22004A1223(03)

Euroopan Yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimus kumppanuudesta ja kehityksestä - Päätösasiakirja - Päätösasiakirja - Päätösasiakirja

Virallinen lehti nro L 378 , 23/12/2004 s. 0023 - 0036


Euroopan yhteisön

ja Pakistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimus kumppanuudesta ja kehityksestä

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

PAKISTANIN ISLAMILAISEN TASAVALLAN HALLITUS,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön, jäljempänä "yhteisö", ja Pakistanin islamilaisen tasavallan, jäljempänä "Pakistan", erinomaiset suhteet ja ystävyys- ja yhteistyösiteet,

TUNNUSTAVAT yhteisön ja Pakistanin välisten siteiden lujittamisen ja niiden suhteiden kehittämisen tärkeyden,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN SEN MERKITYKSEN, jonka yhteisö ja Pakistan antavat Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteille ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliselle julistukselle,

PITÄVÄT MIELESSÄ ihmisoikeuksia koskevat Wienin julistuksen ja maailmankonferenssin toimintaohjelman vuodelta 1993, yhteiskunnallista kehitystä koskevat Kööpenhaminan julistuksen ja toimintaohjelman vuodelta 1995, Beijingin julistuksen ja neljännen maailman naisten konferenssin toimintaohjelman vuodelta 1995, ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen ja neljättä kehityksen vuosikymmentä koskevan kansainvälisen strategian vuodelta 1992,

OTTAVAT HUOMIOON 16 päivänä marraskuuta 1976 allekirjoitetulla Pakistanin ja yhteisön välisellä sopimuksella niiden tiiviille yhteistyölle luodun perustan,

PANEVAT TYYTYVÄISENÄ MERKILLE sopimuksen pohjalta saavutetut tulokset,

PITÄVÄT LÄHTÖKOHTANAAN suhteidensa yhteistä lujittamista, syventämistä ja monipuolistamista molemmille osapuolille tärkeillä aloilla tasavertaisuuden, syrjimättömyyden, molemminpuolisen hyödyn ja vastavuoroisuuden pohjalta,

TUNNUSTAVAT yhteiskunnallisen kehityksen suuren merkityksen taloudellisen kehityksen rinnalla,

TUNNUSTAVAT välttämättömyyden tukea Pakistanin kehityspyrkimyksiä parantamalla erityisesti köyhien ja heikossa asemassa olevien väestönosien elinoloja,

OTTAVAT HUOMIOON, että yhteisö ja Pakistan pitävät tärkeänä tasapainoisen väestönkasvun tukemista, köyhyyden poistamista, ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kestävää käyttöä, sekä tunnustavat ympäristön ja kehityksen välisen yhteyden,

HALUAVAT luoda suotuisat edellytykset yhteisön ja Pakistanin kaupan tuntuvalle kehitykselle ja monipuolistumiselle ja edistää yhteistyötä kaupan, talouden, sijoitustoiminnan, tieteen ja teknologian sekä kulttuurin aloilla,

KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA sitoumukseensa käydä kauppaa Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen mukaisesti,

TUNNUSTAVAT kehitysmaiden erityistarpeet Maailman kauppajärjestössä,

OTTAVAT HUOMIOON tarpeen luoda suoralle sijoitustoiminnalle suotuisat olosuhteet,

PANEVAT MERKILLE yhteisen halunsa edistää ja vahvistaa alueellista yhteistyötä ja etelän ja pohjoisen välistä vuoropuhelua,

USKOVAT suhteidensa kehittyneen vuonna 1986 tehdyn sopimuksen soveltamisalaa laajemmiksi, ja

OVAT PÄÄTTÄNEET sopimuksen osapuolina, jäljempänä "sopimuspuolet", tehdä tämän sopimuksen ja nimenneet tätä varten täysivaltaisiksi edustajikseen:

EUROOPAN YHTEISÖ:

Guy VERHOFSTADT

Belgian kuningaskunnan pääministeri

Romano PRODI

Euroopan yhteisöjen komission puheenjohtaja

PAKISTANIN HALLITUS:

Kenraali Pervez MUSHARRAF

Pakistanin islamilaisen tasavallan ylin toimeenpanovallan käyttäjä,

JOTKA vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Perusta

Ihmisoikeuksien ja kansanvallan periaatteiden kunnioittaminen, sellaisina kuin ne määritellään ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, on yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan sisäpolitiikan ja kansainvälisen politiikan perustana, ja se muodostaa tämän sopimuksen olennaisen osan.

