7.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/24


50 artikla

Yhteisyritysten perussääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa niissä määrättyjen erityismääräysten mukaisesti.

Muutokset eivät kuitenkaan tule voimaan ennen kuin neuvosto on 47 artiklassa määrätyin edellytyksin hyväksynyt ne komission ehdotuksesta.