11994N/TXT

Asiakirja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu , Sisältö

Virallinen lehti nro C 241 , 29/08/1994 s. 0009 - 0404


SOPIMUS Belgian kuningaskunnan,

Tanskan kuningaskunnan,

Saksan liittotasavallan,

Helleenien tasavallan,

Espanjan kuningaskunnan,

Ranskan tasavallan,

Irlannin,

Italian tasavallan,

Luxemburgin suurherttuakunnan,

Alankomaiden kuningaskunnan,

Portugalin tasavallan,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Norjan kuningaskunnan,

Itävallan tasavallan,

Suomen tasavallan,

Ruotsin kuningaskunnan,

välillä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA NORJAN KUNINGAS,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA RUOTSIN KUNINGAS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR, jotka

HALUAVAT yksimielisesti jatkaa niiden sopimusten tavoitteiden toteuttamista, joihin Euroopan unioni perustuu,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa jo luodulle perustalle Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton rakentamista näiden sopimusten hengessä,

KATSOVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen O artiklassa Euroopan valtioille annetaan mahdollisuus tulla unionin jäseniksi,

KATSOVAT, että Norjan kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta ovat hakeneet unionin jäsenyyttä,

KATSOVAT, että saatuaan komission lausunnon ja Euroopan parlamentin suostumuksen Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut puoltavansa näiden valtioiden jäsenyyttä,

OVAT PÄÄTTÄNEET vahvistaa yhteisellä sopimuksella liittymisehdot ja liittymisen vuoksi niihin sopimuksiin tehtävät mukautukset, joihin Euroopan unioni perustuu, ja ovat tätä varten nimittäneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

pääministeri Jean-Luc DEHAENEn,

ulkoasiainministeri Willy CLAESin,

suurlähettiläs,

Belgian Euroopan Unionissa olevan pysyvän edustajan Ph. de SCHOUTHEETE de TERVARENTin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

pääministeri Poul Nyrup RASMUSSENin,

ulkoasiainministeri Niels Helveg PETERSENin,

suurlähettiläs,

Tanskan Euroopan Unionissa olevan pysyvän edustajan Gunnar RIBERHOLDTin;

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

liittokansleri Helmut KOHLin,

liittotasavallan ulkoasiainministerin, varaliittokansleri Klaus KINKELin,

suurlähettiläs,

Saksan liittotasavallan Euroopan Unionissa olevan pysyvän edustajan Dietrich von KYAWin;

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Andreas PAPANDREOUn,

ulkoasiainministeri Karolus PAPOULIASin,

varaulkoasiainministeri Theodoros PANGALOSin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

pääministeri Felipe GONZÁLEZ MÁRQUEZin,

ulkoasiainministeri Javier SOLANA MADARIAGAn,

suhteita Euroopan yhteisöihin hoitavan valtiosihteerin Carlos WESTENDORP Y CABEZAn;

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Edouard BALLADURin,

ulkoasiainministeri Alain JUPPÉn,

Eurooppa-asioista vastaavan ministerin Alain LAMASSOUREn,

suurlähettiläs,

Raskan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan Pierre de BOISSIEUn;

IRLANNIN PRESIDENTTI,

pääministeri Albert REYNOLDSin,

varapääministeri ja ulkoasiainministeri Dick SPRINGin,

suurlähettiläs,

Irlannin Euroopan Unionissa olevan pysyvän edustajan Padraic McKERNANin;

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Silvio BERLUSCONIn,

ulkoasiainministeri Antonio MARTINOn,

ulkoasiainministeriön valtiosihteerin Livio CAPUTOn;

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

pääministeri Jacques SANTERin,

varapääministeri, ulkoasiainministeri Jacques F. POOSin,

suurlähettiläs,

Luxemburgin Euroopan Unionissa olevan pysyvän edustajan Jean-Jacques KASELin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

pääministeri R. F. M. LUBBERSin,

ulkoasiainministeri P. H. KOOIJMANSin,

suurlähettiläs,

Alankomaiden Euroopan Unionissa olevan pysyvän edustajan B. R. BOTin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA NORJAN KUNINGAS,

pääministeri Gro HARLEM BRUNDTLANDin,

ulkoasiainministeri Bjørn TORE GODALin,

kauppaministeri, merenkulkuministeri Grete KNUDSENin,

neuvotteluvaltuuskunnan johtajan Eivinn BERGin;

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

liittokansleri Franz VRANITZKYn,

liittotasavallan ulkoasiainministerin Alois MOCKin,

liittokanslerin viraston pääjohtajan Ulrich STACHERin,

suurlähettiläs,

Itävallan Euroopan yhteisöissä olevan edustuston päällikön Manfred SCHEICHin;

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Aníbal CAVACO SILVAn,

ulkoasiainministeri José DURÃO BARROSOn,

Eurooppa-asioiden valtiosihteerin Vítor MARTINSin;

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Esko AHON,

ulkomaankauppaministeri Pertti SALOLAISEN,

ulkoasiainministeri Heikki HAAVISTON,

ulkoasiainministeriön valtiosihteerin Veli SUNDBÄCKIN;

HÄNEN MAJESTEETTINSA RUOTSIN KUNINGAS,

pääministeri Carl BILDTin,

ulkoasiainministeri Margaretha af UGGLASin,

Eurooppa-asioiden ja ulkomaankaupan ministerin Ulf DINKELSPIELin,

Eurooppa-asioiden ja ulkomaankaupan alivaltiosihteerin Frank BELFRAGEn;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

pääministeri The Rt. Hon. John MAJORin,

ulko- ja kansainyhteisöasiainministeri The Rt. Hon. Douglas HURDin,

ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriön valtiosihteerin David HEATHCOAT-AMORYn;

JOTKA vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1. Norjan kuningaskunnasta, Itävallan tasavallasta, Suomen tasavallasta ja Ruotsin kuningaskunnasta tulee Euroopan unionin jäseniä sekä niiden sopimusten sopimuspuolia, joihin unioni perustuu, sellaisina kuin kyseiset sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä.

2. Liittymisehdot ja liittymisen vuoksi niihin sopimuksiin tehtävät mukautukset, joihin unioni perustuu, ovat tähän sopimukseen liitetyssä asiakirjassa. Kyseisen asiakirjan määräykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

3. Jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä unionin toimielinten valtuuksia ja toimivaltaa koskevia määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa sovelletaan tähän sopimukseen.

2 artikla

1. Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.

2. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu kyseiseen päivään mennessä.

Jos kaikki 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valtiot eivät ole kuitenkaan tallettaneet ratifioimiskirjaansa määräaikaan mennessä, sopimus tulee voimaan niiden valtioiden osalta, jotka ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa. Tässä tapauksessa Euroopan unionin neuvosto päättää välittömästi ja yksimielisesti tämän sopimuksen 3 artiklaan sekä liittymisasiakirjan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 ja 176 artiklaan, kyseisen asiakirjan liitteeseen I sekä siihen liitettyihin pöytäkirjoihin N:o 1 ja N:o 6 tilanteen vuoksi tehtävistä mukautuksista; se voi samoin yksimielisesti julistaa rauenneiksi ne edellä mainitun asiakirjan, mukaan lukien sen liitteet ja pöytäkirjat, määräykset, joissa nimenomaisesti viitataan liittymis- ja ratifioimiskirjansa tallettamatta jättäneeseen valtioon, taikka mukauttaa nämä määräykset.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, unionin toimielimet voivat ennen liittymistä toteuttaa liittymisasiakirjan 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131 artiklassa, 142 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa, 145, 148, 149, 150, 151 ja 169 artiklassa sekä pöytäkirjassa N:o 9 olevassa 11 artiklan 6 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Nämä toimenpiteet tulevat voimaan vasta tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että se tulee voimaan.

3 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden toisintojen ollessa yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

ÓÅ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõíèÞêç.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe à lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Arna dhéanamh in Corfú ar an ceathrú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha ceathair.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Utferdiget på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

>VIITTAUS FILMIIN>

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

>VIITTAUS FILMIIN>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS FILMIIN>

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>VIITTAUS FILMIIN>

Por Su Majestad el Rey de España

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le Président de la République française

>VIITTAUS FILMIIN>

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

Per il Presidente della Repubblica italiana

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

>VIITTAUS FILMIIN>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>VIITTAUS FILMIIN>

For Hans Majestet Konget av Norge

>VIITTAUS FILMIIN>

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

>VIITTAUS FILMIIN>

Pelo Presidente da República Portuguesa

>VIITTAUS FILMIIN>

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

>VIITTAUS FILMIIN>

För Hans Majestät Konungen av Sverige

>VIITTAUS FILMIIN>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

ASIAKIRJA Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

ENSIMMÄINEN OSA PERIAATTEET

1 artikla

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan ilmaisulla:

- «alkuperäiset sopimukset»:

- Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta («EHTY:n perustamissopimus»), Euroopan yhteisön perustamissopimusta («EY:n perustamissopimus») ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta («Euratomin perustamissopimus»), sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen tätä liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla,

- sopimusta Euroopan unionista («EU-sopimus»),

- «nykyiset jäsenvaltiot» Belgian kuningaskuntaa, Tanskan kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Helleenien tasavaltaa, Espanjan kuningaskuntaa, Ranskan tasavaltaa, Irlantia, Italian tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa, Alankomaiden kuningaskuntaa, Portugalin tasavaltaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa,

- «unioni» Euroopan unionia sellaisena kuin se on perustettuna EU-sopimuksella,

- «yhteisö» tapauksen mukaan yhtä tai useampaa ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua yhteisöä,

- «uudet jäsenvaltiot» Norjan kuningaskuntaa, Itävallan tasavaltaa, Suomen tasavaltaa ja Ruotsin kuningaskuntaa,

- «toimielimet» alkuperäisillä sopimuksilla perustettuja toimielimiä.

2 artikla

Alkuperäisten sopimusten määräykset sekä toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat uusia jäsenvaltioita liittymisestä alkaen, ja niitä sovelletaan näissä valtioissa kyseisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

3 artikla

Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat niiden oikeus- ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen, jotka liittyvät erottamattomasti EU-sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen:

- liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin, jotka liittymisajankohtana ovat avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten, sekä niihin yleissopimuksiin tai asiakirjoihin, jotka neuvosto on laatinut EU-sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille;

- ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt, kuten ne, jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymiseen mennessä jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi.

4 artikla

1. Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin. Ne sitoutuvat liittymisestä alkaen liittymään kaikkiin nykyisten jäsenvaltioiden muihin sopimuksiin, jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin.

2. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat liittymään EY:n perustamissopimuksen 220 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin, jotka liittyvät erottamattomasti EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen, sekä niihin pöytäkirjoihin yhteisön tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana, jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet, ja tätä varten ne sitoutuvat aloittamaan neuvottelut nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tehdäkseen niihin tarpeelliset mukautukset.

3. Uudet jäsenvaltiot ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien, yhteisöjä tai unionia koskevien julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen; tästä seuraa, että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista, päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet.

5 artikla

1. Sopimukset ja yleissopimukset, jotka jokin yhteisöistä on tehnyt yhden tai useamman kolmannen valtion, kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa, sitovat uusia jäsenvaltioita alkuperäisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

2. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin, jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä jokin yhteisöistä ovat tehneet yhdessä, ja kyseisten valtioiden tekemiin, näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin. Yhteisö ja nykyiset jäsenvaltiot auttavat unionissa uusia jäsenvaltioita tämän suhteen.

3. Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla ja siinä määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin, 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin.

4. Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolina jokin yhteisöistä tai muut jäsenvaltiot myös ovat, niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin.

6 artikla

EY:n perustamissopimuksen 234 artiklaa ja Euratomin perustamissopimuksen 105 ja 106 artiklaa sovelletaan uusien jäsenvaltioiden osalta ennen niiden liittymistä tehtyihin valtiosopimuksiin ja sopimuksiin.

7 artikla

Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, sen määräyksiä ei saa olla väliaikaisesti soveltamatta, muuttaa tai kumota muutoin kuin alkuperäisten sopimusten tarkistamista koskevalla menettelyllä, josta määrätään kyseisissä sopimuksissa.

8 artikla

Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne, joihin tässä asiakirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät, säilyy ennallaan; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen.

9 artikla

Tämän asiakirjan määräyksillä, joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa, että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä, on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä, ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä.

10 artikla

Tässä asiakirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä alkuperäisten sopimusten ja toimielinten antamien säädösten soveltamista.

TOINEN OSA SOPIMUSTEN MUKAUTUKSET I OSASTO INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET 1 LUKU Euroopan parlamentti

11 artikla

Korvataan päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 2 artikla seuraavasti:

«2 artikla

Kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrät ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

».

2 LUKU Neuvosto

12 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 27 artiklan toinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 146 artiklan toinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 116 artiklan toinen kohta seuraavasti:

«Kukin neuvoston jäsenvaltio huolehtii vuorollaan puheenjohtajan tehtävästä kuuden kuukauden ajan neuvoston yksimielisesti päättämässä järjestyksessä.».

13 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 28 artikla seuraavasti:

«28 artikla

Jos komissio kuulee neuvostoa, neuvosto käsittelee asian ilman, että sen tarvitsee äänestää. Käsittelyä koskevat pöytäkirjat toimitetaan komissiolle.

Jos tämän sopimuksen mukaan edellytyksenä on neuvoston puoltava lausunto, lausunto katsotaan puoltavaksi, kun komission ehdotus hyväksytään:

- jäsenvaltioiden edustajien ehdottomalla enemmistöllä, johon sisältyy kahden sellaisen jäsenvaltion edustajien äänet, joista kumpikin tuottaa vähintään yhden kymmenesosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta, tai

- jos äänet jakautuvat tasan ja jos komissio pysyy ehdotuksessaan toisen käsittelyn jälkeen, kolmen sellaisen jäsenvaltion edustajien äänin, joista kukin tuottaa vähintään yhden kymmenesosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta.

Jos tämän sopimuksen mukaan edellytyksenä on yksimielinen päätös tai yksimielinen puoltava lausunto, päätös tai puoltava lausunto on asianmukaisesti annettu, jos kaikki neuvoston jäsenet äänestävät asian puolesta. Sovellettaessa tämän perustamissopimuksen 21, 32, 32 a, 45 b ja 78 h artiklaa sekä yhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 16 artiklaa, 20 artiklan kolmatta kohtaa, 28 artiklan viidettä kohtaa ja 44 artiklaa henkilökohtaisesti tai edustettuina läsnä olevien jäsenten pidättyminen äänestämästä ei kuitenkaan estä neuvostoa tekemästä ratkaisua, jonka edellytyksenä on yksimielisyys.

Muut kuin ne neuvoston päätökset, joiden edellytyksenä on määräenemmistö tai yksimielisyys, tehdään neuvoston jäsenten enemmistöllä; enemmistönä pidetään jäsenvaltioiden edustajien ehdotonta enemmistöä, johon sisältyy kahden sellaisen jäsenvaltion edustajien äänet, joista kumpikin tuottaa vähintään yhden kymmenesosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta. Sovellettaessa tämän sopimuksen 45 b, 78 ja 78 b artiklaa, joissa edellytyksenä on määräenemmistö, neuvoston jäsenten äänet painotetaan kuitenkin seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Ratkaisun edellytyksenä on vähintään 64 ääntä, jotka edustavat ainakin yhtätoista asian puolesta äänestävää jäsentä.

Neuvoston jäsen voi äänestyksessä edustaa vain yhtä muuta jäsentä.

Neuvosto on yhteydessä jäsenvaltioihin puheenjohtajansa välityksellä.

Neuvoston ratkaisut julkaistaan sen määräämällä tavalla.»

14 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

«Ehdotukset näiksi muutoksiksi tekee komissio yhdessä neuvoston kanssa, joka päättää asiasta jäsentensä kolmentoista kuudennestoistaosan enemmistöllä, ja ne saatetaan yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi lausuntoa varten. Yhteisön tuomioistuimella on asiassa täysi toimivalta oikeudellisten ja tosiasiallisten tekijöiden arvioimiseksi. Jos yhteisön tuomioistuin käsittelyn jälkeen toteaa ehdotusten olevan sopusoinnussa edellisen kohdan kanssa, ne annetaan Euroopan parlamentille ja ne tulevat voimaan, jos Euroopan parlamentti hyväksyy ne kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä ja Euroopan parlamentin jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.».

15 artikla

1. Korvataan EY:n perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklan 2 kohta seuraavasti:

«2. Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Neuvoston ratkaisun edellytyksenä on vähintään:

- 64 ääntä, jos ratkaisu tämän sopimuksen mukaan on tehtävä komission ehdotuksesta,

- muissa tapauksissa 64 ääntä, jotka edustavat ainakin yhtätoista asian puolesta äänestävää jäsentä.».

2. Korvataan EU-sopimuksen J.3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

«Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä edellisen alakohdan mukaisesti on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla, ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 64 ääntä, jotka edustavat ainakin yhtätoista asian puolesta äänestävää jäsentä.».

3. Korvataan EU-sopimuksen K.4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

«Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla, ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 64 ääntä, jotka edustavat yhtätoista asian puolesta äänestävää jäsentä.».

4. Korvataan EY:n perustamissopimuksen liitteenä olevan sosiaalipolitiikasta tehdyn pöytäkirjan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

«Poiketen siitä, mitä sopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätään, neuvoston tämän pöytäkirjan nojalla antamat säädökset, joiden antaminen edellyttää määräenemmistöä, katsotaan annetuiksi, jos niiden puolesta on annettu vähintään 54 ääntä.».

3 LUKU Komissio

16 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta, EY:n perustamissopimuksen 157 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja Euratomin perustamissopimuksen 126 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

«1. Komissiossa on 21 jäsentä, jotka valitaan heidän yleisen pätevyytensä perusteella ja joiden riippumattomuus on kiistaton.».

4 LUKU Yhteisön tuomioistuin

17 artikla

1. Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 artiklan ensimmäinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 165 artiklan ensimmäinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

«Yhteisön tuomioistuimessa on 17 tuomaria.».

2. Korvataan neuvoston päätöksen (88/591/EHTY/ETY/Euratom) 2 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

«Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on 16 tuomaria.».

18 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 artiklan toinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 165 artiklan toinen kohta, Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan toinen kohta sekä EHTY:n tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 18 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

«Yhteisön tuomioistuin kokoontuu täysistunnossa. Se voi kuitenkin perustaa keskuudestaan kolmen, viiden tai seitsemän tuomarin jaostoja käsitelläkseen tiettyjä valmistelevia tehtäviä tai ratkaistakseen tietynlaisia asioita sen mukaan kuin siitä erikseen määrätään.»

19 artikla

Korvataan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 18 artiklan toinen kohta, Euroopan yhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 15 artikla, Euroopan atomienergiayhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 15 artikla seuraavasti:

«Yhteisön tuomioistuimen päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu pariton määrä sen jäsenistä. Tuomioistuimen täysistunnossa tekemät päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu yhdeksän tuomaria. Kolmen tai viiden tuomarin jaostojen päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria. Seitsemän tuomarin jaostojen päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria. Jos jonkin jaoston tuomari on estynyt, toisen jaoston tuomari voidaan kutsua osallistumaan asian käsittelyyn työjärjestyksessä määrätyin edellytyksin.»

20 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 a artiklan ensimmäinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan ensimmäinen kohta sekä Euratomin perustamissopimuksen 138 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

«Yhteisön tuomioistuinta avustaa kahdeksan julkisasiamiestä.».

21 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 b artiklan toinen ja kolmas kohta, EY:n perustamissopimuksen 167 artiklan toinen ja kolmas kohta sekä Euratomin perustamissopimuksen 139 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

«Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin yhdeksää ja vuoroin kahdeksaa tuomaria.

Osa julkisasiamiehistä vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee joka kerran neljää julkisasiamiestä.».

5 LUKU Tilintarkastustuomioistuin

22 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 45 b artiklan 1 kohta, EY:n perustamissopimuksen 188 b artiklan 1 kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 160 b artiklan 1 kohta seuraavasti:

«1. Tilintarkastustuomioistuimessa on 16 jäsentä.».

6 LUKU Talous- ja sosiaalikomitea

23 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 194 artiklan ensimmäinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 166 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

«Talous- ja sosiaalikomitean jäsenten määrä on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

».

7 LUKU Alueiden komitea

24 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 198 a artiklan toinen kohta seuraavasti:

«Alueiden komitean jäsenten määrä on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

».

8 LUKU EHTY:n neuvoa-antava komitea

25 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 18 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

«Perustetaan komission yhteyteen neuvoa-antava komitea. Siinä on vähintään 87 ja enintään 111 jäsentä ja siihen kuuluu yhtä monta tuottajien, työntekijöiden sekä käyttäjien ja kaupan edustajaa.».

9 LUKU Tieteellis-tekninen komitea

26 artikla

Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

«2. Komiteassa on 39 jäsentä, jotka neuvosto nimeää komissiota kuultuaan.».

II OSASTO MUUT MUKAUTUKSET

27 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 227 artiklan 1 kohta seuraavasti:

«1. Tätä sopimusta sovelletaan Belgian kuningaskuntaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Irlantiin, Italian tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Norjan kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Suomen tasavaltaan, Ruotsin kuningaskuntaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan.»

28 artikla

Lisätään EY:n perustamissopimuksen 227 artiklan 5 kohdan d alakohdaksi, EHTY:n perustamissopimuksen 79 artiklan d alakohdaksi ja Euratomin perustamissopimuksen 198 artiklan e alakohdaksi seuraava:

«Tätä sopimusta ei sovelleta Ahvenanmaahan. Suomen hallitus voi kuitenkin ilmoittaa tämän sopimuksen ratifioinnin yhteydessä Italian tasavallan hallituksen huostaan talletettavalla julistuksella, että sopimusta sovelletaan myös Ahvenanmaahan Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan Euroopan unioniin liittymisestä tehtyyn sopimukseen liittyvän pöytäkirjan N:o 2 määräysten mukaisesti. Italian tasavallan hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen tällaisesta julistuksesta jäsenvaltioille.».

KOLMAS OSA TOIMIELINTEN ANTAMIA SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT MUKAUTUKSET

29 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä I luetellut säädökset mukautetaan siten kuin siitä määrätään kyseisessä liitteessä.

30 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä II lueteltujen säädösten mukautukset, jotka ovat tarpeen liittymisen vuoksi, laaditaan kyseisessä liitteessä lueteltujen suuntaviivojen mukaisesti sekä 169 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja siinä määrätyin edellytyksin.

NELJÄS OSA SIIRTYMÄTOIMENPITEET I OSASTO INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

31 artikla

1. Kahden ensimmäisen liittymistä seuraavan vuoden aikana kukin uusi jäsenvaltio järjestää välittömät, yleiset vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamenttiin tämän asiakirjan 11 artiklassa vahvistettu määrä niiden kansojen edustajia edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen määräysten mukaisesti.

2. Liittymisestä siihen asti, kun kulloisetkin 1 kohdassa tarkoitetut vaalit on pidetty, uusien jäsenvaltioiden kansanedustuslaitokset nimeävät omasta keskuudestaan uusien jäsenvaltioiden kansoja edustavat jäsenet Euroopan parlamenttiin kussakin noista valtioista vahvistettua menettelyä noudattaen.

3. Kukin uusista jäsenvaltioista voi kuitenkin niin päättäessään järjestää vaalit edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin liittymissopimuksen allekirjoittamisen ja voimaantulon välisenä aikana tähän asiakirjaan liitetyn pöytäkirjan N:o 8 mukaisesti.

4. Edellä olevan 1 tai 3 kohdan mukaisesti valittujen edustajien toimikausi päättyy samaan aikaan kuin viisivuotiskaudeksi 1994-1999 nykyisissä jäsenvaltioissa valittujen edustajien toimikausi.

II OSASTO NORJAA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus I jakso Vaatimukset ja ympäristö

32 artikla

1. Liitteessä III tarkoitettuja säännöksiä ei kyseisen liitteen mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin sovelleta Norjaan neljän vuoden ajan liittymispäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tarkastellaan uudelleen kyseisen jakson aikana EY:n menettelyjen mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin samoin edellytyksin kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä tarkoitetun tarkastelun tuloksia.

II jakso Sekalaista

33 artikla

Norjan kuningaskunta voi jatkaa kolmen vuoden ajan liittymispäivästä nykyisin voimassa olevan kansallisen raakapuun luokittelujärjestelmänsä soveltamista, mikäli sen siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät hallinnolliset järjestelyt eivät ole ristiriidassa yhteisön sisämarkkinalainsäädännön tai kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevan lainsäädännön kanssa ja erityisesti raakapuun luokittelua koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 68/89/ETY 6 artiklan kanssa.

Samana aikana direktiiviä 68/89/ETY tarkastellaan uudelleen EY:n perustamissopimuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

2 LUKU Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus

34 artikla

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Norjan kuningaskunta saa pitää voimassa voimassaolevan vapaa-ajan asuntoja koskevan lainsäädäntönsä viiden vuoden ajan liittymispäivästä.

35 artikla

Norjan kuningaskunta saa jatkaa kolmen vuoden ajan liittymispäivästä rajoitusten soveltamista, jotka koskevat muiden kuin Norjan kansalaisten oikeutta omistaa kalastusaluksia.

3 LUKU Kalastus I jakso Yleiset määräykset

36 artikla

1. Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tämän asiakirjan määräyksiä sovelletaan kalatalousalalla.

2. Kalastustuotteisiin sovelletaan 148 ja 149 artiklaa.

II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö

37 artikla

Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tässä jaksossa määrättyä vesille pääsyä koskevaa järjestelmää sovelletaan siirtymäkautena, jonka päättymisajankohta on yhteisön kalastuslupajärjestelmän täytäntöönpanopäivämäärä ja joka ei missään tapauksessa ole myöhäisempi kuin yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymispäivä.

I alajakso Norjan alukset

38 artikla

Tässä alajaksossa määritelty järjestelmä koskee Norjan lipun alla purjehtivien ja norjalaisessa satamassa rekisteröityjen kalastusalusten, jäljempänä «Norjan alukset», pääsyä nykyisten jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluville vesille, jotta kyseiset alukset voitaisiin sisällyttää asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettuun yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmään.

Liittymispäivästä alkaen kyseisellä vesille pääsyä koskevalla järjestelyllä varmistetaan, että Norja säilyttää 44 artiklassa määrätyt kalastusmahdollisuudet.

39 artikla

1. Siihen asti, kun Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan 156 - 165 artiklassa ja 347 - 352 artiklassa määrätyt erityisjärjestelyt yhdennetään asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettua yhteisön kalastuspolitiikkaa koskeviin yleisiin sääntöihin, ainoastaan 441 liitteessä IV, jäljempänä «perusluettelo», luetellun Norjan aluksen voidaan sallia harjoittavan kalastustoimintaa ICES-alueilla V b, VI ja VII. Liittymispäivän ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana alue, joka sijaitsee etelään viivalta 56° 30' pohjoista leveyttä, 12. läntisen pituusasteen itäpuolella ja pohjoiseen viivalta 50° 30' pohjoista leveyttä on suljettu muulta kalastukselta paitsi pitkäsiimakalastukselta.

2. Ainoastaan 165 perusluettelossa olevien vakioalusten, jotka harjoittavat pohjakalalajien pyyntiä, sallitaan kalastaa samanaikaisesti sillä edellytyksellä, että alukset on lueteltu komission antamassa kausiluettelossa.

3. «Vakioaluksella» tarkoitetaan alusta, jonka jarruteho on 511 kilowattia (kW). Muuntokertoimet niiden alusten osalta, joilla on jokin muu koneteho, ovat seuraavat:

- pienempi kuin 219 kW: 0,57,

- vähintään 219 kW, mutta alle 292 kW: 0,76,

- vähintään 292 kW, mutta alle 365 kW: 0,85,

- vähintään 365 kW, mutta alle 438 kW: 0,90,

- vähintään 438 kW, mutta alle 511 kW: 0,96,

- vähintään 511 kW, mutta alle 584 kW: 1,00,

- vähintään 584 kW, mutta alle 730 kW: 1,07,

- vähintään 730 kW, mutta korkeintaan 876 kW: 1,11,

- suurempi kuin 876 kW: 2,25,

- pitkäsiima-alukset: 1,00,

- pitkäsiima-alukset, joissa on automaattinen syötityslaite tai mekaaninen siimannostolaite: 2,00.

4. Ainoastaan 60 aluksen sallitaan kalastaa samanaikaisesti pelagisia lajeja 1 päivän joulukuuta ja 31 päivän toukokuuta välisenä aikana, ja 30 aluksen 1 päivän kesäkuuta ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana.

5. Jos perusluetteloon tehdään tarkistuksia, jotka johtuvat aluksen käytöstä poistamisesta ylivoimaisen esteen vuoksi ennen liittymistä, ne annetaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1995 asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Nämä tarkistukset eivät saa vaikuttaa alusten lukumäärään tai niiden jakautumiseen eri luokkiin eikä niillä saa lisätä minkään luokan kokonaisvetoisuutta tai -tehoa. Muita aluksia korvaamaan tarkoitetut Norjan alukset voidaan valita ainoastaan liitteessä V olevassa luettelossa lueteltujen alusten joukosta.

6. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen vakioalusten lukumäärää voidaan korottaa kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen sen mukaan, kuinka asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklassa tarkoitettujen kalastuksen määrän rajoitusten piiriin kuuluviin kalakantoihin Norjalle myönnetyt kalastusmahdollisuudet kokonaisuutena kehittyvät.

7. Sitä mukaa, kun perusluettelossa tarkoitetut alukset liittymisen jälkeen poistetaan käytöstä tai romutetaan ja otetaan pois perusluettelosta, ne voidaan korvata samaan luokkaan kuuluvilla aluksilla, joiden koneteho ei ylitä luettelosta poistettujen alusten konetehoa.

Edellisessä alakohdassa tarkoitetut korvaamista koskevat edellytykset ovat voimassa vain siltä osin kuin nykyisten jäsenvaltioiden laivaston kapasiteettia ei lisätä Atlantilla sijaitsevilla yhteisön vesillä.

