12003TN02/09

Asiakirja Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu - Liite II: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 20 artiklassa - 9. Verotus

Virallinen lehti nro L 236 , 23/09/2003 s. 0555 - 0561


9. VEROTUS

1. 31969 L 0335: Neuvoston direktiivi 69/335/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1969, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (EYVL L 249, 3.10.1969, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 31973 L 0079: neuvoston direktiivi 73/79/ETY, annettu 9.4.1973 (EYVL L 103, 18.4.1973, s. 13)

- 31974 L 0553: neuvoston direktiivi 74/553/ETY, annettu 7.11.1974 (EYVL L 303, 13.11.1974, s. 9)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31985 L 0303: neuvoston direktiivi 85/303/ETY, annettu 10.6.1985 (EYVL L 156, 15.6.1985, s. 23)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

"Tšekin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "akciová společnost"

- "komanditní společnost"

- "společnost s ručením omezeným";

Kyproksen lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης";

Latvian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "kapitālsabiedrība";

Unkarin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság";

Maltan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata"

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

Puolan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "spółka akcyjna"

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

Slovenian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "delniška družba"

- "komanditna delniška družba"

- "družba z omejeno odgovornostjo";

Slovakian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- "akciová spoločnosť"

- "spoločnosť s ručením obmedzeným"

- "komanditná spoločnosť""

.

2. 31976 L 0308: Neuvoston direktiivi 76/308/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1976, keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18), sellaisena kuin se muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31979 L 1071: neuvoston direktiivi 79/1071/ETY, annettu 6.12.1979 (EYVL L 331, 27.12.1979, s. 10)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31992 L 0108: neuvoston direktiivi 92/108/ETY, annettu 14.12.1992 (EYVL L 390, 31.12.1992, s. 124)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32001 L 0044: neuvoston direktiivi 2001/44/EY, annettu 15.6.2001 (EYVL L 175, 28.6.2001, s. 17)

Lisätään 3 artiklan kuudenteen luetelmakohtaan seuraava:

"Maltassa: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti

Sloveniassa: i) davek od prometa zavarovalnih poslov

ii) požarna taksa"

.

3. 31977 L 0388: Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 95)

- 31980 L 0368: neuvoston direktiivi 80/368/ETY, annettu 26.3.1980 (EYVL L 90, 3.4.1980, s. 41)

- 31984 L 0386: neuvoston direktiivi 84/386/ETY, annettu 31.7.1984 (EYVL L 208, 3.8.1984, s. 58)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 167)

- 31989 L 0465: neuvoston direktiivi 89/465/ETY, annettu 18.7.1989 (EYVL L 226, 3.8.1989, s. 21)

- 31991 L 0680: neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16.12.1991 (EYVL L 376, 31.12.1991, s. 1)

- 31992 L 0077: neuvoston direktiivi 92/77/ETY, annettu 19.10.1992 (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 1)

- 31992 L 0111: neuvoston direktiivi 92/111/ETY, annettu 14.12.1992 (EYVL L 384, 30.12.1992, s. 47)

- 31994 L 0004: neuvoston direktiivi 94/4/EY, annettu 14.2.1994 (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 14)

- 31994 L 0005: neuvoston direktiivi 94/5/EY, annettu 14.2.1994 (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 16)

- 31994 L 0076: neuvoston direktiivi 94/76/EY, annettu 22.12.1994 (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 53)

- 31995 L 0007: neuvoston direktiivi 95/7/EY, annettu 10.4.1995 (EYVL L 102, 5.5.1995, s. 18)

- 31996 L 0042: neuvoston direktiivi 96/42/EY, annettu 25.6.1996 (EYVL L 170, 9.7.1996, s. 34)

- 31996 L 0095: neuvoston direktiivi 96/95/EY, annettu 20.12.1996 (EYVL L 338, 28.12.1996, s. 89)

- 31998 L 0080: neuvoston direktiivi 98/80/EY, annettu 12.10.1998 (EYVL L 281, 17.10.1998, s. 31)

