21972A0722(03)

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus - Pöytäkirja N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä - Pöytäkirja N:o 2 sellaisen erityisjärjestelyn soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jonka tarkoituksena on tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserojen huomioon ottaminen - Pöytäkirja N:o 3 Käsitteen "peräisin olevat tuotteet" (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä - Pöytäkirja N:o 4 eräistä Irlantia koskevista erityismääräyksistä - Pöytäkirja N:o 5 kohtelusta, jota Sveitsi voi soveltaa pakollisten varastojen luomissuunnitelmaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden tuontiin - Päätösasiakirja - Yhteiset julistukset - Yksipuoliset julistukset

Virallinen lehti nro L 300 , 31/12/1972 s. 0189 - 0280
Suomenk. erityispainos Alue 2 Nide 1 s. 0041
Ruotsink. erityispainos Alue 2 Nide 1 s. 0041
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(31.12)L300 s. 0191
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(31.12)L300 s. 0191
Kreikank. erityispainos: Luku 11 Nide 3 s. 0191
Espanjank. erityispainos: Luku 11 Nide 2 s. 0191
Portugalink. erityispainos: Luku 11 Nide 2 s. 0191


Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen SOPIMUS

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

yhdeltä puolen, ja

SVEITSIN VALALIITTO

toiselta puolen, jotka

HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Sveitsin välisiä olemassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä,

OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleellisesta osasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti, ja

ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen, erityisesti yhteisön kehityksen, kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan, jos näiden suhteiden laajentaminen alueille, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, vaikuttaisi hyödylliseltä maiden kansantalouden etujen kannalta,

OVAT PÄÄTTÄNEET pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen, että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten, että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista,

TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN:

1 artikla

Tämän sopimuksen tarkoituksena on:

a) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten Sveitsissä ja yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä, elin- ja työllisyysolojen paranemista, tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta,

b) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset,

c) siten osaltaan edistää, kaupan esteitä poistamalla, maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin oleviin tuotteisiin,

i) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään, lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita;

ii) jotka sisältyvät pöytäkirjaan N:o 2, ottaen huomioon siinä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt.

3 artikla

1. Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa.

2. Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

- muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään:

1 päivänä tammikuuta 1974,

1 päivänä tammikuuta 1975,

1 päivänä tammikuuta 1976,

1 päivänä heinäkuuta 1977.

4 artikla

1. Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin.

Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla.

2. Tanska, Irlanti, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn, liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa.

3. Sveitsi voi 18 artiklassa määrätyin edellytyksin väliaikaisesti ylläpitää liitteeseen II sisältyvien tuotteiden tuontitullin fiskaalista osaa vastaavia tulleja.

Tämän sopimuksen 29 artiklan mukainen sekakomitea tutkii, täyttyvätkö edellisessä alakohdassa asetetut edellytykset, erityisesti jos fiskaalista osaa muutetaan. Sekakomitea tarkastelee tilannetta tällaisten tullien muuntamiseksi sisäisiksi maksuiksi ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tai ennen jotakin muuta sekakomitean olosuhteiden mukaisesti asettamaa päivämäärää.

5 artikla

1. Jokaisen tuotteen perustulli, josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa N:o 1 edellytetyt perättäiset alennukset lasketaan, on 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

2. Jos Geneven kauppaneuvottelukonferenssin (1964-1967) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1972 jälkeen, näin alennetuilla tulleilla korvataan 1 kohdassa tarkoitetut perustullit.

3. Edellä 3 artiklan ja pöytäkirjan N:o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin.

Jollei muuta johdu siitä, että yhteisö soveltaa Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa, sovelletaan 3 artiklaa ja pöytäkirjaa N:o 1 Irlannin tullitariffin paljoustulleihin ja vaihtoehtoisten tullien paljoustulliosaan pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin.

6 artikla

1. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa.

2. Yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa 1 päivästä tammikuuta 1972 alkaen käyttöön otetut vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Jokainen vaikutukseltaan tuontitullia vastaava maksu, jonka määrä 31 päivänä joulukuuta 1972 olisi korkeampi kuin se, jota tosiasiallisesti sovellettiin tammikuun 1 päivänä 1972, on alennettava viimeksi tarkoitettuun määrään sopimuksen tullessa voimaan.

3. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- jokainen maksu alennetaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1974 60 prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 1972 sovelletusta määrästä;

- muut kolme 20 prosentin alennusta tehdään:

1 päivänä tammikuuta 1975

1 päivänä tammikuuta 1976

1 päivänä heinäkuuta 1977.

7 artikla

1. Vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa.

Vientitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut on poistettava viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1974.

2. Liitteessä III lueteltujen tuotteiden osalta sopimuspuolet voivat määrittelemällään tavalla toteuttaa toimenpiteitä, joita ne pitävät tarpeellisina hankintapolitiikkansa toteuttamisen kannalta.

8 artikla

Pöytäkirjassa N:o 1 määritetään tullimenettely ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan tiettyihin tuotteisiin.

9 artikla

Pöytäkirjassa N:o 2 määritetään tullimenettely ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tavaroihin.

10 artikla

1. Vahvistaessaan erityislainsäädäntöä maatalouspolitiikkansa täytäntöönpanon tai voimassa olevan lainsäädännön muuttamisen vuoksi kyseinen sopimuspuoli voi mukauttaa sopimuksesta johtuvaa järjestelmää kyseisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta.

2. Tällaisissa tapauksissa kyseessä olevan sopimuspuolen on otettava asianmukaisesti huomioon toisen sopimuspuolen edut. Sopimuspuolet voivat tässä tarkoituksessa neuvotella keskenään sekakomiteassa.

11 artikla

Pöytäkirjassa N:o 3 määritetään alkuperäsäännöt.

12 artikla

Sopimuspuolen, joka harkitsee suosituimmuuskohteluun oikeutettuihin kolmansiin maihin soveltamiensa tullien tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tosiasiallisen tason alentamista tai niiden soveltamatta jättämistä, on ilmoitettava tästä alentamisesta tai soveltamatta jättämisestä sekakomitealle mikäli mahdollista vähintään kolmekymmentä päivää ennen toimenpiteen voimaantuloa. Se kiinnittää huomiota kaikkiin toisen sopimuspuolen huomautuksiin vääristymistä, joita toimenpiteistä voi aiheutua.

13 artikla

1. Uusia tuonnin määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa.

2. Tuonnin määrälliset rajoitukset on poistettava 1 päivänä tammikuuta 1973 ja vaikutuksiltaan tuonnin määrällisiä rajoituksia vastaavat toimenpiteet viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1975.

14 artikla

1. Yhteisö pidättää itselleen oikeuden muuttaa Brysselin nimikkeistön tullinimikkeisiin 27.10, 27.11, 27.12 ja ex 27.13 (parafiini, mikrokiteinen vaha, "slack wax" ja muut kivennäisvahat kuin otsokeriitti, ruskohiilivaha ja turvevaha) sekä 27.14 kuuluvien öljytuotteiden järjestelyä hyväksyessään öljytuotteiden yhteisen alkuperämääritelmän, tehdessään kyseessä olevia tuotteita koskevia päätöksiä yhteisen kauppapolitiikan mukaisesti tai luodessaan yhteistä energiapolitiikkaa.

Yhteisö ottaa tällöin asianmukaisesti huomioon Sveitsin edut; se antaa tässä tarkoituksessa tietoja sekakomitealle, joka kokoontuu 31 artiklan määräysten mukaisesti.

2. Sveitsi pidättää itselleen oikeuden menetellä vastaavasti vastaavien tilanteiden esiintyessä Sveitsissä.

3. Jollei 1 ja 2 kohdassa toisin määrätä, sopimuksella ei ole vaikutusta öljytuotteiden tuontiin sovellettavaan muuhun kuin tulleja koskevaan sääntelyyn.

15 artikla

1. Sopimuspuolet julistavat olevansa valmiita edistämään, maatalouspolitiikkaansa noudattaen, niiden maataloustuotteiden kaupan tasapainoista kehitystä, joihin tätä sopimusta ei sovelleta.

2. Eläinlääkintäasioissa, terveysasioissa ja kasvinsuojelua koskevissa asioissa sopimuspuolet soveltavat säännöksiään ketään syrjimättä ja pidättyvät ottamasta käyttöön uusia kohtuuttomasti kaupan esteenä olevia toimenpiteitä.

3. Sopimuspuolet tarkastelevat 31 artiklassa määrätyin edellytyksin vaikeuksia, joita saattaa esiintyä niiden välisessä maataloustuotteiden kaupassa, ja pyrkivät etsimään aiheellisia ratkaisuja.

16 artikla

Heinäkuun 1 päivästä 1977 Sveitsin alkuperätuotteet eivät yhteisöön tuotaessa voi saada osakseen edullisempaa kohtelua kuin se, jonka yhteisön jäsenvaltioiden myöntävät toisilleen.

17 artikla

Sopimus ei estä tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen pitämistä voimassa tai perustamista, jos ne eivät aiheuta muutoksia sopimuksen mukaisiin kauppajärjestelyihin eivätkä erityisesti alkuperäsääntöjä koskeviin määräyksiin.

