22000A0411(02)

WIPOn esitys- ja äänitesopimus (WPPT)

Virallinen lehti nro L 089 , 11/04/2000 s. 0015 - 0023


WIPOn esitys- ja äänitesopimus

(WPPT)

Geneve (1996)

Sisällysluettelo

>TAULUKON PAIKKA>

JOHDANTO

SOPIMUSPUOLET,

HALUTEN kehittää ja ylläpitää esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien suojaa mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti,

TUNNUSTAEN tarpeen luoda uusia kansainvälisiä sääntöjä sopivien ratkaisujen löytämiseksi taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja teknisen kehityksen esiin nostamiin kysymyksiin,

TUNNUSTAEN informaatio- ja tietoliikenneteknologioiden kehityksen ja yhdentymisen syvällekäyvän vaikutuksen esitysten ja äänitteiden tuottamiseen ja käyttämiseen,

TUNNUSTAEN tarpeen säilyttää tasapaino esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien ja laajemman yleisen edun, erityisesti opetuksen, tutkimuksen ja tiedonsaannin, välillä,

OVAT SOPINEET seuraavaa:

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Suhde muihin sopimuksiin

1. Mikään tässä sopimuksessa ei vähennä olemassa olevia velvoitteita, joita sopimuspuolilla on toisiaan kohtaan Roomassa 26 päivänä lokakuuta 1961 esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä "Rooman yleissopimus") perusteella.

2. Tämän sopimuksen mukaisesti myönnettävä suoja jättää kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin kohdistuvan tekijänoikeussuojan koskemattomaksi eikä millään tavalla vaikuta kyseiseen suojaan. Minkään määräyksen tässä sopimuksessa ei siten voida tulkita vaikuttavan kyseiseen suojaan.

3. Tällä sopimuksella ei ole yhteyttä muihin sopimuksiin, eikä se vaikuta muista sopimuksista johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "esittäjillä" näyttelijöitä, laulajia, muusikkoja, tanssijoita ja muita henkilöitä, jotka näyttelevät, laulavat, lausuvat, tulkitsevat tai muulla tavalla esittävät kirjallisia tai taiteellisia teoksia taikka kansanperinteen ilmentymiä;

b) "äänitteellä" esityksen äänistä tai muista äänistä tai ääniä edustavista merkeistä tehtyä tallennetta, joka on muussa muodossa kuin elokuvateokseen tai muuhun audiovisuaaliseen teokseen sisältyvänä tallenteena;

c) "tallenteella" äänien tai niitä edustavien merkkien sisällyttämistä materiaaliseen alustaan, josta ne laitteen avulla voidaan havaita, kopioida tai tuoda julki;

d) "äänitetuottajalla" luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka aloitteesta ja vastuulla tehdään ensimmäinen tallenne esityksen äänistä tai muista äänistä tai ääniä edustavista merkeistä;

e) tallennetun esityksen tai äänitteen "julkaisemisella" tallennetusta esityksestä tai äänitteestä valmistettujen kopioiden tarjoamista yleisölle oikeudenhaltijan luvalla ja edellyttäen, että kappaleita tarjotaan yleisölle riittävä määrä;

f) "yleisradioinnilla" ilman johdinta tapahtuvaa äänien, tai kuvien ja äänien, tai niitä edustavien merkkien lähettämistä yleisön vastaanotettavaksi; myös sellaisten lähettäminen satelliitin välityksellä on yleisradioimista; salattujen signaalien lähettäminen on yleisradioimista, jos yleisradioyritys tai joku muu sen luvalla toimittaa yleisölle salauksen purkamiseen tarvittavat laitteet;

g) esityksen tai äänitteen "yleisölle välittämisellä" millä tahansa välineellä paitsi yleisradioimalla tapahtuvaa esityksen äänien tai äänitteelle tallennettujen äänien tai ääniä edustavien merkkien välittämistä yleisölle. 15 artiklaa sovellettaessa "yleisölle välittäminen" sisältää äänitteelle tallennettujen äänien tai ääniä edustavien merkkien saattamisen yleisön kuultaviin.

3 artikla

Tämän sopimuksen mukaiseen suojaan oikeutetut

1. Sopimuspuolten tulee myöntää tämän sopimuksen mukainen suoja esittäjille ja äänitetuottajille, jotka ovat toisten sopimuspuolten kansalaisia.

