 |

72191200 |

72191300 |

72191400 |

72192100 |

72192200 |

72192300 |

72192400 |

72193100 |

72193200 |

72193300 |

72193400 |

72193500 |

72199000 |

72201100 |

72201200 |

72202000 |

72209000 |

72210000 |

72221100 |

72221900 |

72222000 |

72223000 |

72224000 |

72230000 |

72241000 |

72249000 |

72251100 |

72251900 |

72252000 |

72253000 |

72254000 |

72255000 |

72259100 |

72259200 |

72259900 |

72261100 |

72261900 |

72262000 |

72269100 |

72269200 |

72269300 |

72269400 |

72269900 |

72271000 |

72272000 |

72279000 |

72281000 |

72282000 |

72283000 |

72284000 |

72285000 |

72286000 |

72287000 |

72288010 |

72288020 |

72291000 |

72292000 |

72299000 |

73011000 |

73012000 |

73030000 |

73041000 |

73043190 |

73043990 |

73044190 |

73044990 |

73045190 |

73045990 |

73049090 |

73053910 |

73053990 |

73059010 |

73059090 |

73064000 |

73065000 |

73066000 |

73069000 |

73071190 |

73071900 |

73072390 |

73072900 |

73079100 |

73079200 |

73081000 |

73082000 |

73084000 |

73089000 |

73121000 |

73129000 |

73130000 |

73170010 |

73170020 |

73170030 |

73170090 |

73181100 |

73181200 |

73181300 |

73181400 |

73181500 |

73181600 |

73181900 |

73182100 |

73182200 |

73182300 |

73182400 |

73182900 |

74011000 |

74012000 |

74020000 |

74031100 |

74031200 |

74031300 |

74031900 |

74032100 |

74032200 |

74032300 |

74032900 |

74040000 |

74050000 |

74061000 |

74062000 |

74071000 |

74072100 |

74072200 |

74072900 |

74081100 |

74081900 |

74082100 |

74082200 |

74082900 |

74091100 |

74091900 |

74092100 |

74092900 |

74093100 |

74093900 |

74094000 |

74099000 |

74101100 |

74101200 |

74102100 |

74102200 |

74111000 |

74112100 |

74112200 |

74112900 |

74121000 |

74122000 |

74130000 |

74142000 |

74149000 |

74151000 |

74152100 |

74152900 |

74153300 |

74153900 |

74160000 |

75011000 |

75012000 |

75021000 |

75022000 |

75030000 |

75040000 |

75051100 |

75051200 |

75052100 |

75052200 |

75061000 |

75062000 |

75071100 |

75071200 |

75072000 |

75089010 |

76011000 |

76012000 |

76020000 |

76031000 |

76032000 |

76041000 |

76042100 |

76042900 |

76051100 |

76051900 |

76052100 |

76052900 |

76061100 |

76061200 |

76069100 |

76069200 |

76071110 |

76071190 |

76071910 |

76071990 |

76072010 |

76072090 |

76081000 |

76082000 |

76090000 |

76109000 |

76110000 |

76121000 |

76129000 |

76130000 |

76141000 |

76149000 |

76169940 |

78011000 |

78019100 |

78019900 |

78020000 |

78030000 |

78041100 |

78041900 |

78042000 |

78050000 |

78060010 |

78060020 |

78060090 |

79011100 |

79011200 |

79012000 |

79020000 |

79031000 |

79039000 |

79040000 |

79050000 |

79060000 |

79070000 |

80011000 |

80012000 |

80020000 |

80030000 |

80040000 |

80050000 |

80060000 |

80070020 |

81011000 |

81019400 |

81019500 |

81019600 |

81019700 |

81019900 |

81021000 |

81029400 |

81029500 |

81029600 |

81029700 |

81029900 |

81032000 |

81033000 |

81039000 |

81041100 |

81041900 |

81042000 |

81043000 |

81049000 |

81052000 |

81053000 |

81059000 |

81060020 |

81060030 |

81060090 |

81072000 |

81073000 |

81079000 |

81082000 |

81083000 |

81089000 |

81092000 |

81093000 |

81099000 |

81101000 |

81102000 |

81109000 |

81110020 |

81110030 |

81110090 |

81121200 |

81121300 |

81121900 |

81122100 |

81122200 |

81122900 |

81123020 |

81123030 |

81123090 |

81124020 |

81124030 |

81124090 |

81125100 |

81125200 |

81125900 |

81129200 |

81129900 |

81130010 |

81130090 |

83111000 |

83112000 |

83113000 |

83119000 |

84212910 |

84693010 |

87100000 |

87131000 |

87139000 |

87142000 |

88021100 |

88021200 |

88023000 |

88024000 |

88026000 |

88031000 |

88032000 |

88033000 |

88039000 |

88040000 |

88051000 |

88052100 |

88052900 |

89011000 |

89013000 |

89019000 |

89040000 |

89051000 |

89052000 |

89059000 |

89061000 |

89069000 |

89071000 |

89079000 |

89080000 |

90012000 |

90189030 |

90189050 |

90212900 |

90213100 |

90213900 |

90214000 |

90215000 |

90219010 |

90219090 |

93011100 |

93011900 |

