21996D0213(04)

EY-Turkki-assosiointineuvoston päätös N:o 6/95, tehty 22 päivänä joulukuuta 1995 EY-Turkki-assosiointineuvoston tekemän päätöksen N:o 1/95 liitteessä 9 olevan komiteoiden luettelon laajentamisesta

Virallinen lehti nro L 035 , 13/02/1996 s. 0050 - 0050


EY-TURKKI-ASSOSIOINTINEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 6/95,

tehty 22 päivänä joulukuuta 1995 EY-Turkki-assosiointineuvoston tekemän päätöksen N:o 1/95 liitteessä 9 olevan komiteoiden luettelon laajentamisesta (96/146/EY)

EY-TURKKI-ASSOSIOINTINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon tulliliiton lopullisen vaiheen aloittamisesta tehdyn EY-Turkki-assosiointineuvoston päätöksen N:o 1/95 ja erityisesti sen 60 artiklan,

sekä katsoo, että

päätöksen N:o 1/95 60 artiklassa määrätään päätöksen liitteessä 9 mainittujen komiteoiden luettelon laajentamisesta; kyseistä luetteloa olisi laajennettava koskemaan asetuksella (ETY) 3030/93 ja (EY) 517/94 perustettua komiteaa (tekstiilit),

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätöksen N:o 1/95 liitteessä 9 mainittujen komiteoiden luettelo laajennetaan koskemaan asetuksella (ETY) 3030/93 ja (EY) 517/94 perustettua komiteaa (tekstiilit).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päätöksen N:o 1/95 voimaantulopäivänä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1995.

EY-Turkki-assosiointineuvoston puolesta

Puhenjohtaja

L. ATIENZA SERNA