22003A1231(01)

Kalastussopimus Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välillä

Virallinen lehti nro L 345 , 31/12/2003 s. 0045 - 0047


Kalastussopimus Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välillä

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä "yhteisö",

ja

MOSAMBIKIN TASAVALTA, jäljempänä "Mosambik",

yhdessä jäljempänä "osapuolet", jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Mosambikin väliset, erityisesti Lomén ja Cotonoun yleissopimuksiin perustuvat läheiset yhteistyösuhteet sekä osapuolten yhteisen halun tiivistää näitä suhteita,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräykset,

OVAT TIETOISIA FAO:n konferenssissa vuonna 1995 hyväksyttyjen vastuullisen kalastuksen toimintasääntöjen periaatteiden merkityksestä,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä yhteistyötä kummankin osapuolen edun mukaisesti meren elävien luonnonvarojen säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä ja niiden hyödyntämiseksi kestävällä tavalla,

HALUAVAT vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, jotka ohjaavat osapuolten yhteisen edun mukaisesti kalatalousalan toimia ja yhteistyötä,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tämä yhteistyö edistää osapuolten yhteistä etua ja osapuolten taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla perustamalla ja kehittämällä kummankin osapuolen yrityksistä muodostuvia yhteisyrityksiä,

OVAT PÄÄTTÄNEET edistää kalatalousalan ja siihen liittyvien alojen yhteistyötä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tässä sopimuksessa vahvistetaan periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat:

- taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä yhteistyötä kalastusalalla kalavarojen säilymisen ja kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi ja Mosambikin kalastusalan kehittämiseksi,

- yhteisön kalastusalusten Mosambikin vesille pääsyn edellytyksiä,

- yritysten välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaisesti kalastusalaan kuuluvaa ja siihen liittyvää taloudellista toimintaa.

2 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "Mosambikin viranomaisilla" Mosambikin tasavallan kalastusministeriötä;

b) "yhteisön viranomaisilla" Euroopan yhteisöjen komissiota;

c) "yhteisön aluksella" yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;

d) "yhteisyrityksellä" osapuolten kansallisten varustajien tai yritysten Mosambikissa perustamaa kaupallista yritystä, joka harjoittaa kalastustoimintaa tai siihen liittyvää toimintaa;

e) "sekakomitealla" yhteisön ja Mosambikin edustajista muodostettua komiteaa, jonka tehtävänä on valvoa tämän sopimuksen soveltamista ja tulkintaa.

3 artikla

1. Mosambik sitoutuu siihen, että yhteisön alukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa sen kalastusvyöhykkeellä tämän sopimuksen ja siihen kuuluvan pöytäkirjan ja liitteen mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen kohteena oleviin kalastustoimiin sovelletaan Mosambikin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

4 artikla

1. Yhteisö sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä ja Mosambikin lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevaa lainsäädäntöä.

2. Mosambikin viranomaiset ilmoittavat Euroopan yhteisöjen komissiolle kaikista mainitun lainsäädännön muutoksista.

5 artikla

1. Yhteisö myöntää Mosambikille taloudellisen korvauksen pöytäkirjassa ja liitteissä määriteltyjen Mosambikin kalavesille pääsyä koskevien ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

2. Taloudellinen korvaus myönnetään vuosittain Mosambikin toteuttamien kalastusalan hallinnointia, kalavarojen säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä sekä Mosambikin kalastusalan kehittämistä koskevien ohjelmien ja toimien tukemiseksi.

6 artikla

1. Jos jokin muu vakava tapahtuma kuin luonnonilmiö estää kalastuksen harjoittamisen Mosambikin kalastusvyöhykkeellä, yhteisö voi keskeyttää taloudellisen korvauksen maksamisen sen jälkeen, kun osapuolet ovat neuvotelleet asiasta.

2. Tilanteen palattua normaaliksi taloudellisen korvauksen maksaminen jatkuu sen jälkeen, kun osapuolet ovat sopineet asiasta neuvotteluissa, joissa tilanteen on todettu mahdollistavan normaalin kalastustoiminnan harjoittamisen.

