11997E286

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam) - Kuudes osa: Yleiset määräykset ja loppumääräykset - 286 artikla

Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0294 - Konsolidoitu toisinto


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)

286 artikla

1. Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettuja yhteisön säädöksiä sovelletaan tällä sopimuksella tai tämän sopimuksen nojalla perustettuihin toimielimiin ja elimiin 1 päivästä tammikuuta 1999.

2. Neuvosto perustaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen 1 kohdassa tarkoitettuun päivämäärään mennessä näiden yhteisön säädösten soveltamista yhteisön toimielimiin ja elimiin valvovan riippumattoman valvontaelimen sekä antaa tarvittaessa muut aiheelliset säännökset.