22001A1227(05)

Lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen väliaikaiseen sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi

Virallinen lehti nro L 342 , 27/12/2001 s. 0027 - 0028


Lisäpöytäkirja

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen väliaikaiseen sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä "yhteisö", ja

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA, jäljempänä "entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia",

jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin kirjeenvaihdolla Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 2001,

KATSOVAT, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva sopimus olisi tehtävä,

KATSOVAT, että väliaikainen sopimus, jolla luodaan kauppasuhteiden kehittymisen takaava sopimussuhde ja pannaan täytäntöön kauppaa ja kauppaan liittyviä kysymyksiä koskevat vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräykset, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001. Väliaikaisen sopimuksen 14 artiklan 4 kohdassa toistetaan sitoumus tehdä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva erillinen sopimus,

KATSOVAT, että näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä,

KATSOVAT, että koko vakautusprosessin yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva sopimus olisi sisällytettävä väliaikaiseen sopimukseen pöytäkirjana,

KATSOVAT, että viinejä ja väkeviä alkoholeja koskevan pöytäkirjan olisi tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002,

KATSOVAT, että tätä tarkoitusta varten on tarpeen panna mahdollisimman pian täytäntöön tämän pöytäkirjan määräykset,

HALUAVAT parantaa viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupan pitämisen edellytyksiä markkinoilla laadun, keskinäisen edun ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen,

OTTAVAT HUOMIOON molempien sopimuspuolten edut viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisessa suojassa ja valvonnassa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tähän pöytäkirjaan sisältyy:

1) sopimus eräiden viinien kaupassa sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä (tämän pöytäkirjan liite I),

2) sopimus viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan liite II),

3) sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan liite III).

Edellä 2 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa ja 3 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetut luettelot laaditaan myöhemmin ja ne hyväksytään kyseisten sopimusten 13 ja 14 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

2 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa väliaikaista sopimusta.

3 artikla

Yhteisö ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.

Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen.

4 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sitä sovelletaan samasta päivästä sillä edellytyksellä, että 3 artiklassa tarkoitetut menettelyt saatetaan päätökseen.

5 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena sopimuspuolten kaikilla virallisilla kielillä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.