2 artikla

Tavoitteet

Tällä sopimuksella pyritään ensi sijassa vahvistamaan ja kehittämään sopimuspuolten yhteistyön eri puolia sopimuspuolten toimivaltaan kuuluvilla aloilla vuoropuhelun ja kumppanuuden kautta. Sopimuksen tavoitteet ovat:

1. sopimuspuolten kahdenvälisen kaupan edellytysten turvaaminen ja sen kasvun ja kehityksen edistäminen Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen mukaisesti;

2. Pakistanin tukeminen sen pyrkiessä kohti laaja-alaista ja kestävää kehitystä; tähän kuuluu taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehityspolitiikka, jossa otetaan huomioon köyhät ja heikossa asemassa olevat väestönosat, erityisesti tähän väestönosaan kuuluvat naiset, sekä luonnonvarojen kestävä hoito;

3. sijoitustoiminnan sekä taloudellisten, teknisten ja kulttuuristen yhteyksien edistäminen molemminpuolisen edun mukaisesti;

4. Pakistanin taloudellisen suorituskyvyn kehittäminen maan saamiseksi tehokkaampaan vuorovaikutukseen yhteisön kanssa.

3 artikla

Kauppa ja kaupallinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sitoutuvat toimivaltansa rajoissa noudattamaan keskinäisessä kaupassaan Maailman kauppajärjestön perustamissopimusta.

2. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle sen tuotteiden polkumyynnin vastaisten menettelyjen aloittamisesta.

Noudattaen täydellisesti polkumyynnin ja tukien vastaisista toimista tehtyjä WTO:n sopimuksia sopimuspuolet ottavat myönteisesti huomioon kannat, joita jompikumpi sopimuspuoli on esittänyt polkumyynnin ja tukien vastaisista toimista, ja antavat riittävän mahdollisuuden niitä koskeviin neuvotteluihin.

3. Sopimuspuolet pyrkivät myös nykyisessä lainsäädännössään edistämään ja monipuolistamaan keskinäistä kaupankäyntiään. Tämän alan yhteistyöllä pyritään kehittämään ja monipuolistamaan kahdenvälistä kauppaa etsimällä keinoja ja välineitä markkinoillepääsyn parantamiseksi.

4. Sopimuspuolet pyrkivät:

a) toimimaan kaupan esteiden poistamiseksi ja toteuttamaan toimenpiteitä avoimuuden lisäämiseksi erityisesti poistamalla sopivana ajankohtana muut esteet kuin tulliesteet sen mukaisesti, mitä WTO:n toiminnassa on tässä yhteydessä saavutettu;

b) parantamaan toimivaltansa rajoissa tulliviranomaisten yhteistyötä erityisesti ammatillisella koulutuksella, yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla tullimenettelyjä sekä ehkäisemällä ja tutkimalla tullirikoksia, vilpilliset menettelyt mukaan lukien, ja niistä rankaisemalla, toteuttaen tämän yhdenmukaisesti Maailman tullijärjestön (WCO) työn kanssa;

c) jatkamaan passitus- ja jälleenvientikysymysten tarkastelua;

d) vaihtamaan tietoja molempia sopimuspuolia hyödyttävistä markkinatilaisuuksista, tilastoyhteistyöstä sekä kilpailuun liittyvistä kysymyksistä;

e) kehittämään sopivia henkilötietojen suojaamistapoja.

