22000D1202(01)

AKT-EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 3/2000, tehty 26 päivänä syyskuuta 2000, varauksen perustamisesta Stabex- ja Sysmin-välineitä koskevien päätösten rahoittamiseksi 2 päivän elokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2000 välisenä aikana

Virallinen lehti nro L 303 , 02/12/2000 s. 0030 - 0030


AKT-EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 3/2000,

tehty 26 päivänä syyskuuta 2000,

varauksen perustamisesta Stabex- ja Sysmin-välineitä koskevien päätösten rahoittamiseksi 2 päivän elokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2000 välisenä aikana

(2000/752/EY)

AKT-EY-SUURLÄHETTILÄSKOMITEA, joka

ottaa huomioon Loméssa 15 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitetun ja Port Louisissa 4 päivänä marraskuuta 1995 tarkistetun neljännen AKT-EY-yleissopimuksen, jäljempänä "yleissopimus",

ottaa huomioon 2 päivän elokuuta 2000 ja AKT-EY-kumppanuussopimuksen voimaantulon välisenä aikana voimassa olevista siirtymäkauden toimenpiteistä 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn AKT-EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2000 ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Heinäkuun 27 päivänä 2000 tehdyn AKT-EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2000 2 artiklan a alakohdan nojalla jatketaan Stabex-välineen osalta 31 päivään joulukuuta 2000 asti neljännen AKT-EY-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna 4 päivänä marraskuuta 1995 Mauritiuksella allekirjoitetulla sopimuksella, määräysten voimassaoloa soveltamisvuosien 1998 ja 1999 siirtopäätösten ja toisen rahoituspöytäkirjan ylijäämien palauttamisen osalta (yleissopimuksen 195 artiklan a alakohta).

(2) AKT-EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2000 2 artiklan b alakohdan nojalla jatketaan Sysmin-välineen osalta 31 päivään joulukuuta 2000 asti yleissopimuksen määräysten voimassaoloa niiden toimien osalta, joita koskeva tukipyyntö jätettiin ennen 1 päivää elokuuta 2000.

(3) AKT-EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2000 3 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetään erityisesti, että:

- ennen 30 päivää syyskuuta 2000 perustetaan varaus edellä mainitun neuvoston päätöksen 2 artiklan a ja b alakohdissa tarkoitettujen päätösten rahoittamiseksi;

- AKT-EY-suurlähettiläskomitea päättää ennen 30 päivää syyskuuta 2000 tämän rahoitusvarauksen laskutavasta, sen lopullisesta määrästä ja mahdollisten käyttämättömien määrien siirtämistä erityiselle EKR-tilille koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

a) Stabex-välineen varojen käyttämätön määrä tämän päätöksen 1 artiklan a alakohdassa esitetyllä määrällä vähennettynä on 1105672002 euroa. Tämä määrä voidaan 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn AKT-EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2000 3 artiklan mukaisesti käyttää ohjelmointiin.

b) Käyttövarojen osalta Stabex-välineen käyttämätön määrä siirretään vähitellen erityiselle EKR-tilille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001.

c) Ennen 1 päivää elokuuta 2000 tehtyjen Sysminiä koskevien tukipyyntöjen, joita koskevia päätöksiä ei voida tehdä ennen 31 päivää elokuuta 2000, käsittelyn päättämisen johdosta yksilöityjen kehitysohjelmien tukemiseen AKT-EY ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2000 2 artiklan b alakohdan mukaisesti tarkoitettu varojen käyttämätön määrä on 410926000 euroa.

d) Tämän päätöksen 1 artiklan mukaisesti perustetusta rahoitusvarauksesta 31 päivänä joulukuuta 2000 jäljellä olevat varat siirretään erityiseltä Stabex-tililtä erityiselle EKR-tilille ennen 31 päivää joulukuuta 2001.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2000.

AKT-EY-suurlähettiläskomitean puolesta

Puheenjohtaja

P. Vimont