8. Säädökset, joilla on tarkoitus varmistaa, että toimijat noudattavat määrättyjä sääntöjä, mukaan lukien säädökset, joissa säädetään mahdollisuudesta kieltää kyseistä alusta kalastamasta tiettynä aikana, annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

40 artikla

1. Sen jälkeen, kun Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan 156 - 165 artiklassa ja 347 - 352 artiklassa määrätyt erityisjärjestelyt on sisällytetty asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettua yhteisön kalastuspolitiikkaa koskeviin yleisiin sääntöihin, ja siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Norjan alusten sallitaan harjoittaa kalastustoimintaa 39 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla vesillä edellytyksillä, jotka neuvosto vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa määrättyä vesillepääsyä säädellään samalla tavalla kuin järjestelmässä, jota sovelletaan nykyisen unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin, jäljempänä «nykyisen unionin alukset», yhteisön vesillä 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella.

41 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Norjan aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla II a, III a (Skagerrak) (1) ja IV samoin edellytyksin, kuin ne joita sovelletaan välittömästi ennen tämän asiakirjan voimaantuloa ja joista on säädetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 3691/93 asiaa koskevissa säännöksissä.

42 artikla

Yksityiskohtaiset tekniset säännöt, jotka ovat tarpeen 39, 40 ja 41 artiklan soveltamisen varmistamiseksi, annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

43 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Norjan aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Ruotsin suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueella III a (Skagerrak) samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

44 artikla

1. Norjalle myönnettävä osuus yhteisön kalastusmahdollisuuksista pyyntirajoitusten alaisten kalavarojen osalta vahvistetaan lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Norjalle myönnetyt yhteisön kalastusmahdollisuudet vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ensimmäisen kerran 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä.

3. Norjalle myönnettävät määrät sellaisten lajien osalta, joiden hyödyntämiseen ei liity pyyntirajoituksia tai jotka ovat TAC-järjestelyn alaisia, mutta joita ei ole jaettu kiintiöihin nykyisen unionin jäsenvaltioiden kesken, vahvistetaan kiinteämääräisinä lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

4. Yhteisön kalastuslupajärjestelmän soveltamiseen saakka nykyisen yhteisön vesillä Norjan alusten pyyntiponnistus säännöstelyn ja myönnettyjen kiintiöiden piiriin kuulumattomien lajien osalta ei saa ylittää välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa saavutettuja tasoja.

II alajakso Nykyisen unionin alukset

45 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, kaikki säännökset, jotka koskevat nykyisen unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten harjoittamaa kalastustoimintaa Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella, ovat samat kuin ne säännökset, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

46 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, nykyisen unionin aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla III a ja IV samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

47 artikla

1. Nykyiselle unionille myönnettävä osuus yhteisön kalastusmahdollisuuksista Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä muiden kuin unionin ja Norjan nykyisin yhteisesti hallitsemien ja pyyntirajoitusten alaisten kalavarojen osalta vahvistetaan lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Nykyiselle unionille myönnetyt kalastusmahdollisuudet vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ensimmäisen kerran 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä.

3. Nykyiselle unionille Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä myönnettävät määrät sellaisten lajien osalta, joiden hyödyntämiseen ei liity pyyntirajoituksia, vahvistetaan kiinteämääräisinä lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

4. Yhteisön kalastuslupajärjestelmän soveltamiseen asti nykyisen unionin alusten pyyntiponnistukset Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä sääntelyn ja myönnettyjen kiintiöiden piiriin kuulumattomien lajien osalta eivät saa ylittää välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa saavutettuja tasoja.

III alajakso Muut määräykset

48 artikla

1. Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, edellytykset, joilla Norja saa kalastaa 44 ja 47 artiklassa myönnettyjä määriä nykyisen yhteisön vesillä ja vastaavasti nykyinen unioni Norjan vesillä, mukaan lukien maantieteelliset puitteet ja perinteiset kalastustavat, ovat samat kuin ne, joita sovellettiin välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

2. Kyseiset edellytykset vahvistetaan vuosittain, ja ensimmäisen kerran 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

49 artikla

Norjalla on lupa 30 päivään kesäkuuta 1998 asti vahvistaa kalastuksen määrän tasot pyyntirajoitusten muodossa yksinomaan sen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella sijaitsevien kalavarojen osalta, lukuun ottamatta makrillia.

Kyseisten kalavarojen hoidon sisällyttäminen yhteiseen kalastuspolitiikkaan mainitun ajankohdan jälkeen perustuu olemassa olevalle hoitojärjestelmälle, kuten on esitetty yhteisessä julistuksessa 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella olevien vesien kalavarojen hoidosta.

50 artikla

1. Välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa sovellettavat tekniset toimenpiteet pidetään voimassa yhden vuoden ajan liittymispäivästä kaikkien unionin alusten suhteen Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

2. Norjan toimivaltaisilla viranomaisilla on lupa kolmen vuoden ajan liittymispäivästä toteuttaa Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella kaikkiin asianomaisiin aluksiin sovellettavia toimenpiteitä tietyntyyppisen kalastuksen kieltämiseksi tilapäisesti biologisesti herkillä alueilla kalakannan suojelemiseksi.

3. Kaikkien unionin alusten, jotka kalastavat Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, on Norjan vesillä pidettävä kolmena vuotena kaikki saaliit aluksessa.

4. Unionin alusten, jotka kalastavat Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, on Norjan vesillä pidettävä kolmena vuotena aluksissa sellaisten lajien saaliit, jotka ovat pyyntirajoitusten alaisia ja joiden osalta kalastuskausi on suljettu.

5. Ennen 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen siirtymäkausien päättymistä neuvosto päättää tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 3760/92 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisistä toimenpiteistä, joita sovelletaan Norjan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä kaikkiin unionin aluksiin olemassa olevien toimenpiteiden säilyttämiseksi tai kehittämiseksi.

51 artikla

Norja saa säilyttää kansalliset valvontatoimenpiteet, jotka ovat olemassa välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa ja soveltaa niitä kaikkiin unionin aluksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 säännösten soveltamista:

- kolmen vuoden ajan liittymispäivästä niillä sen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, jotka sijaitsevat 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella;

- yhden vuoden ajan liittymispäivästä niillä sen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, jotka sijaitsevat 62. pohjoisen leveysasteen eteläpuolella.

Ennen kyseisten siirtymäkausien päättymistä, neuvosto päättää EY:n perustamissopimuksen 43 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen valvontatoimenpiteistä, joita sovelletaan Norjan suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä kaikkiin unionin aluksiin olemassa olevien toimenpiteiden säilyttämiseksi tai kehittämiseksi.

III jakso Ulkopuoliset kalavarat

52 artikla

1. Yhteisö hoitaa Norjan kuningaskunnan kolmansien maiden kanssa tekemiä kalastussopimuksia liittymisestä alkaen.

Kuitenkin 30 päivään kesäkuuta 1998 asti Norjan kuningaskunta vastaa Venäjän kanssa 15 päivänä lokakuuta 1976 tehdyn kahdenvälisiä kalastussuhteita koskevan sopimuksen hoidosta tiiviissä yhteistyössä komission kanssa.

2. Niihin Norjan kuningaskunnan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

3. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kalastusmahdollisuuksien säilyttämistä koskevat aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti, mukaan lukien mahdollisuus jatkaa tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

4. Jos Norja on saanut ennen liittymistä kalastusmahdollisuuksia olemassa olevien yhteisön kolmansien maiden, erityisesti Grönlannin, kanssa tekemien sopimusten nojalla, kyseiset mahdollisuudet säilytetään yhteisön periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien suhteellisen vakauden periaate.

IV jakso Kauppaa koskevat järjestelyt

53 artikla

1. Neljän vuoden ajan liittymispäivästä Norjasta tuleviin, muihin jäsenvaltioihin tarkoitettuihin lohi-, silli-, makrilli-, katkarapu-, kampasimpukka-, keisarihummeri-, punasimppu- ja taimenlähetyksiin sovelletaan kaupan valvontajärjestelmää.

2. Tässä järjestelmässä, jota komissio hoitaa, määrätään ohjeellisista enimmäismääristä, jotka mahdollistavat esteettömän kaupankäynnin kyseisiin enimmäismääriin saakka. Se perustuu alkuperämaan toimittamiin rahtiasiakirjoihin. Jos enimmäismäärät ylittyvät tai jos markkinoilla tapahtuu vakavia häiriöitä, komissio voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet yhteisön käytännön mukaisesti. Kyseiset toimenpiteet eivät missään tapauksessa saa olla ankarampia kuin tuontiin kolmansista maista sovellettavat toimenpiteet.

3. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä menettelyn tämän artiklan soveltamiseksi.

4 LUKU Ulkosuhteet, mukaan luettuna tulliliitto

54 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä VI lueteltuja säädöksiä sovelletaan Norjaan kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

55 artikla

Tämän liittymisasiakirjan 56 artiklassa tarkoitettu perustulli, jota käytetään yhdenmukaistettaessa asteittain yhteiseen tullitariffiin, on kunkin tuotteen osalta tulli, jota Norjan kuningaskunta tosiasiallisesti sovelsi 1 päivänä tammikuuta 1994.

56 artikla

Norjan kuningaskunta saa pitää voimassa kolmen vuoden ajan liittymisestä kolmansiin maihin sovellettavan tullitariffinsa liitteessä VII lueteltujen tuotteiden osalta.

Tänä aikana Norjan kuningaskunta vähentää sen perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välistä eroa seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1996 kukin perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välinen ero vähennetään 75 prosenttiin;

- 1 päivänä tammikuuta 1997 kukin perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välinen ero vähennetään 40 prosenttiin.

Norjan kuningaskunta soveltaa yhteistä tullitariffia täysin 1 päivästä tammikuuta 1998.

57 artikla

1. Norjan kuningaskunta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995:

a) kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevaa järjestelyä 20 päivältä joulukuuta 1973, sellaisena kuin se on muutettuna tai sen voimassaoloaikaa on pidennetty 31 päivänä heinäkuuta 1986, 31 päivänä heinäkuuta 1991, 9 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä pöytäkirjoilla, tai GATTin Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tuloksena syntynyttä tekstiilejä ja vaatetusalan tuotteita koskevaa sopimusta, jos viimeksi mainittu on voimassa liittymispäivänä;

b) yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

2. Yhteisö neuvottelee 1 kohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvistä pöytäkirjoista asianomaisten kolmansien maiden kanssa mukauttaakseen asianmukaisesti tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden yhteisöön suuntautuvan viennin määrälliset rajoitukset.

3. Jollei 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa toimenpiteet kyseisen tilanteen korjaamiseksi sekä tarvittavia siirtymäkauden mukautuksia koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisö soveltaa sopimuksia.

58 artikla

1. Norjan kuningaskunta voi avata 31 päivään joulukuuta 1999 asti vuosittaisen 21 000 tonnin tullittoman tariffikiintiön styreenille (CN-koodi 2902 50 00), jos kyseiset tavarat:

- lasketaan vapaaseen vaihdantaan Norjan alueella ja ne kulutetaan siellä tai jalostetaan siten, että niistä tulee yhteisön alkuperätuotteita, ja

- ovat edelleen tullivalvonnan alaisia loppukäyttöä koskevien yhteisön säännösten mukaisesti (neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista, 21 ja 82 artikla).

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan ainoastaan, jos vapaaseen vaihdantaan laskemista koskevan ilmoituksen tueksi esitetään asianomaisten norjalaisten viranomaisten antama lupa, jolla osoitetaan, että kyseiset tavarat kuuluvat 1 kohdan määräysten soveltamisalaan.

3. Komissio ja toimivaltaiset norjalaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisen tuotteen loppukulutus tai jalostus, jossa tuote saa yhteisön alkuperän, tapahtuu Norjan alueella.

59 artikla

1. Norjan kuningaskunta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 60 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

2. Kaikista mukautuksista laaditaan pöytäkirjat yhdessä sopimuspuolina olevien maiden kanssa, ja ne liitetään kyseisiin sopimuksiin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisestä alkaen.

60 artikla

Edellä olevaa 59 artiklaa sovelletaan:

- sopimuksiin, jotka on tehty Algerian, Andorran, Bulgarian, Egyptin, Islannin, Israelin, Jordanian, Kyproksen, Libanonin, Maltan, Marokon, Puolan, Romanian, Slovenian, Sveitsin, Syyrian, entisen T Osekin ja Slovakian liittotasavallan ja sen seuraajavaltioiden (T Osekin tasavallan ja Slovakian tasavallan), Tunisian, Turkin ja Unkarin kanssa, sekä muihin kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat yksinomaan EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden kauppaa;

- neljänteen AKT/ETY -yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 15 päivänä joulukuuta 1989;

- muihin vastaavanlaisiin sopimuksiin, jotka mahdollisesti tehdään ennen liittymistä.

61 artikla

Norjan kuningaskunta sanoo irti 1 päivästä tammikuuta 1995 muun muassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention ja vuonna 1992 Latvian, Liettuan ja Viron kanssa allekirjoitetut vapaakauppasopimukset.

62 artikla

Jos uudet yhteisön ja Latvian, Liettuan ja Viron välillä solmittavat kauppasopimukset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen sallimiseksi, että kyseisten Baltian valtioiden alkuperätuotteilla on liittymisestä alkaen edelleen olemassa olevan tason mukainen pääsy Norjan markkinoille.

5 LUKU Varainhoitoa koskevat määräykset

63 artikla

Kaikkia viittauksia yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyyn neuvoston päätökseen pidetään viittauksina 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston päätökseen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, tai sen korvaavaan päätökseen.

64 artikla

«Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi» kutsutut yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot, käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa Norjan kaupassa kolmansien maiden kanssa.

65 artikla

Arvonlisäverosta kertyvät omat varat lasketaan ja tarkistetaan ikään kuin investointiveroa ei sovellettaisi. Tätä varten Norjan kuningaskunta toteuttaa liittymisestä alkaen menettelyt, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että arvonlisäverosta saatavat vuosittaiset tulot ja investointiverosta saatavat vuosittaiset tulot kirjataan täsmällisesti.

66 artikla

Yhteisö maksaa Norjan kuningaskunnalle kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kuluihin kuuluvana menoeränä yhden kahdennentoistaosan seuraavista määristä:

- 201 miljoonaa ecua vuonna 1995,

- 128 miljoonaa ecua vuonna 1996,

- 52 miljoonaa ecua vuonna 1997,

- 26 miljoonaa ecua vuonna 1998.

67 artikla

Norjan kuningaskunnan liittymisen jälkeen sen maksettavaksi jäävä osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista johtuvien maksujen rahoituksesta katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

68 artikla

Norjan kuningaskunnan rahoitusosuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 116 artiklassa määrätystä rahoitusjärjestelmästä katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

III OSASTO ITÄVALTAA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus Ainoa jakso Vaatimukset ja ympäristö

69 artikla

1. Liitteessä VIII tarkoitettuja säännöksiä ei kyseisen liitteen mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin sovelleta Itävaltaan neljän vuoden ajan liittymispäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tarkastellaan uudelleen kyseisen jakson aikana EY:n menettelyjen mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin samoin edellytyksin kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä tarkoitetun tarkastelun tuloksia.

2 LUKU Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus

70 artikla

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Itävallan tasavalta saa pitää voimassa voimassaolevan vapaa-ajan asuntoja koskevan lainsäädäntönsä viiden vuoden ajan liittymispäivästä.

3 LUKU Kilpailupolitiikka

71 artikla

1. Itävallan tasavalta mukauttaa asteittain liittymispäivästä alkaen valmistetun tupakan monopolinsa, joka on luonteeltaan EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen monopoli; sen varmistamiseksi, että viimeistään kolmen vuoden kuluttua liittymispäivästä tavaroiden hankintaa ja kaupan pitämistä koskevissa ehdoissa ei syrjitä jäsenvaltioiden kansalaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

2. Yksinoikeus tuontiin poistetaan liitteessä IX olevassa luettelossa mainittujen tavaroiden osalta viimeistään liittymispäivää seuraavan kolmen vuoden määräajan päättyessä. Tämä yksinoikeus poistetaan avaamalla asteittain liittymispäivästä alkaen tuontikiintiöt jäsenvaltioista tuotaville tuotteille. Kunkin kyseisen kolmen vuoden alussa Itävallan tasavalta avaa kiintiön, joka lasketaan seuraavien kansallista kulutusta kuvaavien prosenttilukujen perusteella: 15 prosenttia ensimmäisenä vuonna, 40 prosenttia toisena vuonna ja 70 prosenttia kolmantena vuonna. Kunkin kolmen vuoden prosenttilukuja vastaavat määrät sisältyvät liitteessä IX olevaan luetteloon.

Edellisessä alakohdassa tarkoitetut kiintiöt ovat rajoituksetta avoinna kaikille toimijoille, eikä Itävallan tasavalta saa myöntää yksinoikeuksia kyseisten kiintiöiden mukaisesti tuotujen tavaroiden pitämiselle kaupan tukkukaupassa; kiintiöiden mukaisesti tuotujen tavaroiden vähittäiskaupassa kyseisten tavaroiden jakelun kuluttajille on tapahduttava ketään syrjimättä.

3. Viimeistään vuoden kuluttua liittymisestä Itävallan tasavalta asettaa riippumattoman viranomaisen, joka vastaa vähittäiskaupan harjoittamista koskevien lupien myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen mukaisesti.

72 artikla

Itävallan tasavalta saa pitää muiden jäsenvaltioiden suhteen voimassa 1 päivään tammikuuta 1996 ne tullit ja lisenssijärjestelyt, joita se sovelsi liittymispäivänä HS-nimikkeeseen 22.08 kuuluvien alkoholipitoisiin juomiin ja alkoholipitoisuudeltaan alle 80-tilavuusprosenttiseen denaturoimattomaan etyylialkoholiin. Tällaisia lisenssijärjestelyjä on sovellettava ketään syrjimättä.

4 LUKU Ulkosuhteet, mukaan luettuna tulliliitto

73 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä VI lueteltuja säädöksiä sovelletaan Itävaltaan kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

74 artikla

Itävallan tasavalta saa pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 1996 Bulgarian, Puolan tasavallan, Romanian, Slovakian tasavallan, T Osekin tasavallan ja Unkarin tasavallan osalta tuontirajoitukset, joita se sovelsi 1 päivänä tammikuuta 1994 yhdistetyn nimikkeistön koodiin 27 02 10 00 kuuluvaan ruskohiileen.

Eurooppa-sopimuksiin ja, tapauksen mukaan, kyseisten maiden kanssa tehtyihin väliaikaisiin sopimuksiin tehdään tarvittavat mukautukset 76 artiklan mukaisesti.

75 artikla

1. Itävallan tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995:

a) kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevaa järjestelyä 20 päivältä joulukuuta 1973, sellaisena kuin se on muutettuna tai sen voimassaoloaikaa on pidennetty 31 päivänä heinäkuuta 1986, 31 päivänä heinäkuuta 1991, 9 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä pöytäkirjoilla, tai GATTin Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tuloksena syntynyttä tekstiilejä ja vaatetusalan tuotteita koskevaa sopimusta, jos viimeksi mainittu on voimassa liittymispäivänä;

b) yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

2. Yhteisö neuvottelee 1 kohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvistä pöytäkirjoista asianomaisten kolmansien maiden kanssa mukauttaakseen asianmukaisesti tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden yhteisöön suuntautuvan viennin määrälliset rajoitukset.

3. Jollei 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa toimenpiteet kyseisen tilanteen korjaamiseksi sekä tarvittavia siirtymäkauden mukautuksia koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisö soveltaa sopimukset.

76 artikla

1. Itävallan tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 77 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

2. Kaikista mukautuksista laaditaan pöytäkirjat yhdessä sopimuspuolina olevien maiden kanssa, ja ne liitetään kyseisiin sopimuksiin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisajankohdasta alkaen.

77 artikla

Edellä olevaa 76 artiklaa sovelletaan:

- sopimuksiin, jotka on tehty Algerian, Andorran, Bulgarian, Egyptin, Islannin, Israelin, Jordanian, Kyproksen, Libanonin, Maltan, Marokon, Puolan, Romanian, Slovenian, Sveitsin, Syyrian, entisen T Osekin ja Slovakian liittotasavallan ja sen seuraajavaltioiden (T Osekin tasavalta ja Slovakian tasavalta), Tunisian, Turkin ja Unkarin kanssa, sekä muihin kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat yksinomaan EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden kauppaa;

- neljänteen AKT/ETY -yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 15 päivänä joulukuuta 1989;

- muihin vastaavanlaisiin sopimuksiin, jotka mahdollisesti tehdään ennen liittymistä.

78 artikla

Itävallan tasavalta sanoo irti 1 päivästä tammikuuta 1995 muun muassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention.

5 LUKU Varainhoitoa koskevat määräykset

79 artikla

Kaikkia viittauksia yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyyn neuvoston päätökseen pidetään viittauksina 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston päätökseen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, tai sen korvaavaan päätökseen.

80 artikla

«Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi» kutsutut yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot, käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa Itävallan kaupassa kolmansien maiden kanssa.

81 artikla

Yhteisö maksaa Itävallan tasavallalle kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kuluihin kuuluvana menoeränä yhden kahdennentoistaosan seuraavista määristä:

- 583 miljoonaa ecua vuonna 1995,

- 106 miljoonaa ecua vuonna 1996,

- 71 miljoonaa ecua vuonna 1997,

- 35 miljoonaa ecua vuonna 1998.

82 artikla

Itävallan tasavallan liittymisen jälkeen sen maksettavaksi jäävä osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista johtuvien maksujen rahoituksesta katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

83 artikla

Itävallan tasavallan rahoitusosuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 116 artiklassa määrätystä rahoitusjärjestelmästä katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

IV OSASTO SUOMEA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus I jakso Vaatimukset ja ympäristö

84 artikla

1. Liitteessä X tarkoitettuja säännöksiä ei kyseisen liitteen mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin sovelleta Suomeen neljän vuoden ajan liittymispäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tarkastellaan uudelleen kyseisen jakson aikana EY:n menettelyjen mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin samoin edellytyksin kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä tarkoitetun tarkastelun tuloksia.

II jakso Sekalaista

85 artikla

Suomen tasavalta voi jatkaa kolmen vuoden ajan liittymispäivästä nykyisin voimassa olevan kansallisen raakapuun luokittelujärjestelmänsä soveltamista, mikäli sen siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät hallinnolliset järjestelyt eivät ole ristiriidassa yhteisön sisämarkkinalainsäädännön tai kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevan lainsäädännön kanssa ja erityisesti raakapuun luokittelua koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 68/89/ETY 6 artiklan kanssa.

Samana aikana direktiiviä 68/89/ETY tarkastellaan uudelleen EY:n perustamissopimuksessa määrättyä menettelyä noudattaen.

2 LUKU Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus

86 artikla

Poiketen siitä, mitä EY:n perustamissopimuksen 73 b artiklassa määrätään, Suomen tasavalta saa soveltaa ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1612/92) säännöksiä 31 päivään joulukuuta 1995.

87 artikla

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Suomen tasavalta saa pitää voimassa voimassaolevan vapaa-ajan asuntoja koskevan lainsäädäntönsä viiden vuoden ajan liittymispäivästä.

3 LUKU Kalastus I jakso Yleiset määräykset

88 artikla

1. Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tämän asiakirjan määräyksiä sovelletaan kalatalousalalla.

2. Kalastustuotteisiin sovelletaan 148 ja 149 artiklaa.

II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö

89 artikla

Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tässä jaksossa määrättyä vesille pääsyä koskevaa järjestelmää sovelletaan siirtymäkautena, jonka päättymisajankohta on yhteisön kalastuslupajärjestelmän täytäntöönpanopäivä ja joka ei missään tapauksessa ole myöhäisempi kuin yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymispäivä.

I alajakso Suomen alukset

90 artikla

Tässä alajaksossa määritelty järjestelmä koskee Suomen lipun alla purjehtivien ja suomalaisessa satamassa rekisteröityjen kalastusalusten, jäljempänä «Suomen alukset», pääsyä nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluville vesille, jotta kyseiset alukset voitaisiin sisällyttää asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettuun yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmään.

91 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Suomen aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueella III d samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

92 artikla

Yksityiskohtaiset tekniset säännöt 91 artiklan soveltamisen varmistamiseksi annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

93 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Suomen aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Ruotsin suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä samoin edellytyksin, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

94 artikla

1. Suomelle myönnettävä osuus yhteisön kalastusmahdollisuuksista pyyntirajoitusten alaisista kalavaroista vahvistetaan lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Suomelle myönnetyt osuudet vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä.

3. Yhteisön kalastuslupajärjestelmän soveltamiseen asti ja viimeistään 31 päivään joulukuuta 1997 Suomen alusten pyyntiponnistukset nykyisen yhteisön vesillä, jotka kuuluvat 91 artiklan soveltamisalaan, sääntelyn ja myönnettyjen kiintiöiden piiriin kuulumattomien lajien osalta eivät saa ylittää välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa saavutettuja tasoja.

II alajakso Nykyisen unionin alukset

95 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, nykyisen unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Suomen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä samoin edellytyksin, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

III jakso Ulkopuoliset kalavarat

96 artikla

1. Yhteisö hoitaa Suomen tasavallan kolmansien maiden kanssa tekemiä kalastussopimuksia liittymispäivästä alkaen.

2. Niihin Suomen tasavallan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

3. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä niistä johtuvat, kalastustoiminnan säilyttämisen kannalta aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

4 LUKU Ulkosuhteet, mukaan luettuna tulliliitto

97 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä VI lueteltuja säädöksiä sovelletaan Suomeen kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

98 artikla

Tämän liittymisasiakirjan 99 artiklassa tarkoitettu perustulli, jota käytetään yhdenmukaistettaessa asteittain yhteiseen tullitariffiin, on kunkin tuotteen osalta tulli, jota Suomen tasavalta tosiasiallisesti sovelsi 1 päivänä tammikuuta 1994.

99 artikla

Suomen tasavalta saa pitää voimassa kolmen vuoden ajan liittymisestä kolmansiin maihin sovellettavan tullitariffinsa liitteessä XI lueteltujen tuotteiden osalta.

Tänä aikana Suomen tasavalta vähentää sen perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välistä eroa seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1996 kukin perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välinen ero vähennetään 75 prosenttiin;

- 1 päivänä tammikuuta 1997 kukin perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välinen ero vähennetään 40 prosenttiin;

Suomen tasavalta soveltaa yhteistä tullitariffia täysin 1 päivästä tammikuuta 1998.

100 artikla

1. Suomen tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995:

a) kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevaa järjestelyä 20 päivältä joulukuuta 1973, sellaisena kuin se on muutettuna tai sen voimassaoloaikaa on pidennetty 31 päivänä heinäkuuta 1986, 31 päivänä heinäkuuta 1991, 9 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä pöytäkirjoilla, tai GATTin Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tuloksena syntynyttä tekstiilejä ja vaatetusalan tuotteita koskevaa sopimusta, jos viimeksi mainittu on voimassa liittymispäivänä;

b) yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

2. Yhteisö neuvottelee 1 kohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvistä pöytäkirjoista asianomaisten kolmansien maiden kanssa mukauttaakseen asianmukaisesti tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden yhteisöön suuntautuvan viennin määrälliset rajoitukset.

3. Jollei 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa toimenpiteet kyseisen tilanteen korjaamiseksi sekä tarvittavia siirtymäkauden mukautuksia koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisö soveltaa sopimukset.

101 artikla

1. Suomen tasavalta voi avata 31 päivään joulukuuta 1999 asti vuosittaisen 21 000 tonnin tullittoman tariffikiintiön styreenille (CN-koodi 2902 50 00), jos:

- kyseiset tavarat lasketaan vapaaseen vaihdantaan Suomen alueella ja ne kulutetaan siellä tai jalostetaan siten, että niistä tulee yhteisön alkuperätuotteita, ja

- kyseiset tavarat ovat edelleen tullivalvonnan alaisia asiaan liittyvien loppukäyttöä koskevien yhteisön säännösten mukaisesti (neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista, 21 ja 82 artikla).

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan ainoastaan, jos vapaaseen vaihdantaan laskemista koskevan ilmoituksen tueksi esitetään asianomaisten suomalaisten viranomaisten antama lupa, jolla osoitetaan, että kyseiset tavarat kuuluvat 1 kohdan määräysten soveltamisalaan.

3. Komissio ja toimivaltaiset suomalaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että kyseisen tuotteen loppukulutus tai jalostus, jossa tuote saa yhteisön alkuperän, tapahtuu Suomen alueella.

102 artikla

1. Suomen tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 103 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

2. Kaikista mukautuksista laaditaan pöytäkirjat yhdessä sopimuspuolina olevien maiden kanssa, ja ne liitetään kyseisiin sopimuksiin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisestä alkaen.

103 artikla

Edellä olevaa 102 artiklaa sovelletaan:

- sopimuksiin, jotka on tehty Algerian, Andorran, Bulgarian, Egyptin, Islannin, Israelin, Jordanian, Kyproksen, Libanonin, Maltan, Marokon, Puolan, Romanian, Slovenian, Sveitsin, Syyrian, entisen T Osekin ja Slovakian liittotasavallan ja sen seuraajavaltioiden (T Osekin tasavallan ja Slovakian tasavallan),Tunisian, Turkin ja Unkarin kanssa, sekä muihin kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat yksinomaan EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden kauppaa;

- neljänteen AKT/ETY -yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 15 päivänä joulukuuta 1989;

- muihin vastaavanlaisiin sopimuksiin, jotka mahdollisesti tehdään ennen liittymistä.

104 artikla

Suomen tasavalta sanoo irti 1 päivästä tammikuuta 1995 muun muassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention ja vuonna 1992 Latvian, Liettuan ja Viron kanssa allekirjoitetut vapaakauppasopimukset.

105 artikla

Jos uudet yhteisön ja Latvian, Liettuan ja Viron välillä solmittavat kauppasopimukset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen sallimiseksi, että kyseisten Baltian valtioiden alkuperätuotteilla on liittymisestä alkaen edelleen olemassa olevan tason mukainen pääsy Suomen markkinoille.

5 LUKU Varainhoitoa koskevat määräykset

106 artikla

Kaikkia viittauksia yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyyn neuvoston päätökseen pidetään viittauksina 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston päätökseen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, tai sen korvaavaan päätökseen.

107 artikla

«Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi» kutsutut yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa Suomen kaupassa kolmansien maiden kanssa.

108 artikla

Arvonlisäverosta kertyvät omat varat lasketaan ja tarkistetaan ikään kuin Ahvenanmaa sisältyisi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY alueelliseen soveltamisalaan.