3. Yhteisön aluksille 8 artiklan mukaisesti myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

7 artikla

1. Yhteisön alusten Mosambikin vesillä harjoittamaan kalastustoimintaan sovelletaan Mosambikin voimassa olevan lainsäädännön mukaista lisenssijärjestelmää.

2. Aluksen kalastuslisenssin saamista koskeva menettely, sovellettavat verot ja varustajan suoritettavaksi lankeavien maksujen maksamismenettely määritellään pöytäkirjan liitteessä.

8 artikla

1. Jos Mosambikin kalavarojen säilyttämistä ja suojelua koskevista seikoista johtuen on perusteltua toteuttaa toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa tämän sopimuksen nojalla toimivien alusten kalastustoimintaan, osapuolten on neuvoteltava keskenään pöytäkirjan ja sen liitteiden muuttamiseksi.

2. Kansallisen lainsäädännön mukaisesti Mosambikin viranomaisten antamien säännösten, joilla säännellään kalastusta kalavarojen säilyttämiseksi, on perustuttava objektiivisiin tieteellisiin kriteereihin. Tällaiset säännökset eivät saa vaikuttaa syrjivästi yhteisön aluksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta saman maantieteellisen alueen kehitysmaiden välillä tehtyjen sopimusten ja erityisesti kalastusta koskevien vastavuoroisten sopimusten määräysten soveltamista.

9 artikla

1. Osapuolet tukevat kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään tässä sopimuksessa määrättyjen eri toimien koordinoimiseksi.

2. Osapuolet edistävät kalastustekniikoita ja pyydyksiä, kalavarojen säilyttämismenetelmiä sekä kalastustuotteiden teollisia jalostusmenetelmiä koskevaa tiedonvaihtoa.

3. Osapuolet pyrkivät luomaan edellytykset, jotka ovat omiaan edistämään kummankin osapuolen yritysten välisiä teknisiä, taloudellisia ja kaupallisia suhteita.

4. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan joko keskenään tai toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä turvatakseen biologisten luonnonvarojen hoitamisen ja säilymisen Intian valtameressä sekä tekemään sitä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

10 artikla

1. Osapuolet edistävät kummankin edun mukaisten yhteisyritysten perustamista kalastustoiminnan ja siihen liittyvän toiminnan kehittämiseksi Mosambikissa.

2. Yhteisön alusten siirtämisen yhteisyrityksille ja yhteisyritysten perustamisen Mosambikissa on tapahduttava voimassa olevaa Mosambikin lainsäädäntöä ja yhteisön lainsäädäntöä järjestelmällisesti noudattaen.

11 artikla

Tämän sopimuksen soveltamista valvomaan perustetaan sekakomitea. Sekakomitean pääasiallisena tehtävänä on:

1. valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 5 artiklassa tarkoitettujen ja tämän sopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa kuvattujen ohjelmien ja toimien täytäntöönpanoa;

2. toimia välittäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä;

3. toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse;

4. arvioida tarvittaessa uudelleen kalastusmahdollisuuksien ja niitä vastaavan taloudellisen korvauksen taso.

Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin Mosambikissa vuoroin yhteisössä. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman osapuolen pyynnöstä.

12 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan yhtäältä alueilla, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja toisaalta Mosambikin tasavallan alueella.

13 artikla

1. Tätä sopimusta sovelletaan kolmen vuoden ajan sen voimaantulosta alkaen; sitä voidaan jatkaa kolmen vuoden jaksoina, jollei jompikumpi osapuolista sano sopimusta kirjallisesti irti vähintään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen jakson tai jonkin lisäjakson päättymistä.

2. Jos jompikumpi osapuolista sanoo irti tämän sopimuksen, se johtaa osapuolten välisten neuvotteluiden aloittamiseen.

14 artikla

Pöytäkirja ja liite ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

15 artikla

Tämä sopimus, joka on tehty kahtena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena ja jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä tarkoitusta varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.