12003TN13/07

Asiakirja Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu - Liite XIII: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 24 artiklassa: Slovenia - 7. Sosiaalipolitiikka ja työllisyys

Virallinen lehti nro L 236 , 23/09/2003 s. 0910 - 0911


7. SOSIAALIPOLITIIKKA JA TYÖLLISYYS

1. 31986 L 0188: Neuvoston direktiivi 86/188/ETY, annettu 12 päivänä toukokuuta 1986, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät melualtistukseen työssä (EYVL L 137, 24.5.1986, s. 28), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 31998 L 0024: neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7.4.1998 (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11)

Direktiiviä 86/188/ETY ei sovelleta Sloveniassa ennen 31 päivää joulukuuta 2005.

Liittymispäivästä edellä mainitun kauden loppuun asti Slovenia toimittaa komissiolle säännöllisesti ajantasaistettua tietoa aikataulusta ja toteutetuista toimenpiteistä direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

2. 31991 L 0322: Komission direktiivi 91/322/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1991, viiteraja-arvojen määrittämisestä panemalla työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä 27 päivänä marraskuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/1107/ETY täytäntöön (EYVL L 177, 5.7.1991, s. 22)

Direktiiviä 91/322/ETY ei sovelleta Sloveniassa ennen 31 päivää joulukuuta 2005.

Liittymispäivästä edellä mainitun kauden loppuun asti Slovenia toimittaa komissiolle säännöllisesti ajantasaistettua tietoa aikataulusta ja toteutetuista toimenpiteistä direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

3. 31998 L 0024: Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11)

Direktiiviä 98/24/EY ei sovelleta Sloveniassa ennen 31 päivää joulukuuta 2005.

Liittymispäivästä edellä mainitun kauden loppuun asti Slovenia toimittaa komissiolle säännöllisesti ajantasaistettua tietoa aikataulusta ja toteutetuista toimenpiteistä direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

4. 32000 L 0039: Komission direktiivi 2000/39/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytäntöönpanemiseksi (EYVL L 142, 16.6.2000, s. 47)

Direktiiviä 2000/39/EY ei sovelleta Sloveniassa ennen 31 päivää joulukuuta 2005.

Liittymispäivästä edellä mainitun kauden loppuun asti Slovenia toimittaa komissiolle säännöllisesti ajantasaistettua tietoa aikataulusta ja toteutetuista toimenpiteistä direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

5. 32000 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21)

Direktiiviä 2000/54/EY ei sovelleta Sloveniassa ennen 31 päivää joulukuuta 2005.

Liittymispäivästä edellä mainitun kauden loppuun asti Slovenia toimittaa komissiolle säännöllisesti ajantasaistettua tietoa aikataulusta ja toteutetuista toimenpiteistä direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

--------------------------------------------------