22000D1026(01)

EU-Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2000, tehty 19 päivänä syyskuuta 2000, Puolan osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä

Virallinen lehti nro L 273 , 26/10/2000 s. 0023 - 0025


EU-Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2000,

tehty 19 päivänä syyskuuta 2000,

Puolan osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä

(2000/652/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan(1), joka koskee Puolan osallistumista yhteisön ohjelmiin, ja erityisesti sen 1 ja 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Puola voi osallistua yhteisön puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin ja muihin toimiin muun muassa nuorisoalalla.

(2) Lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti assosiaationeuvosto päättää Puolan näihin toimiin osallistumisen ehdoista ja edellytyksistä.

(3) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosiaationeuvoston 27 päivänä helmikuuta 1998 tehdyn päätöksen N:o 1/98(2) johdosta Puola on osallistunut Nuorten Eurooppa -ohjelmaan 1 päivästä maaliskuuta 1998 ja on ilmaissut haluavansa osallistua uuteen Nuoriso-ohjelmaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Puola osallistuu yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan, jäljempänä "Nuoriso-ohjelma", liitteissä I ja II vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti; liitteet ovat tämän päätöksen erottamaton osa.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan Nuoriso-ohjelman keston ajan 1 päivästä tammikuuta 2000.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona assosiaationeuvosto tekee sen.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2000.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. Védrine

(1) EYVL L 317, 30.12.1995, s. 35.

(2) EYVL L 76, 13.3.1998, s. 33.

LIITE I

Ehdot ja edellytykset Puolan osallistumiselle Nuoriso-ohjelmaan

1. Puola osallistuu Nuoriso-ohjelman, jäljempänä "ohjelma", mukaisiin toimiin Nuoriso-toimintaohjelmasta 13 päivänä huhtikuuta 2000 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1031/2000/EY(1) määriteltyjen tavoitteiden, perusteiden ja määräaikojen mukaisesti sekä siinä säädettyjä menettelyjä noudattaen, jollei tässä päätöksessä toisin säädetä.

2. Puolan on luotava päätöksen N:o 1031/2000/EY 5 artiklan ehtojen sekä Nuoriso-ohjelman kansallisia toimistoja koskevien jäsenvaltioiden ja komission velvollisuuksiin liittyvien komission antamien säännösten mukaisesti tarkoituksenmukaiset rakenteet, jotta ohjelman toimien toteutusta voidaan hallinnoida koordinoidusti kansallisella tasolla, ja sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen asianmukaisen rahoituksen kyseiselle toimistolle, jonka toimintaan ohjelmasta annetaan avustuksia. Puolan on toteutettava kaikki muut tarpeelliset toimet taatakseen ohjelman tehokkaan toiminnan kansallisella tasolla.

3. Puola maksaa ohjelmaan osallistumista varten vuosittain osuuden Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitteessä II esitettyjen menettelytapojen mukaisesti.

Ohjelmassa tapahtuvien muutosten tai Puolan valmiuksien kehittymisen huomioon ottamiseksi assosiaatiokomitealla on valtuudet tarvittaessa mukauttaa rahoitusosuutta, jotta talousarvion tasapaino säilyisi vakaana ohjelmaa täytäntöön pantaessa.

4. Osallistumisedellytykset täyttävien puolalaisten laitosten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden hakemusten jättämiseen, arviointiin ja valintaan sovelletaan samoja ehtoja kuin osallistumisedellytykset täyttäviin yhteisön laitoksiin, järjestöihin ja yksityishenkilöihin.

Komissio voi ottaa huomioon myös puolalaiset asiantuntijat nimittäessään riippumattomia asiantuntijoita päätöksen N:o 1031/2000/EY asiaa koskevien säännösten mukaisesti avustamaan komissiota hankkeiden arvioinnissa.

5. Ohjelman yhteisöulottuvuuden varmistamiseksi hankkeissa ja toimissa on oltava mukana vähintään yksi kumppani jostakin yhteisön jäsenvaltiosta, jotta niille voidaan myöntää yhteisön rahoitustukea.

6. Puolalle osoitetaan varoja hajautetusti hallinnoitaviin toimiin sekä 2 kohdan mukaisesti perustettavan kansallisen toimiston toimintaan annettavaan rahoitustukeen yhteisön tasolla päätettävän ohjelman vuotuisen talousarviojakauman sekä Puolan rahoitusosuuden perusteella. Kansallisen toimiston toimintaan myönnettävän rahoitustuen enimmäismäärä on 50 prosenttia kansallisen toimiston toimintaohjelman talousarviosta.

7. Yhteisön jäsenvaltiot ja Puola tekevät olemassa olevien säädösten rajoissa kaikkensa helpottaakseen nuorten ja muiden edellytykset täyttävien henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja oleskelua Puolassa ja yhteisön jäsenvaltioissa heidän osallituessaan tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan.

8. Puola ei sovella tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien toimien yhteydessä käytettäviksi tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin välillisiä veroja, tulleja eikä tuonti- ja vientikieltoja tai -rajoituksia.

9. Euroopan yhteisöjen komissio ja Puola seuraavat kumppanuuden perusteella jatkuvasti Puolan osallistumista ohjelmaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisöjen komission ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen sellaisten tehtävien hoitoa, jotka koskevat ohjelman seurantaa ja arviointia päätöksen N:o 1031/2000/EY 13 artiklan nojalla. Puola toimittaa komissiolle tarvittavat kertomukset ja osallistuu muihin yhteisön tässä yhteydessä määräämiin erityistoimiin.