5. a) Pakistan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet parantaakseen edellytyksiä henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojaamiseen ja niihin liittyvien oikeuksien täytäntöönpanoon asianmukaisesti ja tehokkaasti kansainvälisten normien mukaisesti.

b) Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan viidennen vuoden päättymistä ja tämän kuitenkaan rajoittamatta TRIPS-sopimuksen yhteydessä tehtyjen sitoumusten soveltamista Pakistanin on liityttävä seuraaviin henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyviä oikeuksia koskeviin monenvälisiin yleissopimuksiin, joiden sopimuspuolia jäsenvaltiot ovat tai joita tosiasiassa jäsenvaltioissa sovelletaan, kyseisiin sopimuksiin sisältyvien asiaankuuluvien määräysten mukaisesti:

i) teollisuusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin sopimus sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Tukholmassa (Tukholman asiakirja 1967);

ii) tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Tukholmassa (Tukholman asiakirja 1967);

iii) tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (1989);

iv) patenttiyhteistyösopimus sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 1984.

c) Pakistanille voidaan toimittaa teknistä apua, jotta se kykenisi hoitamaan edellä mainitut tehtävät ja velvoitteet.

6. Sopimuspuolet pyrkivät vastavuoroisesti toimivaltansa rajoissa parantamaan tietojen vaihtoa sekä pääsyä omille julkisten hankintojen markkinoilleen.

4 artikla

Kehitysyhteistyö

1. Sopimuspuolet tunnustavat, että yhteisön tuella Pakistanin omat kehityspyrkimykset voivat johtaa kestävään taloudelliseen kehitykseen ja maan väestön sosiaalisten olojen paranemiseen.

Kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien painotusalueita ovat terveydenhuolto, koulutus ja inhimillisten voimavarojen kehittäminen erityisesti naisten osalta, väestön hyvinvointi sekä ympäristöasiat ja maaseudun kehittäminen, ja niiden kohteena ovat ensi sijassa köyhimmät ja heikoimmassa asemassa olevat väestönosat.

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon yhteisön politiikat, säännökset sekä yhteistyöhön käytettävissä olevien varojen rajallisuus sopimuspuolet katsovat, että yhteistyötä on kehitettävä edelleen selkeän yhteistyöstrategian ja vuoropuhelun avulla pyrkien määrittelemään yhteisesti hyväksytyt etusijalle asetettavat toimet tehokkuuteen ja kestävyyteen pyrkien.

2. Sopimuspuolet tunnustavat, että huumausaineiden valvontaan ja aidsiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja yhteistyötä näillä aloilla on lisättävä ottaen huomioon työ, jota kansainväliset toimielimet tässä asiassa tekevät. Sopimuspuolet vahvistavat päätöksensä toimia yhdessä huumeiden väärinkäytön ja aidsin ennaltaehkäisyyn, seurantaan ja vähentämiseen liittyvässä työssä, erityisesti tehostamalla terveyspalveluja sekä tukemalla keskeisiä terveyskasvatuksen toimintamuotoja.

5 artikla

Ympäristöalan yhteistyö

1. Sopimuspuolet tunnustavat, että ympäristönsuojelua on tarkasteltava taloudellisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön olennaisena osana. Lisäksi ne korostavat ympäristökysymysten tärkeyttä sekä haluaan toimia yhdessä ympäristön suojelun ja parantamisen alalla, painottaen erityisesti veden, maaperän ja ilman saastumista, eroosiota, metsien hävittämistä ja luonnonvarojen kestävää hoitoa, ottaen huomioon kansainvälisellä tasolla tapahtuva toiminta.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin kysymyksiin:

a) metsäekosysteemien kestävä hoito;

b) luonnonmetsien suojelu ja säilyttäminen;

c) teollisuuden aiheuttaman saastumisen ehkäisy;

d) kaupunkiympäristön suojelu.

2. Alan yhteistyössä keskeistä on:

a) ympäristönsuojelulaitosten tukeminen ja parantaminen;

b) lainsäädännön ja tehokkaampien normien laatiminen;

c) tutkimus, koulutus ja tiedotus;

d) selvitysten ja kokeiluohjelmien toteutus ja teknisen avun toimittaminen.