18 artikla

Sopimuspuolet pidättyvät kaikkien sellaisten sisäisten maksujen soveltamisesta, jotka suoraan tai välillisesti saattavat sopimuspuolen tuotteet ja vastaavat toisen sopimuspuolen alkuperätuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

Tuotteita jonkin sopimuspuolen alueelle vietäessä sisäisten maksujen palautus ei saa olla suurempi kuin tuotteista sisäisesti peritty välitön tai välillinen maksu.

19 artikla

Tavarakauppaan liittyvät maksut ja näiden maksujen siirrot Sveitsiin tai siihen yhteisön jäsenvaltioon, jossa velkoja asuu, vapautetaan kaikista rajoituksista.

Sopimuspuolten on pidättäydyttävä kaikista valuutta- tai hallinnollisista rajoituksista, jotka koskevat sellaisiin kaupallisiin liiketoimiin liittyvien lyhytaikaisten ja keskipitkien luottojen myöntämistä, takaisinmaksamista ja ottamista, joissa on osallisena sopimusvaltiossa asuva henkilö.

20 artikla

Tämä sopimus ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaa koskevien säädösten soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai sopimuspuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

21 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä sopimuspuolta toteuttamasta toimenpiteitä, jotka:

a) se arvioi tarpeellisiksi estääkseen keskeisten turvallisuusetujensa vastaisen tietojen ilmaisemisen;

b) liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden kauppaan tai sellaiseen tutkimus- tai kehittämistyöhön tai tuotantoon, jota tarvitaan puolustustarkoituksiin; nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan saa heikentää sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c) se arvioi turvallisuutensa kannalta tärkeiksi sodan tai vakavan kansainvälisen jännitystilan aikana.

22 artikla

1. Sopimuspuolten on pidättäydyttävä kaikista toimenpiteistä, jotka voivat vaarantaa sopimuksen tavoitteiden toteuttamisen.

2. Niiden on toteutettava kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Jos sopimuspuoli katsoo, että toinen sopimuspuoli on laiminlyönyt sopimuksesta johtuvan velvoitteen, se voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 27 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

23 artikla

1. Sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa ovat ristiriidassa, sikäli kuin ne ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti yhteisön ja Sveitsin väliseen kauppaan:

i) kaikki yritysten väliset sopimukset, kaikki yritysten yhteenliittymien päätökset ja kaikki yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen tavaroiden tuotannossa ja kaupassa;

ii) yhden tai useamman yrityksen hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttäminen sopimuspuolten koko alueella tai tämän olennaisella osalla,

iii) kaikki julkiset tukitoimenpiteet, jotka suosimalla tiettyjä tuotannonaloja aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

2. Jos sopimuspuoli katsoo, että tietty menettely on ristiriidassa tämän artiklan kanssa, se voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 27 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

24 artikla

Kun tietyn tuotteen tuonnin kasvu aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa jommankumman sopimuspuolen alueella harjoitetulle tuotantotoiminnalle ja jos tämä kasvu aiheutuu:

- sopimuksessa tarkoitetusta tuojasopimuspuolen tämän tuotteen tullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen täydellisestä tai osittaisesta poistamisesta,

- ja siitä, että kysymyksessä olevan tuotteen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ja välituotteiden viejäsopimuspuolen maahantuonnissa kantamat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin tuojasopimuspuolen kantamat vastaavat tullit ja maksut,

asianomainen sopimuspuoli voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 27 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

25 artikla

Jos jokin sopimuspuolista toteaa, että sen ja toisen sopimuspuolen välisissä suhteissa harjoitetaan polkumyyntiä, se voi noudattaen 27 artiklassa määrättyjä menettelyjä ja edellytyksiä toteuttaa polkumyyntiin kohdistuvia suojatoimenpiteitä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VI artiklan soveltamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

26 artikla

Jos jollakin taloudenalalla syntyy vakavia häiriöitä tai syntyy vaikeuksia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen heikentymiseen jollakin alueella, sopimuspuoli, jota asia koskee, voi toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet 27 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

27 artikla

1. Jos sopimuspuoli soveltaa sellaisten tuotteiden tuontiin, joka on omiaan aiheuttamaan 24 ja 26 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kauppavirtojen kehityksestä, sen on ilmoitettava tästä toiselle sopimuspuolelle.

2. Edellä 22-26 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen näissä artikloissa määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai 3 kohdan d alakohdan tapauksissa niin pian kuin mahdollista, kyseessä oleva sopimuspuoli toimittaa sekakomitealle kaikki tilanteen perusteellisen tarkastelemisen kannalta tarvittavat tiedot sopimuspuolille hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriöitä sopimuksen toiminnalle.

Suojatoimenpiteistä on ilmoitettava heti sekakomitealle, jossa niistä neuvotellaan määräajoin erityisesti niiden poistamiseksi niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

3. Seuraavia määräyksiä on sovellettava 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi:

a) Edellä 23 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kumpikin sopimuspuoli voi saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi, jos se katsoo tietyn menettelyn olevan ristiriidassa sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa 23 artiklan 1 kohdan mukaan.

Sopimuspuolten on annettava sekakomitealle kaikki tarpeelliset tiedot ja tarvittava apu asian tutkimiseksi ja tarvittaessa huomautuksen kohteena olevan menettelyn poistamiseksi.

Jollei kyseessä oleva sopimuspuoli ole lopettanut huomautuksen kohteena olevaa menettelyä sekakomitean asettaman määräajan kuluessa tai jollei tässä komiteassa saavuteta yksimielisyyttä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia saatettiin sen käsiteltäväksi, asianomainen sopimuspuoli voi toteuttaa mainitusta menettelystä aiheutuneiden vakavien vaikeuksien poistamiseksi tarpeellisena pitämänsä suojatoimenpiteet, erityisesti tullimyönnytysten peruuttamisen.

b) Edellä 24 artiklan osalta on kyseisessä artiklassa tarkoitetusta tilanteesta aiheutuvat vaikeudet ilmoitettava tarkastelemista varten sekakomitealle, joka voi tehdä näiden vaikeuksien lopettamiseksi tarvittavan päätöksen.

Jollei sekakomitea tai viejäsopimuspuoli 30 päivän kuluessa ilmoituksesta ole tehnyt vaikeudet lopettavaa päätöstä, tuojasopimuspuolella on oikeus kantaa maahan tuodusta tuotteesta tasoitusmaksua.

Tämä tasoitusmaksu on laskettava sen vaikutuksen mukaan, joka kyseisiin tavaroihin sisältyvien raaka-aineiden tai välituotteiden todetuilla tullieroilla on näiden tavaroiden arvoon.

c) Edellä 25 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa on neuvoteltava sekakomiteassa ennen kuin asianomainen sopimuspuoli toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

d) Jos poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi on tarpeen toimia heti ilman etukäteistä tarkastelua, asianomainen sopimuspuoli voi 24, 25 ja 26 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa sekä sellaisen vientituen kysymyksessä ollessa, jolla on suora ja välitön vaikutus kauppavaihtoon, soveltaa viipymättä suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen korjaamiseksi.

28 artikla

Jos yhdellä tai useammalla yhteisön jäsenvaltiolla tai Sveitsillä on vakavia maksutasevaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat sitä vakavasti, asianomainen sopimuspuoli voi toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet. Sen on ilmoitettava tästä viipymättä toiselle sopimuspuolelle.

29 artikla

1. Perustetaan sekakomitea sopimuksen hallintoa ja sen moitteettoman täytäntöönpanon valvomista varten. Tätä varten se antaa suosituksia. Se tekee päätöksiä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa. Sopimuspuolet panevat nämä päätökset täytäntöön omien sääntöjensä mukaisesti.

2. Sopimuksen moitteetonta täytäntöönpanoa varten sopimuspuolten on annettava toisilleen tietoja ja neuvoteltava keskenään sekakomiteassa jommankumman pyynnöstä.

3. Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

30 artikla

1. Sekakomitea muodostuu yhdeltä puolen yhteisön ja toiselta puolen Sveitsin edustajista.

2. Sekakomitea tekee päätöksensä yksimielisesti.

31 artikla

1. Sekakomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen kumpikin sopimuspuoli työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan.

2. Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajansa aloitteesta sopimuksen yleisen toiminnan tarkastelemiseksi.

Se kokoontuu lisäksi työjärjestyksessään määrättävin edellytyksin jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä aina kun erityinen tarve vaatii.

3. Sekakomitea voi päättää perustaa työryhmiä avustamaan sitä sen tehtävissä.

32 artikla

1. Jos sopimuspuoli katsoo, että kummankin sopimuspuolen taloudellisen edun vuoksi olisi hyödyllistä kehittää sopimuksella luotuja suhteita laajentamalla niitä sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomille aloille, se esittää tästä toiselle sopimuspuolelle perustellun pyynnön.

Sopimuspuolet voivat määrätä sekakomitean tarkastelemaan tätä pyyntöä ja tarvittaessa antamaan niille suosituksia erityisesti neuvottelujen aloittamiseksi.

2. Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tuloksena syntyvät sopimukset omien menettelyjensä mukaisesti.

33 artikla

Liitteet ja pöytäkirjat, jotka on liitetty sopimukseen, ovat sen erottamaton osa.

34 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä ilmoitus on tehty.

35 artikla

Sopimusta sovelletaan yhdeltä puolen alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, viimeksi mainitussa sopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja toiselta puolen Sveitsin valaliiton alueeseen.

36 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, hollannin, italian, norjan, ranskan, saksan ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Se tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973, jos sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ennen tätä päivämäärää sopimuksen voimaantulemiseksi tarvittavien menettelyjen täyttämisestä.

Tämän päivämäärän jälkeen tämä sopimus tulee voimaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Viimeinen päivämäärä tämän ilmoituksen tekemiseksi on 30 päivä marraskuuta 1973.

Tämän sopimuksen tullessa voimaan sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 1973 sovellettavia määräyksiä, jos voimaantulo tapahtuu tämän päivämäärän jälkeen.

Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on the twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue Iulgio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä heinäkuuta vuonna tuhat yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi.>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

A JAKSO

YHTEISÖN TIETTYIHIN SVEITSISTÄ PERÄISIIN OLEVIIN TUOTTEISIIN SOVELTAMA TUONTIJÄRJESTELY

1 artikla

1. Yhteisen tullitariffin 48 ja 49 ryhmään kuuluvilta tuotteilta, lukuun ottamatta nimikettä 48.09 (Rakennuslevy puumassaa, kuidutettua puuta tai kuidutettua kasviainetta, myös luonnon- tai tekohartsilla tai niiden kaltaisella sideaineella agglomeroitu), poistetaan tuontitullit alkuperäisessä yhteisössä asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:>TAULUKON PAIKKA>

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit Irlannissa poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Poiketen siitä, mitä sopimuksen 3 artiklassa määrätään, Tanskan, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan on sovellettava 1 kohdassa tarkoitettuihin Sveitsin alkuperätuotteisiin jäljempänä olevia tulleja:

>TAULUKON PAIKKA>

4. 1 päivän tammikuuta 1974 ja 31 joulukuuta päivän 1983 välisenä aikana Tanskalla, Norjalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeus ottaa käyttöön Sveitsin alkuperätuotteiden tuonnissa vuosittain tullittomia tariffikiintiöitä, joiden liitteessä A vuodelle 1974 mainittu määrä on sama kuin vuosina 1968-1971 tuonnin keskiarvo korotettuna kerrannaisesti neljä kertaa 5 prosentilla; 1 päivästä tammikuuta 1975 näitä tullittomia kiintiöitä korotetaan 5 prosentilla vuosittain.

5. "Alkuperäisellä yhteisöllä" tarkoitetaan Belgian kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Ranskan tasavaltaa, Italian tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa ja Alankomaiden kuningaskuntaa.

2 artikla

1. Jäljempänä 2 kohdassa mainittujen tuotteiden tuontitulleja alkuperäisessä yhteisössä ja Irlannissa on alennettava asteittain jäljempänä mainituille tasoille seuraavan aikataulun mukaisesti;

>TAULUKON PAIKKA>

Jäljempänä 2 kohdassa olevassa taulukossa mainittujen alanimikkeiden 78.01 A II ja 79.01 A osalta tullinalennukset toimeenpannaan alkuperäisessä yhteisössä sopimuksen 5 artiklan 3 kohdasta poiketen toiseen desimaaliin pyöristämällä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Niiden tuotteiden tuonti, joihin 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua tullikohtelua sovelletaan, lukuun ottamatta valmistamatonta lyijyä, muuta kuin yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 78.01 A II kuuluvaa raakalyijyä, asetetaan vuotuisten suuntaa-antavien tuontikattojen alaiseksi, joihin ylittävältä osalta voidaan kantaa kolmansiin maihin sovellettava tulli jäljempänä olevien määräysten mukaisesti:

a) Ottaen huomioon, että yhteisöllä on mahdollisuus jättää väliaikaisesti soveltamatta tuontikattoja tiettyjen tuotteiden osalta, vuodelle 1973 vahvistetut tuontikatot esitetään liitteessä B. Nämä tuontikatot on laskettu ottamalla huomioon, että alkuperäinen yhteisö ja Irlanti toteuttavat ensimmäisen tullinalennuksen huhtikuun 1 päivänä 1973. Vuonna 1974 tuontikattojen suuruus vastaa vuoden 1973 tasoa mukautettuna yhteisön vuositasolle ja 5 prosentilla korotettuna. Tuontikattoja korotetaan 1 päivästä tammikuuta 1975 vuosittain 5 prosentilla.

Niiden tähän pöytäkirjaan kuuluvien tuotteiden osalta, joita ei ole mainittu liitteessä B, yhteisö varaa mahdollisuuden asettaa tuontikattoja, jotka ovat yhtä suuria kuin yhteisön tuonnin keskiarvo niiltä neljältä viimeiseltä vuodelta, joilta tilastot ovat käytettävissä, 5 prosentilla korotettuna; seuraavina vuosina näitä tuontikattoja korotetaan vuosittain 5 prosentilla.

b) Jos kahden perättäisen vuoden aikana tuontikaton alaisen tuotteen tuonti on pienempi kuin 90 prosenttia vahvistetusta määrästä, yhteisö jättää toistaiseksi soveltamatta tätä tuontikattoa.

c) Suhdannevaikeuksissa yhteisö varaa itselleen mahdollisuuden, sekakomiteassa käytävien neuvottelujen jälkeen, vahvistaa yhdeksi vuodeksi uudelleen edelliselle vuodelle vahvistetun määrän.

d) Yhteisö ilmoittaa kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä sekakomitealle seuraavaksi vuodeksi tuontikattojen alaiseksi asetettujen tuotteiden luettelon ja tuontikattojen suuruudet.

e) Tuonti, joka tapahtuu 1 artiklan 4 kohdan nojalla käyttöön otettujen tariffikiintiöiden mukaisesti, sisällytetään näille tuotteille vahvistettuihin tuontikattoihin.

f) Kun tähän pöytäkirjaan kuuluvan tuotteen tuonnille vahvistettu tuontikatto saavutetaan, voidaan poiketen siitä, mitä sopimuksen 3 artiklassa ja mainitun pöytäkirjan 1 ja 2 artiklassa määrätään, kyseessä olevasta tuotteesta jälleen kantaa yhteisen tullitariffin mukainen tulli kalenterivuoden loppuun saakka.

Tässä tapauksessa, ennen 1 päivää heinäkuuta 1977:

- Tanskan, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan on otettava jälleen käyttöön jäljempänä mainittu tulli:

>TAULUKON PAIKKA>

- Irlannin on otettava jälleen käyttöön kolmansiin maihin soveltamansa tulli.

Tämän pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaiset tullit on otettava jälleen käyttöön seuraavan tammikuun 1 päivänä.

g) Sopimuspuolet tutkivat sekakomiteassa 1 päivän heinäkuuta 1977 jälkeen mahdollisuutta tarkistaa tuontikattojen korotusprosenttia, ottaen huomioon kulutuksen ja tuonnin kehityksen yhteisössä sekä tämän artiklan soveltamisesta saadut kokemukset.

h) Tuontikatot on poistettava tämän pöytäkirjan 1 ja 2 artiklassa edellytettyjen tullinpoistokausien päättyessä.

4 artikla

1. Alkuperäinen yhteisö ylläpitää 31 päivään joulukuuta 1975 saakka vähimmäistullit seuraavien tuotteiden osalta:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tullit poistetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, 1 päivänä tammikuuta 1976 ja 1 päivänä heinäkuuta 1977. Poiketen siitä mitä sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrätään, tällä tavalla alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne toiseen desimaaliin.

3. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan Brysselin nimikkeistön 91. ryhmään kuuluviin tuotteisiin edellyttäen että Sveitsi soveltaa vuonna 1967 Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä tehtyyn kelloteollisuuden tuotteita koskevaan sopimukseen Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun lisäsopimuksen määräyksiä.

Kaikkia lisäsopimuksessa asetettuja velvoitteita pidetään tämän sopimuksen 22 artiklassa tarkoitettuina velvoitteina.

B JAKSO

SVEITSIN TIETTYIHIN YHTEISÖSTÄ PERÄISIN OLEVIIN TUOTTEISIIN SOVELTAMA TUONTIJÄRJESTELY

5 artikla

1. Tullit, joita sovelletaan liitteessä C mainittujen alkuperäisen yhteisön ja Irlannin alkuperätuotteiden tuonnissa Sveitsiin, poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Tullit, joita sovelletaan Brysselin nimikkeistön nimikkeeseen 44.18 kuuluvien alkuperäisen yhteisön ja Irlannin alkuperätuotteiden tuonnissa Sveitsiin, poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Poiketen siitä mitä sopimuksen 3 artiklassa määrätään Sveitsi pidättää oikeuden soveltaa taloudellisten tarpeidensa mukaan ja viranomaistensa harkinnan mukaisesti seuraavia tuontitulleja liitteessä C lueteltuihin Tanskan, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan alkuperätuotteisiin:

>TAULUKON PAIKKA>

6 artikla

Brysselin nimikkeistön nimikkeisiin 44.18, 48.01 ja 48.07 kuuluvien tuotteiden osalta Sveitsi pidättää itsellään oikeuden ottaa vakavien ongelmien ilmetessä käyttöön ohjeelliset tuontikatot tämän pöytäkirjan 3 artiklassa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Tuontikaton ylittävän tuonnin osalta voidaan ottaa käyttöön tulleja, jotka eivät ylitä kolmansiin maihin sovellettavia tulleja.