- 31999 L 0049: neuvoston direktiivi 1999/49/EY, annettu 25.5.1999 (EYVL L 139, 2.6.1999, s. 27)

- 31999 L 0059: neuvoston direktiivi 1999/59/EY, annettu 17.6.1999 (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 63)

- 31999 L 0085: neuvoston direktiivi 1999/85/EY, annettu 22.10.1999 (EYVL L 277, 28.10.1999, s. 34)

- 32000 L 0017: neuvoston direktiivi 2000/17/EY, annettu 30.3.2000 (EYVL L 84, 5.4.2000, s. 24)

- 32000 L 0065: neuvoston direktiivi 2000/65/EY, annettu 17.10.2000 (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 44)

- 32001 L 0004: neuvoston direktiivi 2001/4/EY, annettu 19.1.2001 (EYVL L 22, 24.1.2001, s. 17)

- 32001 L 0115: neuvoston direktiivi 2001/115/EY, annettu 20.12.2001 (EYVL L 15, 17.1.2002, s. 24)

- 32002 L 0038: neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7.5.2002 (EYVL L 128, 15.5.2002, s. 41)

a) Lisätään 24 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

"24 a artikla

Pannessaan täytäntöön 24 artiklan 2-6 kohdan seuraavat jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen arvonlisäverosta verovelvollisille, joiden vuosittainen liikevaihto kansallisena valuuttana on seuraavia määriä pienempi:

- Tšekin tasavallassa: EUR 35000;

- Virossa: EUR 16000;

- Kyproksessa: EUR 15600;

- Latviassa: EUR 17200;

- Liettuassa: EUR 29000;

- Unkarissa: EUR 35000;

- Maltassa: EUR 37000 kun taloudellinen toiminta käsittää pääasiassa tavaratoimituksia, EUR 24300 kun taloudellinen toiminta käsittää pääasiassa vähäisen arvonlisän omaavien (suuret tuotantopanokset) palvelujen suorittamista ja EUR 14600 muissa tapauksissa, eli korkean arvonlisän omaavien palvelujen (pienet tuotantopanokset) tarjoajat.

- Puolassa: EUR 10000;

- Sloveniassa: EUR 25000;

- Slovakiassa: EUR 35000.

Kyseisillä vapautuksilla ei saa olla mitään vaikutusta arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 [] mukaiseen omien varojen määräytymisperusteeseen.

b) Korvataan XVI c OSASTON otsikko seuraavasti:

"XVI c OSASTO

Siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan Itävallan, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995 liittymisen yhteydessä ja Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittymisen yhteydessä"

.;

c) Korvataan XVI c OSASTOSSA olevan 28 p artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"— "uusilla jäsenvaltioilla": niiden jäsenvaltioiden aluetta, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995 ja 1 päivänä toukokuuta 2004, sellaisena kuin se kunkin jäsenvaltion kohdalla on määritelty tämän direktiivin 3 artiklassa,"

;

d) Korvataan XVI c OSASTOSSA olevan 28 p artiklan 7 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

"Tätä edellytystä pidetään täyttyneenä seuraavissa tapauksissa

- jos Itävallan, Suomen ja Ruotsin osalta ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä oli ennen 1 päivää tammikuuta 1987;

- jos Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä oli ennen 1 päivää toukokuuta 1996;

- jos tuonnin vuoksi maksettavan veron määrä olisi mitättömän pieni."

.