93012000 |

93020000 |

93051000 |

93059100 |

93063010 |

93069010 |

93069090 |

97011000 |

97019000 |

97020000 |

97030000 |

97040000 |

97050000 |

97060000 |

--------------------------------------------------

LIITE 3

Luettelo 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

HS-nimike |

27011100 |

27011200 |

27011900 |

27012000 |

27021000 |

27022000 |

27030000 |

27040010 |

27040020 |

27050000 |

27090090 |

27101938 |

27111100 |

27111410 |

27111910 |

27112100 |

27112910 |

27121010 |

27122010 |

27129010 |

27129030 |

27129050 |

27131110 |

27131210 |

27132010 |

27139010 |

27141010 |

27141030 |

27149010 |

27160000 |

29362400 |

29362500 |

29411000 |

29412000 |

29413000 |

29414000 |

29415000 |

29419000 |

29420000 |

30011000 |

30012000 |

30019010 |

30019090 |

30021000 |

30022000 |

30023000 |

30029000 |

30031000 |

30032000 |

30033100 |

30033900 |

30034000 |

30039000 |

30041000 |

30042000 |

30043100 |

30043200 |

30043900 |

30044000 |

30045010 |

30045090 |

30049000 |

30051000 |

30059000 |

30061000 |

30062000 |

30063000 |

30064000 |

30065000 |

30066000 |

30067000 |

30068000 |

34021100 |

34021200 |

34021300 |

34021900 |

34031120 |

34031920 |

34039100 |

34039900 |

37040010 |

37040090 |

37051000 |

37052000 |

37059000 |

39269010 |

39269020 |

39269030 |

39269040 |

39269090 |

40101100 |

40101200 |

40101300 |

40101900 |

40103100 |

40103200 |

40103300 |

40103400 |

40103500 |

40103600 |

40103900 |

40111010 |

40111090 |

40112010 |

40112020 |

40112090 |

40113000 |

40114000 |

40115000 |

40116100 |

40116200 |

40116300 |

40116900 |

40119200 |

40119300 |

40119400 |

40119900 |

40121100 |

40121200 |

40121300 |

40121900 |

40131010 |

40131020 |

40131090 |

40132000 |

40139000 |

40149010 |

40149090 |

40151100 |

40151910 |

56081110 |

56081190 |

56089010 |

56089020 |

60034000 |

60039000 |

60044000 |

60049000 |

60051000 |

60052100 |

60052200 |

60052300 |

60052400 |

60053100 |

60053200 |

60053300 |

60053400 |

60054100 |

60054200 |

60054300 |

60054400 |

60059000 |

60061000 |

60062100 |

60062200 |

60062300 |

60062400 |

60063100 |

60063200 |

60063300 |

60063400 |

60064100 |

60064200 |

60064300 |

60064400 |

60069000 |

63051000 |

63052000 |

63053200 |

63053300 |

63053900 |

63059000 |

70151000 |

70171000 |

70172000 |

70179000 |

73021000 |

73023000 |

73024000 |

73029000 |

73042100 |

73042900 |

73043110 |

73043910 |

73044110 |

73044910 |

73045110 |

73045910 |

73049010 |

73051100 |

73051200 |

73051900 |

73052000 |

73053110 |

73053190 |

73061000 |

73062000 |

73063000 |

73071110 |

73072100 |

73072200 |

73072310 |

73079300 |

73079900 |

73101000 |

73102100 |

73102900 |

73110010 |

73110020 |

73110090 |

73201000 |

73202000 |

73209000 |

82071300 |

82071910 |

82071990 |

82072000 |

82073000 |

82074000 |

82075000 |

82076000 |

82077000 |

82078000 |

82079000 |

82081000 |

82082000 |

82083000 |

82084000 |

82089000 |

84011000 |

84012000 |

84013000 |

84014000 |

84021100 |

84021200 |

84021900 |

84022000 |

84029000 |

84041010 |

84042000 |

84049000 |

84051000 |

84059000 |

84061000 |

84068100 |

84068200 |

84069000 |

84071000 |

84072900 |

84073100 |

84073200 |

84073300 |

84073400 |

84079000 |

84081000 |

84082010 |

84082090 |

84089000 |

84091000 |

84099110 |

84099190 |

84099900 |

84101100 |

84101200 |

84101300 |

84109000 |

84111100 |

84111200 |

84112100 |

84112200 |

84118100 |

84118200 |

84119100 |

84119900 |

84121000 |

84122100 |

84122900 |

84123100 |

84123900 |

84128000 |

84129000 |

84131110 |

84131190 |

84131910 |

84131990 |

84132000 |

84133000 |

84134000 |

84135000 |

84136000 |

84137011 |

84137012 |

84137013 |

84137014 |

84137015 |

84137016 |

84137017 |

84137021 |

84137022 |

84137023 |

84137029 |

84137031 |

84137039 |

84137040 |

84137051 |

84137052 |

84137059 |

84137061 |

84137062 |

84137063 |

84137069 |

84137070 |

84137090 |

84138100 |

84138200 |

84139100 |

84139200 |

84141000 |

84142000 |

