21977A0503(01)

Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan yhteistyösopimus - Pöytäkirja N:o 1 teknisestä ja rahoitusyhteistyöstä - Pöytäkirja N:o 2 käsitteen alkuperätuotteet määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä - Päätösasiakirja - Yhteiset julistukset - Yksipuoliset julistukset - Kirjeenvaihdot

Virallinen lehti nro L 267 , 27/09/1978 s. 0002 - 0088
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 7 s. 0004
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 7 s. 0004
Kreikank. erityispainos: Luku 11 Nide 12 s. 0004
Espanjank. erityispainos: Luku 11 Nide 10 s. 0107
Portugalink. erityispainos: Luku 11 Nide 10 s. 0107


Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan YHTEISTYÖSOPIMUS

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR

ja

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO

sekä

LIBANONIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

jotka

JOHDANTO-OSA

HALUAVAT ilmaista keskinäisen tahtonsa ylläpitää ja lujittaa ystävällisiä suhteitaan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteita noudattaen,

OVAT PÄÄTTÄNEET luoda laajan yhteistyön, joka edistää Libanonin taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja yhteisön ja Libanonin välisten suhteiden lujittamista,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää, ottaen huomioon niiden kehityksen tason, Libanonin ja yhteisön välistä taloudellista ja kaupallista yhteistyötä ja taata sille vakaan perustan kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti, ja

OVAT PÄÄTTÄNEET luoda uuden kehittyneiden ja kehitysmaiden välisten suhteiden mallin, joka on sopusoinnussa kansainvälisen yhteisön pyrkimyksen kanssa kohti oikeudenmukaisempaa ja tasapainoisempaa taloudellista järjestystä,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä tämän sopimuksen ja ovat tätä varten nimittäneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS:

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään,

Euroopan yhteisöissä olevan pysyvän edustajan

Joseph VAN DER MEULENin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR:

ulkoasiainministeri

K.B. ANDERSENin;

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI:

ulkoasiainministeri

Klaus von DOHNANYIn;

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

Ranskan suurlähettiläs,

Euroopan yhteisöissä olevan pysyvän edustajan

Luc de LA BARRE de NANTEUIL'n;

IRLANNIN PRESIDENTTI:

ulkoasiainministeri

Garret FITZGERALDin;

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

ulkoasiainministeri

Arnaldo FORLANIn;

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA:

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen pää- ja ulkoasiainministerin

Gaston THORNin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR:

ulkoasiainministeri

Max van der STOELin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR:

ulko- ja kansainyhteisöasiainministeri

David OWENin;

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO:

Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajana toimivan,

ulko- ja kansainyhteisöasiainministeri

David OWENin,

Euroopan yhteisöjen komission jäsenen

Claude CHEYSSON'n;

LIBANONIN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

ulkoasiainministeri

Fouad BOUTROSin.

1 artikla

Yhteisön ja Libanonin sopimuksen tavoitteena on edistää sopimuspuolten välistä kattavaa yhteistyötä, jolla on tarkoitus edistää Libanonin taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja sopimuspuolten välisten suhteiden lujittamista. Tätä varten vahvistetaan ja pannaan täytäntöön taloudellisen, teknisen ja rahoitusyhteistyön sekä kaupan alaa koskevia määräyksiä ja toimia.

I OSASTO TALOUDELLINEN, TEKNINEN JA RAHOITUSYHTEISTYÖ

2 artikla

Yhteisö ja Libanon toteuttavat yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää Libanonin kehitystä täydentämällä maan pyrkimyksiä sekä lujittaa Libanonin ja yhteisön välisiä nykyisiä taloudellisia yhteyksiä mahdollisimman laajapohjaisesti osapuolten keskinäiseksi eduksi.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitettua yhteistyötä toteutettaessa otetaan huomioon erityisesti:

- Libanonin kehityssuunnitelmien ja -ohjelmien tavoitteet ja ensisijaiset seikat;

- samansuuntaisista toimenpiteistä koostuvien toimien toteuttamisen merkitys;

- Libanonin ja muiden valtioiden alueellisen yhteistyön edistämisen merkitys.

4 artikla

1. Yhteisön ja Libanonin välisen yhteistyön tavoitteena on edistää erityisesti:

- yhteisön osallistumista Libanonin pyrkimyksiin kehittää tuotantoa ja taloudellista infrastruktuuria taloutensa rakenteen monipuolistamiseksi. Tämän osallistumisen olisi liityttävä erityisesti Libanonin teollistamiseen ja maan maatalousalan nykyaikaistamiseen;

- Libanonin vientituotteiden pitämistä kaupan ja niiden myynnin edistämistä;

- teollista yhteistyötä, jonka tavoitteena on Libanonin teollisen tuotannon kehittäminen erityisesti toimenpiteillä, jotka:

- edistävät yhteisön osallistumista Libanonin teollisuuden kehittämisohjelmien toteuttamiseen,

- edistävät yhteyksien ja tapaamisten järjestämistä Libanonin ja yhteisön teollisuuspolitiikasta vastuussa olevien henkilöiden sekä taloudellisten tekijöiden ja yritysten välillä tämän sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja siten, että teollisuuden alalla edistetään uusien suhteiden luomista,

- helpottavat patenttien ja muun teollisen omaisuuden hankkimista edullisin ehdoin pöytäkirjan N:o 1 määräysten mukaisen rahoittamisen ja/tai yritysten ja yhteisössä olevien toimielinten kanssa tehtyjen muiden aiheellisten järjestelyjen avulla,

- mahdollistavat muiden kuin tullien ja kiintiöiden kaltaisten sellaisten esteiden poistamisen, jotka voivat vaikeuttaa pääsyä kyseisille markkinoille;

- yhteistyötä tieteen, teknologian ja ympäristönsuojelun alalla;

- yhteisön yritysten osallistumista Libanonin voimavarojen tutkimus-, tuotanto- ja jalostusohjelmiin ja kaikkeen toimintaan, jolla näitä voimavaroja hyödynnetään paikan päällä, sekä yhteisön ja Libanonin yritysten välisten tätä varten tehtyjen yhteistyö- ja investointisopimusten moitteetonta toteuttamista;

- yhteistyötä kalastusalalla;

- osapuolten keskinäisen edun mukaisten yksityisten sijoitusten kannustamista;

- keskinäistä tietojenvaihtoa taloudellisesta ja rahoitusmarkkinoiden tilasta ja tämän tilan kehityksestä, joka on sopimuksen moitteettoman toiminnan kannalta tarpeen.

2. Sopimuspuolet voivat vahvistaa muita yhteistyön soveltamisen aloja.

5 artikla

1. Jotta tähän sopimukseen kirjatut tavoitteet saavutettaisiin, yhteistyöneuvosto vahvistaa määräajoin yhteistyön yleiset suuntaviivat.

2. Yhteistyöneuvoston tehtävänä on etsiä keinot ja menetelmät, joilla yhteistyö voidaan toteuttaa 4 artiklassa määrätyillä aloilla. Se on toimivaltainen tekemään tätä koskevia päätöksiä.

6 artikla

Yhteisö osallistuu sellaisten toimenpiteiden rahoitukseen, jotka ovat omiaan edistämään Libanonin kehitystä, teknistä ja rahoitusyhteistyötä koskevassa pöytäkirjassa n:o 1 esitettyjen edellytysten mukaisesti ottaen huomioon kolmenvälisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet.

7 artikla

Sopimuspuolet helpottavat keskinäisen etunsa mukaisten, sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien yhteistyö- ja investointisopimusten moitteetonta toteuttamista.

II OSASTO KAUPPA

8 artikla

Kaupan alalla tämän sopimuksen tavoitteena on edistää sopimuspuolten välistä kauppaa ottaen huomioon niiden kehityksen taso ja tarve saavuttaa parempi kaupan tasapaino Libanonin kaupan kasvuvauhdin nopeuttamiseksi ja sen tuotteiden yhteisön markkinoille pääsyn edellytysten parantamiseksi.

A. Teollisuustuotteet

9 artikla

Jollei 12, 13 ja 15 artiklan määräyksistä muuta johdu, muiden kuin Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen liitteessä II tai tämän sopimuksen liitteessä A lueteltujen, Libanonista peräisin olevien tuotteiden tuonti yhteisöön vapautetaan määrällisistä rajoituksista ja vaikutukseltaan vastaavista toimenpiteistä sekä tulleista ja vaikutukseltaan vastaavista maksuista.

10 artikla

1. Jos tulliin sisältyy protektiivinen ja fiskaalinen osa, 9 artiklan määräyksiä sovelletaan protektiiviseen osaan.

2. Yhdistynyt kuningaskunta korvaa fiskaaliset tullinsa ja niiden fiskaalisen osan sisäisellä maksulla liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista 22 päivänä tammikuuta 1972 tehdyn asiakirjan 38 artiklan määräysten mukaisesti.

11 artikla

Muiden kuin Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen, Libanonista peräisin olevien tuotteiden tuonti yhteisöön vapautetaan määrällisistä rajoituksista ja vaikutukseltaan vastaavista toimenpiteistä sopimuksen voimaantulopäivänä.

12 artikla

Libanoniin sovelletaan toimenpiteitä, joista määrätään 10 artiklassa tarkoitetun liittymisehtoja ja perustamissopimusten muutoksia koskevan asiakirjan pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 1 artiklassa ja jotka koskevat moottoriajoneuvojen tuontia ja asennusteollisuutta Irlannissa.

13 artikla

1. Jäljempänä lueteltujen tuotteiden tuontiin sovelletaan vuotuisia kattoja, joiden ylittyessä kolmansiin maihin tosiasiallisesti sovellettavat tullit voidaan ottaa uudelleen käyttöön 2-6 kohdan määräysten mukaisesti; kunkin tuotteen osalta mainitaan sopimuksen voimaantulovuodeksi vahvistetut katot.

>TAULUKON PAIKKA>

2. Seuraavasta vuodesta alkaen 1 kohdassa mainittuja kattoja korotetaan vuosittain 5 prosenttia.

3. Yhteisö varaa itselleen mahdollisuuden ottaa käyttöön katot yhteisen tullitariffin alanimikkeen 28.40 B II (fosfaatit, myös polyfostaatit ei kuitenkaan ammoniumin) ja nimikkeiden 42.02 [matkatarvikkeet (kuten matka-arkut, matkalaukut, hattukotelot, matkakassit ja -pussit sekä selkäreput), ostoslaukut ja -kassit, käsilaukut, koululaukut, salkut, lompakot, kukkarot, meikkilaukut ja -pussit, työkalukotelot, tupakkapussit sekä lippaat, rasiat ja kotelot (esim. aseita, soittimia, kiikareita, koruja, pulloja, kauluksia, jalkineita tai harjoja varten) ja niiden kaltaiset säilytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, keinonahasta, tekonahasta, vulkaanikuidusta, muovilevystä tai -kalvosta, kartongista, pahvista tai tekstiilikankaasta] ja 55.05 (puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa) sekä 76 ryhmän (alumiini) tuotteiden osalta.

