12008E025

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, konsolidoitu toisinto - TOINEN OSA: SYRJINTÄKIELTO JA UNIONIN KANSALAISUUS - 25 artikla (aiempi EY-sopimuksen 22 artikla)

Virallinen lehti nro 115 , 09/05/2008 s. 0058 - 0058


25 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 22 artikla)

Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle joka kolmas vuosi kertomuksen tämän osan määräysten soveltamisesta. Tässä kertomuksessa otetaan huomioon unionin kehitys.

Tältä pohjalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten muiden määräysten soveltamista, neuvosto voi yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan antaa 20 artiklan 2 kohdassa lueteltujen oikeuksien täydentämisestä säännöksiä. Säännökset tulevat voimaan kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

--------------------------------------------------