22000A0621(01)

Euro-välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista - Pöytäkirja N:o 1 Israelista peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavista järjestelyistä - Pöytäkirja N:o 2 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Israeliin tuonnissa sovellettavista järjestelyistä - Pöytäkirja N:o 3 kasvinsuojelukysymyksistä - Pöytäkirja N:o 4 käsitteen "peräisin olevat tuotteet" (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä - Pöytäkirja N:o 5 hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa - Yhteiset julistukset - Kirjeenvaihtona tehty sopimus ratkaisemattomista kahdenvälisistä kysymyksistä - Kirjeenvaihtona tehty sopimus pöytäkirjasta 1, joka koskee yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 0603 10 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvaan tuontia - Kirjeenvaihtona tehty sopimus Uruguayn kierroksen sopimusten täytäntöönpanosta - Euroopan yhteisön julistukset - Israelin julistus

Virallinen lehti nro L 147 , 21/06/2000 s. 0003 - 0171


Euro-Välimeri-sopimus

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen osapuolet, jäljempänä "jäsenvaltiot", ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖ,

jäljempänä "yhteisö", sekä

ISRAELIN VALTIO,

jäljempänä "Israel", jotka

PITÄVÄT merkittävänä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin välisiä perinteisiä siteitä ja niiden yhteisiä arvoja,

KATSOVAT yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin haluavan vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuden ja kumppanuuden pohjalta kestävät suhteet sekä edistää Israelin talouden yhdentymistä Euroopan talouteen,

KATSOVAT osapuolten arvostaman taloudellisen vapauden periaatteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden noudattamisen ja erityisesti ihmisoikeuksien sekä kansanvallan noudattamisen olevan itse assosioinnin perusta,

OVAT TIETOISIA tarpeesta yhdistää ponnistelunsa poliittisen vakauden ja taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi kannustamalla alueellista yhteistyötä,

HALUAVAT aloittaa säännöllisen poliittisen vuoropuhelun molempia osapuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä kysymyksistä sekä kehittää sitä,

HALUAVAT ylläpitää ja tehostaa osapuolten edun mukaista vuoropuhelua talouteen, tieteeseen, tekniikkaan, kulttuuriin, audiovisuaaliseen alaan ja yhteiskuntaan liittyvistä seikoista,

KATSOVAT yhteisön ja Israelin kannattavan vapaakauppaa ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (GATT), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksen neuvotteluissa, määrättyjen oikeuksien ja velvoitteiden noudattamista, ja

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällä assosiointisopimuksella luodaan uusi ilmapiiri osapuolten taloudellisille suhteille ja erityisesti kaupan, sijoitusten sekä taloudellisen ja teknologisen yhteistyön aloille,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1. Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin välinen assosiointi.

2. Tämän sopimuksen tavoitteena on:

- luoda asianmukaiset kehykset osapuolten väliselle poliittiselle vuoropuhelulle, jotta mahdollistettaisiin tiiviiden poliittisten suhteiden kehittäminen,

- edistää yhteisön ja Israelin välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä muun muassa laajentamalla tavaroiden ja palvelujen kauppaa, vapauttamalla vastavuoroisesti sijoittautumisoikeutta, vapauttamalla edelleen asteittain julkisia hankintoja ja pääoman vapaata liikkuvuutta sekä tehostamalla tieteen ja tekniikan alan yhteistyötä ja edesauttaa siten yhteisössä ja Israelissa taloudellisen toiminnan ripeää kehitystä, elinehtojen ja työllisyysolosuhteiden paranemista, tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta,

- kannustaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on rauhanomaisen rinnakkaiselon vahvistaminen sekä taloudellinen ja poliittinen vapaus,

- edistää yhteistyötä muilla vastavuoroisen edun mukaisilla aloilla.

2 artikla

Osapuolten väliset suhteet ja kaikki tämän sopimuksen määräykset perustuvat kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mikä ohjaa heidän sisäpolitiikkaansa ja kansainvälistä politiikkaansa ja muodostaa sopimuksen olennaisen osan.

I OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1. Osapuolet aloittavat säännöllisen poliittisen vuoropuhelun. Sen avulla vahvistetaan niiden välisiä suhteita, edistetään kestävän kumppanuuden kehittämistä ja lisätään molemminpuolista ymmärtämystä ja solidaarisuutta.

2. Poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön tavoitteena on erityisesti:

- kehittää edelleen parempaa molemminpuolista ymmärrystä sekä voimakkaampaa näkökohtien lähenemistä kansainvälisissä kysymyksissä, erityisesti sellaisissa, joilla voi olla huomattavat seuraukset jommallekummalle osapuolelle,

- antaa osapuolille mahdollisuus ottaa huomioon toisen osapuolen näkökohdat ja edut,

- vahvistaa alueellista turvallisuutta ja vakautta.

4 artikla

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kaikki molempia osapuolia kiinnostavat aiheet, ja sen tavoitteena on tehdä tietä uusille yhteistyömuodoille yhteisten päämäärien, erityisesti rauhan, turvallisuuden ja kansanvallan tavoittelemiseksi.

5 artikla

1. Poliittisella vuoropuhelulla helpotetaan yhteisten aloitteiden tavoittelua, ja se tapahtuu erityisesti:

a) ministeritasolla;

b) toisaalta Israelia toisaalta neuvoston puheenjohtajistoa ja komissiota edustavien korkeiden virkamiesten (poliittisten johtajien) tasolla;

c) käyttämällä täysimääräisesti kaikkia diplomaattisia yhteyksiä ja mukaan lukien säännöllisiä virkamiesten tilanneselostuksia, neuvotteluja kansainvälisten kokousten yhteydessä ja kolmansissa maissa olevien diplomaattisten edustajien yhteyksiä;

d) säännöllisillä Israelille annettavilla tiedoilla yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mikä on vastavuoroista;

e) kaikilla muilla keinoilla, jotka voivat antaa hyödyllisen panoksen tämän vuoropuhelun tiivistämiselle, kehittämiselle ja syventämiselle.

2. Euroopan parlamentin ja Israelin kansanedustuslaitoksen (knessetin) välillä käydään poliittista vuoropuhelua.

II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

1 LUKU

PERUSPERIAATTEET

6 artikla

1. Yhteisön ja Israelin välistä vapaakauppa-aluetta vahvistetaan tässä sopimuksessa esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja muiden monenkeskisten tavaroiden kauppaa koskevien Maailman kauppajärjestön (WTO) perustavan sopimuksen, jäljempänä "GATT", liitteenä olevien sopimusten määräysten mukaisesti.

2. Yhdistettyä nimikkeistöä ja Israelin tullitariffia käytetään tavaroiden luokitteluun osapuolten välisessä kaupassa.

2 LUKU

TEOLLISUUSTUOTTEET

7 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan muihin yhteisöstä ja Israelista peräisin oleviin tuotteisiin kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettuihin ja, Israelista peräisin olevien tuotteiden osalta, muihin kuin tämän sopimuksen liitteessä I tarkoitettuihin.

8 artikla

Tuonti- ja vientitullit ja kaikki niitä vaikutukseltaan vastaavat maksut ovat kiellettyjä yhteisön ja Israelin välillä. Tätä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

9 artikla

1. a) Tämän luvun määräykset eivät estä yhteisöä säilyttämästä maatalousosaa suhteessa tämän sopimuksen liitteessä II lueteltuihin Israelista peräisin oleviin tavaroihin, poikkeuksena liitteessä III luetellut tavarat.

b) Tämä maatalousosa lasketaan näiden tavaroiden tuottamiseen käytettyjen maataloustuotteiden yhteisön markkinahintojen ja kolmansien maiden tuontihintojen välisen erotuksen perusteella, kun perustuotteiden kokonaiskustannukset ovat suuremmat yhteisössä. Maatalousosa voi olla kiinteä maksu tai arvotulli. Tapauksissa, joissa tähän maatalousosaan on kohdistettu tulleja, se korvataan vastaavalla erityistullilla.

2. a) Tämän luvun määräykset eivät estä Israelia säilyttämästä maatalousosaa suhteessa liitteessä IV lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tavaroihin, poikkeuksena liitteessä V luetellut tavarat.

b) Tämä maatalousosa lasketaan soveltuvin osin 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kriteerien perusteella. Maatalousosa voi olla kiinteä maksu tai arvotulli.

c) Israel voi laajentaa niiden tavaroiden luetteloa, johon tätä maatalousosaa sovelletaan, edellyttäen että kyseisiä tavaroita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteessä V ja että ne sisältyvät tämän sopimuksen liitteeseen II. Ennen maatalousosan hyväksymistä se on annettava tarkastelua varten tiedoksi assosiointikomitealle, joka voi tehdä kaikki tarvittavat päätökset.

3. Poiketen 8 artiklasta yhteisö ja Israel voivat soveltaa liitteessä III ja vastaavasti liitteessä V lueteltuihin tavaroihin tulleja, jotka on ilmoitettu kunkin tuotteen osalta.

4. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettuja maatalousosia voidaan alentaa, jos yhteisön ja Israelin välisessä kaupassa vähennetään maatalouden perustuotteeseen sovellettavaa maksua tai jos sovitaan jalostettuja maataloustuotteita koskevista keskinäisistä myönnytyksistä.

5. Assosiointineuvosto vahvistaa 4 kohdassa tarkoitetun alennuksen, kyseisten tuotteiden luettelon ja tarvittaessa tariffikiintiöt, joiden rajoissa alennusta sovelletaan.

6. Yhteisön ja Israelin välisessä kaupassa alennetun maatalousosan muodossa annetun myönnytyksen alaisten tavaroiden luettelo ja näiden myönnytysten laajuus esitetään liitteessä VI.

3 LUKU

MAATALOUSTUOTTEET

10 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhteisöstä ja Israelista peräisin oleviin tuotteisiin, joiden luettelo on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II.

11 artikla

Yhteisö ja Israel vapauttavat asteittain kasvavassa määrin molempien osapuolten edun mukaisia maataloustuotteita koskevan kauppansa. Yhteisö ja Israel tarkastelevat tilannetta 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen vahvistaakseen yhteisön ja Israelin tämän tavoitteen mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen soveltamat toimenpiteet.

12 artikla

Pöytäkirjoissa 1 ja 3 lueteltujen Israelista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan kyseisissä pöytäkirjoissa esitettyjä määräyksiä.

13 artikla

Pöytäkirjoissa 2 ja 3 lueteltujen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa Israeliin sovelletaan kyseisissä pöytäkirjoissa esitettyjä määräyksiä.

14 artikla

Ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteita koskevan kaupan laajuuden sekä näiden tuotteiden erityisen herkkyyden yhteisö ja Israel tarkastelevat assosiointineuvostossa tuotekohtaisesti sekä järjestelmällisyyttä että vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuutta antaa toisilleen uusia myönnytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

15 artikla

Yhteisö ja Israel sopivat kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta tarkastelevansa mahdollisuutta antaa toisilleen vastavuoroisuuden ja keskinäisen edun perusteella myönnytyksiä kalastustuotteiden kaupassa.

4 LUKU

YHTEISET MÄÄRÄYKSET

16 artikla

Tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä yhteisön ja Israelin välillä.

17 artikla

Viennin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä yhteisön ja Israelin välillä.

18 artikla

1. Israelista peräisin olevia tuotteita yhteisöön tuotaessa niihin ei sovelleta edullisempaa kohtelua kuin se, jonka jäsenvaltiot myöntävät toisilleen.

2. Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1911/91 määräysten soveltamista.

19 artikla

1. Osapuolet pidättyvät kaikkien sellaisten sisäisten verotuksen kaltaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen soveltamisesta, jotka välittömästi tai välillisesti saattavat toisen osapuolen tuotteet ja toisen osapuolen vastaavat alkuperätuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

2. Toisen osapuolen alueelle viedyille tuotteille ei saa antaa maansisäisistä välillisistä maksuista palautusta, joka ylittää niiden osalta välillisesti tai välittömästi kannetun maksun.

20 artikla

1. Jos toisen osapuolen maatalouspolitiikan täytäntöönpanon tai joidenkin sen voimassa olevien sääntöjen muuttamisen seurauksena annetaan erityismääräyksiä tai jos toisen osapuolen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä määräyksiä muutetaan tai laajennetaan, kyseinen osapuoli voi muuttaa tästä sopimuksesta aiheutuvia järjestelyjä suhteessa tuotteisiin, joihin kyseisiä määräyksiä tai muutoksia sovelletaan.

2. Tällaisissa tapauksissa kyseisen osapuolen on otettava toisen osapuolen edut asianmukaisesti huomioon. Tätä varten osapuolet voivat neuvotella keskenään assosiointineuvostossa.

21 artikla

1. Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajaliikennejärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, edellyttäen, että niillä ei muuteta tässä sopimuksessa määrättyä kauppajärjestelmää.

2. Yhteisö ja Israel neuvottelevat assosiointineuvostossa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja tarvittaessa muusta osapuolten kolmansien maiden suhteen soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Erityisesti jonkin kolmannen maan liittyessä yhteisöön näitä neuvotteluja järjestetään sen varmistamiseksi, että yhteisön ja Israelin yhteiset edut otetaan huomioon.

22 artikla

Jos toinen osapuolista toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisissä kauppasuhteissa harjoitetaan GATT-sopimuksen VI artiklassa tarkoitettua polkumyyntiä, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tätä menettelyä vastaan GATT-sopimuksen VI artiklan täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen ja oman asiaan kuuluvan lainsäädäntönsä mukaisesti sekä 25 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

23 artikla

Jos tietyn tuotteen tuonti lisääntyy sellaisiin määriin ja sillä tavoin, että se aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa:

- vakavaa haittaa kansallisille tuottajille, joiden tuotteet ovat samankaltaisia tai suoraan kilpailuasemassa jommankumman osapuolen alueella, tai

- vakavia häiriöitä jollakin talouden alalla, tai

- vaikeuksia, jotka saattavat johtaa jonkin alueen taloudellisen tilanteen huomattavaan heikentymiseen,

yhteisö tai Israel voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 25 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

24 artikla

Jos 17 artiklan määräysten noudattaminen aiheuttaa:

i) jälleenviennin sellaiseen kolmanteen maahan, johon viejänä oleva osapuoli soveltaa kyseisten tuotteiden osalta määrällisiä viennin rajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä; tai

ii) sellaisen tuotteen vakavan puutteen tai mahdollisen puutteen, joka on olennainen viejänä olevalle osapuolelle,

ja jos edellä kuvatut tilanteet aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa huomattavia vaikeuksia viejänä olevalle osapuolelle, tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 25 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä ja ne on poistettava, kun olosuhteet eivät enää edellytä niiden jatkamista.

25 artikla

1. Jos yhteisö tai Israel soveltaa sellaisen tuotteen tuontiin, joka on omiaan aiheuttamaan 23 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupankäynnin kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle.

2. Edellä 22, 23 ja 24 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen niissä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai tapauksissa, joihin sovelletaan 3 kohdan d alakohtaa, kyseessä oleva osapuoli toimittaa assosiointikomitealle mahdollisimman pian kaikki merkittävät tiedot perusteellisen tutkimuksen suorittamiseksi kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

On valittava ensisijaisesti sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä assosiointikomitealle ja niistä neuvotellaan säännöllisesti komiteassa, erityisesti niiden poistamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

3. Sen täytäntöönpanemiseksi, mitä 2 kohdassa määrätään, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) kun kyse on 22 artiklasta, assosiointikomitealle on ilmoitettava polkumyynnin harjoittamisesta heti, kun tuojana olevan osapuolen viranomaiset ovat aloittaneet asian tutkimisen. Jos polkumyyntiä ei ole lopetettu tai jos mitään hyväksyttävää ratkaisua ei ole löydetty 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet;

b) kun kyse on 23 artiklasta, assosiointikomitealle ilmoitetaan tarkastelua varten mainitussa artiklassa tarkoitetusta tilanteesta johtuvat vaikeudet, ja se voi tehdä kaikki tarvittavat päätökset niiden poistamiseksi.

