21998D0507(09)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 82/97, tehty 12 päivänä marraskuuta 1997, ETA-sopimuksen liitteen IV (sosiaaliturva) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 134 , 07/05/1998 s. 0011 - 0038


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 82/97,

tehty 12 päivänä marraskuuta 1997,

ETA-sopimuksen liitteen IV (sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä `sopimus`, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo, että

sopimuksen liite VI on muutettu ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 2/97 (1),

Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan (2) liitteen I luvussa IV olevassa A kohdassa tehdyt mukautukset sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (3) 14 päivänä kesäkuuta annettuun neuvoston asetukseen 1408/71/ETY, neuvoston asetuksen 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (4) 21 päivänä maaliskuuta 1972 annettuun neuvoston asetukseen 574/72/ETY ja tiettyihin Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätöksiin on otettava osaksi sopimusta,

selkeyden vuoksi liite VI on kokonaisuudessaan saatettava ajan tasalle: sekä ne jaksot, jotka muuttuvat tämän päätöksen voimaantulopäivänä että jo aiemmin muutetut ja samoina säilyvät jaksot olisi koottava yhdeksi tekstiksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liite VI tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan liitteen I luvussa IV olevassa A kohdassa määrättyjen mukautusten neuvoston asetuksiin 1408/71/ETY ja 574/72/ETY sekä Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätöksiin N:o 117, N:o 118, N:o 135, N:o 136 ja N:o 150 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka on liitetty tämän päätöksen vastaaviin toisintoihin, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 1997, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 1997.

ETA:n sekakomitean puolesta

E. BULL

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 85, 27.3.1997, s. 67.

(2) EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21, sellaisena kuin se on tarkistettuna EYVL:ssä L 1, 1.1.1995, s. 1.

(3) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2.

(4) EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1.

LIITE VI

SOSIAALITURVA

JOHDANTO

Kun tässä liitteessä tarkoitettuihin asiakirjoihin sisältyy käsitteitä tai kun niissä viitataan menettelyihin, jotka liittyvät yhteisön oikeusjärjestykseen, kuten

- johdanto-osiin,

- niihin tahoihin, joita yhteisön säädökset koskevat,

- viittauksiin, jotka koskevat EY:n alueita tai kieliä,

- viittauksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden, niiden valtionhallinnon elinten, yritysten tai yksilöiden keskinäisiä oikeuksia tai velvollisuuksia ja

- viittauksiin, jotka koskevat tiedottamis- ja ilmoitusmenettelyjä,

sovelletaan horisontaalisia mukautuksia koskevaa pöytäkirjaa n:o 1, ellei tässä liitteessä toisin mainita.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

I. Tässä liitteessä ja sen estämättä, mitä pöytäkirjassa n:o 1 määrätään, liitteessä mainittuihin asiakirjoihin sisältyvällä käsitteellä `jäsenvaltio(t)` tarkoitetaan sen lisäksi, mitä sillä tarkoitetaan asianomaisissa EY:n asiakirjoissa, myös Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa.

II. Tässä liitteessä mainittujen asiakirjojen säännösten ja määräysten soveltamiseksi tähän sopimukseen Euroopan talousalueen ETA:n sekakomitea omaksuu EY:n komission siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan oikeudet ja velvollisuudet sekä mainitun hallintotoimikunnan tilintarkastuslautakunnan oikeudet ja velvollisuudet sopimuksen VII osan määräysten mukaisesti.

MAINITUT ASIAKIRJAT

1. 371 R 1408: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheisiinsä,

sellaisena kuin se on saatettuna ajan tasalle asetuksella:

- 383 R 2001: neuvoston asetus (ETY) N:o 2001/83, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1983 (EYVL L 230, 22.8.1983, s. 6),

ja myöhemmin muutettuna säädöksillä:

- 385 R 1660: neuvoston asetus (ETY) N:o 1660/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: neuvoston asetus (ETY) N:o 1661/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyllä asiakirjalla - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 170),

- 386 R 3811: neuvoston asetus (ETY) N:o 3811/86, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986 (EYVL L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: neuvoston asetus (ETY) N:o 1305/89, annettu 11 päivänä toukokuuta 1989 (EYVL L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: neuvoston asetus (ETY) N:o 2332/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: neuvoston asetus (ETY) N:o 3427/89, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: neuvoston asetus (ETY) N:o 2195/91, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1247: neuvoston asetus (ETY) N:o 1247/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL L 136, 19.5.1992, s. 1),

- 392 R 1248: neuvoston asetus (ETY) N:o 1248/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: neuvoston asetus (ETY) N:o 1249/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: neuvoston asetus (ETY) N:o 1945/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 1),

- 1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista sekä Euroopan unionin perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21, sellaisena kuin se on muutettuna EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1),

- 395 R 3095: neuvoston asetus (EY) N:o 3095/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995 (EYVL L 335, 30.12.1995, s. 1),

- 395 R 3096: neuvoston asetus (EY) N:o 3096/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995 (EYVL L 335, 30.12.1995, s. 10).

Asetuksen säännöksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

a) Ei sovelleta 1 artiklan j kohdan kolmatta alakohtaa,

b) Sovelletaan vanhuusetuuksiin ja jälkeenjääneiden etuuksiin 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen 49 artiklaa,

c) Korvataan 88 artiklan sanat "perustamissopimuksen 106 artiklan" sanoilla "Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 41 artiklan",

d) Ei sovelleta 94 artiklan 9 kohtaa,

e) Ei sovelleta 95 b artiklaa,

f) Ei sovelleta 96 artiklaa,

g) Ei sovelleta 100 artiklaa,

h) Lisätään liitteessä I olevaan I osaan seuraava:

"P. ISLANTI

Henkilöä, joka on sosiaaliturvalain mukaisiin työtapaturmavakuutuksiin liittyvissä määräyksissä tarkoitettu palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, pidetään vastaavasti asetuksen 1 artiklan a kohdan ii) alakohdassa tarkoitettuna palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei sovelleta.

R. NORJA

Henkilöä, joka on sosiaaliturvalaissa tarkoitettu palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, pidetään vastaavasti asetuksen 1 artiklan a kohdan ii) alakohdassa tarkoitettuna palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.",

i) Lisätään liitteessä I olevaan II osaan seuraava:

"P. ISLANTI

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla, `perheenjäsenellä` tarkoitetaan puolisoa tai alle 25-vuotiasta lasta.

Q. LIECHTENSTEIN

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla, `perheenjäsenellä` tarkoitetaan puolisoa tai alle 25-vuotiasta huollettavaa lasta.

R. NORJA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla, `perheenjäsenellä` tarkoitetaan puolisoa tai alle 25-vuotiasta lasta.",

j) Lisätään liitteessä II olevaan I osaan seuraava:

"P. ISLANTI

Ei sovelleta.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei sovelleta.

R. NORJA

Ei sovelleta.",

k) Lisätään liitteessä II olevaan II osaan seuraava:

"P. ISLANTI.

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei mitään.

R. NORJA

a) Kertasuoritteiset avustukset, jotka kansallisen vakuutuslain nojalla maksetaan synnytyksen yhteydessä,

b) Kertasuoritteiset avustukset, jotka kansallisen vakuutuslain nojalla maksetaan adoption yhteydessä",

l) Lisätään liitteessä II olevaan III osaan seuraava:

"P. ISLANTI

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei mitään.