4. Kun jonkin tässä artiklassa tarkoitetun tuotteen tuonnille vahvistettu katto saavutetaan, kyseisen tuotteen tuonnista voidaan kantaa kolmansiin maihin tosiasiallisesti sovellettavia tulleja kalenterivuoden loppuun asti.

5. Kun jonkin tuotteen, johon kattoja sovelletaan, tuonti yhteisöön saavuttaa 75 prosenttia vahvistetusta määrästä, yhteisö ilmoittaa tästä yhteistyöneuvostolle.

6. Tässä artiklassa määrätyt katot poistetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1979.

14 artikla

1. Yhteisö varaa itselleen mahdollisuuden muuttaa yhteisen tullitariffin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin 27.10, 27.11 A ja B I, 27.12, 27.13 B ja 27.14 kuuluviin öljytuotteisiin soveltamaansa menettelyä, kun:

- hyväksytään yhteinen öljytuotteiden alkuperän määritelmä;

- tehdään päätöksiä yhteisen kauppapolitiikan osalta; tai

- otetaan käyttöön yhteinen energiapolitiikka.

2. Tällöin yhteisö varmistaa, että näiden tuotteiden tuonti saa tässä sopimuksessa määrättyjä etuja vastaavat edut.

Tämän kohdan määräyksiä sovellettaessa yhteistyöneuvostossa neuvotellaan toisen osapuolen pyynnöstä.

3. Jollei 1 kohdasta muuta johdu, tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta öljytuotteiden tuontiin sovellettavaan muuhun kuin tulleja koskevaan sääntelyyn.

15 artikla

Liitteessä B lueteltujen, maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettujen tavaroiden osalta 9 artiklassa tarkoitettuja alennuksia sovelletaan näiden tuotteiden yhteisöön tuonnista kannettavan maksun kiinteään osaan.

B. Maataloustuotteet

16 artikla

1. Alennetaan tulleja jäljempänä lueteltujen, Libanonista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa yhteisöön, kunkin tuotteen osalta ilmaistujen prosenttien mukaisesti.

>TAULUKON PAIKKA>

2. Edellä 1 kohdan määräyksiä sovelletaan yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 08.02 ex C kuuluviin tuoreisiin sitruunoihin, jos Libanonista tuotujen sitruunoiden hinnat ovat yhteisön sisämarkkinoilla tulliselvityksen ja muiden tuontimaksujen kuin tullien vähentämisen jälkeen vähintään viitehintojen suuruiset, korotettuna viitehintaa koskevalla kolmansiin maihin tosiasiallisesti sovellettujen tullien vaikutuksella ja kiinteällä summalla, joka on 1,20 laskentayksikköä 100 kilogrammalta.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja muita tuontimaksuja kuin tulleja ovat ne, jotka on määrätty tulohinnan laskemista varten hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa asetuksessa (ETY) N:o 1035/72.

Kuitenkin 2 kohdassa tarkoitettujen muiden tulomaksujen kuin tullien vähentämistä varten yhteisö varaa itselleen mahdollisuuden laskea vähennettävä määrä alkuperän mukaan siten, että vältetään ne vaikeudet, jotka voivat aiheutua näiden maksujen vaikutuksesta tulohintoihin.

Asetuksen (ETY) N:o 1035/72 23-28 artiklaa sovelletaan edelleen.

4. Poiketen 1 kohdasta Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat 1 päivään tammikuuta 1978 soveltaa yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen ex 08.02 A kuuluvien tuoreiden appelsiinien ja yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen ex 08.02 B kuuluvien mandariinien (myös tangeriinien ja satsumien), klementiinien, wilkingien ja muiden niiden kaltaisten tuoreiden sitrushedelmähybridien tuontiin tulleja, jotka eivät voi olla alempia kuin liitteessä C olevat tullit.

17 artikla

Seuraaviin Libanonista peräisin olevien tuotteiden tuontiin yhteisöön sovelletaan seuraavia tulleja:

>TAULUKON PAIKKA>

18 artikla

1. Jos Libanon soveltaa erityistä vientimaksua yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 15.07 A II kuuluvaan muuhun kuin puhdistettuun oliiviöljyyn ja jos tämä erityinen maksu vaikuttaa tuontihintaan, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta:

a) kyseisen kokonaan Libanonissa tuotetun, suoraan tästä maasta yhteisöön kuljetetun öljyn yhteisöön tuontiin sovelletaan rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY 13 artiklan säännösten mukaisesti laskettua tuontimaksua, alennettuna 0,5 laskentayksiköllä 100 kilogrammaa kohti;

b) edellä a alakohdassa tarkoitetulla tavalla lasketun maksun määrää alennetaan suoritettua erityistä maksua vastaavalla määrällä, enintään kuitenkin 4 laskentayksiköllä 100 kilogrammaa kohti.

2. Jos Libanon ei sovella 1 kohdassa tarkoitettua maksua, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 15.07 A II kuuluvan muun kuin puhdistetun oliiviöljyn yhteisöön tuontiin sovellettaisiin rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY 13 artiklan säännösten mukaisesti laskettua maksua, alennettuna 0,5 laskentayksiköllä 100 kilogrammaa kohti.

3. Kukin sopimuspuoli toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta 1 kohdan soveltaminen varmistetaan, ja toimittaa vaikeuksien ilmetessä ja toisen osapuolen pyynnöstä järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot.

4. Tässä artiklassa määrätyn menettelyn toiminnasta neuvotellaan yhteistyöneuvostossa toisen sopimuspuolen pyynnöstä.

19 artikla

1. Edellä 16 artiklassa määrättyjä alentamisprosentteja sovelletaan kolmansiin maihin tosiasiallisesti sovellettaviin tulleihin.

2. Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toteuttamiin alennuksiin perustuvat tullit eivät kuitenkaan saa missään tapauksessa olla alempia kuin ne tullit, joita nämä valtiot soveltavat alkuperäiseen yhteisöön.

3. Edellä 1 kohdasta poiketen, jos kyseisen kohdan soveltaminen voi johtaa tilapäisiin poikkeamiin lähentämisestä lopulliseen tulliin, Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat pitää tullinsa voimassa siihen asti, kunnes näiden tullien taso on saavutettu lopulliseen tulliin lähentämisen yhteydessä, tai ne voivat tarvittaessa soveltaa myöhemmän lähentämisen mukaista tullia heti, kun tämä lähentäminen saavuttaa tai ylittää mainitun tason.

4. Edellä 16 artiklan määräysten mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin.

Jollei muuta johdu siitä, että yhteisö soveltaa 10 artiklassa tarkoitetun liittymisehtoja ja perustamissopimusten muutoksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa, alennettuja tulleja sovelletaan Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin paljoustullien tai sekatullien paljousosan osalta pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin.

20 artikla

1. Jos erityislainsäädäntöä annetaan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisen tai voimassa olevan lainsäädännön muuttamisen vuoksi tai jos maatalouspolitiikan toteuttamista koskevia määräyksiä muutetaan tai kehitetään, yhteisö voi muuttaa sopimuksessa määrättyä menettelyä kyseisten tuotteiden osalta.

Tällöin yhteisö ottaa aiheellisella tavalla huomioon Libanonin edut.

2. Jos yhteisö 1 kohdan määräysten mukaisesti muuttaa tässä sopimuksessa määrättyä menettelyä Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen liitteeseen II kuuluvien tuotteiden osalta, se myöntää Libanonista tapahtuvalle tuonnille tässä sopimuksessa määrättyä etua vastaavan edun.

3. Tämän artiklan soveltamisesta voidaan toisen sopimuspuolen pyynnöstä neuvotella yhteistyöneuvostossa.

C. Yhteiset määräykset

21 artikla

1. Tässä sopimuksessa tarkoitettuihin Libanonista peräisin oleviin tuotteisiin ei voida soveltaa niitä yhteisöön tuotaessa suotuisampaa kohtelua kuin minkä yhteisön jäsenvaltiot myöntävät toisilleen.

2. Edellä 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa ei oteta huomioon tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka johtuvat 10 artiklassa tarkoitetun liittymisehtoja ja perustamissopimusten muutoksia koskevan asiakirjan 32, 36 ja 59 artiklan soveltamisesta.

22 artikla

1. Jollei rajakauppaa koskevista erityismääräyksistä muuta johdu, Libanon myöntää yhteisölle kaupan alalla vähintään yhtä suotuisan kohtelun kuin sen, jota se soveltaa etuuskohteluun oikeutettuun valtioon.

2. Edellä 1 kohdan määräyksiä ei sovelleta pidettäessä tulliliittoja tai vapaakauppaalueita voimassa tai niitä perustettaessa.

3. Lisäksi Libanon voi poiketa 1 kohdan määräyksistä, kun toteutetaan toimenpiteitä alueellisen taloudellisen yhdentymisen edistämiseksi tai kehitysmaiden hyväksi. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan yhteisölle.

23 artikla

1. Sopimuspuolet antavat tätä sopimusta allekirjoitettaessa toisilleen tiedoksi kauppaan soveltamaansa järjestelmää koskevat määräykset.

2. Libanonilla on oikeus yhteisöön soveltamassaan kauppajärjestelmässä ottaa käyttöön uusia tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja tai uusia määrällisiä rajoituksia ja vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä sekä korottaa niitä tulleja ja maksuja tai lisätä niitä määrällisiä rajoituksia ja vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joita sovelletaan yhteisöstä peräisin oleviin tai sinne tarkoitettuihin tuotteisiin, jos tällaiset toimenpiteet ovat sen teollistumisen tai kehityksen vuoksi tarpeen. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan yhteisölle.

Näiden toimenpiteiden toteuttamisesta voidaan toisen sopimuspuolen pyynnöstä neuvotella yhteistyöneuvostossa.

24 artikla

Kun Libanon soveltaa lainsäädäntönsä mukaisesti tiettyyn tuotteeseen määrällisiä rajoituksia kiintiöiden tai valuutan saamista koskevien määräysten muodossa, se kohtelee yhteisöä yhtenä kokonaisuutena.

25 artikla

Sopimuksen 44 artiklassa määrättyjen tarkastelujen aikana sopimuspuolet etsivät mahdollisuuksia poistaa edelleen kaupan esteitä ottaen samalla huomioon Libanonin kehittämisen vaatimukset.

26 artikla

Tämän osaston soveltamista varten pöytäkirjassa N:o 2 määrätään alkuperäsäännöistä.

27 artikla

Jos sopimuspuolten tullitariffinimikkeistöä muutetaan tässä sopimuksessa tarkoitettujen tuotteiden osalta, yhteistyöneuvosto voi mukauttaa näiden tuotteiden tariffinimikkeistöä näihin muutoksiin.

28 artikla

Sopimuspuolet pidättyvät kaikkien veronluonteisten toimenpiteiden tai käytäntöjen soveltamisesta, jotka suoraan tai välillisesti saattavat sopimuspuolen tuotteet ja vastaavat toisen sopimuspuolen alkuperätuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

Tuotteita toisen sopimuspuolen alueelle vietäessä sisäisten maksujen palautus ei saa olla suurempi kuin tuotteista sisäisesti peritty välitön tai välillinen maksu.