LIITE A

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE C

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 2 sellaisen erityisjärjestelyn soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jonka tarkoituksena on tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserojen huomioon ottaminen

1 artikla

Sopimus ei estä tämän pöytäkirjan liitteenä olevissa taulukoissa mainittuihin tavaroihin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserojen huomioon ottamiseksi:

- kantamasta tuotaessa muuttuvaa maksuosaa tai arvioitua tasausmaksua tai soveltamasta sisäisiä toimenpiteitä hintaerojen korvaamiseksi;

- soveltamasta toimenpiteitä vietäessä.

2 artikla

1. Tämän pöytäkirjan liitteenä olevissa taulukoissa mainittujen tuotteiden perustullit ovat:

a) alkuperäisessä yhteisössä: 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovelletut tullit;

b) Tanskassa, Irlannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

i) Asetukseen (ETY) N:o 1059/69 sisältyvien tuotteiden osalta:

- Irlannissa toisaalta,

- Tanskassa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevaan konventioon sisältymättömien tuotteiden osalta toisaalta:

Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 47 artiklan mukaiset tullit; nämä perustullit ilmoitetaan sekakomitealle hyvissä ajoin ja joka tapauksessa ennen 2 kohdassa edellytettyä ensimmäistä alennusta;

ii) muiden tuotteiden osalta: 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovelletut tullit;

c) Sveitsissä: tämän pöytäkirjan liitteenä olevassa taulukossa II mainitut tullit.

2. Näin määriteltyjen perustullien ja tämän pöytäkirjan liitteenä olevien taulukkojen mukaisten, 1 päivänä heinäkuuta 1977 sovellettavien tullien välinen erotus poistetaan asteittain 20 prosentin erissä seuraavan aikataulun mukaisesti:

1 päivänä huhtikuuta 1973

1 päivänä tammikuuta 1974

1 päivänä tammikuuta 1975

1 päivänä tammikuuta 1976

1 päivänä heinäkuuta 1977.

Jos 1 päivänä heinäkuuta 1977 sovellettava tulli on perustullia korkeampi, näiden tullien erotusta alennetaan kuitenkin 40 prosenttia 1 päivänä tammikuuta 1974 ja uudestaan asteittain 20 prosentin erissä seuraavan aikataulun mukaisesti:

1 päivänä tammikuuta 1975

1 päivänä tammikuuta 1976

1 päivänä heinäkuuta 1977.

3. Poiketen siitä, mitä sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrätään, ja jollei Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn 39 artiklan 5 kohdan soveltamisesta muuta johdu, sovelletaan 1 ja 2 kohtaa Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin paljoustullien tai sekatullien paljoustulliosuuden kohdalla seuraavien tuotteiden osalta pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin:

>TAULUKON PAIKKA>

4. Tämän pöytäkirjan liitteenä olevassa taulukossa I mainittujen ja Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin nimikkeisiin 19.03, 22.06 ja 35.01 B kuuluvien tuotteiden osalta Yhdistynyt kuningaskunta voi siirtää 2 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen tullinalennuksen 1 päivään heinäkuun 1973 saakka.

3 artikla

1. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 22.09 C kuuluviin alkoholijuomiin, joita ei ole mainittu tämän pöytäkirjan liitteenä olevissa taulukoissa I ja II. Sekakomitea päättää näihin tuotteisiin sovellettavista tullinalennuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Näitä yksityiskohtaisia sääntöjä määriteltäessä, tai myöhemmin, sekakomitea päättää Brysselin nimikkeistön 1-24 ryhmään kuuluvien muiden tuotteiden, joita sopimuspuolten maatalousmääräykset eivät koske, mahdollisesta sisällyttämisestä tähän pöytäkirjaan.

2. Tällöin sekakomitea täydentää tarpeen mukaan pöytäkirjan N:o 3 liitteitä II ja III.

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Käsitteen "peräisin olevat tuotteet" (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

I OSASTO

Käsitteen "peräisin olevat tuotteet" (alkuperätuotteet) määrittely

1 artikla

Sopimusta sovellettaessa ja rajoittamatta tämän pöytäkirjan 2 ja 3 artiklan määräysten soveltamista, pidetään:

1. yhteisöstä peräisin olevina tuotteina eli alkuperätuotteina,

a) yhteisössä kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) tuotteita, jotka on tuotettu yhteisössä ja joiden valmistukseen on käytetty muita kuin a kohdassa mainittuja tuotteita, jos nämä tuotteet ovat riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä 5 artiklan mukaisesti. Tämä edellytys ei kuitenkaan koske tuotteita, jotka ovat tämän pöytäkirjan mukaisia Sveitsin alkuperätuotteita;

2. Sveitsistä peräisin olevina tuotteina eli alkuperätuotteina,

a) Sveitsissä kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) tuotteita, jotka on tuotettu Sveitsissä ja joiden valmistukseen on käytetty muita kuin a kohdassa mainittuja tuotteita, jos nämä tuotteet ovat riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä 5 artiklan mukaisesti. Tämä edellytys ei kuitenkaan koske tuotteita, jotka ovat tämän pöytäkirjan mukaisia yhteisön alkuperätuotteita.

Luettelossa C mainittuihin tuotteisiin ei väliaikaisesti sovelleta tätä pöytäkirjaa.

2 artikla

1. Sikäli kuin toisaalta yhteisön tai Sveitsin ja toisaalta Itävallan, Suomen, Islannin, Portugalin ja Ruotsin välistä kauppaa sekä mainitun viiden maan välistä kauppaa säätelevät sopimukset, joissa on samanlaiset säännöt kuin tässä pöytäkirjassa, pidetään myös:

A. yhteisön alkuperätuotteina sellaisia 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, joita, sen jälkeen kun ne on viety yhteisöstä, ei ole valmistettu tai käsitelty missään mainituista viidestä maasta tai joille ei ole suoritettu niissä valmistusta tai käsittelyä, joka olisi riittävä antamaan niille minkään tällaisen maan alkuperäasemaa tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 2 kohdan b alakohdan määräyksiä vastaavien määräysten nojalla, jotka sisältyvät edellä mainittuihin sopimuksiin, ja jos:

a) valmistuksessa tai käsittelyssä on käytetty pelkästään jonkin näiden viiden maan, yhteisön tai Sveitsin alkuperätuotteita;

b) kun 5 artiklassa mainituissa luetteloissa A ja B olevalla prosenttisäännöllä rajoitetaan ei-alkuperätuotteiden osuutta, joka voidaan sisällyttää tuotteeseen tietyissä olosuhteissa, lisäarvo on saatu noudattaen jokaisessa näistä maista prosenttisääntöjä sekä muita näissä luetteloissa olevia sääntöjä ilman maasta toiseen tapahtuvan kumulaation mahdollisuutta;

B. Sveitsin alkuperätuotteina 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, joita, sen jälkeen kun ne on viety Sveitsistä, ei ole valmistettu tai käsitelty missään mainituista viidestä maasta tai joille ei ole suoritettu niissä valmistusta tai käsittelyä, joka olisi riittävä antamaan niille minkään tällaisen maan alkuperäasemaa tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 2 kohdan b alakohdan määräyksiä vastaavien määräysten nojalla, jotka sisältyvät edellä mainittuihin sopimuksiin, ja jos:

a) valmistuksessa tai käsittelyssä on käytetty pelkästään jonkin näiden viiden maan, yhteisön tai Sveitsin alkuperätuotteita;

b) kun 5 artiklassa mainituissa luetteloissa A ja B olevalla prosenttisäännöllä rajoitetaan ei-alkuperätuotteiden osuutta, jota voidaan sisällyttää tuotteeseen tietyissä olosuhteissa, lisäarvo on saatu noudattaen jokaisessa näistä maista prosenttisääntöjä sekä muita näissä luetteloissa olevia sääntöjä ilman maasta toiseen tapahtuvan kumulaation mahdollisuutta.

2. Edellä 1 kohdan A alakohdan a alakohdan ja 1 kohdan B alakohdan a alakohdan määräyksiä sovellettaessa ei se seikka, että muita kuin tässä kohdassa tarkoitettuja tuotteita käytetään suhteessa, joka ei ylitä viittä prosenttia joko yhteisöön tai Sveitsiin tuotujen valmiiden tuotteiden kokonaisarvosta, vaikuta viimeksi mainittujen tuotteiden alkuperän määrittelyyn, edellyttäen että näin käytetyt tuotteet eivät olisi aiheuttaneet yhteisöstä tai Sveitsistä alun perin viedyille tuotteille alkuperäaseman menettämistä, jos ne olisi sisällytetty tuotteeseen siellä.

