12003TN13/05/A

Asiakirja Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu - Liite XIII: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 24 artiklassa: Slovenia - 5. Maatalous - A. Maataloutta koskeva lainsäädäntö

Virallinen lehti nro L 236 , 23/09/2003 s. 0909 - 0909


A. MAATALOUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1. 31966 R 0136: Neuvoston asetus N:o 136/66/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1966, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL P 172, 30.9.1966, s. 3025), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32001 R 1513: neuvoston asetus (EY) N:o 1513/2001, annettu 23.7.2001 (EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4)

Poiketen siitä, mitä asetuksen N:o 136/66/ETY 33 artiklassa säädetään, Slovenia voi viiden vuoden ajan liittymispäivästä myöntää valtiontukea öljykurpitsojen tuotantoon vähentäen sitä asteittain seuraavasti: 100 prosenttia kolmena ensimmäisenä vuonna, 80 prosenttia neljäntenä vuonna ja 50 prosenttia viidentenä vuonna.

Slovenia toimittaa komissiolle valtiontukea koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta vuosikertomuksen, jossa esitetään tuen muoto ja tuen määrät.

2. 31999 R 1493: Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32001 R 2585: neuvoston asetus (EY) N:o 2585/2001, annettu 19.12.2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10)

a) Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan C kohdan 2 kohdan e alakohdassa ja liitteessä VI olevan E kohdan 3 kohdan e alakohdassa säädetään, Primorskan viinialueella voidaan poiketa C II -vyöhykettä koskevasta, tilavuutena ilmaistusta luonnollisesta vähimmäisalkoholipitoisuudesta pöytäviinien ja tma-laatuviinien osalta kolmena perättäisenä viinivuonna 2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007, jos ilmasto-olosuhteet tai viiniköynnöksen kasvuolosuhteet ovat poikkeuksellisen epäsuotuisat tekevät mahdottomaksi saavuttaa C II -vyöhykettä koskevan, tilavuutena ilmaistuun luonnollisen vähimmäisalkoholipitoisuuden. Luonnollinen vähimmäisalkoholipitoisuus ei saa kuitenkaan olla alempi kuin C I a -vyöhykkeelle pöytäviinien ja tma-laatuviinien osalta säädetty.

b) Slovenia toimittaa komissiolle viimeistään kolme kuukautta ennen kolmannen viinivuoden 2006/2007 päättymistä yksityiskohtaisen kertomuksen Primorskan alueella käytettyjen viiniköynnösten luonnollisesta vähimmäisalkoholipitoisuudesta. Tämän kertomuksen perusteella komissio arvioi ennen kolmannen viinivuoden 2006/2007 päättymistä Primorskan viinialueen valmiuksia noudattaa C II -vyöhykkeen luonnollista vähimmäisalkoholipitoisuutta koskevia vaatimuksia ja toteuttaa tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet.

c) Komissio voi jatkaa a kohdassa vahvistettuja järjestelyjä kahdella viinivuodella erityisesti, jos jakso osoittautuu liian lyhyeksi edustavien tietojen saamiseksi C II -vyöhykettä koskevien vaatimuksien noudattamista varten.

d) Komissio tekee Teran PTP Kras:in osalta erityisen arvion Teran PTP Kras:in tuotantoa varten istutettujen alojen valmiudesta täyttää C II -vyöhykettä koskevan luonnollisen vähimmäisalkoholipitoisuuden, joka on 9,5 tilavuusprosenttia.

e) Slovenia antaa komissiolle viimeistään kolme kuukautta ennen kolmannen viinivuoden 2006/2007 päättymistä yksityiskohtaisen kertomuksen Teran PTP Kras -lajikkeen tuotantoa varten käytettyjen viiniköynnösten luonnollisesta vähimmäisalkoholipitoisuudesta. Tämän kertomuksen perusteella komissio arvioi ennen siirtymäkauden päättymistä Teran PTP Kras -lajikkeen tuotannon valmiuksia noudattaa C II -vyöhykkeen luonnollista vähimmäisalkoholipitoisuutta koskevia vaatimuksia ja toteuttaa tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet.

f) Komissio soveltaa asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklassa säädettyjä objektiivisia arviointiperusteita Slovenian tasavallan Primorskan viinialueen viinitarhojen rakenneuudistukseen, ottaen huomioon erityiset tilanteet ja tarpeet. Slovenia saa tämän rakenneuudistusta varten annettavan tuen viinivuodesta 2004/2005 eteenpäin.

--------------------------------------------------