29 artikla

Sellaisiin kauppatoimiin liittyvät maksut, jotka on suoritettu ulkomaankauppaa ja valuutanvaihtoa koskevan lainsäädännön mukaisesti, sekä näiden maksujen siirrot yhteisön jäsenvaltioon, jossa velkoja asuu, tai Libanoniin, vapautetaan kaikista rajoituksista.

30 artikla

Tämä sopimus ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaan koskevien säädösten soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai sopimuspuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

31 artikla

1. Jos toinen sopimuspuolista toteaa, että sen ja toisen sopimuspuolen välisissä suhteissa harjoitetaan polkumyyntiä, se voi noudattaen 33 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä toteuttaa polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 6 artiklan soveltamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

2. Jos toimenpiteet kohdistuvat palkkioihin tai tukiin, sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 6 artiklan määräyksiä.

32 artikla

Jos jollakin talouden alalla syntyy vakavia häiriöitä tai vaikeuksia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen vakavaan heikentymiseen jollakin alueella, asianomainen sopimuspuoli voi toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet 33 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

33 artikla

1. Jos sopimuspuoli soveltaa sellaisen tuotteen tuontiin, joka voi aiheuttaa 32 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupan kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle sopimuspuolelle.

2. Edellä 31 ja 32 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen siinä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa heti, kun se on mahdollista, kyseinen sopimuspuoli antaa yhteistyöneuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen tarkastelemiseksi perusteellisesti sopimuspuolille hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle. Nämä toimenpiteet eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen syntyneiden vaikeuksien poistamiseksi.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä yhteistyöneuvostolle, ja niistä neuvotellaan yhteistyöneuvostossa määräajoin erityisesti niiden poistamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

3. Edellä 2 kohdan panemiseksi täytäntöön sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) edellä 31 ja 32 artiklan osalta yhteistyöneuvostossa neuvotellaan, ennen kuin asianomainen sopimuspuoli toteuttaa aiheelliset toimenpiteet;

b) jos poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi on tarpeen toimia viipymättä ilman etukäteistä tarkastelua, asianomainen sopimuspuoli voi 31 ja 32 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa soveltaa viipymättä suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen korjaamiseksi.

34 artikla

Jos yhdellä tai useammalla yhteisön jäsenvaltiolla tai Libanonilla on vakavia maksutasettaan koskevia vaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat sitä vakavasti, asianomainen sopimuspuoli voi toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet. Ensisijaisesti on valittava sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle. Niistä ilmoitetaan viipymättä toiselle sopimuspuolelle ja niistä neuvotellaan yhteistyöneuvostossa määräajoin erityisesti niiden poistamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

III OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

35 artikla

1. Perustetaan yhteistyöneuvosto, joka käyttää päätösvaltaa tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja siinä määrätyissä tapauksissa.

Tehdyt päätökset velvoittavat sopimuspuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet.

2. Yhteistyöneuvosto voi myös antaa päätöslauselmia, suosituksia tai lausuntoja, joita se pitää yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ja sopimuksen moitteettoman toiminnan kannalta tarpeellisina.

3. Yhteistyöneuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

36 artikla

1. Yhteistyöneuvosto muodostuu yhteisön ja jäsenvaltioiden edustajista sekä Libanonin edustajista.

2. Yhteistyöneuvosto tekee päätöksensä yhteisön ja Libanonin yhteisellä sopimuksella.

37 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli toimii vuorotellen yhteistyöneuvoston puheenjohtajana työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2. Yhteistyöneuvosto kokoontuu kerran vuodessa puheenjohtajansa aloitteesta.

Se kokoontuu lisäksi aina, kun erityinen tarve vaatii toisen sopimuspuolen pyynnöstä työjärjestyksessä määrättävien edellytysten mukaisesti.

38 artikla

1. Yhteistyöneuvosto voi päättää perustaa komiteoita avustamaan itseään tehtävien hoitamisessa.

2. Yhteistyöneuvosto vahvistaa työjärjestyksessään näiden komiteoiden kokoonpanon, tehtävät ja toiminnan.

39 artikla

Yhteistyöneuvosto toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen yhteistyötä ja tarvittavia yhteyksiä Euroopan parlamentin ja Libanonin kansanedustuslaitoksen edustajien välillä.

40 artikla

Kumpikin sopimuspuoli antaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä kaikki merkittävät tiedot tekemistään sopimuksista, joissa on tariffeja tai kauppaa koskevia määräyksiä, ja tullitariffiinsa tai ulkomaankauppajärjestelmään tekemistään muutoksista.

Jos näillä muutoksilla tai näillä sopimuksilla on välitön ja erityinen vaikutus tämän sopimuksen toimintaan, yhteistyöneuvostossa käydään aiheelliset neuvottelut toisen osapuolen pyynnöstä sopimuspuolten etujen ottamiseksi huomioon.

41 artikla

1. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki yleiset ja erityiset toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Ne huolehtivat sopimuksen tavoitteiden toteuttamisesta.

2. Jos sopimuspuoli arvioi, että toinen sopimuspuoli ei ole täyttänyt jotakin tähän sopimukseen perustuvaa velvoitettaan, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Se toimittaa etukäteen yhteistyöneuvostolle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tilanteen tarkastelemiseksi perusteellisesti sopimuspuolille hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle. Niistä ilmoitetaan heti yhteistyöneuvostolle ja toisen sopimuspuolen pyynnöstä niistä neuvotellaan yhteistyöneuvostossa.

42 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä sopimuspuolta toteuttamasta toimenpiteitä, jotka:

a) se arvioi tarpeellisiksi estääkseen keskeisten turvallisuusetujensa vastaisen tietojen paljastamisen;

b) liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden kauppaan tai sellaiseen tutkimustai kehitystyöhön tai tuotantoon, jotka ovat puolustustarkoituksiin välttämättömiä, jos nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan heikennä sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c) se arvioi turvallisuutensa kannalta tärkeiksi sodan tai vakavan kansainvälisen jännitystilan aikana.

43 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisaloilla:

- Libanonin yhteisöön soveltama menettely ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjintään yhteisön jäsenvaltioiden välillä tai yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisten tai yhtiöiden välillä.

- yhteisön Libanoniin soveltama menettely ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjintään Libanonin kansalaisten tai yhtiöiden välillä.

44 artikla

Sopimuspuolet tarkastelevat sopimuksen tuloksia sekä mahdollisia parannuksia, joita jompikumpi voi tehdä 1 päivästä tammikuuta 1980 ja 1 päivästä tammikuuta 1985 alkaen sopimuksen toiminnan aikana saatujen kokemusten ja siinä vahvistettujen tavoitteiden perusteella noudattaen menettelyä, jonka mukaisesti itse sopimus neuvoteltiin, ensimmäisen kerran vuoden 1979 alusta alkaen ja sen jälkeen vuoden 1984 alusta alkaen.

45 artikla

Pöytäkirjat N:o 1 ja 2 sekä liitteet A, B ja C ovat erottamaton osa sopimusta. Julistukset ja kirjeenvaihto ovat päätösasiakirjassa, joka on erottamaton osa sopimusta.

46 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tästä ilmoituksesta.

47 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta siinä määrättyjen edellytysten mukaisesti, sekä Libanonin tasavallan alueella.

48 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, hollannin, italian, ranskan, saksan, tanskan ja arabian kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

49 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen suorittamista koskevan ilmoituksen tekopäivästä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

>VIITTAUS FILMIIN>

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje maj nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the third day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le trois mai mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatta a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de derde mei negentienhonderdzevenenzeventig.

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

>VIITTAUS FILMIIN>

For Hendes Majestæt dronningen af Danmark

>VIITTAUS FILMIIN>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le président de la République française

>VIITTAUS FILMIIN>

For the President of Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

Per il presidente della Repubblica italiana

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

>VIITTAUS FILMIIN>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>VIITTAUS FILMIIN>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE A

9 artiklassa tarkoitetut, tämän sopimuksen mukaiseen menettelyyn kuulumattomat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

15 artiklassa tarkoitetut tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE C

Vähimmäisjäännöstullit, joita voidaan kantaa 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti

>

TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 1 teknisestä ja rahoitusyhteistyöstä

1 artikla Yhteisö osallistuu teknisen ja rahoitusyhteistyön osalta sellaisten toimien rahoitukseen, jotka ovat omiaan osaltaan edistämään Libanonin taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa täsmennettyihin tarkoituksiin voidaan 31 päivänä lokakuuta 1981 päättyvän jakson aikana sitoa 30 miljoonan Euroopan laskentayksikön kokonaismäärä seuraavasti:

a) 20 miljoonaa Euroopan laskentayksikköä lainoina Euroopan investointipankilta, jäljempänä "pankki", sen omista varoista sen perussäännössä määrättyjen edellytysten mukaisesti;

b) 2 miljoonaa Euroopan laskentayksikköä erityisehtoja sisältävinä lainoina;

c) 8 miljoonaa Euroopan laskentayksikköä tukina, joita ei makseta takaisin.

Avustuksista riskipääoman muodostamiseen b alakohdassa osoitetusta määrästä voidaan määrätä.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin lainoihin sisältyy yleensä enintään 2 prosentin korkotuki, joka rahoitetaan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuin varoin.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettu kokonaismäärä käytetään seuraavien toimien rahoittamiseen tai niiden rahoittamiseen osallistumiseen:

- tuotannon ja talouden infrastruktuurin alan investointihankkeet, joiden tarkoituksena on erityisesti monipuolistaa Libanonin talouden rakennetta ja edistää erityisesti sen teollistumista ja maatalouden nykyaikaistamista,

- Libanonin suunnittelemia investointihankkeita valmistava tai niitä täydentävä tekninen yhteistyö,

- koulutusalan teknisen yhteistyön toimet.

2. Yhteisön tuki on tarkoitettu kattamaan hyväksyttyjen hankkeiden tai toimien toteuttamiseksi välttämättömät menot. Tukea ei voida käyttää kattamaan juoksevia hallinnosta, kunnossapidosta ja toiminnasta johtuvia menoja.

4 artikla

Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden ja toimien rahoittamisen tai niiden rahoittamiseen osallistumisen edellytykset määritetään ottaen huomioon 2 ja 6 artiklan määräykset kunkin hankkeen tai toimen luonteen tai erityisominaisuuksien mukaisesti.

5 artikla

1. Kunkin eri tukimuodon osalta vuosittain sidottavat määrät on jaettava mahdollisimman tasaisesti koko sille ajalle, jona tätä pöytäkirjaa sovelletaan. Kuitenkin ensimmäisen soveltamisjakson aikana sitoumusten määrä voi olla kohtuuden rajoissa suhteellisesti suurempi.