R. NORJA

Ei mitään.",

m) Lisätään liitteeseen II a seuraava:

"P. ISLANTI

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN

a) Leskeneläke (laki leskeneläkkeiden myöntämisestä, annettu 25 päivänä marraskuuta 1981).

b) Sokeiden eläke (laki eläkkeiden myöntämisestä sokeille, annettu 17 päivänä joulukuuta 1970).

c) Äitiysraha (laki äitiysrahan myöntämisestä, annettu 25 päivänä marraskuuta 1981).

d) Vanhuus-, lesken- ja orvon- sekä työkyvyttömyysvakuutukseen liittyvät lisäetuudet (laki vanhuus-, lesken- ja orvon- sekä työkyvyttömyysvakuutukseen liittyvistä lisäetuuksista, annettu 10 päivänä joulukuuta 1965, sellaisena kuin se on tarkistettuna 12 päivänä marraskuuta 1992).

e) Hoitoraha (laki vanhuus-, lesken- ja orvon- sekä työkyvyttömyysvakuutukseen liittyvistä lisäetuuksista, annettu 10 päivänä joulukuuta 1965, sellaisena kuin se on tarkistettuna 12 päivänä marraskuuta 1992).

R. NORJA

a) Kansallisen vakuutuslain N:o 12, 17 päivältä kesäkuuta 1966, 8-2 artiklan mukainen perustuki ja hoitajatuki, jolla katetaan vammaisuudesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset tai tarve erityiseen auttamiseen, hoitoon tai kotiapuun, lukuun ottamatta tapauksia, joissa edunsaaja saa kansallisesta vakuutusjärjestelmästä vanhuus-, vammais- tai leskeneläkettä.

b) Kansallisen vakuutuslain N:o 12, 17 päivältä kesäkuuta 1966, 7-3 ja 8-4 artiklan mukaisesti taattu lisäeläkkeen vähimmäismäärä henkilöille, jotka ovat syntyessään vammaisia tai vammautuneet varhaisessa iässä.

c) Kansallisen vakuutuslain N:o 12, 17 päivältä kesäkuuta 1966, 10-2 ja 10-3 artiklan mukaisesti jälkeenjääneelle puolisolle myönnettävä lapsenhoitotuki ja koulutustuki.",

n) Lisätään liitteessä III olevaan A osaan seuraava:

"106. ISLANTI-BELGIA

Ei sopimusta.

107. ISLANTI-TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

108. ISLANTI-SAKSA

Ei sopimusta.

109. ISLANTI-ESPANJA

Ei sopimusta.

110. ISLANTI-RANSKA

Ei sopimusta.

111. ISLANTI-KREIKKA

Ei sopimusta.

112. ISLANTI-IRLANTI

Ei sopimusta.

113. ISLANTI-ITALIA

Ei sopimusta.

114. ISLANTI-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

115. ISLANTI-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

116. ISLANTI-ITÄVALTA

Ei sopimusta.

117. ISLANTI-PORTUGALI

Ei sopimusta.

118. ISLANTI-SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

119. ISLANTI-RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

120. ISLANTI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

121. ISLANTI-LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

122. ISLANTI-NORJA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

123. LIECHTENSTEIN-BELGIA

Ei sopimusta.

124. LIECHTENSTEIN-TANSKA

Ei sopimusta.

125. LIECHTENSTEIN-SAKSA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä elokuuta 1989 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 1, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

126. LIECHTENSTEIN-ESPANJA

Ei sopimusta.

127. LIECHTENSTEIN-RANSKA

Ei sopimusta.

128. LIECHTENSTEIN-KREIKKA

Ei sopimusta.

129. LIECHTENSTEIN-IRLANTI

Ei sopimusta.

130. LIECHTENSTEIN-ITALIA

Sosiaaliturvasta 11 päivänä marraskuuta 1976 tehdyn sopimuksen 5 artiklan toinen virke rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

131. LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

132. LIECHTENSTEIN-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

133. LIECHTENSTEIN-ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 26 päivänä syyskuuta 1968 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1977 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 1 ja 22 päivänä lokakuuta 1987 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 2, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

134. LIECHTENSTEIN-PORTUGALI

Ei sopimusta.

135. LIECHTENSTEIN-SUOMI

Ei sopimusta.

136. LIECHTENSTEIN-RUOTSI

Ei sopimusta.

137. LIECHTENSTEIN-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

138. LIECHTENSTEIN-NORJA

Ei sopimusta.

139. NORJA-BELGIA

Ei sopimusta.

140. NORJA-TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

141. NORJA-SAKSA

Ei sopimusta.

142. NORJA-ESPANJA

Ei sopimusta.

143. NORJA-RANSKA

Ei mitään.

144. NORJA-KREIKKA

Sosiaaliturvasta 12 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 16 artiklan 5 kohta.

145. NORJA-IRLANTI

Ei sopimusta.

146. NORJA-ITALIA

Ei mitään.

147. NORJA-LUXEMBURG

Ei mitään.

148. NORJA-ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 13 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

149. NORJA-ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 27 päivänä elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

150. NORJA-PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 5 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 6 artikla.

151. NORJA-SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

152. NORJA-RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

153. NORJA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.",

o) Lisätään liitteessä III olevaan B osaan seuraava:

"106. ISLANTI-BELGIA

Ei sopimusta.

107. ISLANTI-TANSKA

Ei mitään.

108. ISLANTI-SAKSA

Ei sopimusta.

109. ISLANTI-ESPANJA

Ei sopimusta.

110. ISLANTI-RANSKA

Ei sopimusta.

111. ISLANTI-KREIKKA

Ei sopimusta.

112. ISLANTI-IRLANTI

Ei sopimusta.

113. ISLANTI-ITALIA

Ei sopimusta.

114. ISLANTI-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

115. ISLANTI-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

116. ISLANTI-ITÄVALTA

Ei sopimusta.

117. ISLANTI-PORTUGALI

Ei sopimusta.

118. ISLANTI-SUOMI

Ei mitään.

119. ISLANTI-RUOTSI

Ei mitään.

120. ISLANTI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

121. ISLANTI-LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

122. ISLANTI-NORJA

Ei mitään.

123. LIECHTENSTEIN-BELGIA

Ei sopimusta.

124. LIECHTENSTEIN-TANSKA

Ei sopimusta.

125. LIECHTENSTEIN-SAKSA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä elokuuta 1989 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 1, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

126. LIECHTENSTEIN-ESPANJA

Ei sopimusta.

127. LIECHTENSTEIN-RANSKA

Ei sopimusta.

128. LIECHTENSTEIN-KREIKKA

Ei sopimusta.

129. LIECHTENSTEIN-IRLANTI

Ei sopimusta.

130. LIECHTENSTEIN-ITALIA

Sosiaaliturvasta 11 päivänä marraskuuta 1976 tehdyn sopimuksen 5 artiklan toinen virke rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

131. LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

132. LIECHTENSTEIN-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

133. LIECHTENSTEIN-ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 26 päivänä syyskuuta 1968 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1977 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 1 ja 22 päivänä lokakuuta 1987 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 2, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

134. LIECHTENSTEIN-PORTUGALI

Ei sopimusta.

135. LIECHTENSTEIN-SUOMI

Ei sopimusta.

136. LIECHTENSTEIN-RUOTSI

Ei sopimusta.

137. LIECHTENSTEIN-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

138. LIECHTENSTEIN-NORJA

Ei sopimusta.

139. NORJA-BELGIA

Ei sopimusta.

140. NORJA-TANSKA

Ei mitään.

141. NORJA-SAKSA

Ei sopimusta.

142. NORJA-ESPANJA

Ei sopimusta.

143. NORJA-RANSKA

Ei mitään.

144. NORJA-KREIKKA

Ei mitään.

145. NORJA-IRLANTI

Ei sopimusta.

146. NORJA-ITALIA

Ei mitään.

147. NORJA-LUXEMBURG

Ei mitään.

148. NORJA-ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 13 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

149. NORJA-ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 27 päivänä elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

150. NORJA-PORTUGALI

Ei mitään.

151. NORJA-SUOMI

Ei mitään.

152. NORJA-RUOTSI

Ei mitään.

153. NORJA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.",

p) Lisätään liitteessä IV olevaan A osaan seuraava:

"P. ISLANTI

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei mitään.

R. NORJA

Ei mitään.",

q) Lisätään liitteessä IV olevaan B osaan seuraava:

"P. ISLANTI

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei mitään.

