22003A0307(02)

Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välinen sopimus Puolan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

Virallinen lehti nro L 064 , 07/03/2003 s. 0038 - 0040


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välinen

sopimus

Puolan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

EUROOPAN UNIONI

ja

PUOLAN TASAVALTA

yhdessä jäljempänä "osapuolet", jotka

OTTAVAT HUOMIOON

- Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisten poliisijoukkojen (IPTF) läsnäolon Bosnia ja Hertsegovinassa vuodesta 1996 ja Euroopan unionin tarjouksen, jonka mukaan se on valmis varmistamaan 1 päivään tammikuuta 2003 mennessä IPTF:n jatko-operaation Bosnia ja Hertsegovinassa,

- sen, että Bosnia ja Hertsegovina on 2 ja 4 päivänä maaliskuuta 2002 päivätyillä kirjeillä hyväksynyt edellä mainitun tarjouksen, jossa luvataan muun muassa antaa EUPM:n suunnitteluryhmälle vastaava asema kuin Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) jäsenillä Bosnia ja Hertsegovinassa tällä hetkellä on,

- Euroopan unionin neuvoston 11 päivänä maaliskuuta 2002 Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksymän yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP(1), jossa Euroopan unionin ulkopuolisia eurooppalaisia Naton jäseniä ja muita valtioita, jotka ovat EU:n jäsenehdokasvaltioita, sekä muita Euroopan unionin ulkopuolisia ETYJ:n jäsenvaltioita, joista on tällä hetkellä henkilöstöä kansainvälisissä poliisijoukoissa, pyydetään tekemään tarjouksia osallistumisesta EUPM:ään,

- Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan 4 päivänä lokakuuta 2002 tekemän sopimuksen EUPM:stä Bosnia ja Hertsegovinassa(2), johon sisältyvät EUPM:n henkilöstön asemaa koskevat määräykset,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Puitteet

Puolan tasavalta liittyy seuraavien artikloiden määräysten mukaisesti Euroopan unionin neuvoston 11 päivänä maaliskuuta 2002 vahvistamaan yhteiseen toimintaan 2002/210/YUTP Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa.

2 artikla

EUPM:ään lähetetty henkilöstö

1. Puolan tasavalta osallistuu EUPM:ään lähettämällä 12 poliisiviranomaista. Nämä henkilöt olisi lähetettävä vähintään yhden vuoden ajaksi, ja lähetetyn henkilöstön asianmukainen kierto varmistetaan.

2. Puolan tasavalta varmistaa, että sen EUPM:ään lähettämä henkilöstö suorittaa tehtävänsä yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP määräysten mukaisesti.

3. Puolan tasavalta ilmoittaa hyvissä ajoin EUPM:lle ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista EUPM:ään.

4. EUPM:ään lähetettävälle henkilöstölle suoritetaan perusteellinen terveystarkastus, heidät rokotetaan, ja Puolan tasavallan toimivaltainen viranomainen antaa heille todistuksen siitä, että heillä on terveydelliset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. EUPM:ään lähetetylle henkilöstölle annetaan mukaan jäljennös kyseisestä todistuksesta.

5. Puolan tasavalta huolehtii lähettämiensä poliisiviranomaisten ja/tai kansainvälisten siviilityöntekijöiden aiheuttamista kuluista, mukaan lukien palkat, kulukorvaukset, sairauskulut, vakuutukset ja matkakulut Bosnia ja Hertsegovinaan ja takaisin.

3 artikla

EUPM:ään lähetetyn henkilöstön asema

1. Puolan tasavallan EUPM:ään lähettämää henkilöstöä koskee 31 päivästä joulukuuta 2002 saakka EUPM:n suunnitteluryhmää koskeva sopimus ja 1 päivästä tammikuuta 2003 lähtien 4 päivänä lokakuuta 2002 tehty Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen EUPM:n toimintaa Bosnia ja Hertsegovinassa koskeva sopimus.

2. Puolan tasavalta vastaa kaikista kunkin EUPM:n henkilöstöön kuuluvan henkilön lähettämiseen liittyvistä vaatimuksista siitä riippumatta, onko kyseinen henkilö vaatimuksen tekijänä vai kohteena. Puolan tasavalta huolehtii myös sellaisten menettelyjen vireille panosta, joihin mahdollisesti ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.