6 artikla

Taloudellinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet pyrkivät kumpikin menettelytapojensa ja tavoitteidensa mukaisesti sekä käytettävissä olevien voimavarojensa rajoissa edistämään molemminpuoliseksi eduksi koituvaa taloudellista yhteistyötä. Toimivaltansa rajoissa ne määrittelevät yhdessä molemmille edullisen yhteistyöstrategian, jossa määritellään taloudellista yhteistyötä koskevien ohjelmien ja toimintamuotojen alat ja painopisteet.

2. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä seuraavilla laajoilla toiminta-aloilla:

a) luovan ja kilpailukykyisen taloudellisen ympäristön kehittäminen Pakistaniin helpottamalla yhteisöstä peräisin olevan osaamisen ja teknologian käyttöä mm. seuraavilla aloilla: suunnittelu, pakkaus, normit kuten kuluttaja- ja ympäristönormit, uudet materiaalit ja tuotteet;

b) taloudellisten toimijoiden välisen yhteydenpidon sekä kauppavaihtoa, markkinoiden kehittymistä ja sijoitustoimintaa edistävien muiden toimenpiteiden helpottaminen;

c) yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koskevien tietojen vaihdon edistäminen yritysympäristön parantamiseksi ja tiiviimpien yhteyksien luomiseksi pk-yritysten välille kaupan ja teollisuuteen liittyvien yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseksi;

d) liikkeenjohdon koulutuksen vahvistaminen Pakistanissa tavoitteena kehittää liike-elämän toimijoita, jotka kykenevät tehokkaaseen vuorovaikutukseen eurooppalaisessa yritysympäristössä;

e) energiapolitiikkaa ja teknologian siirtoa koskevan vuoropuhelun edistäminen Pakistanin ja yhteisön välillä;

f) viestinnän, tiedonvälityksen, teknologian, maatalouden, kalastuksen, kaivostoiminnan ja matkailun kehittäminen ja parantaminen.

3. Tavoitteidensa saavuttamiseksi sopimuspuolet käyttävät seuraavia keinoja:

a) tietojen ja uusien ajatusten vaihto;

b) selvitysten laatiminen;

c) teknisen avun toimittaminen;

d) koulutusohjelmat;

e) yhteyksien luominen tutkimus- ja koulutuskeskusten, erikoistuneiden laitosten ja liikeyritysten välille;

f) sijoitustoiminnan ja yhteisyritysten edistäminen;

g) julkisten ja yksityisten toimistojen ja hallintojen institutionaalinen kehittäminen;

h) pääsy toisen sopimuspuolen tietokantoihin ja uusien tietokantojen kehittäminen;

i) työpajat ja seminaarit;

j) asiantuntijavaihto.

4. Sopimuspuolet pyrkivät toimivaltansa rajoissa edistämään molempia hyödyttävää sijoitustoimintaa parantamalla edellytyksiä pääomansiirtojen toteuttamiselle ja kehittäen siten yksityisille investoinneille suotuisampaa ilmastoa sekä tarvittaessa tukemaan sijoitustoiminnan edistämistä ja suojelua koskevien yleissopimusten tekemistä yhteisön jäsenvaltioiden ja Pakistanin välillä.

7 artikla

Teollisuus ja palvelut

1. Sopimuspuolet tukevat:

a) niiden teollisuudenalojen yksilöintiä, joille yhteistyö on tarkoitus keskittää, sekä teollista yhteistyötä edistävien keinojen määrittelyä;

b) Pakistanin teollisuuden ja palvelualan tuotantopohjan laajentamista ja monipuolistamista, julkisen alan nykyaikaistaminen ja uudistaminen mukaan luettuna, suuntaamalla yhteistyötä pk-yrityksien suuntaan ja helpottamalla niiden mahdollisuuksia päästä pääomalähteille ja -markkinoille sekä saada käyttöönsä teknologiaa, mikä suuntautuu erityisesti sopimuspuolten välisen ja yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan edistämiseen.

2. Sopimuspuolet helpottavat toimivaltansa rajoissa käytettävissä olevien tietojen ja pääoman saantia tukeakseen yritysten yhteistyötä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä, kuten yhteisyrityksiä, alihankintaa, teknologian siirtoa, lisenssimenettelyjä, soveltavaa tutkimusta ja franchising-toimintaa.