4. 31977 L 0799: Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla (EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31979 L 1070: neuvoston direktiivi 79/1070/ETY, annettu 6.12.1979 (EYVL L 331, 27.12.1979, s. 8)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31992 L 0012: neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25.2.1992 (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

a) Lisätään 1 artiklan 3 kohtaan seuraava:

"Tšekin tasavallassa:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

Virossa:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

Kyproksessa:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Latviassa:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

Liettuassa:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

Unkarissa:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

általános forgalmi adó

jövedéki adó

építményadó

telekadó

Maltassa:

Taxxa fuq l-income

Puolassa:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

Sloveniassa:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

Slovakiassa:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

;

b) Lisätään 1 artiklan 5 kohtaan seuraava:

"Tšekin tasavallassa:

Ministr financí tai valtuutettu edustaja

Virossa:

Rahandusminister tai valtuutettu edustaja

Kyproksessa:

Υπουργός Οικονομικών tai valtuutettu edustaja

Latviassa:

Finanšu ministrs tai valtuutettu edustaja

Liettuassa:

Finansų ministras tai valtuutettu edustaja

Unkarissa:

A pénzügyminiszter tai valtuutettu edustaja

Maltassa:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi tai valtuutettu edustaja

Puolassa:

Minister Finansów tai valtuutettu edustaja

Sloveniassa:

Minister za financií tai valtuutettu edustaja

Slovakiassa:

Minister financií tai valtuutettu edustaja"

.

5. 31979 L 1072: Kahdeksas neuvoston direktiivi 79/1072/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (EYVL L 331, 27.12.1979, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31986 L 0560: Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17.11.1986 (EYVL L 326, 21.11.1986, s. 40)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

a) Lisätään liitteessä C olevaan D kohtaan seuraava:

"— Tšekin tasavallassa: Finanční úřad pro Prahu 1

— Virossa: Maksuamet

— Kyproksessa: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

— Latviassa: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

— Liettuassa: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

— Unkarissa: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

— Maltassa: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

— Puolassa: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

— Sloveniassa: Davčni urad Ljubljana

— Slovakiassa: Daňový úrad Bratislava I"

;

b) Lisätään liitteessä C olevan I kohdan ensimmäiseen kohtaan seuraava:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

;

c) Lisätään liitteessä C olevan I kohdan toiseen kohtaan seuraava:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

.

6. 31983 L 0182: Neuvoston direktiivi 83/182/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista (EYVL L 105, 23.4.1983, s. 59), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31991 L 0680: neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16.12.1991 (EYVL L 376, 31.12.1991, s. 1)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteeseen seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

- Silniční daň

KYPROS

- >Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

LATVIA

- akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001.gada 22. novembrī)

LIETTUA

- Prekių apyvartos mokestis (Žin., 2002, Nr. 56-2229)

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SLOVENIA

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99)

SLOVAKIA

- Zákon o cestnej dani"

.

7. 31990 L 0434: Neuvoston direktiivi 90/434/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EYVL L 225, 20.8.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

a) Lisätään 3 artiklan c alakohtaan seuraava:

"— Daň z příjmů právnických osob Tšekin tasavallassa

— Tulumaks Virossa

— Φόρος Εισοδήματος Kyproksessa

— uzņēmumu ienākuma nodoklis Latviassa

— Pelno mokestis Liettuassa

— Társasági adó Unkarissa

— Taxxa fuq l-income Maltassa

— Podatek dochodowy od osób prawnych Puolassa

— Davek od dobička pravnih oseb Sloveniassa

— Daň z príjmov právnických osôb Slovakiassa"

;

b) Lisätään liitteeseen seuraava:

"p) Tšekin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) Viron lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) Kyproksen lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: tuloverolaissa määritellyt "εταιρείες";

s) Latvian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) Liettuan lainsäädännön mukaiset yhtiöt;

u) Unkarin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";

v) Maltan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum fazzjonijiet";

w) Puolan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) Slovenian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) Slovakian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "Akciová spoločnos", "Spoločnosť s ručením obmedzeným", "Komanditná spoločnos""Komanditná spoločnos"."