R. NORJA

Ei mitään.",

r) Lisätään liitteessä IV olevaan C osaan seuraava:

"P. ISLANTI

Kaikki vanhuuseläkkeen perusosan ja lisäosan sovellukset.

Q. LIECHTENSTEIN

Kaikki vanhuus-, lesken-, orvon- ja työkyvyttömyysvakuutuksesta maksettavia normaaleja eläkkeitä koskevat sekä työpaikan vanhuus-, lesken-, orvon- ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmästä maksettavia eläkkeitä koskevat hakemukset, mikäli asianomaisen eläkerahaston määräykset eivät sisällä vähennyksiä koskevia määräyksiä.

R. NORJA

Kaikki vanhuuseläkkeen sovellukset, paitsi liitteessä IV olevassa D osassa luetellut.",

s) Lisätään liitteessä IV olevaan D osan 2 kohtaan seuraava:

"g) Norjan työkyvyttömyyseläkkeet, myös silloin, kun ne muutetaan vanhuuseläkkeiksi edunsaajan saavuttaessa eläkeiän sekä kaikki eläkkeet (leskeneläkkeet ja vanhuuseläkkeet), jotka perustuvat vainajan eläketuloihin.",

t) Lisätään liitteeseen VI seuraava:

"P. ISLANTI

Jos palkattu työskentely tai itsenäinen ammatin harjoittaminen Islannissa on lakannut ja vakuutustapahtuma sattuu palkatun työskentelyn tai itsenäisen ammatin harjoittamisen aikana sellaisessa toisessa valtiossa, johon tätä asetusta sovelletaan, ja jos sekä sosiaaliturva- että lisäeläkejärjestelmän (eläkekassat) työkyvyttömyyseläke Islannissa ei enää käsitä vakuutustapahtuman ja eläkeiän välistä kautta (tuleva aika), otetaan sellaisen toisen valtion lainsäädännön mukaiset vakuutuskaudet, johon tätä asetusta sovelletaan, huomioon tulevan ajan vaatimusta varten niin kuin ne olisivat vakuutuskausia Islannissa.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Jokaista palkattua työntekijää tai itsenäistä ammatinharjoittajaa, johon ei enää sovelleta Liechtensteinin työkyvyttömyysvakuutusta koskevaa lainsäädäntöä, pidetään asetuksen III osaston 3 luvun säännöksiä sovellettaessa vakuutettuna tämän vakuutuksen mukaisesti tavallisen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseksi, jos:

a) päivänä, jolloin vakuutusriski Liechtensteinin työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lainsäädännön säännösten mukaisesti toteutuu:

i) hän saa hyväkseen Liechtensteinin työkyvyttömyysvakuutuksen mukaisesti annettavia kuntoutustoimenpiteitä; tai

ii) hän on vakuutettu sellaisen toisen valtion vanhuus-, jälkeenjääneiden tai työkyvyttömyysvakuutuksen mukaisesti, johon tätä asetusta sovelletaan; tai

iii) hän voi hakea eläkkeitä sellaisen toisen valtion työkyvyttömyys- tai vanhuusvakuutuksen mukaisesti, johon tätä asetusta sovelletaan, tai jos hän saa kyseistä eläkettä; tai

iv) hän on kykenemätön työhön sellaisen toisen valtion lainsäädännön mukaan, johon tätä asetusta sovelletaan, ja voi hakea etuuksia kyseisen valtion sairaus- tai tapaturmavakuutuksesta tai jos hän saa tällaista etuutta; tai

v) hän voi työttömyyden perusteella hakea rahaetuuksia sellaisen toisen valtion työttömyysvakuutuksesta, johon tätä asetusta sovelletaan, tai hän saa tällaista etuutta;

b) tai jos hän työskenteli Liechtensteinissa rajatyöntekijänä ja suoritti kolmen vuoden aikana välittömästi ennen riskin toteutumista Liechtensteinin lainsäädännön mukaan, maksuja kyseisen lainsäädännön mukaan vähintään 12 kuukaudelta; tai

c) niin kauan kuin hän oleskelee Liechtensteinissa, jos hänen on luovuttava palkatusta työskentelystä tai itsenäisestä ammatin harjoittamisesta Liechtensteinissa tapaturman tai sairauden seurauksena; hänen on suoritettava maksuja samalla perusteella kuin henkilön, joka ei harjoita ansiotoimintaa.

2. Sen estämättä, mitä asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa on säädetty, 20 päivänä lokakuuta 1987 annetun ammatillisia etuuksia koskevan lain mukainen etuus (Freizügigkeitsleistung) maksetaan pyynnöstä käteisenä työntekijälle tai yksityisyrittäjälle, joka ei enää ole Liechtensteinin lainsäädännön alainen asetuksen II osaston määräysten nojalla, jos tämä henkilö lähtee lopullisesti Liechtensteinin ja Sveitsin talousalueelta ennen 1 päivää tammikuuta 1998 ja vaatii tätä käteisetuutta ennen 1 päivää tammikuuta 1998.

R. NORJA

1. Ennen vuotta 1937 syntyneitä henkilöitä koskevia Norjan lainsäädännön siirtymäsäännöksiä täyttä lisäeläkettä varten vaadittavan vakuutuskauden vähentämiseksi sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin, jos he ovat asuneet Norjassa tai harjoittaneet ansiotoimintaa palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina Norjassa vaadittavan ajan 16. syntymäpäivänsä jälkeen ja ennen 1 päivää tammikuuta 1967. Tämä vaatimus on yksi vuosi kutakin vuotta kohti, jonka verran asianomaisen henkilön syntymävuosi on ennen vuotta 1937.

2. Kansallisen vakuutuslain mukaisesti vakuutettu henkilö, joka huolehtii hoidon tarpeessa olevista vanhoista, vammaisista tai sairaista vakuutetuista, saa säädettyjen edellytysten mukaisesti lukea hyväkseen eläkepisteitä kyseisiltä kausilta. Vastaavasti henkilö, joka huolehtii pienistä lapsista, saa lukea hyväkseen eläkepisteitä oleskellessaan sellaisessa toisessa valtiossa kuin Norjassa, johon tätä asetusta sovelletaan, jos asianomainen henkilö on vanhempainlomalla Norjan työlain mukaan.

3. Sikäli kuin Norjan jälkeenjääneiden tai työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa asetuksen nojalla ja se lasketaan 46 artiklan N:o 2 mukaisesti sekä soveltaen 45 artiklaa, kansallisen vakuutuslain 3 alajakson 1-8 artiklaa ja 3 alajakson 10-11 artiklaa, joiden nojalla eläke voidaan myöntää poikkeamalla siitä yleisestä vaatimuksesta, että asianomaisen on ollut oltava vakuutettu kansallisen vakuutuslain mukaisesti vakuutustapahtumaa edeltäneiden kahdentoista kuukauden ajan, ei sovelleta.",

u) Lisätään liitteeseen VII seuraava:

"12. Jos Islannissa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Islannissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa valtiossa, johon tätä asetusta sovelletaan.

13. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Liechtensteinissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa valtiossa, johon tätä asetusta sovelletaan.

14. Jos Norjassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Norjassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa valtiossa, johon tätä asetusta sovelletaan."