8 artikla

Maanviljely, kotieläintalous ja kalastus

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä maanviljelyn, kotieläintalouden ja kalastuksen aloilla sekä kehittävät mainittuja aloja. Tässä yhteydessä ne tutkivat yhteisyritysmahdollisuuksia elintarvikkeiden jalostuslaitoksia perustettaessa, mikä lisäisi kaupankäynnin vaihtoehtoja ja yhteistyötä maataloustutkimuksessa.

9 artikla

Matkailu

Sopimuspuolet tekevät matkailualalla yhteistyötä toteuttamalla erityistoimenpiteitä, joihin kuuluu tietojen vaihtoa, selvitysten laatimista, koulutusohjelmia sekä investointien ja yhteisyritysten lisäämistä matkailualaa palvelevien elinkeinojen keskuudessa.

10 artikla

Energia

Sopimuspuolet tunnustavat energia-alan merkityksen taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle, ja ne sitoutuvat lisäämään yhteistyötä, joka liittyy erityisesti energian tuotantoon, säästämiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Yhteistyöhön sisältyy energiaa koskeva suunnittelu, vaihtoehtoiset energiamuodot ja energia-alan ympäristövaikutusten huomioon ottaminen.

11 artikla

Alueellinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sopivat, että niiden väliseen yhteistyöhön voi sisältyä toimia, jotka on toteutettu saman alueen muiden maiden kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten nojalla, edellyttäen että toiminta on tämän sopimuksen mukaista.

2. Sulkematta mitään alaa pois sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota seuraaviin toimintamuotoihin:

a) tekninen apu (ulkopuolisten asiantuntijoiden palvelut, teknisen henkilökunnan koulutus tietyissä yhdentymisen käytännön kysymyksissä);

b) alueen sisäisen kaupan edistäminen;

c) alueellisten laitosten tukeminen sekä alueellisissa järjestöissä, kuten Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön järjestössä (SAARC) ja taloudellisen yhteistyön järjestössä (ECO), suunniteltujen hankkeiden ja aloitteiden tukeminen;

d) mm. liikennettä, viestintää, ympäristökysymyksiä sekä ihmisten ja eläinten terveyttä koskevia alueellisia tai sitä suppeamman tason kysymyksiä selvittävien tutkimusten tukeminen.

12 artikla

Yhteistyö tieteen ja teknologian alalla

Sopimuspuolet edistävät politiikkansa ja toimivaltansa mukaisesti tieteellistä ja teknistä yhteistyötä molempien sopimuspuolten etua koskevilla aloilla koulutuksen ja yhteisten tutkimusohjelmien, tutkimuslaitosten välisten yhteyksien, tietojen vaihdon ja seminaarien avulla. Sopimuspuolet pyrkivät edistämään taitotiedon siirtoa ja tutkimushankkeita koskevien tietojen vaihtoa erityisesti ympäristön, tietotekniikan, teletoiminnan, avaruustekniikan, biotekniikan ja meribiologian aloilla.

13 artikla

Huumausaineiden kemialliset esiasteet ja rahanpesu

1. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä toimivaltansa ja asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti huumausaineiden kemiallisten esiasteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi. Ne ovat myös yhtä mieltä tarpeesta estää rahanpesu kaikin mahdollisin tavoin.

2. Molemmat sopimuspuolet suunnittelevat erityistoimenpiteitä huumausaineiden, huumaavien lääkeaineiden ja psykotrooppisten aineiden tuotantoon tarkoitettujen kasvien laittoman viljelyn sekä näiden aineiden tuotannon ja kaupan vastustamiseksi sekä huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tämän alan yhteistyöhön kuuluu:

a) huumeidenkäyttäjien koulutuksen ja kuntoutuksen tukeminen;

b) vaihtoehtoisten taloudellisen kehityksen muotojen tukeminen;

c) aihetta koskevien tietojen vaihto varmistaen, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti.

