12003TN11/04/A

Asiakirja Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu - Liite XI: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 24 artiklassa: Malta - 4. Maatalous - A. Maataloutta koskeva lainsäädäntö

Virallinen lehti nro L 236 , 23/09/2003 s. 0862 - 0866


A. MAATALOUS

1. 31975 R 2759: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2759/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32000 R 1365: neuvoston asetus (EY) N:o 1365/2000, annettu 19.6.2000 (EYVL L 156, 29.6.2000, s. 5);

31975 R 2771: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2771/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0493 komission asetus (EY) N:o 493/2002, annettu 19.3.2002 (EYVL L 77, 20.3.2002, s. 7);

31975 R 2777: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2777/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0493: komission asetus (EY) N:o 493/2002, annettu 19.3.2002 (EYVL L 77, 20.3.2002, s. 7);

31992 R 1766: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32000 R 1666: neuvoston asetus (EY) N:o 1666/2000, annettu 17.7.2000 (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1);

31995 R 3072: Neuvoston asetus (EY) N:o 3072/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0411: komission asetus (EY) N:o 411/2002, annettu 4.3.2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27);

31996 R 2200: Neuvoston asetus (EY) N:o 2200/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 1881: neuvoston asetus (EY) N:o 1881/2002, annettu 14.10.2002 (EYVL L 285, 23.10.2002, s. 13);

31996 R 2201: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0453: komission asetus (EY) N:o 453/2002, annettu 13.3.2002 (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 9);

31999 R 1254: Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32001 R 2345: komission asetus (EY) N:o 2345/2001, annettu 30.11.2001 (EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29);

31999 R 1255: Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0509: komission asetus (EY) N:o 509/2002, annettu 21.3.2002 (EYVL L 79, 22.3.2002, s. 15);

31999 R 1493: Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32001 R 2585: neuvoston asetus (EY) N:o 2585/2001, annettu 19.12.2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10);

32001 R 1260: Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0680: komission asetus (EY) N:o 680/2002, annettu 19.4.2002 (EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26).

Maltan maatalouden markkinapolitiikan erityisohjelma (SMPPMA)

a) Erityinen tilapäinen valtiontuki maataloustuottajille

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2759/75 21 artiklassa, asetuksen (ETY) N:o 2771/75 19 artiklassa, asetuksen (ETY) N:o 2777/75 19 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 2200/96 43 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 2201/96 23 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 38 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1493/1999 71 artiklassa säädetään, Malta saa myöntää erityistä tilapäistä valtiontukea jalostettaviksi tarkoitettujen tomaattien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten, viinin, sianlihan, maidon, siipikarjanlihan ja munien tuottajille. Tämä tuki mukautetaan kullakin asianomaisella alalla ottaen huomioon nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan olemassa olevien sääntöjen nojalla annettava tuki.

Tällaista tukea voidaan myöntää seitsemän vuoden ajan liittymispäivästä eläintuotteiden osalta ja 11 vuoden ajan liittymispäivästä kasvinviljelytuotteiden osalta vähentäen sitä seuraavasti:

- eläintuotteiden osalta: ensimmäisenä vuonna 100 prosenttia, toisena vuonna 95 prosenttia, kolmantena vuonna 90 prosenttia, neljäntenä vuonna 72 prosenttia, viidentenä vuonna 54 prosenttia, kuudentena vuonna 36 prosenttia ja seitsemäntenä vuonna 18 prosenttia;

- kasvinviljelytuotteiden osalta: ensimmäisenä ja toisena vuonna 100 prosenttia, kolmantena ja neljäntenä vuonna 95 prosenttia, viidentenä ja kuudentena vuonna 90 prosenttia, seitsemäntenä vuonna 75 prosenttia, kahdeksantena vuonna 60 prosenttia, yhdeksäntenä vuonna 45 prosenttia, 10:ntenä vuonna 30 prosenttia ja 11:ntenä vuonna 15 prosenttia.