2. 372 R 0574: Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu maaliskuun 21 päivänä 1972, sosiaaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheisiinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanemisessa noudatettavista menettelyistä,

sellaisena kuin se on saatettuna ajan tasalle asetuksella:

- 383 R 2001: neuvoston asetus (ETY) N:o 2001/83, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1983 (EYVL L 230, 22.8.1983, s. 6),

ja myöhemmin muutettuna säädöksillä:

- 385 R 1660: neuvoston asetus (ETY) N:o 1660/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: neuvoston asetus (ETY) N:o 1661/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 1 85 I: liittymisehdoista ja Euroopan unionin perustamissopimusten mukautuksista tehdyssä asiakirjassa - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 188),

- 386 R 0513: komission asetus (ETY) N:o 513/86, annettu 26 päivänä helmikuuta 1986 (EYVL L 51, 28.2.1986, s. 44),

- 386 R 3811: neuvoston asetus (ETY) N:o 3811/86, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986 (EYVL L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: neuvoston asetus (ETY) N:o 1305/89, annettu 11 päivänä toukokuuta 1989 (EYVL L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: neuvoston asetus (ETY) N:o 2332/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: neuvoston asetus (ETY) N:o 3427/89, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: neuvoston asetus (ETY) N:o 2195/91, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1248: neuvoston asetus (ETY) N:o 1248/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: neuvoston asetus (ETY) N:o 1249/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: neuvoston asetus (ETY) N:o 1945/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 1),

- 1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja Euroopan unionin perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21, sellaisena kuin se on muutettuna EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1),

- 395 R 3095: neuvoston asetus (EY) N:o 3095/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995 (EYVL L 335, 30.12.1995, s. 1),

- 395 R 3096: neuvoston asetus (EY) N:o 3096/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995 (EYVL L 335, 30.12.1995, s. 10).

Asetuksen säännöksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

a) Lisätään liitteeseen 1 seuraava:

"P. ISLANTI

1. Heilbrig sis- og tryggingamálará sherra (terveys- ja sosiaaliturvaministeriö), Reykjavík

2. Félagsmálará sherra (sosiaaliministeriö), Reykjavík

3. Fjármálará sherra (valtiovarainministeriö), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitus), Vaduz

R. NORJA

1. Sosial- og helsedepartementet (sosiaali- ja terveysministeriö), Oslo

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (paikallishallituksista ja työvoimasta vastaava ministeriö), Oslo

3. Barne- og familiedepartementet (lapsi- ja perheasioista vastaava ministeriö), Oslo

4. Justisdepartementet (oikeusministeriö), Oslo

5. Utenriksdepartementet (ulkoasiainministeriö), Oslo.",

b) Lisätään liitteeseen 2 seuraava:

"P. ISLANTI

1. Kaikkien etuuksiin oikeuttavien vakuutustapahtumien osalta, lukuun ottamatta työttömyysetuuksia ja perhe-etuuksia:

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík

2. Työttömyysetuuksien osalta:

Atvinnuleysistryggingasjó sur, Vinnumálaskrifstofan (työttömyysvakuutusrahasto), Reykjavík

3. Perhe-etuuksien osalta:

a) Perhe-etuudet, lukuun ottamatta lapsilisiä ja lapsilisien lisäosuuksia:

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík

b) Lapsilisät ja lapsilisien lisäosuudet:

Ríkisskattstjóri (verovirasto), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Sairaus ja äitiys:

- Hyväksytty sairausvakuutusrahasto, jossa kyseinen henkilö on vakuutettu tai

- the Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

2. Työkyvyttömyys:

a) Työkyvyttömyysvakuutus:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteinin työkyvyttömyysvakuutus)

b) Työeläkejärjestelmä:

eläkerahasto, johon viimeisin työnantaja kuuluu

3. Vanhuus ja kuolema (eläkkeet)

a) Vanhuus- ja lesken vakuutus:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteinin vanhuus- ja lesken vakuutus)

b) Työeläkejärjestelmä:

eläkerahasto, johon viimeisin työnantaja kuuluu

4. Työtapaturmat ja ammattitaudit:

- työtapaturmarahasto, jossa kyseinen henkilö on vakuutettu tai

- the Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

5. Työttömyys:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

6. Perhe-etuudet:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteinin perhe-etuuksien korvausrahasto)

R. NORJA

1. Työttömyysetuudet:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Työvoimavirasto, Oslo, alueelliset työvoimatoimistot ja asuinpaikan tai oleskelupaikan työvoimatoimisto)

2. Kaikki muut Norjan kansallisen vakuutuslain mukaiset etuudet:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo

3. Perhe-etuudet:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallitus), Oslo sekä Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo

4. Merenkulkijoiden eläkevakuutusjärjestelmä:

Pensjonstrygden for sjømenn (merenkulkijoiden eläkevakuutusjärjestelmä), Oslo

5. Laki teollisuustapaturmavakuutuksesta, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1989 (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

Työnantajan vakuuttanut vakuutusyhtiö. Jos vakuutusta ei ole; Yrkesskadeforsikringsforeningen (teollisuustapaturmien vakuutusliitto), Oslo

6. Merenkulkijoista 30 päivänä toukokuuta 1975 annetun lain (sjømannsloven av 30. mai 1975) 32 jakson mukainen sosiaaliturvakorvausten vakuusjärjestelmä

Työnantajan vakuuttanut vakuutusyhtiö.",

c) Lisätään liitteen 3 loppuun seuraava:

"P. ISLANTI

1. Sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema, työtapaturmat ja ammattitaudit:

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík

2. Työttömyysetuudet:

Atvinnuleysistryggingasjó sur,Vinnumálaskrifstofan (työttömyysvakuutusrahasto), Reykjavík

3. Perhe-etuudet

a) Perhe-etuudet, lukuun ottamatta lapsilisiä ja lapsilisien lisäosuuksia:

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík

b) Lapsilisät ja lapsilisien lisäosuudet:

Ríkisskattstjóri (verovirasto), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Sairaus, äitiys, työtapaturmat ja ammattitaudit sekä työttömyys

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

2. Vanhuus ja kuolema

a) Vanhuus- ja lesken vakuutus:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteinin vanhuus- ja jälkeenjääneiden vakuutus)

b) Työeläkejärjestelmät:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

3. Työkyvyttömyys:

a) Työkyvyttömyysvakuutus:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteinin työkyvyttömyysvakuutus)

b) Työeläkejärjestelmä:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

4. Perhe-etuudet:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteinin perhe-etuuksien korvausrahasto)

R. NORJA

1. De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (asuinpaikan tai oleskelupaikan paikalliset työvoima- ja vakuutustoimistot)

2. Laki teollisuustapaturmavakuutuksesta, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1989 (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

Työnantajan vakuuttanut vakuutusyhtiö. Jos vakuutusta ei ole: Yrkesskadeforsikringsforeningen (teollisuustapaturmaliitto), Oslo

3. Merenkulkijoista 30 päivänä toukokuuta 1975 annetun lain (sjømannsloven av 30. mai 1975) 32 jakson mukainen sosiaaliturvakorvauksia koskeva vakuusjärjestelmä:

Työntekijät voivat ottaa yhteyttä työnantajaan työpaikalla eli laivalla. Asuin- tai oleskelupaikassa työntekijän on otettava yhteyttä työnantajan vakuuttaneeseen vakuutusyhtiöön.",

d) Lisätään liitteessä 4 olevan kohdan "K. ITÄVALTA" 2 kohdan loppuun seuraava:

"c) Liechtensteinin yhteydessä:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (työvoimaviraston Vorarlbergin aluetoimisto), Bregenz",

e) Lisätään liitteessä 4 olevan kohdan "K. ITÄVALTA", 3 kohdan b alakohdan loppuun seuraava:

"iii) suhteet Liechtensteiniin:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (työvoimaviraston Vorarlbergin aluetoimisto) Bregenz",

f) Lisätään liitteeseen 4 seuraava:

"P. ISLANTI

1. Sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema, työtapaturmat ja ammattisairaudet:

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík

2. Työttömyysetuudet:

Atvinnuleysistryggingasjó sur,Vinnumálaskrifstofan (työttömyysvakuutusrahasto), Reykjavík

3. Perhe-etuudet

a) Perhe-etuudet, lukuun ottamatta lapsilisiä ja lapsilisien lisäosuuksia:

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík

b) Lapsilisät ja lapsilisien lisäosuudet:

Ríkisskattstjóri (verovirasto), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Sairaus, äitiys, työtapaturmat ja ammattitaudit sekä työttömyys:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

2. Vanhuus ja kuolema

a) Vanhuus- ja lesken vakuutus:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteinin vanhuus- ja jälkeenjääneiden vakuutus)

b) Työeläkejärjestelmä

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

3. Työkyvyttömyys

a) Työkyvyttömyysvakuutus:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteinin työkyvyttömyysvakuutus)

b) Työeläkejärjestelmä:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

4. Perhe-etuudet:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteinin perhe-etuuksien korvausrahasto)

R. NORJA

1. Työttömyysetuudet:

Arbeidsdirektoratet (työvoimahallitus), Oslo

2. Kaikissa muissa tapauksissa:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallitus), Oslo.",

g) Lisätään liitteeseen 5 seuraava:

"106. ISLANTI-BELGIA

Ei sovelleta.