3. EUPM on aseeton operaatio, eikä sillä siksi ole voimankäyttövaltuuksia.

4. Lähetetyt poliisiviranomaiset työskentelevät kansallisissa virkapuvuissaan. EUPM toimittaa heille baretit ja virkamerkit.

4 artikla

Johtamisjärjestely

1. Puolan tasavallan osallistuminen EUPM:ään ei vaikuta Euroopan unionin riippumattomaan päätöksentekoon. Puolan tasavallan lähettämä henkilöstö suorittaa tehtävänsä ja käyttäytyy EUPM:n etujen mukaisesti.

2. Kaikki EUPM:n työntekijät toimivat kansallisten viranomaistensa alaisina.

3. Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johdon (OPCOM) EUPM:n johtajalle/poliisikomentajalle, joka johtaa operaatiota hierarkkisen johtamisrakenteen avulla.

4. EUPM:n johtaja/poliisikomentaja johtaa EUPM:ää ja vastaa sen päivittäisestä hallinnosta.

5. Puolan tasavallalla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatioon osallistuvilla EU:n jäsenvaltioilla kyseisen operaation päivittäisessä toimeenpanossa yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näin on paikan päällä operaation aikana, myös poliisioperaation päämajassa.

6. EUPM:n johtaja/poliisikomentaja vastaa operaatioon osallistuvan henkilöstön kurinpitovalvonnasta. Tilanteen mukaan asianomainen kansallinen viranomainen vastaa kurinpitotoimista.

7. Puolan tasavalta nimeää yhteyshenkilön, joka edustaa sen kansallista osastoa operaatiossa. Yhteyshenkilö raportoi EUPM:n johtajalle/poliisikomentajalle kansallisista asioista ja vastaa osastonsa päivittäisestä kurinpitovalvonnasta.

8. Euroopan unioni kuulee Puolan tasavaltaa ennen päätöksen tekemistä operaation lopettamisesta, jos tämä valtio osallistuu yhä operaatioon sen lopettamispäivänä.

5 artikla

Turvaluokitellut tiedot

Puolan tasavalta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EUPM:ään lähetetyn henkilöstön käsitellessä EU:n turvaluokiteltuja tietoja noudatetaan 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY(3) olevia Euroopan unionin neuvoston turvallisuussääntöjä.

6 artikla

Juokseviin menoihin osallistuminen

1. Puolan tasavalta osallistuu EUPM:n juokseviin menoihin 25000 eurolla vuodessa. Puolan tasavalta voi harkintansa mukaan antaa mahdollisuuksiensa ja osallistumistasonsa mukaisia vapaaehtoisia lisäsuorituksia.

2. EUPM:n johtajan/poliisikomentajan ja Puolan tasavallan asianomaisen hallinnollisen yksikön välillä tehdään Puolan tasavallan EUPM:n juokseviin menoihin osallistumista koskeva sopimus. Tähän sopimukseen sisällytetään määräykset seuraavista asioista:

a) kyseinen määrä sekä mahdolliset vapaaehtoiset lisäsuoritukset;

b) kyseisen määrän maksamista ja hallinnointia koskevat järjestelyt;

c) tarvittaessa kyseisen määrän valvontaa ja tilintarkastusta koskevat järjestelyt.

3. Puolan tasavalta tiedottaa virallisesti EUPM:lle ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle kokonaismäärän, jolla se osallistuu operaation juokseviin menoihin, 15 päivään marraskuuta 2002 mennessä ja sen jälkeen jokaisen vuoden marraskuun 1 päivään mennessä ja sopii rahoitusjärjestelyistä jokaisen vuoden joulukuun 15 päivään mennessä.

4. Puolan tasavallan suoritukset EUPM:n juokseviin menoihin maksetaan vuosittain 31 maaliskuuta mennessä tälle valtiolle erikseen ilmoitettavalle pankkitilille.

7 artikla

Noudattamatta jättäminen

Mikäli toinen osapuoli ei noudata edellä olevien artikloiden määräyksiä, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se allekirjoitetaan. Sopimus on voimassa niin kauan kuin Puolan tasavalta osallistuu EUPM:ään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2003, neljänä kappaleena englannin kielellä.

Euroopan unionin puolesta

Puolan tasavallan puolesta

(1) EYVL L 70, 13.3.2002, s. 1.

(2) EYVL L 293, 29.10.2002, s. 2.

(3) EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.