Jos assosiointikomitea tai viejänä oleva osapuoli ei ole tehnyt päätöstä vaikeuksien poistamiseksi tai ei ole löytynyt hyväksyttävää ratkaisua 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Nämä toimenpiteet eivät saa olla laajempia kuin on tarpeen ilmenneiden vaikeuksien poistamiseksi;

c) kun kyse on 24 artiklasta, assosiointikomitealle ilmoitetaan tarkastelua varten mainitussa artiklassa tarkoitetuista tilanteista johtuvat vaikeudet:

Assosiointikomitea voi tehdä tarvittavan päätöksen vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona sille on ilmoitettu ongelmasta, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa kyseisen tuotteen vientiin aiheellisia toimenpiteitä;

d) kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ennakkotieto tai ennakkotarkastelu ei ole, tapauksesta riippuen, mahdollinen, kyseinen osapuoli voi 22, 23 ja 24 artiklassa yksilöidyissä tilanteissa soveltaa viipymättä suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen korjaamiseksi, ja ilmoittaa siitä viipymättä toiselle osapuolelle.

26 artikla

Jos yhdellä tai useammalla yhteisön jäsenvaltiolla tai Israelilla on vakavia maksutasettaan koskevia vaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat sitä tai niitä vakavasti, tapauksen mukaan yhteisö tai Israel voi noudattaen GATT-sopimuksessa vahvistettuja edellytyksiä ja Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen perussääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti toteuttaa sellaisia määräaikaisia rajoitustoimenpiteitä, jotka eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen maksutasevaikeuksien poistamiseksi. Yhteisö tai Israel tapauksen mukaan antavat tällöin toiselle osapuolelle viipymättä tiedoksi nämä toimenpiteet sekä esittävät mahdollisimman pian toiselle osapuolelle aikataulun toimenpiteiden poistamiseksi.

27 artikla

Tämä sopimus ei estä tai rajoita sellaisten tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen menettelyn tai turvallisuuden vuoksi, ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän tai kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaa koskevien sääntöjen soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaisen syrjinnän harjoittamiseksi tai osapuolten välisen kaupan peitellyksi rajoittamiseksi.

28 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetty ilmaisu "peräisin olevat tuotteet" tai "alkuperätuotteet" sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät esitetään pöytäkirjassa 4.

III OSASTO

SIJOITTAUTUMISOIKEUS JA PALVELUIDEN TARJONTA

29 artikla

1. Osapuolet sopivat sopimuksen soveltamisalueen laajentamisesta koskemaan toisen osapuolen yhtiöiden sijoittautumisoikeutta toisen osapuolen alueelle ja toisen osapuolen yhtiöiden tarjoamien palvelujen vapauttamista suuntautumaan toisen osapuolen palvelujen vastaanottajille.

2. Assosiointineuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseksi tarvittavat suositukset.

Näitä suosituksia laatiessaan assosiointineuvoston on otettava huomioon vastavuoroisen suosituimmuusaseman soveltamisesta saadun kokemuksen ja palvelukauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä "GATS", ja erityisesti sen V artiklan mukaiset osapuolten velvoitteet.

3. Tämän tavoitteen toteuttamista on tarkasteltava ensimmäisen kerran assosiointineuvostossa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

30 artikla

1. Ensimmäisessä vaiheessa osapuolet vahvistavat GATS-sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja erityisesti suosituimmuusaseman keskinäisen myöntämisen tähän velvoitteeseen kuuluvilla palvelualoilla.

2. GATSin mukaisesti tätä kohtelua ei sovelleta:

a) jommankumman osapuolen jonkin GATS-sopimuksen V artiklassa määritellyn sopimuksen mukaisesti myöntämiin etuihin eikä myöskään sellaisen sopimuksen perusteella toteutettuihin toimenpiteisiin;

b) GATS-sopimukseen jommankumman osapuolen liittämän suosituimmuuslausekkeen poikkeusluettelon mukaisesti myönnettyihin muihin etuihin.

IV OSASTO

PÄÄOMIEN LIIKKUVUUS, MAKSUT, JULKISET HANKINNAT, KILPAILU JA HENKINEN OMAISUUS

1 LUKU

PÄÄOMIEN LIIKKUVUUS JA MAKSUT

31 artikla

Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja jollei 33 ja 34 artiklasta muuta johdu, yhteisö ja Israel poistavat väliltään kaikki pääomien liikkeiden rajoitukset sekä kaiken kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai pääoman sijoituspaikkaan perustuvan syrjinnän.

32 artikla

Tämän sopimuksen mukaisesti tavaroiden, henkilöiden, palveluiden tai pääoman liikkeisiin liittyvät juoksevat maksut vapautetaan rajoituksista.

33 artikla

Jollei tämän sopimuksen muista määräyksistä ja yhteisön ja Israelin muista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu, 31 ja 32 artiklan määräyksillä ei rajoiteta osapuolten välillä tämän sopimuksen voimaantulopäivänä olevien sellaisten rajoitusten soveltamista, jotka liittyvät niiden välisiin suoria investointeja, myös kiinteistöihin investointeja, sijoittautumista, rahoituspalvelujen tarjoamista tai arvopaperien hyväksymistä pääomamarkkinoille sisältäviin pääoman liikkeisiin.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta yhteisön kansalaisten Israelissa tekemien tai Israelin kansalaisten yhteisössä tekemien investointien siirtoon ulkomaille tai niistä saataviin voittoihin.

34 artikla

Jos yhteisön ja Israelin välisistä pääoman liikkeistä poikkeuksellisesti aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia yhteisön tai Israelin valuutta- tai rahapolitiikan toiminnalle, yhteisö tai vastaavasti Israel voi GATS-sopimuksessa ja Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen perussääntöjen VIII ja XIV artiklassa esitettyjen edellytysten mukaisesti toteuttaa suojatoimenpiteitä suhteessa yhteisön ja Israelin välisiin pääoman liikkeisiin enintään kuuden kuukauden aikana, jos tällaiset toimenpiteet ovat ehdottoman välttämättömiä.

2 LUKU

JULKISET HANKINNAT

35 artikla

Osapuolet toteuttavat toimenpiteitä, joiden tavoitteena on osapuolten julkisten hankintojen markkinoiden molemminpuolinen avaaminen ja yleishyödyllisellä alalla toimivien yritysten hankintamarkkinoiden molemminpuolinen avaaminen tavaroiden, töiden ja palvelujen hankkimiseksi laajemmin kuin mitä WTO:n yhteydessä tehty julkisia hankintoja koskeva sopimus molemmin puolin kattaa.

3 LUKU

KILPAILU

36 artikla

1. Seuraavat toimenpiteet ovat tämän sopimuksen moitteettomaan toimintaan soveltumattomia siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Israelin väliseen kauppaan:

i) kaikki yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien tekemät päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua;

ii) yhden tai useamman yrityksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kaikilla yhteisön tai Israelin alueilla tai merkittävällä osalla niistä;

iii) julkinen tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyä tuotantoa.

2. Assosiointineuvosto antaa tarvittavat määräykset 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kunnes nämä määräykset annetaan, sovelletaan 1 kohdan iii alakohdan täytäntöön-panemiseen GATTin VI, XVI ja XXIII artiklan tulkinnasta ja soveltamisesta tehdyn sopimuksen määräyksiä.

3. Kumpikin osapuoli varmistaa valtion tukien avoimuuden ilmoittamalla muun muassa vuosittain myönnetyn tuen kokonaismäärän ja jakautumisen toiselle osapuolelle sekä antamalla pyynnöstä tiedot tukijärjestelmistä. Toisen osapuolen pyynnöstä toinen osapuoli antaa tietoja yksittäisistä julkisen tuen erityistapauksista.

4. Edellä II osaston 3 luvussa tarkoitettujen maataloustuotteiden osalta ei sovelleta 1 kohdan iii alakohdan määräystä.

5. Jos yhteisö tai Israel katsoo, että tietty käytäntö on ensimmäisen kohdan määräysten kannalta soveltumatonta, ja:

- se ei ole asianmukaisesti määrätty 2 kohdassa tarkoitettujen soveltamista koskevien sääntöjen mukaisesti, tai

- näiden sääntöjen puuttuessa ja jos kyseinen käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa toiselle osapuolelle tai haittaa sen kansalliselle teollisuudelle, mukaan lukien palveluteollisuus,

se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta assosiointikomiteassa tai 30 työpäivän kuluttua siitä, kun se on saattanut asian mainitun komitean käsiteltäväksi.

Sellaisten käytäntöjen osalta, jotka ovat 1 kohdan iii alakohdan kannalta soveltumattomia, aiheelliset toimenpiteet voidaan toteuttaa silloin kun niihin sovelletaan GATT-sopimusta, ainoastaan mainitussa sopimuksessa tai muussa sen yhteydessä neuvotellussa ja osapuolten välillä sovellettavassa asiakirjassa vahvistettujen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti.

6. Sen estämättä, mitä 2 kohdan mukaisesti annetuissa vastakkaisissa säännöksissä säädetään, osapuolet vaihtavat tietoja ammatillisen salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden sallimissa rajoissa.

37 artikla

1. Jäsenvaltiot ja Israel mukauttavat asteittain kaikki valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että viidennen vuoden loppuun mennessä tämän sopimuksen voimaantulosta tavaroiden hankinnan ja myynnin edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Israelin kansalaisten välillä.

2. Assosiointikomitealle on ilmoitettava tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

38 artikla

Julkisten yritysten osalta ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiointineuvosto varmistaa, että viidennestä vuodesta alkaen tämän sopimuksen voimaantulosta ei hyväksytä tai pidetä voimassa yhtään yhteisön ja Israelin välistä kaupankäyntiä häiritsevää toimenpidettä osapuolten etujen vastaisesti. Tämä määräys ei estä oikeudellisesti tai tosiasiallisesti näille yrityksille kuuluvien erityistehtävien suorittamista.

4 LUKU

HENKINEN, TEOLLINEN JA KAUPALLINEN OMAISUUS

39 artikla

1. Tämän artiklan ja liitteen VII määräysten mukaisesti osapuolet myöntävät ja varmistavat henkiseen omaisuuteen, teollisoikeuteen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojelun korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien tehokkaat keinot tällaisten oikeuksien voimaansaattamiseksi.

2. Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan ja liitteen VII täytäntöönpanoa. Jos henkisen omaisuuden, teollisoikeuden ja kaupallisen omaisuuden alalla ilmenee kaupankäyntiin vaikuttavia vaikeuksia, assosiointikomiteassa aloitetaan pikaisesti neuvottelut jommankumman osapuolen pyynnöstä molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

V OSASTO

YHTEISTYÖ TIETEEN JA TEKNIIKAN ALALLA

40 artikla

Osapuolet sitoutuvat tehostamaan yhteistyötään tieteen ja tekniikan alalla. Tämän tavoitteen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt esitetään tätä tarkoitusta varten tehdyissä erillisissä sopimuksissa.

VI OSASTO

YHTEISTYÖ TALOUDEN ALALLA

41 artikla

Tavoitteet

Yhteisö ja Israel sitoutuvat kannustamaan taloudellista yhteistyötään molempien etujen mukaisesti ja tämän sopimuksen yleistavoitteiden mukaisen vastavuoroisuuden periaatteen perusteella.

42 artikla

Soveltamisala

1. Yhteistyö kohdistuu pääasiassa aloihin, jotka edistävät yhteisön ja Israelin talouksien lähentymistä, tai niihin, jotka luovat kasvua tai työpaikkoja. Tärkeimmät yhteistyöalat esitetään 44-57 artiklassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta sisällyttää yhteistyötä muille osapuolten edun mukaisille aloille.

2. Ympäristön suojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen otetaan huomioon pantaessa täytäntöön taloudellisen yhteistyön eri aloja, jotka ovat näiden kannalta merkittäviä.

43 artikla

Menetelmät ja yksityiskohtaiset säännöt

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan erityisesti:

a) osapuolten välisellä säännöllisellä taloudellisella vuoropuhelulla, johon kuuluvat talouspolitiikan alat ja erityisesti veropolitiikka, maksutase- ja rahapolitiikka ja jolla tehostetaan talouspolitiikkaa hoitavien viranomaisten välistä tiivistä yhteistoimintaa, kutakin toimivaltaansa kuuluvilla aloilla assosiointineuvoston tai sen nimeämän muun foorumin yhteydessä;

b) kullakin yhteistyöalalla toteutettavalla säännöllisellä tietojen ja ajatusten vaihdolla, mukaan lukien virkamiesten ja asiantuntijoiden kokoukset;

c) neuvonnan, asiantuntemuksen ja koulutuksen vaihdolla;

d) yhteisesti toteutettavien toimien, kuten seminaarien ja työryhmien täytäntöönpanolla;

e) antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua säädösvalmistelussa;

f) yhteistyöhön liittyviä tietoja levittämällä.

44 artikla

Alueellinen yhteistyö

Osapuolten on rohkaistava alueellisen yhteistyön edistämiseksi suunniteltuja toimia.

45 artikla

Yhteistyö teollisuuden alalla

Osapuolet kannustavat yhteistyötään erityisesti seuraavilla alueilla:

- yhteisön ja Israelin taloudellisten toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen, mukaan lukien Israelin pääsy yhteisön yritysten lähentämisverkostoihin tai hajautetun yhteistyön verkkoihin,

- Israelin teollisuustuotannon monipuolistaminen,

- yhteisön ja Israelin pienten ja keskisuurten yritysten välinen yhteistyö,

- investointirahoituksen vaivattomampi saatavuus,

- tieto ja tukipalvelut,

- uudistusten kannustaminen.

46 artikla

Maatalous

Osapuolet keskittävät yhteistyönsä erityisesti seuraavaan:

- osapuolten täytäntöönpaneman politiikan tukeminen tuotannon monipuolistamiseksi,

- ympäristöystävällisen maatalouden kannustaminen,

- vapaaehtoisuuteen perustuvat tiiviimmät suhteet osapuolten kauppaa ja ammatteja edustavien yritysten, ryhmien ja järjestöjen välillä,

- tekninen apu ja kouluttaminen,

- kasvinsuojelu ja eläinlääkintästandardien yhdenmukaistaminen,

- maaseudun yhtenäinen kehittäminen, mukaan lukien peruspalveluiden parantaminen ja niihin liittyvän taloudellisen toiminnan kehittäminen,

- maaseutualueiden välinen yhteistyö, maaseudun kehittämiseen liittyvien kokemusten ja taitotiedon vaihto.

47 artikla

Standardit

Osapuolet pyrkivät vähentämään standardoinnissa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa olevia eroja. Tätä varten osapuolet tekevät tarvittaessa vastavuoroista tunnistamista koskevia sopimuksia vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla.

48 artikla

Rahoituspalvelut

Osapuolet toimivat yhteistyössä, tarvittaessa sopimuksia tekemällä, yhteisten sääntöjen ja standardien hyväksymiseksi muun muassa pankkipalvelujen, vakuutusalan ja muiden rahoitussektoreiden kirjanpito-, valvonta- ja säätelyjärjestelmille.

49 artikla

Tulli

1. Osapuolet sitoutuvat kehittämään tulliyhteistyötä varmistaakseen, että kaupankäyntiä koskevat määräykset otetaan huomioon. Tätä varten niiden on aloitettava tulliasioita koskeva vuoropuhelu.

2. Yhteistyön on keskityttävä tullimenettelyjen yksinkertaistamiseen ja tietokoneistamiseen, ja se on toteutettava erityisesti asiantuntijoiden ammattikoulutuksella ja näiden välisellä tietojen vaihdolla.

3. Osapuolten hallintoviranomaisten on annettava toisilleen keskinäistä apua tulliasioissa pöytäkirjan N:o 5 määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä yhteistyön muotoja, erityisesti huumausaineiden ja rahanpesun torjunnan osalta.

50 artikla

Ympäristö

1. Osapuolet kannustavat yhteistyötä tavoitteenaan ympäristön pilaantumisen ehkäisy, saastumisen valvonta ja luonnonvarojen järkiperäisen käytön varmistaminen kestävän kehityksen takaamiseksi ja alueellisten ympäristöhankkeiden kannustamiseksi.