3. Edellä 1 kohdan A alakohdan b alakohdassa, 1 kohdan B alakohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa mitään ei-alkuperätuotetta ei saa sisällyttää tuotteeseen, jos sille suoritetaan ainoastaan 5 artiklan 3 kohdassa määrätty valmistus tai käsittely.

3 artikla

Poiketen 2 artiklan määräyksistä ja jos kaikki mainitun artiklan edellytykset on kuitenkin täytetty, valmiit tuotteet pysyvät edelleen yhteisön tai vastaavasti Sveitsin alkuperätuotteina vain, jos valmistukseen käytettyjen yhteisön tai Sveitsin alkuperätuotteiden osuus valmiiden tuotteiden arvosta on prosenttimäärältään suurin. Jos näin ei ole, näitä viimeksi mainittuja tuotteita pidetään sen maan alkuperätuotteina, jossa saatu lisäarvo edustaa korkeinta prosenttiosuutta niiden arvosta.

4 artikla

Seuraavia tuotteita pidetään 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukaisesti joko yhteisössä tai Sveitsissä "kokonaan tuotettuina":

a) niiden maaperästä tai niiden merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;

b) siellä korjatut kasvituotteet;

c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

f) niiden alusten merestä pyytämät merikalastus- ja muut tuotteet;

g) niiden tehdasaluksilla yksinomaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

h) siellä kerätyt ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt tavarat;

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;

j) siellä yksinomaan a-i alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

5 artikla

1. Sovellettaessa 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohdan b alakohtaa pidetään riittävänä:

a) valmistusta tai käsittelyä, jonka seurauksena valmiit tavarat luokitellaan toiseen tariffinimikkeeseen kuin se, jota sovelletaan kuhunkin valmistukseen tai käsittelyyn käytetyistä tuotteista, lukuun ottamatta kuitenkaan luettelossa A mainittuja valmistus- ja käsittelytoimia, joihin sovelletaan tämän luettelon erityismääräyksiä;

b) luettelossa B mainitut valmistus- ja käsittelytoimet.

Tariffin jaksoilla, ryhmillä ja nimikkeillä tarkoitetaan tavaroiden sijoittelua tullitariffien nimikkeisiin koskevassa Brysselin nimikkeistössä käytettyjä jaksoja, ryhmiä ja nimikkeitä.

2. Jos jonkin valmiin tuotteen osalta luettelossa A ja luettelossa B prosenttisäännöllä rajoitetaan valmistuksessa käytettävien tuotteiden arvoa, näiden tuotteiden kokonaisarvo, riippumatta siitä onko niiden tariffinimike muuttunut valmistuksen, käsittelyn tai kokoamisen kuluessa kummassakin luettelossa määrättyjen rajoitusten ja edellytysten mukaisesti, ei saa suhteessa valmiin tuotteen arvoon ylittää näissä kahdessa luettelossa säädettyä määrää, jos määrä on kummassakin sama, tai korkeampaa näistä määristä, jos ne ovat erilaiset.

3. Sovellettaessa 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohdan b alakohtaa pidetään seuraavia valmistus- ja käsittelytoimia aina riittämättöminä antamaan tavaroille alkuperäasemaa riippumatta siitä, onko nimike muuttunut vai ei:

a) käsittelyt, joiden tarkoituksena on varmistaa tavaroiden kunnon säilyminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, turmeltuneiden osien poistaminen ja niiden kaltaiset toimenpiteet);

b) pelkkä pölynpoisto, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovittaminen (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), peseminen, maalaaminen, paloittelu;

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen tai yhdistäminen;

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

d) merkkien, nimilappujen ja muiden niiden kaltaisten tunnusmerkkien kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, jos yksi tai useammat seoksen aineosista ei vastaa tässä pöytäkirjassa määrättyjä edellytyksiä, jotta niitä voitaisiin pitää yhteisön tai Sveitsin alkuperätuotteina;

f) tavaroiden osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tavaraksi;

g) kahden tai useamman edellä a-f kohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen;

h) eläinten teurastus.

6 artikla

1. Jos 5 artiklassa mainituissa luetteloissa A ja B määrätään, että yhteisössä tai Sveitsissä tuotettuja tavaroita pidetään niiden alkuperätuotteina ainoastaan, jos valmistuksessa tai käsittelyssä käytettyjen tuotteiden arvo ei ylitä määrättyä prosenttilukua valmiiden tavaroiden arvosta, tämän prosenttiluvun määrittämisessä huomioon otettavat arvot ovat:

- toisaalta,

tuoduiksi osoitettujen tuotteiden osalta: niiden tullausarvo maahantuontihetkellä;

tuotteiden osalta, joiden alkuperää ei ole voitu todeta: ensimmäinen todettavissa oleva näistä tuotteista sen sopimuspuolen alueella maksettu hinta, jossa valmistus tapahtuu;

- toisaalta

valmiiden tavaroiden hinta vapaasti tehtaalla, josta vähennetään vietäessä palautetut tai palautettavat sisäiset verot.

Tämä artikla koskee myös 2 ja 3 artiklan soveltamista.

2. Sovellettaessa 2 ja 3 artiklaa saadulla lisäarvolla tarkoitetaan eroa toisaalta valmiiden tavaroiden vapaasti tehtaalla -hinnan, josta on vähennetty kyseisestä maasta tai yhteisöstä vietäessä palautetut tai palautettavat sisäiset verot, ja toisaalta kaikkien tähän maahan tai yhteisöön tuotujen ja siellä valmistukseen käytettyjen tuotteiden tullausarvon välillä.

7 artikla

Yhden lähetyksen muodostavien Sveitsin tai yhteisön alkuperätuotteiden kuljetus voi tapahtua muiden kuin yhteisön, Sveitsin, Itävallan, Suomen, Islannin, Portugalin tai Ruotsin alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, mikäli viimeksi mainittujen alueiden kautta tapahtuva kuljetus on oikeutettua maantieteellisin perustein ja mikäli tavarat ovat pysyneet kauttakuljetusmaan tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja ne eivät ole siellä tulleet myyntiin eikä kulutukseen ja niille ei ole siellä suoritettu muita toimenpiteitä kuin mahdollisesti purkaus tai jälleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

II OSASTO

Hallinnollisen yhteistyön menetelmät

8 artikla

1. Tämän pöytäkirjan 1 artiklan mukaisille alkuperätuotteille myönnetään yhteisöön tai Sveitsiin tuotaessa sopimuksen mukaiset edut, kun niistä esitetään Sveitsin tai yhteisön jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antama tämän pöytäkirjan liitteessä V olevan mallin mukainen tavaratodistus A.CH.1.

2. Sovellettaessa 2 ja tarvittaessa 3 artiklaa käytetään tämän pöytäkirjan liitteessä VI olevan mallin mukaisia tavaratodistuksia A.W.1, joita antavat kunkin sellaisen maan tulliviranomaiset, jossa tavaroita on joko säilytetty, ennen kuin ne on jälleenviety samassa tilassa, tai jossa niitä on valmistettu tai käsitelty 2 artiklan mukaisesti, kun esitetään aikaisemmin annetut tavaratodistukset.

3. Jotta tulliviranomaiset voisivat varmistua olosuhteista, joissa tavaroita on säilytetty kunkin asianomaisen maan alueella silloin kun niitä ei ole asetettu tullivarastoon ja kun ne on jälleenvietävä samassa tilassa, näiden viranomaisten on tavaranhaltijan pyynnöstä tehtävä merkintä aikaisemmin annettuihin ja tavaroiden tuonnin yhteydessä esitettyihin tavaratodistuksiin asianmukaisesti tuontihetkellä ja myöhemmin kerran kuudessa kuukaudessa.

4. Sveitsin tai yhteisön jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat valtuutettuja antamaan 2 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa mainittuja tavaratodistuksia näissä sopimuksissa määrätyin edellytyksin, jos todistuksissa mainitut tuotteet ovat Sveitsin tai yhteisön alueella. Käytettävän todistuksen malli on tämän pöytäkirjan liitteessä VI.

5. Kun tässä pöytäkirjassa käytetään sanoja "tavaratodistus" tai "tavaratodistukset" nimenomaan mainitsematta, onko kysymys 1 kohdassa mainitun mallin mukaisesta todistuksesta vai 2 kohdassa mainitun mallin mukaisesta todistuksesta, määräyksiä sovelletaan erotuksetta molempiin todistuslajeihin.

9 artikla

Tavaratodistus annetaan ainoastaan viejän kirjallisesta hakemuksesta, joka on laadittava tähän tarkoitukseen määrätylle lomakkeelle.

10 artikla

1. Viejävaltion tulliviranomaisten on annettava tavaratodistus silloin kun siinä mainitut tavarat viedään maasta. Se annetaan viejän käytettäväksi heti kun tosiasiallinen vienti on tapahtunut tai varmistettu.