84143000 |

84144000 |

84151020 |

84158110 |

84158210 |

84158310 |

84161000 |

84162000 |

84163000 |

84169000 |

84171000 |

84172000 |

84178000 |

84179000 |

84191110 |

84192000 |

84193100 |

84193200 |

84193900 |

84194000 |

84195000 |

84196000 |

84198112 |

84199020 |

84201000 |

84209100 |

84209900 |

84211100 |

84211200 |

84211910 |

84211990 |

84212100 |

84212200 |

84212990 |

84213900 |

84219100 |

84219900 |

84221120 |

84221900 |

84222000 |

84223000 |

84224000 |

84229090 |

84232000 |

84233000 |

84238200 |

84238900 |

84242000 |

84243000 |

84248100 |

84248900 |

84249000 |

84251100 |

84251900 |

84252000 |

84253100 |

84253900 |

84254100 |

84254200 |

84254900 |

84261100 |

84261200 |

84261900 |

84262000 |

84263000 |

84264110 |

84264190 |

84264900 |

84269100 |

84269900 |

84271010 |

84271020 |

84271030 |

84271040 |

84272010 |

84272020 |

84272030 |

84272040 |

84272050 |

84272060 |

84279010 |

84279090 |

84281000 |

84282000 |

84283100 |

84283200 |

84283300 |

84283900 |

84284000 |

84285000 |

84286000 |

84289010 |

84289090 |

84291100 |

84291900 |

84292000 |

84293000 |

84294000 |

84295100 |

84295200 |

84295900 |

84301000 |

84302000 |

84303100 |

84303900 |

84304100 |

84304900 |

84305000 |

84306100 |

84306900 |

84311000 |

84312000 |

84313100 |

84313900 |

84314100 |

84314200 |

84314300 |

84314900 |

84321000 |

84322100 |

84322900 |

84323000 |

84324000 |

84328000 |

84329000 |

84332000 |

84333000 |

84334000 |

84335100 |

84335200 |

84335300 |

84335900 |

84336010 |

84336090 |

84339000 |

84341000 |

84342000 |

84349000 |

84351000 |

84359000 |

84361000 |

84362100 |

84362900 |

84368000 |

84369100 |

84369900 |

84371000 |

84378000 |

84379000 |

84381000 |

84382000 |

84383000 |

84384000 |

84385000 |

84386000 |

84388000 |

84389000 |

84391000 |

84392000 |

84393000 |

84399100 |

84399900 |

84401000 |

84409000 |

84411000 |

84412000 |

84413000 |

84414000 |

84418000 |

84419000 |

84421000 |

84422000 |

84423000 |

84424000 |

84425000 |

84431100 |

84431200 |

84431900 |

84432100 |

84432900 |

84433000 |

84434000 |

84435100 |

84435900 |

84436000 |

84439000 |

84440000 |

84451100 |

84451200 |

84451300 |

84451900 |

84452000 |

84453000 |

84454000 |

84459000 |

84461000 |

84462100 |

84462900 |

84463000 |

84471100 |

84471200 |

84472000 |

84479000 |

84481100 |

84481900 |

84482000 |

84483100 |

84483200 |

84483300 |

84483900 |

84484100 |

84484200 |

84484900 |

84485100 |

84485900 |

84490000 |

84501120 |

84501220 |

84501912 |

84501992 |

84502000 |

84509090 |

84511000 |

84512900 |

84514000 |

84515000 |

84518000 |

84519090 |

84531000 |

84532000 |

84538000 |

84539000 |

84541000 |

84542000 |

84543000 |

84549000 |

84551000 |

84552100 |

84552200 |

84553000 |

84559000 |

84561000 |

84562000 |

84563000 |

84569100 |

84569900 |

84571000 |

84572000 |

84573000 |

84581100 |

84581900 |

84589100 |

84589900 |

84591000 |

84592100 |

84592900 |

84593100 |

84593900 |

84594000 |

84595100 |

84595900 |

84596100 |

84596900 |

84597000 |

84601100 |

84601900 |

84602100 |

84602900 |

84603100 |

84603900 |

84604000 |

84609000 |

84612010 |

84612020 |

84613000 |

84614000 |

84619000 |

84621000 |

84622100 |

84622900 |

84623100 |

84623900 |

84624100 |

84624900 |

84629100 |

84629900 |

84631000 |

84632000 |

84633000 |

84639000 |

84641000 |

84642000 |

84649000 |

84651000 |

84659100 |

84659200 |

84659300 |

84659400 |

84659500 |

84659600 |

84659900 |

84661000 |

84662000 |

84663000 |

84669100 |

84669200 |

84669300 |

84669400 |

84671100 |

84671900 |

84672100 |

84672200 |

84672900 |

84678100 |

84678900 |

84679100 |

84679200 |

84679900 |

84681000 |

84682000 |

84688000 |

84689000 |

84711000 |

84713000 |

84714100 |

84714900 |

84715000 |

84716000 |

84717000 |

84718000 |

84719000 |

84729010 |

84733000 |

84741000 |

84742000 |

84743100 |

84743200 |

84743900 |

84748000 |

84749000 |

84751000 |

84752100 |

84752900 |

