11997E014

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam) - Ensimmäinen osa: Periaatteet - 14 artikla - 7 a artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht)

Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0185 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0010 - Konsolidoitu toisinto


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)

14 artikla

1. Yhteisö hyväksyy toimenpiteet, joiden tarkoituksena on toteuttaa sisämarkkinat asteittain 31 päivänä joulukuuta 1992 päättyvän kauden kuluessa tämän artiklan, 15 ja 26 artiklan, 47 artiklan 2 kohdan sekä 49, 80, 93 ja 95 artiklan mukaisesti, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen muiden määräysten soveltamista.

2. Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

3. Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ne suuntaviivat ja edellytykset, jotka ovat tarpeen tasapainoisen edistymisen takaamiseksi kaikilla kyseisillä aloilla.