14 artikla

Inhimillisten voimavarojen kehittäminen

Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että inhimillisten voimavarojen kehittäminen kuuluu olennaisena osana sekä taloudelliseen että yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Sopimuspuolet tunnustavat, että sekä koulutuksen että ammatillisten taitojen kehittäminen sekä köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien väestönosien elinolojen parantaminen, painottaen tällä alalla erityisesti naisten ja lasten hyvinvointia, vaikuttavat osaltaan suotuisan taloudellisen ja yhteiskunnallisen ympäristön kehittymiseen.

Sopimuspuolet muistuttavat, että yhteiskunnallisen ja taloudellisen edistyksen kannalta on tärkeää noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä keskeisiä työnormeja, jotka ovat niiden vahvistamisessa ja niitä koskevien kysymysten käsittelyssä toimivaltaisen kansainvälisen työjärjestön (ILO) asiaa koskevissa asiakirjoissa. Sopimuspuolet tunnustavat myös, että kaupan kasvun ja kaupan suuremman vapautumisen mukanaan tuoma taloudellinen kasvu ja kehitys vaikuttavat osaltaan kyseisten normien kehitykseen.

Sopimuspuolet sitoutuvat tukemaan näiden normien sekä WTO:n ja ILO:n sihteeristöjen välisen vuoropuhelun edistämistä.

Yhteisö tukee ohjelmia, mukaan lukien ILO:n aloittamat ohjelmat, joilla on tarkoitus tukea Pakistanin omaa toimintaa tällä alalla.

15 artikla

Tiedonvälitys, kulttuuri ja viestintä

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä kumpikin toimivaltansa rajoissa tiedonvälityksen, kulttuurin ja viestinnän aloilla sekä lisätäkseen keskinäistä ymmärrystä että vahvistaakseen kulttuurisiteitä välillään. Yhteistyöhön kuuluu muun muassa kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvät selvitykset ja sitä koskeva tekninen apu.

Sopimuspuolet tunnustavat myös yhteistoiminnan merkityksen teletoiminnan, tietoyhteiskunnan ja multimediasovellusten aloilla, joilla osaltaan edistetään taloudellista kehitystä ja kaupan kasvua.

Sopimuspuolet katsovat, että toimivaltansa rajoissa tapahtuvalla yhteistyöllä ne voivat helpottaa:

a) teletoiminnan sääntelyä ja teletoimintapolitiikkaa;

b) uusien tietotekniikkojen ja teletoimintamuotojen kehittämistä matkaviestintä mukaan lukien;

c) tietoyhteiskuntaa, johon kuuluu myös maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä;

d) teletoimintaan tarkoitettuja multimediatekniikkoja;

e) telemaattisia verkkoja ja sovelluksia (liikenne, terveydenhuolto, koulutus, ympäristö);

f) investointien ja yhteisyritysten edistämistä.

16 artikla

Institutionaaliset näkökohdat

1. Sopimuspuolet perustavat sekakomitean, jonka tehtävänä on:

a) varmistaa sopimuksen asianmukainen toimivuus ja täytäntöönpano;

b) määrätä sopimuksen tavoitteisiin liittyvät painopistealueet;

c) antaa suosituksia sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kokousten puheenjohtajuudesta ja alaryhmien perustamisesta on tarkoitus antaa säännökset.

2. Sekakomitea muodostuu molempien puolten riittävän korkeatasoisista edustajista. Sekakomitea kokoontuu tavallisesti vuosittain, vuorotellen Brysselissä ja Islamabadissa yhteisesti sovittavana päivänä. Myös ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle sopimuspuolten yhteisestä päätöksestä.

3. Sekakomitea voi perustaa erityisaiheita käsitteleviä alaryhmiä avustamaan sitä tehtäviensä hoidossa sekä sovittamaan yhteen sopimukseen liittyvien hankkeiden ja ohjelmien laatimista ja täytäntöönpanoa.

4. Sopimuspuolet päättävät yhdessä sekakomitean kokousten asialistasta.

5. Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että sekakomitean tehtävä on myös varmistaa kaikkien sellaisten alakohtaisten sopimusten asianmukainen toimivuus, jotka on tehty tai tullaan tekemään yhteisön ja Pakistanin kesken.

