22003D0109(01)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 109/2003, tehty 26 päivänä syyskuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 331 , 18/12/2003 s. 0022 - 0023


ETA:n sekakomitean päätös

N:o 109/2003,

tehty 26 päivänä syyskuuta 2003,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sopimuksen liite II muutettiin 11 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 89/2003(1).

(2) "Sinisen väriaineen" markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista (neuvoston direktiivin 76/769/ETY mukauttaminen tekniikan kehitykseen kahdennentoista kerran) 6 päivänä tammikuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/3/EY(2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/769/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

"- 32003 L 0003: komission direktiivi 2003/3/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 2003 (EYVL L 4, 9.1.2003, s. 12)."

2 artikla

Direktiivin 2003/3/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä syyskuuta 2003, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle(3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2003.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) EUVL L 272, 23.10.2003, s. 24.

(2) EYVL L 4, 9.1.2003, s. 12.

(3) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.