107. ISLANTI-TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanosta annetun asetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

108. ISLANTI-SAKSA

Ei sovelleta.

109. ISLANTI-ESPANJA

Ei sovelleta.

110. ISLANTI-RANSKA

Ei sovelleta.

111. ISLANTI-KREIKKA

Ei sovelleta.

112. ISLANTI-IRLANTI

Ei sovelleta.

113. ISLANTI-ITALIA

Ei sovelleta.

114. ISLANTI-LUXEMBURG

Ei mitään.

115. ISLANTI-ALANKOMAAT

Asetuksen 36 artiklan 3 kohtaan ja 63 artiklan 3 kohtaan liittyvä kirjeenvaihto 25 päivän huhtikuuta ja 26 päivän toukokuuta 1995 välisenä aikana, sairauteen, äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvien luontoisetuuksien kustannusten korvauksista luopumisesta asetuksen (ETY) N:o 1408/71 III osaston 1 ja 4 luvun mukaisesti, lukuun ottamatta 22 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 55 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

116. ISLANTI-ITÄVALTA

Sosiaaliturvan kustannusten korvaamisjärjestely, otettu käyttöön 21 päivänä kesäkuuta 1995.

117. ISLANTI-PORTUGALI

Ei sovelleta.

118. ISLANTI-SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanosta annetun asetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

119. ISLANTI-RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanosta annetun asetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

120. ISLANTI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

121. ISLANTI-LIECHTENSTEIN

Ei sovelleta.

122. ISLANTI-NORJA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanosta annetun asetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

123. LIECHTENSTEIN-BELGIA

Ei sovelleta.

124. LIECHTENSTEIN-TANSKA

Ei sovelleta.

125. LIECHTENSTEIN-SAKSA

Ei sovelleta.

126. LIECHTENSTEIN-ESPANJA

Ei sovelleta.

127. LIECHTENSTEIN-RANSKA

Ei sovelleta.

128. LIECHTENSTEIN-KREIKKA

Ei sovelleta.

129. LIECHTENSTEIN-IRLANTI

Ei sovelleta.

130. LIECHTENSTEIN-ITALIA

Ei mitään.

131. LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG

Ei sovelleta.

132. LIECHTENSTEIN-ALANKOMAAT

Ei sovelleta.

133. LIECHTENSTEIN-ITÄVALTA

Sosiaaliturvan kustannusten korvaamisjärjestely, otettu käyttöön 14 päivänä joulukuuta 1995.

134. LIECHTENSTEIN-PORTUGALI

Ei sovelleta.

135. LIECHTENSTEIN-SUOMI

Ei sovelleta.

136. LIECHTENSTEIN-RUOTSI

Ei sovelleta.

137. LIECHTENSTEIN-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sovelleta.

138. LIECHTENSTEIN-NORJA

Ei sovelleta.

139. NORJA-BELGIA

Ei sovelleta.

140. NORJA-TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanosta annetun asetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

141. NORJA-SAKSA

Ei sovelleta.

142. NORJA-ESPANJA

Ei sovelleta.

143. NORJA-RANSKA

Ei mitään.

144. NORJA-KREIKKA

Ei mitään.

145. NORJA-IRLANTI

Ei sovelleta.

146. NORJA-ITALIA

Ei mitään.

147. NORJA-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

148. NORJA-ALANKOMAAT

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohtaa ja 63 artiklan 3 kohtaa koskeva kirjeenvaihto 13 päivän tammikuuta ja 10 päivän kesäkuuta 1994 välisenä aikana, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 III osaston 1 ja 4 luvun mukaisten luontoisetuuksien (lukuun ottamatta 22 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 55 artiklan 1 kohdan c alakohtaa) sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan mukaisten hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvaamisesta luopumisesta.

149. NORJA-ITÄVALTA

Ei mitään.

150. NORJA-PORTUGALI

Ei mitään.

151. NORJA-SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanosta annetun asetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

152. NORJA-RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanosta annetun asetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

153. NORJA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta 28 päivänä elokuuta 1990 tehdyn hallinnollisen sopimuksen 7 artiklan 3 kohta",

h) Lisätään liitteeseen 6 seuraava:

"P. ISLANTI

Suora maksu.

Q. LIECHTENSTEIN

Suora maksu.

R. NORJA

Suora maksu.",

i) Lisätään liitteeseen 7 seuraava:

"P. ISLANTI:

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN:

Liechtensteinische Landesbank (Liechtensteinin kansallispankki), Vaduz.

R. NORJA:

Sparebanken NOR (Norjan unionipankki), Oslo.",

j) Lisätään liitteessä 8 olevan A kohdan loppuun a alakohta seuraavasti:

"Islanti ja Belgia

Islanti ja Saksa

Islanti ja Espanja

Islanti ja Ranska

Islanti ja Luxemburg

Islanti ja Alankomaat

Islanti ja Itävalta

Islanti ja Suomi

Islanti ja Ruotsi

Islanti ja Yhdistynyt kuningaskunta

Islanti ja Liechtenstein

Islanti ja Norja

Liechtenstein ja Belgia

Liechtenstein ja Saksa

Liechtenstein ja Espanja

Liechtenstein ja Ranska

Liechtenstein ja Irlanti

Liechtenstein ja Luxemburg

Liechtenstein ja Alankomaat

Liechtenstein ja Itävalta

Liechtenstein ja Suomi

Liechtenstein ja Ruotsi

Liechtenstein ja Yhdistynyt kuningaskunta

Liechtenstein ja Norja

Norja ja Belgia

Norja ja Saksa

Norja ja Espanja

Norja ja Ranska

Norja ja Irlanti

Norja ja Luxemburg

Norja ja Alankomaat

Norja ja Itävalta

Norja ja Portugali

Norja ja Suomi

Norja ja Ruotsi

Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta",

k) Lisätään liitteessä 8 olevan A kohdan loppuun b kohta seuraavasti:

"Norja ja Tanska",

l) Lisätään liitteeseen 9 seuraava:

"P. ISLANTI

Luontoisetuuksien keskimääräiset vuosikustannukset lasketaan ottamalla huomioon Islannin sosiaaliturvajärjestelmien mukaiset etuudet.

Q. LIECHTENSTEIN

Luontoisetuuksien keskimääräiset vuosikustannukset lasketaan ottamalla huomioon kansallisen sairausvakuutuslainsäädännön määräysten mukaiset, hyväksytyistä sairausvakuutusrahastoista myönnetyt etuudet.

R. NORJA

Luontoisetuuksien keskimääräiset vuosikustannukset lasketaan ottamalla huomioon kansallisen vakuutuslain (laki n:o 17, kesäkuu 1966) 2 luvun, kunnallisesta terveydenhuollosta marraskuussa 1982 annetun lain n:o 19, kesäkuussa 1969 annetun sairaalalain n:o 19 ja huhtikuussa 1961 annetun mielenterveyslain n:o 28 mukaiset etuudet.",

m) Lisätään liitteeseen 10 seuraava:

"P. ISLANTI

Kaikkien etuuksiin oikeuttavien tapahtumien osalta, lukuun ottamatta asetuksen 17 artiklaa ja sen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 102 artiklan 2 kohtaa:

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Täytäntöönpanosta annetun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi:

a) Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan 1 kohdan osalta:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteinin vanhuus-, jälkeenjääneiden ja työkyvyttömyysvakuutus)

b) Asetuksen 17 artiklan osalta:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

2. Täytäntöönpanosta annetun asetuken 11 a artiklan 1 kohdan soveltamiseksi:

a) Asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan 2 kohdan osalta:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteinin vanhuus-, jälkeenjääneiden ja työkyvyttömyysvakuutus)

b) Asetuksen 17 artiklan osalta:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

3. Täytäntöönpanosta annetun asetuksen 13 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 14 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (kansantalousvirasto ja Liechtensteinin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja työkyvyttömyysvakuutus)

4. Täytäntöönpanosta annetun asetuksen 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 82 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi:

Gemeindeverwaltung (kunnallishallinto) asuinpaikkakunnalla.

