11997E018

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam) - Toinen osa: Unionin kansalaisuus - 18 artikla - 8 a artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht)

Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0186 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0011 - Konsolidoitu toisinto


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)

18 artikla

1. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei tässä sopimuksessa määrätyistä tai sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu.

2. Neuvosto voi antaa säännöksiä 1 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käyttämisen helpottamiseksi; jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, neuvosto tekee ratkaisunsa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Neuvosto tekee ratkaisunsa kaikissa tässä tarkoitetuissa menettelyissä yksimielisesti.