25.11.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/26


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 71/2004,

tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 12 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 102/2002 (1).

(2)

Sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2679/98 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma (3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä II oleva XX luku seuraavasti:

1)

Lisätään otsikon ”XX. TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS – YLEISTÄ” jälkeen otsikko ja kohta seuraavasti:

”SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN

1.

398 R 2679: Neuvoston asetus (EY) N:o 2679/98, annettu 7 päivänä joulukuuta 1998, sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta (EYVL L 337, 12.12.1998, s. 8).”

2)

Muutetaan 1, 2, 3 ja 4 kohta 2, 3, 4 ja 5 kohdaksi.

3)

Lisätään 5 kohdan (komission suositus 2001/893/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”6.

498 X 1212(01): Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 7 päivänä joulukuuta 1998, tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 337, 12.12.1998, s. 10).”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2679/98 sekä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 7 päivänä joulukuuta 1998 annetun päätöslauselman islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

S. GILLESPIE


(1)  EYVL L 298, 31.10.2002, s. 17.

(2)  EYVL L 337, 12.12.1998, s. 8.

(3)  EYVL L 337, 12.12.1998, s. 10.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ilmoitettu.


LIITE

EFTA-MAIDEN JULISTUS

tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta 7 päivänä joulukuuta 1998 annetusta neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmasta

(uuden 6 kohdan lisääminen ETA-sopimuksen liitteessä II olevaan XX lukuun (tavaroiden vapaa liikkuvuus – yleistä))

EFTA-maat sitoutuvat tekemään kaikkensa noudattaakseen samoja velvoitteita kuin EU:n jäsenvaltiot tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta 7 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman täytäntöönpanon osalta.

YHTEINEN JULISTUS

sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta 7 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 sisällyttämisestä sopimukseen

(uuden 1 kohdan lisääminen ETA-sopimuksen liitteessä II olevaan XX lukuun (tavaroiden vapaa liikkuvuus – yleistä))

Sopimuspuolet myöntävät, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2679/98 esille otetut seikat ovat tärkeitä sisämarkkinoiden toteutumiselle.

Sen vuoksi sopimuspuolet haluavat soveltaa asetusta (EY) N:o 2679/98 ETA-sopimuksen osana.

Sanottu ei kuitenkaan rajoita sitä, että oikeus- ja sisäasiat eivät sinällään kuulu ETA-sopimuksen soveltamisalaan.