2. Yhteistyö keskittyy erityisesti seuraaviin alueisiin:

- aavikoituminen,

- Välimeren vedenlaatu ja merien saastumisen valvonta ja ehkäisy,

- jätehuolto,

- saltaatio,

- herkkien rannikkoalueiden ympäristön hallinta,

- ympäristöasioiden opetus ja tiedostaminen,

- kehittyneiden ympäristönhallinnan välineiden ja ympäristön valvonta- ja tarkkailumenetelmien käyttö, mukaan lukien ympäristön tietojärjestelmien (EIS) ja ympäristövaikutusten arvioinnin käyttö,

- teollisuuden kehityksen vaikutus ympäristöön yleensä ja teollisuuslaitosten turvallisuuteen erityisesti,

- maatalouden vaikutus maaperään ja veden laatuun.

51 artikla

Energia

1. Osapuolet katsovat, että maapallon lämpeneminen ja fossiilisten polttoaineiden vähentyminen ovat ihmiskunnan vakavia uhkia. Osapuolet toimivat sen vuoksi yhteistyössä tarkoituksenaan kehittää uusiutuvia energianlähteitä, varmistaa ympäristön saastumisen rajoittamiseen liittyvä polttoaineiden käyttö ja energiansäästön kannustaminen.

2. Osapuolten on pyrittävä kannustamaan alueellisen yhteistyön edistämiseen suunniteltuja toimia esimerkiksi kaasun, öljyn ja sähkön siirtämiseen liittyvissä kysymyksissä.

52 artikla

Tietoinfrastruktuurit ja televiestintä

Osapuolet kannustavat tietoinfrastruktuurien ja televiestinnän kehittämiseen liittyvää, keskinäisen edun mukaista yhteistyötä. Yhteistyö keskittyy ensisijaisesti tutkimukseen ja tekniseen kehittämiseen, standardien yhdenmukaistamiseen ja teknologian nykyaikaistamiseen liittyvään toimintaan.

53 artikla

Liikenne

1. Osapuolet kannustavat liikenteen ja siihen liittyvän infrastruktuurin alan yhteistyötä parantaakseen matkustajien ja tavaroiden liikkuvuuden tehokkuutta sekä kahdenvälisellä että alueellisella tasolla.

2. Yhteistyö keskittyy erityisesti seuraavaan:

- meri- ja ilmaliikenteen turvallisuutta koskevien korkeiden standardien saavuttaminen; tätä varten osapuolten on aloitettava tiedonvaihtoon tarkoitettuja asiantuntijatason neuvotteluja,

- teknisen välineistön standardointi, erityisesti yhdistettyjen kuljetusten, eri kuljetusmuotoja käyttävien kuljetusten ja uudelleenlastauksen osalta,

- yhteisten teknisten ja tutkimusohjelmien kannustaminen.

54 artikla

Matkailu

Osapuolet vaihtavat tietoja valmismatkailun kehityksestä ja matkailun markkinointihankkeista, matkailuun liittyvistä esittelyistä, näyttelyistä, kokouksista ja julkaisuista.

55 artikla

Lainsäädäntöjen lähentäminen

Osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan lähentämään vastaavia lainsäädäntöjään helpottaakseen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

56 artikla

Huumausaineet ja rahanpesu

1. Osapuolet toimivat yhteistyössä erityisenä tarkoituksenaan:

- tehostaa menettelyjä ja toimenpiteitä huumaavien lääkkeiden ja psykotrooppisten aineiden tarjonnan ja laittoman kaupan ehkäisemisessä ja näiden tuotteiden väärinkäytön vähentämisessä,

- kannustaa kysynnän vähentämiseen tähtäävää yhteistä menettelyä,

- estää osapuolten rahoitusjärjestelmien käyttö rikollisesta toiminnasta yleensä ja erityisesti huumausaineiden kaupasta saadun pääoman rikollisen alkuperän häivyttämiseen.

2. Yhteistyötä toteutetaan vaihtamalla tietoja ja tarvittaessa yhteistoiminnalla, joka kohdistuu:

- kansallisen lainsäädännön luonnosteluun ja täytäntöönpanoon,

- huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaan,

- sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitosten ja tietojärjestelmien perustamiseen sekä näihin liittyvien hankkeiden täytäntöönpanoon, mukaan lukien koulutus ja tutkimushankkeet,

- rahanpesun ja kemiallisten lähtöaineiden väärinkäytön torjuntaan liittyvien korkeimpien mahdollisten kansainvälisten, erityisesti rahanpesutyöryhmän (FATF) ja kemikaalityöryhmän (CATF) hyväksymien standardien täytäntöönpanoon.

3. Osapuolet määrittävät yhdessä vastaavan lainsäädäntönsä mukaisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista yhteistyöstrategioista ja -menetelmistä. Toimista, jollei niitä toteuteta yhdessä, neuvotellaan ja ne yhteensovitetaan tiiviisti.

Toimintaan voivat osallistua toimivaltuuksiensa mukaisesti asiaan kuuluvat valtion ja yksityiset laitokset yhteistyössä Israelin sekä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivaltaisten toimielinten kanssa.

57 artikla

Siirtolaisuus

Osapuolet toimivat yhteistyössä erityisenä tarkoituksenaan:

- määritellä siirtolaisuuspolitiikkaa koskevat keskinäisen edun mukaiset alueet,

- lisätä laittomien siirtolaisvirtojen ehkäisyyn tai hillitsemiseen tarkoitettujen toimenpiteiden tehokkuutta.

VII OSASTO

YHTEISTYÖ AUDIOVISUAALISELLA ALALLA JA KULTTUURIKYSYMYKSISSÄ SEKÄ TIEDOTUKSEN JA VIESTINNÄN ALALLA

58 artikla

1. Osapuolet sitoutuvat kannustamaan audiovisuaalisen alan yhteistyötä yhteisen edun mukaisesti.

2. Osapuolet tarkastelevat keinoja Israelin assosioimiseksi tämän alan yhteisön aloitteisiin, jolloin yhteistyö olisi mahdollista yhteistuotannon, koulutuksen, kehittämisen ja jakelun aloilla.

59 artikla

Osapuolet kannustavat opetuksen, koulutuksen ja nuorisovaihdon alan yhteistyötä. Yhteistyöaloihin voivat erityisesti kuulua nuorisovaihdot, yhteistyö yliopistojen ja muiden oppilaitosten välillä sekä kielikoulutuksen että kääntämisen alalla ja muut keinot, joilla edistetään osapuolten kulttuurien välistä parempaa ymmärtämystä.

60 artikla

Osapuolet kannustavat yhteistyötä kulttuurin alalla. Yhteistyöaloihin voi erityisesti kuulua kääntäminen, taideteosten ja taiteilijoiden vaihto, historiallisten ja kulttuurillisten muistomerkkien ja paikkojen entisöinti, kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden koulutus, Eurooppa-suuntautuneiden kulttuuritapahtumien järjestäminen, keskinäisen tietoisuuden kohottaminen ja osallistuminen merkittävistä kulttuuritapahtumista tiedottamiseen.

61 artikla

Osapuolet kannustavat yhteisesti kiinnostavia tiedotuksen ja viestinnän alan toimia.

62 artikla

Yhteistyö pannaan täytäntöön erityisesti:

a) osapuolten välisellä säännöllisellä vuoropuhelulla;

b) kullakin yhteistyöalalla toteutettavalla säännöllisellä tietojen ja ajatusten vaihdolla, mukaan lukien virkamiesten ja asiantuntijoiden kokoukset;

c) neuvonnan, asiantuntemuksen ja koulutuksen vaihdolla;

d) yhteisesti toteutettavien toimien, kuten seminaarien ja työryhmien täytäntöönpanolla;

e) antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua säädösvalmistelussa;

f) yhteistyöaloitteisiin liittyviä tietoja levittämällä.

VIII OSASTO

SOSIAALISET KYSYMYKSET

63 artikla

1. Osapuolet käyvät vuoropuhelua kaikista yhteisen edun mukaisista näkökohdista. Vuoropuhelu kattaa erityisesti jälkiteollisten yhteiskuntien sosiaalisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi työttömyys, vammaisten kuntoutus, miesten ja naisten tasavertainen kohtelu, työvoimasuhteet, ammattikoulutus, työturvallisuus ja terveydenhoito jne.

2. Yhteistyötä toteutetaan asiantuntijakokousten, seminaarien ja työryhmien välityksellä.

64 artikla

1. Jonkin jäsenvaltion alueella laillisesti työskentelevien israelilaisten työntekijöiden ja heidän siellä laillisesti asuvien perheenjäsentensä sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimiseksi olisi sovellettava seuraavia määräyksiä, ellei kussakin jäsenvaltiossa sovellettavista edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu:

- näiden työntekijöiden eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus, työskentely ja asumiskaudet lasketaan yhteen vanhuuden, kuoleman ja työkyvyttömyyden perusteella maksettavien eläkkeiden ja elinkorkojen osalta sekä heidän ja heidän perheenjäsentensä sairaanhoidon osalta,

- nämä työntekijät saavat siirtää vapaasti Israeliin vastuussa olevan jäsenvaltion tai vastuussa olevien jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti sovellettavaan kurssiin, vanhuuden, kuoleman, työtapaturman tai ammattitaudin sekä työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläkkeet ja elinkorot lukuun ottamatta maksuihin perustumattomia eläkkeitä ja elinkorkoja,

- nämä työntekijät saavat perhe-etuudet edellä tarkoitetuille perheenjäsenilleen.

2. Israel myöntää työntekijöille, jotka ovat jäsenvaltioiden kansalaisia ja työskentelevät laillisesti sen alueella, sekä heidän siellä laillisesti asuville perheenjäsenilleen 1 kohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua vastaavan kohtelun, ellei Israelissa sovellettavista edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu.

65 artikla

1. Assosiointineuvosto päättää 64 artiklassa olevien tavoitteiden täytäntöönpanoa koskevista määräyksistä.

2. Assosiointineuvosto päättää hallinnollista yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 kohdan sisältämien määräysten täytäntöönpanoon tarvittavan hallinnon ja valvonnan takaamiseksi.

66 artikla

Assosiointineuvoston 65 artiklan mukaisesti päättämillä järjestelyillä ei vaikuteta millään lailla Israelin ja jäsenvaltioiden välisistä kahdenvälisistä järjestelyistä aiheutuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin, jos näillä järjestelyillä myönnetään edullisempi kohtelu Israelin kansalaisille tai jäsenvaltioiden kansalaisille.

IX OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

67 artikla

Perustetaan assosiointineuvosto, joka kokoontuu ministeritasolla kerran vuodessa ja aina olosuhteiden niin vaatiessa puheenjohtajansa aloitteesta työjärjestyksessään määrätyin edellytyksin. Se tarkastelee tärkeitä sopimukseen liittyviä kysymyksiä sekä kaikkia muita molempien etua koskevia kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kysymyksiä.

68 artikla

1. Assosiointineuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Israelin valtion hallituksen jäsenistä.

2. Assosiointineuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Assosiointineuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa sen työjärjestyksessä määrättävin edellytyksin.

4. Assosiointineuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Israelin valtion hallituksen jäsen assosiointineuvoston työjärjestyksessä esitettyjen määräysten mukaisesti.

69 artikla

1. Assosiointineuvosto käyttää päätösvaltaa tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä määrätyissä tapauksissa.

Nämä päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiointineuvosto voi myös antaa tarvittavia suosituksia.

2. Assosiointineuvosto tekee päätökset ja antaa suositukset osapuolten yhteisellä sopimuksella.

70 artikla

1. Perustetaan assosiointikomitea, jonka tehtävänä on sopimuksen hallinnointi, jollei assosiointineuvostolle annetusta toimivallasta muuta johdu.

2. Assosiointineuvosto voi siirtää assosiointikomitealle minkä tahansa toimivaltansa kokonaan tai osittain.

71 artikla

1. Assosiointikomitea, joka kokoontuu virkamiestasolla, muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten edustajista sekä Israelin valtion hallituksen edustajista.

2. Assosiointikomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Assosiointikomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajiston edustaja ja Israelin valtion hallituksen edustaja.

72 artikla

1. Assosiointikomitealla on päätösvalta sopimuksen hallinnoinnissa sekä niillä aloilla, joilla assosiointineuvosto on siirtänyt sille toimivaltansa; se tekee päätöksensä osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

Päätökset velvoittavat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

73 artikla

Assosiointineuvosto toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet yhteistyön ja yhteyksien edistämiseksi Euroopan parlamentin ja Israelin valtion kansanedustuslaitoksen (knesset) välillä sekä yhteisön talous- ja sosiaalikomitean ja Israelin talous- ja sosiaalineuvoston välillä.

74 artikla

Assosiointineuvosto toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet yhteistyön ja yhteyksien edistämiseksi Euroopan parlamentin ja Israelin valtion kansanedustuslaitoksen (knesset) välillä sekä yhteisön talous- ja sosiaalikomitean ja Israelin talous- ja sosiaalineuvoston välillä.

75 artikla

1. Kumpikin osapuoli voi saattaa kaikki tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat erimielisyydet assosiointineuvoston käsiteltäväksi.

2. Assosiointineuvosto voi ratkaista erimielisyyden päätöksellään.

3. Kummankin osapuolen on toteutettava 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4. Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, kumpikin osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen valitsemisesta; toisen osapuolen on tällöin valittava toinen välimies kahden kuukauden kuluessa. Tässä menettelyssä yhteisöä ja jäsenvaltioita pidetään erimielisyydessä yhtenä osapuolena.

Assosiointineuvosto valitsee kolmannen välimiehen.

Välimiehet tekevät päätöksensä enemmistöllä.

Kummankin riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen noudattamiseksi vaaditut toimenpiteet.

76 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a) joita se pitää tarpeellisina estääkseen sen keskeisten turvallisuusetujen vastaisten tietojen levittämisen;

b) jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustuksen kannalta välttämättömään tutkimus- tai kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c) joita se pitää oman turvallisuutensa kannalta keskeisinä yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä levottomuuksissa, sotatilanteessa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa, tai täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

77 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisaloilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siinä olevien erityismääräysten soveltamista:

- Israelin yhteisöön soveltama järjestely ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yritysten välillä,

- yhteisön Israeliin soveltama järjestely ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjintään Israelin kansalaisten tai sen yritysten välillä.

78 artikla

Välittömän verotuksen osalta sopimuksen määräykset eivät:

- laajenna toisen osapuolen kansainvälisessä sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, johon tämä osapuoli on sidottu, verotuksen alalla myöntämiä etuja,

- estä toista osapuolta hyväksymästä tai soveltamasta veropetoksen tai veronkierron estämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä,

- estä toisen osapuolen oikeutta soveltaa asiaa koskevia verolainsäädäntönsä määräyksiä verovelvollisiin, jotka asuinpaikkansa suhteen eivät ole samanlaisessa asemassa.

79 artikla

1. Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleis- tai erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia niiden tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Ne huolehtivat, että tässä sopimuksessa vahvistetut tavoitteet saavutetaan.

2. Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että toinen osapuoli ei ole täyttänyt jotakin sille tämän sopimuksen mukaisesti kuuluvaa velvoitetta, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Ensin sen on, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, toimitettava assosiointineuvostolle kaikki asiaa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tilanteen perusteellista tarkastelua varten osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun saavuttamiseksi.

Toimenpiteitä valittaessa on annettava etusija sellaisille toimenpiteille, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.

Nämä toimenpiteet annetaan viipymättä tiedoksi assosiointineuvostolle ja niistä neuvotellaan assosiointineuvostossa toisen osapuolen pyynnöstä.

80 artikla

Pöytäkirjat 1-5 ja liitteet I-VII ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Julistukset ja kirjeenvaihdot ovat päätösasiakirjassa, joka on erottamaton osa sopimusta.

81 artikla

Tässä sopimuksessa ilmaisulla "osapuolet" tarkoitetaan toisaalta yhteisöä tai jäsenvaltioita tai yhteisöä ja sen jäsenvaltioita niiden vastaavan toimivallan mukaisesti ja toisaalta Israelia.