Kyseinen tuki rajoitetaan seuraaviin määriin kullakin alalla:

Kasvinviljelytuotteita koskeva ohjelma

(miljoonaa EUR) |

Vuosi | Jalostettavaksi tarkoitetut tomaatit, ml. lisätuki | Viiniala, ml. lisätuki | Tuoreet hedelmät | Tuoreet vihannekset | Kasvinviljelytuotteet yhteensä |

2004 | 1,37 | 2,76 | 2,43 | 0,96 | 7,52 |

2005 | 1,48 | 2,62 | 2,43 | 0,96 | 7,49 |

2006 | 2,68 | 1,23 | 2,31 | 0,91 | 7,13 |

2007 | 2,68 | 1,10 | 2,31 | 0,91 | 7,00 |

2008 | 2,63 | 1,04 | 2,18 | 0,86 | 6,71 |

2009 | 2,63 | 0,94 | 2,18 | 0,86 | 6,61 |

2010 | 2,15 | 0,83 | 1,82 | 0,72 | 5,52 |

2011 | 1,46 | 0,83 | 1,46 | 0,57 | 4,32 |

2012 | 0,85 | 0,76 | 1,10 | 0,43 | 3,14 |

2013 | 0,42 | 0,51 | 0,73 | 0,29 | 1,95 |

2014 | 0,18 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 1,06 |

Yhteensä | 18,53 | 12,98 | 19,32 | 7,62 | 58,45 |

Eläintuotteita koskeva ohjelma

(miljoonaa EUR) |

Vuosi | SMPPMA:n maitotuotealan ohjelma, ml. rakenneuudistustuki | Sianliha-ala, ml. rakenneuudistustuki | Muna-ala, ml. rakenneuudistustuki | Siipikarjanliha-ala, ml. rakenneuudistustuki | Eläintuotteet yhteensä, ml. rakenneuudistustuki |

2004 | 2,50 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | 12,0 |

2005 | 2,45 | 5,17 | 2,18 | 1,70 | 11,5 |

2006 | 2,40 | 4,94 | 2,03 | 1,63 | 11,0 |

2007 | 1,97 | 4,15 | 1,70 | 1,38 | 9,20 |

2008 | 1,63 | 3,28 | 1,34 | 1,15 | 7,40 |

2009 | 1,28 | 2,46 | 0,99 | 0,87 | 5,60 |

2010 | 0,94 | 1,65 | 0,59 | 0,62 | 3,80 |

Yhteensä | 13,17 | 27,05 | 11,13 | 9,15 | 60,5 |

Valtiontukea voidaan myöntää kunkin alan osalta ainoastaan seuraavien enimmäismäärien rajoissa:

Kasvinviljelytuotteet (vuosittaiset määrät):

Jalostettaviksi tarkoitetut tomaatit : 27000 tonnia

Tuoreet hedelmät : 19400 tonnia

Tuoreet vihannekset : 38200 tonnia

Viini : 1000 ha

Eläintuotteet (vuosittaiset määrät):

Maitotuotteet : 45000 tonnia

Sianliha : 125200 päätä

Siipikarjanliha : 7000 tonnia

Munat : 5000 tonnia

b) Erityinen tilapäinen valtiontuki maahantuotujen maataloustuotteiden jalostajille ja tunnustetuille jakelijoille

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2759/75 21 artiklassa, asetuksen (ETY) N:o 1766/92 19 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 3072/95 19 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 2201/96 23 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1254/1999 40 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 38 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 45 artiklassa säädetään, Malta saa myöntää erityistä tilapäistä valtiontukea sellaisten maahantuotujen maataloustuotteiden ostamiseen, jotka ennen liittymistä saivat vientitukea tai joita tuotiin kolmansista maista tullitta, edellyttäen, että Malta luo järjestelyn varmistaakseen, että tuki siirtyy tosiasiallisesti kuluttajien hyödyksi. Tuki lasketaan EU-hintojen (kuljetus mukaan luettuna) ja maailmanmarkkinahintojen välisen eron, jota se ei saa ylittää, perusteella ja tuessa on otettava huomioon vientitukien taso.