2. Toisten sopimuspuolten kansalaisina tulee pitää niitä esittäjiä tai äänitetuottajia, joita suojattaisiin Rooman yleissopimuksen perusteella, jos kaikki tämän sopimuksen sopimuspuolet olisivat myös mainitun sopimuksen sopimuspuolia. Sopimuspuolten tulee soveltaa tämän sopimuksen 2 artiklan asianomaisia määritelmiä näihin suojan saamisen edellytyksiin.

3. Jos sopimuspuoli käyttää hyväkseen Rooman yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaisia ja saman yleissopimuksen 5 artiklan soveltamiseksi sen 17 artiklan mukaisia mahdollisuuksia, sen tulee antaa mainittujen sopimusmääräysten mukainen ilmoitus Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) pääjohtajalle.

4 artikla

Kansallinen kohtelu

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee antaa toisten sopimuspuolten kansalaisille, jotka on määritelty 3 artiklan 2 kappaleessa, sama kohtelu kuin omille kansalaisilleen tässä sopimuksessa erityisesti myönnettyjen oikeuksien sekä tämän sopimuksen 15 artiklan mukaisen kohtuullista korvausta koskevan oikeuden suhteen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaista suojaa ei sovelleta, jos toinen sopimuspuoli käyttää tämän sopimuksen 15 artiklan 3 kappaleessa sallittua varaumamahdollisuutta.

II LUKU

ESITTÄJIEN OIKEUDET

5 artikla

Esittäjien moraaliset oikeudet

1. Riippumatta taloudellisista oikeuksistaan ja myös luovutettuaan ne toiselle esittäjällä on elävien ääntä sisältävien esitystensä tai äänitteille tallennettujen esitystensä suhteen oikeus tulla mainituksi esitystensä esittäjänä, paitsi jos maininta on jätetty pois esityksen käyttötavan vuoksi, sekä oikeus vastustaa esitystensä vääristämistä, typistämistä tai muuta muuttamista, joka vahingoittaisi hänen mainettaan.

2. Esittäjälle 1 kappaleen mukaisesti kuuluvat oikeudet ovat voimassa esittäjän kuoleman jälkeen vähintään taloudellisten oikeuksien lakkaamiseen saakka, ja niitä saavat käyttää sen sopimuspuolen, jossa suojaa vaaditaan, lainsäädännössä määrätyt henkilöt tai laitokset. Kuitenkin ne sopimuspuolet, joiden lainsäädännössä sillä hetkellä, kun ne ratifioivat tämän sopimuksen tai liittyvät siihen, ei anneta suojaa esittäjän kuoleman jälkeen kaikille edellä olevassa kappaleessa tarkoitetuille oikeuksille, voivat määrätä, että jotkin näistä oikeuksista lakkaavat esittäjän kuoltua.

3. Tässä artiklassa myönnettyjen oikeuksien suojaamiseksi käytettävät oikeuskeinot määräytyvät sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jossa suojaa vaaditaan.

6 artikla

Esittäjien taloudelliset oikeudet tallentamattomiin esityksiinsä

Esittäjillä on yksinoikeus esitystensä suhteen sallia:

i) tallentamattomien esitystensä yleisradioiminen ja yleisölle välittäminen, paitsi jos esitys jo on yleisradioimalla lähetetty esitys; ja

ii) tallentamattomien esitystensä tallentaminen.

7 artikla

Reprodusointioikeus

Esittäjillä on yksinoikeus sallia millä tahansa tavalla ja missä tahansa muodossa tapahtuva äänitteille tallennettujen esitystensä suora ja epäsuora reprodusoiminen.

8 artikla

Levitysoikeus

1. Esittäjillä on yksinoikeus sallia alkuperäisten äänitteille tallennettujen esitystensä ja niiden kopioiden saattaminen yleisön saataville myymällä tai luovuttamalla omistusoikeus muulla tavoin.

2. Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta sopimuspuolten vapauteen päättää mahdollisista edellytyksistä, joiden vallitessa 1 kappaleessa mainittu oikeus raukeaa, kun alkuperäinen äänitteelle tallennettu esitys tai sen kopio esittäjän luvalla ensimmäisen kerran myydään tai sen omistusoikeus luovutetaan muulla tavoin.