82 artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Tätä sopimusta lakataan soveltamasta kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

83 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksia näissä perustamissopimuksissa määrätyin edellytyksin, sekä Israelin valtion alueeseen.

84 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja heprean kielellä jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen, talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan.

85 artikla

Osapuolten on hyväksyttävä tämä sopimus omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

Tämä sopimus korvaa heti voimaan tultuaan Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 1975 allekirjoitetut Euroopan talousyhteisön ja Israelin valtion välisen sopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen sopimuksen.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait ΰ Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addμ venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissδ kahdentenakymmenentenδ pδivδnδ marraskuuta vuonna tuhatyhdeksδnsataayhdeksδnkymmentδviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

>PIC FILE= "L_2000147FI.001801.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk Belgiλ/Fόr das Kφnigreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000147FI.001802.TIF">

Cette signature engage ιgalement la Communautι franηaise, la Communautι flamande, la Communautι germanophone, la Rιgion wallonne, la Rιgion flamande et la Rιgion de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flδmische Gemeinschaft, die Franzφsische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flδmische Region und die Region Brόssel-Hauptstadt.

Pε Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2000147FI.001803.TIF">

Fόr die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000147FI.001901.TIF">

>ISO_7>Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2000147FI.001902.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2000147FI.001903.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2000147FI.001904.TIF">

Thar cheann na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_2000147FI.001905.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000147FI.001906.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000147FI.002001.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000147FI.002002.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000147FI.002003.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000147FI.002004.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2000147FI.002005.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000147FI.002006.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000147FI.002101.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2000147FI.002102.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147FI.002103.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147FI.002104.TIF">

LIITELUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE I

LUETTELO 7 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TAVAROISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

LUETTELO 9 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TAVAROISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

LUETTELO 9 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TAVAROISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

LUETTELO 9 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUTUISTA TAVAROISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

LUETTELO 9 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TAVAROISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

LUETTELO TAVAROISTA, JOITA KOSKEE 9 ARTIKLAN 6 KOHDASSA TARKOITETTU MYÖNNYTYS

Taulukko 1: tavarat, joita koskee 9 artiklan 6 kohdan myönnytys

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2: Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Israeliin sovelletaan jäljempänä esitettyjä myönnytyksiä

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VII

HENKINEN, TEOLLINEN JA KAUPALLINEN OMAISUUS, JOTA TARKOITETAAN 39 ARTIKLASSA

1. Israel yhtyy sopimuksen voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden lopussa seuraaviin monenvälisiin, henkistä, teollista ja kaupallista omaisuutta koskeviin sopimuksiin, jonka osapuolia jäsenvaltiot ovat ja joita ne tosiasiallisesti soveltavat:

- Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehty Bernin yleissopimus (Pariisin sopimuskirja 1971)

- Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus (Tukholman sopimuskirja 1967, muutos 1979)

- Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (Madrid 1989)

- Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutos 1980)

- Patenttiyhteistyösopimus (Washington 1970, muutos 1979 ja 1984)

Assosiointineuvosto voi päättää, että tätä kohtaa sovelletaan muihin monenvälisiin sopimuksiin tällä alalla.

2. Israel ratifioi tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan toisen vuoden lopussa kansainvälisen yleissopimuksen esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (Rooma 1961).

3. Osapuolet vahvistavat pitävänsä tärkeinä seuraaviin monenvälisiin yleissopimuksiin perustuvia velvoitteita:

- Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin sopimus (Tukholman sopimuskirja 1967, muutos 1979)

- Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus (Geneve 1977, muutos 1979)

- Uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (Uusia kasvilajikkeita suojaava liitto) (Geneven sopimuskirja 1991).

LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 1

Israelista peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavista järjestelyistä

1. Liitteessä lueteltuja, Israelista peräisin olevia tuotteita saa tuoda yhteisöön jäljempänä ja liitteessä ilmoitetuin edellytyksin.

2. a) Tuontitullit poistetaan tai niitä alennetaan sarakkeessa "A" ilmoitetussa suhteessa.

b) Tietyille tuotteille, joille yhteisessä tullitariffissa määrätään arvotulli ja erityistulli, sarakkeessa "A" ja sarakkeessa "C" ilmoitettua alennusprosenttia sovelletaan ainoastaan arvotulliin. Nimikkeisiin 0207 22, 0207 42 ja 2204 21 kuuluvien tuotteiden osalta tullinalennuksia sovelletaan kuitenkin sarakkeen "E" mukaisesti.

3. Tietyiltä tuotteilta tullit poistetaan kullekin tuotteelle sarakkeessa "B" ilmoitettujen tariffikiintiöiden rajoissa.

Kiintiöt ylittävään tuonnin määrään sovelletaan yhteisen tullitariffin tulleja tuotteiden mukaan kokonaisuudessaan tai alennetaan sarakkeessa "C" ilmoitetussa suhteessa.

4. Tietyille muille tullista vapautetuille tuotteille vahvistetaan sarakkeessa "D" ilmoitetut viitemäärät.

Jos jonkin tuotteen tuonti ylittää viitemäärät, yhteisö voi laatimansa vuosittaisen kauppataseen huomioon ottaen asettaa tuotteen yhteisön tariffikiintiöön viitemäärää vastaavan määrän osalta. Tällöin yhteistä tullitariffia sovelletaan tuotteiden mukaan kokonaisuudessaan tai alennetaan sarakkeessa "C" ilmoitetussa suhteessa kiintiöt ylittävien tuotujen määrien osalta.

5. Tiettyjen kohdassa 3 tarkoitettujen ja sarakkeessa "E" ilmoitettujen tuotteiden osalta kiintiöitä lisätään neljänä yhtä suurena eränä, joka on 3 prosenttia näistä määristä, 1 päivästä tammikuuta 1997 1 päivään tammikuuta 2000.

6. Yhteisö voi vahvistaa 4 kohdassa tarkoitetun viitemäärän tiettyjen muiden kuin kohdassa 3 ja 4 tarkoitettujen ja sarakkeessa "E" ilmoitettujen tuotteiden osalta, jos se toteaa laatimansa vuosittaisen kauppataseen huomioon ottaen, että jonkin tuotteen tai tuotteiden tuodut määrät uhkaavat aiheuttaa vaikeuksia yhteisön markkinoilla. Jos tuotteelle sen vuoksi asetetaan tariffikiintiö kohdassa 4 ilmoitetuin edellytyksin, sovelletaan yhteistä tullitariffia tuotteiden mukaan kokonaisuudessaan tai alennettuna sarakkeessa "C" ilmoitetussa suhteessa kiintiöt ylittävien tuotujen määrien osalta.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 2

Yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Israeliin tuonnissa sovellettavista järjestelyistä

1. Yhteisöstä peräisin olevat, liitteessä luetellut tuotteet hyväksytään tuotaviksi Israeliin tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä olevien edellytysten mukaisesti.

2. Tuontitullit poistetaan tai alennetaan sarakkeessa "A" ilmoitetulle tasolle sarakkeessa "B" ilmoitetun tariffikiintiön rajoissa, sarakkeessa "C" ilmoitettujen erityismääräysten mukaisesti.

3. Tariffikiintiöt ylittävien tuotujen määrien osalta sovelletaan kolmansiin maihin sovellettavia yleisiä tulleja sarakkeessa "C" ilmoitettujen erityismääräysten mukaisesti.

4. Tiettyjen tuotteiden osalta, joille ei ole vahvistettu tariffikiintiötä, viitemäärät vahvistetaan siten, kuin sarakkeessa "C" ilmoitetaan.

Jos jonkin tuotteen tuonti ylittää viitemäärät, Israel voi laatimansa vuosittaisen kauppataseen huomioon ottaen asettaa tuotteen tariffikiintiöön viitemäärää vastaavan määrän osalta. Tällöin 3 kohdassa tarkoitettua tullia sovelletaan kiintiöt ylittävien tuotujen määrien osalta.

5. Israel voi 4 kohdan mukaisesti vahvistaa viitemäärän tuotteille, joille ei ole vahvistettu tariffikiintiötä eikä viitemäärää, jos se toteaa laatimansa vuosittaisen kauppataseen huomioon ottaen, että jonkin tuotteen tai tuotteiden tuodut määrät uhkaavat aiheuttaa vaikeuksia Israelin markkinoilla. Jos tuotteelle sen vuoksi asetetaan tariffikiintiö 4 kohdassa ilmoitetuin edellytyksin, sovelletaan 3 kohdan määräystä.

6. Juuston ja juustoaineen osalta tariffikiintiötä lisätään neljänä yhtä suurena eränä, joka on 10 prosenttia tästä määrästä, 1 päivästä tammikuuta 1997 1 päivään tammikuuta 2000.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 3

kasvinsuojelukysymyksistä

Osapuolet sopivat seuraavaa tämän sopimuksen voimaantulosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitetyn terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen ja erityisesti sen 2 ja 6 artiklan määräyksiä:

a) niiden keskinäisessä kaupassa kasvinsuojelutodistuksen vaatimusta sovelletaan:

- suhteessa leikkokukkiin:

- yhteisöön tuotaessa ainoastaan sukuihin Dendranthema, Dianthus ja Pelargonium,

- ja Israeliin tuotaessa ainoastaan sukuihin Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia ja Anemone, ja

- suhteessa hedelmiin:

- yhteisöön tuotaessa ainoastaan sitrushedelmiin, sukuihin Fortunella ja Poncirus sekä niiden hybrideihin Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium ja Vaccinum,

- ja Israeliin tuotaessa kaikkiin sukuihin;

b) niiden keskinäisessä kaupassa kasvien tai kasvituotteiden tuontiin liittyvän kasvinsuojeluluvan vaatimusta sovelletaan ainoastaan, jotta mahdollistettaisiin kyseisten kasvien tai kasvituotteiden tuonti, joka muutoin tuholaisvaara-arvion perusteella olisi kielletty;

c) osapuolen, joka suunnittelee sellaisten uusien kasvinsuojelutoimien käyttöönottoa, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti nimenomaan osapuolten väliseen kauppaan, on käytävä neuvotteluja toisen osapuolen kanssa suunniteltujen toimien ja niiden vaikutusten tarkastelemiseksi.

PÖYTÄKIRJA N:o 4

käsitteen "peräisin olevat tuotteet" (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a) "valmistuksella" kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimenpiteitä;

b) "aineksella" kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

c) "tuotteella" valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

d) "tavaroilla" sekä aineksia että tuotteita;

e) "tullausarvolla" tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta vuonna 1994 tehdyn sopimuksen mukaisesti määritettyä arvoa (WTO:n tullausarvosopimus);

f) "vapaasti tehtaalla -hinnalla" tuotteesta vapaasti tehtaalla maksettua hintaa, joka on maksettu valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tai henkilölle, jonka toimesta viimeinen valmistus tai käsittely suoritettiin osapuolten alueiden ulkopuolella, jos tähän hintaan sisältyy kaikkien käytettyjen ainesten arvo, ja josta on vähennetty kaikki sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa, kun valmis tuote viedään maasta;

g) "ainesten arvolla" valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuotaessa tai, jos sitä ei tiedetä eikä voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa kyseisistä aineksista asianomaisilla alueilla maksettua hintaa;

h) "alkuperäainesten arvolla" tällaisten ainesten g alakohdassa määriteltyä arvoa soveltuvin osin;

i) "ryhmillä" ja "nimikkeillä" harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, tässä pöytäkirjassa "harmonoitu järjestelmä" tai "HS" muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit);

j) ilmaisulla "luokitellaan" tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen;

k) "lähetyksellä" tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle:

II OSASTO

ALKUPERÄTUOTTEIDEN KÄSITTEEN MÄÄRITTELY

2 artikla

Alkuperäperusteet

Tätä sopimusta sovellettaessa ja tämän pöytäkirjan 3 artiklan määräyksiä rajoittamatta pidetään:

1) yhteisöstä peräisin olevina tuotteina eli yhteisön alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kokonaan yhteisössä tuotettuja tuotteita;

b) yhteisössä tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu yhteisössä tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely;

2) Israelista peräisin olevina tuotteina eli Israelin alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kokonaan Israelissa tuotettuja tuotteita;

b) Israelissa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu Israelissa tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

3 artikla

Kahdenvälinen kumulaatio

1. Sen estämättä, mitä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätään, tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja Israelin alkuperäaineksia pidetään yhteisön alkuperäaineksina edellyttämättä, että näitä aineksia on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi.

2. Sen estämättä, mitä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätään, tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja yhteisön alkuperäaineksia pidetään Israelin alkuperäaineksina edellyttämättä, että näitä aineksia on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi.

4 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1. Seuraavia pidetään joko yhteisössä tai Israelissa kokonaan tuotettuina:

a) niiden maaperästä tai merenpohjasta louhittuja kivennäistuotteita;

b) siellä korjattuja kasvituotteita;

c) siellä syntyneitä ja kasvatettuja eläviä eläimiä;

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saatuja tuotteita;

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saatuja tuotteita;

f) niiden alusten pyytämiä merikalastustuotteita ja muita niiden merestä saamia tuotteita;

g) niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistettuja tuotteita;

h) siellä kerättyjä yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvia käytettyjä tavaroita, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvia käytettyjä ulkorenkaita;

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneitä jätteitä ja romua;

j) niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saatuja tuotteita, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia;

k) siellä yksinomaan a-j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistettuja tavaroita.

2. Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja "niiden alukset" ja "niiden tehdasalukset" sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

- jotka on merkitty tai ilmoitettu yhteisön jäsenvaltion tai Israelin alusrekisteriin,

- jotka purjehtivat yhteisön jäsenvaltion tai Israelin lipun alla,

- joista ainakin puolet on yhteisön jäsenvaltion tai Israelin kansalaisten tai sellaisen yhteisön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa tai Israelissa ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden toimielinten jäsenten enemmistö ovat yhteisön jäsenvaltion tai Israelin kansalaisia ja jonka pääomasta lisäksi henkilöyhtiöiden ja rajavastuuyhtiöiden osalta vähintään puolet kuuluu jäsenvaltioille, Israelille taikka niiden julkisille laitoksille tai kansalaisille,

- joiden päällystö kokonaisuudessaan koostuu yhteisön jäsenvaltioiden tai Israelin kansalaisista,

- joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on yhteisön jäsenvaltioiden tai Israelin kansalaisia.

3. Ilmaisuun "yhteisö" tai "Israel" sisältyy myös yhteisön jäsenvaltioiden tai Israelin aluevedet.

Avomerellä liikkuvia aluksia, tehdasalukset mukaan lukien, joilla niiltä pyydettyjä kalastustuotteita valmistetaan tai käsitellään, pidetään yhteisön tai Israelin alueen osana, jos ne täyttävät 2 kohdassa määrätyt edellytykset.

5 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1. Edellä 2 artiklaa sovellettaessa katsotaan tuotteiden, jotka eivät ole yhteisöstä tai Israelista kokonaan tuotettuja, olevan siellä riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos liitteessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset yhdessä liitteen I huomautusten kanssa täyttyvät.

Näissä edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ja kuulumattomien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava näiden tuotteiden valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saavuttanut alkuperäaseman siten, että se täyttää luettelon kyseistä tuotetta koskevat edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2. Sen estämättä, mitä edellä 1 kohdassa määrätään, ja jollei 12 artiklan 4 kohdassa toisin määrätä, ei-alkuperäaineksia, joita tiettyä tuotetta koskevien luettelon edellytysten mukaan ei saisi käyttää tämän tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos:

a) niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

b) luettelossa annetaan yksi tai useampi prosenttimäärä ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi eikä näitä prosenttimääriä ylitetä tätä kohtaa sovellettaessa.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmän tuotteisiin.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jollei 6 artiklassa toisin määrätä.

6 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

Seuraavat valmistus- tai käsittelytoimet katsotaan riittämättömiksi antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, ovatko 5 artiklan vaatimukset täyttyneet vai eivät:

a) toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, vahingoittuneiden osien poistaminen ja vastaavanlaiset toimet);

b) pelkkä pölynpoisto, seulonta, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), pesu, maalaus, paloittelu;

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen;

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet,

d) merkkien, nimilappujen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, jos seosten ainesosista yksi tai useampi ei täytä tässä pöytäkirjassa yhteisön tai Israelin alkuperän saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä;

f) osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi;

g) kahden tai useamman a-f alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

h) eläinten teurastus.

