22004D0018

ETA:n sekakomitean päätös N:o 18/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 127 , 29/04/2004 s. 0120 - 0121


ETA:n sekakomitean päätös

N:o 18/2004,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sopimuksen liite II muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2003 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 170/2003(1).

(2) Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta 11 päivänä elokuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/76/EY(2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3) Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/24/EY ja 2002/24/EY muuttamisesta 11 päivänä elokuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/77/EY(3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä II oleva I luku seuraavasti:

1) Lisätään 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/220/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

"- 32003 L 0076: komission direktiivi 2003/76/EY, annettu 11 päivänä elokuuta 2003 (EUVL L 206, 15.8.2003, s. 29)."

2) Lisätään 45x kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/24/EY) luetelmakohta seuraavasti:

"- 32003 L 0077: komission direktiivi 2003/77/EY, annettu 11 päivänä elokuuta 2003 (EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24)."

3) Lisätään ennen kohdan 45za (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY) mukautustekstiä teksti seuraavasti:

", sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 32003 L 0077: komission direktiivi 2003/77/EY, annettu 11 päivänä elokuuta 2003 (EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24)."

2 artikla

Direktiivien 2003/76/EY ja 2003/77/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle(4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

P. Westerlund

(1) EUVL L 88, 25.3.2004, s. 41.

(2) EUVL L 206, 15.8.2003, s. 29.

(3) EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24.

(4) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.