84759000 |

84771000 |

84772000 |

84773000 |

84774000 |

84775100 |

84775900 |

84778000 |

84779000 |

84781000 |

84789000 |

84791000 |

84792000 |

84793000 |

84794000 |

84795000 |

84796000 |

84798100 |

84798200 |

84798900 |

84799000 |

84801000 |

84802000 |

84803000 |

84804100 |

84804900 |

84805000 |

84806000 |

84807100 |

84807900 |

84811030 |

84812000 |

84813000 |

84814000 |

84821000 |

84822000 |

84823000 |

84824000 |

84825000 |

84828000 |

84829100 |

84829900 |

84831000 |

84832000 |

84833000 |

84834000 |

84835000 |

84836000 |

84839000 |

84841000 |

84842000 |

84849000 |

84851000 |

84859000 |

85011000 |

85013100 |

85013200 |

85013300 |

85013400 |

85014000 |

85015100 |

85015200 |

85015300 |

85016110 |

85016120 |

85016200 |

85016300 |

85016400 |

85021100 |

85021200 |

85021300 |

85022010 |

85022090 |

85023100 |

85023900 |

85024000 |

85030000 |

85041010 |

85041090 |

85042100 |

85042210 |

85042220 |

85042300 |

85043100 |

85043200 |

85043300 |

85043400 |

85044000 |

85045000 |

85049000 |

85051100 |

85051900 |

85052010 |

85052020 |

85053000 |

85059010 |

85059090 |

85079000 |

85121000 |

85122000 |

85123000 |

85124000 |

85143000 |

85144000 |

85149000 |

85151100 |

85151900 |

85152100 |

85152900 |

85153100 |

85153900 |

85158000 |

85159000 |

85171990 |

85172100 |

85172200 |

85173010 |

85173020 |

85173030 |

85175000 |

85178000 |

85179000 |

85309000 |

85321000 |

85322100 |

85322200 |

85322300 |

85322400 |

85322500 |

85322900 |

85323000 |

85329000 |

85331000 |

85332100 |

85332900 |

85333100 |

85333900 |

85334000 |

85339000 |

85340000 |

85402000 |

85404000 |

85405000 |

85406000 |

85407100 |

85407200 |

85407900 |

85408100 |

85408900 |

85409100 |

85409900 |

85411000 |

85412100 |

85412900 |

85413000 |

85414000 |

85415000 |

85416000 |

85419000 |

85421000 |

85422100 |

85426000 |

85427000 |

85429000 |

85431100 |

85432000 |

85433000 |

85434000 |

85438100 |

85438900 |

85439000 |

85441110 |

85441190 |

85441910 |

85441990 |

85442000 |

85443000 |

85444100 |

85444900 |

85445100 |

85445900 |

85446000 |

85447000 |

85451100 |

85451900 |

85452000 |

85459000 |

85461000 |

85462000 |

85469000 |

85471000 |

85472000 |

85479000 |

86011000 |

86012000 |

86021000 |

86029000 |

86031000 |

86039000 |

86040000 |

86050000 |

86061000 |

86062000 |

86063000 |

86069100 |

86069200 |

86069900 |

86071100 |

86071200 |

86071900 |

86072100 |

86072900 |

86073000 |

86079100 |

86079900 |

86080010 |

86080020 |

86080050 |

86090000 |

87011010 |

87011090 |

87012010 |

87012090 |

87013010 |

87013020 |

87013090 |

87019010 |

87019020 |

87019030 |

87019090 |

87021010 |

87029010 |

87032110 |

87032210 |

87032230 |

87032310 |

87032310 |

87032320 |

87032330 |

87032410 |

87032430 |

87033110 |

87033110 |

87033130 |

87033210 |

87033230 |

87033310 |

87033330 |

87041010 |

87041090 |

87042110 |

87042120 |

87042130 |

87042190 |

87042210 |

87042220 |

87042290 |

87042310 |

87042390 |

87043110 |

87043120 |

87043190 |

87043210 |

87043290 |

87049000 |

87051000 |

87052000 |

87053000 |

87054000 |

87059010 |

87059090 |

87060010 |

87060020 |

87060030 |

87060090 |

87071000 |

87079010 |

87079090 |

87081000 |

87082100 |

87082900 |

87083100 |

87083910 |

87083990 |

87084000 |

87085000 |

87086000 |

87087000 |

87088000 |

87089100 |

87089200 |

87089310 |

87089390 |

87089400 |

87089910 |

87089920 |

87089990 |

87091900 |

87099000 |

87162000 |

87163100 |

87163900 |

87164000 |

89020010 |

89020090 |

90011000 |

90013000 |

90015000 |

90019000 |

90021100 |

90071910 |

90101000 |

90104100 |

90104200 |

90104900 |

90105000 |

90106000 |

90109000 |

90111000 |

90112000 |

90118000 |

90119000 |

90121000 |

90129000 |

90131000 |

90132000 |

90138010 |

90141000 |

90142000 |

90148000 |

90149000 |

90151000 |

90152000 |

90153000 |

90154000 |

90158000 |

90159000 |

90171000 |

90172000 |

90173000 |

90178000 |

90179000 |

90181100 |

90181200 |

