10.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 64/1


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 115/2004,

tehty 6 päivänä elokuuta 2004,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 90/2004 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö koskemaan nuorten osallistumista edistäviä kokeiluluontoisia pilottihankkeita.

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 4 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 2i kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”2j.

EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2004 seuraavaan Euroopan yhteisöjen vuoden 2004 yleiseen talousarvioon sisältyvään budjettikohtaan liittyviin yhteisön toimiin:

Budjettikohta 15 07 03:’Nuorten osallistumista edistävät kokeiluluontoiset pilottihankkeet’.”

2)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

EFTA-valtiot osallistuvat 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i ja 2j kohdassa tarkoitettujen ohjelmien ja toimien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (2).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.