8. 31990 L 0435: Neuvoston direktiivi 90/435/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EYVL L 225, 20.8.1990, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

a) Lisätään 2 artiklan c alakohtaan seuraava:

"— Daň z příjmů právnických osob Tšekin tasavallassa

— Tulumaks Virossa

— Φόρος Εισοδήματος Kyproksessa

— uzņēmumu ienākuma nodoklis Latviassa

— Pelno mokestis Liettuassa

— Társasági adó, osztalékadó Unkarissa

— Taxxa fuq l-income Maltassa

— Podatek dochodowy od osób prawnych Puolassa

— Davek od dobička pravnih oseb Sloveniassa

— daň z príjmov právnických osôb Slovakiassa"

;

b) Lisätään liitteeseen seuraava:

"p) Tšekin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) Viron lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) Kyproksen lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: tuloverolaissa määritellyt "εταιρείες";

s) Latvian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) Liettuan lainsäädännön alaiset yhtiöt;

u) Unkarin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

v) Maltan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) Puolan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) Slovenian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) Slovakian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

9. 31992 L 0083: Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21)

Lisätään 22 artiklaan seuraava:

"6. Tšekin tasavalta saa soveltaa alennettua valmisteverokantaa, joka on vähintään 50 prosenttia etyylialkoholin tavanomaisesta kansallisesta valmisteverokannasta, hedelmänviljelijöiden sellaisten tislaamojen tuottamaan etyylialkoholiin, jotka vuosittain tuottavat yli 10 hehtolitraa etyylialkoholia hedelmänviljelijöiden kotitalouksien heille toimittamista hedelmistä. Alennetun kannan soveltaminen rajoitetaan koskemaan enintään 30:tä litraa hedelmistä valmistettua tislattua alkoholia tuottavaa hedelmänviljelijöiden kotitaloutta kohden vuodessa, ja kyseisen alkoholin on oltava tarkoitettu yksinomaan heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa."

.

"7. Slovakia ja Unkari saavat soveltaa alennettua valmisteverokantaa, joka on vähintään 50 prosenttia etyylialkoholin tavanomaisesta kansallisesta valmisteverokannasta, hedelmänviljelijöiden sellaisten tislaamojen tuottamaan etyylialkoholiin, jotka vuosittain tuottavat yli 10 hehtolitraa etyylialkoholia hedelmänviljelijöiden kotitalouksien heille toimittamista hedelmistä. Alennetun kannan soveltaminen rajoitetaan koskemaan enintään 50:tä litraa hedelmistä valmistettua tislattua alkoholia tuottavaa hedelmänviljelijöiden kotitaloutta kohden vuodessa, ja kyseisen alkoholin on oltava tarkoitettu yksinomaan heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa. Komissio tarkastelee tätä järjestelyä uudelleen vuonna 2015 ja antaa kertomuksen neuvostolle mahdollisista tarkistuksista."

.

10. 31992 R 2719: Komission asetus (ETY) N:o 2719/92, annettu 11 päivänä syyskuuta 1992, väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta (EYVL L 276, 19.9.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 31993 R 2225: komission asetus (ETY) N:o 2225/93, annettu 27.7.1993 (EYVL L 198, 7.8.1993, s. 5)

a) Korvataan 2 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdan mukaisesti laaditun saateasiakirjan 24 kohdan lähettäjän allekirjoitukselle varattuun osaan on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa"

;

b) Korvataan liitteessä I olevien selventävien huomautusten 2 kohdan 12 kohdassa oleva lyhenteiden luettelo seuraavasti:

"BE | Belgia |

CZ | Tšekin tasavalta |

DK | Tanska |

DE | Saksa |

EE | Viro |

GR | Kreikka |

ES | Espanja |

FR | Ranska |

IE | Irlanti |

IT | Italia |

CY | Kypros |

LV | Latvia |

LT | Liettua |

LU | Luxemburg |

HU | Unkari |

MT | Malta |

NL | Alankomaat |

AT | Itävalta |

PL | Puola |

PT | Portugali |

SI | Slovenia |

SK | Slovakia |

FI | Suomi |

SE | Ruotsi |

GB | Yhdistynyt kuningaskunta" |

.

[] EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1026/1999 (EYVL L 126, 20.5.1999, s. 1)."

--------------------------------------------------