9 artikla

Vuokrausoikeus

1. Esittäjillä on yksinoikeus sallia alkuperäisten äänitteille tallennettujen esitystensä ja niiden kopioiden, siten kuin sopimuspuolten kansallisissa laeissa on määrätty, kaupallinen vuokraus yleisölle, vieläpä esittäjän toimesta tai hänen antamansa luvan perusteella tapahtuneen levittämisen jälkeen.

2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyksistä poiketen sopimuspuoli, jolla 15 päivänä huhtikuuta 1994 oli ja jolla edelleen on voimassa äänitteille tallennettujen esitysten kopioiden kaupallisesta vuokrauksesta kohtuullisen korvauksen esittäjille takaava järjestelmä, voi säilyttää tämän järjestelmän edellyttäen, ettei äänitteiden kaupallinen vuokraus aiheuta tilannetta, jossa esittäjien yksinomainen reprodusointioikeus olennaisesti heikkenisi.

10 artikla

Oikeus tallennettujen esitysten saataville saattamiseen

Esittäjillä on yksinoikeus sallia äänitteille tallennettujen esitystensä saattaminen yleisön saataville johtimitse tai ilman johdinta siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada ne saatavilleen yksilöllisesti valitsemaansa paikkaan ja valitsemanaan aikana.

III LUKU

ÄÄNITETUOTTAJIEN OIKEUDET

11 artikla

Reprodusointioikeus

Äänitetuottajilla on yksinoikeus sallia millä tahansa tavalla ja missä tahansa muodossa tapahtuva äänitteidensä suora ja epäsuora reprodusoiminen.

12 artikla

Levitysoikeus

1. Äänitetuottajilla on yksinoikeus sallia alkuperäisten äänitteidensä ja niiden kopioiden saattaminen yleisön saataville myymällä tai luovuttamalla omistusoikeus muulla tavoin.

2. Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta sopimuspuolten vapauteen päättää mahdollisista edellytyksistä, joiden vallitessa 1 kappaleessa mainittu oikeus raukeaa, kun alkuperäinen äänite tai sen kopio äänitetuottajan luvalla ensimmäisen kerran myydään tai sen omistusoikeus luovutetaan muulla tavoin.

13 artikla

Vuokrausoikeus

1. Äänitetuottajilla on yksinoikeus sallia alkuperäisten äänitteidensä ja niiden kopioiden kaupallinen vuokraus yleisölle, vieläpä tuottajan toimesta tai hänen antamansa luvan perusteella tapahtuneen levittämisen jälkeen.

2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyksistä poiketen sopimuspuoli, jolla 15 päivänä huhtikuuta 1994 oli ja jolla edelleen on voimassa äänitteiden kopioiden kaupallisesta vuokrauksesta kohtuullisen korvauksen äänitetuottajille takaava järjestelmä, voi säilyttää tämän järjestelmän edellyttäen, ettei äänitteiden kaupallinen vuokraus aiheuta tilannetta, jossa äänitetuottajien yksinomainen reprodusointioikeus olennaisesti heikkenisi.

14 artikla

Oikeus äänitteiden saataville saattamiseen

Äänitetuottajilla on yksinoikeus sallia äänitteidensä saattaminen yleisön saataville johtimitse tai ilman johdinta siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada ne saatavilleen yksilöllisesti valitsemaansa paikkaan ja valitsemanaan aikana.

IV LUKU

YHTEISET MÄÄRÄYKSET

15 artikla

Korvausoikeus yleisradioimisesta ja yleisölle välittämisestä

1. Esittäjillä ja äänitetuottajilla on oikeus kertakaikkiseen kohtuulliseen korvaukseen kaupallisessa tarkoituksessa julkaistun äänitteen suorasta tai epäsuorasta käyttämisestä yleisradioimiseen tai mihin tahansa yleisölle välittämiseen.

2. Sopimuspuolet voivat kansallisessa lainsäädännössään säätää, että esittäjä tai äänitetuottaja tai molemmat voivat vaatia kertakaikkista kohtuullista korvausta käyttäjältä. Sopimuspuolet voivat antaa kansallisia säädöksiä, joissa esittäjän ja äänitetuottajan välisen sopimuksen puuttuessa määritellään ne ehdot, joiden mukaan esittäjät ja äänitetuottajat jakavat kertakaikkisen kohtuullisen korvauksen.