7 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1. Kelpuuttamisen yksikkö tätä pöytäkirjaa sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä harmonoituun järjestelmään perustuva luokitus.

Tästä seuraa, että:

a) kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaisesti yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b) kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta harmonoidun järjestelmän samaan nimikkeeseen luokitellusta tuotteesta, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2. Kun harmonoidun järjestelmän yleistä tulkintasääntöä 5 sovellettaessa pakkaukset sisältyvät luokiteltaessa tuotteisiin, niitä on pidettävä tuotteisiin kuuluvina alkuperää määritettäessä.

8 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

9 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 3 tarkoitettuja sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tavarat ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

10 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote yhteisön tai Israelin alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta, ovatko tuotteen valmistuksessa käytetyt sähköenergia, polttoaine, laitteistot ja laitteet sekä koneet ja työkalut taikka valmistuksen kuluessa käytetyt ainekset ja tuotteet, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen, alkuperätuotteita.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

11 artikla

Alueperiaate

Edellä II osastossa alkuperäaseman saavuttamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä yhteisössä tai Israelissa. Tästä seuraa, että alkuperäaseman saavuttaminen katsotaan keskeytyneeksi, kun tavarat, joita on valmistettu tai käsitelty kyseessä olevan osapuolen alueella, ovat lähteneet kyseiseltä alueelta, jollei 12 ja 13 artiklassa toisin määrätä

12 artikla

Valmistus tai käsittely toisen osapuolen alueen ulkopuolella

1. Alkuperäaseman saavuttamiseen II osastossa määrättyjen edellytysten mukaisesti ei vaikuta kyseisen osapuolen alueelta vietyjen ja sinne jälleentuotujen ainesten valmistus tai käsittely osapuolen ulkopuolella, jos:

a) tällaiset ainekset ovat kyseisen osapuolen alueella kokonaan tuotettuja tai niille on siellä suoritettu 6 artiklassa luetellut riittämättömät toimenpiteet ylittävä valmistus tai käsittely ennen vientiä alueen ulkopuolelle; ja

b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että:

i) jälleentuodut tavarat ovat syntyneet vietyjen ainesten valmistuksen tai käsittelyn tuloksena; ja

ii) tämän artiklan mukaisesti kyseisen osapuolen alueen ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, jolle alkuperäasemaa vaaditaan.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa II osastossa alkuperäaseman saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä ei sovelleta kyseisen osapuolen alueen ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin jos sovelletaan valmiin tuotteen alkuperän määrittämiseen liitteessä II olevan luettelon sääntöä, jossa ilmoitetaan kaikkien valmistuksessa käytettävien ei-alkuperäainesten enimmäisarvo, kyseisen osapuolen alueella käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan mukaisesti alueen ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys eivät saa yhdessä olla ilmoitettua prosenttimäärää suurempi.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa "yhteensä saavutetulla arvonlisäyksellä" tarkoitetaan kaikkia kyseisen osapuolen alueen ulkopuolella kertyneitä kustannuksia, kaikkien siellä lisättyjen ainesten arvo mukaan lukien.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä asiaankuuluvassa luettelon säännössä vahvistettuja edellytyksiä ja joiden voidaan katsoa olevan riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä vain soveltamalla 5 artiklan 2 kohdan yleistä poikkeusta.

5. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmän tuotteisiin.

13 artikla

Tavaroiden jälleentuonti

Yhteisöstä tai Israelista kolmanteen maahan vietyjen ja sen jälkeen sieltä palautettujen tavaroiden ei katsota lähteneen kyseisen osapuolen alueelta, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että:

a) palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat, ja

b) niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

14 artikla

Suora kuljetus

1. Tässä sopimuksessa määrättyä etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tuotteisiin ja aineksiin, jotka kuljetetaan yhteisön ja Israelin alueiden välillä käymättä millään muulla alueella. Yhden jakamattoman lähetyksen muodostavat Israelin tai yhteisön alkuperätuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden kuin yhteisön ja Israelin alueen kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Israelin tai yhteisön alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muiden maiden kuin yhteisön tai Israelin alueen kautta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen osoitetaan esittämällä tuojamaan tulliviranomaisille:

a) viejämaassa annettu kauttakuljetusrahtikirja kauttakuljetusmaassa tapahtuneen matkan osalta, tai

b) kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

i) on tarkka kuvaus tavaroista;

ii) ilmoitetaan tuotteiden purkamisen tai uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten nimet; ja

iii) vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavaroita on pidetty kauttakuljetusmaassa; tai

c) jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

15 artikla

Näyttelyt

1. Tuotteille, jotka on lähetetty jonkin osapuolen alueelta kolmannessa maassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen jonkin osapuolen alueelle tuotaviksi, myönnetään tuonnissa tämän sopimuksen mukaiset etuudet, jos tuotteet täyttävät tässä pöytäkirjassa määrätyt edellytykset siten, että niitä voidaan pitää yhteisön tai Israelin alkuperätuotteina, ja jos tulliviranomaisten hyväksymällä tavalla osoitetaan, että:

a) viejä on lähettänyt tuotteet jonkin osapuolen alueelta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet jonkin toisen osapuolen alueella olevalle vastaanottajalle;

c) tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen viimeksi mainitun osapuolen alueelle samassa tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyyn, ja

d) sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Alkuperäselvitys annetaan tai laaditaan V osaston mukaisesti ja esitetään tuojamaan tulliviranomaisille tavanomaisin edellytyksin. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tuotteiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan tarvittaessa vaatia kirjallinen lisäselvitys.

3. Edellä 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden tai käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLIHELPOTUS

16 artikla

Tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltäminen

1. Ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat yhteisön tai Israelin alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä minkään osapuolen alueella tullinpalautusta tai tullihelpotusta missään muodossa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä takaisin maksamista tai perimättä jättämistä tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita osapuoli soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin, nimenomaisen tai tosiasiallisen tällaisen takaisin maksamisen, perimättä jättämisen tai vapauttamisen osalta, siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön tämän osapuolen alueella.

3. Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4. Edellä 1-3 kohdan määräyksiä sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös pakkauksiin niiden 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin niiden 8 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä sekä sarjaan kuuluviin tuotteisiin niiden 9 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

5. Edellä 1-4 kohdan määräykset koskevat vain aineksia, joihin tätä sopimusta sovelletaan.

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

17 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetut alkuperätuotteet saavat osapuolen alueelle tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, jos niistä esitetään joko:

a) liitteessä III esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus; tai

b) jäljempänä 22 artiklan 1 kohdassa eritellyissä tapauksissa liitteessä IV esitetyn mallin mukainen ilmoitus, jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi (jäljempänä "kauppalaskuilmoitus").

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tässä pöytäkirjassa tarkoitetut alkuperätuotteet saavat 27 artiklassa eritellyissä tapauksissa tämän sopimuksen mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä tarkoitetuista asiakirjoista.

18 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1. Viejävaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tekemästä tai viejän vastuulla tämän valtuuttaman edustajan tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2. Tätä varten viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on täytettävä liitteessä III esitettyjen mallien mukainen EUR.1-tavaratodistus ja hakemuslomake.

Lomakkeet täytetään viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti yhdellä niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotekuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja tyhjä tila on suljettava viivalla.

3. EUR.1-tavaratodistuksen antamista hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejävaltion tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Euroopan yhteisön jäsenvaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos vietäviä tavaroita voidaan pitää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan mukaisina yhteisön alkuperätuotteina. Israelin tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos vietäviä tavaroita voidaan pitää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan mukaisina Israelin alkuperätuotteina.

5. Sovellettaessa 3 artiklan määräyksiä yhteisön jäsenvaltioiden tai Israelin tulliviranomaiset ovat valtuutettuja antamaan EUR.1-tavaratodistuksia tässä pöytäkirjassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, jos maasta vietäviä tavaroita voidaan pitää tässä pöytäkirjassa tarkoitettuina alkuperätuotteina ja jos EUR.1-tavaratodistukseen merkityt tuotteet ovat yhteisössä tai Israelissa.

Näissä tapauksissa EUR.1-tavaratodistukset annetaan esitettäessä aikaisemmin annettu tai laadittu alkuperäselvitys. Viejävaltion tulliviranomaiset säilyttävät tämän alkuperäselvityksen vähintään kolme vuotta.

6. EUR.1-todistuksen antavat tulliviranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tässä tarkoituksessa niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisina pitämiään tarkastuksia.

EUR.1-todistuksia antavat tulliviranomaiset valvovat myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne varmistavat erityisesti, että tavaran kuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

7. EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä on merkittävä tavaratodistuksen tulliviranomaisten merkinnöille varattuun osaan.

8. Viejävaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, kun siihen merkityt tuotteet viedään maasta. Se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

19 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1. Sen estämättä, mitä 18 artiklan 8 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeustapauksissa antaa myös siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a) sitä ei ole voitu antaa vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi; tai

b) tulliviranomaisen hyväksymällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa viejän on hakemuksessaan mainittava EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden lähetyspaikka ja -päivä sekä esitettävä perusteet pyynnölleen.

3. Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta varmistettuaan viejän hakemuksen sisältämien tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaiset.

4. Jälkikäteen annettuihin todistuksiin tehdään jokin seuraavista merkinnöistä:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI",

"AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"EMITIDO A POSTERIORI",

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"UTFÄRDAT I EFTERHAND",

"

>PIC FILE= "L_2000147FI.005601.TIF">".

5. Edellä 4 kohdassa esitetty merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan "Huomautuksia".

20 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1. Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2. Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on merkittävä jokin seuraavista maininnoista:

"DUPLIKAT",

"DUPLICATA",

"DUPLICATO",

"DUPLICAAT",

"DUPLICATE",

"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",

"DUPLICADO",

"SEGUNDA VIA",

"KAKSOISKAPPALE",

"

>PIC FILE= "L_2000147FI.005602.TIF">".

3. Edellä 2 kohdassa esitetty maininta sekä alkuperäisen todistuksen antopäivä ja sarjanumero merkitään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan "Huomautuksia".

4. Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen päivämäärä, on voimassa mainitusta päivästä.

21 artikla

Todistusten korvaaminen

1. On aina mahdollista korvata yksi tai useampi EUR.1-tavaratodistus yhdellä tai useammalla muulla todistuksella, jos tämän tekee tavaroiden valvonnasta vastaava tullitoimipaikka.

2. Korvaavaa todistusta pidetään tämän pöytäkirjan, tämän artiklan määräykset mukaan luettuna, mukaisena lopullisena EUR.1-tavaratodistuksena.

3. Korvaava todistus annetaan jälleenviejän kirjallisesta hakemuksesta sen jälkeen, kun asianomaiset viranomaiset ovat tarkastaneet hakemuksessa olevat tiedot. Alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen päiväys ja sarjanumero merkitään 7 kohtaan.

22 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1. Edellä 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voi laatia:

a) jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä;

b) kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6000 ecun arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2. Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteiden voidaan katsoa olevan jonkin osapuolen alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

3. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen koneella kirjoittamalla, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan liitteessä IV olevan tekstin mukaisen ilmoituksen viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti, yhtä kyseisessä liitteessä annetuista erikielisistä toisinnoista käyttäen. Ilmoitus voidaan myös kirjoittaa käsin; siinä tapauksessa se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5. Kauppalaskuilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus.

Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi allekirjoittanut sen käsin.

6. Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta (tai poikkeuksellisesti viennin jälkeen). Jos kauppalaskuilmoitus tehdään sen jälkeen, kun siinä tarkoitetut tuotteet on ilmoitettu tuojamaan tulliviranomaisille, tässä kauppalaskuilmoituksessa on viitattava näille viranomaisille jo esitettyihin asiakirjoihin.

23 artikla

Valtuutettu viejä

1. Viejävaltion tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä "valtuutettu viejä", joka harjoittaa usein tapahtuvaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientiä ja joka antaa kaikki tulliviranomaisten tarpeellisiksi katsomat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia näiden tuotteiden arvosta riippumatta.

2. Tulliviranomaiset voivat myöntää valtuutetun viejän aseman tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla.

3. Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka on merkittävä kauppalaskuilmoitukseen.

4. Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvan käyttöä.

5. Tulliviranomaiset voivat koska tahansa peruuttaa luvan. Niiden on peruutettava se, jos valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

24 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1. EUR.1-tavaratodistus on voimassa neljä kuukautta päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

Kauppalaskuilmoitus on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona viejä on sen laatinut, ja se on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

2. EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä määräajan kuluessa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3. Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

25 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille tässä maassa sovellettavia menettelyjä noudattaen. Mainitut viranomaiset voivat vaatia EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen käännöksen. Ne voivat lisäksi vaatia, että tuonti-ilmoitukseen liitetään maahantuojan vakuutus siitä, että tavarat täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

26 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojamaan tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

27 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1. Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikku lähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että on tarpeen esittää muodollista alkuperäselvitystä, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tämän pöytäkirjan edellytykset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon C2/CP3 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3. Lisäksi näiden tuotteiden yhteisarvo saa olla enintään 500 ecua pikku lähetysten osalta tai enintään 1200 ecua matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

28 artikla

Alkuperätodistusten ja muiden todistusasiakirjojen säilyttäminen

1. EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on säilytettävä 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan.

2. Kauppalaskuilmoituksen laativan viejän on säilytettävä mainitun kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan.

3. EUR.1-tavaratodistuksen antavien viejämaan tulliviranomaisten on säilytettävä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolmen vuoden ajan.

4. Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset vähintään kolmen vuoden ajan.

29 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1. Pienten poikkeavuuksien toteaminen EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien suorittamiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä ei sinänsä tee EUR.1-tavaratodistuksesta tai kauppalaskuilmoituksesta mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että asiakirja vastaa tullille esitettyjä tuotteita.

2. EUR.1-todistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevat selvät muotovirheet, kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisessä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

30 artikla

Ecuina ilmaistut määrät

1. Viejämaa vahvistaa ecuina ilmaistuja määriä vastaavat määrät viejämaan kansallisena valuuttana ja saattaa ne muiden osapuolten tietoon.

Kun määrät ovat suuremmat kuin tuojavaltion vahvistamat vastaavat määrät, tämä hyväksyy ne, jos tuotteet laskutetaan viejävaltion valuuttana.

Jos tavarat laskutetaan yhteisön muun jäsenvaltion valuuttana, tuojavaltio hyväksyy kyseisen maan ilmoittaman määrän.

2. Kansallisena valuuttana ilmaistavien määrien osalta 30 päivään huhtikuuta 2000 määrätään ecuina ilmaistavien määrien vasta-arvo kyseisenä kansallisena valuuttana 1 päivän lokakuuta 1994 kurssin mukaisesti.

Assosiointineuvosto tarkastelee seuraavien viiden vuoden jaksojen osalta ecuina ilmaistuja määriä ja niitä vastaavia määriä valtioiden kansallisina valuuttoina kutakin viiden vuoden jaksoa välittömästi edeltävän vuoden lokakuun ensimmäisenä työpäivänä voimassa olleiden ecun kurssien perusteella.

Tätä tarkastelua suoritettaessa assosiointineuvosto varmistaa, että minään kansallisena valuuttana käytettävät määrät eivät pienene, ja harkitsee lisäksi, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää ecuina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

31 artikla

Leimojen ja osoitteiden tiedoksi antaminen

Jäsenvaltioiden ja Israelin tulliviranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan yhteisöjen komission välityksellä mallit tullitoimipaikoissaan EUR.1-tavaratodistusten antamiseksi käytettävistä leimoista sekä sellaisten tulliviranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1-tavaratodistusten antamisesta sekä näiden todistusten ja kauppalaskuilmoitusten tarkastamisesta.

32 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

1. EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2. Edellä 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, tai kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät mahdolliset sisältöä tai muotoa koskevat perusteet tiedustelun tekemiseen.