17 artikla

Kehityslauseke

Sopimuspuolet voivat yhteisestä sopimuksesta laajentaa tätä sopimusta yhteistyön parantamiseksi ja liittää siihen erityisaloja tai -toimintaa koskevia sopimuksia.

Kumpikin sopimuspuoli voi tehdä yhteistyön laajentamiseksi tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevia ehdotuksia ottaen huomioon sopimuksen soveltamisessa saadut kokemukset.

18 artikla

Muut sopimukset

Tämä sopimus ja sen nojalla toteutettu toiminta eivät saa millään tavoin rajoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuksia harjoittaa Pakistanin kanssa taloudelliseen yhteistyöhön tai kehitysyhteistyöhön liittyvää kahdenvälistä toimintaa tai tehdä tarvittaessa uusia taloudellista yhteistyötä tai kehitysyhteistyötä koskevia sopimuksia Pakistanin kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten asiaa koskevien määräysten soveltamista.

Tämä sopimus ei vaikuta sellaisten sitoumusten soveltamiseen tai täytäntöönpanoon, joita jompikumpi sopimuspuoli on tehnyt suhteissaan kolmansiin osapuoliin.

19 artikla

Sopimuksen täyttämättä jättäminen

1. Jos jompikumpi sopimuspuoli katsoo, että toinen sopimuspuoli ei ole täyttänyt kaikkia sille sopimuksen mukaan kuuluvia velvoitteita, se voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä.

2. Erityisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta sen on ennen toimenpiteiden toteuttamista toimitettava toiselle sopimuspuolelle kaikki tilanteen perusteellisen tarkastelun edellyttämät asiaankuuluvat tiedot sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jonka molemmat sopimuspuolet voivat hyväksyä.

3. Ensisijaisesti olisi valittava toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä sopimuksen toiminnalle. Toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä toiselle sopimuspuolelle, ja niistä on neuvoteltava toisen sopimuspuolen niin pyytäessä.

20 artikla

Palvelut

Helpottaakseen tämän sopimuksen nojalla tehtävää yhteistyötä Pakistanin viranomaiset tarjoavat yhteistyön täytäntöönpanosta huolehtiville Euroopan yhteisön virkamiehille ja asiantuntijoille heidän tehtäviensä hoidossa tarvitsemansa takeet ja palvelut. Yksityiskohtaiset säännöt määritellään erillisellä kirjeenvaihdolla.

21 artikla

Maantieteellinen soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin ehdoin, ja Pakistanin alueeseen.

22 artikla

Liitteet

Liitteet I ja II ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

23 artikla

Voimaantulo ja voimassaolon jatkaminen

1. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä tarkoitusta varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2. Tämä sopimus tehdään viideksi vuodeksi. Sen voimassaoloa jatketaan vuosittain ilman eri toimenpiteitä, jollei jompikumpi sopimuspuoli sano sopimusta irti vähintään kuusi kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

24 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja urdun kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

EIΣ ΠIΣTΩΣH TΩN ANΩTEPΩ oι υπoγράφoυτες πληρεξoύσιoι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

+++++ TIFF +++++

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

LIITE I

TULKITSEVAT JULISTUKSET 19 ARTIKLASTA: SOPIMUKSEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

a) Sopimuspuolet sopivat tämän sopimuksen tulkitsemiseksi ja soveltamiseksi käytännössä, että sopimuksen 19 artiklassa mainituilla "erityisen kiireellisillä" tapauksilla tarkoitetaan tapauksia, jolloin toinen sopimuspuoli rikkoo sopimusta olennaisesti. Sopimuksen olennaisella rikkomisella tarkoitetaan:

- sopimuksen perusteetonta purkamista vastoin kansainvälisen oikeuden yleisiä määräyksiä, tai

- sopimuksen 1 artiklassa vahvistettujen sopimuksen olennaisten osien rikkomista.

b) Sopimuspuolet sopivat, että 19 artiklassa mainituilla "asianmukaisilla toimenpiteillä" tarkoitetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteutettavia toimenpiteitä. Jos sopimuspuoli toteuttaa toimenpiteen erityisen kiireellisessä tapauksessa 19 artiklan mukaisesti, toinen sopimuspuoli voi turvautua riitojenratkaisumenettelyyn.