3. Sopimuspuoli voi WIPOn pääjohtajan haltuun talletetussa ilmoituksessa selittää, että se soveltaa 1 kappaleen määräyksiä vain tiettyihin käyttötapoihin tai että se rajoittaa niiden soveltamista jollakin muulla tavalla tai ettei se lainkaan sovella näitä määräyksiä.

4. Äänitteiden saattamista yleisön saataville johtimitse tai ilman johdinta siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada ne saatavilleen yksilöllisesti valitsemaansa paikkaan ja valitsemanaan aikana, pidetään tässä artiklassa äänitteiden julkaisemisena kaupallisessa tarkoituksessa.

16 artikla

Rajoitukset ja poikkeukset

1. Sopimuspuolet voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään esittäjien ja äänitetuottajien suojaan samanlaisia rajoituksia tai poikkeuksia, kuin ne kansallisessa lainsäädännössään säätävät kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijänoikeussuojaan.

2. Sopimuspuolten tulee rajoittaa tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien rajoitukset ja poikkeukset tiettyihin erityistapauksiin, jotka eivät ole ristiriidassa esityksen tai äänitteen tavanomaisen hyväksikäytön kanssa eivätkä kohtuuttomasti loukkaa esittäjän tai äänitetuottajan oikeutettuja etuja.

17 artikla

Suoja-aika

1. Esittäjille tämän sopimuksen mukaan myönnettävä suoja on voimassa vähintään esityksen äänitteelle tallentamisvuoden lopusta lasketun 50 vuoden ajanjakson loppuun.

2. Äänitetuottajille tämän sopimuksen mukaan myönnettävä suoja on voimassa vähintään äänitteen julkaisemisvuoden lopusta lasketun 50 vuoden ajanjakson loppuun tai, jollei äänitettä julkaista 50 vuoden kuluessa äänitteen tallentamisesta, 50 vuotta tallentamisvuoden lopusta.

18 artikla

Teknisiä suojakeinoja koskevat velvoitteet

Sopimuspuolten tulee säätää riittävästä oikeudellisesta suojasta ja tehokkaista oikeuskeinoista, joilla vastustetaan sellaisten tehokkaiden teknisten suojakeinojen kiertämistä, joita esittäjät tai äänitetuottajat käyttävät tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käyttämisen yhteydessä ja jotka rajoittavat mahdollisuuksia ryhtyä heidän esitystensä tai äänitteidensä suhteen sellaisiin toimenpiteisiin, joita kyseiset esittäjät tai äänitetuottajat eivät ole sallineet tai jotka lain säännöksen nojalla eivät ole sallittuja.

19 artikla

Oikeuksien hallinnointitietoja koskevat velvoitteet

1. Sopimuspuolten tulee säätää riittävistä ja tehokkaista oikeuskeinoista sellaisia henkilöitä vastaan, jotka tekevät jonkin seuraavista teoista tietäen tai joilla siviilioikeudellisten oikeuskeinojen kyseessä ollessa on perusteltu syy teon tehdessään tietää, että teko aiheuttaa, mahdollistaa, helpottaa tai salaa tähän sopimukseen sisältyvän oikeuden rikkomisen:

i) ilman lupaa tapahtuva oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistaminen tai muuttaminen;

ii) ilman lupaa tapahtuva esitysten, tallennettujen esitysten kopioiden tai äänitteiden levittäminen, maahantuonti jakelua varten, yleisradioiminen tai yleisölle välittäminen tietäen, että oikeuksien sähköiset hallinnointitiedot on niistä poistettu tai että tietoja on muutettu ilman lupaa.

2. "Oikeuksien hallinnointitiedoilla" tarkoitetaan tässä artiklassa esittäjän, esittäjän esityksen, äänitetuottajan, äänitteen, tai esitykseen tai äänitteeseen liittyvän oikeuden haltijan tunnistetietoja, tai tietoa esityksen tai äänitteen käyttörajoituksista ja käyttöehdoista, sekä sellaista tietoa tarkoittavia numeroita tai koodeja, kun joku näistä tiedoista on sisällytetty tallennetun esityksen tai äänitteen kopioon tai ilmenee tallennetun esityksen tai äänitteen yleisölle välittämisen tai yleisön saataville saattamisen yhteydessä.