Ne toimittavat jälkitarkastuspyynnön tueksi kaikki asiakirjat ja ilmoittavat kaikki tiedot, jotka on saatu ja joiden perusteella EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3. Tarkastuksen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4. Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät pidättyä myöntämästä kyseisille tuotteille etuuskohtelua siihen saakka kunnes tarkastuksen tulokset on saatu, ne voivat luovuttaa tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5. Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille 10 kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisten tuotteiden katsoa olevan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

Sovellettaessa 3 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 4 kohdan kumulaatiomääräyksiä, vastaukseen on liitettävä käytetyn tavaratodistuksen (-todistusten) tai kauppalaskuilmoituksen (-ilmoitusten) jäljennökset.

6. Jos epäilyyn aihetta antaneissa tapauksissa vastausta ei ole saatu 10 kuukauden kuluessa tai jos vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen määrittämiseksi, onko kyseinen asiakirja aito tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista.

33 artikla

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riitaisuus, jota tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos ilmenee kysymys tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia annetaan tulliyhteistyökomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojavaltion tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti.

34 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

35 artikla

Vapaa-alueet

1. Yhteisön jäsenvaltiot ja Israel toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EUR.1-tavaratodistuksen seuraamia kaupan kohteena olevia tuotteita, jotka kuljetuksen aikana ovat niiden alueella sijaitsevalla vapaa-alueella, ei vaihdeta toisiin tavaroihin eikä niille suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat tavanomaiset toimenpiteet.

2. Poiketen 1 kohtaan sisältyvistä määräyksistä, kun EUR.1-todistuksen seuraamia yhteisön tai Israelin alkuperätuotteita tuodaan vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1-todistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän pöytäkirjan mukaista.

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

36 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

1. Tässä pöytäkirjassa käytettyyn ilmaisuun "yhteisö" ei sisälly Ceutaa ja Melillaa. Ilmaisuun "yhteisön alkuperätuotteet" ei sisälly näiden alueiden alkuperätuotteita.

2. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, jollei 37 artiklassa määrätyistä erityisedellytyksistä muuta johdu.

37 artikla

Erityisedellytykset

1. Seuraavia määräyksiä sovelletaan 2 ja 3 artiklan 1 ja 2 kohdan sijasta, ja viittauksia kyseisiin artikloihin sovelletaan soveltuvin osin tähän artiklaan.

2. Jos seuraavat tuotteet on kuljetettu suoraan 14 artiklan määräysten mukaisesti, pidetään:

1) Ceutasta ja Melillasta peräisin olevina tuotteina eli Ceutan ja Melillan alkuperätuotteina:

a) Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) Ceutassa ja Melillassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely,

tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän pöytäkirjan mukaisia yhteisön tai Israelin alkuperätuotteita, jos niitä on valmistettu tai käsitelty 6 artiklassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä enemmän,

2) Israelista peräisin olevina tuotteina eli Israelin alkuperätuotteina:

a) Israelissa kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) Israelissa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely,

tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän pöytäkirjan mukaisia Ceutan ja Melillan tai yhteisön alkuperätuotteita, jos niitä on valmistettu tai käsitelty 6 artiklassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä enemmän.

3. Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

4. Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä "Israel" sekä "Ceuta ja Melilla" EUR.1-tavaratodistuksen 2 kohtaan. Lisäksi Ceutan ja Melillan alkuperätuotteiden osalta EUR.1-todistuksen 4 kohdassa on ilmoitettava alkuperäasema.

5. Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän pöytäkirjan soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

38 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Assosiointineuvosto voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

39 artikla

Tulliyhteistyökomitea

1. Perustetaan tulliyhteistyökomitea, jonka tehtävänä on varmistaa hallinnollinen yhteistyö tämän pöytäkirjan moitteettomaksi ja yhtenäiseksi soveltamiseksi sekä suorittaa muita sille annettavia tullialan tehtäviä.

2. Komitea muodostuu jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja Euroopan yhteisöjen komission tulliasioista vastuussa olevista virkamiehistä sekä Israelin nimeämistä asiantuntijoista.

40 artikla

Liitteet

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa.

41 artikla

Pöytäkirjan täytäntöönpano

Yhteisö ja Israel toteuttavat kumpikin tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

42 artikla

Kauttakuljetettavat tai varastoitavat tavarat

Tätä sopimusta voidaan soveltaa tavaroihin, jotka täyttävät tämän pöytäkirjan määräykset ja jotka sopimuksen voimaantulopäivänä ovat joko matkalla taikka väliaikaisesti varastoituina, tullivarastoissa tai vapaa-alueilla yhteisössä tai Israelissa, jos neljän kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojamaan tulliviranomaisille esitetään viejämaan toimivaltaisten viranomaisten jälkikäteen vahvistama EUR.1-todistus ja asiakirjat, joilla osoitetaan, että tavarat on kuljetettu suoraan.

LIITE I

ALKUHUOMAUTUKSET

Johdanto

Tässä luettelossa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan ainoastaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.

1 huomautus

1.1 Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavarankuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö sarakkeessa 3 tai 4. Ensimmäisen sarakkeen merkinnän edessä eräissä tapauksissa oleva "ex" tarkoittaa, että sarakkeen 3 tai 4 sääntö koskee ainoastaan sarakkeessa 2 mainittua osaa nimikkeestä tai ryhmästä.

1.2 Kun sarakkeessa 1 on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja sarakkeessa 2 on sen vuoksi yleisluonteinen tavarankuvaus, viereiset sarakkeessa 3 tai 4 olevat säännöt koskevat kaikkia niitä tuotteita, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan sarakkeessa 1 mainitun ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu tähän sarakkeeseen.

1.3 Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan saman nimikkeen eri tuotteisiin, nimikkeen kussakin alakohdassa on nimikkeen sen osan tavarankuvaus, jota viereinen sarakkeessa 3 tai 4 oleva sääntö koskee.

1.4 Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä sarakkeessa 3 että 4, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko sarakkeessa 3 tai 4 olevaa sääntöä. Jos sarakkeessa 4 ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava sarakkeen 3 sääntöä.

2 huomautus

2.1 Sarakkeen 3 säännössä edellytetty valmistus tai käsittely on suoritettava ainoastaan käytetyille ei-alkuperäaineksille. Samoin sarakkeen 3 säännössä mainittuja rajoituksia sovelletaan ainoastaan käytettyihin ei-alkuperäaineksiin.

2.2 Kun säännössä määrätään, että minkä tahansa nimikkeen aineksia saadaan käyttää, voidaan myös samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvia aineksia käyttää, ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset. Ilmaisulla "valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen.... aineksista" tarkoitetaan kuitenkin, että ainoastaan sellaisia samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvia aineksia saadaan käyttää, joiden kuvaus on erilainen kuin tuotteella on luettelossa olevassa 2 sarakkeessa.

2.3 Jos ei-alkuperäaineksista valmistettua tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman valmistuksen kuluessa nimikkeenmuutossäännön tai luettelossa olevan oman sääntönsä nojalla, käytetään aineksena muun tuotteen valmistuksessa, siihen ei siinä tapauksessa sovelleta luettelon siihen tuotteeseen sovellettavaa sääntöä, johon se sisällytetään.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että siinä mahdollisesti käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen 7224 kuuluvasta muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä.

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu asianomaisessa maassa ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saavuttanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää alkuperätuotteena laskettaessa nimikkeeseen 8407 kuuluvan moottorin valmistuksessa mahdollisesti käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa, riippumatta siitä, onko teräs tuotettu samassa tehtaassa kuin moottori. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettävien ei-alkuperäainesten arvoa.

2.4 Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä, sitä laajempi valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman, sitä vähäisempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Näin ollen jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia saadaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö sallittua mutta sitä myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei.

2.5 Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tällä tarkoitetaan, että yhtä tai useampaa näistä aineksista saadaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

50-55 ryhmään sisältyvässä kankaita koskevassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja saadaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita saadaan myös käyttää. Tämä ei tarkoita, että on käytettävä molempia, vaan voidaan käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

2.6 Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne voi täyttää sääntöä. (Katso tekstiilien osalta myös jäljempänä olevaa huomautusta 5.2).

Esimerkki:

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikkei niitä voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainitusta aineksesta, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos sellaisen kuitukankaasta tehdyn vaatteen osalta, joka kuuluu nimikkeeseen ex 62 ryhmä, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta - vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella - ts. kuituasteella.

2.7 Jos luettelon säännössä määrätään kaksi tai useampia prosenttimääriä enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkein määrätyistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden ainesten osalta, joita ne koskevat.

3 huomautus

3.1 Luettelossa käytetyllä ilmaisulla "luonnonkuidut" tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja, sen on rajoituttava kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin, ja siihen kuuluvat myös jätteet, ja jollei toisin määrätä, ilmaisuun "luonnonkuidut" sisältyvät kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty.

3.2 Ilmaisuun "luonnonkuidut" kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101-5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201-5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301-5305 muut kasvitekstiilikuidut.

3.3 Ilmaisuja "tekstiilimassa", "kemialliset aineet" ja "paperinvalmistusaineet" käytetään luettelossa kuvailemaan 50-63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai näistä kuiduista valmistettujen lankojen valmistuksessa.

3.4 Luettelossa käytettyyn ilmaisuun "katkotut tekokuidut" kuuluvat nimikkeiden 5501-5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- tai muuntokatkokuidut tai niiden jätteet.

4 huomautus

4.1 Niiden luettelon tuotteiden osalta, joiden osalta viitataan tähän huomautukseen, luettelossa olevassa 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, kun niiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden kokonaispainosta (katso myös jäljempänä olevia 4.3 ja 4.4 huomautuksia).

4.2 Tätä poikkeusta sovelletaan kuitenkin ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

- silkki,

- villa,

- karkea eläimenkarva,

- hieno eläimenkarva,

- jouhet,

- puuvilla,

- paperinvalmistusaineet ja paperi,

- pellava,

- hamppu,

- juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

- sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

- kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

- synteettikuitufilamentit,

- muuntokuitufilamentit,

- synteettikatkokuidut,

- muuntokatkokuidut.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 5205 kuuluva lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi synteettikatkokuituja, jotka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), saa käyttää enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa vaaditaan valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta) tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa vaaditaan valmistusta karstaamattomista tai kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden sekoitusta, voi käyttää vain, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta tai jos käytettävät puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos edellä tarkoitettu tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytettävät langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas sen mukaisesti sekoitetuote.

Esimerkki:

Matto, jonka nukka on tehty sekä muuntokuitu- että puuvillalangoista ja pohjakangas juutista, on sekoitetuote, koska on käytetty kolmea perustekstiiliainetta. Ei-alkuperäaineksia, joita käytetään myöhemmällä valmistusasteella olevina, kuin säännössä määrätään, voidaan käyttää, jos niiden kokonaispaino on enintään 10 prosenttia mattoon sisältyvien tekstiiliaineiden painosta. Juuttikangaspohja tai muuntokuitulangat tai molemmat voidaan siis tuoda maahan tällä valmistusasteella olevina, jos painoa koskevat edellytykset täyttyvät.

4.3 Tuotteissa, joissa on "segmentoitua polyuretaania olevaa, myös kierrepäällystettyä lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä", tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

4.4 Tuotteissa, joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä, tämä poikkeus on tällaisen kaistaleen osalta 30 prosenttia.

5 huomautus

5.1 Niissä tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tähän huomautukseen, saadaan käyttää, vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta, tekstiiliaineita, jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelossa olevan 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.

5.2 Aineksia, joita ei luokitella 50-63 ryhmään, saa käyttää vapaasti, riippumatta siitä sisältävätkö ne tekstiiliainetta.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran, esimerkiksi housujen, valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50-63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliainetta.

5.3 Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, jota ei luokitella 50-63 ryhmään.

6 huomautus

6.1 Nimikkeissä ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 mainitut "tietyt käsittelyt" ovat seuraavat:

a) tyhjötislaus;

b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla(1);

c) krakkaus;

d) reformointi;

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat käsittelyt: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla, neutralointi emäksisillä aineilla, värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;

h) alkylointi;

i) isomerointi.

6.2 Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 mainitut "tietyt käsittelyt" ovat seuraavat:

a) tyhjötislaus;

b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c) krakkaus;

d) reformointi;

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat käsittelyt: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla, neutralointi emäksisillä aineilla, värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;

h) alkylointi;

ij) isomerointi;

k) (ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta) rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena käsiteltyjen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T -menetelmä);

l) (ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta) parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin ainoastaan suodattamalla;

m) (ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvan raskasöljyn osalta) vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esim. vedyn avulla tapahtuva viimeistely (hydrofinishing) tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei pidetä tiettynä käsittelynä;

n) (ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvan polttoöljyn osalta) ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista, hävikki mukaan lukien, tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän mukaisesti määritettynä;

o) (ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien muiden raskasöljyjen kuin kaasuöljyn ja polttoöljyn osalta), valmistus suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla.

6.3 Nimikkeissä ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 tarkoitetut yksinkertaiset käsittelyt, kuten puhdistaminen, seestäminen (dekantoiminen), suolojen poisto, veden poisto, suodattaminen, värjääminen, merkitseminen, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, kaikki näiden toimenpiteiden tai samankaltaisten toimenpiteiden yhdistelmät, eivät anna alkuperäasemaa.

(1) Katso yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän selittävä lisähuomautus 4 b).

LIITE II

LUETTELO EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- TAI KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA ON TEHTÄVÄ, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

EUR.1-TAVARATODISTUS

1. EUR.1-tavaratodistus laaditaan lomakkeelle, jonka malli on tässä liitteessä. Tämä lomake painetaan yhdellä tai useammalla niistä kielistä, joilla sopimus on tehty. Todistus täytetään yhdellä näistä kielistä viejävaltion sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos todistus kirjoitetaan käsin, se on täytettävä musteella painokirjaimin.

2. Todistuksen koon on oltava 210 × 297 millimetriä; sen pituus voi kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä sitä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, hiokkeetonta, liimakäsiteltyä kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennykset havaittaviksi.

3. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Israelin viranomaiset voivat pidättää itselleen todistusten paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa todistuksessa on oltava maininta tästä hyväksymisestä. Jokaisessa todistuksessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.

>PIC FILE= "L_2000147FI.014901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000147FI.015001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000147FI.015101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000147FI.015201.EPS">

LIITE IV

>PIC FILE= "L_2000147FI.015302.EPS">

PÖYTÄKIRJA N:o 5

hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

1 artikla

Määritelmät

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) "tullilainsäädännöllä" osapuolten antamia säännöksiä, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä, kauttakuljetusta ja asettamista mihin tahansa tullimenettelyyn mukaan lukien kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet;

b) "tullimaksuilla" kaikkia tulleja, veroja ja muita maksuja, joita määrätään ja kannetaan osapuolten alueilla tullilainsäädäntöä sovellettaessa, ei kuitenkaan maksuja, jotka rajoittuvat likimääräisiin suoritetuista palveluista aiheutuneisiin kustannuksiin;

c) "pyynnön esittäneellä viranomaisella" toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka pyytää avunantoa tulliasioissa;

d) "pyynnön vastaanottaneella viranomaisella" toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka vastaanottaa pyynnön avunannosta tulliasioissa,

e) "henkilötiedolla" kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

2 artikla

Soveltamisala

1. Osapuolet antavat toisilleen toimivaltansa rajoissa apua tässä pöytäkirjassa määrätyillä tavoilla ja edellytyksillä varmistaakseen tullilainsäädännön oikean soveltamisen, erityisesti ehkäisemällä, paljastamalla ja tutkimalla tullilainsäädännön vastaisia tekoja.

2. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu avunanto tulliasioissa koskee niitä osapuolten hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia soveltamaan tätä pöytäkirjaa. Se ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä avunantoa koskevien säännösten soveltamista. Se ei myöskään koske tietoja, jotka on saatu oikeusviranomaisten pyynnöstä käytetyn toimivallan perusteella, elleivät nämä oikeusviranomaiset anna tähän suostumustaan.