109 artikla

Yhteisö maksaa Suomen tasavallalle kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kuluihin kuuluvana menoeränä yhden kahdennentoistaosan seuraavista määristä:

- 476 miljoonaa ecua vuonna 1995,

- 163 miljoonaa ecua vuonna 1996,

- 65 miljoonaa ecua vuonna 1997,

- 33 miljoonaa ecua vuonna 1998.

110 artikla

Suomen tasavallan liittymisen jälkeen sen maksettavaksi jäävä osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista johtuvien maksujen rahoituksesta katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

111 artikla

Suomen tasavallan rahoitusosuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 116 artiklassa määrätystä rahoitusjärjestelmästä katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

V OSASTO RUOTSIA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus I jakso Vaatimukset ja ympäristö

112 artikla

1. Liitteessä XII tarkoitettuja säännöksiä ei kyseisen liitteen mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin sovelleta Ruotsiin neljän vuoden ajan liittymispäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tarkastellaan uudelleen kyseisen jakson aikana EY:n menettelyjen mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin samoin edellytyksin kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä tarkoitetun tarkastelun tuloksia.

II jakso Sekalaista

113 artikla

Ruotsin kuningaskunta voi jatkaa kolmen vuoden ajan liittymispäivästä nykyisin voimassa olevan kansallisen raakapuun luokittelujärjestelmänsä soveltamista, mikäli sen siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät hallinnolliset järjestelyt eivät ole ristiriidassa yhteisön sisämarkkinalainsäädännön tai kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevan lainsäädännön kanssa ja erityisesti raakapuun luokittelua koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 68/89/ETY 6 artiklan kanssa.

Samana aikana direktiiviä 68/89/ETY tarkastellaan uudelleen EY:n perustamissopimuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

2 LUKU Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus

114 artikla

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa voimassaolevan vapaa-ajan asuntoja koskevan lainsäädäntönsä viiden vuoden ajan liittymispäivästä.

3 LUKU Kalastus I jakso Yleiset määräykset

115 artikla

1. Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tämän asiakirjan määräyksiä sovelletaan kalatalousalalla.

2. Kalastustuotteisiin sovelletaan 148 ja 149 artiklaa.

II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö

116 artikla

Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tässä jaksossa määrättyä vesille pääsyä koskevaa järjestelmää sovelletaan siirtymäkautena, jonka päättymisajankohta on yhteisön kalastuslupajärjestelmän täytäntöönpanopäivämäärä ja joka ei missään tapauksessa ole myöhäisempi kuin yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymispäivä.

I alajakso Ruotsin alukset

117 artikla

Tässä alajaksossa määritelty järjestelmä koskee Ruotsin lipun alla purjehtivien ja ruotsalaisessa satamassa rekisteröityjen kalastusalusten, jäljempänä «Ruotsin alukset», pääsyä nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluville vesille, jotta kyseiset alukset voitaisiin sisällyttää asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettuun yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmään.

118 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Ruotsin alusten sallitaan harjoittaa kalastustoimintaa nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla III ja IV samoin edellytyksin, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa ja joista on säädetty asetuksen (EY) N:o 3682/93 asiaa koskevissa säännöksissä.

119 artikla

Yksityiskohtaiset tekniset säännöt, jotka ovat tarpeen 118 artiklan soveltamisen varmistamiseksi, annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

120 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Ruotsin aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Norjan ja Suomen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla III ja IV samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

121 artikla

1. Ruotsille myönnettävä osuus yhteisön kalastusmahdollisuuksista pyyntirajoitusten alaisista kalavaroista vahvistetaan lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ruotsille myönnetyt osuudet vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä.

3. Sellaisten lajien osalta, joiden hyödyntämiseen ei liity pyyntirajoituksia tai jotka kuuluvat TACin piiriin, mutta joiden osalta ei ole myönnetty kiintiöitä nykyisen unionin jäsenvaltioiden kesken, Ruotsille myönnetyt osuudet vahvistetaan kiinteämääräisinä lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

4. Yhteisön kalastuslupajärjestelmän soveltamiseen asti ja viimeistään 31 päivään joulukuuta 1997 Ruotsin alusten pyyntiponnistukset yhteisön vesillä, jotka kuuluvat 117 artiklan soveltamisalaan, sääntelyn ja myönnettyjen kiintiöiden piiriin kuulumattomien lajien osalta eivät saa ylittää välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa saavutettuja tasoja.

122 artikla

1. Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, edellytykset, joilla 121 artiklassa myönnettyjä määriä saadaan kalastaa, ovat samat kuin ne, joita sovellettiin välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

2. Kyseiset edellytykset vahvistetaan ensimmäisen kerran 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

II alajakso Nykyisen unionin alukset

123 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, nykyisen unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Ruotsin suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla III a, b ja d samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

III jakso Ulkopuoliset kalavarat

124 artikla

1. Yhteisö hoitaa Ruotsin kuningaskunnan kolmansien maiden kanssa tekemiä kalastussopimuksia liittymispäivästä alkaen.

2. Niihin Ruotsin kuningaskunnan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

3. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä niistä johtuvat, kalastustoiminnan säilyttämisen kannalta aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

125 artikla

Enintään kolmen vuoden ajan liittymispäivästä neuvosto vahvistaa vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta unionin taloudellisen avun määrän Ruotsin toimivaltaisten viranomaisten suorittamille lohenpoikasten istuttamisille.

Kyseinen taloudellinen korvaus arvioidaan välittömästi ennen liittymistä olemassa olevan tasapainon perusteella.

4 LUKU Ulkosuhteet, mukaan luettuna tulliliitto

126 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä VI lueteltuja säädöksiä sovelletaan Ruotsiin kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

127 artikla

1. Ruotsin kuningaskunta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995:

a) kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevaa järjestelyä 20 päivältä joulukuuta 1973, sellaisena kuin se on muutettuna tai sen voimassaoloaikaa on pidennetty 31 päivänä heinäkuuta 1986, 31 päivänä heinäkuuta 1991, 9 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä pöytäkirjoilla, ja/tai GATTin Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tuloksena syntynyttä tekstiilejä ja vaatetusalan tuotteita koskevaa sopimusta, jos viimeksi mainittu on voimassa liittymispäivänä;

b) yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

2. Yhteisö neuvottelee 1 kohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvistä pöytäkirjoista asianomaisten kolmansien maiden kanssa mukauttaakseen asianmukaisesti tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden yhteisöön suuntautuvan tuonnin määrälliset rajoitukset niin, että niissä otetaan huomioon olemassa olevat kauppavirrat Ruotsin ja sen toimittajamaiden välillä.

3. Jollei 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa toimenpiteet kyseisen tilanteen korjaamiseksi sekä tarvittavia siirtymäkauden mukautuksia koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisö soveltaa sopimukset.

128 artikla

1. Ruotsin kuningaskunta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 129 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

2. Kaikista mukautuksista laaditaan pöytäkirjat yhdessä sopimuspuolina olevien maiden kanssa, ja ne liitetään kyseisiin sopimuksiin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisestä alkaen.

129 artikla

Edellä olevaa 128 artiklaa sovelletaan:

- sopimuksiin, jotka on tehty Algerian, Andorran, Bulgarian, Egyptin, Islannin, Israelin, Jordanian, Kyproksen, Libanonin, Maltan, Marokon, Puolan, Romanian, Slovenian, Sveitsin, Syyrian, entisen T Osekin ja Slovakian liittotasavallan ja sen seuraajavaltioiden (T Osekin tasavallan ja Slovakian tasavallan),Tunisian, Turkin ja Unkarin kanssa, sekä muihin kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat yksinomaan EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden kauppaa;

- neljänteen AKT/ETY -yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 15 päivänä joulukuuta 1989;

- muihin vastaavanlaisiin sopimuksiin, jotka mahdollisesti tehdään ennen liittymistä.

130 artikla

Ruotsin kuningaskunta sanoo irti 1 päivästä tammikuuta 1995 muun muassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention ja vuonna 1992 Latvian, Liettuan ja Viron kanssa allekirjoitetut vapaakauppasopimukset.

131 artikla

Jos uudet yhteisön ja Latvian, Liettuan ja Viron välillä solmittavat kauppasopimukset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen sallimiseksi, että kyseisten Baltian valtioiden alkuperätuotteilla on liittymisestä alkaen edelleen olemassa olevan tason mukainen pääsy Ruotsin markkinoille.

5 LUKU Varainhoitoa koskevat määräykset

132 artikla

Kaikkia viittauksia yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyyn neuvoston päätökseen pidetään viittauksina 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston päätökseen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, tai sen korvaavaan päätökseen.

133 artikla

«Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi» kutsutut yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa Ruotsin kaupassa kolmansien maiden kanssa.

134 artikla

Yhteisö maksaa Ruotsin kuningaskunnalle kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kuluihin kuuluvana menoeränä yhden kahdennentoistaosan seuraavista määristä:

- 488 miljoonaa ecua vuonna 1995,

- 432 miljoonaa ecua vuonna 1996,

- 76 miljoonaa ecua vuonna 1997,

- 31 miljoonaa ecua vuonna 1998.

135 artikla

Ruotsin kuningaskunnan liittymisen jälkeen sen maksettavaksi jäävä osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista johtuvien maksujen rahoituksesta katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

136 artikla

Ruotsin kuningaskunnan osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 116 artiklassa määrätystä rahoitusjärjestelmästä katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

VI OSASTO MAATALOUS

137 artikla

1. Tämä osasto koskee maataloustuotteita, lukuun ottamatta tuotteita, jotka kuuluvat kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3759/92 soveltamisalaan.

2. Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä:

- uusien jäsenvaltioiden keskinäiseen kauppaan taikka niiden kolmansien maiden tai nykyisten jäsenvaltioiden kanssa käymään kauppaan sovelletaan viimeksi mainittuihin jäsenvaltioihin sovellettavia järjestelyjä. Uusiin jäsenvaltioihin sovelletaan nykyisessä yhteisössä sovellettavia järjestelyjä tuontimaksujen ja vaikutuksiltaan vastaavien maksujen, määrällisten rajoitusten ja niitä vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden osalta;

- uusiin jäsenvaltioihin sovelletaan täysimääräisesti yhteisestä maatalouspolitiikasta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

3. Jollei tämän osaston erityismääräyksistä, joissa määrätään erilaisista päivämääristä tai määräajoista, muuta johdu, 1 kohdassa tarkoitettuja maataloustuotteita koskevien siirtymätoimenpiteiden soveltaminen lakkaa Itävallan, Norjan ja Suomen osalta viidennen liittymistä seuraavan vuoden päättyessä. Kyseisissä toimenpiteissä otetaan kuitenkin täysin huomioon kunkin tuotteen osalta kokonaistuotanto vuonna 1999.

I LUKU Kansallisia tukia koskevat määräykset

138 artikla

1. Jos komissio antaa siihen luvan, Itävalta, Norja ja Suomi voivat siirtymäkauden aikana myöntää asianmukaisessa muodossa yhteisen maatalouspolitiikan soveltamisalaan kuuluvien perusmaataloustuotteiden tuottajille kansallisia siirtymäkauden alenevia tukia.

Näitä tukia voidaan eriyttää erityisesti aluekohtaisesti.

2. Komissio antaa luvan 1 kohdassa tarkoitettuihin tukiin:

- kaikissa tapauksissa, joissa uuden jäsenvaltion esittämistä tekijöistä käy ilmi, että ennen liittymistä maataloustuotteiden tuottajille tuotekohtaisesti myönnetyn tuen tason ja sen tuen tason, jota voidaan myöntää yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti välillä on merkittäviä eroja;

- enintään lähtötason määrään asti, jolloin tuen määrä enimmillään vastaa tätä eroa.

Alle 10 prosentin eroja lähtötasossa ei pidetä merkittävinä.

Kuitenkin:

- komission lupa annetaan ottaen huomioon laajentuneen yhteisön kansainväliset sitoumukset;

- sianlihan, munien ja siipikarjan osalta komission luvassa otetaan huomioon rehun hintojen yhdenmukaistaminen;

- komission lupaa ei anneta tupakalle.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun tuen määrä lasketaan perusmaataloustuotekohtaisesti. Tässä laskelmassa otetaan huomioon erityisesti interventiomekanismien tai muiden mekanismien hintatukitoimenpiteet sekä sellaisten tukien myöntäminen, jotka on sidottu pinta-alaan, hintoihin, tuotettuun määrään tai tuotantoyksikköön, sekä tiettyjä tuotteita tuottaville tiloille myönnettävät tuet.

4. Komission luvissa:

- täsmennetään tukien enimmäislähtötaso, tukien alenemisaste sekä tarvittaessa niiden myöntämisen edellytykset ottaen huomioon myös tämän artiklan soveltamisalaan kuulumattomat, yhteisön lainsäädännöstä johtuvat muut tuet;

- asetetaan luvan edellytykseksi ne tarpeelliset mukautukset, jotka johtuvat:

- yhteisen maatalouspolitiikan kehityksestä;

- hintatason kehityksestä yhteisössä.

Jos tällaiset mukautukset osoittautuvat tarpeellisiksi, tukien määrää tai niiden myöntämisen edellytyksiä muutetaan komission pyynnöstä tai komission tekemän päätöksen perusteella.

5. Tämän rajoittamatta 1 - 4 kohdan määräysten soveltamista, komissio antaa luvan 1 kohdan nojalla erityisesti liitteessä XIII tarkoitettuihin kansallisiin tukiin mainitussa liitteessä määrätyin rajoituksin ja edellytyksin.

139 artikla

1. Komissio antaa Itävallalle, Norjalle ja Suomelle luvan soveltaa tukia, jotka eivät liity erityiseen tuotantoon ja joita tämän vuoksi ei oteta huomioon laskettaessa 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuen määrää. Erityisesti tilakohtaisille tuille annetaan tämän perusteella lupa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tukia koskevat 138 artiklan 4 kohdan määräykset.

Yhteisen maatalouspolitiikan mukaiset samankaltaiset tai yhteisön lainsäädännön kanssa sopusoinnussa olevat tuet vähennetään näiden tukien määrästä.

3. Tuet, joihin on lupa tämän artiklan nojalla lakkaa viimeistään siirtymäkauden päättyessä.

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta investointitukiin.

140 artikla

Komissio antaa Itävallalle, Norjalle ja Suomelle luvan myöntää liitteessä XIV tarkoitettuja siirtymäkauden kansallisia tukia kyseisessä liitteessä määrätyin rajoituksin ja edellytyksin. Komissio täsmentää luvassaan tukien lähtötason, jollei se ilmene liitteessä määrätyistä edellytyksistä, sekä tukien alenemisasteen.

141 artikla

Jos liittymisestä aiheutuu vakavia vaikeuksia, jotka ovat yhä olemassa sen jälkeen kun 138, 139, 140 ja 142 artiklan määräyksiä on sovellettu täysimittaisesti ja yhteisössä voimassa oleviin sääntöihin perustuvia muita toimenpiteitä, komissio voi antaa Norjalle ja Suomelle luvan myöntää tuottajille kansallisia tukia, joiden tarkoituksena on helpottaa näiden täysimääräistä yhdentymistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

142 artikla

1. Komissio antaa Norjalle, Ruotsille ja Suomelle luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen varmistamiseksi, että maataloutta pidetään yllä erityisillä alueilla. Kyseiset alueet käsittävät 62. leveyspiirin pohjoispuolella sijaitsevat maatalousalueet ja eräät kyseisen leveyspiirin eteläpuolella sijaitsevat lähialueet, joilla vallitsevat vastaavanlaiset maatalouden harjoittamisen erityisen vaikeaksi tekevät ilmasto-olosuhteet.

2. Komissio määrittää 1 kohdassa tarkoitetut alueet ottamalla erityisesti huomioon:

- alhaisen väestötiheyden;

- maatalousmaan osuuden kokonaispinta-alasta;

- ihmisravinnoksi tarkoitettujen peltokasvien viljelyyn varatun maatalousmaan osuuden käytetystä viljelypinta-alasta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tuet saavat liittyä fyysisiin tuotantotekijöihin, kuten maatalousmaan hehtaarimääriin tai eläinten lukumääriin, ottaen huomioon markkina-asetuksissa säädetyt asianomaiset rajoitukset sekä kunkin tilan perinteiset tuotantotavat, mutta ne eivät saa:

- olla yhteydessä tulevaan tuotantoon; tai

- johtaa tuotannon kasvuun tai liittymistä edeltävänä vertailuaikana, jonka komissio vahvistaa, todetun kokonaistuen määrän kasvuun.

Nämä tuet voidaan eriyttää aluekohtaisesti.

Näitä tukia on myönnettävä erityisesti:

- sellaisen perinteisen alkutuotannon ja jalostuksen ylläpitämiseksi, joka soveltuu luontaisella tavalla kyseisten alueiden ilmasto-olosuhteisiin;

- maataloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi;

- kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen;

- ympäristön suojelun ja maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi.

143 artikla

1. Tuet, joita tarkoitetaan 138 - 142 artiklassa ja muut kansalliset tuet, jotka tämän asiakirjan mukaisesti edellyttävät komission lupaa, on ilmoitettava komissiolle. Tukia ei saa soveltaa ennen kuin tällainen lupa on annettu.

Uusien jäsenvaltioiden voimassa olevista tai suunnittelemista tukitoimenpiteistä ennen liittymistä tekemiä ilmoituksia pidetään liittymispäivänä tehtyinä ilmoituksina.

2. Komissio toimittaa neuvostolle vuoden kuluttua liittymisestä ja sen jälkeen joka viides vuosi 142 artiklassa tarkoitettujen tukien osalta kertomuksen:

- myönnetyistä luvista;

- kyseisten lupien nojalla myönnettyjen tukien tuloksista.

Luvan saaneet jäsenvaltiot toimittavat kyseisten kertomusten laatimista varten komissiolle hyvissä ajoin myönnetyn tuen vaikutuksia koskevat tiedot, joista käy ilmi kyseisten alueiden maatalouselinkeinossa todettu kehitys.

144 artikla

EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklassa tarkoitettujen tukien osalta:

a) uusissa jäsenvaltioissa ennen liittymistä sovelletuista tuista ainoastaan tukia, joista on annettu komissiolle tieto 30 päivään huhtikuuta 1995 mennessä, pidetään EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina «olemassa olevina» tukina;

b) olemassa olevia tukia ja tukien käyttöön ottamista tai muuttamista koskevia suunnitelmia, joista on annettu komissiolle tieto ennen liittymistä, pidetään liittymispäivänä tiedoksi annettuina.

II LUKU Muut määräykset

145 artikla

1. Yhteisö ottaa hoidettavakseen uusilla jäsenvaltioilla 1 päivänä tammikuuta 1995 markkinatukipolitiikan mukaisesti olevat julkiset varastot interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 8 artiklan soveltamisesta johtuvasta arvosta.

2. Uusien jäsenvaltioiden on poistettava omalla kustannuksellaan erikseen määriteltäviä yhteisön menettelyjä noudattaen ja 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti määritettävässä määräajassa kaikki niiden alueella 1 päivänä tammikuuta 1995 vapaassa vaihdannassa olevien tuotteiden varastot, jotka määrältään ylittävät sen, minkä voidaan katsoa edustavan tavanomaista tasausvarastoa. Tavanomaisen tasausvaraston käsite määritellään kunkin tuotteen osalta kullekin yhteiselle markkinajärjestelylle ominaisten arviointiperusteiden ja tavoitteiden perusteella.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut varastot vähennetään tavanomaisen tasausvaraston ylittävästä määrästä.

146 artikla

Norjan kuningaskunnan on huolehdittava, että 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä kaikki lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat määräykset, jotka antavat Norjan viljayhtiölle (Statens Kornforretning) tai sen seuraajaorganisaatiolle monopolioikeuden maataloustuotteiden tuontiin, vientiin tai ostamiseen ja myyntiin, kumotaan.

EY:n perustamissopimuksen 85 artiklaa sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 1997 Norjan viljayhtiön toteuttamiin sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, sikäli kuin:

- niillä pyritään muihin kuin ensimmäisessä alakohdassa esitettyihin tavoitteisiin;

- ne eivät koske hintojen vahvistamista, markkinoiden jakamista tai tuotannon valvontaa.

147 artikla

Jos yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhteisön, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1994, välinen kauppa tai uusien jäsenvaltioiden välinen kauppa aiheuttaa maatalouden alalla vakavia häiriöitä Itävallan, Norjan tai Suomen markkinoilla 1 päivään tammikuuta 2000 mennessä, komissio päättää kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä 24 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta aiheellisiksi katsomistaan suojatoimenpiteistä. Näin päätettyjä toimenpiteitä sovelletaan välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten etu, eivätkä ne saa aiheuttaa rajatarkastuksia.

148 artikla

1. Jollei erityistapauksissa toisin määrätä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tämän osaston täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä.

2. Neuvosto voi tehdä yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia tässä osastossa oleviin määräyksiin sellaiset mukautukset, jotka voivat osoittautua tarpeellisiksi yhteisön sääntöjen muuttamisen yhteydessä.

149 artikla

1. Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa voimassa olevasta järjestelmästä yhteisten markkinajärjestelyjen soveltamisesta aiheutuvaan järjestelmään tässä osastossa määrätyin edellytyksin, nämä toimenpiteet on toteutettava asetuksen N:o 136/66/ETY 38 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tai tarvittaessa muiden maataloustuotteiden markkinajärjestelyjä koskevien asetusten vastaavissa artikloissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Nämä toimenpiteet on toteutettava 31 päivänä joulukuuta 1997 päättyvän ajan kuluessa eikä niitä saa soveltaa kyseisen päivän jälkeen.

2. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia pidentää 1 kohdassa tarkoitettua aikaa.

150 artikla

1. Muiden kuin tässä asiakirjassa määriteltyjen yhteisen maatalouspolitiikan säädösten täytäntöönpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet, mukaan lukien rakennepolitiikkaa koskevat siirtymätoimenpiteet, jotka ovat liittymisen vuoksi tarpeen, on toteutettava ennen liittymistä 3 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti ja ne tulevat voimaan aikaisintaan liittymispäivänä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin siirtymätoimenpiteisiin kuuluvat erityisesti sellaisten säädösten mukautukset, joissa säädetään nykyisten jäsenvaltioiden tiettyjen toimintojen yhteisrahoituksesta tilastojen ja kustannusten valvonnan alalla.

Niissä voidaan myös säätää, että tietyin edellytyksin sellaista kansallista tukea, joka enimmillään vastaa uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä todettujen hintojen ja niissä tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvien hintojen välistä eroa, voidaan myöntää sellaisille yksityisille toimijoille, - luonnollisille tai oikeushenkilöille - joilla on 1 päivänä tammikuuta 1995 138 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tai tällaisten tuotteiden jalostuksesta peräisin olevia varastoja.

3. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut siirtymätoimenpiteet. Kuitenkin komissio antaa 149 artiklan 1 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen toimenpiteet, jotka vaikuttavat sen alunperin antamiin säädöksiin.

VII OSASTO MUUT MÄÄRÄYKSET

151 artikla

1. Tämän asiakirjan liitteessä XV olevan luettelon säädöksiä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

2. Neuvosto voi 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä toteuttaa yksimielisesti komission ehdotuksesta uuden jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimenpiteet, jotka merkitsevät väliaikaista poikkeusta toimielinten 1 päivän tammikuuta 1994 ja liittymissopimuksen allekirjoittamispäivän välisenä aikana antamista säädöksistä.

152 artikla

1. Jos ilmenee vakavia ongelmia, jotka ovat omiaan koettelemaan jotakin taloudenalaa pysyvästi, tai ongelmia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella, uusi jäsenvaltio voi 1 päivään tammikuuta 1996 asti pyytää lupaa toteuttaa suojatoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja kyseisen alan mukauttamiseksi yhteismarkkinoiden talouteen.

Nykyinen jäsenvaltio voi samoin edellytyksin pyytää lupaa suojatoimenpiteiden toteuttamiseen yhden tai useamman uuden jäsenvaltion suhteen.

2. Asianomaisen valtion pyynnöstä komissio vahvistaa tarpeellisiksi katsomansa suojatoimenpiteet kiireellisessä järjestyksessä sekä täsmentää niiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Tapauksessa, jossa ilmenee vakavia taloudellisia vaikeuksia ja asianomaisen jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä, komissio tekee ratkaisunsa viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön asianmukaisine taustatietoineen. Näin päätettyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien sellaisten osapuolten edut, joita asia koskee, eivätkä ne saa aiheuttaa rajatarkastuksia.

3. Edellä 2 kohdan mukaisesti sallituissa toimenpiteissä voidaan poiketa EY:n perustamissopimuksen, EHTY:n perustamissopimuksen sekä tämän asiakirjan säännöistä siinä määrin ja niin kauan kuin se on ehdottomasti tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä yhteismarkkinoiden toiminnalle.

153 artikla

Jotta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaikeutettaisi, uusien jäsenvaltioiden kansallisten säännösten täytäntöönpano tässä asiakirjassa tarkoitettujen siirtymäkausien kuluessa ei saa johtaa rajatarkastuksiin jäsenvaltioiden välillä.

VIIDES OSA TÄMÄN ASIAKIRJAN SOVELTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET I OSASTO TOIMIELINTEN JA MUIDEN ELINTEN JÄRJESTÄYTYMINEN

154 artikla

Euroopan parlamentti kokoontuu kuukauden kuluessa liittymisestä. Se tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

155 artikla

Neuvosto tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

156 artikla

1. Komissiota täydennetään liittymisestä alkaen nimittämällä siihen neljä lisäjäsentä. Nimitettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komissiossa liittymisajankohtana.

2. Komissio tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät muutokset.

157 artikla

1. Yhteisön tuomioistuinta ja yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta täydennetään liittymisestä alkaen nimittämällä molempiin neljä tuomaria.

2. a) Kahden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisön tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 1997. Nämä tuomarit valitaan arvalla. Toisten tuomareiden toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2000.

b) Kahden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 1995. Nämä tuomarit valitaan arvalla. Muiden tuomareiden toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 1998.

3. Seitsemäs ja kahdeksas julkisasiamies nimitetään liittymisestä alkaen.

4. Yhden 3 kohdan mukaisesti nimitetyn julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 1997. Toisen julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2000.

5. a) Yhteisön tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

b) Yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset yhteisymmärryksessä yhteisön tuomioistuimen kanssa.

c) Mukautetuille työjärjestyksille on saatava neuvoston yksimielinen hyväksyminen.

6. Ratkaistaessa asioita, joiden suullinen käsittely on aloitettu yhteisön tuomioistuimessa tai yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuimessa ennen 1 päivää tammikuuta 1995, täysistuntoon kokoontuneet tuomioistuimet tai jaostot kokoontuvat ennen liittymistä olleessa kokoonpanossaan ja soveltavat 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa ollutta työjärjestystä.

158 artikla

Tilintarkastustuomioistuinta täydennetään liittymisestä alkaen nimittämällä siihen neljä lisäjäsentä. Kahden näin nimitetyn jäsenen toimikausi päättyy 20 päivänä joulukuuta 1995. Nämä jäsenet valitaan arvalla. Muiden jäsenten toimikausi päättyy 9 päivänä helmikuuta 2000.

159 artikla

Talous- ja sosiaalikomiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen 42 uusien jäsenvaltioiden talous- ja yhteiskuntaelämän eri alojen edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

160 artikla

Alueiden komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen 42 uusien jäsenvaltioiden alueellisten ja paikallisten elinten edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

161 artikla

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavaa komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen 15 lisäjäsentä. Itävallasta, Ruotsista ja Suomesta nimetään kustakin neljä jäsentä, ja Norjasta kolme jäsentä. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

162 artikla

Tieteellis-teknistä komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen kuusi lisäjäsentä. Itävallasta ja Ruotsista nimetään kummastakin kaksi jäsentä, ja Norjasta ja Suomesta kummastakin yksi jäsen. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

163 artikla

Rahapoliittista komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen kustakin uudesta jäsenvaltiosta kaksi jäsentä. Heidän toimikautensa päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

164 artikla

Liittymisen edellyttämät mukautukset tehdään alkuperäisillä sopimuksilla perustettujen komiteoiden perussääntöihin ja työjärjestyksiin niin pian kuin mahdollista liittymisen jälkeen.

165 artikla

1. Liitteessä XVI lueteltujen komiteoiden uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteoissa liittymisajankohtana.

2. Liitteessä XVII luetellut komiteat muodostetaan kokonaan uudelleen liittymisajankohtana.

II OSASTO TOIMIELINTEN ANTAMIEN SÄÄDÖSTEN SOVELLETTAVUUS

166 artikla

Liittymisestä alkaen uusia jäsenvaltioita pidetään niinä, joille EY:n perustamissopimuksen 189 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitetut direktiivit ja päätökset sekä EHTY:n perustamissopimuksen 14 artiklassa tarkoitetut suositukset ja päätökset osoitetaan, sikäli kuin nämä direktiivit, suositukset ja päätökset on osoitettu kaikille nykyisille jäsenvaltioille. Muiden kuin sellaisten direktiivien ja päätösten osalta, jotka tulevat voimaan EY:n perustamissopimuksen 191 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, uusien jäsenvaltioiden katsotaan saaneen tiedon näistä direktiiveistä, suosituksista ja päätöksistä liittymisajankohtana.

167 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä XVIII lueteltujen säädösten soveltamista kussakin uudessa jäsenvaltiossa voidaan lykätä kyseisessä luettelossa määriteltyihin ajankohtiin asti siinä täsmennetyin edellytyksin.

168 artikla

Uudet jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta ne voisivat noudattaa liittymisestä alkaen EY:n perustamissopimuksen 189 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitettujen direktiivien ja päätösten sekä EHTY:n perustamissopimuksen 14 artiklassa tarkoitettujen suositusten ja päätösten säännöksiä ja määräyksiä, jollei liitteessä XIX olevassa luettelossa tai tämän asiakirjan muissa määräyksissä ole annettu muuta määräaikaa.

169 artikla

1. Jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta, ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty tässä asiakirjassa tai sen liitteissä, kyseiset mukautukset tehdään 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. Kyseiset säädökset tulevat voimaan liittymisestä alkaen.

2. Tätä varten tarvittavat tekstit laatii joko neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai komissio, riippuen siitä, kumpi näistä kahdesta on antanut alkuperäiset säädökset.