90181300 |

90181400 |

90181900 |

90182000 |

90183200 |

90183990 |

90184100 |

90184910 |

90184990 |

90185000 |

90189020 |

90189040 |

90189090 |

90191000 |

90192000 |

90200000 |

90212190 |

90221200 |

90221300 |

90221400 |

90221900 |

90222100 |

90222900 |

90223000 |

90229000 |

90230000 |

90241000 |

90248000 |

90249000 |

90251100 |

90251900 |

90258000 |

90259000 |

90261000 |

90262000 |

90268000 |

90269000 |

90271000 |

90272000 |

90273000 |

90274000 |

90275000 |

90278000 |

90279000 |

90281000 |

90282010 |

90282020 |

90283000 |

90289000 |

90291000 |

90292000 |

90299000 |

90301000 |

90302000 |

90303100 |

90303900 |

90304000 |

90308200 |

90308300 |

90308900 |

90309000 |

90311000 |

90312000 |

90313000 |

90314100 |

90314900 |

90318000 |

90319000 |

90321000 |

90322000 |

90328100 |

90328900 |

90329000 |

90330000 |

91011100 |

91091100 |

91122090 |

91129010 |

93061000 |

95044000 |

95089000 |

95422900 |

96139000 |

--------------------------------------------------

LIITE 4

Luettelo 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

Tariffinimike (Algerian tullitariffi) |

0401.1000 |

0401.2010 |

0401.2020 |

0401.3010 |

0401.3020 |

0403.1000 |

0405.1000 |

0406.2000 |

0406.3000 |

0406.4000 |

0406.9090 |

0407.0020 |

0409.0000 |

0701.9000 |

0703.2000 |

0710.1000 |

0710.2100 |

0710.2200 |

0710.2900 |

0710.3000 |

0710.4000 |

0710.8000 |

0710.9000 |

0711.2000 |

0711.3000 |

0711.4000 |

0712.9010 |

0712.9090 |

0801.1100 |

0801.1900 |

0801.2100 |

0801.2200 |

0802.1200 |

0802.3100 |

0802.3200 |

0806.1000 |

0806.2000 |

0808.1000 |

0808.2000 |

0812.9000 |

0813.1000 |

0813.2000 |

1101.0000 |

1103.1120 |

1105.1000 |

1105.2000 |

1512.1900 |

1517.1000 |

1604.1300 |

1604.1400 |

1604.1600 |

1704.1000 |

1806.3100 |

1806.3200 |

1806.9000 |

1901.2000 |

1902.1900 |

1902.2000 |

1902.3000 |

1902.4000 |

1905.3100 |

1905.3900 |

1905.4010 |

1905.4090 |

1905.9090 |

2001.1000 |

2001.9010 |

2001.9020 |

2001.9090 |

2002.9010 |

2002.9020 |

2005.2000 |

2005.4000 |

2005.5100 |

2005.5900 |

2005.9000 |

2006.0000 |

2007.1000 |

2007.9100 |

2007.9900 |

2009.1900 |

2009.2000 |

2009.3000 |

2009.4000 |

2009.5000 |

2009.6000 |

2009.7000 |

2009.8090 |

2009.9000 |

2102.1000 |

2102.2000 |

2102.3000 |

2103.3090 |

2103.9010 |

2103.9090 |

2104.1000 |

2104.2000 |

2106.9090 |

2201.1000 |

2201.9000 |

2202.1000 |

2202.9000 |

2203.0000 |

2204.1000 |

2204.2100 |

2204.2900 |

2204.3000 |

2209.0000 |

2828.9030 |

3303.0010 |

3303.0020 |

3303.0030 |

3303.0040 |

3304.1000 |

3305.9000 |

3307.1000 |

3307.2000 |

3307.3000 |

3307.9000 |

3401.1100 |

3401.1990 |

3402.2000 |

3605.0000 |

3923.2100 |

3923.2900 |

3925.9000 |

3926.1000 |

4802.5600 |

4802.6200 |

4814.2000 |

4817.1000 |

4818.1000 |

4818.3000 |

4818.4020 |

4820.2000 |

5407.1000 |

5702.9200 |

5703.1000 |

5703.2000 |

5805.0000 |

6101.1000 |

6101.2000 |

6101.3000 |

6101.9000 |

6102.1000 |

6102.2000 |

6102.3000 |

6102.9010 |

6102.9090 |

6103.1100 |

6103.1200 |

6103.1900 |

6103.2100 |

6103.2200 |

6103.2300 |

6103.2900 |

6103.3100 |

6103.3200 |

6103.3300 |

6103.3900 |

6103.4100 |

6103.4200 |

6103.4300 |

6103.4900 |

6104.1100 |

6104.1200 |

6104.1300 |

6104.1900 |

6104.2100 |

6104.2200 |

6104.2300 |

6104.2900 |

6104.3100 |

6104.3200 |

6104.3300 |

6104.3900 |

6104.4100 |

6104.4200 |

6104.4300 |

6104.4400 |

6104.4900 |

6104.5100 |

6104.5200 |

6104.5300 |

6104.5900 |

6104.6100 |

6104.6200 |

6104.6300 |

6104.6900 |

6105.1000 |

6105.2000 |

6105.9000 |

6106.1000 |

6106.2000 |

6106.9000 |

6107.1100 |

6107.1200 |

6107.1900 |

6107.2100 |

6107.2200 |

6107.2900 |

6108.1100 |

6108.1900 |

6108.2100 |

6108.2200 |

6108.2900 |

6108.3100 |

6108.3200 |

6108.3910 |

6108.3990 |

6109.1000 |

6109.9000 |

6110.1100 |

6110.1200 |

6110.1900 |

6110.2000 |

6110.3000 |

6110.9000 |

6111.1000 |

6111.2000 |

6111.3000 |

6111.9000 |

6112.1100 |

6112.1200 |

6112.1900 |

6112.3100 |

6112.3900 |

6112.4100 |