Tällaista valtiontukea sovelletaan enintään seitsemän vuoden ajan liittymispäivästä vähentäen sitä seuraavasti: ensimmäisenä vuonna 100 prosenttia, toisena vuonna 95 prosenttia, kolmantena vuonna 90 prosenttia, neljännestä seitsemänteen vuoteen 18 prosentin vähennys vuosittain.

Kyseinen tuki rajoitetaan seuraaviin määriin kullakin alalla:

Tarjontaa koskevat toimenpiteet

miljoonaa EUR |

Tuotteet | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Yhteensä |

Viljat | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 14,0 |

Sokeri | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 7,9 | 5,9 | 4,0 | 2,0 | 51,2 |

Lihatuotteet | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 |

Maitotuotteet | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,7 |

Puolijalostetut tomaattivalmisteet | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |

Yhteensä | 77,4 |

Valtiontukea voidaan myöntää kunkin alan osalta ainoastaan seuraavien enimmäismäärien rajoissa:

Tuote | Määrä (tonnia vuodessa) |

Sokeri

Sokeri | 35000 |

Viljat

Vehnän ja vehnää sisältävän seosviljan siemenet | 52000 |

Ohra, ei kuitenkaan ohran siemenet | 61000 |

Maissi, ei kuitenkaan siemenet | 62000 |

Riisi | 3000 |

Muiden viljojen maltaat, ei kuitenkaan vehnäjauho | 2500 |

Semolina (durumvehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot) | 3500 |

Maitotuotteet

Maito ja kerma jauheena tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus < 1,5 % | 521 |

Luonnollinen voi, rasvapitoisuus ≤ 85 % tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa | 250 |

Muu voi, rasvapitoisuus ≤ 85 % tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa | 250 |

Cheddar-juusto | 1200 |

Edam-juusto | 1000 |

Muu jalostettu juusto (Kefalo-tyri jne.) | 1500 |

Lihatuotteet

Nautaeläinten luulliset takaneljännekset, jäädytetyt | 4200 |

Nautaeläinten luuttomat leikatut etuneljänneksen selkäosat, niska-, etuselkä- ja lapapalat sekä rintapalat, jäädytetyt | 2000 |

Muut valmistetut, jalostetut kotimaiset sianlihatuotteet | 500 |

Säilykeliha, tyhjiöpakattu | 1200 |

Muut tuotteet

Tomaattivalmisteet, kuiva-ainepitoisuus > 30 %, yli 3 kg:n pakkauksissa | 5500 |

Säilyketomaatit kokonaisina tai paloina, yli 3 kg:n säiliöissä | 3000 |

c) Kunkin SMPPMA-ohjelmaan kuuluvan maataloustuotteen osalta Maltaan sovelletaan tämän asiakirjan 37 artiklassa esitettyä yleistä taloudellista suojalauseketta enintään viiden vuoden ajan liittymispäivästä.

d) Maltan on toimitettava komissiolle valtiontukea koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta vuosittain kertomus, jossa esitetään tuen muoto ja tuen määrät aloittain.

2. 31992 R 3950: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3950/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta (EYVL L 405, 31.12.1992, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0582: komission asetus (EY) N:o 582/2002, annettu 4.4.2002 (EYVL L 89, 5.4.2002, s. 7).

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3950/92 11 artiklassa säädetään, toimitetun maidon ominainen rasvapitoisuus vahvistetaan Maltan osalta viiden vuoden kuluttua liittymispäivästä.

Ennen kuin ominainen rasvapitoisuus on vahvistettu, Maltassa ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3950/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1392/2001 [4] 3 ja 4 artiklassa esitettyä rasvapitoisuuksien vertaamista lisämaksun laskemiseksi.

3. 31996 R 2201: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0453: komission asetus (EY) N:o 453/2002, annettu 13.3.2002 (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 9).