20 artikla

Muodollisuudet

Tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien nauttimisen ja käyttämisen ehdoksi ei saa asettaa mitään muodollisuuksia.

21 artikla

Varaumat

Jollei 15 artiklan 3 kappaleesta muuta johdu, varaumien tekeminen tähän sopimukseen ei ole sallittua.

22 artikla

Ajallinen soveltaminen

1. Sopimuspuolten tulee soveltaa Bernin yleissopimuksen 18 artiklan määräyksiä soveltuvin osin tämän sopimuksen mukaisiin esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksiin.

2. Edellä olevasta 1 kappaleesta poiketen sopimuspuoli voi rajoittaa tämän sopimuksen 5 artiklan soveltamisen esityksiin, jotka tapahtuivat sen jälkeen, kun tämä sopimus tuli kyseisen sopimuspuolen osalta voimaan.

23 artikla

Oikeuksien taytäntöönpanoa koskevat määräykset

1. Sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan oikeusjärjestelmiensä mukaisesti ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia tämän sopimuksen soveltamisen varmistamiseksi.

2. Sopimuspuolten tulee varmistaa, että täytäntöönpanoon liittyvät menettelytavat ovat käytettävissä sopimuspuolten lainsäädännön mukaisesti siten, että ne mahdollistavat tehokkaat toimet tässä sopimuksessa tarkoitettujen oikeuksien loukkauksia vastaan, mukaan lukien joutuisat oikeuskeinot loukkausten torjumiseksi samoin kuin oikeuskeinot myöhempien loukkausten ehkäisemiseksi.

V LUKU

HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

24 artikla

Sopimuspuolten kokous

1. a) Sopimuspuolilla on sopimuspuolten kokous.

b) Jokaista sopimuspuolta edustaa yksi valtuutettu, jolla voi olla apunaan varavaltuutettuja, neuvonantajia ja asiantuntijoita.

c) Valtuuskunnan kustannuksista vastaa valtuuskunnan asettanut sopimuspuoli. Sopimuspuolten kokous voi pyytää Maailman henkisen omaisuuden järjestöä (jäljempänä "WIPO") myöntämään taloudellista avustusta, jolla mahdollistetaan kehitysmaina Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen noudattaman vakiintuneen käytännön mukaisesti pidettävien sopimuspuolten tai markkinatalouteen siirtymässä olevien valtioiden valtuuskuntien osallistuminen.

2. a) Sopimuspuolten kokous käsittelee asiat, jotka koskevat tämän sopimuksen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä sopimuksen soveltamista ja vaikutuksia.

b) Sopimuspuolten kokous suorittaa sille 26 artiklan 2 kappaleessa annetun tehtävän hyväksyä tiettyjen hallitustenvälisten järjestöjen liittyminen tähän sopimukseen.

c) Sopimuspuolten kokous päättää diplomaattikokouksen koolle kutsumisesta tämän sopimuksen tarkistamiseksi ja antaa WIPOn pääjohtajalle tarpeelliset ohjeet sellaisen diplomaattikokouksen valmistelemiseksi.

3. a) Jokaisella sopimuspuolena olevalla valtiolla on yksi ääni, ja jokainen sopimuspuolena oleva valtio äänestää vain omasta puolestaan.

b) Jokainen sopimuspuolena oleva hallitustenvälinen järjestö saa osallistua jäsenvaltioidensa sijasta äänestykseen sillä äänimäärällä, joka vastaa sen jäsenvaltioista tähän sopimukseen liittyneiden valtioiden lukumäärää. Hallitustenvälinen järjestö ei osallistu äänestykseen, jos jokin sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan ja päinvastoin.

4. Sopimuspuolten kokous kokoontuu WIPOn pääjohtajan kutsusta varsinaiseen istuntoon kahden vuoden välein.

5. Sopimuspuolten kokous hyväksyy itselleen menettelytapasäännöt, mukaan lukien säännöt ylimääräisten istuntojen koolle kutsumisesta, päätösvaltaisuuden edellytyksistä sekä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti erityyppisiltä päätöksiltä vaadittavasta enemmistöstä.

25 artikla

Kansainvälinen toimisto

WIPOn Kansainvälinen toimisto hoitaa sopimusta koskevat hallinnolliset tehtävät.