6112.4900 |

6115.1100 |

6115.1200 |

6115.1900 |

6115.2000 |

6115.9100 |

6115.9200 |

6115.9300 |

6115.9900 |

6201.1100 |

6201.1200 |

6201.1300 |

6201.1900 |

6202.1100 |

6202.1200 |

6202.1300 |

6202.1900 |

6203.1100 |

6203.1200 |

6203.1900 |

6203.2100 |

6203.2200 |

6203.2300 |

6203.2900 |

6203.3100 |

6203.3200 |

6203.3300 |

6203.3900 |

6203.4100 |

6203.4200 |

6203.4300 |

6203.4900 |

6204.1100 |

6204.1200 |

6204.1300 |

6204.1900 |

6204.2100 |

6204.2200 |

6204.2300 |

6204.2900 |

6204.3100 |

6204.3200 |

6204.3300 |

6204.3900 |

6204.4100 |

6204.4200 |

6204.4300 |

6204.4400 |

6204.5100 |

6204.5200 |

6204.5300 |

6204.5900 |

6204.6100 |

6204.6200 |

6204.6300 |

6204.6900 |

6205.1000 |

6205.2000 |

6205.3000 |

6205.9000 |

6206.1000 |

6206.2000 |

6206.3000 |

6206.4000 |

6206.9000 |

6207.1100 |

6207.1900 |

6207.2100 |

6207.2200 |

6207.2900 |

6207.9100 |

6208.1100 |

6208.1900 |

6208.2100 |

6208.2200 |

6208.2900 |

6211.1100 |

6211.1200 |

6211.3210 |

6211.3900 |

6212.1000 |

6212.2000 |

6213.9000 |

6214.1000 |

6214.9000 |

6215.9000 |

6301.2000 |

6301.3000 |

6301.4000 |

6301.9000 |

6302.2100 |

6302.2200 |

6302.2900 |

6304.1900 |

6304.9900 |

6309.0000 |

6401.1000 |

6401.9900 |

6402.1900 |

6402.2000 |

6402.3000 |

6402.9900 |

6403.1900 |

6403.2000 |

6403.4000 |

6403.5100 |

6403.5900 |

6403.9100 |

6403.9900 |

6404.1100 |

6404.1900 |

6404.2000 |

6405.1000 |

6405.2000 |

6405.9000 |

6908.1000 |

6908.9000 |

6911.1000 |

6911.9000 |

7003.1200 |

7007.1110 |

7007.2110 |

7013.1000 |

7013.2900 |

7013.3200 |

7013.3900 |

7020.0010 |

7318.1100 |

7318.1200 |

7318.1500 |

7318.1600 |

7318.1900 |

7318.2100 |

7318.2200 |

7318.2300 |

7318.2900 |

7321.1119 |

7322.1100 |

7322.1900 |

7323.9100 |

7323.9200 |

7323.9300 |

7323.9400 |

7323.9900 |

7324.1000 |

7615.1900 |

8414.5110 |

8415.1090 |

8415.8190 |

8418.1019 |

8418.2119 |

8418.2219 |

8418.2919 |

8418.3000 |

8419.1190 |

8419.8119 |

8422.1190 |

8405.1190 |

8450.1290 |

8450.1919 |

8450.1999 |

8452.1090 |

8481.8010 |

8481.9000 |

8501.4000 |

8501.5100 |

8504.1010 |

8506.1000 |

8507.1000 |

8509.4000 |

8516.1000 |

8516.3100 |

8516.4000 |

8516.7100 |

8517.1100 |

8517.1990 |

8527.1300 |

8527.2100 |

8527.3130 |

8528.1290 |

8528.1390 |

8528.2190 |

8529.1060 |

8529.1070 |

8533.1000 |

8536.5010 |

8536.5090 |

8536.6190 |

8536.6910 |

8536.6990 |

8536.9020 |

8539.2200 |

8543.8900 |

8711.1090 |

9001.4000 |

9006.5200 |

9006.5300 |

9028.2010 |

9401.6100 |

9401.6900 |

9401.7100 |

9401.7900 |

9403.5000 |

9403.6000 |

9403.8000 |

9404.1000 |

9404.2900 |

9405.1000 |

9405.4000 |

9405.9100 |

9405.9900 |

9606.2100 |

9606.2200 |

9606.2900 |

9607.1100 |

9607.1900 |

9608.1000 |

9608.9900 |

9609.1000 |

9617.0000 |

--------------------------------------------------

LIITE 5

SOPIMUKSEN 41 ARTIKLAN SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. Tavoitteet

Tapaukset, joissa on kyse tämän sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vastaisista käytännöistä, ratkaistaan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti niin, että voidaan välttyä kaikenlaisilta kauppaan ja talouden kehitykseen kohdistuvilta haitallisilta vaikutuksilta sekä sellaisilta kielteisiltä vaikutuksilta, joita tällaisilla käytännöillä voi olla toisen osapuolen keskeisiin etuihin.

Osapuolten kilpailuviranomaisten toimivalta ratkaista tällaisia tapauksia perustuu niiden kilpailulainsäädännön voimassa oleviin sääntöihin, myös niissä tapauksissa, joissa kyseisiä sääntöjä sovelletaan niiden alueen ulkopuolella sijaitseviin yrityksiin, joiden toiminnan vaikutukset kohdistuvat kyseiseen alueeseen.

Tämän liitteen määräysten tarkoituksena on edistää osapuolten välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista niiden soveltaessa kilpailulainsäädäntöään, jotta vältyttäisiin siltä, että kilpailunrajoituksilla estetään tai mitätöidään ne suotuisat vaikutukset, jotka Euroopan yhteisön ja Algerian välisen kaupan asteittaisesta vapauttamisesta olisi seurattava.