5. Täytäntöönpanosta annetun asetuksen 80 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan soveltamiseksi:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

6. Täytäntöönpanosta annetun asetuksen 102 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi asetuksen 36, 63 ja 70 artiklan osalta:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

7. Täytäntöönpanosta annetun asetuksen 113 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi:

Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto)

R. NORJA

1. Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja täytäntöönpanosta annetun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan soveltamiseksi, kun työ tehdään muualla kuin Norjassa, sekä asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo

2. Asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi, jos työ tehdään Norjassa:

Paikallinen vakuutustoimisto kyseisen henkilön asuinkunnassa.

3. Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan soveltamiseksi, jos kyseisen henkilön työpaikka on Norjassa:

Paikallinen vakuutustoimisto kunnassa, jonka työnantaja on ilmoittanut rekisteröidyksi toimipaikaksi, tai jos rekisteröity toimipaikka ei sijaitse Norjassa, Stavanger trygdekontor (Stavangerin paikallinen vakuutustoimisto), Stavanger

4. Asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi:

Paikallinen vakuutustoimisto kyseisen henkilön asuinkunnassa.

5. Asetuksen 14 a artiklan 2 kohdan soveltamiseksi:

Paikallinen vakuutustoimisto kunnassa, jossa työ tehdään.

6. Asetuksen 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo

7. Asetuksen 17 artiklan soveltamiseksi

a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo

b) Stavanger trygdekontor (Stavangerin paikallinen vakuutustoimisto), Stavanger

Erityistapauksissa, jotka koskevat:

i) Norjassa työskenteleviä henkilöitä, joiden ulkomaisella työnantajalla ei ole rekisteröityä toimipaikkaa Norjassa,

ii) Norjassa työskenteleviä henkilöitä, joiden työnantajan rekisteröity toimipaikka sijaitsee Stavangerissa.

8. Asetuksen 36, 63 ja 87 artiklan ja täytäntöönpanosta annetun asetuksen 102 artiklan 2 kohdan ja 105 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallitus), Oslo

9. Asetuksen III osaston 1,2, 3, 4, 5, 7 ja 8 luvun muiden säännösten ja näihin säännöksiin liittyvien täytäntöönpanosta annetun asetuksen säännösten soveltamiseksi:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallitus), Oslo, ja sen nimeämät laitokset (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), alueelliset ja paikalliset vakuutustoimistot)

10. Asetuksen III osaston 6 luvun säännösten ja näihin säännöksiin liittyvien täytäntöönpanosta annettujen asetusten säännösten soveltamiseksi:

Arbeidsdirektoratet (työvoimavirasto), Oslo, ja sen nimeämät laitokset

11. Asetuksen 10 a artiklan ja täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 artiklan soveltamiseksi:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo

12. Merenkulkijoiden eläkevakuutusjärjestelmän osalta:

a) Asuinpaikan paikallinen vakuutustoimisto, jos kyseinen henkilö asuu Norjassa,

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo, kun kyse on järjestelmän mukaisten etuuksien maksamisesta ulkomailla asuville henkilöille.",

n) Lisätään liitteeseen 11 seuraava:

"P. ISLANTI

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei mitään.

R. NORJA

Ei mitään."

SÄÄDÖKSET, JOTKA SOPIMUSPUOLTEN ON OTETTAVA ASIANMUKAISESTI HUOMIOON

3.1 373 Y 0919(02): Päätös N:o 74, tehty 22 päivänä helmikuuta 1973, sairaanhoidosta tilapäisen oleskelun aikana neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 21 artiklan mukaisesti (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 4).

3.2 373 Y 0919(03): Päätös N:o 75, tehty 22 päivänä helmikuuta 1973, työkyvyttömyyseläkettä saavien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 94 artiklan 5 kohdan mukaisesti tekemien muutoshakemusten tutkimisesta (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 5).

3.3 373 Y 0919(06): Päätös N:o 78, tehty 22 päivänä helmikuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta vähennyksiä ja keskeyttämistä koskevien säännösten täytäntöönpanomenettelyn osalta (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 8).

3.4 373 Y 0919(07): Päätös N:o 79, tehty 22 päivänä helmikuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 48 artiklan 2 kohdan tulkinnasta vakuutuskausiksi hyväksyttyjen kausien kertymisestä työkyvyttömyyttä, vanhuutta ja kuolemantapauksia koskevien vakuutuksien yhteydessä (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 9).

3.5 373 Y 0919(09): Päätös N:o 81, tehty 22 päivänä helmikuuta 1973, tietyissä työpaikoissa täytettyjen vakuutuskausien kertymisestä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 11).

3.6 373 Y 0919(11): Päätös N:o 83, tehty 22 päivänä helmikuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 68 artiklan 2 kohdan sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 82 artiklan tulkinnasta riippuvaisten perheenjäsenten työttömyysetuuksien korottamisen osalta (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 14).

3.7 373 Y 0919(13): Päätös N:o 85, tehty 22 päivänä helmikuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 57 artiklan 1 kohdan ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 67 artiklan 3 kohdan tulkinnasta ammattitauteihin sovellettavan lainsäädännön ja ammattitauteihin liittyviä etuuksia myöntävän toimivaltaisen viranomaisen määrittämisessä (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 17).

3.8 373 Y 1113(02): Päätös N:o 86, tehty 24 päivänä syyskuuta 1973, Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan tilintarkastuslautakunnan toimintatapaa koskevista määräyksistä ja kokoonpanosta (EYVL C 96, 13.11.1973, s. 2) sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä:

- 395 D 0512: päätös N:o 159, tehty 3 päivänä lokakuuta 1995 (EYVL L 294, 8.12.1995, s. 38).

3.9 374 Y 0720(06): Päätös N:o 89, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 16 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinnasta diplomaattisten tai konsuliedustustojen palveluksessa olevien henkilöiden osalta (EYVL C 86, 20.7.1974 s. 7).

3.10 374 Y 0720(07): Päätös N:o 91, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 46 artiklan 3 kohdan tulkinnasta mainitun artiklan 1 kohdan mukaisten etuuksien myöntämisessä (EYVL C 86, 20.7.1974, s. 8).

3.11 374 Y 0823(04): Päätös N:o 95, tehty 24 päivänä tammikuuta 1974, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 46 artiklan 2 kohdan tulkinnasta eläkkeiden suhteellisten määräosuuksien laskemisessa (EYVL C 99, 23.8.1974, s. 5).

3.12 374 Y 1017(03): Päätös N:o 96, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1974, etuusoikeuksien muuttamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 49 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EYVL C 126, 17.10.1974, s. 23).

3.13 375 Y 0705(02): Päätös N:o 99, tehty 13 päivänä maaliskuuta 1975, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 107 artiklan 1 kohdan tulkinnasta myönnettävien etuuksien uudelleen laskemista koskevan velvollisuuden osalta (EYVL C 150, 5.7.1975, s. 2).

3.14 375 Y 0705(03): Päätös N:o 100, tehty 23 päivänä tammikuuta 1975, sellaisten rahaetuuksien korvaamisesta asuinpaikan tai oleskelupaikan laitokselle, jotka mainittu laitos on maksanut toimivaltaisen laitoksen puolesta, ja näiden etuuksien korvaamisen yksityiskohdista (EYVL C 150, 5.7.1975, s. 3).

