22003D0478

2003/478/EY: EU-Slovakia-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2003 tehty 30 päivänä huhtikuuta 2003, assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 3/97 käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkamisesta tämän päätöksen voimaantulopäivästä Slovakian Euroopan unioniin liittymispäivään

Virallinen lehti nro L 160 , 28/06/2003 s. 0070 - 0071


EU-Slovakia-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2003

tehty 30 päivänä huhtikuuta 2003,

assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 3/97 käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkamisesta tämän päätöksen voimaantulopäivästä Slovakian Euroopan unioniin liittymispäivään

(2003/478/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan assosiaatiosta tehdyn, 1 päivänä helmikuuta 1995 voimaan tulleen Eurooppa-sopimuksen(1) pöytäkirjan N:o 2 10 artiklassa tarkoitettu yhteydenpitoryhmä kokoontui 28 päivänä lokakuuta 2002 ja päätti suositella sopimuksen 104 artiklalla perustetulle assosiaationeuvostolle, että assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 3/97(2) vuonna 1998 käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän, jonka soveltamista on jatkettu 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1999 assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 1/1999(3), 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2000 assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 1/2000(4), 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2001 assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 1/2001(5) ja 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2002 assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 3/2002(6), soveltamista jatkettaisiin tämän päätöksen voimaantulopäivästä Slovakian Euroopan unioniin liittymispäivään.

(2) Saatuaan kaikki asiaa koskevat tiedot assosiaationeuvosto on päättänyt noudattaa tätä suositusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Jatketaan assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 3/97 käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamista tämän päätöksen voimaantulopäivästä Slovakian Euroopan unioniin liittymispäivään. Päätöksen johdanto-osassa sekä 1 artiklan 1 ja 3 kohdassa olevat viittaukset 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseen ajanjaksoon korvataan viittauksilla 8 päivän heinäkuuta 2003 ja Slovakian Euroopan unioniin liittymispäivän väliseen ajanjaksoon.

2 artikla

Euroopan yhteisöön 1 päivän tammikuuta 2003 ja tämän päätöksen voimaantulopäivän välisenä aikana lähetetyt tavarat eivät kuulu tämän päätöksen soveltamisalaan.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2003.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Papandreou

(1) EYVL L 359, 31.12.1994, s. 2.

(2) EYVL L 13, 19.1.1998, s. 71.

(3) EYVL L 36, 10.2.1999, s. 18.

(4) EYVL L 67, 15.3.2000, s. 36.

(5) EYVL L 35, 6.2.2002, s. 38.

(6) EYVL L 166, 25.6.2002, s. 22.