Poikkeuksellisesti tavaratodistus voidaan antaa myös siinä mainittujen tavaroiden viennin jälkeen, silloin kun sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi. Tällaisessa tapauksessa todistukseen on tehtävä erityismerkintä olosuhteista, joissa se on annettu.

Tavaratodistus voidaan antaa vain jos sitä voidaan pitää sopimuksessa määrätyn etuuskohtelun soveltamiseen oikeuttavana todistuksena.

2. Tavaratodistuksissa, jotka laaditaan 8 artiklan 2 ja 4 kohdassa määrätyin edellytyksin, on viitattava aikaisemmin annettuun todistukseen tai todistuksiin, jonka tai joiden nojalla uudet todistukset annetaan.

3. Tavaratodistushakemukset sekä 2 kohdassa tarkoitetut todistukset, joiden nojalla uudet todistukset annetaan, on viejämaan tulliviranomaisten säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan.

11 artikla

1. Tavaratodistus on esitettävä neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona viejävaltion tulliviranomainen on sen antanut, sen tuojavaltion tullitoimipaikassa, jossa tavarat ilmoitetaan tulliselvitettäviksi.

2. Tavaratodistukset, jotka esitetään tuojavaltion tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelua sovellettaessa, kun määräajan noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista.

Näiden tapausten lisäksi tuojavaltion tulliviranomaiset voivat hyväksyä todistukset, kun tavarat on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

3. Riippumatta siitä, onko tavaratodistuksiin tehty merkintä 8 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti, tuojavaltion tulliviranomaisten on säilytettävä ne tässä valtiossa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

12 artikla

Tavaratodistus on laadittava tapauksen mukaan tämän pöytäkirjan liitteessä V tai VI olevan mallin mukaiselle lomakkeelle. Se on laadittava jollakin niistä kielistä, joilla yhteisön ja Sveitsin välinen sopimus on tehty ja viejävaltion sisäisen lainsäädännön määräysten mukaisesti. Jos se laaditaan käsin, se on täytettävä musteella ja painokirjaimin.

Todistuksen koon on oltava 210 × 297 mm. Käytettävän paperin on oltava valkoista, hiokkeetonta, liimakäsiteltyä kirjoituspaperia, jonka paino on vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennökset silmin havaittaviksi.

Yhteisön jäsenvaltiot ja Sveitsi voivat pidättää itselleen todistusten painatusoikeuden tai antaa sen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa jokaisessa todistuksessa on oltava merkintä tästä hyväksymisestä. Jokaisessa todistuksessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite, tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava sarjanumero, jonka avulla se voidaan tunnistaa.

13 artikla

Tuojavaltiossa tavaratodistus on esitettävä tulliviranomaisille tässä valtiossa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia siitä käännöksen. Ne voivat lisäksi vaatia, että tuonti-ilmoitusta täydennetään maahantuojan vakuutuksella siitä, että tavarat täyttävät sopimuksen täytäntöönpanemiseksi vaadittavat edellytykset.

14 artikla

1. Yhteisön ja Sveitsin on hyväksyttävä vaatimatta tavaratodistuksen esittämistä, alkuperätuotteiksi, joille myönnetään sopimuksen mukaiset edut, yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähetetyille tai matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille, sikäli kuin on kysymys muusta kuin kaupallisesta tuonnista, ja kun tavaroiden ilmoitetaan täyttävän näiden määräysten soveltamiseksi vaadittavat edellytykset ja mikäli ei ole syytä epäillä tämän ilmoituksen oikeellisuutta.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja käsittää ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön tulevia tavaroita, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tavaroiden luonne ja määrä ei viittaa kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi näiden tavaroiden kokonaisarvo ei pikkulähetysten osalta saa ylittää 60 laskentayksikköä ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden osalta 200 laskentayksikköä.

3. Laskentayksikön (ly) arvo on 0,88867088 g hienoa kultaa. Mikäli laskentayksikköä muutetaan, sopimuspuolten on neuvoteltava sekakomiteassa uuden kulta-arvon määrittämiseksi.

15 artikla

1. Tavaroihin, jotka on lähetetty yhteisöstä tai Sveitsistä muussa kuin 2 artiklassa mainituissa maissa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen Sveitsiin tai yhteisöön tuotaviksi, myönnetään maahan tuotaessa sopimuksen mukaiset edut, jos ne täyttävät tässä pöytäkirjassa määrätyt edellytykset niin, että niitä voidaan pitää yhteisön tai Sveitsin alkuperätuotteina ja jos osoitetaan tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla:

a) että viejä on lähettänyt nämä tavarat yhteisön tai Sveitsin alueelta näyttelymaahan ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) että mainittu viejä on myynyt tai luovuttanut nämä tavarat Sveitsissä tai yhteisössä olevalle vastaanottajalle;

c) että tavarat on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen Sveitsiin tai yhteisöön siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyyn;

d) että sen jälkeen kun tavarat lähetettiin näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Tavaratodistus on esitettävä tavanomaisella tavalla tulliviranomaisille. Siinä on mainittava näyttelyn nimi ja osoite. Tavaroiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan tarvittaessa vaatia kirjallinen lisäselvitys.

3. Edellä 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joissa tavarat näyttelyn aikana pysyvät tullivalvonnan alaisina, sellaisia tilaisuuksia lukuun ottamatta, jotka on järjestetty kaupoissa tai liiketiloissa yksityisiin tarkoituksiin ulkomaisten tavaroiden myymiseksi.

16 artikla

Tämän osaston oikean soveltamisen varmistamiseksi yhteisön jäsenvaltiot ja Sveitsi avustavat toisiaan tullihallintojensa välityksellä tavaratodistusten aitouden ja oikeellisuuden tarkistamisessa, 8 artiklan 4 kohdan nojalla annetut tavaratodistukset mukaan luettuna.

Sekakomitealla on oikeus tehdä tarvittavat päätökset, jotta hallinnollisen yhteistyön menetelmiä voidaan ajallaan soveltaa yhteisössä ja Sveitsissä.

17 artikla

Seuraamuksia sovelletaan henkilöihin, jotka laativat tai laadituttavat vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tavaralle etuuskohteluun oikeuttavan tavaratodistuksen.

III OSASTO

Loppumääräykset

18 artikla

Yhteisö ja Sveitsi toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta tavaratodistuksia voidaan esittää tämän pöytäkirjan 13 artiklan mukaisesti 1 päivästä huhtikuuta 1973.

19 artikla

Yhteisö ja Sveitsi toteuttavat omalta osaltaan tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

20 artikla

Selventävät huomautukset, luettelot A, B ja C sekä tavaratodistusmallit ovat tämän pöytäkirjan erottamaton osa.

21 artikla

Tavaroille, jotka täyttävät I osaston edellytykset ja jotka 1 päivänä huhtikuuta 1973 ovat joko matkalla yhteisöön tai Sveitsiin taikka yhteisössä tai Sveitsissä väliaikaisesti varastoituina, tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, voidaan myöntää sopimuksen mukaiset edut, jos tuontivaltion tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa mainitusta päivästä vientivaltion toimivaltaisten viranomaisten jälkikäteen antama tavaratodistus sekä kuljetusolosuhteet todistavat asiakirjat.

22 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet, jotta tavaratodistukset, joita yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin tulliviranomaiset ovat oikeutetut antamaan 2 artiklassa mainittujen sopimusten mukaan, annetaan näissä sopimuksissa määrätyin edellytyksin. Ne sitoutuvat myös varmistamaan tähän tarvittavan hallinnollisen yhteistyön, erityisesti 2 artiklassa mainittujen sopimusten mukaisesti vaihdettavien tavaroiden kuljetuksen ja säilytyksen valvomiseksi.

23 artikla

1. Valmistukseen käytetyille tuotteille, jotka eivät ole yhteisön, Sveitsin tai tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainittujen maiden alkuperätuotteita, ei voida myöntää tullinpalautusta eikä tullittomuutta missään muodossa siitä päivästä, josta lähtien vastaavanlaisten alkuperätuotteiden tulli on yhteisössä ja Sveitsissä alennettu 40 prosenttiin perustullista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitä pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 1 artiklassa määrätään.

2. Kun Tanskan, Norjan tai Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaiset antavat tavaratodistuksen, jotta Sveitsissä myönnettäisiin Sveitsissä voimassa olevat ja sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa mainitut tullietuudet, Tanskaan, Norjaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuoduille ja siellä valmistukseen käytetyille tuotteille ei voida näissä kolmessa viimeksi mainitussa maassa myöntää tullinpalautusta tai tullittomuutta missään muodossa, paitsi jos on kysymys tämän pöytäkirjan 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitä pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 1 artiklassa määrätään.

3. Kun Sveitsin tulliviranomaiset antavat tavaratodistuksen, jotta Tanskassa, Norjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnettäisiin näissä kolmessa maassa voimassa olevat ja sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa mainitut tullietuudet, Sveitsiin tuoduille ja siellä valmistukseen käytetyille tuotteille ei voida Sveitsissä myöntää tullinpalautusta tai tullittomuutta missään muodossa, paitsi jos on kysymys tämän pöytäkirjan 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitä pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 1 artiklassa määrätään.

