12002E083

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Nizza) - Kolmas osa: Yhteisön politiikka - VI osasto: Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt - 1 luku: Kilpailusäännöt - 1 jakso: Yrityksiin sovellettavat säännöt - 83 artikla - 87 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht) - 87 artikla - ETY:n perustamissopimus

Virallinen lehti nro C 325 , 24/12/2002 s. 0065 - 0066
Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0209 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0029 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Nizza)

Kolmas osa: Yhteisön politiikka

VI osasto: Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt

1 luku: Kilpailusäännöt

1 jakso: Yrityksiin sovellettavat säännöt

83 artikla

87 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht)

87 artikla - ETY:n perustamissopimus

83 artikla

1. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan aiheelliset asetukset ja direktiivit 81 ja 82 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden soveltamiseksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten tavoitteena on erityisesti:

a) ottamalla käyttöön sakot ja uhkasakot varmistaa, että 81 artiklan 1 kohdassa ja 82 artiklassa tarkoitettuja kieltoja noudatetaan;

b) vahvistaa 81 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen huomioon yhtäältä tarve turvata tehokas valvonta ja toisaalta tarve yksinkertaistaa hallintoa niin paljon kuin mahdollista;

c) täsmentää tarvittaessa 81 ja 82 artiklan määräysten soveltamisala elinkeinoelämän eri aloilla;

d) määritellä komission ja yhteisön tuomioistuimen tehtävänjako tämän kohdan määräysten soveltamisessa;

e) määritellä kansallisen lainsäädännön suhde yhtäältä tämän jakson määräyksiin ja toisaalta tämän artiklan nojalla annettuihin säännöksiin.