3 artikla

Pyynnöstä annettava apu

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki asiaa koskevat tiedot, jotta tämä voi varmistaa, että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein, mukaan lukien tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai saattaisivat olla tullilainsäädännön vastaisia.

2. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä, onko toisen osapuolen alueelta viedyt tavarat tuotu asianmukaisesti toisen osapuolen alueelle ja yksilöi tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn.

3. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että erityistä valvontaa kohdistetaan:

a) luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, joiden perustellusti uskotaan rikkovan tai rikkoneen tullilainsäädäntöä;

b) paikkoihin, joissa tavaroita on varastoitu siten, että perustellusti voidaan epäillä, että niitä aiotaan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa teoissa;

c) sellaisten tavaroiden liikkumiseen, joiden on ilmoitettu mahdollisesti aiheuttavan tullilainsäädännön vastaisia tekoja;

d) kuljetusvälineisiin, joita perustellusti uskotaan käytetyn tai käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa teoissa.

4 artikla

Oma-aloitteinen avunanto

Osapuolet antavat toisilleen lakiensa, määräystensä ja muiden säädöstensä mukaisesti apua, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta, erityisesti silloin kun ne saavat tietoja:

- toimista, jotka muodostavat tai näyttävät heistä muodostavan tällaisen lainsäädännön rikkomuksia ja joilla saattaa olla merkitystä muille osapuolille;

- uusista keinoista tai menetelmistä, joita käytetään näiden toimien toteuttamisessa;

- tavaroista, joiden tiedetään olevan tullilainsäädännön vastaisten tekojen kohteena.

5 artikla

Tiedoksiannot

Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä oman lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet:

- toimittaakseen kaikki asiakirjat,

- antaakseen tiedoksi kaikki päätökset,

jotka kuuluvat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan vastaanottajalle, joka asuu sen alueella tai on sijoittautunut sinne. Tällöin sovelletaan 6 artiklan 3 kohtaa.

6 artikla

Avunpyyntöjen muoto ja sisältö

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetut pyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat on liitettävä pyyntöön. Suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, jos se asian kiireellisyyden vuoksi on tarpeen, mutta ne on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä on esitettävä seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittävä viranomainen;

b) toteutettavat toimenpiteet;

c) pyynnön tarkoitus ja aihe;

d) asiaan liittyvä lainsäädäntö, säännöt ja muu oikeudellinen aineisto;

e) mahdollisimman tarkat ja laajat tiedot tutkinnan kohteena olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä;

f) yhteenveto asiaa koskevista merkittävistä seikoista, lukuun ottamatta 5 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

3. Pyynnöt on tehtävä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.

4. Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia; kuitenkin voidaan toteuttaa varotoimenpiteitä.

7 artikla

Pyyntöjen täyttäminen

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen tai, jos tämä ei voi toimia yksin, hallintoyksikkö, jolle tämä viranomainen on pyynnön osoittanut, toimii avunpyynnön täyttämiseksi toimivaltansa ja käytettävissä olevien voimavarojen mukaan samalla tavoin kuin se toimisi omissa nimissään tai saman osapuolen muiden viranomaisten pyynnöstä, ja toimittaa sillä jo olevia tietoja, tekee tarkoituksenmukaisia tutkimuksia tai järjestää niiden tekemisen.

2. Avunpyynnöt täytetään pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön, sääntöjen ja muiden säädöstensä mukaisesti.

3. Tullilainsäädännön rikkomuksien tutkimiseen valtuutetut pyynnön esittäneen osapuolen viranomaiset voivat erityistapauksissa ja pyynnön vastaanottaneen osapuolen suostumuksella olla läsnä yhteisön tai vastaavasti Israelin alueella, kun pyynnön vastaanottaneen osapuolen viranomaiset tutkivat pyynnön esittänyttä osapuolta koskevia rikkomuksia ja pyytää pyynnön vastaanottanutta osapuolta tutkimaan asiaan kuuluvaa kirjanpitoa, rekistereitä ja muita asiakirjoja tai tietovälineitä ja toimittamaan niiden jäljennöksiä tai mitä tahansa rikkomukseen liittyviä tietoja.

8 artikla

Tietojen välityksessä käytettävä muoto

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa tutkimusten tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle asiakirjoina, oikeaksi todistettuina asiakirjajäljennöksinä, kertomuksina ja muina sellaisina asiakirjoina.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata tietokoneella tuotetulla missä tahansa muodossa olevalla samansisältöisellä tiedolla.

9 artikla

Poikkeukset velvollisuudesta antaa apua

1. Osapuolet voivat kieltäytyä tässä pöytäkirjassa tarkoitetusta avunannosta, jos avunpyyntöön suostuminen:

a) voisi vaarantaa yhteisön sellaisen jäsenvaltion tai Israelin itsemääräämisoikeutta, jolta on tämän pöytäkirjan mukaisesti pyydetty apua; tai

b) voisi vaarantaa yhteiskunnan etua, turvallisuutta tai muita olennaisia etuja; tai

c) käsittäisi muita kuin tulleja koskevia valuutta- tai verosäännöksiä; tai

d) loukkaisi teollisia, liike- tai ammattisalaisuuksia.

2. Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä seikasta pyynnössään. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen päätettäväksi jää, miten tällaiseen pyyntöön vastataan.

3. Jos avunannosta kieltäydytään, kieltäytymispäätös ja sen perustelut on viipymättä annettava tiedoksi pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

10 artikla

Velvoite ottaa huomioon luottamuksellisuus

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti missä tahansa muodossa annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Ne ovat salassa pidettäviä, ja niitä koskee tällaiseen tietoon ulotettu, tiedot vastaanottaneen osapuolen asiaa koskevan lainsäädännön sekä yhteisön viranomaisiin sovellettavien vastaavien säännösten suoja.

2. Henkilötietoja saa toimittaa ainoastaan, jos osapuolten lainsäädäntöjen tarjoaman henkilökohtaisen suojelun taso on vastaava. Osapuolet takaavat vähintään Euroopan neuvoston 28 päivänä tammikuuta 1981 tekemän, yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen N:o 108 periaatteisiin perustuvan suojelun tason.

11 artikla

Tietojen käyttö

1. Saatuja tietoja käytetään yksinomaan tämän pöytäkirjan tarkoituksiin, niitä saa käyttää kunkin osapuolen alueella muihin tarkoituksiin ainoastaan tiedot luovuttaneen hallintoviranomaisen kirjallisella etukäteen antamalla luvalla ja tietoja koskevat luovuttaneen viranomaisen asettamat rajoitukset.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei estä käyttämästä tietoja tuomioistuin- tai hallintomenettelyssä, joihin on jälkikäteen ryhdytty tullilainsäädännön rikkomisen vuoksi.

3. Osapuolet voivat pöytäkirjoissaan, kertomuksissaan ja todistajan lausunnoissaan sekä tuomioistuinten käsiteltävinä olevissa syyte- ja muissa asioissa käyttää todisteina saatuja tietoja ja asiakirjoja, joita on tutkittu tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

12 artikla

Asiantuntijat ja todistajat

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen toimihenkilö voidaan toisen osapuolen toimivaltaan kuuluvalla alueella valtuuttaa annetussa valtuutuksessa olevin rajoituksin esiintymään asiantuntijana tai todistajana tuomioistuin- tai hallintomenettelyssä, joka koskee tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja asioita, sekä esittämään esineitä, asiakirjoja tai niiden virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, joita mahdollisesti tarvitaan tässä menettelyssä. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on ilmoitettava selvästi, minkä asian johdosta ja missä ominaisuudessa toimihenkilöä kuullaan.

13 artikla

Avunannosta aiheutuvat kustannukset

Osapuolet eivät vaadi toisiltaan korvausta tämän pöytäkirjan toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista lukuun ottamatta tarvittaessa asiantuntijoiden ja todistajien sekä muun kuin julkisen laitoksen palveluksessa olevien tulkkien ja kääntäjien kustannuksia.

14 artikla

Täytäntöönpano

1. Tämän pöytäkirjan soveltaminen annetaan toisaalta Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaisille elimille sekä soveltuvin osin yhteisön jäsenvaltioiden tulliviranomaisille ja toisaalta Israelin keskustulliviranomaisille. Ne päättävät kaikista pöytäkirjan soveltamisessa tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä ottaen huomioon tietosuojaa koskevat säännöt. Ne voivat suositella toimivaltaisille elimille muutoksia, joita niiden käsityksen mukaan pitäisi tehdä tähän pöytäkirjaan.

2. Osapuolet neuvottelevat keskenään ja ilmoittavat sen jälkeen toisilleen yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä, jotka on annettu tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

15 artikla

Täydentävä luonne

1. Tämä pöytäkirja täydentää keskinäistä avunantoa koskevia sopimuksia, joita on tehty tai saatetaan tehdä yhden tai useamman yhteisön jäsenvaltion ja Israelin välillä eikä estä soveltamasta niitä. Pöytäkirja ei myöskään estä mainittujen sopimusten mukaisesti tapahtuvaa laaja-alaisempaa keskinäistä avunantoa.

2. Mainitut sopimukset eivät estä soveltamasta yhteisön säännöksiä komission toimivaltaisten yksiköiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välisestä sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka koskevat tulliasioissa saatuja, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisiä tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

Päätösasiakirja

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

BELGIAN KUNINGASKUNTAA,

TANSKAN KUNINGASKUNTAA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTAA,

HELLEENIEN TASAVALTAA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTAA,

RANSKAN TASAVALTAA,

IRLANTIA,

ITALIAN TASAVALTAA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTAA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTAA,

ITÄVALLAN TASAVALTAA,

PORTUGALIN TASAVALTAA,

SUOMEN TASAVALTAA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTAA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA,

jotka ovat EUROOPAN YHTEISÖN perustamissopimuksen ja EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖN perustamissopimuksen sopimuspuolia,

jäljempänä "jäsenvaltiot", ja

EUROOPAN YHTEISÖÄ ja EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖÄ,

jäljempänä "yhteisö",

sekä

täysivaltainen edustaja, joka edustaa ISRAELIN VALTIOTA, jäljempänä "Israel" ja

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 20 päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi allekirjoittamaan sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista, ovat hyväksyneet seuraavat tekstit:

Euro-Välimeri-sopimus, sen liitteet ja seuraavat pöytäkirjat:

>TAULUKON PAIKKA>

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Israelin täysivaltainen edustaja ovat antaneet seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat yhteiset julistukset:

Yhteinen julistus sopimuksen 2 artiklasta.

Yhteinen julistus sopimuksen 5 artiklasta.

Yhteinen julistus sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta.

Yhteinen julistus sopimuksen 9 artiklan 2 kohdasta.

Yhteinen julistus VII liitteen 39 artiklasta.

Yhteinen julistus sopimuksen VI osastosta.

Yhteinen julistus sopimuksen 44 artiklasta.

Yhteinen julistus hajautetusta yhteistyöstä.

Yhteinen julistus sopimuksen 68 artiklasta.

Yhteinen julistus sopimuksen 74 artiklasta.

Yhteinen julistus sopimuksen 75 artiklasta.

Yhteinen julistus julkisista hankinnoista.

Yhteinen julistus eläinlääkintäalasta.

Yhteinen julistus sopimuksen pöytäkirjasta 4.

Yhteinen julistus ennakoltatoteutetusta täytäntöönpanosta.

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat ja Israelin täysivaltainen edustaja ovat ottaneet huomioon tähän päätösasiakirjaan liitetyn kirjeenvaihdon:

Kirjeenvaihtona tehty sopimus ratkaisemattomista kahdenvälisistä kysymyksistä.

Kirjeenvaihtona tehty sopimus pöytäkirjasta 1, joka koskee yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 060310 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvaan tuontia.

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Uruguayn kierroksen sopimusten täytäntöönpanosta.

Israelin täysivaltainen edustaja on ottanut huomioon jäljempänä mainitut ja tähän päätösasiakirjaan liitetyt Euroopan yhteisön seuraavat julistukset:

Julistus alkuperän kumulaatiosta (28 artikla).

Julistus alkuperäsääntöjen mukauttamisesta (28 artikla).

Julistus sopimuksen 28 artiklasta.

Julistus sopimuksen 36 artiklasta.

Julistus sopimuksen VI osastosta, joka koskee yhteistyötä talouden alalla.

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon jäljempänä mainitun ja tähän päätösasiakirjaan liitetyn Israelin julistuksen:

Julistus sopimuksen 65 artiklasta.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait ΰ Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addμ venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissδ kahdentenakymmenentenδ pδivδnδ marraskuuta vuonna tuhatyhdeksδnsataayhdeksδnkymmentδviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

>PIC FILE= "L_2000147FI.015901.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk Belgiλ/Fόr das Kφnigreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000147FI.015902.TIF">

Cette signature engage ιgalement la Communautι franηaise, la Communautι flamande, la Communautι germanophone, la Rιgion wallonne, la Rιgion flamande et la Rιgion de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flδmische Gemeinschaft, die Franzφsische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flδmische Region und die Region Brόssel-Hauptstadt.

Pε Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2000147FI.015903.TIF">

Fόr die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000147FI.016001.TIF">

>ISO_7>Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2000147FI.016002.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2000147FI.016003.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2000147FI.016004.TIF">

Thar cheann na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_2000147FI.016005.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000147FI.016006.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000147FI.016101.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000147FI.016102.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000147FI.016103.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000147FI.016104.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2000147FI.016105.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000147FI.016106.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000147FI.016201.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2000147FI.016202.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147FI.016203.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147FI.016204.TIF">

YHTEISET JULISTUKSET

Yhteinen julistus sopimuksen 2 artiklasta

Osapuolet vakuuttavat uudelleen pitävänsä tärkeänä YK:n peruskirjan mukaisten ihmisoikeuksien kunnioittamista mukaan lukien muukalaisvihan, antisemitismin ja rasismin torjuntaa.

Yhteinen julistus sopimuksen 5 artiklasta

Voidaan sopia tiettyjä aiheita koskevien asiantuntijakokousten järjestämisestä.

Yhteinen julistus sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta

Jos maataloustuotteiden tai muutoin kuin liitteen II mukaisesti käsiteltyjen maataloustuotteiden luokitteluun käytettyyn nimikkeistöön tehdään muutoksia, osapuolet sopivat käyvänsä neuvotteluja sopiakseen mukautuksista, jotka vaikuttavat tarpeellisilta olemassa olevien myönnytysten ylläpitämiseksi.

Yhteinen julistus sopimuksen 9 artiklan 2 kohdasta

Sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa määrätyn ennakkotiedonannon moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi Israel toimittaa komissiolle epävirallisesti ja luottamuksellisesti sovellettavan maatalousosan laskentaan vaikuttavat tiedot, kohtuullisen ajan kuluessa ennen sen hyväksymistä. Komissio ilmoittaa Israelille arviointinsa 10 päivän kuluessa.

Yhteinen julistus 39 artiklasta ja liitteestä VII

Tässä sopimuksessa henkinen omaisuus, teollisoikeus ja kaupallinen omaisuus kattaa erityisesti tekijänoikeudet, mukaan lukien tietokoneohjelmien tekijänoikeudet, ja niiden lähioikeudet, patentit, teollisen muotoilun, maantieteelliset merkinnät, mukaan lukien alkuperänimitykset, tavara- ja palvelumerkit, integroitujen piirien piirimallit, sekä suojan Teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn Pariisin yleissopimuksen (Tukholman sopimuskirja, 1967) 10 a artiklassa tarkoitetulta vilpilliseltä kilpailulta ja salaisen taitotiedon suojan.

Sovitaan, että sopimusta hepreaksi käännettäessä ilmaisu "henkinen omaisuus, teollisoikeus ja kaupallinen omaisuus" käännetään hepreaksi ilmaisulla, joka vastaa "henkistä omaisuutta".

Yhteinen julistus VI osastosta

Kumpikin osapuoli on vastuussa niistä taloudellisista kustannuksista, jotka aiheutuvat osallistumisesta taloudellisen yhteistyön yhteydessä toteutettuihin toimiin, joista päätetään tapauskohtaisesti.

