21999D0415(01)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 55/98, annettu 4 päivänä heinäkuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 100 , 15/04/1999 s. 0038 - 0039


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 55/98,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 1998,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna mainitun sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo, että

sopimuksen liite II on muutettu 29 päivänä toukokuuta 1998 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 44/98(1), ja

moottoriajoneuvojen nopeudenmittaus- ja peruutuslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä kesäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/443/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen 24 päivänä kesäkuuta 1997 annettu komission direktiivi 97/39/EY(2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 18 kohtaan (neuvoston direktiivi 75/443/ETY) luetelmakohta seuraavasti: "- 397 L 0039: Komission direktiivi 97/39/EY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1997 (EYVL L 177, 5.7.1997, s. 15)."

2 artikla

Direktiivin 97/39/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka on liitetty tämän päätöksen kielitoisintoihin, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaisest ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 1998.

ETA:n sekakomitean puolesta

F. BARBASO

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 30, 4.2.1999, s. 43.

(2) EYVL L 177, 5.7.1997, s. 15.