4. Tässä artiklassa tai seuraavissa artikloissa "tullilla" tarkoitetaan myös vaikutukseltaan vastaavia veroja.

24 artikla

1. Tavaratodistuksissa voidaan tarvittaessa mainita, että niissä tarkoitetut tavarat ovat saaneet alkuperäaseman ja että niiden koko jatkovalmistus on tapahtunut yksinomaan Sveitsissä tai Tanskassa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainituissa viidessä muussa maassa, siihen päivään saakka, josta lähtien mainittuihin tuotteisiin sovellettava tulli on poistetaan toisaalta alkuperäisen yhteisön ja Irlannin ja toisaalta Sveitsin välillä.

2. Muissa tapauksissa niissä ilmoitetaan tarvittaessa myös jokaisella seuraavista alueista saatu lisäarvo:

- alkuperäinen yhteisö,

- Irlanti,

- Tanska, Norja, Yhdistynyt kuningaskunta,

- Sveitsi,

- jokainen tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainituista viidestä maasta.

25 artikla

1. Tuonnissa Sveitsiin tai Tanskaan, Norjaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan voidaan Sveitsissä tai näissä kolmessa maassa voimassa olevat ja sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaiset tullietuudet myöntää ainoastaan sellaisille tuotteille, joille annetusta tavaratodistuksesta käy ilmi, että ne ovat saaneet alkuperäaseman ja että niiden koko jatkovalmistus on tapahtunut yksinomaan Sveitsissä tai kolmessa edellä mainitussa maassa taikka tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainituissa viidessä muussa maassa.

2. Muissa kuin 1 kohdassa mainituissa tapauksissa voi toisaalta Sveitsi ja toisaalta yhteisö toteuttaa siirtymäaikana toimenpiteitä, jotta sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa määrättyjä tulleja ei kannettaisi niitä Sveitsin tai yhteisön alkuperätuotteita vastaavasta arvosta, joita on käytetty muiden tämän pöytäkirjan edellytykset täyttävien ja myöhemmin Sveitsiin tai yhteisöön tuotavien tuotteiden valmistukseen.

26 artikla

Sopimuspuolten on toteutettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sovittaessa Itävallan, Suomen, Islannin, Portugalin ja Ruotsin kanssa järjestelyistä tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

27 artikla

1. Sovellettaessa tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan A alakohtaa, jokaista tuotetta, joka on jonkin mainitussa artiklassa tarkoitetun viiden maan alkuperätuote, kohdellaan ei-alkuperätuotteena sinä aikana tai niinä aikoina, jolloin Sveitsi soveltaa tähän tuotteeseen ja kyseiseen maahan kolmansien maiden tullia tai vastaavanlaista suojatoimenpidettä Sveitsin ja edellä mainitussa artiklassa tarkoitetun viiden maan välistä kauppaa koskevien määräysten nojalla.

2. Sovellettaessa tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan B alakohtaa, jokaista tuotetta, joka on jonkin mainitussa artiklassa tarkoitetun viiden maan alkuperätuote, kohdellaan ei-alkuperätuotteena sinä aikana tai niinä aikoina, jolloin yhteisö soveltaa tähän tuotteeseen ja kyseiseen maahan kolmansien maiden tullia tämän maan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla.

28 artikla

Sekakomitea voi päättää tämän pöytäkirjan I osaston 5 artiklan 3 kohdan, II osaston, III osaston 23, 24 ja 25 artiklan sekä liitteiden I, II, III, V ja VI määräysten muuttamisesta. Sillä on erityisesti valta määrätä tarpeellisista toimenpiteistä niiden saattamiseksi tiettyjen tavaroiden tai tiettyjen kuljetusmuotojen erityisvaatimuksia vastaaviksi.

LIITE I

SELVENTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1 huomautus - 1 artiklaan

Ilmaisuun "yhteisö" tai "Sveitsi" kuuluu myös yhteisön jäsenvaltioiden tai Sveitsin aluevedet.

Avomerellä toimivia aluksia, mukaanlukien "tehdasalukset", joissa niiden kalastamat tuotteet valmistetaan tai käsitellään, pidetään osana sen valtion aluetta, jolle ne kuuluvat, jos ne täyttävät 5 selventävässä huomautuksessa määrätyt edellytykset.

2 huomautus - 1, 2 ja 3 artiklaan

Ratkaistaessa onko tavara yhteisön tai Sveitsin tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuote, ei ole tarpeen tutkia, ovatko tavaran valmistuksessa käytetyt energiatuotteet, laitteistot, koneet ja työkalut kolmansien maiden alkuperätuotteita vai eivät.

3 huomautus - 2 ja 5 artiklaan

Sovellettaessa 2 artiklan 1 kohdan A alakohdan b alakohtaa ja 1 kohdan B alakohdan b alakohtaa on saadun lisäarvon osalta noudatettava prosenttisääntöä luettelon A ja B erityismääräysten mukaisesti. Kun valmis tuote on mainittu luettelossa A, prosenttisääntö on siten mahdollisesti käytetyn ei-alkuperätuotteen osalta nimikkeenmuutoksen ohella vaadittava lisäperuste. Samoin sovelletaan jokaisessa maassa saadun lisäarvon osalta määräyksiä, joiden mukaan luettelossa A ja B saman tuotteen osalta määrättyjä prosenttimääriä ei voida laskea yhteen.

4 huomautus - 1, 2 ja 3 artiklaan

Pakkauksia ja niiden sisältämiä tavaroita pidetään yhtenä kokonaisuutena. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta pakkauksiin, jotka eivät ole pakatulle tuotteelle tavanomaisia ja joilla pakkaustehtävästään riippumatta on oma pysyvä itsenäinen käyttöarvonsa.

5 huomautus - 4 artiklan f kohtaan

"Niiden aluksilla" tarkoitetaan ainoastaan aluksia:

- jotka on merkitty tai ilmoitettu yhteisön jäsenvaltion tai Sveitsin alusrekisteriin;

- jotka purjehtivat yhteisön jäsenvaltion tai Sveitsin lipun alla;

- jotka ainakin puoleksi ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Sveitsin kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka päätoimipaikka sijaitsee jossakin näistä valtioista ja jonka toimitusjohtaja tai -johtajat, johtokunnan tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Sveitsin kansalaisia ja lisäksi jonka pääomasta, kysymyksen ollessa henkilö- tai rajoitetuin vastuin toimivasta yhtiöstä, ainakin puolet kuuluu näille valtioille, näiden valtioiden julkisille yhteisöille tai kansalaisille;

- joiden päällystö kokonaisuudessaan koostuu yhteisön jäsenvaltioiden tai Sveitsin kansalaisista;

- jonka miehistöstä vähintään 75 prosenttia on yhteisön jäsenvaltioiden tai Sveitsin kansalaisia.

6 huomautus - 6 artiklaan

"Vapaasti tehtaalla -hinnalla" tarkoitetaan sille valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, maksettua hintaa, kaikkien valmistuksessa käytettyjen tuotteiden arvo mukaan luettuna.

"Tullausarvolla" tarkoitetaan Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 allekirjoitetun tavaroiden tullausarvoa koskevan yleissopimuksen mukaista tullausarvoa.

7 huomautus - 8 artiklaan

Tullviranomaiset, jotka tekevät merkintöjä tavaratodistuksiin 8 artiklan 3 kohdan määräysten nojalla, voivat suorittaa tavaroiden tarkastuksen kyseisessä valtiossa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

8 huomautus - 10 artiklaan

Kun tavaratodistus koskee alunperin yhteisön jäsenvaltiosta tai Sveitsistä tuotuja tuotteita, jotka jälleenviedään samassa tilassa, jälleenvientivaltion antamissa uusissa todistuksissa tulee 24 artiklan määräyksiä rajoittamatta ehdottomasti mainita valtio, jossa alkuperäinen todistus on annettu. Kun on kysymys tavaroista, joita ei ole asetettu tullivarastoon, todistuksista tulee myös käydä ilmi, että 8 artiklan 3 kohdassa määrätyt merkinnät on tehty asianmukaisesti.

9 huomautus - 16 ja 22 artiklaan

Kun tavaratodistus on annettu 8 artiklan 2 tai 4 kohdan määräysten mukaisesti ja se koskee samassa tilassa jälleenvietyjä tavaroita, määrämaan tulliviranomaisten on voitava hallinnollisen yhteistyön puitteissa saada jäljennös aikaisemmin annetusta tavaroita koskevasta todistuksesta tai todistuksista.

10 huomautus - 23 ja 25 artiklaan

"Voimassa olevilla tullimääräyksillä" tarkoitetaan Tanskassa, Norjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivänä tammikuuta 1973 sovellettavaa tullia tai tullia, jota sopimuksen määräysten mukaisesti myöhemmin sovelletaan mainittuihin tuotteisiin, jos tämä tulli on alhaisempi kuin muihin yhteisön tai Sveitsin alkuperätuotteisiin sovellettava tulli.