2. Varat, joita ei ole sidottu 31 päivään lokakuuta 1981 mennessä, käytetään loppuun tässä pöytäkirjassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

6 artikla

1. Pankin omista varoistaan myöntämiin lainoihin sisältyy laina-aikaa koskevia ehtoja, jotka vahvistetaan niiden hankkeiden taloudellisen ja rahoituksellisen luonteen perusteella, joihin lainat on tarkoitettu. Korkoprosenttina on pankin kutakin lainasopi- musta allekirjoitettaessa soveltama korkoprosentti, jollei 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta korkotuesta muuta johdu.

2. Erityisehtoja sisältävät lainat myönnetään 40 vuodeksi, ja niihin sisältyy 10 vuoden kuoletuksen lykkäys. Niiden korko vahvistetaan 1 prosentiksi.

3. Lainat voidaan myöntää Libanonin valtion tai soveltuvien Libanonin toimielinten välityksellä, jos ne lainaavat varat edelleen edunsaajille ehdoilla, jotka vahvistetaan yhteisymmärryksessä yhteisön kanssa hankkeiden taloudellisen ja rahoituksellisen luonteen perusteella.

7 artikla

Yhteisön tuki tiettyjen hankkeiden rahoitukseen voidaan Libanonin suostumuksella antaa osallistumalla rahoitukseen, jossa voivat olla mukana erityisesti Libanonin, jäsenvaltioiden tai kolmansien luotto- ja kehittämistoimielimet ja -laitokset sekä kansainväliset rahoituslaitokset.

8 artikla

Teknisen ja rahoitusyhteistyön etuja voivat saada:

a) yleisesti:

- Libanonin valtio;

b) Libanonin hallituksen suostumuksella sen hyväksymiin hankkeisiin tai toimiin:

- Libanonin julkiset kehittämislaitokset,

- yksityiset toimielimet, jotka edistävät Libanonissa taloudellista ja sosiaalista kehitystä,

- yritykset, jotka toimivat teollisten ja kaupallisten toimintatapojen mukaisesti ja jotka ovat Libanonin lainsäädännön mukaisesti yhtiöitä,

- sellaisten tuottajien yhteenliittymät, jotka ovat Libanonin kansalaisia, tai jos tällaisia yhteenliittymiä ei ole, poikkeuksellisesti nämä tuottajat itse,

- apurahan saajat ja harjoittelijat, jotka Libanon on lähettänyt 3 artiklassa tarkoitettujen koulutustoimien mukaisesti.

9 artikla

1. Sopimuksen tultua voimaan yhteisö ja Libanon vahvistavat yhteisellä sopimuksella teknisen ja rahoitusyhteistyön erityistavoitteet Libanonin kehittämissuunnitelmassa vahvistettujen ensisijaisten seikkojen mukaan.

Näitä tavoitteita voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella, jotta Libanonin taloudellisen tilanteen muutokset tai sen kehittämissuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden tai ensisijaisten seikkojen muutokset otetaan huomioon.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistetuissa rajoissa teknistä ja rahoitusyhteistyötä sovelletaan Libanonin tai tämän maan hyväksymien muiden edunsaajien suunnittelemiin hankkeisiin ja toimiin.

10 artikla

1. Edellä 8 artiklan a alakohdassa tarkoitettu edunsaaja tai Libanonin suostumuksella 8 artiklan b alakohdassa tarkoitetut edunsaajat esittävät yhteisölle asiakirjan jokaisen tämän pöytäkirjan mukaisen rahoitushakemuksen osalta.

2. Yhteisö arvioi rahoitushakemuksia Libanonin valtion ja edunsaajien kanssa yhteistyössä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti ja ilmoittaa niille, onko niiden hakemukset hyväksytty.

11 artikla

Libanon tai muut tämän pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitetut edunsaajat ovat vastuussa niiden toimien toteuttamisesta, hallinnosta ja hoitamisesta, joita rahoitetaan tämän pöytäkirjan mukaisesti.

Yhteisö varmistaa, että rahoitustukea käytetään sovitun kohdentamisen mukaisesti ja mahdollisimman taloudellisesti.

12 artikla

1. Niitä toimintoja koskeviin tarjouskilpailuihin, tarjouspyyntöihin, urakoihin ja sopimuksiin, joiden rahoituksesta yhteisö huolehtii, saa osallistua yhtäläisin ehdoin jokainen jäsenvaltion tai Libanonin luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

2. Jotta edistetään Libanonin yritysten osallistumista rakennusurakoiden toteuttamiseen, voidaan yhteisön toimivaltaisen elimen ehdotuksesta järjestää nopeutettu tarjouspyyntömenettely, jossa tarjousten tekemisen määräaikaa on lyhennetty, kun on kyse rakennusurakoista, jotka niiden koon vuoksi kiinnostavat pääasiassa Libanonin yrityksiä.

Tätä nopeutettua menettelyä voidaan soveltaa tarjouspyyntöihin, joiden arvioitu arvo on vähemmän kuin 1 000 000 Euroopan laskentayksikköä.

3. Muiden maiden osallistumisesta yhteisön rahoittamiin urakoihin voidaan päättää yhteisellä sopimuksella poikkeustapauksissa.

Kolmansien maiden osallistumisesta voidaan lisäksi päättää samojen edellytysten mukaisesti, kun yhteisö osallistuu ohjelmien rahoitukseen yhdessä muiden lainanantajien kanssa.

13 artikla

Voimassa olevan kansallisen lainsäädäntönsä osalta Libanon soveltaa yhteisön rahoittamien hankkeiden ja toimien toteuttamiseksi tehtyihin urakoihin ja sopimuksiin verotus- ja tullimenettelyä, joka on yhtä suotuisa kuin sen muihin kansainvälisiin järjestöihin soveltama menettely.

14 artikla

Jos laina myönnetään muulle edunsaajalle kuin Libanonin valtiolle, yhteisö voi asettaa lainan saamisen ehdoksi mainitun valtion takauksen tai muut riittävät vakuudet.

15 artikla

Tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti myönnettyjen lainojen koko laina-ajan Libanon sitoutuu asettamaan velkojien, näiden lainojen saajien, käyttöön valuuttaa, jota ne tarvitsevat korkojen ja palkkioiden maksuun sekä pääoman takaisinmaksuun.

16 artikla

Teknisen ja rahoitusyhteistyön tuloksia tarkastellaan vuosittain yhteistyöneuvostossa. Yhteistyöneuvosto vahvistaa tarvittaessa tämän yhteistyön yleiset suuntaviivat.

PÖYTÄKIRJA N:o 2 käsitteen alkuperätuotteet määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

I OSASTO Käsitteen alkuperätuotteet määritelmä

1 artikla

Tätä sopimusta sovellettaessa, jos tavara on kuljetettu suoraan 5 artiklan määräysten mukaisesti, pidetään:

1. Libanonin alkuperätuotteina:

a) kokonaan Libanonissa tuotettuja tuotteita;

b) Libanonissa tuotettuja tuotteita, joiden tuottamisessa on käytetty muita kuin kokonaan Libanonissa tuotettuja tuotteita, jos näitä tuotteita on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi 3 artiklan mukaisesti. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta yhteisön alkuperätuotteisiin tämän pöytäkirjan mukaisesti;

2. yhteisön alkuperätuotteina:

a) kokonaan yhteisössä tuotettuja tuotteita;

b) yhteisössä tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin kokonaan yhteisössä tuotettuja tuotteita, jos näitä tuotteita on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi 3 artiklan mukaisesti. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta Libanonin alkuperätuotteisiin tämän pöytäkirjan mukaisesti.

Liitteessä IV olevassa luettelossa C lueteltuihin tuotteisiin ei väliaikaisesti sovelleta tätä pöytäkirjaa.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kokonaan joko Libanonissa tai yhteisössä tuotettuina pidetään:

a) niiden maaperästä tai niiden meren tai valtameren pohjasta saatuja kivennäistuotteita;

b) siellä korjattuja kasvituotteita;

c) siellä syntyneitä ja kasvatettuja eläviä eläimiä;

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saatuja tuotteita;

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saatuja tuotteita;

f) niiden alusten pyydystämiä merikalastustuotteita ja muita niiden merestä saamia tuotteita;

g) niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistettuja tuotteita;

h) siellä kerättyjä yksinomaan raaka-aineiksi soveltuvia käytettyjä tavaroita;

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneitä jätteitä;

j) siellä yksinomaan a-i alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistettuja tavaroita.

3 artikla

1. Sovellettaessa 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohdan b alakohtaa pidetään riittävänä:

a) valmistusta tai käsittelyä, jonka tuloksena saadut valmiit tavarat luokitellaan muuhun tariffinimikkeeseen kuin mihin kukin käytetyistä aineksista kuuluu, lukuun ottamatta valmistusta tai käsittelyä, joka mainitaan liitteen II luettelossa A ja johon sovelletaan tämän luettelon erityisiä määräyksiä;

b) valmistusta tai käsittelyä, joka mainitaan liitteen III luettelossa B.

Tullitariffin jaksoilla, ryhmillä ja nimikkeillä tarkoitetaan tavaroiden tullitariffiluokittelua varten tehdyn Brysselin nimikkeistön jaksoja, ryhmiä ja nimikkeitä.

2. Kun tietyn valmiin tuotteen osalta prosenttisääntö luettelossa A ja B rajoittaa niiden tuotteiden arvoa, joita voidaan käyttää valmistuksessa, viimeksi mainittujen tuotteiden kokonaisarvo, riippumatta siitä, onko tuotteiden nimike muuttunut valmistuksen, käsittelyn tai kokoonpanon aikana näissä kahdessa luettelossa määrättyjen rajoitusten ja edellytysten mukaisesti, ei voi olla suhteessa valmiin tuotteen arvoon enempää kuin luetteloissa oleva yhteinen prosenttimäärä, jos prosenttimäärät ovat luetteloissa samat, tai korkeampi prosenttimääristä, jos prosenttimäärät ovat erisuuruisia.

3. Sovellettaessa 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohdan b alakohtaa pidetään seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia aina riittämättöminä antamaan alkuperäaseman riippumatta siitä, muuttuuko nimike:

a) toimenpiteet tavaroiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, vahingoittuneiden osien poistaminen ja vastaavanlaiset toimet);

b) yksinkertaiset toimet, kuten pölyn poistaminen, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovittaminen (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), peseminen, maalaaminen, paloittelu;

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen,

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

d) merkkien, nimilappujen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, jos seosten ainesosista yksi tai useampi ei täytä tässä pöytäkirjassa alkuperäaseman saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä;

f) osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi;

g) kahden tai useamman a-f alakohdassa eritellyn toimenpiteen toteuttaminen;

h) eläinten teurastus.

