22004D0017

ETA:n sekakomitean päätös N:o 17/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 127 , 29/04/2004 s. 0118 - 0119


ETA:n sekakomitean päätös

N:o 17/2004,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sopimuksen liite I muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2003 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 169/2003(1).

(2) Rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/402/ETY, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 68/193/ETY, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetun direktiivin 92/33/ETY, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 92/34/ETY, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 98/56/EY, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/54/EY, vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/55/EY, siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/56/EY ja öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/57/EY muuttamisesta yhteisön vertailutestien ja -kokeiden osalta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/61/EY(2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3) Secale cereale- ja Triticum durum -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia, 23 päivänä lokakuuta 2003 tehty komission päätös 2003/765/EY(3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4) Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia, 10 päivänä marraskuuta 2003 tehty komission päätös 2003/795/EY(4) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA

1 artikla

1. Lisätään sopimuksen liitteessä I olevan III luvun 1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 66/401/ETY), 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 66/402/ETY) ja 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 2002/57/EY) luetelmakohta seuraavasti:

"- 32003 L 0061: neuvoston direktiivi 2003/61/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003 (EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23)."

2. Lisätään sopimuksen liitteessä I olevan III luvun 1 osan 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 2002/54/EY) ja 12 kohtaan (neuvoston direktiivi 2002/55/EY) teksti seuraavasti:

", sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 32003 L 0061: neuvoston direktiivi 2003/61/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003 (EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23)."

3. Lisätään sopimuksen liitteessä I olevan III luvun 2 osan 25 kohdan (komission päätös 2003/307/EY) jälkeen kohdat seuraavasti:

"26) 32003 D 0765: komission päätös 2003/765/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2003, Secale cereale- ja Triticum durum -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 47).

27) 32003 D 0795: komission päätös 2003/795/EY, tehty 10 päivänä marraskuuta 2003, Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia (EUVL L 296, 14.11.2003, s. 32)."

2 artikla

Direktiivin 2003/61/EY ja päätösten 2003/765/EY ja 2003/795/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle(5).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

P. Westerlund

(1) EUVL L 88, 25.3.2004, s. 39.

(2) EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23.

(3) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 47.

(4) EUVL L 296, 14.11.2003, s. 32.

(5) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.