11 huomautus - 23 artiklaan

"Tullinpalautuksella tai tullihelpotuksella missä muodossa tahansa" tarkoitetaan kaikkia valmistukseen käytettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien täydellistä tai osittaista takaisin maksamista tai perimättä jättämistä koskevia määräyksiä, jos niissä nimenomaisesti tai tosiasiallisesti sallitaan tällainen takaisinmaksu tai perimättä jättäminen siinä tapauksessa, että mainituista tuotteista valmistetut tavarat viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen kulutukseen.

12 huomautus - 24 ja 25 artiklaan

Tämän pöytäkirjan 24 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan erityisesti:

- että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan viimeisen virkkeen määräyksiä ei ole sovellettu alkuperäisen yhteisön sekä Irlannin tuotteisiin, joita on Sveitsissä käytetty valmistukseen;

- että tätä virkettä vastaavia 2 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa olevia määräyksiä ei mahdollisesti ole sovellettu alkuperäisen yhteisön sekä Irlannin tuotteisiin, joita on jokaisessa näistä viidestä maasta käytetty valmistukseen.

13 huomautus - 25 artiklaan

Kun alkuperätuotteita, jotka eivät täytä 25 artiklan 1 kohdan edellytyksiä, tuodaan Tanskaan, Norjaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa määrättyjen tullinalennusten perustana oleva tulli on tuontimaan kolmansiin maihin 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti soveltama tulli.

LIITE II

LUETTELO A Luettelo valmistus- ja käsittelytoimista, joiden seurauksena tullitariffinimike muuttuu, mutta jotka eivät tee valmistetuista tai käsitellyistä tavaroista "alkuperätuotteita" taikka tekevät niistä "alkuperätuotteita" vain tietyin edellytyksin

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

LUETTELO B Luettelo valmistus- ja käsittelytoimista, jotka tekevät valmistetuista tai käsitellyistä tavaroista "alkuperätuotteita" huolimatta siitä, että tullitariffinimike ei muutu niiden seurauksena

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

LUETTELO C Luettelo tuotteista, joihin tätä pöytäkirjaa ei sovelleta

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE VI

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

PÖYTÄKIRJA N:o 4 eräistä Irlantia koskevista erityismääräyksistä

Poiketen siitä mitä sopimuksen 13 artiklassa määrätään, sovelletaan Sveitsiin toimenpiteitä, joita edellytetään Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn "Asiakirjan liittymisehdoista ja sopimusten mukautuksista" 6 pöytäkirjan 1 ja 2 kohdassa sekä 7 pöytäkirjan 1 artiklassa, jotka koskevat tiettyjä Irlantia koskevia määrällisiä rajoituksia sekä moottoriajoneuvojen maahantuontia ja kokoonpanoteollisuutta Irlannissa.

PÖYTÄKIRJA N:o 5 kohtelusta, jota Sveitsi voi soveltaa pakollisten varastojen luomissuunnitelmaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden tuontiin

1 artikla

Sveitsi voi sisällyttää pakollisia varastoja koskevaan suunnitelmaan tuotteita, jotka ovat välttämättömiä väestön ja armeijan elossa pysymiselle sodan aikana, joiden tuotanto Sveitsissä on riittämätöntä tai olematonta, ja jotka ominaispiirteidensä ja luonteensa perusteella mahdollistavat varastojen rakentamisen.

Sveitsin on toteutettava tätä suunnitelmaa siten, että yhteisöstä tuotaviin tuotteisiin ei kohdistu suoraa tai epäsuoraa syrjintää suhteessa samanlaisiin tai korvaaviin kansallisiin tuotteisiin.

2 artikla

Seuraavat tuotteet sisältyvät sopimuksen allekirjoittamispäivänä 1 artiklan mukaiseen suunnitelmaan:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Jos 2 artiklan tuoteluetteloa muutetaan, sovelletaan 1 artiklassa määriteltyä suunnitelmaa myös samanlaisten kansallisten tuotteiden osalta. Sveitsi saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi, joka arvioi etukäteen, onko 1 artiklassa määrätyt edellytykset täytetty.

4 artikla

Sekakomitea valvoo tämän pöytäkirjan mukaisten järjestelyjen toimintaa.

PÄÄTÖSASIAKIRJA

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖÄ

ja

SVEITSIN VALALIITTOA

jotka ovat kokoontuneet Brysseliin kahdentenakymmenentenätoisena päivänä heinäkuuta vuonna tuhat yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi

allekirjoittamaan Sveitsin valaliiton ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen,

ovat allekirjoittaessaan tämän sopimuksen

- hyväksyneet tähän pöytäkirjaan liitetyt seuraavat julistukset:

1. Sopimuspuolten yhteinen julistus pöytäkirjassa N:o 1 olevan 4 artiklan 3 kohdasta,

2. Sopimuspuolten yhteinen julistus tavaroiden kauttakuljetuksista,

3. Julistus työntekijöistä,

- sekä ottaneet huomioon tähän pöytäkirjaan liittyvät seuraavat julistukset:

1. Euroopan talousyhteisön julistus tiettyjen sopimukseen sisältyvien määräysten alueellisessa soveltamisessa,

2. Euroopan talousyhteisön julistus sopimuksen 23 artiklan 1 kohdasta.

Edellä mainitut edustajat sekä

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNNAN edustaja

ovat allekirjoittaneet 22 päivänä 1972 heinäkuuta tehdyn lisäsopimuksen Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa.

Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede och tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweindzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twentysecond day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderttweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä heinäkuuta vuonna tuhat yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi.>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

JULISTUKSET

Sopimuspuolten yhteinen julistus pöytäkirjassa N:o 1 olevan 4 artiklan 3 kohdasta

Sopimuspuolet ilmoittavat, että 30 päivänä kesäkuuta 1967 käyty kellosopimusta koskeva Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen kirjeenvaihto pysyy voimassa ja siihen voidaan vedota, jos tämän sopimuksen määräyksiä lakattaisiin pöytäkirjassa N:o 1 olevan 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamasta Brysselin nimikkeistön 91 ryhmään kuuluviin tuotteisiin.

Sopimuspuolten yhteinen julistus tavaroiden kauttakuljetuksista

Sopimuspuolet pitävät yhteisen edun mukaisena, että hinnat ja olosuhteet, jotka liittyvät tavarankuljetuksiin

- yhteisöön ja yhteisöstä Sveitsin alueen kautta tai

- Sveitsiin ja Sveitsistä yhteisön alueen kautta

eivät aiheuta kyseisten tavaroiden lähtö- tai kohdemaahan perustuvaa syrjintää tai vääristymistä, jolla todennäköisesti on kielteinen vaikutus näiden tavaroiden vapaan vaihdannan häiriöttömään toimintaan.

Julistus työntekijöistä

Ottaen huomioon sen, miten tärkeää niiden työntekijöiden, jotka ovat jäsenvaltioiden kansalaisia, toiminta Sveitsissä sopimuspuolten keskinäisten suhteiden kannalta on, sopimuspuolet painottavat näiden suhteiden tuomaa yhteistä etua työvoimaan liittyvissä asioissa. Tässä yhteydessä ne toteavat tyytyväisinä italialais-sveitsiläisen sekakomitean työn tulokset sisältäneen asiakirjan allekirjoittamisen Roomassa 22 päivänä kesäkuuta 1972.

Sopimuspuolet ovat panneet merkille, että komitean toiminnassa muotoiltiin tärkeitä periaatteita ja saavutettiin näin huomattavaa edistystä Sveitsin viranomaisten vakauttamispolitiikan osalta; asianmukaisia määräyksiä annettiin tilanteen kehittämiseksi edelleen niin pian kuin mahdollista. Sopimuspuolet totesivat myös, että tämä vakauttaminen kulkee käsi kädessä sellaisen politiikan toteuttamisen kanssa, jolla on suunniteltu luoda vaiheittain niin yhdenmukaiset työmarkkinat kuin mahdollista.

Sopimuspuolet ovat päättäneet, kumpikin osaltaan, edistää kaikkein tyydyttävimpien ratkaisujen toteuttamista näiden yhteistä etua koskevien kysymysten osalta. Sopimuspuolet ilmoittavat halukkuutensa tutkia yhdessä mahdollisia työntekijöihinsä liittyviä ongelmia.

Euroopan talousyhteisön julistus tiettyjen sopimukseen sisältyvien määräysten alueellisessa soveltamisesta

Euroopan talousyhteisö julistaa, että niiden toimenpiteiden soveltaminen, jotka se saattaa toteuttaa sopimuksen 23, 24, 25 ja 26 artiklan nojalla, 27 artiklassa edellytettyjen menettelyjen ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, sekä 28 artiklan nojalla, voidaan yhteisön omien säännösten mukaan rajoittaa koskemaan sen tiettyä aluetta.

Euroopan talousyhteisön julistus sopimuksen 23 artiklan 1 kohdasta

Euroopan talousyhteisö julistaa, että soveltaessaan sopimuspuolille kuuluvan itsenäisen päätösvallan nojalla sopimuksen 23 artiklan 1 kohtaa, se tulee arvioimaan mainitun artiklan vastaista menettelyä niihin perusteisiin nojautuen, joita Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 85, 86, 90 ja 92 artiklan määräysten soveltaminen edellyttää.