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2201/96 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisen asetuksen 2 artiklassa tarkoitettua järjestelmää voidaan soveltaa jalostajien ja yksittäisten tuottajien välisiin sopimuksiin markkinointivuosina 2004/2005-2008/2009. Siitä tomaattien kokonaismäärästä, josta kukin jalostaja on tehnyt sopimuksen, jalostajien ja yksittäisten tuottajien välisten sopimusten mukaisten määrien osuus voi olla enintään 75 prosenttia markkinointivuonna 2004/2005, 65 prosenttia markkinointivuonna 2005/2006, 55 prosenttia markkinointivuonna 2006/2007, 40 prosenttia markkinointivuonna 2007/2008 ja 25 prosenttia markkinointivuonna 2008/2009. Olemassa olevien Maltan osuuskuntien ja muiden tuottajaliittojen, joita ei ole hyväksytty tuottajaorganisaatioiksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti, katsotaan olevan "yksittäisiä tuottajia".

4. 31997 R 2597: Neuvoston asetus (EY) N:o 2597/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun maidon osalta (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 31999 R 1602: neuvoston asetus (EY) N:o 1602/1999, annettu 19.7.1999 (EYVL L 189, 22.7.1999, s. 43).

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2597/97 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, täysmaidon vähimmäisrasvapitoisuutta koskevia vaatimuksia ei sovelleta Maltassa tuotettuun kulutukseen tarkoitettuun maitoon viiden vuoden ajan liittymispäivästä. Kulutukseen tarkoitettua maitoa, joka ei vastaa rasvapitoisuutta koskevia vaatimuksia, saa pitää kaupan ainoastaan Maltassa tai viedä kolmanteen maahan.

5. 31999 R 1254: Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32001 R 2345: komission asetus (EY) N:o 2345/2001, annettu 30.11.2001 (EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29).

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1254/1999 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, eläintiheyttä aletaan soveltaa Maltalla asteittain lineaarisesti siten, että se on 4,5 NY:tä hehtaaria kohden ensimmäisen liittymistä seuraavan vuoden osalta ja 1,8 NY:tä hehtaaria kohden viisi vuotta liittymisen jälkeen. Tänä aikana tilan eläintiheyden määrittämisessä ei oteta huomioon lypsylehmiä, jotka ovat tarpeen tuottajalle määrätyn maidon kokonaisviitemäärän tuottamiseksi.

Malta esittää 31 päivään joulukuuta 2007 mennessä komissiolle kertomuksen tämän toimenpiteen täytäntöönpanosta.

6. 31999 R 1493: Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32001 R 2585: neuvoston asetus (EY) N:o 2585/2001, annettu 19.12.2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10).

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan C kohdan 3 kohdassa säädetään, Malta voi 31 päivään joulukuuta 2008 saakka säilyttää kotoperäisistä Ġellewża- ja Ghirgentina- viiniköynnöslajikkeista tuotetun viinin luonnollisen vähimmäisalkoholipitoisuuden kahdeksassa tilavuusprosentissa siten, että sen luonnollisen alkoholipitoisuuden lisääminen (väkevöiminen) voi olla enintään kolme tilavuusprosenttia.

Tänä ajanjaksona Malta varmistaa viininviljelytekniikoiden tosiasiallisen mukauttamisen, jotta 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä voitaisiin tuottaa korkealaatuisia kotoperäisiä viinirypäleitä.

7. 32001 R 1260: Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 32002 R 0680: komission asetus (EY) N:o 680/2002, annettu 19.4.2002 (EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26).

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1260/2001 45 artiklassa ja maatalouden yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa säädetään, Malta saa viiden vuoden ajan liittymispäivästä myöntää valtiontukea maataloustuotteiden laivakuljetuksille Gozosta soveltaen lineaarista vähennystä (20 prosenttia vuodessa).

Maltan on toimitettava komissiolle valtiontukea koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta vuosittain kertomus, jossa esitetään tuen muoto ja tuen määrät.

[4] EYVL L 187, 10.7.2001, s. 19.

--------------------------------------------------