3.15 376 Y 0526(03): Päätös N:o 105, tehty 19 päivänä joulukuuta 1975, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 50 artiklan täytäntöönpanosta (EYVL C 117, 26.5.1976, s. 3).

3.16 378 Y 0530(02): Päätös N:o 109, tehty 18 päivänä marraskuuta 1977, jolla muutetaan 22 päivänä marraskuuta 1973 tehtyä päätöstä N:o 92, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 19 artiklan 1 ja 2 kohdan, 22 artiklan, 25 artiklan 1 ja 3 ja 4 kohdan, 26 artiklan, 28 artiklan 1 kohdan ja 28 a, 29 sekä 31 artiklan mukaisten sairaus- ja äitiysvakuutuksen luontoisetuuksien käsitteestä sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 93, 94 ja 95 artiklan mukaan korvattavien rahamäärien ja mainitun asetuksen 102 artiklan 4 kohdan mukaan maksettavien ennakkomaksujen määrittämisestä (EYVL C 125, 30.5.1978, s. 2).

3.17 383 Y 0115: Päätös N:o 115, tehty 15 päivänä joulukuuta 1982, proteesien, merkittävien apuvälineiden ja muiden merkittävien luontoisetuuksien myöntämisestä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 7).

3.18 383 Y 0117: Päätös N:o 117, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1982, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan täytäntöönpanoedellytyksistä (EYVL C 238, 7.9.1983, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna asiakirjalla:

- 1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja EU:n perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21, sellaisena kuin se on muutettuna EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Päätöksen määräyksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

Lisätään 2 kohdan 2 alakohtaan seuraava:

"Islanti

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteinin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja työkyvyttömyysvakuutus), Vaduz.

Norja

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallitus), Oslo."

3.19 383 Y 1112(02): Päätös N:o 118, tehty 20 päivänä huhtikuuta 1983, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 artiklan 1 kohdan b alakohdan täytäntöönpanoedellytyksistä (EYVL C 306, 12.11.1983, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna asiakirjalla:

- 1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja EU:n perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21, sellaisena kuin se on muutettuna EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Päätöksen määräyksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

Lisätään 2 kohdan 4 alakohtaan seuraava:

"Islanti

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteinin vanhuus-, lesken ja työkyvyttömyysvakuutus), Vaduz.

Norja

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallitus), Oslo."

3.20 383 Y 1102(03): Päätös N:o 119, tehty 24 päivänä helmikuuta 1983, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 76 artiklan ja 79 artiklan 3 kohdan sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan tulkinnasta perhe-etuuksien ja perheavustusten päällekkäisyyden osalta (EYVL C 295, 2.11.1983, s. 3).

3.21 383 Y 0121: Päätös N:o 121, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1983, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdan tulkinnasta proteesien, merkittävien apuvälineiden ja muiden merkittävien luontoisetuuksien myöntämisessä (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 10).

3.22 386 Y 0126: Päätös N:o 126, annettu 17 päivänä lokakuuta 1985, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisesta (EYVL C 141, 7.6.1986, s. 3).

3.23 386 Y 0130: Päätös N:o 130, tehty 17 päivänä lokakuuta 1985, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 soveltamisessa edellytetyistä mallilomakkeista (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/ETY) (EYVL L 192, 15.7.1986, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksillä:

- 391 X0140: Päätös N:o 144, tehty 9 päivänä huhtikuuta 1990 (E 401-E 410 F) (EYVL L 71, 18.3.1991, s. 1),

- 394 X0604: Päätös N:o 153, tehty 7 päivänä lokakuuta 1993 (E 001, E 103-E 127) (EYVL L 244, 19.9.1994, s. 22),

- 394 X0605: Päätös N:o 154, tehty 8 päivänä helmikuuta 1994 (E 301, E 302, E 303) (EYVL L 244, 19.9.1994, s. 123),

- 395 D 0353: Päätös N:o 155, tehty 6 päivänä heinäkuuta 1994 (E 401-411) (EYVL L 209, 5.9.1995, s. 1).

3.24 C/271/87/s. 3: Päätös N:o 132, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 40 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdan tulkinnasta (EYVL C 271, 9.10.1987, s. 3).

3.25 C/284/87/s. 3: Päätös N:o 133, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdan ja 60 artiklan 6 kohdan soveltamisesta (EYVL C 284, 22.10.1987, s. 3 ja EYVL C 64, 9.3.1988, s. 13).

3.26 C/64/88/s. 4: Päätös N:o 134, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45 artiklan 2 kohdan tulkinnasta vakuutuskausien täyttymisen osalta erityisjärjestelmään kuuluvassa ammatissa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa (EYVL C 64, 9.3.1988, s. 4).

3.27 C/281/88/s. 7: Päätös N:o 135, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdan ja 60 artiklan 6 kohdan mukaisten luontoisetuuksien myöntämisestä sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 20 artiklassa tarkoitetusta kiireellisen tapauksen käsitteestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdassa ja 60 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta erittäin kiireellisen tapauksen käsitteestä (EYVL C 281, 9.3.1988, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna asiakirjalla:

- 1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja EU:n perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21, sellaisena kuin se on muutettuna EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Päätöksen määräyksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

Lisätään 2 kohdan 2 alakohtaan seuraava:

"p) ISK 35 000 asuinpaikkakunnan toimielimen osalta Islannissa;

q) CHF 800 asuinpaikkakunnan toimielimen osalta Liechtensteinissa;

r) NOK 3 600 asuinpaikkakunnan toimielimen osalta Norjassa."

3.28 C/64/88/s. 7: Päätös N:o 136, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan tulkinnasta muiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen mukaisesti täytettyjen vakuutuskausien huomioon ottamisessa etuuksia koskevien oikeuksien saavuttamiseksi, säilyttämiseksi tai takaisinsaamiseksi (EYVL C 64, 9.3.1988, s. 7).

Päätöksen määräyksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

Lisätään liitteeseen seuraava:

"P. ISLANTI

Ei mitään.

Q. LIECHTENSTEIN

Ei mitään.

R. NORJA

Ei mitään."

3.29 C/140/89/s. 3: Päätös N:o 137, tehty 15 päivänä joulukuuta 1988, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 15 artiklan 3 kohdan soveltamisesta (EYVL C 140, 6.6.1989, s. 3).

3.30 C/287/89/s. 3: Päätös N:o 138, tehty 17 päivänä helmikuuta 1989, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan tulkinnasta biologisten näytteiden testausta edellyttävissä elinsiirroissa ja muissa kirurgisissa toimenpiteissä, jos kyseinen henkilö ei ole läsnä jäsenvaltiossa, jossa testit tehdään (EYVL C 287, 15.11.1989, s. 3).

3.31 C/94/90/s. 3: Päätös N:o 139, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1989, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 107 artiklan mukaisten tiettyjen etuuksien ja korvausten laskemiseen sovellettavien muuntokurssien määrittämisessä huomioon otettavasta ajankohdasta (EYVL C 94, 12.4.1990, s. 3).

3.32 C/94/90/s. 4: Päätös N:o 140, tehty 17 päivänä lokakuuta 1989, muuntokurssista, jota työttömän rajatyöntekijän asuinpaikan laitoksen on sovellettava mainitulle työntekijälle toimivaltaisessa valtiossa maksettuun viimeiseen palkkaan tai palkkioon (EYVL C 94, 12.4.1990, s. 4).

3.33 C/94/90/s. 5: Päätös N:o 141, tehty 17 päivänä lokakuuta 1989, jolla muutetaan 17 päivänä lokakuuta 1985 tehtyä päätöstä N:o 127 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 artiklan 4 kohdan ja 95 artiklan 4 kohdan mukaisten luetteloiden laatimisesta (EYVL C 94, 12.4.1990, s. 5).

3.34 C/80/90/s. 7: Päätös N:o 142, tehty 13 päivänä helmikuuta 1990, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 73, 74 ja 75 artiklan soveltamisesta (EYVL C 80, 30.3.1990, s. 7).

