26.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 326/1


EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN KONSOLIDOITU TOISINTO

KOLMAS OSA

UNIONIN SISÄISET POLITIIKAT JA TOIMET

XI   OSASTO

EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO

164 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 148 artikla)

Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan Euroopan sosiaalirahastoa koskevat soveltamisasetukset.