4 artikla

Jos 3 artiklassa tarkoitetuissa luetteloissa A ja B määrätään, että Libanonissa tai yhteisössä tuotettuja tavaroita pidetään niiden alkuperätuotteina ainoastaan, jos niiden tuottamiseen käytettyjen tuotteiden arvo ei ole määrättyä prosenttia suurempi tuotettujen tavaroiden arvosta, tämän prosentin määrittämisessä huomioon otettavia arvoja ovat:

- toisaalta:

tuotteista, joiden tuonti voidaan osoittaa: tullausarvo tuontihetkellä;

tuotteista, joiden alkuperä ei ole määritetty: ensimmäinen todettavissa oleva näistä tuotteista maksettu hinta sen sopimusvaltion alueella, jossa valmistus tapahtuu;

- toisaalta:

valmiista tuotteesta vapaasti tehtaalla maksettu hinta, josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tuotetta vietäessä.

5 artikla

1. Sovellettaessa 1 artiklaa pidetään suoraan Libanonista yhteisöön tai yhteisöstä Libanoniin kuljetettuina alkuperätuotteita, joita ei kuljeteta muiden kuin sopimuspuolten alueiden kautta. Kuitenkin yhden lähetyksen muodostavat Libanonin tai yhteisön alkuperätuotteet voidaan kuljettaa muiden kuin sopimuspuolten alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden tällaisilla alueilla, jos kuljetus näiden alueiden kautta on maantieteellisten olosuhteiden vuoksi perusteltua ja tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa eikä niitä siellä lasketa liikkeeseen tai kulutukseen ja jos niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaminen tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen osoitetaan esittämällä yhteisön tai Libanonin toimivaltaisille tulliviranomaisille:

a) edunsaajana olevassa viejämaassa annettu yksi ainoa kauttakuljetusrahtikirja kauttakuljetusmaassa tapahtuneen matkan osalta, tai

b) kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

- on tarkka kuvaus tavaroista,

- ilmoitetaan tavaroiden purkamisen ja uudelleenlastauksen tai mahdollisesti laivaan nousun tai maihin laskemisen päivämäärät ja maininta käytetyistä aluksista, ja

- vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tuotteita on pidetty kauttakuljetusmaassa, tai

c) jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta oleellisia asiakirjoja.

II OSASTO Hallinnollisen yhteistyön menetelmät

6 artikla

1. Selvitys tuotteiden tässä pöytäkirjassa tarkoitetusta alkuperäasemasta annetaan tämän pöytäkirjan liitteessä V esitetyn mallin mukaisella EUR.1-tavaratodistuksella.

Kuitenkin selvitys postitse lähetettyjen (kollit mukaan lukien) tuotteiden alkuperäasemasta tämän pöytäkirjan mukaisesti voidaan antaa tämän pöytäkirjan liitteessä VI olevan mallin mukaisella EUR.2-lomakkeella, jos lähetykset sisältävät ainoastaan alkuperätuotteita ja kunkin lähetyksen arvo on enintään 1 000 laskentayksikköä.

Laskentayksikön (LY) arvo vastaa 0,88867088 grammaa puhdasta kultaa. Jos laskentayksikköä muutetaan, sopimuspuolet ovat yhteydessä keskenään yhteistyöneuvostossa määritelläkseen uudelleen laskentayksikön arvon kultana.

2. Jos tavarat tulliselvitettäväksi ilmoittavan tavaranhaltijan pyynnöstä Brysselin nimikkeistön 84 tai 85 ryhmään kuuluva tavara tuodaan toimivaltaisten viranomaisten vahvistamien edellytysten mukaisesti osalähetyksinä osiinsa purettuina tai kokoamattomina, sitä pidetään yhtenä tavarana ja koko tavarasta voidaan esittää tulliviranomaisille yksi ainoa tavaratodistus ensimmäistä osalähetystä tuotaessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 3 kohdan soveltamista.

3. Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, katsotaan muodostavan näiden kanssa yhden kokonaisuuden, kun ne normaalivarustuksena sisältyvät tämän laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon hintaan tai kun niistä ei laskuteta erikseen.

7 artikla

1. Viejävaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, kun siinä mainitut tavarat viedään maasta. Se annetaan viejän käytettäväksi, heti kun vienti tosiasiallisesti on tapahtunut tai varmistunut.

2. Poikkeuksellisesti EUR.1-tavaratodistus voidaan antaa myös siinä mainittujen tavaroiden viennin jälkeen, jos sitä ei ole annettu viennin aikana erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi. Tällöin todistuksessa on erityinen maininta niistä olosuhteista, joissa se on annettu.

3. EUR.1-tavaratodistus annetaan ainoastaan viejän kirjallisesta hakemuksesta. Tämä hakemus on laadittava tämän pöytäkirjan liitteessä V olevan mallin mukaiselle lomakkeelle, joka täytetään tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

4. EUR.1-tavaratodistus voidaan antaa ainoastaan, jos sitä voidaan käyttää todistusasiakirjana sopimuksen soveltamiseksi.

5. Viejävaltion tulliviranomaisten on säilytettävä tavaratodistushakemuksia vähintään kaksi vuotta.

8 artikla

1. Viejävaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos vietäviä tavaroita voidaan pitää tässä sopimuksessa tarkoitettuina alkuperätuotteina.

2. Tarkistaakseen 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisen tulliviranomaiset voivat vaatia kaiken todistusaineiston ja tehdä kaikki tarpeellisina pitämänsä tarkastukset.

3. Viejävaltion tulliviranomaisten on valvottava, että 9 artiklassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tavaran kuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä. Tätä varten tavaran kuvaus on merkittävä jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja tyhjä tila suljettava viivalla.

4. Todistuksen antamispäivä ilmoitetaan tavaratodistuksen tulliviranomaisille varatussa osassa.

9 artikla

EUR.1-tavaratodistus on laadittava tämän pöytäkirjan liitteessä V esitetyn mallin mukaiselle lomakkeelle. Tämä lomake on painettava yhdellä tai useammalla niistä kielistä, jolla sopimus on laadittu. Todistus on täytettävä jollakin näistä kielistä viejävaltion sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos se täytetään käsin, se on täytettävä musteella ja painokirjaimin.

Todistuksen koon on oltava 210 × 297 millimetriä; lomakkeen pituus voi kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä ja hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 grammaa neliömetriltä. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen tausta, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennökset silmin havaittaviksi.

Viejävaltiot voivat pidättää itselleen todistusten paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa todistuksessa on oltava merkintä tästä hyväksymisestä. Jokaisessa todistuksessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Niissä on myös oltava painettu tai painamaton sarjanumero sen tunnistamiseksi.

10 artikla

1. Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on viejän vastuulla tehtävä EUR.1tavaratodistuksen antamista koskeva hakemus.

2. Viejän tai tämän edustajan on esitettävä hakemuksensa yhteydessä kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla voidaan todistaa vietävien tavaroiden olevan sellaisia, että niistä voidaan antaa EUR.1-tavaratodistus.

11 artikla

EUR.1-tavaratodistus on esitettävä viiden kuukauden kuluttua siitä, kun viejävaltion tulli on sen antanut, sen tuojavaltion tullitoimipaikalle, jossa tavarat esitetään.

12 artikla

EUR.1-tavaratodistus esitetään tuojavaltiossa tulliviranomaisille tämän valtion lainsäädännössä säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Mainitut viranomaiset voivat vaatia EUR.1-tavaratodistuksen käännöksen. Ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään maahantuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

13 artikla

1. EUR.1-tavaratodistukset, jotka esitetään tuojavaltion tulliviranomaisille 11 artiklassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä määräajan kuluessa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

2. Muissa myöhästymistapauksissa tuojavaltion tulliviranomaiset voivat hyväksyä todistukset, jos tavarat on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

14 artikla

Pienet poikkeavuudet EUR.1-tavaratodistuksen merkintöjen ja tavaroiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee todistuksesta mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että todistus vastaa tulliselvitettäväksi esitettyjä tuotteita.

15 artikla

Yhden tai useamman tavaratodistuksen korvaaminen yhdellä tai useammalla todistuksella on aina mahdollista, jos se tehdään siinä tullitoimipaikassa, jossa tavarat sijaitsevat.

16 artikla

Viejä tai viejän vastuulla tämän valtuuttama edustaja täyttää EUR.2-lomakkeen, jonka malli on liitteessä VI. Se on täytettävä viejävaltion sisäisen lainsäädännön mukaisesti jollakin niistä kielistä, jolla sopimus on laadittu. Jos se täytetään käsin, se on täytettävä musteella ja painokirjaimin. Jos lähetykseen sisältyvät tavarat on jo todennettu viejävaltiossa käsitteen alkuperätuotteet määritelmän osalta, viejä voi merkitä EUR.2-lomakkeen kohtaan "Huomautuksia" viittaukset tähän todentamiseen.

EUR.2-lomakkeen koon on oltava 210 × 148 millimetriä; lomakkeen pituus voi kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä ja hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 64 grammaa neliömetriltä.

Viejävaltiot voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava merkintä tästä hyväksymisestä. Lisäksi siinä on oltava hyväksytyn kirjapainon tunnus sekä painettu tai painamaton sarjanumero lomakkeen tunnistamiseksi.

Jokaisesta postilähetyksestä laaditaan EUR.2-lomake.

Nämä määräykset eivät vapauta viejiä tulli- tai postialan säädöksissä määrättyjen muiden muotovaatimuksien täyttämisestä.

17 artikla

1. Yksityishenkilöille pieninä lähetyksinä lähetetyt tavarat ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat hyväksytään alkuperätuotteiksi ilman, että EUR.1-tavaratodistuksen esittämistä tai EUR.2-lomakkeen täyttämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tämän sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset ja jollei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta.

2. Kaupallisena ei pidetä satunnaista tuontia, joka käsittää yksinomaan vastaanottajien tai matkustajien henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi näiden tavaroiden yhteisarvo ei saa olla suurempi kuin 60 laskentayksikköä pienten lähetysten osalta eikä suurempi kuin 200 laskentayksikköä matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroiden sisältyvien tavaroiden osalta.

18 artikla

1. Sellaisten tavaroiden tuontiin, jotka on lähetetty yhteisöstä tai Libanonista jossakin muussa maassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen Libanoniin tai yhteisöön tuotaviksi, sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä, jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan vaatimukset siten, että niiden voidaan katsoa olevan yhteisön tai Libanonin alkuperätuotteita, ja kun tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a) viejä on lähettänyt nämä tavarat yhteisöstä tai Libanonista näyttelymaahan ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut nämä tavarat Libanonissa tai yhteisössä olevalle vastaanottajalle;

c) tavarat on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen Libanoniin tai yhteisöön siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

d) sen jälkeen, kun tavarat on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. EUR.1-tavaratodistus on esitettävä tavanomaisella tavalla tulliviranomaisille. Siihen on merkittävä näyttelyn nimi ja osoite. Tavaroiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan tarvittaessa vaatia kirjallinen lisäselvitys.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin sellaisiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin ja niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joiden aikana tavarat pysyvät tullivalvonnan alaisina, lukuun ottamatta tilaisuuksia, jotka on järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi.

19 artikla

1. Kun todistus annetaan tämän pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti siinä mainittavien tavaroiden tosiasiallisen viennin jälkeen, viejän on tämän pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdassa määrätyssä hakemuksessa:

- ilmoitettava todistuksessa mainittavien tavaroiden vientipaikka ja -päivä;

- todistettava, että hänelle ei ole annettu EUR.1-tavaratodistusta kyseisten tavaroiden viennin aikana ja tarkennettava syyt.

2. Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

Jälkikäteen annettuihin todistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä: "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"

>VIITTAUS FILMIIN>

".

20 artikla

Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai turmeltuu, viejä voi pyytää sen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella. Tällöin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",

"

>VIITTAUS FILMIIN>

".

21 artikla

Libanon ja yhteisö toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei tavaroita, joiden kauppa tapahtuu EUR.1-tavaratodistuksella ja joita pidetään niiden kuljetuksen aikana yhteisön tai Libanonin vapaa-alueilla, vaihdeta muihin tavaroihin tai niille suoriteta muita kuin niiden kunnon säilymisen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

22 artikla

Sen varmistamiseksi, että tätä osastoa sovelletaan oikein, Libanon ja yhteisö avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojensa välityksellä EUR.1-tavaratodistusten aitouden ja kyseisten tuotteiden todellista alkuperää koskevien tietojen oikeellisuuden sekä EUR.2-lomakkeilla olevien viejien ilmoitusten tarkastamisessa.

23 artikla

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka saadakseen tavaroille etuuskohtelun laatii tai laadituttaa joko vääriä tietoja sisältävän asiakirjan EUR.1-tavaratodistuksen saamiseksi tai vääriä tietoja sisältävän EUR.2-lomakkeen.

24 artikla

1. EUR.1-tavaratodistusten tai EUR.2-lomakkeiden jälkitodentaminen suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojavaltion tulliviranomaisilla on aihetta epäillä asiakirjojen aitoutta tai kyseisen tavaran todellista alkuperää koskevien tietojen oikeellisuutta.

2. Edellä 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa tuojavaltion tulliviranomaiset palauttavat viejävaltion tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen tai EUR.2-lomakkeen tai tämän todistuksen tai lomakkeen jäljennöksen ja esittävät mahdolliset sisältöä tai muotoa koskevat perusteet tiedustelun tekemiseen. Ne liittävät EUR.2-lomakkeeseen kauppalaskun tai sen jäljennöksen, jos kauppalasku on esitetty, ja ilmoittavat kaikki tiedot, jotka on saatu ja joiden perusteella mainitussa todistuksessa tai lomakkeessa olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

Jos tuojavaltion tulliviranomaiset päättävät pidättyä soveltamasta sopimuksen I osaston määräyksiä siihen saakka, kunnes todentamisen tulokset on saatu, ne voivat luovuttaa tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut suojatoimenpiteet toteutetaan.

3. Todentamisen tulokset ilmoitetaan tuojavaltion tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, koskeeko kiistanalainen EUR.1-tavaratodistus tai EUR.2-lomake tuotteita, jotka todellisuudessa viedään, ja voidaanko näihin tuotteisiin tosiasiassa soveltaa etuusmenettelyä.

Jos tuoja- ja viejävaltion tulliviranomaiset eivät pysty keskenään ratkaisemaan näitä riitaisuuksia tai jos ilmenee tämän pöytäkirjan tulkintaa koskeva ongelma, asia annetaan tulliyhteistyökomitean ratkaistavaksi.

Joka tapauksessa tuojan ja tuojavaltion tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan tuojavaltion lainsäädännön mukaisesti.

25 artikla

Yhteistyöneuvosto voi päättää muuttaa tämän pöytäkirjan määräyksiä.

26 artikla

1. Yhteisö ja Libanon toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta EUR.1-tavaratodistukset ja EUR.2-lomakkeet voidaan esittää tämän pöytäkirjan 11 ja 12 artiklan mukaisesti pöytäkirjan voimaantuloajankohdasta alkaen.

2. A.RL.1-tavaratodistuksia ja A.RL.2-lomakkeita voidaan edelleen käyttää varastojen loppumiseen saakka 30 päivään kesäkuuta 1978 tässä pöytäkirjassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

3. Jäsenvaltioissa ennen tämän pöytäkirjan voimaan tulemista painetuttuja EUR.1-tavaratodistuksia ja EUR.2-lomakkeita, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan liitteissä V ja VI olevien mallien mukaisia, voidaan edelleen käyttää varastojen loppumiseen saakka tässä pöytäkirjassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

27 artikla

Yhteisö ja Libanon toteuttavat kumpikin osaltaan tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet.

28 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa pöytäkirjaa.

29 artikla

Edellä olevan I osaston määräykset täyttävät tavarat, jotka ovat sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina tai joita pidetään yhteisössä tai Libanonissa väliaikaisessa varastointimenettelyssä tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, voivat saada tämän sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos neljän kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojavaltion tulliviranomaisille esitetään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti annettu A.RL.1-todistus tai EUR.1-todistus, jonka viejävaltion toimivaltaiset tulliviranomaiset ovat antaneet jälkikäteen, ja asiakirjat, jotka osoittavat suoran kuljetuksen tapahtuneen.

30 artikla

Edellä 19 ja 20 artiklassa tarkoitetut merkinnät tehdään todistuksen kohtaan "Huomautuksia".

LIITE I

SELVENTÄVÄT HUOMAUTUKSET

Huomautus 1 - 1 ja 2 artikla

Ilmaisulla "yhteisö" tai "Libanon" tarkoitetaan myös yhteisön jäsenvaltioiden tai Libanonin aluevesiä.

Avomerellä toimivia aluksia, tehdasalukset mukaan lukien, joilla niiden kalastustuotteita jalostetaan tai käsitellään, pidetään sen valtion alueen osana, jolle alukset kuuluvat, jos ne täyttävät selventävässä huomautuksessa 5 tarkoitetut edellytykset.

Huomautus 2 - 1 artikla

Määritettäessä, onko tuote tai Libanonin alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta sitä, ovatko tämän tavaran valmistukseen käytetyt energiatuotteet, laitteet, koneet ja työkalut kolmansista maista peräisin.

Huomautus 3 - 3 artiklan 1 ja 2 kohta ja 4 artikla

Prosenttisääntö on, kun tuote mainitaan luettelossa A, nimikkeen muuttumisen sääntöä täydentävä arviointiperuste mahdollisesti käytetyn ei-alkuperätuotteen osalta.

Huomautus 4 - 1 artikla

Pakkauksen katsotaan muodostavan yhden kokonaisuuden sen sisältönä olevien tavaroiden kanssa. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta pakkauksiin, jotka eivät ole pakatulle tuotteelle tavanomaisia ja joilla on pakkaamiseen käyttämisestä erillistä muuta tosiasiallista ja pysyvää käyttöarvoa.

Huomautus 5 - 2 artiklan f alakohta

Ilmaisua "niiden alukset" sovelletaan ainoastaan aluksiin:

- jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa tai Libanonissa;

- jotka purjehtivat jäsenvaltion tai Libanonin lipun alla;

- joista ainakin puolet on jäsenvaltioiden tai Libanonin kansalaisten tai sellaisen yhteisön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jäsenvaltiossa tai Libanonissa ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat jäsenvaltioiden ja Libanonin kansalaisia ja lisäksi, henkilöyhtiöiden tai sellaisten pääomayhtiöiden osalta, joiden vastuu on rajoitettu, jonka pääomasta vähintään puolet kuuluu jäsenvaltioille tai Libanonille tai niiden julkisille laitoksille tai kansalaisille;

- joiden päällikkö ja päällystö on kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden ja Libanonin kansalaisia; ja

- joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on jäsenvaltioiden tai Libanonin kansalaisia.

Huomautus 6 - 4 artikla

"Vapaasti tehtaalla -hinnalla" tarkoitetaan sille valmistajalle maksettua hintaa, jonka yrityksessä on suoritettu viimeinen valmistus tai käsittely, kaikkien käytettyjen tuotteiden arvo mukaan lukien.

"Tullausarvolla" tarkoitetaan Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 allekirjoitetun tavaroiden tullausarvoa koskevan yleissopimuksen mukaista arvoa.

LIITE II

LUETTELO A Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka aiheuttaa tariffinimikkeen muutoksen, mutta joka ei anna alkuperäasemaa valmiille tuotteille tai joka antaa sen ainoastaan tietyin edellytyksin

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

LUETTELO B Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka ei aiheuta tariffinimikkeen muutosta, mutta joka kuitenkin antaa alkuperäaseman valmiille tuotteille

>

TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

LUETTELO C Luettelo tuotteista, joihin ei sovelleta tätä pöytäkirjaa

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

TAVARATODISTUS

>KAAVION ALKU>

1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa)

3. Vastaanottaja (nimi, täydellinen osoite, maa) (merkintä ei pakollinen)

EUR.1 N:o A 000.000

Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä.

2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa

.......... ja

.......... välillä (mainitkaa asianomaiset maat, maaryhmät tai alueet)

4. Maa, maaryhmä tai alue, josta peräisin tuotteen katsotaan olevan

5. Määrämaa, -maaryhmä,

tai -alue

6. Kuljetusta koskevat tiedot (merkintä ei pakollinen)

7. Huomautuksia

8. Järjestysnumero, kollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji(¹), tavaran kuvaus

9. Bruttopaino (kg) tai muu mitta

(l, m³ jne.)

10. Kauppalaskut (merkintä ei pakollinen)

11. TULLIVIRANOMAISTEN TODISTUS

Ilmoitus vahvistetaan oikeaksi

Vientiasiakirja(²)

Laji .......... N:o ........

Tullitoimipaikka ..........

Antomaa tai -alue ..........

..........

Paikka ja päiväys ..........

..........

(Allekirjoitus)

Leima

12. VIEJÄN ILMOITUS

Allekirjoittanut ilmoittaa, että yllä mainitut tavarat täyttävät tämän todistuksen saamiseksi vaadittavat edellytykset

..........

(Paikka ja päiväys)

..........

(Allekirjoitus)

(¹) Pakkaamattomien tavaroiden osalta ilmoitetaan kappalemäärä tai tehdään merkintä "irtotavaraa".

(²) Täytetään ainoastaan, jos viejämaan tai -alueen määräykset sitä vaativat.

13. TODENTAMISPYYNTÖ lähetetään osoitteeseen:

14. TODENTAMISEN TULOS

Suoritettu todentaminen on osoittanut, että tämä todistus(¹)

O

on mainitun tullitoimipaikan antama ja siinä olevat tiedot ovat oikeita.

O

ei vastaa vaadittuja aitous- ja oikeellisuusedellytyksiä (katso oheisia huomautuksia).

Pyydetään todentamaan tämän todistuksen aitous ja oikeelli suus.

..........

Paikka ja päiväys

..........

Paikka ja päiväys

Leima Leima ..........

(Allekirjoitus)

..........