Päätöksen määräyksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

a) Ei sovelleta 1 kohtaa.

b) Ei sovelleta 3 kohtaa.

3.35 391 D 0425: Päätös N:o 147, tehty 11 päivänä lokakuuta 1990, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 76 artiklan soveltamisesta (EYVL L 235, 23.8.1991, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä:

- 395 D 0353: päätös N:o 155, tehty 6 päivänä heinäkuuta 1994 (E 401-411) (EYVL L 209, 5.9.1995, s. 1).

3.36 393 D 0068: Päätös N:o 148, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1992, sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan todistuksen käytöstä (lomake n:o E 101) silloin, kun postitusaika ei ylitä kolmea kuukautta (EYVL L 22, 30.1.1993, s. 124).

3.37 C/229/93/s. 5: Päätös N:o 150, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 77 ja 78 artiklan ja 79 artiklan 3 kohdan sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan soveltamisesta (EYVL C 229, 25.8.1993, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna asiakirjalla:

- 1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja Euroopan unionin perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21 sellaisena kuin se on muutettuna EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Päätöksen määräyksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

Lisätään liitteeseen seuraava:

"P. ISLANTI

Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Perhe-etuuksien osalta:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteinin perhe-etuuksien korvausrahasto)

2. Orvoneläkkeiden osalta:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteinin vanhuus- ja lesken vakuutus).

R. NORJA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutusvirasto), Oslo."

3.38 394 D 0602: Päätös N:o 151, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1993, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 10 a artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 1247/92 2 artiklan soveltamisesta (EYVL L 244, 19.9.1994, s. 1).

Päätöksen määräyksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

Lisätään liitteeseen seuraava:

"13. Islanti:

- Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvainstituutti) Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norja:

- Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (ulkomaisia sosiaalivakuutuksia käsittelevä kansallinen vakuutuslaitos), Oslo.

15. Liechtenstein:

- Amt für Volkswirtschaft (kansantalousvirasto) äitiysetuuksien osalta,

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteinin vanhuus- ja lesken vakuutus) leskenetuuksien osalta, vanhuus-, lesken ja työkyvyttömyysvakuutuksiin liittyvien lisäetuuksien osalta sekä hoitorahan osalta.

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (työkyvyttömyysvakuutus) sokeille henkilöille myönnettävien etuuksien osalta."

3.39 395 D 0419: Päätös N:o 156, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1995, Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan hyväksymistä sairaus- ja äitiysvakuutuksen etusijaa koskevista säännöistä (EYVL L 249, 17.10.1995, s. 41).

3.40 296 D 0172: Päätös N:o 160, tehty 28 päivänä marraskuuta 1995, sellaisten muiden työntekijöiden kuin rajatyöntekijöiden, jotka viimeisen työskentelynsä aikana asuivat muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen jäsenvaltion alueella, oikeutta työttömyysetuuteen koskevan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan kattavuudesta (EYVL L 49, 28.2.1996, s. 31).

3.41 296 D 0249: Päätös N:o 161, tehty 15 päivänä helmikuuta 1996, toisessa jäsenvaltiossa oleskelusta syntyneiden kustannusten korvaamisesta jäsenvaltion toimivaltaisesta laitoksesta asetuksen (ETY) N:o 574/72 34 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti (EYVL L 83, 2.4.1996, s. 19).

3.42 384 Y 0802: Päätös N:o 162, tehty 31 päivänä toukokuuta 1996, toiseen jäsenvaltioon työhön lähetettyihin työntekijöihin sovellettavaan lainsäädäntöön liittyvän neuvoston asetuksen N:o 1408/71 14 artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan 1 kohdan tulkinnasta (EYVL L 241, 21.9.1996, s. 28).

3.43 386 Y 0128: Päätös N:o 163, tehty 31 päivänä toukokuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta dialyysissä tai happiterapiassa olevien henkilöiden osalta (EYVL L 241, 21.9.1996, s. 31).

ASIAKIRJAT, JOTKA SOPIMUSPUOLTEN ON OTETTAVA HUOMIOON

Sopimuspuolet ottavat huomioon seuraavien asiakirjojen sisällön:

4.1 Suositus N:o 14, annettu 23 päivänä tammikuuta 1975, ulkomaille lähetetyille työntekijöille tarkoitetun lomakkeen n:o E 111 laatimisesta (hallintotoimikunta hyväksyi tämän suosituksen 139. istunnossaan 23 päivänä tammikuuta 1975).

4.2 Suositus N:o 15, annettu 19 päivänä joulukuuta 1980, asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksessa (ETY) N:o 574/72 edellytettyjen lomakkeiden julkaisukielen määrittämisestä (hallintotoimikunta hyväksyi suosituksen 176. istunnossaan 19 päivänä joulukuuta 1980).

4.3 385 Y 0016: Suositus N:o 16, annettu 12 päivänä joulukuuta 1984, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 17 artiklan mukaisten sopimusten tekemisestä (EYVL C 273, 24.10.1985, s. 3).

4.4 385 Y 0017: Suositus N:o 17, annettu 12 päivänä joulukuuta 1984, vuosittain toimitettavista tilastotiedoista, joiden perusteella hallintotoimikunta laatii kertomuksensa (EYVL C 273, 24.10.1985, s. 3).

4.5 386 Y 0018: Suositus N:o 18, annettu 28 päivänä helmikuuta 1986, muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa toimiviin osa-aikaisiin työntekijöihin sovellettavasta lainsäädännöstä (EYVL C 284, 11.11.1986, s. 4).

4.6 C/199/93 s. 11: Suositus N:o 19, annettu 24 päivänä marraskuuta 1992, jäsenvaltioiden yhteistyön parantamisesta yhteisön asetusten täytäntöönpanossa (EYVL C 199, 23.7.1993, s. 11).

4.7 396 X 0592: Suositus N:o 20, annettu 31 päivänä toukokuuta 1996, vastavuoroisten korvausvaatimusten hallinnoinnin ja selvittämisen parantamisesta (EYVL L 259, 12.10.1996, s. 19).

5.1 380 Y 0609(03): Kesäkuun 14 päivänä 1971 annetun, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamista yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä koskevan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklan mukaisten jäsenvaltioiden julistusten saattaminen ajan tasalle (EYVL C 139, 9.6.1980, s. 1).

5.2 381 Y 0613(01): Kreikan julistukset, jotka on annettu sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklan mukaisesti (EYVL C 143, 13.6.1981, s. 1).

5.3 383 Y 1224(01): Muutokset Saksan liittotasavallan julistukseen, joka on annettu sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklan mukaisesti (EYVL C 351, 24.12.1983, s. 1).

5.4 C/338/86/s. 1: Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklan mukaisten jäsenvaltioiden julistusten saattaminen ajan tasalle (EYVL C 338, 31.12.1986, s. 1).

5.5 C/107/87/s. 1: Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheisiinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden julistukset (EYVL C 107, 22.4.1987, s. 1).

5.6 C/323/80/s. 1: Saksan liittotasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallitusten ilmoitus neuvostolle näiden kahden valtion välisen, useita sosiaaliturvakysymyksiä koskevan sopimuksen tekemisestä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä 14 päivänä heinäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 8 artiklan 2 kohdan ja 96 artiklan mukaisesti (EYVL C 323, 11.12.1980, s. 1).

5.7 L/90/87/s. 39: Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheisiinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 1 artiklan j kohdan mukainen Ranskan tasavallan julistus (EYVL L 90, 2.4.1987, s. 39).

YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT EFTA-VALTIOIDEN OSALLISTUMISEKSI SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTAAN JA TÄMÄN TOIMIKUNNAN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTAAN SOPIMUKSEN 101 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAISESTI

Islanti, Liechtenstein ja Norja voivat kukin nimetä edustajan, joka osallistuu neuvoa-antavassa ominaisuudessa (tarkkailija) Euroopan yhteisöjen komission siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan ja sen tilintarkastuslautakunnan kokouksiin.