21999D0729(01)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 100/98/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 197 , 29/07/1999 s. 0051 - 0052


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 100/98/KOL,

tehty 30 päivänä lokakuuta 1998,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on mukautettuna mainitun sopimuksen mukauttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo, että

sopimuksen liite II muutettiin 25 päivänä syyskuuta 1998 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 84/98(1), ja

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta 17 päivänä syyskuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 1798/96(2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun kohtaan 14 (neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90) luetelmakohta seuraavasti: "- 396 R 1798: komission asetus (EY) N:o 1798/96, annettu 17 päivänä syyskuuta 1996 (EYVL L 236, 18.9.1996, s. 23)."

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1798/96 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka on liitetty tämän päätöksen kielitoisintoihin, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 1998, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 1998.

ETA:n sekakomitean puolesta

N. v. LIECHTENSTEIN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 189, 22.7.1999, s. 56.

(2) EYVL L 236, 18.9.1996, s. 23.