(Allekirjoitus)

(¹) Merkitään rasti asianomaiseen kohtaanHUOMAUTUKSIA

1. Todistuksesta ei saa pyyhkiä pois merkintöjä, eikä siihen saa tehda uusia merkintöja vanhojen päälle. Mahdolliset siihen tehtävät muutokset on suoritettava viivaamalla yli virheelliset merkinnät ja tarvittaessa lisäämällä halutut merkinnät. Jokaisen näin tehdyn muutoksen on oltava todistuksen laatijan hyväksymismerkinnällä varustettu ja antajamaan tai -alueen tulliviranomaisen vahvistama.

2. Tavarat on merkittävä tähän todistukseen jättämättä väliin tyhjää riviä, ja kunkin tavaran eteen on merkittävä järjestysnumero. Välittömästi viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva. Käyttämättömät tilat on viivattava siten, että niihin on mahdotonta tehdä myöhemmin lisäyksiä.

3. Tavarat kuvataan tavanomaisin kauppanimityksin ja riitävän yksityiskohtaisesti, jotta ne voidaan tunnistaa.>KAAVION LOOPU>

TAVARATODISTUSHAKEMUS

>KAAVION ALKU>

1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa)

3. Vastaannottaja (nimi, täydellinen osoite, maa) (merkintä ei pakollinen)

EUR.1 N:o A 000.000

Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä.

2. Hakemus todistusta varten, jota käytetään etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa

.......... ja

.......... välillä (mainitkaa asianomaiset maat, maaryhmät tai alueet)

4. Maa, maaryhmä tai alue, josta peräisin tuotteen katsotaan olevan

5. Määrämaa, -maaryhmä,

tai -alue

6. Kuljetusta koskevat tiedot (merkintä ei pakollinen)

7. Huomautuksia

8. Järjestysnumero, kollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji(¹), tavaran kuvaus

9. Bruttopaino (kg)

tai muu

mitta

(l, m³ jne.)

10. Kauppalaskut (merkintä ei pakollinen)

(¹) Pakkaamattomien tavaroiden osalta ilmoitetaan kappalemäärä tai tehdään merkintä "irtotavaraa".>

KAAVION LOOPU>

VIEJÄN ILMOITUS

>KAAVION ALKU>

Allekirjoittanut kääntöpuolella mainittujen tavaroiden viejä

ILMOITTAA, että nämä tavarat täyttävät oheisen todistuksen saamiseksi vaadittavat edellytykset;

MAINITSEE seuraavassa seikat, joiden nojalla nämä tavarat täyttävät mainitut edellytykset:

..........

..........

..........

..........

ESITTÄÄ seuraavat todistusasiakirjat(¹):

..........

..........

..........

..........

SITOUTUU esittämään asianomaisten viranomaisten pyynnöstä kaiken sen lisätodistusaineiston, jonka ne mahdollisesti katsovat tarpeelliseksi oheisen todistuksen antamiseksi, sekä tarvittaessa hyväksymään kaikki näiden viranomaisten suorittamat, kirjanpitonsa ja yllä mainittujen tavaroiden valmistusoloihin kohdistuvat tarkastukset;

PYYTÄÄ, että näille tavaroille annettaisiin oheinen todistus.

..........

(Paikka ja päiväys)

..........

(Allekirjoitus)

(¹) Esimerkiksi: tuontiasiakirjat, tavaratodistukset, kauppalaskut ja valmistajan ilmoitukset, jotka koskevat valmistukseen käytettyjä tuotteita tai samassa tilassa jälleenvietyjä tavaroita.>

KAAVION LOOPU>

LIITE VI

>KAAVION ALKU>

1

Lomake, jota käytetään etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa

LOMAKE EUR.2 N:o

........................................... ja .......... välillä(¹) 2

Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa)

3

Viejän ilmoitus

Allekirjoittanut, jäljempänä kuvattujen tavaroiden viejä ilmoittaa, että tavarat täyttävät tämän todistuksen laatimiseksi vaadittavat edellytykset ja ne ovat saaneet alkuperäaseman N:o 1 kohdassa mainittuun kauppaan sovellettavissa määräyksissä määrättyjen edellytysten mukaisesti.

4

Vastaanottaja (nimi, täydellinen osoite, maa)

5 Paikka ja päiväys

6

Allekirjoitus

7

Huomautuksia(²)

8

Alkuperämaa(³)

9

Määrämaa(4)

10

Bruttopaino (kg)

11

Merkit, lähetyksen numerot ja tavaroiden kuvaus

12

Viejämaan(4) viranomainen tai laitos, jonka tehtävänä on viejän ilmoitusten jälkitodentaminen.

(¹) Mainitaan asianomaiset maat, maaryhmät tai alueet.

(²) Ilmoitetaan viittaukset toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen mahdollisesti jo suorittamaan todentamiseen.

(³) Alkuperämaalla tarkoitetaan sitä maata, maaryhmää tai aluetta, josta peräisin tuotteen katsotaan olevan.

(4) Maalla tarkoitetaan maata, maaryhmää tai aluetta.

(ETUPUOLI)

Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä.

13

Todentamispyyntö

14

Todentamistulos

Pyydetään todentamaan tämän lomakkeen etupuolella oleva viejän ilmoitus.(*)

Suoritettu todentaminen on osoittanut, että(¹):

Otässä lomakkeessa olevat tiedot ja merkinnät ovat oikeita

Otämä lomake ei vastaa vaadittuja aitous- ja oikeellisuusedellytyksiä (katso oheisia huomautuksia).

.......... 19.......

Paikka ja päiväys

.......... 19.......

Paikka ja päiväys

Leima Leima ..........

(Allekirjoitus)

..........

(Allekirjoitus) (¹) Merkitään rasti asianomaiseen kohtaan(*) EUR.2-lomakkeiden jälkitodentaminen suoritetaan pistokokein tai aina, kun viejämaan tulliviranomaisilla on aihetta epäillä lomakkeen aitoutta tai kyseisen tavaran todellista alkuperää koskevien tietojen oikeellisuutta.

EUR.2-lomakkeen laatimisohjeita

1. EUR.2-lomake voidaan laatia ainoastaan sellaisista tavaroista, jotka täyttävät viejämaassa lomakkeen N:o 1 kohdassa mainittuun kauppaan sovellettavissa määräyksissä määrätyt edellytykset. Näihin määräyksiin on tutustuttava huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä.

2. Viejän on kiinnitettävä lomake lähetysilmoitukseen, kun kyse on pakettipostilähetyksestä, tai laitettava se kirjeen sisälle, kun kyse on kirjepostilähetyksestä. Lisäksi viejän on tehtävä merkintä "EUR.2" ja sen jälkeen merkittävä lomakkeen sarjanumero joko vihreään lipukkeeseen C1 tai tulli-ilmoitukseen C2/CP3.

3. Nämä ohjeet eivät vapauta viejää tulli- tai postialan säädöksissä säädettyjen muiden muodollisuuksien täyttämisestä.

4. Lomaketta käyttämällä viejä sitoutuu esittämään asianomaisille viranomaisille kaiken sen todistusaineiston, jota ne pitävät tarpeellisena, ja hyväksymään kaikki näiden viranomaisten suorittamat, kirjanpitoonsa ja lomakkeen N:o 11 kohdassa kuvattujen tavaroiden valmistusoloihin kohdistuvat tarkastukset.

(KÄÄNTÖPUOLI)>KAAVION LOOPU>

PÄÄTÖSASIAKIRJA

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

Hänen Majesteettiaan Belgian kuningasta,

Hänen Majesteettiaan Tanskan kuningatarta,

Saksan liittotasavallan presidenttiä,

Ranskan tasavallan presidenttiä,

Irlannin presidenttiä,

Italian tasavallan presidenttiä,

Hänen Kuninkaallista Korkeuttaan Luxemburgin suurherttuaa,

Hänen Majesteettiaan Alankomaiden kuningatarta,

Hänen Majesteettiaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kuningatarta

ja

Euroopan yhteisöjen neuvostoa

sekä

Libanonin tasavallan presidenttiä,

jotka ovat kolmantena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäseitsemän kokoontuneet Brysseliin allekirjoittamaan Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan yhteistyösopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Libanonin tasavallan sopimuksen,

ovat allekirjoittaessaan nämä sopimukset:

- hyväksyneet seuraavat sopimuspuolten yhteiset julistukset:

1. sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksen 13 artiklan 1 kohdasta;

2. sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksen 16 artiklasta;

3. sopimuspuolten yhteinen julistus maataloustuotteista;

4. sopimuspuolten yhteinen julistus yhteisön suorittamasta sopimuksen esittämisestä GATTissa;

5. sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksen 22 artiklasta;

6. sopimuspuolten yhteinen julistus kahdenvälisestä yhteistyöstä;

7. sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksessa olevan käsitteen sopimuspuolet tulkinnasta;

- ottaneet huomioon seuraavat julistukset:

1. Euroopan talousyhteisön julistus sopimuksen eräiden määräysten alueellisesta soveltamisesta;

2. Euroopan talousyhteisön julistus pöytäkirjassa n:o 1 olevassa 2 artiklassa tarkoitetusta Euroopan laskentayksiköstä;

3. Saksan liittotasavallan edustajan julistus käsitteen Saksan kansalainen määrittelystä;

4. Saksan liittotasavallan edustajan julistus sopimuksen soveltamisesta Berliiniin;

5. Euroopan talousyhteisön julistus sopimuksen 44 ja 16 artiklasta;

- ja ottaneet huomioon seuraavan kirjeenvaihdon:

1. kirjeenvaihto yhteistyöstä tieteen, teknologian ja ympäristönsuojelun alalla;

2. kirjeenvaihto sopimuksen täytäntöönpanosta taloudellisen, teknisen ja rahoitusyhteistyön alalla ennen sopimuksen voimaantuloa;

3. kirjeenvaihto sopimuksen 30 ja 43 artiklasta.

Edellä mainitut julistukset ja kirjeenvaihto ovat tämän päätösasiakirjan liitteinä.

Täysivaltaiset edustajat ovat sopineet, että julistukset ja kirjeenvaihto saatetaan tarvittaessa aiheellisiin menettelyihin niiden oikeellisuuden varmistamiseksi samoin edellytyksin kuin yhteistyösopimus.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäseitsemän.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje maj nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the third day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le trois mais mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de derde mei negentienhonderdzevenenzeventig.

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

>VIITTAUS FILMIIN>

For Hendes Majestæt dronningen af Danmark

>VIITTAUS FILMIIN>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le président de la République française

>VIITTAUS FILMIIN>

For the President of Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

Per il presidente della Repubblica italiana

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

>VIITTAUS FILMIIN>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>VIITTAUS FILMIIN>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland>VIITTAUS FILMIIN>

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

>VIITTAUS FILMIIN>

Sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksen 13 artiklan 1 kohdasta

Ellei sopimuksen voimaantulo ajoitu kalenterivuoden alkuun, sopimuspuolet sopivat, että 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kattoja sovelletaan ajan mukaan suhteellisesti.

Sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksen 16 artiklasta

Sopimuspuolet sopivat, että sopimuksen 16 artiklassa lueteltuja tuotteita, jotka mainitaan myös asetuksen (ETY) N:o 1035/72 liitteessä III, voidaan tuoda yhteisöön sen jakson aikana, jona tullinalennuksia sovelletaan, ilman määrällisiä rajoituksia ja vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen 22 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan säännösten täytäntöönpanoa.