170 artikla

Toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten tekstit, jotka neuvosto tai komissio on laatinut norjan, ruotsin ja suomen kielellä, ovat liittymisestä alkaen todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin yhdeksällä nykyisellä kielellä laaditut tekstit. Ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jos nykyisillä kielillä laaditut tekstitkin on julkaistu siinä.

171 artikla

Liittymisajankohtana olemassa olevat sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka liittymisen vuoksi kuuluvat EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisalaan, on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä. Ainoastaan ilmoitetut sopimukset ja päätökset jäävät tilapäisesti voimaan komission päätökseen asti. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 25 olevan 1 ja 2 artiklan soveltamisalaan.

172 artikla

1. Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kaikki asianomaiset EFTAn valvontaviranomaiselle tai EFTA-valtioiden pysyvälle komitealle ETA-sopimuksen mukaisesti ennen liittymistä toimitetut ilmoitukset tai tiedot toimitetaan viipymättä komissiolle. Tätä pidetään komissiolle tehtävänä ilmoituksena tai tiedonantona sovellettaessa vastaavia yhteisön säännöksiä.

2. Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tapaukset, jotka ovat vireillä EFTAn valvontaviranomaisessa välittömästi ennen liittymistä ETA-sopimuksen 53, 54, 57, 61 ja 62 tai 65 artiklan tai ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 25 olevan 1 tai 2 artiklan mukaisesti ja jotka kuuluvat komission toimivaltaan liittymisen vuoksi, mukaan lukien tapaukset, joiden perustana olevat seikat ovat lakanneet olemasta ennen liittymispäivää, siirretään viipymättä komissiolle, joka käsittelee niitä edelleen yhteisön vastaavien säännösten mukaisesti varmistaen samalla, että puolustautumisoikeus säilyy.

3. Komissio käsittelee tapauksia, jotka ovat vireillä komissiossa ETA-sopimuksen 53 tai 54 artiklan tai kyseisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 25 olevan 1 tai 2 artiklan mukaisesti ja jotka liittymisen vuoksi kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 85 tai 86 artiklan tai EHTYn perustamissopimuksen 65 tai 66 artiklan soveltamisalaan, mukaan lukien tapaukset, joiden perustana olevat seikat ovat lakanneet olemasta ennen liittymispäivää, edelleen asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

4. EFTAn valvontaviranomaisen tai komission ETA-sopimuksen 53 artiklan tai kyseisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 25 olevan 1 artiklan mukaisesti ennen liittymistä tekemät yksittäiset poikkeuspäätökset tai puuttumattomuustodistuksia koskevat päätökset, jotka koskevat tapauksia, jotka kuuluvat liittymisen vuoksi EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan tai EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisalaan, ovat edelleen voimassa EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan tai EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan osalta siihen asti, kun päätöksessä mainittu määräaika kuluu umpeen tai komissio asianmukaisin perustein yhteisön oikeuden perusperiaatteiden mukaisesti toisin päättää.

5. Kaikki EFTAn valvontaviranomaisen ennen liittymispäivää ETA-sopimuksen 61 artiklan mukaisesti tekemät päätökset, jotka kuuluvat liittymisen vuoksi EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan soveltamisalaan, ovat liittymisen jälkeenkin edelleen voimassa EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan suhteen, jollei komissio EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan mukaisesti toisin päätä. Tätä kohtaa ei sovelleta päätöksiin, joita koskevat ETA-sopimuksen 64 artiklassa tarkoitetut menettelyt. Uusien jäsenvaltioiden vuoden 1994 aikana myöntämiä valtion tukia, joita ETA-sopimuksen tai sen mukaisesti tehtyjen järjestelyjen vastaisesti joko ei ole ilmoitettu EFTAn valvontaviranomaiselle tai jotka on ilmoitettu, mutta jotka on myönnetty ennen EFTAn valvontaviranomaisen tekemää päätöstä, ei tämän vuoksi pidetä EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaisina olemassa olevina valtion tukina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta, mitä edellä 2 kohdassa määrätään.

6. Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki muut sellaiset tapaukset, joissa EFTAn valvontaviranomaiseen on ennen liittymistä vedottu ETA-sopimuksen valvontajärjestelmän puitteissa, siirretään viipymättä komissiolle, joka jatkaa niiden käsittelyä yhteisön vastaavien säännösten soveltamisalaan kuuluvina tapauksina varmistaen samalla, että puolustautumisoikeus säilyy.

7. EFTAn valvontaviranomaisen tekemät päätökset jäävät voimaan liittymisen jälkeen, jollei komissio asianmukaisin perustein yhteisön oikeuden perusperiaatteiden mukaisesti toisin päätä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta, mitä 4 ja 5 kohdassa määrätään.

173 artikla

Uudet jäsenvaltiot toimittavat komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa uusien jäsenvaltioiden alueella työntekijöiden ja väestön terveyden suojaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

III OSASTO LOPPUMÄÄRÄYKSET

174 artikla

Tämän asiakirjan liitteet I - XIX sekä siihen liitetyt pöytäkirjat 1 - 10 ovat sen erottamaton osa.

175 artikla

Ranskan tasavallan hallitus toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Ranskan tasavallan hallituksen huostaan talletetuista Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksesta sekä niistä Ranskan hallituksen huostaan talletetuista sopimuksista, joilla sitä on muutettu.

176 artikla

Italian tasavallan hallitus toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla niitä on muutettu tai täydennetty, mukaan lukien sopimukset Tanskan, Irlannin sekä Pohjois-Irlannin ja Ison-Britannian yhdistyneen kuningaskunnan, ja Helleenien tasavallan, sekä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön, sekä Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan- ja tanskankielisinä toisintoina.

Näiden sopimusten norjan-, ruotsin- ja suomenkieliset tekstit liitetään tähän asiakirjaan. Ne ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin nykyisillä kielillä laaditut, ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen perustamissopimusten tekstit.

177 artikla

Pääsihteeri toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetuista kansainvälisistä sopimuksista.

LIITTEET

(1) Skagerrak määritellään alueeksi, jota rajoittaa lännessä viiva Hanstholmin majakasta Lindesnesin majakalle ja etelässä viiva Skagenin majakalta Tistlarnan majakalle sekä viiva tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla.

LIITE I

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 29 artiklassa

I ULKOSUHTEET

1. 370 L 0509: Neuvoston direktiivi 70/509/ETY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1970, yhteisestä luottovakuutuskirjasta keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimille julkisten ostajien kanssa (EYVL N° L 254, 23.11.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteen A ensimmäisellä sivulla olevaan alaviitteeseen seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

2. 393 R 3030: Neuvoston asetus (ETY) N° 3030/93, annettu 12 päivänä lokakuuta 1993, kolmansien maiden tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL N° L 275, 8.11.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3617: komission asetus (EY) N° 3617/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 328, 29.12.1993, s. 22)

- 394 R 0195: komission asetus (EY) N° 195/94, annettu 12 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 29, 2.2.1994, s. 1)

Korvataan liitteessä III olevan 28 artiklan 6 kohdan toinen luetelmakohta seuraavalla:

«- seuraavat kaksi kirjainta, joilla yksilöidään määrämaana oleva jäsenvaltio:

AT = Itävalta

BL = Benelux

DE = Saksan liittotasavalta

DK = Tanska

EL = Kreikka

ES = Espanja

FI = Suomi

FR = Ranska

GB = Yhdistynyt kuningaskunta

IE = Irlanti

IT = Italia

NO = Norja

PT = Portugali

SE = Ruotsi».

3. 370 L 0510: Neuvoston direktiivi 70/510/ETY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1970, yhteisestä luottovakuutuskirjasta keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimille yksityisten ostajien kanssa (EYVL N° L 254, 23.11.1970, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteen A ensimmäisellä sivulla olevaan alaviitteeseen seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

4. 373 D 0391: Neuvoston päätös 73/391/ETY, tehty 3 päivänä joulukuuta 1973, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä (EYVL N° L 346, 17.12.1973, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 376 D 0641: neuvoston päätös 76/641/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976 (EYVL N° L 223, 16.8.1976, s. 25)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan liitteen 3 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdassa numero «kuusi» numerolla «kahdeksan».

5. Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 1978, tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin (julkaisematon), sellaisena kuin sen soveltamisaikaa on viimeksi jatkettu seuraavalla:

- 393 D 0112: neuvoston päätös 93/112/ETY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 44, 22.2.1993, s. 1)

Poistetaan liitteessä I olevasta «Osallistujamaiden luettelosta» Itävalta, Norja, Ruotsi ja Suomi kolmansien maiden luettelosta ja lisätään nämä maat alaviitteeseen, jossa luetellaan yhteisön jäsenvaltiot.

II PÄÄOMANLIIKKEET SEKÄ TALOUS- JA RAHAPOLITIIKKA

1. 358 X 0301 P 0390: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1958, rahapoliittisen komitean ohjesäännöstä (EYVL N° 17, 6.10.1958, s. 390/58), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 362 D 0405 P 1064: neuvoston päätös 62/405/ETY, tehty 2 päivänä huhtikuuta 1962 (EYVL N° 32, 30.4.1962, s. 1064/62)

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 372 D 0377: neuvoston päätös 72/377/ETY, tehty 30 päivänä lokakuuta 1972 (EYVL N° L 257, 15.11.1972, s. 20)

- 376 D 0332: neuvoston päätös 76/332/ETY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1976 (EYVL N° L 84, 31.3.1976, s. 56)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan 7 artiklassa sana «neljäntoista» sanalla «kahdeksantoista»;

b) Korvataan 10 artiklan ensimmäisessä kohdassa sana «neljäntoista» sanalla «kahdeksantoista».

2. 388 R 1969: Neuvoston asetus (ETY) N° 1969/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL N° L 178, 8.7.1988, s. 1)

Korvataan liite seuraavasti:

«LIITE

Enimmäismäärät 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille maksamattomille lainoille:

>TAULUKON PAIKKA>

»

III KILPAILU

A. VALTUUTTAMISASETUKSET

1. 365 R 0019: Neuvoston asetus N° 19/65/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL N° 36, 6.3.1965, s. 533/65), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Asetuksen 4 artiklassa:

- lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

«Mitä edellisissä alakohdissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittyessä jäseniksi.»

- täydennetään 2 kohtaa alakohdalla seuraavasti:

«Mitä 1 kohdassa säädetään, koskee sellaisia sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joihin sovelletaan Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ja jotka on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa liittymisestä asetuksen N° 17 5 ja 25 artiklan mukaisesti, ainoastaan, jos ne on ilmoitettu kyseisen määräajan kuluessa. Tätä kohtaa ei sovelleta sopimuksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.»

2. 371 R 2821: Neuvoston asetus (ETY) N° 2821/71, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL N° L 285, 29.12.1971, s. 46), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 372 R 2743: neuvoston asetus (ETY) N° 2743/72, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972 (EYVL N° L 291, 28.12.1972, s. 144)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Asetuksen 4 artiklassa:

- täydennetään 1 kohtaa alakohdalla seuraavasti:

«Mitä edellisissä alakohdissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittyessä jäseniksi.»

- täydennetään 2 kohtaa alakohdalla seuraavasti:

«Mitä 1 kohdassa säädetään, koskee sellaisia sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joihin sovelletaan Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ja jotka on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa liittymisestä asetuksen N° 17 5 ja 25 artiklan mukaisesti, ainoastaan, jos ne on ilmoitettu kyseisen määräajan kuluessa. Tätä kohtaa ei sovelleta sopimuksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

3. 387 R 3976: Neuvoston asetus (ETY) N° 3976/87, annettu 14 päivänä joulukuuta 1987, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL N° L 374, 31.12.1987, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 390 R 2344: neuvoston asetus (ETY) N° 2344/90, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1990 (EYVL N° L 217, 11.8.1990, s. 15)

- 392 R 2411: neuvoston asetus (ETY) N° 2411/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 240, 24.8.1992, s. 19).

Lisätään artikla seuraavasti:

«4 a artikla

Edellä 2 artiklan nojalla annetulla asetuksella voidaan säätää, että perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaan sisältyvää kieltoa ei sovelleta kyseisessä asetuksessa säädetyn määräajan aikana sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka ovat olemassa liittymisajankohtana ja joihin sovelletaan Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ja jotka eivät täytä 85 artiklan 3 kohdan edellytyksiä. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymisajankohtana kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

4. 392 R 0479: Neuvoston asetus (ETY) N° 479/92, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (EYVL N° L 55, 29.2.1992, s. 3)

Lisätään artikla seuraavasti:

«3 a artikla

Edellä 1 artiklan nojalla annetulla asetuksella voidaan säätää, että perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaan sisältyvää kieltoa ei sovelleta kyseisessä asetuksessa säädetyn määräajan aikana sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka ovat olemassa liittymisajankohtana ja joihin sovelletaan Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ja jotka eivät täytä 85 artiklan 3 kohdan edellytyksiä. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymisajankohtana kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

B. MENETTELYÄ KOSKEVAT ASETUKSET

1. 362 R 0017: Neuvoston asetus N° 17, annettu 6 päivänä helmikuuta 1962, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ensimmäinen täytäntöönpanoasetus (EYVL N° 13, 21.2.1962, s. 204/62), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 362 R 0059: neuvoston asetus N° 59, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1962 (EYVL N° 58, 10.7.1962, s. 1655/62)

- 363 R 0118: neuvoston asetus N° 118/63/ETY, annettu 5 päivänä marraskuuta 1963 (EYVL N° 162, 7.11.1963, s. 2696/63)

- 371 R 2822: neuvoston asetus (ETY) N° 2822/71, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971 (EYVL N° L 285, 29.12.1971, s. 49)

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 25 artiklaan kohta seuraavasti:

«6. Mitä 1 - 4 kohdassa säädetään, sovelletaan vastaavasti Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittyessä jäseniksi. Niitä ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisalaan.».

2. 368 R 1017: Neuvoston asetus (ETY) N° 1017/68, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1968, kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen (EYVL N° L 175, 23.7.1968, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

Täydennetään 30 artiklan 3 kohtaa alakohdalla seuraavasti:

«Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka olivat olemassa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymispäivänä ja jotka kuuluvat liittymisen vuoksi perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos niitä muutetaan kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä siten, että ne täyttävät tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyt edellytykset. Tätä alakohtaa ei sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

3. 386 R 4056: Neuvoston asetus (ETY) N° 4056/88, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen (EYVL N° L 378, 31.12.1986, s. 4)

Lisätään artikla seuraavasti:

«26 a artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka olivat olemassa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymispäivänä ja jotka kuuluvat liittymisen vuoksi perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos niitä muutetaan kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä siten, että ne täyttävät tämän asetuksen 3 - 6 artiklassa säädetyt edellytykset. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

4. 389 R 4064: Neuvoston asetus (ETY) N° 4064/89, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, yrityskeskittymien valvonnasta (EYVL N° L 395, 30.12.1989, s. 1)

Lisätään 25 artiklaan kohta seuraavasti:

«3. Sellaisten yrityskeskittymien osalta, joihin tätä asetusta sovelletaan liittymisen vuoksi, tämän asetuksen voimaantulopäivä korvataan liittymispäivällä. Uuden jäsenvaltion kilpailuviranomaisen ja EFTAn valvontaviranomaisen aloittamaan menettelyyn sovelletaan samalla tavoin 2 kohdan toista vaihtoehtoa.».

C. SOVELTAMISASETUKSET

1. 362 R 0027: Komission asetus N° 27, annettu 3 päivänä toukokuuta 1962, 6 päivänä helmikuuta 1962 annetun neuvoston asetuksen N° 17 ensimmäinen täytäntöönpanoasetus (EYVL N° L 35, 10.5.1962, s. 1118/62), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 375 R 1699: komission asetus (ETY) N° 1699/75, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1975 (EYVL N° L 172, 3.7.1975, s. 11)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 385 R 2526: komission asetus (ETY) N° 2526/85, annettu 5 päivänä elokuuta 1985 (EYVL N° L 240, 7.9.1985, s. 1)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 3666: komission asetus (EY) N° 3666/93, annettu 15 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 336, 31.12.1993, s. 1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdassa sana «viitenätoista» sanalla «yhdeksänätoista».

2. 369 R 1629: Komission asetus (ETY) N° 1629/69, annettu 8 päivänä elokuuta 1969, 19 päivänä heinäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N° 1017/68 10 artiklassa tarkoitettujen valitusten, 12 artiklassa tarkoitettujen hakemusten ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten muodosta, sisällöstä ja muista yksityiskohdista (EYVL N° L 209, 21.8.1969, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3666: komission asetus (EY) N° 3666/93, annettu 15 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 336, 31.12.1993, s. 1)

Korvataan 3 artiklan 5 kohdassa sana «viitenätoista» sanalla «yhdeksänätoista».

3. 388 R 4260: Komission asetus (ETY) N° 4260/88, annettu 16 päivänä joulukuuta 1988, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N° 4056/86 säädetyistä ilmoituksista, valituksista, hakemuksista ja kuulemisista (EYVL N° L 376, 31.12.1988, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3666: komission asetus (EY) N° 3666/93, annettu 15 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 336, 31.12.1993, s. 1)

Korvataan 4 artiklan 4 kohdassa numero «15» numerolla «19».

4. 388 R 4261: Komission asetus (ETY) N° 4261/88, annettu 16 päivänä joulukuuta 1988, menettelystä sovellettaessa kilpailusääntöjä lentoliikenteen alalla toimiviin yrityksiin annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N° 3975/87 säädetyistä valituksista, hakemuksista ja kuulemisista (EYVL N° L 376, 31.12.1988, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3666: komission asetus (EY) N° 3666/93, annettu 15 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 336, 31.12.1993, s. 1)

Korvataan 3 artiklan 4 kohdassa numero «15» numerolla «19».

5. 390 R 2367: Komission asetus (ETY) N° 2367/90, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1990, yrityskeskittymien valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N° 4064/89 säädetyistä ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista (EYVL N° L 219, 14.8.1990, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3666: komission asetus (EY) N° 3666/93, annettu 15 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 336, 31.12.1993, s. 1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdassa numero «21» numerolla «25» ja numero «16» numerolla «20».

D. RYHMÄPOIKKEUSASETUKSET

1. 383 R 1983: Komission asetus (ETY) N° 1983/83, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinmyyntisopimusten ryhmiin (EYVL N° L 173, 30.6.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään artikla seuraavasti:

«7 a artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske sellaisia sopimuksia, jotka olivat olemassa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymispäivänä ja jotka tämän liittymisen vuoksi kuuluvat perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos niitä muutetaan kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä siten, että ne täyttävät tässä asetuksessa asetetut edellytykset. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisalaan.».

2. 383 R 1984: Komission asetus (ETY) N° 1984/83, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinostosopimusten ryhmiin (EYVL N° L 173, 30.6.1983, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään artikla seuraavasti:

«15 a artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske sellaisia sopimuksia, jotka olivat olemassa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymispäivänä ja jotka tämän liittymisen vuoksi kuuluvat perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos niitä muutetaan kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä siten, että ne täyttävät tässä asetuksessa asetetut edellytykset. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

3. 384 R 2349: Komission asetus (ETY) N° 2349/84, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1984, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta patenttilisenssisopimusten ryhmiin (EYVL N° L 219, 16.8.1984, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 0151: komission asetus (ETY) N° 151/93, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 21, 29.1.1993, s. 8)

Lisätään 8 artiklaan seuraava kohta:

«4. Sellaisten sopimusten osalta, joihin sovelletaan perustamissopimuksen 85 artiklaa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi, sovelletaan 6 ja 7 artiklaa soveltuvin osin siten, että asianmukaiset päivämäärät ovat 13 päivän maaliskuuta 1962 sijasta liittymispäivä ja 1 päivän helmikuuta 1963, 1 päivän tammikuuta 1967 ja 1 päivän huhtikuuta 1985 sijasta kuusi kuukautta liittymispäivästä. Näihin sopimuksiin 7 artiklan mukaisesti tehdystä muutoksesta ei tarvitse ilmoittaa komissiolle. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

4. 385 R 0123: Komission asetus (ETY) N° 123/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1984, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja koskevien sopimusten ryhmiin (EYVL N° L 15, 18.1.1985, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 9 artiklaan seuraava kohta:

«4. Sellaisten sopimusten osalta, joihin sovelletaan perustamissopimuksen 85 artiklaa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi, sovelletaan 7 ja 8 artiklaa soveltuvin osin siten, että asianmukaiset päivämäärät ovat 13 päivän maaliskuuta 1962 sijasta liittymispäivä ja 1 päivän helmikuuta 1963, 1 päivän tammikuuta 1967 ja 1 päivän lokakuuta 1985 sijasta kuusi kuukautta liittymispäivästä. Näihin sopimuksiin 8 artiklan mukaisesti tehdystä muutoksesta ei tarvitse ilmoittaa komissiolle. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

5. 385 R 0417: Komission asetus (ETY) N° 417/85, annettu 19 päivänä joulukuuta 1984, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten ryhmiin (EYVL N° L 53, 22.2.1985, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 0151: komission asetus (ETY) N° 151/93, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 21, 29.1.1993, s. 8)

Lisätään 9 a artiklaan kohta seuraavasti:

«Sellaisten sopimusten osalta, joihin sovelletaan perustamissopimuksen 85 artiklaa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi, sovelletaan edellä olevaa kohtaa soveltuvin osin siten, että asianmukaiset päivämäärät ovat kyseisten maiden liittymispäivä ja kuusi kuukautta liittymispäivästä. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

6. 385 R 0418: Komission asetus (ETY) N° 418/85, annettu 19 päivänä joulukuuta 1984, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten ryhmiin (EYVL N° L 53, 22.2.1985, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 0151: komission asetus (ETY) N° 151/93, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 21, 29.1.1993, s. 8)

Lisätään 11 artiklaan seuraava kohta:

«7. Sellaisten sopimusten osalta, joihin sovelletaan perustamissopimuksen 85 artiklaa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi, sovelletaan 1 - 3 kohtaa soveltuvin osin siten, että asiaa koskevat päivämäärät ovat 13 päivän maaliskuuta 1962 sijasta liittymispäivä ja 1 päivän helmikuuta 1963, 1 päivän tammikuuta 1967, 1 päivän maaliskuuta 1985 ja 1 päivän syyskuuta 1985 sijasta kuusi kuukautta liittymispäivästä. Näihin sopimuksiin 3 kohdan mukaisesti tehdystä muutoksesta ei tarvitse ilmoittaa komissiolle. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

7. 388 R 4087: Komission asetus (ETY) N° 4087/88, annettu 30 päivänä marraskuuta 1988, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta luvakesopimusten ryhmiin (EYVL N° L 359, 28.12.1988, s. 46)

Lisätään artikla seuraavasti:

«8 a artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske sellaisia luvakesopimuksia, jotka olivat olemassa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymispäivänä ja jotka tämän liittymisen vuoksi kuuluvat perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos niitä muutetaan kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä siten, että ne täyttävät tässä asetuksessa asetetut edellytykset. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

8. 389 R 0556: Komission asetus (ETY) N° 556/89, annettu 30 päivänä marraskuuta 1988, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta taitotietoa koskevien lisenssisopimusten ryhmiin (EYVL N° L 61, 4.3.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 0151: komission asetus (ETY) N° 151/93, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 21, 29.1.1993, s. 8)

Lisätään 10 artiklaan seuraava kohta:

«4. Sellaisten sopimusten osalta, joihin sovelletaan perustamissopimuksen 85 artiklaa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi, sovelletaan 8 ja 9 artiklaa soveltuvin osin siten, että asiaa koskevat päivämäärät ovat 13 päivän maaliskuuta 1962 sijasta liittymispäivä ja 1 päivän helmikuuta 1963 ja 1 päivän tammikuuta 1967 sijasta kuusi kuukautta liittymispäivästä. Näihin sopimuksiin 9 artiklan mukaisesti tehdyistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa komissiolle. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

9. 392 R 3932: Komission asetus (ETY) N° 3932/92, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vakuutusalan sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL N° L 398, 31.12.1992, s. 7)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Sellaisten sopimusten osalta, joihin sovelletaan perustamissopimuksen 85 artiklaa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi, sovelletaan 18 ja 19 artiklaa soveltuvin osin siten, että asiaa koskevat päivämäärät ovat 13 päivän maaliskuuta 1962 sijasta liittymispäivä ja 1 päivän helmikuuta 1963, 1 päivän tammikuuta 1967, 31 päivän joulukuuta 1993 ja 1 päivän huhtikuuta 1994 sijasta kuusi kuukautta liittymispäivästä. Näihin sopimuksiin 19 artiklan mukaisesti tehdyistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa komissiolle. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

10. 393 R 1617: Komission asetus (ETY) N° 1617/93, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1993, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta aikataulujen yhteistä suunnittelua ja yhteensovittamista, yhteisen lentoliikenteen harjoittamista, neuvotteluja säännöllisen lentoliikenteen matkustaja- ja rahtimaksuista sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista lentoasemilla koskevien sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL N° L 155, 26.6.1993, s. 18)

Lisätään artikla seuraavasti:

«6 a artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka olivat olemassa Itävallan, Norjan, Suomen ja Ruotsin liittymispäivänä ja jotka kyseisen liittymisen vuoksi kuuluvat perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos niitä muutetaan kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä siten, että ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

11. 393 R 3652: Komission asetus (EY) N° 3652/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskeviin yritysten välisten sopimusten ryhmiin (EYVL N° L 333, 31.12.1993, s. 37)

Lisätään artikla seuraavasti:

«14 a artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta sopimuksiin, jotka olivat olemassa Itävallan, Norjan, Suomen ja Ruotsin liittymispäivänä ja jotka kyseisen liittymisen vuoksi kuuluvat perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos niitä muutetaan kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä siten, että ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.».

IV SOSIAALIPOLITIIKKA

A. SOSIAALITURVA

1. 371 R 1408: Neuvoston asetus (ETY) N° 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL N° L 149, 5.7.1971, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

- 383 R 2001: neuvoston asetus (ETY) N° 2001/83, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1983 (EYVL N° L 230, 22.8.1983, s. 6)

ja myöhemmin muutettuna seuraavilla:

- 385 R 1660: neuvoston asetus (ETY) N° 1660/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL N° L 160, 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: neuvoston asetus (ETY) N° 1661/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL N° L 160, 20.6.1985, s. 7)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.85, s. 23)

- 386 R 3811: neuvoston asetus (ETY) N° 3811/86, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986 (EYVL N° L 355, 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: neuvoston asetus (ETY) N° 1305/89, annettu 11 päivänä toukokuuta 1989 (EYVL N° L 131, 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: neuvoston asetus (ETY) N° 2332/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL N° L 224, 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: neuvoston asetus (ETY) N° 3427/89, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 331, 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: neuvoston asetus (ETY) N° 2195/91, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL N° L 206, 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1247: neuvoston asetus (ETY) N° 1247/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 136, 19.5.1992, s. 1)

- 392 R 1248: neuvoston asetus (ETY) N° 1248/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 136, 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: neuvoston asetus (ETY) N° 1249/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 136, 19.5.1992, s. 28)

- 393 R 1945: neuvoston asetus (ETY) N° 1945/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 181, 23.7.1993, s. 1)

a) Korvataan 82 artiklan 1 kohdassa oleva numero «72» numerolla «96».

b) Muutetaan liitteessä I oleva I osa «Palkatut työntekijät ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat (asetuksen 1 artiklan a kohdan ii ja iii alakohta)» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Henkilöä, joka on kansallisessa vakuutuslaissa tarkoitettu palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, pidetään vastaavasti asetuksen 1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna palkattuna työtekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

L. ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) korvataan otsikot «K. PORTUGALI» ja «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoilla «M. PORTUGALI» ja «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

iii) lisätään otsikkokohdassa «M. PORTUGALI» olevien sanojen «Ei mitään.» jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Henkilöä, joka on työeläkejärjestelmää koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, pidetään vastaavasti asetuksen 1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

O. RUOTSI

Henkilöä, joka on työtapaturmavakuutuslainsäädännössä tarkoitettu palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, pidetään vastaavasti asetuksen 1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna palkattuna työtekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.»;

c) Muutetaan liitteessä I oleva II osa «Perheenjäsenet» (asetuksen 1 artiklan f kohdan toinen virke) seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla 'perheenjäsenellä' tarkoitetaan puolisoa tai alle 25-vuotiasta lasta.

L. ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) korvataan otsikot «K. PORTUGALI» ja «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoilla «M. PORTUGALI» ja «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

iii) lisätään otsikkokohdan «M. PORTUGALI» jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla 'perheenjäsenellä' tarkoitetaan puolisoa tai lasta siten, kuin sairausvakuutuslaissa on määritelty.

O. RUOTSI

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla 'perheenjäsenellä' tarkoitetaan puolisoa tai alle 18-vuotiasta lasta.»;

d) Muutetaan liitteen II «(asetuksen 1 artiklan j ja u kohta)» I osa «Sellaisia itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat erityisjärjestelmät, jotka on suljettu asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan j kohdan neljännen alakohdan nojalla» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Ei mitään.

L. ITÄVALTA

Lääkärien, eläinlääkärien, lakimiesten ja insinöörien (Ziviltechniker) vakuutus- ja eläkelaitokset (Versicherungs- und Versorgungswerke), «erityisesti sosiaalihuoltorahastot (Fürsorgeeinrichtungen) ja laajennettu tulonsiirtojärjestelmä (erweiterte Honorarverteilung)»;»

ii) korvataan otsikot «K. PORTUGALI» ja «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoilla «M. PORTUGALI» ja «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

iii) lisätään otsikkokohdan «M. PORTUGALI» jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Ei mitään.

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

e) Muutetaan liitteessä II oleva II osa «Erityiset synnytysavustukset, jotka on suljettu asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan u kohdan nojalla» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan « J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Kertasuoritteiset avustukset, jotka kansallisen vakuutuslain nojalla maksetaan synnytyksen yhteydessä.

L. ITÄVALTA

Synnytysavustuksen yleinen osa.»;

ii) korvataan otsikot «K. PORTUGALI» ja «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoilla «M. PORTUGALI» ja «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

iii) lisätään otsikkokohdan «M. PORTUGALI» jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Äitiyspakkaus tai kertasuoritteinen äitiysavustus äitiysavustuslain nojalla.

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

f) Muutetaan liitteessä II oleva III osa «Asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut erityiset maksuihin perustumattomat etuudet, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Ei mitään.