Yhteinen julistus sopimuksen 44 artiklasta

Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoutuneisuutensa Lähi-idän rauhanprosessiin ja uskonsa siihen, että rauhaa olisi vahvistettava alueellisen yhteistyön avulla. Yhteisö on valmis tukemaan Israelin ja sen naapurimaiden esittämiä yhteisiä kehityshankkeita asiaan kuuluvien yhteisön teknisten menettelyjen ja talousarvioon liittyvien menettelyjen mukaisesti.

Yhteinen julistus hajautetusta yhteistyöstä

Osapuolet vahvistavat uudelleen hajautetun yhteistyön ohjelmien merkitystä keinoina edistää kokemusten vaihtoa ja tietojen siirtoa Välimeren alueella sekä Euroopan yhteisön ja sen Välimeren alueen kumppanien välillä.

Yhteinen julistus sopimuksen 68 artiklasta

Assosiointineuvoston työjärjestyksessä tarjotaan mahdollisuus päätösten hyväksymiseksi kirjallisella menettelyllä.

Yhteinen julistus sopimuksen 74 artiklasta

Osapuolet huomauttavat, että yhteisön talous- ja sosiaalikomitea sekä Israelin talous- ja sosiaalineuvosto voivat vahvistaa suhteitaan vuosittaisen vuoropuhelun ja keskinäisen yhteistyön avulla.

Yhteinen julistus sopimuksen 75 artiklasta

Välimiesmenettelyä soveltaessaan osapuolet pyrkivät varmistamaan, että assosiointineuvosto nimeää kolmannen välimiehen kahden kuukauden kuluessa toisen välimiehen nimeämisestä.

Yhteinen julistus julkisista hankinnoista

Osapuolet käynnistävät muodolliset neuvottelut useilla aloilla avatakseen vastaavat julkisten hankintojen markkinansa laajemmalti kuin mitä WTO:n yhteydessä tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä "GPA", mukaisesti on molemmin puolin sovittu. Kyseisiin neuvotteluihin olisi ryhdyttävä siten, että sopimukseen päästään ennen vuoden 1995 loppua.

Osapuolet sopivat, että neuvottelut kattavat muun muassa seuraavat hankinnat:

- televiestinnän ja kaupunkiliikenteen (linja-autoja lukuun ottamatta) alalla toimivien yksikköjen tarjoamat tavarat, työt ja palvelut,

- GPA:n kattamien yksikköjen ostamat palvelut GPA:n lisäyksessä I olevan liitteen 4 mukaisten molemminpuolisten sitoumusten laajentamiseksi.

Osapuolet pyrkivät olemaan ottamatta käyttöön hankintaa vääristäviä syrjiviä toimenpiteitä ja erityisesti toisen osapuolen toimittajiin suunnattuja syrjiviä lisätoimenpiteitä raskaiden sähkö- ja lääkintävälineiden alalla GPA:ssa jo sovittuja määräyksiä laajemmin.

Osapuolet tarkastelevat määräajoin julkisista hankinnoista tekemän sopimuksensa täytäntöönpanoa pyrkien jatkamaan molemminpuolisen kattavuuden laajentamiseen tähtääviä neuvotteluja.

Lisäksi osapuolet tukevat aktiivisesti televiestinnän palvelumarkkinoiden vapauttamista ja osallistuvat perusteleviestintää käsittelevään monenväliseen GATS-neuvotteluryhmään.

Yhteinen julistus eläinlääkintäalasta

Osapuolet pyrkivät soveltamaan eläinlääkintäalan sääntöjään ketään syrjimättä ja olemaan ottamatta käyttöön sellaisia uusia toimenpiteitä, joilla on kaupankäyntiä tarpeettomasti vaikeuttava vaikutus.

Yhteinen julistus pöytäkirjasta n:o 4

Yhteisö ja Israel sopivat, että osapuolten alueen ulkopuolella toteutettu valmistus tai käsittely suoritetaan ulkoisen jalostusmenettelyn tai sitä vastaavan järjestelmän avulla.

Yhteinen julistus ennakoltatoteutetusta täytäntöönpanosta

Osapuolet ilmaisevat aikomuksensa sopimuksen kauppaa ja tulliyhteistyötä koskevien määräysten täytäntöönpanosta ennakolta väliaikaisella sopimuksella, joka tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996, mikäli se on mahdollista.

Yhteisön ja Israelin

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

ratkaisemattomista kahdenvälisistä kysymyksistä

A. Yhteisön kirje

Arvoisa Herra,

Yhteisö ja Israel huomioivat saavutetun yhteisymmärryksen hyväksyttävän ratkaisun löytämisestä kaikkiin vielä ratkaisemattomiin kahdenvälisiin kysymyksiin, jotka koskevat vuoden 1975 yhteistyösopimuksen soveltamista.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne suostumuksen tämän kirjeen sisältöön.

Kunnioittavasti Teidän,

Euroopan unionin neuvoston puolesta

B. Israelin kirje

Arvoisa Herra,

Vahvistan kunnioittavasti vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn seuraavansisältöisen kirjeenne:

"Yhteisö ja Israel huomioivat saavutetun yhteisymmärryksen hyväksyttävän ratkaisun löytämisestä kaikkiin vielä ratkaisemattomiin kahdenvälisiin kysymyksiin, jotka koskevat vuoden 1975 yhteistyösopimuksen soveltamista.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne suostumuksen tämän kirjeen sisältöön."

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni suostumus kirjeenne sisältöön.

Kunnioittavasti Teidän,

Israelin hallituksen puolesta

Yhteisön ja Israelin

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

pöytäkirjasta 1, joka koskee yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 060310 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvaa tuontia

A. Yhteisön kirje

Arvoisa Herra,

Yhteisö ja Israel ovat sopineet seuraavaa:

Pöytäkirjassa 1 määrätään tullien poistamisesta yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 060310 kuuluvien tuoreiden, Israelista peräisin olevien leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvalta tuonnilta enintään 19500 tonnin osalta.

Israel sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä, yhteisöön suuntautuvaa ruusujen ja neilikoiden tuontia koskevia edellytyksiä, jotka oikeuttavat kyseisen tariffin poistamiseen:

- hintatason yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa on oltava vähintään 85 prosenttia samojen tuotteiden yhteisön hintatasosta samana aikana,

- Israelin hintataso määritetään noteeraamalla tuontituotteiden hinnat yhteisön edustavilla tuontimarkkinoilla,

- yhteisön hintataso perustuu pääasiallisten tuottajajäsenvaltioiden edustavilla markkinoilla noteerattuihin tuottajahintoihin,

- hintatasot todetaan kahden viikon välein ja vastaavilla määrillä painotettuina. Tämä määräys on voimassa yhteisön ja Israelin hintojen osalta,

- sekä yhteisön tuottajahintojen että Israelin tuotteiden tuontihintojen osalta tehdään ero iso- ja pienikukkaisten ruusujen sekä isokukkaisten neilikoiden ja terttuneilikoiden välillä,

- jos Israelin hintataso jonkin yksittäisen tuotelajin osalta on alle 85 prosenttia yhteisön hintatasosta, etuustulli lakkautetaan. Yhteisö ottaa etuustullin takaisin käyttöön todettaessa, että Israelin hintataso vastaa vähintään 85:tä prosenttia yhteisön hintatasosta.

Israel sitoutuu lisäksi ylläpitämään kaupankäynnin perinteistä jaottelua ruusujen ja neilikoiden välillä.

Jos tämän jaottelun muutos vahingoittaa yhteisön markkinoita, yhteisö varaa itselleen oikeuden määritellä perinteisten kauppamallien mukaiset suhteet. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin toteuttaa asianmukaista mielipiteiden vaihtoa.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne suostumuksen tämän kirjeen sisältöön.

Kunnioittavasti Teidän,

Euroopan unionin neuvoston puolesta

B. Israelin kirje

Arvoisa Herra,

Vahvistan kunnioittavasti vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn seuraavansisältöisen kirjeenne:

"Yhteisö ja Israel ovat sopineet seuraavaa:

Pöytäkirjassa 1 määrätään tullien poistamisesta yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 060310 kuuluvien tuoreiden, Israelista peräisin olevien leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvalta tuonnilta enintään 19500 tonnin osalta.

Israel sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä, yhteisöön suuntautuvaa ruusujen ja neilikoiden tuontia koskevia edellytyksiä, jotka oikeuttavat kyseisen tariffin poistamiseen:

- hintatason yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa on oltava vähintään 85 prosenttia samojen tuotteiden yhteisön hintatasosta samana aikana,

- Israelin hintataso määritetään noteeraamalla tuontituotteiden hinnat yhteisön edustavilla tuontimarkkinoilla,

- yhteisön hintataso perustuu pääasiallisten tuottajajäsenvaltioiden edustavilla markkinoilla noteerattuihin tuottajahintoihin,

- hintatasot todetaan kahden viikon välein ja vastaavilla määrillä painotettuina. Tämä määräys on voimassa yhteisön ja Israelin hintojen osalta,

- sekä yhteisön tuottajahintojen että Israelin tuotteiden tuontihintojen osalta tehdään ero iso ja pienikukkaisten ruusujen sekä isokukkaisten neilikoiden ja terttuneilikoiden välillä,

- jos Israelin hintataso jonkin yksittäisen tuotelajin osalta on alle 85 prosenttia yhteisön hintatasosta, etuustulli lakkautetaan. Yhteisö ottaa etuustullin takaisin käyttöön todettaessa, että Israelin hintataso vastaa vähintään 85:tä prosenttia yhteisön hintatasosta.

Israel sitoutuu lisäksi ylläpitämään kaupankäynnin perinteistä jaottelua ruusujen ja neilikoiden välillä.

Jos tämän jaottelun muutos vahingoittaa yhteisön markkinoita, yhteisö varaa itselleen oikeuden määritellä perinteisten kauppamallien mukaiset suhteet. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin toteuttaa asianmukaista mielipiteiden vaihtoa.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne suostumuksen tämän kirjeen sisältöön."

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni suostumus kirjeenne sisältöön.

Kunnioittavasti Teidän,

Israelin hallituksen puolesta

Yhteisön ja Israelin

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Uruguayn kierroksen sopimusten täytäntöönpanosta

A. Yhteisön kirje

Arvoisa Herra,

Euroopan yhteisön ja Israelin välillä aikaansaatu sopimus ei sisällä määräyksiä appelsiinien tuontiin yhteisöön sovellettavasta uudesta järjestelystä. Osapuolet jatkavat neuvotteluja tästä asiasta löytääkseen ratkaisun ennen markkinointivuoden 1995/1996 alkua, toisin sanoen ennen 1 päivää joulukuuta. Tässä yhteydessä yhteisö on sopinut, ettei Israelia kohdella vähemmän suosiollisesti kuin muita Välimeren kumppaneita.

Jos 1 päivään joulukuuta 1995 mennessä ei ole saatu aikaan sopimusta appelsiinien tulohinnasta, yhteisö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen Israelille riittävän ja molemmille osapuolille hyväksyttävän tulohinnan, joka mahdollistaa 200000 appelsiinitonnin tuonnin Israelista, mikä merkitsee 30 prosentin vähennystä Israelista tuotavien appelsiinien varsinaisesta tariffikiintiöstä.

Lisäksi yhteisö ryhtyy tarvittaviin toimiin salliakseen perinteisten israelilaisten jalostettujen maataloustuotteiden, joita ei ole lueteltu liitteessä II, mutta jotka sisältyvät uuden sopimuksen myönnytyksiin, tuonnin yhteisöön.

Vastaavasti Israel ryhtyy tarvittaessa rinnakkaisiin toimiin varmistaakseen perinteisten yhteisön maataloustuotteiden tuonnin kaudella 1995/1996.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa, onko Israelin hallitus yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Kunnioittavasti Teidän,

Euroopan unionin neuvoston puolesta

B. Israelin kirje

Arvoisa Herra,

Vahvistan kunnioittavasti vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn seuraavansisältöisen kirjeenne:

"Euroopan yhteisön ja Israelin välillä aikaansaatu sopimus ei sisällä määräyksiä appelsiinien tuontiin yhteisöön sovellettavasta uudesta järjestelystä. Osapuolet jatkavat neuvotteluja tästä asiasta löytääkseen ratkaisun ennen markkinointivuoden 1995/1996 alkua, toisin sanoen ennen 1 päivää joulukuuta. Tässä yhteydessä yhteisö on sopinut, ettei Israelia kohdella vähemmän suosiollisesti kuin muita Välimeren kumppaneita.

Jos 1 päivään joulukuuta 1995 mennessä ei ole saatu aikaan sopimusta appelsiinien tulohinnasta, yhteisö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen Israelille riittävän ja molemmille osapuolille hyväksyttävän tulohinnan, joka mahdollistaa 200000 appelsiinitonnin tuonnin Israelista, mikä merkitsee 30 prosentin vähennystä Israelista tuotavien appelsiinien varsinaisesta tariffikiintiöstä.

Lisäksi yhteisö ryhtyy tarvittaviin toimiin salliakseen perinteisten israelilaisten jalostettujen maataloustuotteiden, joita ei ole lueteltu liitteessä II, mutta jotka sisältyvät uuden sopimuksen myönnytyksiin, tuonnin yhteisöön.

Vastaavasti Israel ryhtyy tarvittaessa rinnakkaisiin toimiin varmistaakseen perinteisten yhteisön maataloustuotteiden tuonnin kaudella 1995/1996.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa, onko Israelin hallitus yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä."

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni suostumus kirjeenne sisältöön.

Kunnioittavasti Teidän,

Israelin hallituksen puolesta

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUKSET

Euroopan yhteisön julistus alkuperän kumulaatiosta (28 artikla)

Jos ja kun Israel ja yksi tai useampi Välimeren alueen valtio tekee vapaakauppaa koskevia sopimuksia, Euroopan yhteisö on poliittisen kehityksen mukaisesti valmis soveltamaan alkuperän kumulaatiota kauppajärjestelyissään kyseisten maiden kanssa.

Euroopan yhteisön julistus alkuperäsääntöjen mukauttamisesta (28 artikla)

Yhteisön ja muiden kolmansien maiden välillä sovellettaviin alkuperäsääntöihin tämänhetkisen yhdenmukaistamisprosessin mukaisesti yhteisö voi tulevaisuudessa toimittaa tarvittavat pöytäkirjan 4 muutokset assosiointineuvostolle.

Euroopan yhteisön julistus sopimuksen 36 artiklasta

Yhteisö ilmoittaa, että ennen kuin assosiointineuvosto antaa 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut, 36 artiklan 1 kohdan tulkintaan liittyvät terveen kilpailun täytäntöönpanoa koskevat määräykset, se arvioi kaikkia kyseisen artiklan vastaisia menettelyjä niiden vaatimusten perusteella, jotka johtuvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85, 86 ja 92 artiklassa olevista määräyksistä ja, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen kattamien tuotteiden osalta, kyseisen sopimuksen 65 ja 66 artiklassa olevista määräyksistä sekä valtion tukea koskevista yhteisön määräyksistä, mukaan lukien sekundäärilainsäädäntö.

Yhteisö arvioi II osaston 3 luvussa tarkoitettujen maataloustuotteiden osalta kaikki 36 artiklan 1 kohdan i alakohdan vastaiset menettelyt Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 42 ja 43 artiklan ja erityisesti neuvoston vuoden 1962 asetuksen (ETY) N:o 26 perusteella vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Euroopan yhteisön julistus taloudellisesta yhteistyöstä (VI osasto)

Israel on yhä oikeutettu yhteisön talousarviosta saatavaan rahoitukseen Välimeren alueellisten yhteistyöohjelmien ja muiden asiaankuuluvien saman tason talousarviokohtien osalta. Israel on oikeutettu myös Euroopan investointipankin lainoihin, jotka myönnetään saman tason Välimeren alueen välineiden mukaisesti.

ISRAELIN JULISTUS

Israelin julistus sopimuksen 65 artiklasta

Israel ilmoittaa ottavansa 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun assosiointineuvoston päätökseen liittyvissä keskusteluissa esille kysymyksen määräyksistä, joilla vältetään kaksinkertaiset avustukset jomman kumman osapuolen sellaisille työntekijöille, jotka asuvat toisen osapuolen alueella.