--------------------------------------------------

LIITE II

YHTEINEN JULISTUS HENKISESTÄ, TEOLLISESTA JA KAUPALLISESTA OMAISUUDESTA

Sopimuspuolet sopivat, että tässä sopimuksessa "henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen" sisältyy erityisesti tekijänoikeuksien ja niiden lähioikeuksien, patenttien, teollismallien, tavaramerkkien ja palvelumerkkien, tietokoneohjelmien, integroitujen piirien piirimallien ja maantieteellisten merkintöjen suojaaminen sekä vilpillisen kilpailun estäminen ja taitotietoa koskevan julkistamattoman tiedon suojaaminen.

--------------------------------------------------

Päätösasiakirja

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN YHTEISÖÄ

ja

PAKISTANIN HALLITUSTA,

jotka

ovat kokoontuneet Islamabadissa 24 païvänä marraskuuta 2001 allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimuksen kumppanuudesta ja kehityksestä,

ovat tämän yhteistyösopimuksen allekirjoittaessaan

- hyväksyneet seuraavat tekstit:

Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimus kumppanuudesta ja kehityksestä,

liitteen I: Tulkitsevat julistukset 19 artiklasta: sopimuksen täyttämättä jättäminen,

liitteen II: Yhteinen julistus henkisestä, teollisesta ja kaupallisesta omaisuudesta,

- antaneet alla luetellut ja tähän päätösasiakirjaan liitetyt yhteiset julistukset:

Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan julistus.

Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon seuraavat lausumat:

Pakistanin islamilaisen tasavallan julkilausuma takaisinottoa koskevista sopimuksista annetusta julistuksesta.

Yhteisön yksipuolinen lausuma Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän.

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

+++++ TIFF +++++

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

EUROOPAN YHTEISÖN JA PAKISTANIN ISLAMILAISEN TASAVALLAN JULISTUS

Euroopan yhteisö palauttaa mieliin, että sen jäsenvaltiot pitävät tärkeänä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jolla helpotetaan jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevien kyseisten valtioiden kansalaisten takaisin ottamista.

Pakistanin islamilainen tasavalta sitoutuu tekemään takaisinottoa koskevia sopimuksia niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa, jotka sitä pyytävät.

PAKISTANIN ISLAMILAISEN TASAVALLAN JULKILAUSUMA TAKAISINOTTOA KOSKEVISTA SOPIMUKSISTA ANNETUSTA JULISTUKSESTA

Sopiessaan sitoutuvansa "tekemään takaisinottoa koskevia sopimuksia niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa, jotka sitä pyytävät" Pakistanin islamilainen tasavalta haluaa korostaa, että sitoutumisella yksinomaan osoitetaan Pakistanin valmius aloittaa neuvottelut keskinäisesti hyväksyttävien takaisinottoa koskevien sopimusten tekemiseksi niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa, jotka sitä pyytävät. Toistaiseksi Pakistan ei ole tehnyt kyseisiä sopimuksia minkään Euroopan unionin jäsenvaltion kanssa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden pyynnöstä Pakistan kuitenkin haluaa aloittaa neuvottelut tai nopeuttaa jo käynnissä olevia neuvotteluja. Pakistan katsoo, että näitä neuvotteluja käydään erillään muista kahdenvälisistä tai monenvälisistä sopimuksista, joita se on tehnyt tai joista se parhaillaan neuvottelee Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan komission kanssa. Pakistan ei hyväksy kyseisiin kahdenvälisiin takaisinottoa koskeviin sopimuksiin tekstejä, joista ei voida neuvotella.

YHTEISÖN YKSIPUOLINEN LAUSUMA EUROOPAN YHTEISÖN JA PAKISTANIN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISEN YHTEYDESSÄ

Takaisinottosopimusten tekemistä koskevan sopimuksen osapuolten yhteinen julistus ei millään tavoin vaikuta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston (63 artikla) määräysten mukaiseen yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon.

--------------------------------------------------