Lisäksi sopimuspuolet sopivat, että viitattaessa sopimuksessa asetuksen (ETY) N:o 1035/72 23-28 artiklan säännöksiin, yhteisö tarkoittaa kolmansiin maihin kyseisten tuotteiden tuontihetkellä sovellettavaa menettelyä.

Sopimuspuolten yhteinen julistus maataloustuotteista

1. Sopimuspuolet julistavat olevansa valmiita edistämään, maatalouspolitiikkaansa noudattaen, niiden maataloustuotteiden kaupan tasapainosta kehitystä, joihin tätä sopimusta ei sovelleta.

Eläinlääkintäasioissa, terveysasioissa ja kasvin terveyttä koskevissa asioissa sopimuspuolet soveltavat säännöksiään ketään syrjimättä ja pidättyvät ottamasta käyttöön uusia toimenpiteitä, jotka haittaavat kauppaa kohtuuttomasti.

2. Sopimuspuolet tarkastelevat yhteistyöneuvostossa niitä vaikeuksia, joita voi ilmetä niiden maataloustuotteiden kaupassa, ja pyrkivät löytämään niihin soveltuvat ratkaisut.

Sopimuspuolten yhteinen julistus yhteisön suorittamasta sopimuksen esittämisestä GATTissa

Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, kun sopimuksen kauppaa koskevia määräyksiä esitetään ja tarkastellaan GATTissa.

Sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksen 22 artiklasta

Sopimuksen 22 artiklassa tarkoitettu ilmaisu "alueellinen taloudellinen yhdentyminen" tarkoittaa kaikkia Arabiliiton jäsenvaltioita.

Sopimuspuolten yhteinen julistus kahdenvälisestä yhteistyöstä

Sopimuspuolet tunnustavat, että se, että yhteisön ja Libanonin sopimuksessa määrätään tietyistä yhteistyön aloista, ei estä jäsenvaltioita sopimasta Libanonin kanssa kahdenvälisesti samoilla aloilla toteutettavista yhteistyötoimista.

Sopimuspuolten yhteinen julistus sopimuksessa olevan käsitteen sopimuspuolet tulkinnasta

Sopimuspuolet sopivat sopimuksen tulkinnasta siten, että kyseisessä sopimuksessa esiintyvällä ilmaisulla "sopimuspuolet" tarkoitetaan toisaalta yhteisöä ja jäsenvaltioita tai yksinomaan joko jäsenvaltioita tai yhteisöä ja toisaalta Libanonia. Kyseiselle ilmaisulle kussakin tapauksessa annettava merkitys määräytyy sopimuksen kyseisten määräysten ja yhteisön perustamissopimuksen vastaavien määräysten mukaisesti.

Euroopan talousyhteisön julistus sopimuksen eräiden määräysten alueellisesta soveltamisesta

Euroopan talousyhteisö julistaa, että niiden toimenpiteiden soveltaminen, jotka se voi toteuttaa sopimuksen 31 ja 32 artiklan nojalla 33 artiklassa määrättyjen menettelyn ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä 34 artiklan nojalla, voidaan rajoittaa yhteisön sääntöjen mukaisesti yhteen sen alueista.

Euroopan talousyhteisön julistus pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 2 artiklassa tarkoitetusta Euroopan laskentayksiköstä

Euroopan laskentayksikkö, jota käytetään pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 2 artiklassa tarkoitettujen määrien ilmaisemiseen, määritellään Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden valuuttojen seuraavien määrien yhteissummana:

>TAULUKON PAIKKA>

Euroopan laskentayksikön arvo muussa valuutassa on ensimmäisessä kohdassa mainittujen valuuttamäärien kyseisessä valuutassa laskettujen vasta-arvojen yhteissumma. Komissio määrittää sen valuuttamarkkinoilla päivittäin todettujen vaihtokurssien perusteella.

Päivittäiset vaihtokurssit eri kansallisissa valuutoissa ovat saatavilla joka päivä; ne julkaistaan määräajoin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Saksan liittotasavallan edustajan julistus käsitteen Saksan kansalainen määrittelystä

Kaikki Saksan liittotasavallan perustuslain mukaan saksalaiset katsotaan Saksan liittotasavallan kansalaisiksi.

Saksan liittotasavallan edustajan julistus sopimuksen soveltamisesta Berliiniin

Tätä sopimusta sovelletaan myös Berliinin osavaltioon (Land), jollei Saksan liittotasavallan hallitus ole antanut muille sopimuspuolille päinvastaista julistusta kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan talousyhteisön julistus sopimuksen 44 ja 16 artiklasta

Yhteisö on valmis harkitsemaan sopimuksen tulosten perusteella ja ottaen huomioon yhteisön ja Välimeren maiden välisen kaupan kehityksen appelsiinien, mandariinien, myös tangeriinien ja satsumien, klementiinien, wilkingien ja muiden niiden kaltaisten sitrushedelmähybridien osalta sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa määrätyn myönnytyksen laajentamista markkinointivuodesta 1977/1978.

Kirjeenvaihto yhteistyöstä tieteen, teknologian ja ympäristönsuojelun alalla

Arvoisa Puheenjohtaja,

Libanonin valtuuskunnan niiden neuvottelujen aikana ilmaisemien toiveiden vuoksi, joiden tuloksena tänä päivänä on tehty yhteisön ja Libanonin sopimus, minulla on kunnia ilmoittaa yhteisön jäsenvaltioiden puolesta, että ne ovat valmiita tarkastelemaan tapauskohtaisesti sitä, voiko Libanon ja millä edellytyksillä saada yhteisön jäsenvaltioiden välillä tai niiden ja muiden kolmansien maiden välillä toteutettujen tieteen, teknologian ja ympäristönsuojelun alan ohjelmien tulokset saatavilleen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Puheenjohtaja, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

....................

Euroopan talousyhteisön

valtuuskunnan puheenjohtaja

Arvoisa Puheenjohtaja,

Tänä päivänä päivätyllä kirjeellänne olette ystävällisesti ilmoittaneet minulle seuraavan:

"Libanonin valtuuskunnan niiden neuvottelujen aikana ilmaisemien toiveiden vuoksi, joiden tuloksena tänä päivänä on tehty yhteisön ja Libanonin sopimus, minulla on kunnia ilmoittaa yhteisön jäsenvaltioiden puolesta, että ne ovat valmiita tarkastelemaan tapauskohtaisesti sitä, voiko Libanon ja millä edellytyksillä saada yhteisön jäsenvaltioiden välillä tai niiden ja muiden kolmansien maiden välillä toteutettujen tieteen, teknologian ja ympäristönsuojelun alan ohjelmien tulokset saatavilleen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen."

Minulla on kunnia vahvistaa vastaanottaneeni kirjeenne.

Vastaanottakaa, Arvoisa Puheenjohtaja, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

....................

Libanonin tasavallan

valtuuskunnan puheenjohtaja

Kirjeenvaihto sopimuksen täytäntöönpanosta taloudellisen, teknisen ja rahoitusyhteistyön alalla ennen sopimuksen voimaantuloa

Arvoisa Puheenjohtaja,

Minulla on kunnia ilmoittaa, että välittömästi sopimuksen ja siihen liittyvien yhteisön sisäisten asiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen yhteisö on valmis yhteistyössä hallituksenne kanssa:

- aloittamaan valmistelevat työt yhteistyön toteuttamisesta siten, että käytännön toiminta voi käynnistyä heti sopimuksen tultua voimaan;

- tutkimaan teknistä ja rahoitusyhteistyötä koskevien määräysten mukaisesti Libanonin esittämiä tai Libanonin suostumuksella muiden tuensaajien esittämiä hankkeita, kuitenkin niin, että kyseiset hankkeet voidaan lopullisesti hyväksyä vasta sopimuksen tultua voimaan.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Puheenjohtaja, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

....................

Euroopan talousyhteisön

valtuuskunnan puheenjohtaja

Arvoisa Puheenjohtaja,

Tänä päivänä päivätyllä kirjeellänne olette ystävällisesti ilmoittaneet minulle seuraavan:

"Minulla on kunnia ilmoittaa, että välittömästi sopimuksen ja siihen liittyvien yhteisön sisäisten asiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen yhteisö on valmis yhteistyössä hallituksenne kanssa:

- aloittamaan valmistelevat työt yhteistyön toteuttamisesta siten, että käytännön toiminta voi käynnistyä heti sopimuksen tultua voimaan;

- tutkimaan teknistä ja rahoitusyhteistyötä koskevien määräysten mukaisesti Libanonin esittämiä tai Libanonin suostumuksella muiden tuensaajien esittämiä hankkeita, kuitenkin niin, että kyseiset hankkeet voidaan lopullisesti hyväksyä vasta sopimuksen tultua voimaan.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen."

Minulla on kunnia vahvistaa vastaanottaneeni kirjeenne.

Vastaanottakaa, Arvoisa Puheenjohtaja, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

....................

Libanonin tasavallan

valtuuskunnan puheenjohtaja

Kirjeenvaihto sopimuksen 30 ja 43 artiklasta

Arvoisa Puheenjohtaja,

Minulla on kunnia antaa tiedoksi seuraava hallitukseni julistus sopimuksen 30 ja 43 artiklasta:

"Libanonin tasavalta julistaa, että sovellettaessa sopimuksen 30 ja 43 artiklaa Libanonin sitoumukset eivät velvoita sitä kumoamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, jos nämä lait ja asetukset ovat tarpeen sen keskeisten turvallisuusetujen suojelemiseksi. Libanon huolehtii siitä, että näitä lakeja ja asetuksia sovelletaan siten, että varmistetaan niiden olevan sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan määräysten mukaiset."

Vastaanottakaa, Arvoisa Puheenjohtaja, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

....................

Libanonin tasavallan

valtuuskunnan puheenjohtaja

Arvoisa Puheenjohtaja,

Tänä päivänä päivätyllä kirjeellänne olette ystävällisesti antaneet minulle tiedoksi hallituksenne julistuksen sopimuksen 30 ja 43 artiklasta.

Minulla on kunnia antaa tiedoksi seuraava Euroopan talousyhteisön julistus sopimuksen 30 ja 43 artiklasta:

"1. Euroopan talousyhteisö ottaa huomioon Libanonin tasavallan julistuksen.

2. Euroopan talousyhteisö toivoo, että sopimuksessa esitytyttyjä periaatteita, myös niitä, jotka sisältyvät sopimuksen 30 ja 43 artiklaan, sovellettaisiin täysimittaisesti.

Euroopan talousyhteisö arvioi erityisesti, että syrjintäkieltoperiaatteen soveltamisen pitäisi turvata sopimuksen moitteeton ja ongelmaton soveltaminen."

Vastaanottakaa, Arvoisa Puheenjohtaja, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

....................

Euroopan talousyhteisön

valtuuskunnan puheenjohtaja