L. ITÄVALTA

Bundesländerin lainsäädännön nojalla vammaisille tai hoidon tarpeessa oleville myönnettävät etuudet.»;

ii) korvataan otsikot «K. PORTUGALI» ja «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoilla «M. PORTUGALI» ja «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

iii) lisätään otsikkokohdan «M. PORTUGALI» jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Ei mitään.

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

g) Muutetaan liite II a (asetuksen 10 a artikla) seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

a) 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetun kansallisen vakuutuslain N° 12 8 pykälän 2 momentin mukainen perusetuus ja hoitoetuus ylimääräisten kulujen kattamiseksi tai vammaisuuden aiheuttaman erityisen huolenpidon, sairaanhoidon tai kotiavun tarpeen kattamiseksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa edunsaaja saa kansallisen vakuutusjärjestelmän mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai jälkeenjääneiden eläkettä.

b) 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetun kansallisen vakuutuslain N° 12 7 pykälän 3 momentin ja 8 pykälän 4 momentin mukainen vammaisina syntyneille tai nuorena vammautuneille henkilöille taattu vähimmäislisäeläke.

c) 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetun kansallisen vakuutuslain N° 12 10 pykälän 2 ja 3 momentin mukainen lapsen hoitoetuus ja jälkeenjääneen puolison koulutusetuus.

L. ITÄVALTA

a) Korvauslisä (yleisestä sosiaalivakuutuksesta 9 päivänä syyskuuta 1955 annettu liittovaltion laki - ASVG, kaupan alalla työskentelevien henkilöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 1978 annettu liittovaltion laki - GSVG ja maanviljelijöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 1978 annettu liittovaltion laki - BSVG).

b) Itävallan liittovaltion huoltoavustuslain (Bundespflegegeldgesetz) mukainen huoltoavustus (Pflegegeld), lukuun ottamatta liikennevakuutuslaitosten myöntämiä huoltoavustuksia, jos vamma on aiheutunut työtapaturmasta tai ammattitaudista.»;

ii) korvataan otsikot «K. PORTUGALI» ja «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoilla «M. PORTUGALI» ja «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

iii) lisätään otsikkokohdan «K. PORTUGALI» jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

a) Lapsen hoitotuki (Laki lapsen hoitotuesta, 444/69).

b) Vammaistuki (Vammaistukilaki, 124/88).

c) Eläkkeensaajien asumistuki (Eläkkeensaajien asumistukilaki, 591/78).

d) Peruspäiväraha (Työttömyysturvalaki N° 602/84) tapauksissa, joissa henkilö ei täytä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan vastaavia edellytyksiä.

O. RUOTSI

a) Peruseläkkeiden kunnalliset asumislisät (laki 1962: 392, painettu uudelleen 1976: 1014).

b) Vammaiskorvaukset muille kuin eläkkeensaajille (laki 1962: 381, painettu uudelleen 1982: 120).

c) Vammaisten lasten huoltoavustukset (laki 1962: 381, painettu uudelleen 1982: 120).»;

h) Muutetaan liitteessä III oleva A osa «Sellaisten sosiaaliturvasopimusten määräykset, jotka jäävät sovellettaviksi sen estämättä, mitä asetuksen 6 artiklassa säädetään» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «9. BELGIA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«10. BELGIA - NORJA

Ei sopimusta.

11. BELGIA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 4 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan III kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»

ii) muutetaan otsikon «BELGIA - PORTUGALI» numerointi 10:stä 12:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«13. BELGIA - SUOMI

Ei sopimusta.

14. BELGIA - RUOTSI

Ei sopimusta.»;

iii) muutetaan otsikon «BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 11:sta 15:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«16. TANSKA - SAKSA»

«17. TANSKA - ESPANJA»

«18. TANSKA - RANSKA»

«19. TANSKA - KREIKKA»

«20. TANSKA - IRLANTI»

«21. TANSKA - ITALIA»

«22. TANSKA - LUXEMBURG»

«23. TANSKA - ALANKOMAAT»;

iv) lisätään otsikkokohdassa «23. TANSKA - ALANKOMAAT» olevien sanojen «Ei sopimusta.» jälkeen seuraava:

«24. TANSKA - NORJA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

25. TANSKA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 16 päivänä kesäkuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan I kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta».

v) muutetaan otsikon «TANSKA - PORTUGALI» numerointi 20:sta 26:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«27. TANSKA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

28. TANSKA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.»;

vi) muutetaan otsikon «TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 21:sta 29:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«30. SAKSA - ESPANJA»

«31. SAKSA - RANSKA»

«32. SAKSA - KREIKKA»

«33. SAKSA - IRLANTI»

«34. SAKSA - ITALIA»

«35. SAKSA - LUXEMBURG»

«36. SAKSA - ALANKOMAAT»

vii) Lisätään otsikkokohdan «36. SAKSA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«37. SAKSA - NORJA

Ei sopimusta.

38. SAKSA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 22 päivänä joulukuuta 1966 tehdyn sopimuksen 41 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1969 tehdyllä lisäsopimuksella N° 1, 29 päivänä maaliskuuta 1974 tehdyllä lisäsopimuksella N° 2 ja 29 päivänä elokuuta 1980 tehdyllä lisäsopimuksella N° 3.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 3 kohdan c ja d alakohta, 17 kohta, 20 kohdan a alakohta ja 21 kohta.

c) Mainitun sopimuksen 3 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

d) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 3 kohdan g alakohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

e) Sopimuksen 4 artiklan 1 kohta Saksan lainsäädännön osalta, jonka mukaan tapaturmat (ja ammattitaudit), jotka tapahtuvat Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, ja kaudet, jotka ovat täyttyneet kyseisen alueen ulkopuolella, eivät johda etuuksien maksamiseen tai johtavat etuuksien maksamiseen vain tietyin edellytyksin, kun niihin oikeutetut asuvat Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella tapauksissa, joissa:

i) etuus on jo myönnetty tai voitaisiin myöntää 1 päivänä tammikuuta 1994;

ii) asianomainen henkilö on muuttanut vakituisesti asumaan Itävaltaan ennen 1 päivää tammikuuta 1994 ja eläke- ja tapaturmavakuutuksen eläkkeiden myöntäminen alkaa ennen 31 päivää joulukuuta 1994.

f) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 19 kohdan b alakohta. Sovellettaessa tämän määräyksen 3 kohdan c alakohtaa toimivaltaisen laitoksen huomioon ottaman määrän ei tule ylittää määrää, joka on maksettava niiden vastaavien kausien osalta, jotka kyseisen laitoksen on korvattava.

g) Mainitun sopimuksen 10 päivänä huhtikuuta 1969 tehdyssä lisäsopimuksessa N° 1 oleva 2 artikla.

h) Työttömyysvakuutuksesta 19 päivänä heinäkuuta 1978 tehdyn sopimuksen 1 artiklan 5 kohta ja 8 artikla.

i) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 10 kohta.»;

viii) muutetaan otsikon «SAKSA - PORTUGALI» numerointi 29:stä 39:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«40. SAKSA - SUOMI

a) Sosiaaliturvasta 23 päivänä huhtikuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 artikla.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 9 kohdan a alakohta.

41. SAKSA - RUOTSI

a) Sosiaaliturvasta 27 päivänä helmikuuta 1976 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 8 kohdan a alakohta.»;

ix) muutetaan otsikon «SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 30:sta 42:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«43. ESPANJA - RANSKA»

«44. ESPANJA - KREIKKA»

«45. ESPANJA - IRLANTI»

«46. ESPANJA - ITALIA»

«47. ESPANJA - LUXEMBURG»

«48. ESPANJA - ALANKOMAAT»;

x) lisätään otsikkokohdan «48. ESPANJA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«49. ESPANJA - NORJA

Ei sopimusta.

50. ESPANJA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 6 päivänä marraskuuta 1981 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xi) muutetaan otsikon «ESPANJA - PORTUGALI» numerointi 37:stä 51:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«52. ESPANJA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 19 päivänä joulukuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

53. ESPANJA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 29 päivänä kesäkuuta 1987 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta ja 16 artikla.»;

xii) muutetaan otsikon «ESPANJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 38:sta 54:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«55. RANSKA - KREIKKA»

«56. RANSKA - IRLANTI»

«57. RANSKA - ITALIA»

«58. RANSKA - LUXEMBURG»

«59. RANSKA - ALANKOMAAT»

xiii) lisätään otsikkokohdan «59. RANSKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«60. RANSKA - NORJA

Ei mitään.

61. RANSKA - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xiv) muutetaan otsikon «RANSKA - PORTUGALI» numerointi 44:stä 62:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«63. RANSKA - SUOMI

Ei mitään.

64. RANSKA - RUOTSI

Ei mitään.»;

xv) muutetaan otsikon «RANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 45:sta 65:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«66. KREIKKA - IRLANTI»

«67. KREIKKA - ITALIA»

«68. KREIKKA - LUXEMBURG»

«69. KREIKKA - ALANKOMAAT»;

xvi) lisätään otsikkokohdan «69. KREIKKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«70. KREIKKA - NORJA

Sosiaaliturvasta 12 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 16 artiklan 5 kohta.

71. KREIKKA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 14 päivänä joulukuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 1986 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xvii) muutetaan otsikon «KREIKKA - PORTUGALI» numerointi 50:sta 72:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«73. KREIKKA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 11 päivänä maaliskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta ja 21 artikla.

74. KREIKKA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 5 päivänä toukokuuta 1978 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta ja 23 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 14 päivänä syyskuuta 1984 tehdyllä lisäsopimuksella.»;

xviii) muutetaan otsikon «KREIKKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 51:stä 75:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«76. IRLANTI - ITALIA»

«77. IRLANTI - LUXEMBURG»

«78. IRLANTI - ALANKOMAAT»;

xix) lisätään otsikkokohdan «78. IRLANTI - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«79. IRLANTI - NORJA

Ei sopimusta.

80. IRLANTI - ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 30 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xx) muutetaan otsikon «IRLANTI - PORTUGALI» numerointi 55:stä 81:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«82. IRLANTI - SUOMI

Ei sopimusta.

83. IRLANTI - RUOTSI

Ei sopimusta.»;

xxi) muutetaan otsikon «IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 56:stä 84:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«85. ITALIA - LUXEMBURG»

«86. ITALIA - ALANKOMAAT»;

xxii) lisätään otsikkokohdan «86. ITALIA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«87. ITALIA - NORJA

Ei mitään.

88. ITALIA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 21 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla ja sen päätöspöytäkirjan 2 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxiii) muutetaan otsikon «ITALIA - PORTUGALI» numerointi 59:stä 89:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«90. ITALIA - SUOMI

Ei sopimusta.

91. ITALIA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 25 päivänä syyskuuta 1979 tehdyn sopimuksen 20 artikla.»;

xxiv) muutetaan otsikon «ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 60:stä 92:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«93. LUXEMBURG - ALANKOMAAT»

xxv) lisätään otsikkokohdan «93. LUXEMBURG - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«94. LUXEMBURG - NORJA

Ei mitään.

95. LUXEMBURG - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 21 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1973 tehdyllä lisäsopimuksella N° 1 ja 9 päivänä lokakuuta 1978 tehdyllä lisäsopimuksella N° 2.

b) Mainitun sopimuksen 3 artiklan 2 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan III kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxvi) muutetaan otsikon «LUXEMBURG - PORTUGALI» numerointi 62:sta 96:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«97. LUXEMBURG - SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

98. LUXEMBURG - RUOTSI

a) Sosiaaliturvasta 21 päivänä helmikuuta 1985 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja 29 artiklan 1 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen 30 artikla.»;

xxvii) muutetaan otsikon «LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 63:sta 99:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«100. ALANKOMAAT - NORJA

Sosiaaliturvasta 13 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

101. ALANKOMAAT - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 7 päivänä maaliskuuta 1974 tehdyn sopimuksen 3 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1980 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxviii) muutetaan otsikon «ALANKOMAAT - PORTUGALI» numerointi 64:stä 102:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«103. ALANKOMAAT - SUOMI

Ei sopimusta.

104. ALANKOMAAT - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 2 päivänä heinäkuuta 1976 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja 24 artiklan 3 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxix) muutetaan otsikon «ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 65:stä 105:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«106. NORJA - ITÄVALTA

a) Sociaaliturvasta 27 päivänä elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

107. NORJA - PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 5 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 6 artikla.

108. NORJA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

109. NORJA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

110. NORJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

111. ITÄVALTA - PORTUGALI

Ei mitään.

112. ITÄVALTA - SUOMI

a) Sosiaaliturvasta 11 päivänä joulukuuta 1985 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 9 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

113. ITÄVALTA - RUOTSI

a) Sociaaliturvasta 11 päivänä marraskuuta 1975 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja 24 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 21 päivänä lokakuuta 1982 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

114. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a) Sosiaaliturvasta 22 päivänä heinäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 3 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 9 päivänä joulukuuta 1985 tehdyllä lisäsopimuksella N° 1 ja 13 päivänä lokakuuta 1992 tehdyllä lisäsopimuksella N° 2, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen luontoisetuuksia koskeva pöytäkirjaa lukuun ottamatta 2 artiklan 3 kohtaa niiden henkilöiden osalta, jotka eivät voi hakea hoitoa asetuksen III osaston 1 luvun mukaisesti.

115. PORTUGALI - SUOMI

Ei sopimusta.

116. PORTUGALI - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen 6 artikla.»;

xxx) muutetaan otsikon «PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 66:sta 117:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«118. SUOMI - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

119. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

120. RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta 29 päivänä kesäkuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohta.»

i) Muutetaan liitteessä III oleva B osa «Sellaisten sosiaaliturvasopimusten määräykset, joita ei sovelleta kaikkiin henkilöihin, joihin asetusta sovelletaan» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «9. BELGIA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«10. BELGIA - NORJA

Ei sopimusta.

11. BELGIA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 4 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan III kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

ii) muutetaan otsikon «BELGIA - PORTUGALI» numerointi 10:stä 12:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«13. BELGIA - SUOMI

Ei sopimusta.

14. BELGIA - RUOTSI

Ei sopimusta.»;

iii) muutetaan otsikon «BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 11:sta 15:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«16. TANSKA - SAKSA»

«17. TANSKA - ESPANJA»

«18. TANSKA - RANSKA»

«19. TANSKA - KREIKKA»

«20. TANSKA - IRLANTI»

«21. TANSKA - ITALIA»

«22. TANSKA - LUXEMBURG»

«23. TANSKA - ALANKOMAAT»;

iv) lisätään otsikkokohdan «23. TANSKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«24. TANSKA - NORJA

Ei mitään.

25. TANSKA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 16 päivänä kesäkuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan I kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

v) muutetaan otsikon «TANSKA - PORTUGALI» numerointi 20:stä 26:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«27. TANSKA - SUOMI

Ei mitään.

28. TANSKA - RUOTSI

Ei mitään.»;

vi) muutetaan otsikon «TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 21:stä 29:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«30. SAKSA - ESPANJA»

«31. SAKSA - RANSKA»

«32. SAKSA - KREIKKA»

«33. SAKSA - IRLANTI»

«34. SAKSA - ITALIA»

«35. SAKSA - LUXEMBURG»

«36. SAKSA - ALANKOMAAT»;

vii) lisätään otsikkokohdan «36. SAKSA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«37. SAKSA - NORJA

Ei sopimusta.

38. SAKSA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 22 päivänä joulukuuta 1966 tehdyn sopimuksen 41 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1969 tehdyllä lisäsopimuksella N° 1, 29 päivänä maaliskuuta 1974 tehdyllä lisäsopimuksella N° 2 ja 29 päivänä elokuuta 1980 tehdyllä lisäsopimuksella N° 3.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 20 kohdan a alakohta.

c) Mainitun sopimuksen 3 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

d) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 3 kohdan g alakohta.

e) Sopimuksen 4 artiklan 1 kohta Saksan lainsäädännön osalta, jonka mukaan tapaturmat (ja ammattitaudit), jotka tapahtuvat Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, ja kaudet, jotka ovat täyttyneet kyseisen alueen ulkopuolella, eivät johda etuuksien maksamiseen tai johtavat etuuksien maksamiseen vain tietyin edellytyksin, kun niihin oikeutetut asuvat Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella tapauksissa, joissa:

i) etuus on jo myönnetty tai voitaisiin myöntää 1 päivänä tammikuuta 1994;

ii) asianomainen henkilö on muuttanut vakituisesti asumaan Itävaltaan ennen 1 päivää tammikuuta 1994 ja eläke- ja tapaturmavakuutuksen eläkkeiden myöntäminen alkoi ennen 31 päivää joulukuuta 1994.

f) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 19 kohdan b alakohta. Sovellettaessa tämän määräyksen 3 kohdan c alakohtaa toimivaltaisen laitoksen huomioon ottama määrä ei saa ylittää määrää, joka on maksettava niiden vastaavien kausien osalta, jotka kyseisen laitoksen on korvattava.»;

viii) muutetaan otsikon «SAKSA - PORTUGALI» numerointi 29:stä 39:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«40. SAKSA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 23 päivänä huhtikuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 artikla.

41. SAKSA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 27 päivänä helmikuuta 1976 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta.»;

ix) muutetaan otsikon «SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 30:stä 42:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«43. ESPANJA - RANSKA»

«44. ESPANJA - KREIKKA»

«45. ESPANJA - IRLANTI»

«46. ESPANJA - ITALIA»

«47. ESPANJA - LUXEMBURG»

«48. ESPANJA - ALANKOMAAT»

x) lisätään otsikkokohdan «48. ESPANJA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«49. ESPANJA - NORJA

Ei sopimusta.

50. ESPANJA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 6 päivänä marraskuuta 1981 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xi) muutetaan otsikon «ESPANJA - PORTUGALI» numerointi 37:stä 51:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«52. ESPANJA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 19 päivänä joulukuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

53. ESPANJA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 29 päivänä kesäkuuta 1987 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta ja 16 artikla.»;

xii) muutetaan otsikon «ESPANJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 38:sta 54:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«55. RANSKA - KREIKKA»

«56. RANSKA - IRLANTI»

«57. RANSKA - ITALIA»

«58. RANSKA - LUXEMBURG»

«59. RANSKA - ALANKOMAAT»

xiii) lisätään otsikkokohdan «59. RANSKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«60. RANSKA - NORJA

Ei mitään.

61. RANSKA - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xiv) muutetaan otsikon «RANSKA - PORTUGALI» numerointi 44:sta 62:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«63. RANSKA - SUOMI

Ei sopimusta.

64. RANSKA - RUOTSI

Ei mitään.»;

xv) muutetaan otsikon «RANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 45:stä 65:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«66. KREIKKA - IRLANTI»

«67. KREIKKA - ITALIA»

«68. KREIKKA - LUXEMBURG»

«69. KREIKKA - ALANKOMAAT»

xvi) lisätään otsikkokohdan «69. KREIKKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«70. KREIKKA - NORJA

Ei mitään.

71. KREIKKA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 14 päivänä joulukuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 1986 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xvii) muutetaan otsikon «KREIKKA - PORTUGALI» numerointi 50:stä 72:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«73. KREIKKA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 11 päivänä maaliskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

74. KREIKKA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 5 päivänä toukokuuta 1978 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 14 päivänä syyskuuta 1984 tehdyllä lisäsopimuksella.»;

xviii) muutetaan otsikon «KREIKKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 51:stä 75:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«76. IRLANTI - ITALIA»

«77. IRLANTI - LUXEMBURG»

«78. IRLANTI - ALANKOMAAT»;

xix) lisätään otsikkokohdan «78. IRLANTI - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«79. IRLANTI - NORJA

Ei sopimusta.

80. IRLANTI - ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 30 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xx) muutetaan otsikon «IRLANTI - PORTUGALI» numerointi 55:stä 81:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«82. IRLANTI - SUOMI

Ei sopimusta.

83. IRLANTI - RUOTSI

Ei sopimusta.»;

xxi) muutetaan otsikon «IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 56:sta 84:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«85. ITALIA - LUXEMBURG»

«86. ITALIA - ALANKOMAAT»;

xxii) lisätään otsikkokohdan «86. ITALIA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«87. ITALIA - NORJA

Ei mitään.

88. ITALIA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 21 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla ja sen päätöspöytäkirjan 2 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxiii) muutetaan otsikon «ITALIA - PORTUGALI» numerointi 59:stä 89:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«90. ITALIA - SUOMI

Ei sopimusta.

91. ITALIA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 25 päivänä syyskuuta 1979 tehdyn sopimuksen 20 artikla.»;

xxiv) muutetaan otsikon «ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 60:stä 92:ksi, ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«93. LUXEMBURG - ALANKOMAAT»;

xxv) lisätään otsikkokohdan «93. LUXEMBURG - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«94. LUXEMBURG - NORJA

Ei mitään.

95. LUXEMBURG - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 21 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1973 tehdyllä lisäsopimuksella N° 1 ja 9 päivänä lokakuuta 1978 tehdyllä lisäsopimuksella N° 2.

b) Mainitun sopimuksen 3 artiklan 2 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan III kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxvi) muutetaan otsikon «LUXEMBURG - PORTUGALI» numerointi 62:sta 96:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«97. LUXEMBURG - SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

98. LUXEMBURG - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 21 päivänä helmikuuta 1985 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja 29 artiklan 1 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxvii) muutetaan otsikon «LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 63:sta 99:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«100. ALANKOMAAT - NORJA

Sosiaaliturvasta 13 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

101. ALANKOMAAT - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 7 päivänä maaliskuuta 1974 tehdyn sopimuksen 3 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1980 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxviii) muutetaan otsikon «ALANKOMAAT - PORTUGALI» numerointi 64:stä 102:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«103. ALANKOMAAT - SUOMI

Ei sopimusta.

104. ALANKOMAAT - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 2 päivänä heinäkuuta 1976 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja 24 artiklan 3 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.»;

xxix) muutetaan otsikon «ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 65:stä 105:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«106. NORJA - ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 27 päivänä elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

107. NORJA - PORTUGALI

Ei mitään.

108. NORJA - SUOMI

Ei mitään.

109. NORJA - RUOTSI

Ei mitään.

110. NORJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

111. ITÄVALTA - PORTUGALI

Ei mitään.

112. ITÄVALTA - SUOMI

a) Sosiaaliturvasta 11 päivänä joulukuuta 1985 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 9 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

113. ITÄVALTA - RUOTSI

a) Sosiaaliturvasta 11 päivänä marraskuuta 1975 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja 24 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 21 päivänä lokakuuta 1982 tehdyllä lisäsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

114. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a) Sosiaaliturvasta 22 päivänä heinäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 3 artikla, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 9 päivänä joulukuuta 1985 tehdyllä lisäsopimuksella N° 1 ja 13 päivänä lokakuuta 1992 tehdyllä lisäsopimuksella N° 2, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen luontoisetuuksia koskeva pöytäkirja lukuun ottamatta 2 artiklan 3 kohtaa niiden henkilöiden osalta, jotka eivät voi hakea hoitoa asetuksen III osaston 1 luvun mukaisesti.

115. PORTUGALI - SUOMI

Ei sopimusta.

116. PORTUGALI - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen 6 artikla.»;

xxx) muutetaan otsikon «PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» numerointi 66:sta 117:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«118. SUOMI - RUOTSI

Ei mitään.

119. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

120. RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta 29 päivänä kesäkuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohta.»;

j) Muutetaan liitteessä IV oleva A osa «Asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö, jonka mukaan työkyvyttömyysetuuksien määrä on riippumaton vakuutuskausien pituudesta» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Ei mitään.

L. ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI»

iii) lisätään otsikkokohdan «N. PORTUGALI» jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Vammaisina syntyneille tai nuorena vammautuneille myönnettävä kansaneläke (kansaneläkelaki (547/93)).

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

iv) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

k) Muutetaan liitteessä IV oleva B osa «Asetuksen N° 1408/71 38 artiklan 3 kohdassa ja 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut itsenäisten ammatinharjoittajien erityisjärjestelmät» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Ei mitään.

L. ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Ei mitään.

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

l) Muutetaan liitteessä IV oleva C osa «Asetuksen 46 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tapaukset, joissa etuuden laskemisesta 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti voidaan luopua» seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Vanhuuseläkkeitä koskevat hakemukset, lukuun ottamatta liitteessä IV olevassa D osassa mainittuja eläkkeitä.

L. ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Ei mitään.

O. RUOTSI

Vanhuuseläkkeitä ja lisäeläkkeitä koskevat hakemukset, lukuun ottamatta liitteessä IV olevassa D osassa mainittuja eläkkeitä.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

m) Korvataan liitteessä IV oleva D osa seuraavasti:

«Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetut etuudet ja sopimukset»

«1. Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut etuudet, joiden määrä on riippumaton täytettyjen vakuutus- tai asumiskausien pituudesta:

a) työkyvyttömyysetuudet, joita tarkoitetaan tämän liitteen A osassa luetelluissa lainsäädännöissä;

b) sellaisen henkilön 10 vuoden asumisella ansaitsema täysi Tanskan kansaneläkkeen vanhuuseläke, jolle eläke on myönnetty viimeistään 1 päivänä lokakuuta 1989;

c) Espanjan hautausavustukset ja jälkeenjääneiden eläkkeet, jotka on myönnetty yleisissä ja erityisissä järjestelmissä;

d) Ranskan yleisen sosiaaliturvajärjestelmän tai maatalousalan palkattujen työntekijöiden järjestelmän leskille annettavan vakuutuksen mukainen leskien avustus;

e) Ranskan yleisen sosiaaliturvajärjestelmän tai maatalouden palkattujen työntekijöiden järjestelmän mukainen leskien työkyvyttömyyseläke, jos se on laskettu kuolleen puolison työkyvyttömyyseläkkeen perusteella ja maksettu 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

f) lesken ja orpojen yleisestä vakuutuksesta 9 päivänä huhtikuuta 1959 annetun lain mukainen Alankomaiden leskeneläke;

g) Suomen 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain mukaisesti määräytyvät ja kansaneläkelain (547/93) siirtymämääräysten mukaisesti myönnettävät kansaneläkkeet;

h) ennen 1 päivää tammikuuta 1993 sovelletun Ruotsin peruseläkelainsäädännön mukaisesti myönnettävä täysi peruseläke sekä kyseisestä ajankohdasta sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien siirtymämääräysten mukaisesti myönnettävä täyseläke.

2. Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut etuudet, joiden suuruus määrätään sellaisen laskennallisen kauden perusteella, joka katsotaan täytetyksi riskin toteutumispäivän ja myöhemmän päivämäärän välillä:

a) Tanskan varhaiseläkkeet, joiden määrä määrätään ennen 1 päivää lokakuuta 1984 voimassa olleen lainsäädännön mukaan;

b) Saksan työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden eläkkeet, joihin otetaan huomioon lisäkausi, ja Saksan vanhuuseläkkeet, joihin otetaan huomioon jo ansaittu lisäkausi;

c) Italian täyden työkyvyttömyyden eläkkeet («inabilità»);

d) Luxemburgin työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden eläkkeet;

e) Norjan työkyvyttömyyseläkkeet, myös saavutettaessa eläkeiän vanhuuseläkkeiksi muunnettuina, sekä kuolleen henkilön eläkeansioihin perustuvat eläkkeet (jälkeenjääneiden eläke ja vanhuuseläke);

f) Suomen työeläkkeet, joihin otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön mukaisesti tulevat ajanjaksot;

g) Ruotsin työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden eläkkeet, joihin otetaan huomioon hyvitetty vakuutuskausi sekä Ruotsin vanhuuseläkkeet, joihin otetaan huomioon jo ansaitut hyvityskaudet.

3. Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut sopimukset, joiden tarkoituksena on estää saman laskennallisen kauden huomioon ottaminen kahdesti tai useammin:

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä 20 päivänä heinäkuuta 1978 tehty sopimus, joka koskee erilaisia sosiaaliturva-asioita.

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehty pohjoismainen sopimus.»;

n) Muutetaan liite VI seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

1. Ennen vuotta 1937 syntyneitä henkilöitä koskevia Norjan lainsäädännön siirtymäsäännöksiä täyttä lisäeläkettä varten vaadittavan vakuutuskauden vähentämiseksi sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin, jos he ovat asuneet Norjassa tai harjoittaneet ansiotoimintaa palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina Norjassa vaadittavan ajan 16. syntymäpäivänsä jälkeen ja ennen 1 päivää tammikuuta 1967. Tämä vaatimus on yksi vuosi kutakin vuotta kohti, jonka verran asianomaisen henkilön syntymävuosi on ennen vuotta 1937.

2. Kansallisen vakuutuslain mukaisesti vakuutettu henkilö, joka huolehtii hoidon tarpeessa olevista vanhoista, vammaisista tai sairaista vakuutetuista, saa säädettyjen edellytysten mukaisesti lukea hyväkseen eläkepisteitä kyseisiltä kausilta. Vastaavasti henkilö, joka huolehtii pienistä lapsista, saa lukea hyväkseen eläkepisteitä oleskellessaan muussa jäsenvaltiossa kuin Norjassa, jos asianomainen henkilö on vanhempainlomalla Norjan työlain mukaan.

3. Jos Norjan jälkeenjääneen eläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä maksetaan asetusten mukaisesti, 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettuna ja soveltamalla 45 artiklaa, ei sovelleta kansallisen vakuutuslain 8 - 1 (3) § ja 10 - 11 (3) § määräyksiä, jonka mukaan eläkettä voidaan myöntää poikkeamalla yleisvaatimuksesta, joka edellyttää, että henkilö on vakuutettu kansallisen vakuutuslain mukaisesti kolmen vuoden ajan ennen eläketapahtumaa.

L. ITÄVALTA

1. Sovellettaessa asetuksen III osaston 1 luvun säännöksiä virkamieseläkettä saavaa henkilöä pidetään eläkeläisenä.

2. Sovellettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännöksiä ei Itävallan lainsäädännön mukaisia maksujen korotuksia lisävakuutusta ja kaivostyöntekijöiden lisäetuutta varten oteta huomioon. Näissä tapauksissa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettua määrää korotetaan lisävakuutuksen ja kaivostyöntekijöiden lisäetuuden maksujen korotuksilla.

3. Sovellettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännöksiä pidetään Itävallan lainsäädäntöä sovellettaessa eläkkeen kannalta olennaista päivää (Stichtag) päivänä, jolloin riski toteutuu.

