21996D1114(10)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 47/96, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 291 , 14/11/1996 s. 0041 - 0041


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 47/96,

tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna mainitun sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä `sopimus`, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo, että

sopimuksen liitettä XX on viimeksi muutettu 5 päivänä kesäkuuta 1996 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 37/96 (1), ja

komission päätös 94/741/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (2) on otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XX olevan I luvun 2 a kohdan jälkeen (neuvoston direktiivi 91/692/ETY) kohta seuraavasti:

"2 aa. 394 D 0741: Komission päätös 94/741/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (EYVL N:o L 296, 17.11.1994, s. 42)."

2 artikla

Päätöksen 94/741/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka on liitetty tämän päätöksen vastaavaan toisintoon, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaan vaadittavat ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1996.

ETA:n sekakomitean puolesta

H. HAFSTEIN

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 237, 19.9.1996, s. 46

(2) EYVL N:o L 296, 17.11.1994, s. 42