26 artikla

Kelpoisuus liittyä sopimukseen

1. Jokainen WIPOn jäsenvaltio voi liittyä sopimukseen.

2. Sopimuspuolten kokous voi päättää hyväksyä hallitustenvälisen järjestön liittymisen sopimukseen, jos järjestö ilmoittaa olevansa toimivaltainen tämän sopimuksen kattamien asioiden suhteen, järjestöllä on näissä asioissa oma, kaikkia jäsenvaltioita sitova lainsäädäntö ja järjestö on sisäisten sääntöjensä mukaisesti oikeutettu liittymään sopimukseen.

3. Euroopan yhteisö, joka on tämän sopimuksen hyväksyneessä kokouksessa antanut edellisessä kappaleessa tarkoitetun ilmoituksen, voi liittyä tähän sopimukseen.

27 artikla

Sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet

Jollei tämän sopimuksen vastaisista erityisistä määräyksistä muuta johdu, jokaisella sopimuspuolella on kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja jokainen sopimuspuoli on sitoutunut kaikkiin siitä aiheutuviin velvoitteisiin.

28 artikla

Sopimuksen allekirjoittaminen

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten WIPOn jäsenvaltioille ja Euroopan yhteisölle 31 päivään joulukuuta 1997 asti.

29 artikla

Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kolmenkymmenen valtion ratifioimis- tai liittymisasiakirjat on talletettu WIPOn pääjohtajan haltuun.

30 artikla

Ajankohta, josta alkaen sopimus sitoo siihen liittynyttä

Tämä sopimus sitoo

i) edellä 29 artiklassa mainittua kolmeakymmentä valtiota siitä päivästä lähtien, jolloin tämä sopimus on tullut voimaan;

ii) jokaista muuta valtiota, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jolloin valtio on tallettanut asiakirjansa WIPOn pääjohtajan haltuun;

iii) Euroopan yhteisöä, kun on kulunut kolme kuukautta sen ratifioimis- tai liittymisasiakirjan tallettamisesta, jos kyseinen asiakirja on talletettu tämän sopimuksen 29 artiklan mukaisen sopimuksen voimaantulon jälkeen, tai kun on kulunut kolme kuukautta tämän sopimuksen voimaantulosta, jos kyseinen asiakirja on talletettu ennen tämän sopimuksen voimaantuloa;

iv) jokaista muuta hallitustenvälistä järjestöä, joka on hyväksytty liittymään sopimukseen, kun on kulunut kolme kuukautta sen liittymisasiakirjan tallettamisesta.

31 artikla

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen WIPOn pääjohtajalle osoitettavalla ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin WIPOn pääjohtaja on vastaanottanut ilmoituksen.

32 artikla

Sopimuksen kielet

1. Tämä sopimus on allekirjoitettu yhtenä alkuperäisenä englannin-, arabian-, kiinan-, ranskan-, venäjän- ja espanjankielisenä kappaleena, ja kaikilla näillä kielillä olevat versiot ovat yhtä todistusvoimaisia.

2. Muilla kuin 1 kappaleessa mainituilla kielillä olevat viralliset tekstit valmistuttaa WIPOn pääjohtaja kiinnostuksen osoittavan osapuolen pyynnöstä neuvoteltuaan kaikkien kiinnostuksen osoittavien osapuolten kanssa. "Kiinnostuksen osoittavalla osapuolella" tarkoitetaan tässä kappaleessa jokaista WIPOn jäsenvaltiota, jonka virallisesta kielestä tai jonka jostakin virallisesta kielestä on kysymys, ja Euroopan yhteisöä, sekä jokaista muuta hallitustenvälistä järjestöä, joka voi liittyä tähän sopimukseen, jos kysymys on jostakin sen virallisesta kielestä.

33 artikla

Tallettaja

WIPOn pääjohtaja on tämän sopimuksen tallettaja.

Julkilausumat

1 artiklaa koskeva julkilausuma

On selvää, että 1 artiklan 2 kappale selkeyttää tämän sopimuksen mukaan äänitteisiin kohdistuvien oikeuksien ja äänitteille sisällytettyjen teosten tekijänoikeuden välisen suhteen. Tapauksissa, joissa lupa tarvitaan sekä äänitteelle sisällytetyn teoksen tekijältä että äänitteeseen oikeuksia omaavalta esittäjältä tai tuottajalta, tarve tekijän lupaan ei poistu sen vuoksi, että myös esittäjän tai tuottajan lupa vaaditaan, ja päinvastoin.