4. Asetuksen säännösten soveltaminen ei vähennä mitään Itävallan lainsäädännön nojalla annettavaa etuutta koskevaa oikeutta sellaisten henkilöiden osalta, joiden sosiaaliturvatilanne on kärsinyt poliittisten tai uskonnollisten syiden tai heidän syntyperäänsä koskevien syiden vuoksi.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

1. Sen määräämiseksi, olisiko eläketapahtuman sattumisen ja eläkeiän välinen kausi (tuleva aika) otettava huomioon laskettaessa suomalaisen työeläkkeen määrää, otetaan toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset vakuutus- tai asumiskaudet huomioon Suomessa asumista koskevaa edellytystä varten.

2. Jos palkattu työskentely tai itsenäinen ammatin harjoittaminen Suomessa on lakannut ja vakuutustapahtuma sattuu palkatun työskentelyn tai itsenäisen ammatin harjoittamisen aikana toisessa jäsenvaltiossa ja jos eläke ei Suomen työeläkelainsäädännön mukaan enää käsitä vakuutustapahtuman sattumisen ja eläkeiän välistä kautta (tuleva aika), otetaan toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset vakuutuskaudet huomioon tulevan ajan vaatimusta varten niin kuin ne olisivat vakuutuskausia Suomessa.

3. Kun Suomessa oleva laitos Suomen lainsäädännön mukaisesti maksaa korotuksen etuutta koskevan hakemuksen käsittelyn viivästymisen vuoksi, katsotaan hakemus, joka on kyseistä korotusta koskevan suomalaisen lainsäädännön soveltamista varten jätetty toisen jäsenvaltion laitokselle, jätetyksi päivänä, jolloin kyseinen hakemus tarvittavine liitteineen saapuu Suomessa olevalle toimivaltaiselle laitokselle.

O. RUOTSI

1. Sovellettaessa 18 artiklan 1 kohdan säännöksiä henkilön oikeuden vanhempainetuuksiin vahvistamiseksi katsotaan toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneiden vakuutuskausien perustuvan samoille keskimääräisille ansioille kuin ne ruotsalaiset vakuutuskaudet, joiden kanssa ne lasketaan yhteen.

2. Asetuksen säännöksiä vakuutus- tai asumiskausien yhteenlaskemisesta ei sovelleta Ruotsin lainsäädännön siirtymäsäännöksiin, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeutta edullisempaan peruseläkkeen laskemiseen, jotka ovat asuneet Ruotsissa tietyn ajan ennen hakemuksen jättämispäivää.

3. Päätettäessä oikeudesta sellaiseen työkyvyttömyys- tai jälkeenjääneen eläkkeeseen, joka perustuu osittain tuleviin oletettuihin vakuutuskausiin, henkilön katsotaan täyttävän Ruotsin lainsäädännön vakuutus- ja tulovaatimukset, jos hän kuuluu palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toisen jäsenvaltion vakuutus- tai asumisjärjestelmän soveltamisalaan.

4. Pienten lasten hoitamisvuosia pidetään Ruotsin lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti vakuutuskausina lisäeläkettä varten, vaikka asianomainen lapsi ja henkilö asuvat sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa, johon tätä asetusta sovelletaan, jos lapsesta huolehtiva henkilö on vanhempainlomalla lain oikeudesta lapsen hoitovapaaseen mukaan.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

o) Korvataan liite VII seuraavasti:

«LIITE VII

(Asetuksen 14 c artiklan 1 kohdan b alakohta)

Tapaukset, joissa henkilöön sovelletaan samanaikaisesti kahden jäsenvaltion

lainsäädäntöä

1. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Belgiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa Luxemburgia lukuun ottamatta, Luxemburgin osalta sovelletaan Belgian ja Luxemburgin välistä kirjeenvaihtoa 10 ja 12 päivältä heinäkuuta 1968.

2. Jos Tanskassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Tanskassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

3. Maanviljelijöiden tapaturma- ja eläkevakuutusjärjestelmän osalta: jos henkilö on itsenäinen maataloudenharjoittaja Saksassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

4. Jos Espanjassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Espanjassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

5. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Ranskassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa Luxemburgia lukuun ottamatta.

6. Jos henkilö on itsenäinen maataloudenharjoittaja Ranskassa ja palkattu työntekijä Luxemburgissa.

7. Itsenäisten ammatinharjoittajien eläkevakuutusjärjestelmän osalta: jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Kreikassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

8. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Italiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

9. Jos Norjassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Norjassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

10. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Itävallassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

11. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Portugalissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

12. Jos Suomessa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Suomessa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

13. Jos Ruotsissa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Ruotsissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.».

2. 372 R 0574: Neuvoston asetus (ETY) N° 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N° 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL N° L 74, 27.3.1972, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

- 383 R 2001: neuvoston asetus (ETY) N° 2001/83, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1983 (EYVL N° L 230, 22.8.1983, s. 6)

ja myöhemmin muutettuna seuraavilla:

- 385 R 1660: neuvoston asetus (ETY) N° 1660/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL N° L 160, 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: neuvoston asetus (ETY) N° 1661/85, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL N° L 160, 20.6.1985, s. 7)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 386 R 0513: komission asetus (ETY) N° 513/86, annettu 26 päivänä helmikuuta 1986 (EYVL N° L 51, 28.2.1986, s. 44)

- 386 R 3811: neuvoston asetus (ETY) N° 3811/86, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986 (EYVL N° L 355, 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: neuvoston asetus (ETY) N° 1305/89, annettu 11 päivänä toukokuuta 1989 (EYVL N° L 131, 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: neuvoston asetus (ETY) N° 2332/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL N° L 224, 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: neuvoston asetus (ETY) N° 3427/89, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 331, 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: neuvoston asetus (ETY) N° 2195/91, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL N° L 206, 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1248: neuvoston asetus (ETY) N° 1248/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 136, 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: neuvoston asetus (ETY) N° 1249/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 136, 19.5.1992, s. 28)

- 393 R 1945: neuvoston asetus (ETY) N° 1945/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 181, 23.7.1993, s. 1).

a) Muutetaan liite 1 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

1. Sosial- og helsedepartementet (sosiaali- ja terveysministeriö), Oslo.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (kunnallishallinto- ja työministeriö), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (lapsi- ja perheasiainministeriö), Oslo.

L. ITÄVALTA

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Liittovaltion työ- ja sosiaaliasiain ministeri), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Liittovaltion ympäristö-, nuoriso- ja perheministeri), Wien.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet, Helsinki.

O. RUOTSI

Regeringen (Socialdepartementet) (hallitus (terveys- ja sosiaaliministeriö)), Tukholma.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

b) Muutetaan liite 2 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

1. Työttömyysetuudet:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (työvoimadirektoraatti, Oslo, alueelliset työvoimatoimistot ja asuin- tai oleskelupaikan paikalliset työvoimatoimistot).

2. Kaikki muut Norjan kansallisen vakuutuslain mukaiset etuudet:

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (kansallinen vakuutushallinto, Oslo, alueelliset vakuutustoimistot ja asuin- tai oleskelupaikan paikalliset vakuutustoimistot).

3. Perheavustukset:

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (kansallinen vakuutushallinto, Oslo, ja asuin- tai oleskelupaikan paikalliset vakuutustoimistot).

4. Merenkulkijoiden eläkevakuutusjärjestelmä:

Pensjonstrygden for sjømenn (merenkulkijoiden eläkevakuutus), Oslo.

L. ITÄVALTA

Itävaltalaisten laitosten toimivaltaisuudesta säädetään Itävallan lainsäädännön säännöksissä, jollei jäljempänä toisin mainita:

1. Sairausvakuutus:

a) Jos asianomainen henkilö asuu toisen jäsenvaltion alueella ja Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa) on toimivaltainen vakuutuksen osalta ja Itävallan lainsäädännön mukaan paikallisesta toimivaltaisuudesta ei voida päättää, paikallinen toimivaltaisuus määrätään seuraavasti:

- Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa), joka oli toimivaltainen viimeisen työskentelyn osalta Itävallassa, tai

- Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa), joka oli toimivaltainen viimeisen asumisen osalta Itävallassa, tai

- Wiener Gebietskrankenkasse (Wienin alueellinen sairausvakuutuskassa), Wien, jos sellaista työskentelyä ei ole ollut, jonka osalta Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa) olisi toimivaltainen, tai jos henkilö ei ole koskaan asunut Itävallassa.

b) Sovellettaessa asetuksen III osan 1 luvun 5 jakson säännöksiä yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 95 artiklan säännösten kanssa 9 päivänä syyskuuta 1955 annetun liittovaltion yleisen sosiaalivakuutuslain (ASGV) mukaan eläkkeeseen oikeutetuille henkilöille annettujen etuuksien kustannusten korvaamisen osalta:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien, siten, että kustannukset korvataan edellä mainitun keskusliiton saamista eläkeläisten sairausvakuutusmaksuista.

2. Eläkevakuutus:

Etuuden maksamisesta vastuussa olevaa laitosta määrättäessä otetaan huomioon vain Itävallan lainsäädännön mukaiset vakuutuskaudet.

3. Työttömyysvakuutus:

a) Työttömyyttä koskevan ilmoituksen tekemistä varten:

Asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Arbeitsamt (työvoimatoimisto).

b) Lomakkeiden N° E 301, E 302 ja E 303 antamista varten:

Asianomaisen henkilön työskentelypaikan toimivaltainen Arbeitsamt (työvoimatoimisto).

4. Perhe-etuudet:

a) Perhe-etuudet Karenzurlaubsgeld'iä (erityisäitiyspäivärahaa) lukuun ottamatta:

Finanzamt (raha-asiaintoimisto).

b) Karenzurlaubsgeld (erityisäitiyspäiväraha):

Asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Arbeitsamt (työvoimatoimisto).»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

1. Sairaus ja äitiys:

a) Rahaetuudet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki tai

työpaikkakassa, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

b) Luontoisetuudet:

i) sairausvakuutuskorvaukset:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki tai

työpaikkakassa, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

ii) julkiset terveys- ja sairaalapalvelut:

järjestelmän palveluja antavat paikalliset yksiköt.

2. Vanhuus, työkyvyttömyys, kuolema (eläkkeet):

a) Kansaneläkkeet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki; tai

b) Työeläkkeet:

eläkkeet myöntävä ja maksava työeläkelaitos.

3. Työtapaturmat, ammattitaudit:

vakuutuslaitos, joka vastaa asianomaisen henkilön tapaturmavakuutuksesta.

4. Hautausavustukset:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki tai

vakuutuslaitos, joka vastaa tapaturmavakuutuksen osalta etuuksien maksamisesta.

5. Työttömyys:

a) Perusturvajärjestelmä:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki; tai

b) Ansiosidonnainen järjestelmä:

toimivaltainen työttömyyskassa.

6. Perhe-etuudet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

O. RUOTSI

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta työttömyysetuuksia:

a) Pääsääntöisesti:

sosiaalivakuutustoimisto, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu.

b) Niitä merimiehiä varten, jotka eivät asu Ruotsissa:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Göteborgin sosiaalivakuutustoimisto, merimiesten osasto).

c) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 35 - 59 artiklan säännöksiä sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät asu Ruotsissa:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Tukholman sosiaalivakuutustoimisto, ulkomaanosasto).

d) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 60 - 77 artiklan säännöksiä sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät asu Ruotsissa, lukuun ottamatta merimiehiä:

- työtapaturman tai ammattitaudin sattumis- tai ilmenemispaikan sosiaalivakuutustoimisto, tai

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Tukholman sosiaalivakuutustoimisto, ulkomaanosasto).

2. Työttömyysetuuksien osalta: Arbetsmarknadsstyrelsen (Kansallinen työmarkkinahallitus).»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

c) Muutetaan liite 3 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (asuin- tai oleskelupaikan paikalliset työvoima- ja vakuutustoimistot).

L. ITÄVALTA

1. Sairausvakuutus:

a) Kaikissa tapauksissa, lukuun ottamatta asetuksen 27 ja 29 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 30 ja 31 artiklan soveltamista asetuksen 27 artiklassa mainitun eläkeläisen asuinpaikan laitoksen osalta:

Asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa).

b) Asetuksen 27 ja 29 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 30 ja 31 artiklan soveltamista varten asetuksen 27 artiklassa mainitun eläkeläisen asuinpaikan laitoksen osalta:

toimivaltainen laitos.

2. Eläkevakuutus:

a) Jos asianomaiseen henkilöön on sovellettu Itävallan lainsäädäntöä, lukuun ottamatta täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan soveltamista:

toimivaltainen laitos.

b) Kaikissa muissa tapauksissa, lukuun ottamatta täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan soveltamista:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (toimihenkilöiden eläkevakuutuslaitos), Wien.

c) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan säännöksiä:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävaltalaisten sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

3. Tapaturmavakuutus:

a) Luontoisetuudet:

- asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa);

- tai Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (yleinen tapaturmavakuutuslaitos), Wien, voi myöntää etuudet.

b) Rahaetuudet:

i) kaikissa tapauksissa, lukuun ottamatta täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan soveltamista yhdessä sen 77 artiklan kanssa:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (yleinen tapaturmavakuutuslaitos), Wien.

ii) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan säännöksiä yhdessä sen 77 artiklan säännösten kanssa:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

4. Työttömyysvakuutus:

Asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Arbeitsamt (työvoimatoimisto).

5. Perhe-etuudet:

a) Perhe-etuudet Karenzurlaubsgeld'iä (erityisäitiyspäivärahaa) lukuun ottamatta:

Etuudensaajan asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Finanzamt (raha-asiaintoimisto).

b) Karenzurlaubsgeld (erityisäitiyspäiväraha):

Asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Arbeitsamt (työvoimatoimisto).»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

1. Sairaus ja äitiys:

a) Rahaetuudet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki tai

b) Luontoisetuudet:

i) sairausvakuutuskorvaukset:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki; tai

ii) julkiset terveys- ja sairaalapalvelut:

järjestelmän palveluja antavat paikallisyksiköt.

2. Vanhuus, työkyvyttömyys, kuolema (eläkkeet):

a) Kansaneläkkeet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki; tai

b) Työeläkkeet:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki

3. Hautausavustukset:

Yleinen hautausavustus:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

4. Työttömyys:

a) Perusturvajärjestelmä:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

b) Ansiosidonnainen järjestelmä

i) 69 artiklan osalta: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

ii) muissa tapauksissa:

toimivaltainen työttömyyskassa, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu.

5. Perhe-etuudet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

O. RUOTSI

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta työttömyysetuuksia:

asuin- tai oleskelupaikan sosiaalivakuutustoimisto.

2. Työttömyysetuuksia varten:

asuin- tai oleskelupaikan läänin työllisyyslautakunta.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

d) Muutetaan liite 4 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

1. Työttömyysetuudet:

Arbeidsdirektoratet (työvoimadirektoraatti), Oslo.

2. Kaikissa muissa tapauksissa:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo.

L. ITÄVALTA

1. Sairaus-, tapaturma- ja eläkevakuutus:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

2. Työttömyysvakuutus:

a) Asioissa Saksan kanssa:

Landesarbeitsamt Salzburg (Salzburgin alueellinen työvoimatoimisto), Salzburg.

b) Kaikissa muissa tapauksissa:

Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueellinen työvoimatoimisto), Wien.

3. Perhe-etuudet:

a) Perhe-etuudet Karenzurlaubsgeld'iä (erityisäitiyspäivärahaa) lukuun ottamatta:

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Liittovaltion ympäristö-, nuoriso- ja perheministeriö), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (erityisäitiyspäiväraha):

Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueellinen työvoimatoimisto), Wien.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

1. Sairaus- ja äitiysvakuutus, kansaneläkkeet, perhe-etuudet, työttömyysetuudet ja hautausavustukset:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

2. Työeläkkeet:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3. Työtapaturmat, ammattitaudit:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas

Förbund, Helsinki.

O. RUOTSI

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta työttömyysetuuksia:

Riksförsäkringsverket (kansallinen sosiaalivakuutuslaitos).

2. Työttömyysetuuksia varten:

Arbetsmarknadsstyrelsen (kansallinen työmarkkinahallitus).»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

e) Muutetaan liite 5 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «9. BELGIA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«10. BELGIA - NORJA

Ei mitään.

11. BELGIA - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) muutetaan otsikko «10. BELGIA - PORTUGALI» otsikoksi «12. BELGIA - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«13. BELGIA - SUOMI

Ei mitään.

14. BELGIA - RUOTSI

Ei mitään.»;

iii) muutetaan otsikko «11. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «15. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«16. TANSKA - SAKSA»

«17. TANSKA - ESPANJA»

«18. TANSKA - RANSKA»

«19. TANSKA - KREIKKA»

«20. TANSKA - IRLANTI»

«21. TANSKA - ITALIA»

«22. TANSKA - LUXEMBURG»

«23. TANSKA - ALANKOMAAT»;

iv) lisätään otsikkokohdan «23. TANSKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«24. TANSKA - NORJA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

25. TANSKA - ITÄVALTA

Ei mitään.»

v) muutetaan otsikko «20. TANSKA - PORTUGALI» otsikoksi «26. TANSKA - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«26. TANSKA - PORTUGALI»

«27. TANSKA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

28. TANSKA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.»;

vi) muutetaan otsikko «21. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «29. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«30. SAKSA - ESPANJA»

«31. SAKSA - RANSKA»

«32. SAKSA - KREIKKA»

«33. SAKSA - IRLANTI»

«34. SAKSA - ITALIA»

«35. SAKSA - LUXEMBURG»

«36. SAKSA - ALANKOMAAT»;

vii) lisätään otsikkokohdan «36. SAKSA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«37. SAKSA - NORJA

Ei mitään.

38. SAKSA - ITÄVALTA

Työttömyysvakuutuksesta 19 päivänä heinäkuuta 1978 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta 2 päivänä elokuuta 1979 tehdyn järjestelyn II jakson 1 kohta ja III jakso.»;

viii) muutetaan otsikko «29. SAKSA - PORTUGALI» otsikoksi «39. SAKSA - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«40. SAKSA - SUOMI

Ei mitään.

41. SAKSA - RUOTSI

Ei mitään.»;

ix) muutetaan otsikko «30. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «42. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«43. ESPANJA - RANSKA»

«44. ESPANJA - KREIKKA»

«45. ESPANJA - IRLANTI»

«46. ESPANJA - ITALIA»

«47. ESPANJA - LUXEMBURG»

«48. ESPANJA - ALANKOMAAT»;

x) lisätään otsikkokohdan «48. ESPANJA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«49. ESPANJA - NORJA

Ei mitään.

50. ESPANJA - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xi) muutetaan otsikko «37. ESPANJA - PORTUGALI» otsikoksi «51. ESPANJA - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«52. ESPANJA - SUOMI

Ei mitään.

53. ESPANJA - RUOTSI

Ei mitään.»;

xii) muutetaan otsikko «38. ESPANJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «54. ESPANJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«55. RANSKA - KREIKKA»

«56. RANSKA - IRLANTI»

«57. RANSKA - ITALIA»

«58. RANSKA - LUXEMBURG»

«59. RANSKA - ALANKOMAAT»;

xiii) lisätään otsikkokohdan «59. RANSKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«60. RANSKA - NORJA

Ei mitään.

61. RANSKA - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xiv) muutetaan otsikko «44. RANSKA - PORTUGALI» otsikoksi «62. RANSKA - PORTUGALI», ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«63. RANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»

«64. KREIKKA - IRLANTI»

«65. KREIKKA - ITALIA»

«66. KREIKKA - LUXEMBURG»

«67. KREIKKA - ALANKOMAAT»;

xv) lisätään otsikkokohdan «67. KREIKKA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«68. KREIKKA - NORJA

Ei mitään.

69. KREIKKA - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xvi) muutetaan otsikko «50. KREIKKA - PORTUGALI» otsikoksi «70. KREIKKA - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«71. KREIKKA - SUOMI

Ei mitään.

72. KREIKKA - RUOTSI

Ei mitään.»;

xvii) muutetaan otsikko «51. KREIKKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «73. KREIKKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«74. IRLANTI - ITALIA»

«75. IRLANTI - LUXEMBURG»

«76. IRLANTI - ALANKOMAAT»;

xviii) lisätään otsikkokohdan «76. IRLANTI - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«77. IRLANTI - NORJA

Ei mitään.

78. IRLANTI - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xix) muutetaan otsikko «55. IRLANTI - PORTUGALI» otsikoksi «79. IRLANTI - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«80. IRLANTI - SUOMI

Ei mitään.

81. IRLANTI - RUOTSI

Ei mitään.»;

xx) muutetaan otsikko «56. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «82. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja sitä seuraavat otsikot numeroidaan uudelleen seuraavasti:

«83. ITALIA - LUXEMBURG»

«84. ITALIA - ALANKOMAAT»;

xxi) lisätään otsikkokohdan «84. ITALIA - ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«85. ITALIA - NORJA

Ei mitään.

86. ITALIA - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xxii) muutetaan otsikko «59. ITALIA - PORTUGALI» otsikoksi «87. ITALIA - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«88. ITALIA - SUOMI

Ei mitään.

89. ITALIA - RUOTSI

Ei mitään.»;

xxiii) muutetaan otsikot «60. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» ja «61. LUXEMBURG - ALANKOMAAT» otsikoiksi «90. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» ja «91. LUXEMBURG - ALANKOMAAT», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«92. LUXEMBURG - NORJA

Ei mitään.

93. LUXEMBURG - ITÄVALTA

Ei mitään.»;

xxiv) muutetaan otsikko «62. LUXEMBURG - PORTUGALI» otsikoksi «94. LUXEMBURG - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«95. LUXEMBURG - SUOMI

Asetuksen 36 artiklan 3 kohdan ja 63 artiklan 3 kohdan mukainen korvausjärjestely 24 päivältä helmikuuta 1994.

96. LUXEMBURG - RUOTSI

Ei mitään.»;

xxv) muutetaan otsikko «61. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «97. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«98. ALANKOMAAT - NORJA

Ei mitään.

99. ALANKOMAAT - ITÄVALTA

Sosiaaliturvakustannusten palautusta koskeva järjestelmä 17 päivältä marraskuuta 1993.»;

xxvi) muutetaan otsikko «64. ALANKOMAAT - PORTUGALI» otsikoksi «100. ALANKOMAAT - PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«101. ALANKOMAAT - SUOMI

Asetuksen 36 artiklan 3 kohdan ja 63 artiklan 3 kohdan mukainen korvausjärjestely 26 päivältä tammikuuta 1994.

102. ALANKOMAAT - RUOTSI

Ei mitään.»;

xxvii) muutetaan otsikko «65. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «103. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«104. NORJA - ITÄVALTA

Ei mitään.

105. NORJA - PORTUGALI

Ei mitään.

106. NORJA - SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

107. NORJA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

108. NORJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta 28 päivänä elokuuta 1990 annetun hallinnollisen sopimuksen 7 artiklan 3 kohta.

109. ITÄVALTA - PORTUGALI

Ei mitään.

110. ITÄVALTA - SUOMI

Ei mitään.

111. ITÄVALTA - RUOTSI

Kustannusten korvaamisesta sosiaaliturvan alalla 22 päivänä joulukuuta 1993 tehty järjestely.

112. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a) Sosiaaliturvasta 22 päivänä heinäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä maaliskuuta 1986 tehdyllä lisäsopimuksella N° 1 ja 4 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyllä lisäsopimuksella N° 2, täytäntöönpanosta 10 päivänä marraskuuta 1980 tehdyn järjestelyn 18 artiklan 1 ja 2 kohta, sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät voi hakea hoitoa asetuksen III osaston 1 luvun mukaisesti;

b) Mainitun järjestelyn 18 artiklan 1 kohta niiden henkilöiden osalta, jotka voivat hakea hoitoa asetuksen III osaston 1 luvun mukaisesti, jos Itävallan alueella asuvien Itävallan kansalaisten sekä Yhdistyneen kuningaskunnan alueella (lukuun ottamatta Gibraltaria) asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten voimassaoleva passi korvaa lomakkeen E 111 kaikkien lomakkeessa tarkoitettujen etuuksien osalta.

113. PORTUGALI - SUOMI

Ei mitään.

114. PORTUGALI - RUOTSI

Ei mitään.»;

xxviii) muutetaan otsikko «66. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «115. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«116. SUOMI - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

117. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

118. RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.»;

f) Muutetaan liite 6 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Suora maksu.

L. ITÄVALTA

Suora maksu.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Suora maksu.

O. RUOTSI

Suora maksu.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

g) Muutetaan liite 7 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Sparebanken Nor (Norjan säästöpankki NOR), Oslo.

L. ITÄVALTA

Österreichische Nationalbank (Itävallan kansallinen pankki), Wien.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab, Helsingfors.

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

h) Korvataan liite 8 seuraavasti:

«LIITE 8

PERHE-ETUUKSIEN MYÖNTÄMINEN

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 8 kohta, 10 a artiklan 1 kohdan d alakohta ja 122 artikla)

Täytäntöönpanoasetuksen 10 a artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan seuraaviin:

A. Palkatut työtekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat

a) yhden kalenterikuukauden viitekaudella asioissa:

- Belgian ja Saksan välillä,

- Belgian ja Espanjan välillä,

- Belgian ja Ranskan välillä,

- Belgian ja Kreikan välillä,

- Belgian ja Irlannin välillä,

- Belgian ja Luxemburgin välillä,

- Belgian ja Norjan välillä,

- Belgian ja Itävallan välillä,

- Belgian ja Portugalin välillä,

- Belgian ja Suomen välillä,

- Belgian ja Ruotsin välillä,

- Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Saksan ja Espanjan välillä,

- Saksan ja Ranskan välillä,

- Saksan ja Kreikan välillä,

- Saksan ja Irlannin välillä,

- Saksan ja Luxemburgin välillä,

- Saksan ja Norjan välillä,

- Saksan ja Itävallan välillä,

- Saksan ja Suomen välillä,

- Saksan ja Ruotsin välillä,

- Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Espanjan ja Norjan välillä,

- Espanjan ja Itävallan välillä,

- Espanjan ja Suomen välillä,

- Espanjan ja Ruotsin välillä,

- Ranskan ja Luxemburgin välillä,

- Ranskan ja Norjan välillä,

- Ranskan ja Itävallan välillä,

- Ranskan ja Suomen välillä,

- Ranskan ja Ruotsin välillä,

- Irlannin ja Norjan välillä,

- Irlannin ja Itävallan välillä,

- Irlannin ja Ruotsin välillä,

- Luxemburgin ja Norjan välillä,

- Luxemburgin ja Itävallan välillä,

- Luxemburgin ja Suomen välillä,

- Luxemburgin ja Ruotsin välillä,

- Alankomaiden ja Norjan välillä,

- Alankomaiden ja Itävallan välillä,

- Alankomaiden ja Suomen välillä,

- Alankomaiden ja Ruotsin välillä,

- Norjan ja Itävallan välillä,

- Norjan ja Portugalin välillä,

- Norjan ja Suomen välillä,

- Norjan ja Ruotsin välillä,

- Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Itävallan ja Portugalin välillä,

- Itävallan ja Suomen välillä,

- Itävallan ja Ruotsin välillä,

- Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Portugalin ja Ranskan välillä,

- Portugalin ja Irlannin välillä,

- Portugalin ja Luxemburgin välillä,

- Portugalin ja Suomen välillä,

- Portugalin ja Ruotsin välillä,

- Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Suomen ja Ruotsin välillä,

- Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.

b) kalenterivuoden neljänneksen viitekaudella asioissa:

- Tanskan ja Saksan, Norjan välillä

- Alankomaiden ja Saksan, Tanskan, Ranskan, Luxemburgin, Portugalin välillä.

B. Itsenäiset ammatinharjoittajat

Kalenterivuoden neljänneksen viitekaudella asioissa:

- Belgian ja Alankomaiden välillä.

C. Palkatut työntekijät

Yhden kalenterikuukauden viitekaudella asioissa:

- Belgian ja Alankomaiden välillä.»;

i) Muutetaan liite 9 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetussa kansallisessa vakuutuslaissa N° 12 olevan 2 luvun, 19 päivänä marraskuuta 1982 kunnallisesta terveydenhuollosta annetun lain N° 86, 19 päivänä kesäkuuta 1969 sairaaloista annetun lain N° 57 ja 28 päivänä huhtikuuta 1961 mielisairaanhoidosta annetun lain N° 2 mukaisesti annetut etuudet.

L. ITÄVALTA

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon Gebietskrankenkassenin (sairausvakuutuksen alueelliset kassat) antamat etuudet.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon julkiset terveys- ja sairaalapalvelujärjestelmät ja sairausvakuutuskorvaukset sekä kansaneläkelaitoksen/folkpensionsanstalten antamat kuntoutuspalvelut.

O. RUOTSI

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon kansallisen sosiaalivakuutusjärjestelmän mukaisesti annetut etuudet.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

j) Muutetaan liite 10 seuraavasti:

i) lisätään otsikon «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan säännöksiä, kun työskentely tapahtuu Norjan ulkopuolella, sekä 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (kansallinen vakuutustoimisto, ulkomaanosasto), Oslo.

2. Sovellettaessa 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä, jos työskentely tapahtuu Norjassa:

asianomaisen henkilön asuinkunnan paikallinen vakuutustoimisto.

3. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä, jos asianomainen henkilö on lähetetty Norjaan komennukselle:

työnantajan Norjassa olevan edustajan kotipaikan sijaintikunnan paikallinen vakuutustoimisto ja jos työnantajalla ei ole edustajaa Norjassa, työskentelykunnan paikallinen vakuutustoimisto.

4. Sovellettaessa 14 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan säännöksiä:

asianomaisen henkilön asuinkunnan paikallinen vakuutustoimisto.

5. Sovellettaessa 14 a artiklan 2 kohdan säännöksiä:

työskentelykunnan paikallinen vakuutustoimisto.

6. Sovellettaessa 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (kansallinen vakuutustoimisto, ulkomaanosasto), Oslo.

7. Sovellettaessa asetuksen III osaston 1, 2, 3, 4, 5, ja 8 luvun säännöksiä sekä kyseisiin säännöksiin liittyvien täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo ja sen nimeämät elimet (alueelliset elimet ja paikalliset vakuutustoimistot).

8. Sovellettaessa asetuksen III osaston 6 luvun säännöksiä sekä kyseisiin säännöksiin liittyviä täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä:

Arbeidsdirektoratet (työvoimadirektoraatti), Oslo ja sen nimeämät elimet.