10. Puolalaisten tahojen kanssa tehdyissä tai näiden tekemissä sopimuksissa on yhteisön varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti määrättävä komission tai tilintarkastustuomioistuimen tekemästä tai niiden valtuuttamasta valvonnasta ja tilintarkastuksesta. Tilintarkastuksia voidaan tehdä kyseisten tahojen yhteisöä kohtaan oleviin sopimusvelvoitteisiin liittyvien tulojen ja menojen valvomiseksi. Asianomaisten Puolan viranomaisten on yhteistyön ja molemminpuolisen edun hengessä annettava kohtuullista ja toteutettavissa olevaa apua tällaisen valvonnan ja tarkastusten suorittamisessa siten kuin kussakin tilanteessa on tarpeen tai hyödyllistä.

Jäsenvaltioiden ja komission Nuoriso-ohjelman kansallisia toimistoja koskeviin velvollisuuksiin liittyviä komission antamia säännöksiä sovelletaan Puolan, komission ja Puolan kansallisen toimiston välisiin suhteisiin. Jos Puolan kansallisen toimiston todetaan syyllistyneen väärinkäytöksiin, laiminlyönteihin tai petoksiin, Puolan viranomaiset ovat vastuussa varoista, joita ei saada takaisin.

11. Puolan edustajat osallistuvat tarkkailijoina ohjelmakomitean kokouksiin heitä koskevien asioiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen N:o 1031/2000/EY 8 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamista. Puolan edustajat eivät ole läsnä komitean kokouksissa muita asioita käsiteltäessä eivätkä äänestyksissä.

12. Hakemusmenettelyihin, sopimuksiin, annettaviin kertomuksiin ja muihin ohjelman hallinnollisiin järjestelyihin liittyvässä komission kanssa käytävässä yhteydenpidossa käytetään jotain yhteisön virallisista kielistä.

13. Yhteisö ja Puola voivat lopettaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kaksitoista kuukautta aikaisemmin. Hankkeita ja toimia, jotka ovat käynnissä lopettamishetkellä, jatketaan, kunnes ne saadaan päätökseen tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(1) EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1.

LIITE II

Puolan rahoitusosuus ohjelmaan

1. Puola maksaa ohjelmaan osallistumista varten vuonna 2000 Euroopan unionin talousarvioon 3759000 euron rahoitusosuuden.

Assosiaationeuvosto päättää Puolan ohjelmaan seuraavina vuosina maksamasta rahoitusosuudesta vuoden 2000 kuluessa.

2. Puola maksaa edellä mainitun rahoitusosuuden osittain kansallisesta talousarviostaan ja osittain Phare-ohjelman maakohtaisesta ohjelmastaan. Jollei Phare-ohjelman erillisestä ohjelmointimenettelystä muuta johdu, pyydetyt Phare-varat siirretään Puolalle erillisellä rahoituspöytäkirjalla. Nämä varat muodostavat yhdessä Puolan kansallisesta talousarviosta tuleva osan kanssa Puolan kansallisen rahoitusosuuden, josta se suorittaa maksuja komission vuotuisen rahoitusosuuden mukaisesti.

3. Phare-varoja pyydetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 2505800 euroa ohjelman rahoitusosuuteen vuonna 2000,

- loppuosa Puolan rahoitusosuudesta maksetaan maan kansallisesta talousarviosta.

4. Ohjelmaan sovelletaan 21 päivänä joulukuuta 1977 annettua Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta(1) erityisesti Puolan rahoitusosuuden hallinnoinnin osalta.

Komissio suorittaa Puolan edustajien ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat osallistumisesta tarkkailijoina liitteessä I olevassa 11 kohdassa tarkoitetun komitean työskentelyyn tai muihin ohjelman täytäntöönpanoon liittyviin kokouksiin, samoin perustein ja samojen menettelyjen mukaisesti, joita kulloinkin sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioista olevien valtioista riippumattomien järjestöjen asiantuntijoihin.

5. Tämän päätöksen tultua voimaan ja kunkin seuraavan vuoden alussa komissio pyytää Puolaa maksamaan sen rahoitusosuutta ohjelmaan vastaavat varat.

Rahoitusosuus ilmaistaan euroina, ja se maksetaan komission euromääräiselle pankkitilille.

Puola maksaa rahoitusosuutensa rahoituspyynnön mukaisesti:

- viimeistään 1 päivänä toukokuuta sen osuuden, joka rahoitetaan Puolan kansallisesta talousarviosta, edellyttäen, että komissio lähettää rahoituspyynnön ennen 1 päivää huhtikuuta, tai viimeistään kuukauden kuluttua rahoituspyynnön lähettämisestä, jos tämä tapahtuu myöhemmin,

- viimeistään 1 päivänä toukokuuta sen osuuden, joka rahoitetaan Phare-ohjelmasta, edellyttäen, että vastaavat määrät on toimitettu Puolalle tähän mennessä, tai viimeistään 30 päivän kuluessa kyseisten varojen toimittamisesta Puolalle.

Jos rahoitusosuuden maksu viivästyy, Puola maksaa viivästyskorkoa maksamattomalle määrälle eräpäivästä alkaen. Viivästyskorkona käytetään eräpäivänä voimassa olevaa Euroopan keskuspankin euromääräisiin toimiinsa soveltamaa korkoa korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä.

(1) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2779/98 (EYVL L 347, 23.12.1998, s. 3).