2. Määritelmät

Näissä säännöissä tarkoitetaan

a) "kilpailulainsäädännöllä"

i) Euroopan yhteisön, jäljempänä "yhteisö", osalta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa, asetusta (ETY) N:o 4064/89 ja asianomaista yhteisön johdettua oikeutta,

ii) Algerian osalta kilpailuasetusta N:o 95-06, annettu päivänä 23 Chaâbane 1415 (vastaa 25 päivää tammikuuta 1995), ja sen soveltamissäännöksiä,

iii) kaikkia edellä mainittuihin määräyksiin ja säännöksiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia tai niiden kumoamisia;

b) "kilpailuviranomaisella"

i) yhteisön osalta Euroopan yhteisöjen komissiota sen käyttäessä sille yhteisön kilpailulainsäädännön nojalla kuuluvia toimivaltuuksia, ja

ii) Algerian osalta kilpailuneuvostoa;

c) "täytäntöönpanotoimenpiteillä" kaikkea kilpailulainsäädännön soveltamista, joka tapahtuu osapuolen kilpailuviranomaisen toteuttaman tutkimuksen tai menettelyn muodossa ja joka voi johtaa sakkoihin tai korjaustoimenpiteiden käyttöönottoon;

d) "kilpailunvastaisella toiminnalla" ja "kilpailua rajoittavalla toiminnalla ja menettelytavalla" kaikkea toimintaa ja kaikkia toimia, jotka eivät ole sallittuja osapuolen kilpailulainsäädännön nojalla ja jotka voivat johtaa sakkoihin tai korjaustoimenpiteiden käyttöönottoon.

II LUKU

YHTEISTYÖ JA YHTEENSOVITTAMINEN

3. Ilmoittaminen

Kummankin osapuolen kilpailuviranomainen ilmoittaa toisen osapuolen kilpailuviranomaiselle täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka se toteuttaa, jos

a) ilmoittava osapuoli katsoo, että ne ovat hyödyllisiä toisen osapuolen täytäntöönpanotoimenpiteiden kannalta;

b) ne saattavat vaikuttaa merkittävästi toisen osapuolen keskeisiin etuihin;

c) ne liittyvät kilpailunrajoituksiin, joilla saattaa olla suoria ja huomattavia vaikutuksia toisen osapuolen alueella;

d) ne koskevat kilpailuvastaista toimintaa, jota harjoitetaan pääasiassa toisen osapuolen alueella;

ja

e) niillä asetetaan tiettyjä ehtoja toisen osapuolen alueella toteutettavalle toimelle tai kielletään se.

Ilmoitus tehdään mahdollisuuksien mukaan menettelyn alkuvaiheessa edellyttäen, ettei se ole osapuolten kilpailulainsäädännön vastaista ja ettei vaaranneta käynnissä olevaa tutkimusta; ilmoituksen saavalle kilpailuviranomaiselle suodaan näin mahdollisuus ilmaista näkökantansa asiasta. Tämä kilpailuviranomainen ottaa päätöksenteossaan asianmukaisesti huomioon saamansa lausunnot.

Tämän luvun 3.1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta toisen osapuolen edut voidaan arvioida.

Osapuolet sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan antamaan edellä mainitut ilmoitukset niiden käytettävissä olevien hallinnollisten voimavarojen rajoissa.

4. Tietojen vaihto ja luottamuksellisuus

Osapuolet vaihtavat sellaisia tietoja, jotka ovat omiaan helpottamaan niiden kilpailulainsäädännön moitteetonta soveltamista ja edistämään niiden tuntemusta toistensa oikeusjärjestelmistä.

Tietojen vaihtoon sovelletaan osapuolten lainsäädäntöön perustuvia luottamuksellisuutta koskevia normeja. Luottamuksellisia tietoja, joiden levittäminen on nimenomaisesti kielletty tai joiden levittäminen voisi vahingoittaa osapuolia, ei anneta tiedoksi ilman tietolähteen antamaa nimenomaista suostumusta. Kummankin osapuolen kilpailuviranomainen pitää mahdollisimman täydellisesti salassa toisen kilpailuviranomaisen sille sääntöjen nojalla luottamuksellisina toimittamat tiedot ja torjuu mahdollisuuksien mukaan kaikki kolmannen osapuolen pyynnöt saada kyseisiä tietoja, jollei tällä ole tiedot toimittaneen kilpailuviranomaisen valtuutusta.

5. Täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteensovittaminen

Kumpi tahansa kilpailuviranomainen voi ilmoittaa toiselle halukkuudestaan sovittaa yhteen täytäntöönpanotoimenpiteitä jossakin määrätyssä asiassa. Tällainen yhteensovittaminen ei estä kilpailuviranomaisia tekemästä yksipuolisia päätöksiä.

Yhteensovittamisen laajuutta määritellessään kilpailuviranomaiset ottavat huomioon

a) yhteensovittamisella mahdollisesti saavutettavat tulokset;

b) lisätietojen tarpeen;

c) kilpailuviranomaisille ja asianomaisille talouden toimijoille aiheutuvien kustannusten alenemisen;

ja

d) niiden lainsäädännön nojalla sovellettavat määräajat.