9. Merenkulkijoiden eläkevakuutusjärjestelmää varten:

a) asuinpaikan paikallinen vakuutustoimisto, jos asianomainen henkilö asuu Norjassa.

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (kansallinen vakuutustoimisto, ulkomaanosasto), Oslo, järjestelmän mukaisten etuuksien maksamisen osalta ulkomailla asuville henkilöille.

10. Perhe-etuuksia varten:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo, ja sen nimeämät elimet (paikalliset vakuutustoimistot).

L. ITÄVALTA

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä 9 päivänä syyskuuta 1955 annetun liittovaltion yleisen sosiaalivakuutuslain (ASVG) 16 pykälän mukaisen itsevakuutuksen osalta Itävallan alueen ulkopuolella asuvia henkilöitä varten:

Wiener Gebietskrankenkasse (Wienin alueellinen sairausvakuutuskassa), Wien.

2. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan säännöksiä:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Liittovaltion työvoima- ja sosiaaliasiain ministeri), Wien, yhteistoiminnassa Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Liittovaltion ympäristö-, nuoriso- ja perheministerin), Wien, kanssa.

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11, 11 a, 12 a, 13 ja 14 artiklan säännöksiä:

a) Kun asianomaiseen henkilöön sovelletaan Itävallan lainsäädäntöä ja hän on vakuutettu sairausvakuutuksella:

toimivaltainen sairausvakuutuslaitos.

b) Kun asianomaiseen henkilöön sovelletaan Itävallan lainsäädäntöä, mutta hän ei ole vakuutettu sairausvakuutuksella:

toimivaltainen tapaturmavakuutuslaitos.

c) Kaikissa muissa tapauksissa:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

perheenjäsenten asuinpaikan toimivaltainen Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa).

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan ja 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

palkatun työntekijän viimeisen asuin- tai oleskelupaikan tai viimeisen työskentelypaikan toimivaltainen Arbeitsamt (työvoimatoimisto).

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä Karenzurlaubsgeld'in (erityisäitiyspäiväraha) osalta:

palkatun työntekijän viimeisen asuin- tai oleskelupaikan tai viimeisen työskentelypaikan toimivaltainen Arbeitsamt (työvoimatoimisto).

7. Sovellettaessa:

a) Täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä asetuksen 36 ja 63 artiklan säännösten osalta:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

b) Täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä asetuksen 70 artiklan osalta:

Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueellinen työvoimavirasto), Wien.

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 110 artiklan säännöksiä:

- toimivaltainen laitos tai

- jos itävaltalaista toimivaltaista laitosta ei ole, asuinpaikan laitos.

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien, siten, että luontoisetuuksien kustannukset korvataan edellä mainitun keskusliiton saamista eläkeläisten sairausvakuutusmaksuista.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä sekä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan 1 kohdan, 12 a artiklan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 14 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 10 b artiklan säännöksiä:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 36 ja 90 artiklan säännöksiä:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki ja

Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen,

Helsinki.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 37 artiklan b kohdan, 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 82 artiklan 2 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 41 - 59 artiklan säännöksiä:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki ja

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 60 - 67 artiklan, 71, 75, 76 ja 78 artiklan säännöksiä:

Asuin- tai oleskelupaikan laitoksena, vakuutuslaitos, jonka on nimennyt

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas

Förbund, Helsinki.

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 ja 81 artiklan säännöksiä:

Toimivaltainen työttömyyskassa ansiosidonnaisten työttömyyskorvausten osalta.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki, peruspäivärahan

osalta.

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 ja 113 artiklan säännöksiä:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki,

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas

Förbund, Helsinki, tapaturmavakuutuksen osalta.

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 110 artiklan säännöksiä:

a) Työeläkkeet:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki, työeläkkeiden

osalta.

b) Työtapaturmat, ammattitaudit:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas

Förbund, Helsinki, tapaturmavakuutusten osalta.

c) Muut tapaukset:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

O. RUOTSI

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan, 14 a artiklan 1 kohdan, 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä sekä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 11 a artiklan 1 kohdan säännöksiä:

sosiaalivakuutustoimisto, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu.

2. Sovellettaessa 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä tapauksissa, joissa henkilö on lähetetty Ruotsiin komennukselle:

työskentelypaikan sosiaalivakuutustoimisto.

3. Sovellettaessa 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä tapauksissa, joissa henkilö on lähetetty Ruotsiin komennukselle 12 kuukautta pidemmäksi ajaksi:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Göteborgin sosiaalivakuutustoimisto, merenkulkijoiden osasto).

4. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 14 a artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä:

asuinpaikan sosiaalivakuutustoimisto.

5. Sovellettaessa asetuksen 14 a artiklan 4 kohdan sekä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 11 a artiklan 1 kohdan b alakohdan, 12 a artiklan 5 kohdan, 6 kohdan ja 7 kohdan a alakohdan säännöksiä:

työskentelypaikan sosiaalivakuutustoimisto.

6. Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä:

a) Sen paikan sosiaalivakuutustoimisto, jossa työ tehdään tai tullaan tekemään, ja

b) Riksförsäkringsverket (kansallinen sosiaalivakuutushallitus) palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien ryhmien osalta.

7. Sovellettaessa 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) Riksförsäkringsverket (kansallinen sosiaalivakuutushallitus),

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (kansallinen työmarkkinahallitus) työttömyysetuuksia varten.»

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

k) Muutetaan liite 11 seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Ei mitään.

L. ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Ei mitään.

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA».

3. Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätökset:

a) Päätös N° 117, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1982 (EYVL N° C 238, 7.9.1983, s. 3)

Korvataan päätöksen 2.2 kohta seuraavasti:

«Tässä päätöksessä tarkoitettu nimetty toimielin on:

>TAULUKON PAIKKA>

»

b) Päätös N° 118, tehty 20 päivänä huhtikuuta 1983 (EYVL N° C 306, 12.11.1983, s. 2).

Korvataan päätöksen 2.4 kohta seuraavasti:

«Tässä päätöksessä tarkoitettu nimetty toimielin on:

>TAULUKON PAIKKA>

»

c) Päätös N° 135, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987 (EYVL N° C 281, 4.11.1988, s. 7).

Korvataan päätöksen 2.2 kohta seuraavasti:

«tämän etuuden odotettavissa olevat tai tosiasialliset kustannukset ovat enemmän kuin seuraava kiinteä summa:

a) BEF 20 000 Belgiassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

b) DKK 3 600 Tanskassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

c) DEM 1 000 Saksassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

d) GRD 50 000 Kreikassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

e) ESP 50 000 Espanjassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

f) FRF 2 900 Ranskassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

g) IEP 300 Irlannissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

h) ITL 590 000 Italiassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

i) LUF 20 000 Luxemburgissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

j) NLG 1 100 Alankomaissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

k) NOK 3 600 Norjassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

l) ATS 7 000 Itävallassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

m) PTE 60 000 Portugalissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

n) FIM 3 000 Suomessa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

o) SEK 3 600 Ruotsissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,

p) GBP 350 Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevaa asuinpaikan laitosta varten.»;

d) Päätös N° 136, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987 (EYVL N° C 64, 9.3.1988, s. 7).

Muutetaan päätöksen liite seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Ei mitään.

L. ITÄVALTA

Ei mitään.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

Ei mitään.

O. RUOTSI

Ei mitään.»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA»;

e) Päätös N° 150, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° C 229, 25.8.1993, s. 5).

Muutetaan päätöksen liite seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan «J. ALANKOMAAT» jälkeen seuraava:

«K. NORJA

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (kansallinen vakuutustoimisto, ulkomaanosasto), Oslo.

L. ITÄVALTA

1. Jos kyse on ainoastaan perhe-etuuksista: toimivaltainen Finanzamt (raha-asiain toimisto)

2. Muissa tapauksissa: toimivaltainen eläkevakuutuslaitos.»;

ii) muutetaan otsikko «K. PORTUGALI» otsikoksi «M. PORTUGALI», ja lisätään sen jälkeen seuraava:

«N. SUOMI

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki,

ja

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddcentralen, Helsinki.

O. RUOTSI

Ruotsissa asuvat edunsaajat:

Asuinpaikan sosiaalivirasto.

Edunsaajat, jotka eivät asu Ruotsissa:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Tukholman sosiaalivakuutustoimisto, ulkomaanosasto).»;

iii) muutetaan otsikko «L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA» otsikoksi «P. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA».

B. TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

368 L 0360: Neuvoston direktiivi 68/360/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta (EYVL N° L 257, 19.10.1968, s. 13)

Korvataan liitteen alaviite 1 seuraavalla:

«Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Ison-Britannian, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tanskan, sen mukaan, mitä maata lupa koskee.»

C. MIESTEN JA NAISTEN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET

382 D 0043: Komission päätös 82/43/ETY, tehty 9 päivänä joulukuuta 1981, miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EYVL N° L 20, 28.1.1982, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavalla:

«Komiteassa on kustakin jäsenvaltiosta kaksi jäsentä.»;

b) Korvataan 6 artiklan toinen virke seuraavalla:

«Puheenjohtaja valitaan kahden kolmasosan enemmistöllä läsnäolevien jäsenten äänistä; edellytyksenä kuitenkin on, että vähintään puolet jäsenistä äänestää asian puolesta.»;

c) Korvataan 11 artiklassa virke: «Kuitenkin vähintään 12 jäsenen on äänestettävä asian puolesta» virkkeellä «Kuitenkin vähintään puolen jäsenistä on äänestettävä asian puolesta».

D. TYÖOIKEUS

380 L 0987: Neuvoston direktiivi 80/987/ETY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1980, työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 283, 28.10.1980, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 387 L 0164: neuvoston direktiivi 87/164/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1987 (EYVL N° L 66, 11.3.1987, s. 11)

Lisätään liitteen I jaksoon («Työntekijät, joilla on erityislaatuinen työsopimus tai työsuhde») seuraava:

«F. ITÄVALTA

1. Yhteisön toimivaltaisen elimen jäsenet, jotka vastaavat kyseisen yhteisön lakisääteisestä edustuksesta.

2. Osakkaat, joilla on oikeus käyttää määräysvaltaa yhtiössä, vaikka tämä määräysvalta perustuisikin luottamusasemaan.»

«G. RUOTSI

Työntekijä, tai työntekijän jälkeenjäänyt omainen, joka yksin tai läheisten sukulaistensa kanssa omisti olennaisen osan työnantajan liikeyrityksestä tai liiketoiminnasta ja joka käytti huomattavaa vaikutusvaltaa sen toiminnassa. Tätä on sovellettava silloinkin kun työnantaja on oikeushenkilö, jolla ei ole liikeyritystä tai liiketoimintaa.»

E. TERVEYS JA TURVALLISUUS

1. 380 L 1107: Neuvoston direktiivi 80/1107/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1980, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä (EYVL N° L 327, 3.12.1980, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0642: neuvoston direktiivi 88/642/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 356, 24.12.1988, s. 74)

Korvataan 10 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

2. 382 L 0130: Neuvoston direktiivi 82/130/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1982, räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 59, 2.3.1982, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0035: neuvoston direktiivi 88/35/ETY, annettu 2 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL N° L 20, 26.1.1988, s. 28)

- 391 L 0269: neuvoston direktiivi 91/269/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 134, 29.5.1991, s. 51)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

3. 388 D 0383: Komission päätös 88/383/ETY, tehty 24 päivänä helmikuuta 1988, työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevan tiedottamisen kehittämisestä (EYVL N° L 183, 14.7.1988, s. 34)

Korvataan 3 artiklassa ilmaisu «24 komission jäsenvaltioiden ehdotuksesta nimeämää jäsentä» ilmaisulla «kustakin jäsenvaltiosta kaksi jäsentä».

4. 378 D 0618: Komission päätös 78/618/ETY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1978, kemiallisten yhdisteiden myrkyllisyyttä ja ekomyrkyllisyyttä käsittelevän tieteellisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EYVL N° L 198, 22.7.1978, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 388 D 0241: komission päätös 88/241/ETY, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1988 (EYVL N° L 105, 26.4.1988, s. 29)

Korvataan 3 artiklassa numero «24» numerolla «32» ja numero «12» numerolla «16» (kaksi kertaa).

5. Erityisessä ministerineuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1957 (EYVL N° 28, 31.8.1957, s. 487/57), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- Erityisessä ministerineuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemä neuvoston päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 1965 (EYVL N° 46, 22.3.1965, s. 698/65)

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Muutetaan liite seuraavasti:

a) Korvataan 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa numero «48» numerolla «64»;

b) Korvataan 9 artiklan toisessa kohdassa numero «kuusi» numerolla «kahdeksan»;

c) Korvataan 13 artiklan kolmannessa kohdassa numero «yhdeksän» sanalla «kaikki»;

d) Korvataan 18 artiklan ensimmäisessä kohdassa numero «32» numerolla «43»;

e) Korvataan 18 artiklan toisessa kohdassa numero «25» numerolla «33».

6. 374 D 0325: Neuvoston päätös 74/325/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1974, työturvallisuuden työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EYVL N° L 185, 9.7.1974, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdassa numero «72» numerolla «96».

F. VAMMAISET

393 D 0136: Neuvoston päätös 93/136/ETY, tehty 25 päivänä helmikuuta 1993, yhteisön kolmannesta toimintaohjelmasta vammaisten hyväksi (Helios II 1993 - 1996) (EYVL N° L 56, 9.3.1993, s. 30)

a) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa numero «24» numerolla «28»;

b) Korvataan 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa numero «12» numerolla «16».

G. MUUT

375 R 1365: Neuvoston asetus (ETY) N° 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta (EYVL N° L 139, 30.5.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan 6 artiklan 1 kohdassa numero «39» numerolla «51» ja saman kohdan a, b ja c alakohdassa numero «12» numerolla «16».

b) Korvataan 10 artiklan 1 kohdassa numero «12» numerolla «16».

V MAATALOUS

A. YLEISET MÄÄRÄYKSET

I Maatalouden kirjanpidon tietoverkko

365 R 0079: Neuvoston asetus N° 79/65/ETY, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1965, verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (EYVL N° 109, 23.6.1965, s. 1859/65), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3577: neuvoston asetus (ETY) N° 3577/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 23)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

«3. Yhteisön kirjanpitotilojen enimmäismäärä on 80 000.

Kirjanpitotilojen lukumäärä 1 päivänä maaliskuuta 1986 on:

- Espanjassa 12 000; kyseistä lukumäärää lisätään asteittain viiden seuraavan vuoden aikana siten, että se on lopulta 15 000;

- Portugalissa 1 800; kyseistä lukumäärää lisätään asteittain viiden seuraavan vuoden aikana siten, että se on lopulta 3 000;

Kirjanpitotilojen lukumäärä 1 päivänä maaliskuuta 1995 on:

- Itävallassa 2 000;

- Norjassa 1 000;

- Ruotsissa 600; kyseistä lukumäärää lisätään kolmen seuraavan vuoden aikana siten, että se on lopulta 1 000;

- Suomessa 1 100.»

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen on perustettava kyseinen komitea kuuden kuukauden määräajassa liittymisestään.».

II Tilastot

1. 372 L 0280: Neuvoston direktiivi 72/280/ETY, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1972, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa (EYVL N° L 179, 7.8.1972, s. 2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1057: komission asetus (ETY) N° 1057/91, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 107, 27.4.1991, s. 11)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

«a) kerätyn maidon ja kerman määrästä ja rasvapitoisuudesta. Tiedot on ilmoitettava erikseen kustakin jäljempänä luetellun aluejaon mukaisesta alueesta ja niiden on katettava siellä olevat tuotantolaitokset:

>TAULUKON PAIKKA>

Kreikan osalta voidaan kuitenkin määrätä 7 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että tiedot on ilmoitettava erikseen määritetyn aluejaon mukaisista alueista.».

2. 376 L 0625: Neuvoston direktiivi 76/625/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmälajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi (EYVL N° L 218, 11.8.1976, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1057: komission asetus (ETY) N° 1057/91, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 107, 27.4.1991, s. 11)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen on suoritettava edellisissä alakohdissa tarkoitetut tietojen keruut ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä.».

3. 379 R 0357: Neuvoston asetus (ETY) N° 357/79, annettu 5 päivänä helmikuuta 1979, viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL N° L 54, 5.3.1979, s. 124), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3205: neuvoston asetus (EY) N° 3205/93, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 289, 24.11.1993, s. 4)

Lisätään 1 c artikla seuraavasti:

«1 c artikla

Itävallan tasavallan on suoritettava ensimmäinen perustietojen keruu vuonna 1999. Kyseinen tietojen keruu koskee tilannetta markkinointivuoden 1998/1999 juurineen kitkemisen ja istutusten jälkeen.»

Korvataan 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu «ja Helleenien tasavalta» ilmaisulla «Helleenien tasavalta ja Itävallan tasavalta».

Lisätään 6 artiklan 1 kohdan loppuun seuraava ilmaisu:

«Itävallan osalta vuodesta 1999/2000.»

Korvataan 6 artiklan 6 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

«- ensimmäisen kerran, ennen 1 päivää lokakuuta 1981 Luxemburgin, Ranskan ja Saksan osalta, ennen 1 päivää lokakuuta 1984 Italian ja Kreikan osalta, ennen 1 päivää lokakuuta 1991 Espanjan ja Portugalin osalta ja ennen 1 päivää lokakuuta 1996 Itävallan osalta,».

4. 382 L 0606: Neuvoston direktiivi 82/606/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1982, maatalouden vakinaisten työntekijöiden ja kausityöntekijöiden ansioita koskevien tietojen keruun järjestämisestä jäsenvaltioissa (EYVL N° L 247, 23.8.1982, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0534: neuvoston direktiivi 91/534/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991 (EYVL N° L 288, 18.10.1991, s. 36)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

«Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tietojen keruu on suoritettava:

- 31 päivään joulukuuta 1996 mennessä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa;

- 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä Itävallassa.»

Korvataan liitteessä I oleva 1 kohta seuraavasti:

«1. Belgia, Tanska, Saksa (lukuun ottamatta Berliinin, Bremenin, Hampurin ja Saarlandin osavaltioita (Länder)), Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Itävalta, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta: kokopäivätoimiset vakinaiset työntekijät.».

5. 390 R 0837: Neuvoston asetus (ETY) N° 837/90, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, jäsenvaltioiden toimitettavista viljatuotantoa koskevista tilastotiedoista (EYVL N° L 88, 3.4.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3570: neuvoston asetus (ETY) N° 3570/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 8)

Korvataan liite III seuraavasti:

«LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

»

6. 393 R 0959: Neuvoston asetus (ETY) N° 959/93, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, jäsenvaltioiden toimittamista muita kasvituotteita kuin viljoja koskevista tilastotiedoista (EYVL N° L 98, 24.4.1993, s. 1)

a) Korvataan liite VI seuraavasti:

«LIITE VI

>TAULUKON PAIKKA>

»

b) Korvataan liite VIII seuraavasti:

«LIITE VIII

TOISSIJAISET VILJELYALAT JA TAVALLISEEN TILASTOTIETOJEN KERUUSEEN

SISÄLLYTETTÄVÄT VILJELYALAT

>TAULUKON PAIKKA>

»

III Laatupolitiikka

1. 392 R 2081: Neuvoston asetus (ETY) N° 2081/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (EYVL N° L 208, 24.7.1992, s. 1)

Lisätään 2 artiklan 7 kohtaan, 10 artiklan 1 kohtaan ja 17 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta edellä tarkoitettu määräaika lasketaan kyseisten valtioiden liittymispäivästä.».

2. 392 R 2082: Neuvoston asetus (ETY) N° 2082/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista (EYVL N° L 208, 24.7.1992, s. 9)

Lisätään 7 artiklan 4 kohtaan virke seuraavasti:

«Itävalta, Norja, Ruotsi ja Suomi julkaisevat kyseiset tiedot kuuden kuukauden määräajassa liittymisestään.»

Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta edellä tarkoitettu määräaika lasketaan kyseisten valtioiden liittymispäivästä.».

B. YHTEISET MARKKINAJÄRJESTELYT

I Maito ja maitotuotteet

1. 368 R 0985: Neuvoston asetus (ETY) N° 985/68, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1968, voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteitä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 169, 18.7.1968, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 2045: neuvoston asetus (ETY) N° 2045/91, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL N° L 187, 13.7.1991, s. 1)

Lisätään 1 artiklan 3 kohdan b alakohtaan luetelmakohdat seuraavasti:

«- luokkaan «meierismør» kuuluvaa norjalaisen voin osalta,

- luokkaan «Teebutter» kuuluvaa itävaltalaisen laatuvoin osalta,

- luokkaan «meijerivoi/mejerismör» kuuluvaa suomalaisen voin osalta,

- luokkaan «svenskt smör» kuuluvaa ruotsalaisen voin osalta.»

2. 387 R 0777: Neuvoston asetus (ETY) N° 777/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, voin ja rasvattoman maitojauheen interventio-ostojärjestelmän muuttamisesta (EYVL N° L 78, 20.3.1987, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1634: neuvoston asetus (ETY) N° 1634/91, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL N° L 150, 15.6.1991, s. 26)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdassa ilmaisu «106 000 tonnia» ilmaisulla «109 000 tonnia».

3. 387 R 1898: Neuvoston asetus (ETY) N° 1898/87, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1987, maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojaamisesta (EYVL N° L 182, 3.7.1987, s. 36), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 388 R 0222: komission asetus (ETY) N° 222/88, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987 (EYVL N° L 28, 1.2.1988, s. 1)

Lisätään liitteeseen seuraavat nimitykset:

«- kulturmelk

- rømme

- prim

- viili/fil

- smetana

- fil».

4. 392 R 1601: Neuvoston asetus (ETY) N° 1601/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, Kanariansaarten tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä (EYVL N° L 173, 27.6.1992, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1974: komission asetus (ETY) N° 1974/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 180, 23.7.1993, s. 26)

Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

«Liitettä voidaan muuttaa asetuksen (ETY) N° 804/68 30 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tarvittaessa tiettyjen sellaisten norjalaista tai ruotsalaista alkuperää olevien maitotuotteiden lisäämiseksi, jotka vastaavat saariston tarpeita ja joita perinteisesti lähetetään kyseisille saarille.».

5. 392 R 3950: Neuvoston asetus (ETY) N° 3950/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta (EYVL N° L 405, 31.12.1992, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0647: komission asetus (EY) N° 647/94, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994 (EYVL N° L 80, 24.3.1994, s. 16)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan

- ensimmäisessä alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

« >TAULUKON PAIKKA>

»

- ja lisätään alakohdat seuraavasti:

«Itävaltalaisten «SLOM»-tuottajien huomioon ottamiseksi Itävallan tuottajille yhteisön lainsäädännön mukaisesti myönnettävää toimituskiintiön kokonaismäärää voidaan korottaa enintään 180 000 tonnilla. Tämä varaerä ei ole siirrettävä, ja se on käytettävä yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, joiden oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen liittyminen vaikuttaa haitallisesti.

Suomalaisten «SLOM»-tuottajien huomioon ottamiseksi Suomen tuottajille yhteisön lainsäädännön mukaisesti myönnettävää toimituskiintiön kokonaismäärää voidaan korottaa enintään 200 000 tonnilla. Tämä varaerä ei ole siirrettävä, ja se on käytettävä yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, joiden oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen liittyminen vaikuttaa haitallisesti.

Norjalaisten «SLOM»-tuottajien huomioon ottamiseksi Norjan tuottajille yhteisön lainsäädännön mukaisesti myönnettävää toimituskiintiön kokonaismäärää voidaan korottaa enintään 175 000 tonnilla. Tämä varaerä ei ole siirrettävä, ja se on käytettävä yksinomaan sellaisten tuottajien hyväksi, joiden oikeuteen aloittaa tuotanto uudelleen liittyminen vaikuttaa haitallisesti.

Kokonaismäärien korotuksesta sekä edellytyksistä, joiden mukaisesti kolmessa edellisessä alakohdassa tarkoitetut tuottajakohtaiset viitemäärät myönnetään, päätetään 11 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.».

Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

«Kuitenkin Itävallan, Norjan ja Suomen osalta päivämäärä 31 päivä maaliskuuta 1993 korvataan päivämäärällä 31 päivä maaliskuuta 1995 ja Ruotsin osalta päivämäärällä 31 päivä maaliskuuta 1996».

Lisätään 11 artiklaan toinen alakohta seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta maidon edustavina ominaisuuksina pidetään kuitenkin kalenterivuoden 1992 ominaisuuksia, ja toimitetun maidon kansalliseksi keskimääräiseksi edustavaksi rasvapitoisuudeksi vahvistetaan Itävallalle 4,03 prosenttia, Norjalle 3,87 prosenttia, Ruotsille 4,33 prosenttia ja Suomelle 4,34 prosenttia.».

II Naudanliha

1. 368 R 0805: Neuvoston asetus (ETY) N° 805/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 148, 27.6.1968, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3611: neuvoston asetus (EY) N° 3611/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 328, 29.12.1993, s. 7)

Lisätään 4 b artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

«3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdassa säädetään, Itävallalle, Norjalle, Ruotsille ja Suomelle vahvistettavien alueellisten enimmäismäärien mukaiset eläinten kokonaismäärät ovat:

- 423 400 Itävallan osalta

- 175 000 Norjan osalta

- 250 000 Ruotsin osalta

- 250 000 Suomen osalta.

Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta ja erityisesti tarvittavat mukautus- ja siirtymätoimenpiteet 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»

Lisätään 4 d artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

«1 a. Poiketen siitä, mitä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään, tuottajakohtaiset enimmäismäärät myönnetään tuottajille kullekin näistä jäsenvaltioista varatusta palkkio-oikeuksien kokonaismäärästä. Kyseisten oikeuksien kokonaismäärät ovat:

- Itävallan osalta 325 000

- Norjan osalta 50 000

- Ruotsin osalta 155 000

- Suomen osalta 55 000.

Kyseiset luvut sisältävät sekä alunperin myönnettävät palkkio-oikeudet että kyseisten jäsenvaltioiden esittämät varaukset.

Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta ja erityisesti tarvittavat mukautus- ja siirtymätoimenpiteet 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.».

2. 390 R 1186: Neuvoston asetus (ETY) N° 1186/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen laatuluokituksen soveltamisalan laajentamisesta (EYVL N° L 119, 11.5.1990, s. 32)

Täydennetään 1 artiklan 1 kohtaa alakohdalla seuraavasti:

«Edellisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan Norjassa ja Suomessa 1 päivään tammikuuta 1996 mennessä.».

III Humala

1. 371 R 1696: Neuvoston asetus (ETY) N° 1696/71, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 175, 4.8.1971, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3124: neuvoston asetus (ETY) N° 3124/92, annettu 26 päivänä lokakuuta 1992 (EYVL N° L 313, 30.10.1992, s. 1)

Lisätään 17 artiklan 6 kohtaan virke seuraavasti:

«Itävallan osalta kestoaika on viisi vuotta liittymisajankohdasta.».

2. 377 R 1784: Neuvoston asetus (ETY) N° 1784/77, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1977, humalan varmentamisesta (EYVL N° L 200, 8.8.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1987: neuvoston asetus (ETY) N° 1987/93, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 182, 24.7.1993, s. 1)

Lisätään 9 artiklaan virke seuraavasti:

«Itävallan on toimitettava nämä tiedot kolmen kuukauden kuluessa liittymisestään.».

3. 382 R 1981: Neuvoston asetus (ETY) N° 1981/82, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, luettelosta niistä yhteisön alueista, joilla humalan tuotantotukea myönnetään vain hyväksytyille tuottajaryhmittymille (EYVL N° L 215, 23.7.1982, s. 3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3337: neuvoston asetus (ETY) N° 3337/92, annettu 16 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 336, 20.11.1992, s. 2)

Lisätään liitteessä olevaan luetteloon seuraava alue:

«Österreich».

IV Siemenet

371 R 2358: Neuvoston asetus (ETY) N° 2358/71, annettu 26 päivänä lokakuuta 1971, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 246, 5.11.1971, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3375: komission asetus (EY) N° 3375/93, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 303, 10.12.1993, s. 9)

Täydennetään 8 artiklaa lisäämällä siihen alakohdat seuraavasti:

«Norja ja Suomi voivat kuitenkin komission suostumuksella myöntää tukea:

- tietyille määrille siemeniä,

- tietyille määrille viljakasvien siemeniä,

joita tuotetaan ainoastaan kyseisissä maissa niiden erityisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi.

Kolmen vuoden kuluessa liittymisestä komissio toimittaa neuvostolle kyseisten kahden jäsenvaltion hyvissä ajoin toimittamien tietojen perusteella kertomuksen sallitun tuen tuloksista ja tarvittaessa liittää siihen tarpeelliset ehdotukset. Neuvosto päättää asiasta 3 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.».

V Munat ja siipikarja

375 R 2782: Neuvoston asetus (ETY) N° 2782/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (EYVL N° L 282, 1.11.1975, s. 100), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1057: komission asetus (ETY) N° 1057/91, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 107, 27.4.1991, s. 11)

a) Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

«2. Siitosmunat kuljetetaan moitteettoman puhtaissa pakkauksissa, jotka sisältävät yksinomaan saman lajin, saman luokan ja saman siipikarjatyypin siitosmunia, jotka ovat peräisin samasta laitoksesta ja joissa on ainakin maininta «oeufs à couver», «broedeieren», «rugeæg», «Bruteier», «áõãÜ ðñïò åêêüëáøéí», «huevos para incubar», «eggs for hatching», «uova da cova», «rugeegg», «ovos para incubação», «munia haudottavaksi» tai «kläckägg».»;

b) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

«6 artikla

Kolmansista maista peräisin olevia siitosmunia saa tuoda ainoastaan, jos niissä on vähintään kolmen millimetrin korkuisin kirjaimin alkuperämaan nimi ja maininta «à couver», «broedei», «rugeæg», «Brutei», «ðñïò åêêüëáøéí», «para incubar», «hatching», «cova», «rugeegg», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning». Niiden pakkaukset saavat sisältää yksinomaan saman lajin, saman luokan, saman siipikarjatyypin, samasta alkuperämaasta ja samalta lähettäjältä peräisin olevia siitosmunia, ja niissä on oltava vähintään seuraavat merkinnät:

a) muniin tehdyt merkinnät;

b) siipikarjalaji, josta munat ovat peräisin;

c) lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite.».