On lisäksi selvää, ettei mikään 1 artiklan 2 kappaleessa estä sopimuspuolta myöntämästä esittäjälle tai äänitetuottajalle tässä sopimuksessa myönnettäväksi edellytettyjä yksinoikeuksia laajemmalle ulottuvia yksinoikeuksia.

2 artiklan b kohtaa koskeva julkilausuma

On selvää, ettei 2 artiklan b kohdassa oleva äänitteen määritelmä viittaa siihen, että äänitteiden sisällyttäminen elokuvateoksiin tai muihin audiovisuaalisiin teoksiin millään tavalla vaikuttaisi niihin kohdistuviin oikeuksiin.

2 artiklan e kohtaa sekä 8, 9, 12 ja 13 artiklaa koskeva julkilausuma

Ilmauksella "kopio" ja "alkuperäinen ja kopio", jotka kyseisissä artikloissa ovat levitysoikeuden ja vuokrausoikeuden kohteina, tarkoitetaan näissä artikloissa ainoastaan alustalle tallennettuja teosten kopioita, joita voidaan levittää aineellisina esineinä.

3 artiklaa koskeva julkilausuma

On selvää, että Rooman yleissopimuksen 5 artiklan a kohdassa ja 16 artiklan a kohdan iv alakohdassa olevalla viittauksella "toisen sopimusvaltion kansalainen" tarkoitetaan artikloja tähän sopimukseen sovellettaessa, kun hallitustenvälinen järjestö on tämän sopimuksen sopimuspuoli, kyseisen järjestön jonkun jäsenvaltion kansalaista.

3 artiklan 2 kappaletta koskeva julkilausuma

3 artiklan 2 kappaletta sovellettaessa on selvää, että tallentamisella tarkoitetaan alkuperäisen nauhan ("bande-mère") lopulliseen muotoon saattamista.

7, 11 ja 16 artiklaa koskeva julkilausuma

7 ja 11 artiklan mukainen reprodusointioikeus ja siihen 16 artiklassa sallitut poikkeukset ovat täysin sovellettavissa digitaalisessa ympäristössä, erityisesti teosten käyttämisessä digitaalisessa muodossa. On selvää, että digitaalisessa muodossa olevan suojatun esityksen tai äänitteen tallentaminen sähköiseen välineeseen merkitsee näissä artikloissa tarkoitettua reprodusoimista.

15 artiklaa koskeva julkilausuma

On selvää, ettei 15 artikla merkitse digitaaliseen aikakauteen soveltuvaa esittäjien ja äänitetuottajien yleisradioimis- ja yleisölle välittämisoikeuksien tason täyttä ratkaisua. Valtuuskunnat eivät kyenneet saavuttamaan yksimielisyyttä tietyissä olosuhteissa myönnettävien yksinoikeuksien osa-alueita koskevista erilaisista ehdotuksista tai ilman varausmahdollisuutta myönnettävistä oikeuksista ja sen vuoksi jättivät tämän asian tulevaisuudessa ratkaistavaksi.

15 artiklaa koskeva julkilausuma

On selvää, ettei 15 artikla estä tämän artiklan mukaisten oikeuksien myöntämistä kansanperinteen esittäjille ja kansanperinnettä sisältävien äänitteiden tuottajille siinä tapauksessa, että kyseisiä äänitteitä ei ole julkaistu kaupallisen hyödyn saamiseksi.

16 artiklaa koskeva julkilausuma

WIPOn tekijänoikeussopimuksen 10 artiklaa (Rajoitukset ja poikkeukset) koskeva julkilausuma soveltuu soveltuvin osin WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen 16 artiklaan (Rajoitukset ja poikkeukset).

19 artiklaa koskeva julkilausuma

WIPOn tekijänoikeussopimuksen 12 artiklaa (Oikeuksien hallinnointitietoja koskevat velvoitteet) koskeva julkilausuma soveltuu soveltuvin osin WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen 19 artiklaan (Oikeuksien hallinnointitietoja koskevat velvoitteet).