6. Neuvottelut siinä tapauksessa, että toisen osapuolen keskeisiä etuja loukataan toisen osapuolen alueella

Jos kilpailuviranomainen katsoo, että yhden tai useamman, jommankumman osapuolen alueella sijaitsevan yrityksen harjoittama kilpailunvastainen toiminta sen alkuperästä riippumatta vaikuttaa kielteisellä tavalla huomattavasti sen edustaman osapuolen etuihin, se voi pyytää neuvottelujen aloittamista toisen osapuolen kilpailuviranomaisen kanssa, jolloin neuvottelujen aloittaminen ei rajoita sen kilpailulainsäädäntöön perustuvia toimia eikä kyseisen kilpailuviranomaisen vapautta tehdä asiassa lopullinen päätös. Kilpailuviranomainen, jolta neuvottelujen aloittamista on pyydetty, voi toteuttaa asianmukaiset korjaustoimenpiteet voimassa olevan lainsäädäntönsä puitteissa.

Kumpikin osapuoli ottaa täytäntöönpanotoimenpiteitä toteuttaessaan mahdollisuuksien mukaan ja oman lainsäädäntönsä mukaisesti huomioon toisen osapuolen keskeiset edut. Jos kilpailuviranomainen katsoo, että toisen osapuolen kilpailuviranomaisen kilpailulainsäädäntönsä nojalla toteuttama täytäntöönpanotoimenpide voi vahingoittaa ensiksi mainitun edustaman osapuolen keskeisiä etuja, se toimittaa näkökantansa asiasta toiselle kilpailuviranomaiselle tai pyytää neuvottelujen aloittamista tämän kanssa. Näin lähestytty kilpailuviranomainen tutustuu huolellisesti ja myötämielisesti tätä lähestyneen kilpailuviranomaisen näkökantoihin sekä kaikkiin ehdotuksiin muista mahdollisista keinoista täyttää kyseisen täytäntöönpanotoimenpiteen tarpeet ja tavoitteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen kilpailulainsäädäntöön perustuvien toimien jatkamista tai vapautta tehdä asiassa lopullinen päätös.

7. Tekninen yhteistyö

Osapuolet tekevät tarvittavaa teknistä yhteistyötä käytettävissään olevien voimavarojen puitteissa voidakseen hyödyntää kokemustaan ja tehostaakseen kilpailulainsäädäntönsä ja -politiikkansa soveltamista.

Yhteistyö kattaa seuraavat toimet:

a) virkamiehille suunnatut koulutustoimet käytännön kokemuksen hankkimiseksi;

b) seminaarit, erityisesti virkamiehille suunnatut;

ja

c) kilpailulainsäädäntöä ja -politiikkaa koskevat selvitykset niiden kehittämiseksi.

8. Sääntöjen muuttaminen ja ajan tasalle saattaminen

Assosiaatiokomitea voi muuttaa näitä yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä.

--------------------------------------------------

LIITE 6

HENKINEN OMAISUUS SEKÄ TEOLLINEN JA KAUPALLINEN OMAISUUS

Algeria sekä Euroopan yhteisöt ja/tai niiden jäsenvaltiot liittyvät, jos ne eivät jo ole sitä tehneet, ennen neljännen tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan vuoden päättymistä seuraaviin monenvälisiin sopimuksiin ja takaavat niistä johtuvien velvoitteiden asianmukaisen ja tehokkaan noudattamisen:

- kansainvälinen yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (Rooma, 1961), tunnettu nimellä Rooman yleissopimus;

- Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu 1980), tunnettu nimellä Budapestin sopimus;

- WTO-sopimuksen liitteenä oleva sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (Marrakech, 15. huhtikuuta 1994), ottaen huomioon sen 65 artiklassa tarkoitettu kehitysmaille varattu siirtymäkausi;

- tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Madridin sopimuksen pöytäkirja (1989), tunnettu nimellä Madridin sopimuksen pöytäkirja;

- tavaramerkkilainsäädäntöä koskeva yleissopimus (Geneve, 1994);

- WIPO:n tekijänoikeussopimus (Geneve, 1996);

- WIPO:n esitys- ja äänitesopimus (Geneve, 1996).

Osapuolet takaavat edelleen seuraavista monenvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden asianmukaisen ja tehokkaan noudattamisen:

- tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus (Geneve, 1977), tunnettu nimellä Nizzan sopimus,

- patenttiyhteistyösopimus (1970, tarkistettu vuonna 1979 ja muutettu vuonna 1984),

- Tukholman asiakirjaan vuodelta 1967 sisältyvä yleissopimus teollisoikeuden suojelemisesta, "Pariisin liitto",

- Pariisin sopimuskirjaan 24 päivältä huhtikuuta 1971 sisältyvä Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta, tunnettu nimellä Bernin yleissopimus,

- Tukholman asiakirjaan vuodelta 1969 sisältyvä tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus (Madridin liitto), tunnettu nimellä Madridin sopimus,

ja

sillä välin osapuolet ilmaisevat pitävänsä kiinni edellä mainituista monenvälisistä sopimuksista johtuvista velvollisuuksista. Assosiaatiokomitea voi päättää, että tätä kohtaa sovelletaan muihinkin alan kansainvälisiin sopimuksiin.

Algeria sekä Euroopan yhteisö ja/tai sen jäsenvaltiot liittyvät, jos ne eivät jo ole sitä tehneet, viidennen tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan vuoden loppuun mennessä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (Geneven sopimuskirja, 1991), tunnettu nimellä UPOV, ja takaavat siitä johtuvien velvoitteiden asianmukaisen ja tehokkaan noudattamisen.

Liittyminen tähän yleissopimukseen voidaan molempien osapuolten suostumuksella korvata soveltamalla asianmukaista ja tehokasta uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaa sui generis -järjestelmää.

--------------------------------------------------