27.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 215/3


KIRJEENVAIHTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION

JA

MAAILMAN ELÄINTAUTIJÄRJESTÖN VÄLILLÄ

(2004/C 215/03)

Arvoisa pääjohtaja

Haluan viitata Maailman eläintautijärjestön ja Euroopan yhteisöjen komission edustajien välisiin keskusteluihin virallisten suhteiden luomisesta näiden organisaatioiden välille.

Keskusteluiden tuloksena Maailman eläintautijärjestön ja Euroopan yhteisöjen komission suhteiden olisi perustuttava seuraaville periaatteille:

1.

Euroopan yhteisöjen komissio, jäljempänä ”komissio”, ja Maailman eläintautijärjestö, jäljempänä ”OIE”, sopivat, että ne toimivat yhteistyössä ja tiedottavat toisilleen yhteisen edun mukaisista asioista, jotta ne voisivat paremmin hoitaa tehtäviään, jotka on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asiaa koskevissa määräyksissä, erityisesti sen 302 artiklassa, sekä Maailman eläintautijärjestön perustamisesta tehdyssä kansainvälisessä sopimuksessa, joka allekirjoitettiin 25. tammikuuta 1924 Pariisissa.

2.

Komission edustajat kutsutaan osallistumaan OIE:n kansainvälisen komitean vuosikokoukseen ja alueellisten komiteoiden kokouksiin ja ottamaan osaa ilman äänioikeutta näiden elinten avoimiin keskusteluihin esityslistalla olevista komission kannalta merkittävistä asioista.

3.

Kumpikin osapuoli kutsuu toisensa osallistumaan asiaan liittyvien työryhmien työhön niiden esityslistan kohtien osalta, joissa komissiolla ja OIE:llä on yhteinen etu, tällaista osallistumista koskevien sääntöjen mukaisesti.

4.

Luodaan asianmukaiset järjestelyt, jotta komissio ja OIE voivat osallistua muihin jommassakummassa järjestössä pidettäviin ei-luottamuksellisiin kokouksiin, joissa käsitellään yhteisen edun mukaisia asioita, erityisesti sen johdosta, että Maailman kauppajärjestö on tunnustanut OIE:n maailmanlaajuiseksi auktoriteetiksi eläintautien ja zoonoosien alalla.

5.

Järjestöt sopivat tiedottavansa toisilleen kaikista yhteisen edun mukaisista hankkeista ja työohjelmista.

6.

Komissio ja OIE vaihtavat teknisiä asiakirjoja sellaisten järjestelyiden mukaisesti, jotka saattavat olla tarpeen tiettyjen asiakirjojen luottamuksellisuuden takaamiseksi.

7.

Komissio ja OIE voivat sopia mahdollisista yhteisistä toimenpiteistä, joilla pyritään erityisesti kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen eläinten terveyden suojelemiseksi, eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi ja zoonoosien torjumiseksi ja jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin sekä edellä mainittuihin aloihin liittyvien kansainvälisten normien ja ohjeiden valmistelemiseen ja täytäntöönpanoon kehitysmaissa. Näistä toimenpiteistä tehdään erityissopimukset.

Jos järjestönne hyväksyy nämä periaatteet, ehdotan, että tätä kirjettä ja samoin muotoiltua vastaustanne pidetään perustana Maailman eläintautijärjestön ja Euroopan yhteisöjen komission välisille suhteille.

Pariisissa 23. helmikuuta 2004

Image

David BYRNE