12006E082

Euroopan yhteisön Perustamissopimuksen (Konsolidoitu toisinto) - Kolmas osa - Yhteisön politiikka - VI OSASTO - Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset sään- nöt - 1 luku - Kilpailusäännöt - 1 jakso - Yrityksiin sovellettavat säännöt - 82 artikla

Virallinen lehti nro C 321 E , 29/12/2006 s. 0074 - 0075
Virallinen lehti nro C 325 , 24/12/2002 s. 0065 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0209 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0029 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


82 artikla

Yhteismarkkinoille soveltumatonta ja kiellettyä on yhden tai useamman yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Tällaista väärinkäyttöä voi olla erityisesti:

a) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;

b) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;

c) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla;

d) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

--------------------------------------------------