VI Sokeri

1. 368 R 0206: Neuvoston asetus (ETY) N° 206/68, annettu 20 päivänä helmikuuta 1968, juurikasostoista tehtävien sopimusten ja ammattienvälisten sopimusten kehyssäännöksistä (EYVL N° L 47, 23.2.1968, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

«4. Kuitenkin toimitettaessa juurikkaita Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa, Portugalissa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vapaasti sokeritehtaalla, sopimuksessa määrätään valmistajan osallistumisesta kuljetuskustannuksiin ja määritetään sen prosenttiosuus tai määrä.».

b) Lisätään 8 a artiklaan alakohta seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta:

- korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdassa ilmaisu «markkinointivuonna 1967/1968» ilmaisulla «markkinointivuonna 1994/1995» sekä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa ilmaisu «markkinointivuodelle 1967/1968» ilmaisulla «markkinointivuodelle 1994/1995»,

- korvataan 5 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan d alakohdassa ilmaisu «ennen sokerin markkinointivuotta 1968/1969» ilmaisulla «ennen markkinointivuotta 1995/1996».».

2. 381 R 1785: Neuvoston asetus (ETY) N° 1785/81, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1981, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 177, 1.7.1981, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0133: neuvoston asetus (EY) N° 133/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 22, 27.1.1994, s. 7)

a) Lisätään 16 a artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

«2 a. Ensimmäisen liittymistä seuraavan vuoden ajan Suomi saa tuoda raakasokeria kolmansista maista alennetulla tuontimaksulla enintään 40 000 tonnin määrään saakka.

Edellisen alakohdan säännöksiä tarkistetaan tämän asetuksen tarkistamisen yhteydessä, joka on tehtävä ennen markkinointivuoden 1994/1995 loppua.»;

b) Korvataan 16 a artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

«7. Edellä 6 kohdassa tarkoitettua lupaa koskeva hakemus on esitettävä Portugalin ja Suomen toimivaltaiselle laitokselle ja siihen on liitettävä puhdistajan antama ilmoitus, jolla tämä sitoutuu puhdistamaan Portugalissa ja Suomessa kyseisen raakasokerimäärän sen tuontia seuraavien kuuden kuukauden kuluessa.»;

c) Korvataan 16 a artiklan 10 kohdan johdantokappale seuraavasti:

«Portugalin ja Suomen on toimitettava komissiolle:»;

d) Korvataan 24 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

«1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tässä osastossa säädetyin edellytyksin A-kiintiö ja B-kiintiö jokaiselle alueelleen sijoittautuneelle sokerin- ja isoglukoosintuotantoyritykselle:

- jolla on markkinointivuoden 1993/1994 aikana ollut A-kiintiö ja B-kiintiö, tai

- joka Itävallan, Ruotsin ja Suomen osalta on tuottanut sokeria tai isoglukoosia kalenterivuonna 1994.»;

e) Korvataan 24 artiklan 2 kohta seuraavasti:

«2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen A- ja B-kiintiöiden myöntämiseksi vahvistetaan seuraavat perusmäärät:

I A-perusmäärät

>TAULUKON PAIKKA>

II B-perusmäärät

>TAULUKON PAIKKA>

»

f) Lisätään 24 artiklan 3 kohtaan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

«Kuitenkin niiden sokerintuotantoyritysten, jotka ovat sijoittautuneet:

a) Itävaltaan, sokerintuotantoyrityksen A-kiintiö ja B-kiintiö ovat vastaavat 2 kohdan I alakohdan a alakohdassa ja II alakohdan a alakohdassa Itävallalle vahvistettuja A-perusmäärää ja B-perusmäärää;

b) Suomeen, sokerintuotantoyrityksen A-kiintiö ja B-kiintiö ovat vastaavat 2 kohdan I alakohdan a alakohdassa ja II alakohdan a alakohdassa Suomelle vahvistettuja A-perusmäärää ja B-perusmäärää;

c) Ruotsiin, sokerintuotantoyrityksen A-kiintiö ja B-kiintiö ovat vastaavat 2 kohdan I alakohdan a alakohdassa ja II alakohdan a alakohdassa Ruotsille vahvistettuja A-perusmäärää ja B-perusmäärää.

Lisäksi Suomeen sijoittautuneen isoglukoosintuotantoyrityksen kyseisen yrityksen A-kiintiö ja B-kiintiö vastaavat 2 kohdan I alakohdan b alakohdassa ja II alakohdan b alakohdassa Suomelle vahvistettuja A-perusmäärää ja B-perusmäärää.»

VII Viini ja alkoholijuomat

1. 386 R 2392: Neuvoston asetus (ETY) N° 2392/86, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, yhteisön viinitilarekisterin perustamisesta (EYVL N° L 208, 31.7.1986, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3577: neuvoston asetus (ETY) N° 3577/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 23)

Lisätään 4 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

«Itävallassa se laaditaan kahden vuoden kuluessa liittymisajankohdasta.».

2. 387 R 0822: Neuvoston asetus (ETY) N° 822/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä (EYVL N° L 84, 27.3.1987, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1566: neuvoston asetus (ETY) N° 1566/93, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 154, 25.6.1993, s. 39)

Lisätään 9 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan ilmaisun «Saksassa» jälkeen ilmaisu «ja Itävallassa».

3. 387 R 0823: Neuvoston asetus (ETY) N° 823/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja laatuviinejä koskevista erityissäännöksistä (EYVL N° L 84, 27.3.1987, s. 59), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 3896: neuvoston asetus (ETY) N° 3896/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 368, 31.12.1991, s. 3)

Lisätään 15 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

«h) Itävallassa:

viinien alkuperää osoittavat merkinnät yhdistettyinä seuraaviin nimikkeisiin:

- Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer, Qualitätswein

- Kabinett oder Kabinettwein

- Qualitätswein besonderer Reife und Leseart oder Prädikatswein

- Spätlese oder Spätlesewein

- Auslese oder Auslesewein

- Beerenauslese oder Beerenauslesewein

- Ausbruch oder Ausbruchwein

- Trockenbeerenauslese oder Trockenbeerenauslesewein

- Eiswein, Strohwein.».

4. 389 R 1576: Neuvoston asetus (ETY) N° 1576/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 160, 12.6.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3280: neuvoston asetus (ETY) N° 3280/92, annettu 9 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 327, 13.11.1992, s. 3)

a) Lisätään 1 artiklan 4 kohdan r alakohtaan 3 alakohta seuraavasti:

«3. Nimitykset «Jägertee», «Jagertee» ja «Jagatee» on varattu Itävallasta peräisin olevalle liköörille, joka on valmistettu maatalousperäisestä etyylialkoholista, tiettyjen alkoholijuomien tiivisteestä tai teestä ja johon on lisätty luontaisia aromiaineita, sellaisena kuin ne määritellään direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa. Näiden juomien alkoholipitoisuus on vähintään 22,5 tilavuusprosenttia. Näiden juomien sokeripitoisuus, ilmaistuna inverttisokerina on vähintään 100 grammaa litraa kohti.»;

b) Lisätään 1 artiklan 4 kohtaan u alakohta seuraavasti:

«u) «Väkevällä glögillä/Spritglöggillä»

Alkoholijuomaa, joka on valmistettu maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia luontaisella tai luontaisenkaltaisella neilikka- ja/tai kaneliaromilla käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä: maseroimalla ja/tai tislaamalla, alkoholia uudelleen tislaamalla yhdessä edellä mainittujen kasvien kanssa, lisäämällä luontaista tai luontaisenkaltaista neilikka- tai kaneliaromia taikka yhdistämällä näitä menetelmiä.

Myös muita luontaisia tai luontaisenkaltaisia, makua ja aromia antavia kasviuutteita voidaan käyttää direktiivin 88/388/ETY mukaisesti, mutta edellä mainittujen mausteiden maun on oltava vallitseva. Viinin tai viinituotteiden pitoisuus ei saa olla yli 50 prosenttia.»;

c) Lisätään 4 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan a alakohtaan luetelmakohdat seuraavasti:

«- suomuurain,

- mesimarja,

- karpalo,

- puolukka,

- tyrnimarja»;

d) Täydennetään liitteessä II olevaa kohtaa «5. Brandy» seuraavilla ilmaisuilla:

«Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein»,

kohtaa «7. Hedelmäviina» seuraavalla ilmaisuilla:

«Wachauer Marillenbrand»,

kohtaa «12. Kuminalla maustetut tislatut alkoholijuomat» seuraavilla ilmaisuilla:

«Norsk Akevitt/Norsk Akvavit/Norsk Aquavit/Norwegian Aquavit»

«Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit»,

kohtaa «14. Likööri» seuraavilla ilmaisuilla:

«Finnish Berry/fruit liqueur

Großglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Punchheimer Bitter

Punchheimer Schloßgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör»,

kohtaa «15. Tislatut alkoholijuomat» seuraavilla ilmaisuilla:

«Svensk Punsch/Swedish Punsch»

ja lisätään 16 kohta seuraavasti:

«16. Vodka: Norsk Vodka/Norwegian Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen vodka/finsk vodka/Vodka of Finland».

5. 389 R 2389: Neuvoston asetus (ETY) N° 2389/89, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1989, viiniköynnöslajikkeiden luokittelua koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 232, 9.8.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3577: neuvoston asetus (ETY) N° 3577/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 23)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan ilmaisun «- Portugalissa alue,» edelle luetelmakohta seuraavasti:

«- Itävallassa Bundesland,».

6. 389 R 2392: Neuvoston asetus (ETY) N° 2392/89, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1989, viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 232, 9.8.1989, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 3897: neuvoston asetus (ETY) N° 3897/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 368, 31.12.1991, s. 5)

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan i alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

«- «Landwein» Saksan liittotasavallasta ja Itävallan tasavallasta peräisin oleville pöytäviineille,».

7. 389 R 3677: Neuvoston asetus (ETY) N° 3677/89, annettu 7 päivänä joulukuuta 1989, tiettyjen maahantuotujen laatuviinien kokonaisalkoholipitoisuudesta tilavuusprosentteina ja kokonaishappoisuudesta sekä asetuksen (ETY) N° 2931/80 kumoamisesta (EYVL N° L 360, 9.12.1989, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2606: neuvoston asetus (ETY) N° 2606/93, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 239, 24.9.1993, s. 6)

Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a alakohta 1 päivästä maaliskuuta 1995.

8. 391 R 1601: Neuvoston asetus (ETY) N° 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 149, 14.6.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3279: neuvoston asetus (ETY) N° 3279/92, annettu 9 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 327, 13.11.1992, s. 1)

a) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan d alakohta seuraavasti:

«d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Maustettu viini, joka on valmistettu viinistä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja jolle ominainen maku on saatu käyttämällä kanelia ja/tai neilikkaa, joita on aina käytettävä yhdessä muiden mausteiden kanssa; tämä juoma voidaan makeuttaa 3 artiklan a kohdan mukaisesti.»;

b) Lisätään 2 artiklan 3 kohdan f alakohdan a ja b alakohtaan seuraavat:

«f a) Viiniglögi/Vinglögg

maustettu juoma, joka on valmistettu yksinomaan puna- tai valkoviinistä sekä sokerista ja joka maustettu pääasiassa kanelilla ja/tai neilikalla. Jos juoma on valmistettu valkoviinistä, myyntinimitystä «Viiniglögi/Vinglögg» on täydennettävä ilmaisulla «valkoviini».

f b) Gløgg

maustettu juoma, joka on valmistettu yksinomaan puna- tai valkoviinistä sekä sokerista ja joka maustettu pääasiassa kanelilla ja/tai neilikalla. Jos juoma on valmistettu valkoviinistä, myyntinimitystä «Gløgg» on täydennettävä ilmaisulla «valkoviini».».

9. 392 R 2333: Neuvoston asetus (ETY) N° 2333/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 231, 13.8.1992, s. 9)

Korvataan 6 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta seuraavasti:

«a) merkintä «Winzersekt» Saksassa valmistetulle ja merkintä «Hauersekt» Itävallassa valmistetulle tma-laatukuohuviineille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

- ne on saatu samalta viinitilalta tai saman tuottajaryhmittymän eri tiloilta korjatuista rypäleistä, joilla 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valmistaja viiniyttää tma-laatukuohuviinien valmistukseen tarkoitettuja rypäleitä,

- niitä pitää kaupan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu valmistaja ja ne pannaan esille varustettuna etiketein, joissa on merkintä viinitilasta, viiniköynnöslajikkeesta ja vuosikerrasta.».

VIII Lampaan- ja vuohenliha

1. 385 R 3643: Neuvoston asetus (ETY) N° 3643/85, annettu 19 päivänä joulukuuta 1985, tiettyihin kolmansiin maihin vuodesta 1986 alkaen sovellettavasta lampaan- ja vuohenliha-alan tuontijärjestelmästä (EYVL N° L 348, 24.12.1985, s. 2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3890: komission asetus (ETY) N° 3890/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 391, 31.12.1992, s. 51)

Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a alaviitteestä ilmaisu «Itävaltaa».

2. 389 R 3013: Neuvoston asetus (ETY) N° 3013/89, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 289, 7.10.1989, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0233: neuvoston asetus (EY) N° 233/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 30, 3.2.1994, s. 9)

Lisätään asetukseen artiklat seuraavasti:

«5 e artikla

1. Poiketen siitä, mitä 5 a artiklan 1, 2, ja 3 kohdassa, 4 kohdan a alakohdassa sekä 5 ja 6 kohdassa säädetään, Itävallalle, Ruotsille ja Suomelle vahvistetaan 5 artiklassa tarkoitetun palkkion myöntämisen enimmäismäärä. Kyseiseen enimmäismäärään sisältyvien oikeuksien kokonaismäärä on:

- Itävallan osalta 205 651,

- Ruotsin osalta 180 000,

- Suomen osalta 80 000.

Kyseiset luvut sisältävät sekä alunperin myönnettävät määrät että kyseisten jäsenvaltioiden esittämät varaukset.

2. Tuottajakohtaiset enimmäismäärät myönnetään edellä mainittujen enimmäismäärien perusteella Itävallan, Ruotsin ja Suomen tuottajille viimeistään:

- Itävallan osalta 31 päivänä joulukuuta 1996,

- Ruotsin ja Suomen osalta 31 päivänä joulukuuta 1995.

3. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti tarvittavat mukautus- ja siirtymätoimenpiteet 30 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»

«5 f artikla

1. Poiketen siitä, mitä 5 a artiklan 1, 2, ja 3 kohdassa, 4 kohdan a alakohdassa sekä 5 ja 6 kohdassa säädetään, Norjalle vahvistetaan 5 artiklassa tarkoitetun palkkion myöntämisen enimmäismäärä. Kyseiseen enimmäismäärään sisältyvien oikeuksien kokonaismäärä on:

- 1 040 000 palkkioon oikeutettua uuhta, ja

- palkkioon oikeutettujen vuohien osalta lukumäärä, joka vahvistetaan ennen 30 päivää syyskuuta 1995 30 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseinen lukumäärä vahvistetaan tämän asetuksen 5 artiklan 5 kohdan ja asetuksen (ETY) N° 3493/90 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti vuonna 1991 kansallisen tukirekisterin (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET) mukaan myönnettyjen palkkioiden perusteella, ja sitä sovelletaan markkinointivuodesta 1995.

Tämän kohdan mukaisesti vahvistetut luvut sisältävät sekä alunperin myönnettävät määrät että Norjan esittämät varaukset.

2. Tuottajakohtaiset enimmäismäärät myönnetään edellä mainittujen enimmäismäärien perusteella Norjan tuottajille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995.

3. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti tarvittavat mukautus- ja siirtymätoimenpiteet 30 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.».

IX Peltokasvit

392 R 1765: Neuvoston asetus (ETY) N° 1765/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille (EYVL N° L 181, 1.7.1992, s. 12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0232: neuvoston asetus (ETY) N° 232/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 30, 3.2.1994, s. 7)

Lisätään 12 artiklan ensimmäiseen alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

«- säännöt, jotka koskevat uusille jäsenvaltioille liitteessä V määrättäviä viitealueita.».

X Vilja

392 R 1766: Neuvoston asetus (ETY) N° 1766/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 181, 1.7.1992, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2193: komission asetus (ETY) N° 2193/93, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 196, 5.8.1993, s. 22)

a) Lisätään 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen seuraava:

«- Ruotsista 1 päivästä joulukuuta 30 päivään kesäkuuta.

Jos Ruotsin interventiokausi johtaa 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden suuntautumiseen muista jäsenvaltioista interventioon Ruotsissa, komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt tilanteen korjaamiseksi 23 artiklan mukaisesti.»

b) Lisätään 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

«Tärkkelyksen tuotantoon tarkoitettujen muiden viljojen merkittävän kotimaisen tuotannon puuttuessa Ruotsissa ja Suomessa ohrasta ja kaurasta saadulle tärkkelykselle voidaan myöntää tuotantotukea siltä osin kuin se ei nosta kyseisestä kahdesta viljasta saatavan tärkkelyksen tuotantotasoa seuraavien määrien yläpuolelle:

- Ruotsissa 10 000 tonnia,

- Suomessa 50 000 tonnia.».

XI Tupakka

392 R 2075: Neuvoston asetus (ETY) N° 2075/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 215, 30.7.1992, s. 70)

Korvataan 8 artiklan ensimmäisessä alakohdassa numero «350 000» numerolla «350 600».

XII Muuta

368 R 0827: Neuvoston asetus (ETY) N° 827/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, tiettyjen perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 151, 30.6.1968, s. 16), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2430: komission asetus (ETY) N° 2430/93, annettu 1 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 223, 2.9.1993, s. 9)

Täydennetään 5 artiklaa seuraavasti:

«Komission suostumuksella Norja, Ruotsi ja Suomi voivat kuitenkin myöntää tukea porojen ja porotuotteiden (CN 0208:sta ja 0210:stä) tuotantoon ja markkinoille saattamiseen siltä osin kuin ei aiheudu perinteisten tuotantotasojen kasvua.».

C. MAATALOUDEN RAKENTEET JA YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN LIITÄNNÄISTOIMENPITEET

1. 375 L 0268: Neuvoston direktiivi 75/268/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1975, vuoristoalueiden ja eräiden epäsuotuisien alueiden maataloudesta (EYVL N° L 128, 19.5.1975, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 385 R 0797: neuvoston asetus (ETY) N° 797/85, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1985 (EYVL N° L 93, 30.3.1985, s. 1)

Täydennetään 3 artiklan 3 kohtaa alakohdalla seuraavasti:

«Alueet, jotka sijaitsevat 62. leveyspiirin pohjoispuolella, ja eräät niiden lähialueista rinnastetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin alueisiin siltä osin, kuin niillä vallitsevat erittäin vaikeat ilmasto-olosuhteet, joiden takia kasvukausi on selvästi lyhentynyt.».

2. 378 R 1360: Neuvoston asetus (ETY) N° 1360/78, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1978, tuottajaryhmittymistä ja niiden liitoista (EYVL N° L 166, 23.6.1978, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

a) Lisätään 2 artiklaan luetelmakohta seuraavasti:

«- Itävallan, Norjan ja Suomen koko alue».

b) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

«Espanjan, Italian, Itävallan, Kreikan, Norjan, Portugalin ja Suomen osalta tätä asetusta sovelletaan seuraaviin tuotteisiin, joiden tuotantoa on kyseisissä maissa:».

3. 390 R 0866: Neuvoston asetus (ETY) N° 866/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamisesta (EYVL N° L 91, 6.4.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

Lisätään 3 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen on esitettävä nämä suunnitelmat kolmen kuukauden määräajassa liittymisestään.».

4. 391 R 2328: Neuvoston asetus (ETY) N° 2328/91, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta (EYVL N° L 218, 6.8.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

a) Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Tätä artiklaa sovellettaessa kaikkia epäsuotuisia alueita Suomessa pidetään direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina vuoristoalueina.»;

b) Lisätään 31 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen virke seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen on laadittava nämä ennusteet jaksolle 1995 - 1999.»;

c) Lisätään 31 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen virke seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen on toimitettava nämä ennusteet kolmen kuukauden kuluessa liittymisestään.».

5. 392 R 2078: Neuvoston asetus (ETY) N° 2078/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä (EYVL N° L 215, 30.7.1992, s. 85)

Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen on toimitettava komissiolle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut suunnitelmat ja säännökset kuuden kuukauden kuluessa liittymisestään.».

6. 392 R 2080: Neuvoston asetus (ETY) N° 2080/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, maatalouden metsitystoimenpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestelmästä (EYVL N° L 215, 30.7.1992, s. 96)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen on toimitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teksti kuuden kuukauden kuluessa liittymisestään.».

D. KASVINSUOJELUA JA LUONNONMUKAISTA MAATALOUSTUOTANTOA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

I Kasvinsuojelu

1. 377 L 0093: Neuvoston direktiivi 77/93/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0110: komission direktiivi 93/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 303, 10.12.1993, s. 19)

a) Muutetaan liitteessä I olevaa B osaa seuraavasti:

- lisätään a jaksossa olevan 1 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kirjaimet «S, FI»;

- lisätään a jaksossa olevan 1 kohdan jälkeen seuraava:

«1 a Globodera pallida FI (Stone) Behrens »;

- lisätään a jaksossa olevan 2 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen seuraava:

«S (Malmöhusin, Kristianstadin, Blekingen, Kalmarin ja Gotlannin läänit)»;

- lisätään b jaksossa olevan 1 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kirjaimet «S, FI»;

- lisätään b jaksossa olevan 2 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kirjaimet «S, FI»;

b) Muutetaan liitteessä II olevaa B osaa seuraavasti:

lisätään b jaksossa olevan 2 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kirjaimet «A, FI, N»;

c) Muutetaan liitteessä III olevaa B osaa seuraavasti:

lisätään 1 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kirjaimet «A, FI, N»;

d) Muutetaan liitteessä IV olevaa B osaa seuraavasti:

- lisätään 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 ja 30 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kirjaimet «S, FI»;

- lisätään 20.2 kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- lisätään 21 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kirjaimet «A, FI, N».

2. 392 L 0076: Komission direktiivi 92/76/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1992, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi (EYVL N° L 305, 21.10.1992, s. 12)

a) Lisätään 1 artiklaan seuraava:

«Itävallan tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan osalta kyseiset alueet tunnustetaan 31 päivään joulukuuta 1996 mennessä»;

b) Muutetaan liitettä seuraavasti:

i) Lisätään 1 jakson 2 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen seuraava:

«Ruotsi, Suomi»;

ii) Lisätään a jakson 5 kohdan jälkeen seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

iii) Lisätään a jakson 12 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen seuraava:

«Ruotsi (Malmöhusin, Kristianstadin, Blekingen, Kalmarin, Gotlannin läänit)»;

iv) Lisätään b jakson 2 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen seuraava:

«Itävalta, Norja, Suomi»;

v) Lisätään d jakson 1 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen seuraava:

«Ruotsi, Suomi»;

vi) Lisätään d jakson 2 kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen seuraava:

«Ruotsi, Suomi».

II Luonnonmukainen maataloustuotanto

391 R 2092: Neuvoston asetus (ETY) N° 2092/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa (EYVL N° L 198, 22.7.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 392 R 0094: komission asetus (ETY) N° 94/92, annettu 14 päivänä tammikuuta 1992 (EYVL N° L 11, 17.1.1992, s. 14)

- 392 R 1535: komission asetus (ETY) N° 1535/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 162, 16.6.1992, s. 15)

- 392 R 2083: neuvoston asetus (ETY) N° 2083/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 208, 24.7.1992, s. 15)

- 393 R 2608: komission asetus (ETY) N° 2608/93, annettu 23 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 239, 24.9.1993, s. 10)

- 394 R 0468: komission asetus (EY) N° 468/94, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1994 (EYVL N° L 59, 3.3.1994, s. 1)

a) Lisätään 2 artiklaan luetelmakohdat seuraavasti:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

b) Muutetaan liitettä V seuraavasti:

i) saksankielisestä tekstistä tulee:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

ii) lisätään seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

E. ELÄINLÄÄKINTÄÄ JA KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

I Eläinlääkintää koskeva lainsäädäntö

I osa - perussäädökset

1 LUKU

Horisontaaliset säädökset

1. 390 L 0675: Neuvoston direktiivi 90/675/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1990, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL N° L 373, 31.12.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 391 L 0496: neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991 (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 56)

- 392 R 1601: neuvoston asetus (ETY) N° 1601/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 173, 27.6.1992, s. 13)

- 392 D 0438: neuvoston päätös 92/438/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 243, 25.8.1992, s. 27)

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

a) Lisätään artikla seuraavasti:

«18 a artikla

1. Itävallalla on kolmen vuoden määräaika liittymissopimuksen voimaantulopäivästä tässä luvussa säädetyn tarkastusjärjestelmän toteuttamiseksi. Tämän siirtymäkauden aikana Itävallan on toteutettava 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toimenpiteet, jotka määritellään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää. Kyseisissä toimenpiteissä on varmistettava, että kaikki tarvittavat tarkastukset suoritetaan mahdollisimman lähellä yhteisön ulkorajaa.

2. Suomella on kahden vuoden määräaika liittymissopimuksen voimaantulopäivästä tässä luvussa säädetyn tarkastusjärjestelmän toteuttamiseksi. Tämän siirtymäkauden aikana Suomen on toteutettava 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toimenpiteet, jotka määritellään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää. Kyseisissä toimenpiteissä on varmistettava, että kaikki tarvittavat tarkastukset suoritetaan mahdollisimman lähellä yhteisön ulkorajaa.»;

b) Lisätään 31 artiklaan ilmaisun «jäsenvaltiot» jälkeen ilmaisu:

«erityisesti Itävalta ja Suomi»;

c) Lisätään liitteeseen I seuraava:

«13. Itävallan tasavallan alue

14. Suomen tasavallan alue

15. Norjan kuningaskunnan alue

16. Ruotsin kuningaskunnan alue».

2. 391 L 0496: Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 56), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 391 L 0628: neuvoston direktiivi 91/628/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991 (EYVL N° L 340, 11.12.1991, s. 17)

- 392 D 0438: neuvoston päätös 92/438/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 243, 25.8.1992, s. 27)

a) Lisätään artikla seuraavasti:

«17 a artikla

Itävallalla ja Suomella on kolmen vuoden määräaika liittymissopimuksen voimaantulopäivästä tässä luvussa säädetyn tarkastusjärjestelmän toteuttamiseksi. Tämän siirtymäkauden aikana Itävallan ja Suomen on toteutettava 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toimenpiteet, jotka määritellään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää. Kyseisissä toimenpiteissä on varmistettava, että kaikki tarvittavat tarkastukset suoritetaan mahdollisimman lähellä yhteisön ulkorajaa.»;

b) Lisätään 29 artiklaan ilmaisun «jäsenvaltiot» jälkeen ilmaisu:

«erityisesti Itävalta ja Suomi».

2 LUKU

Eläinten terveys

A. KAUPPA JA MARKKINOILLE SAATTAMINEN

1. 364 L 0432: Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL N° 121, 29.7.1964, s. 1977/64), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0102: neuvoston direktiivi 92/102/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 355, 5.12.1992, s. 32)

a) lisätään 2 artiklan o kohtaan seuraava:

«- Itävalta: Bundesland

- Suomi: lääni/län

- Norja: fylke

- Ruotsi: län»;

b) lisätään 3 artiklan 2 kohdan e alakohtaan seuraava:

«Norjasta ja Suomesta peräisin olevat nautaeläimet ja siat voidaan kuitenkin 1 päivään tammikuuta 1996 asti tunnistaa kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten virallisesti hyväksymällä merkillä. Norjan ja Suomen toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki virallisesti hyväksyttyä merkkiä koskevat tiedot.»;

c) Lisätään 4 a artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

«Kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä on lisäksi suoritettava negatiivisen tuloksen antava serologinen testi kaikille eläville siansukuisille eläimille, mukaan lukien luonnonvaraiset siat, sellaisten Suomeen tarkoitettujen lähetysten osalta, jotka ovat lähtöisin 2 artiklan o kohdassa määritellyltä alueelta, jolla on ilmennyt swine vesicular -tautipesäke. Kyseinen testi vaaditaan 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun viimeinen tautipesäke on ilmennyt edellä mainitulla alueella.»;

d) Lisätään 4 b artiklaan alakohta seuraavasti:

«Kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä on lisäksi suoritettava negatiivisen tuloksen antava serologinen testi kaikille eläville siansukuisille eläimille, mukaan lukien luonnonvaraiset siat, sellaisten Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitettujen lähetysten osalta, jotka ovat lähtöisin 2 artiklan o kohdassa määritellyltä alueelta, jolla on ilmennyt klassisen sikaruton tautipesäke. Kyseinen testi vaaditaan 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun viimeinen tautipesäke on ilmennyt edellä mainitulla alueella. Yksityiskohtaiset säännöt tämän alakohdan soveltamisesta voidaan tarvittaessa vahvistaa 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

e) Lisätään artikla seuraavasti:

«8 a artikla

Sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymän (PRRS) osalta on kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä suoritettava negatiivisen tuloksen antava serologinen testi kaikille eläville siansukuisille eläimille, mukaan lukien luonnonvaraiset siat, sellaisten Ruotsiin tarkoitettujen lähetysten osalta, jotka ovat lähtöisin 2 artiklan o kohdassa määritellyltä alueelta, jolla on virallisesti todettu tautipesäke. Kyseinen testi vaaditaan 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun viimeinen sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymän (PRRS) tautipesäke on ilmennyt edellä mainitulla alueella. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta vahvistetaan 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

f) Lisätään 9 artiklaan kohdat seuraavasti:

«4. Komissio tutkii mahdollisimman nopeasti Ruotsin esittämät ohjelmat nautaeläinten tarttuvan zinotrakeiitin/pustulaarisen vulvovaginiitin (IBR/IPV) ja sikojen Aujeszkyn taudin osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti. Kunnes kyseiset päätökset tehdään, Ruotsi voi yhden vuoden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä soveltaa kansallisia, edellä mainittuja tauteja koskevia ja ennen kyseistä päivää voimassa olleita sääntöjään. Edellä tarkoitettua yhden vuoden jaksoa voidaan tarvittaessa pidentää 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Komissio tutkii Itävallan esittämän ohjelman nautaeläinten tarttuvan zinotrakeiitin/pustulaarisen vulvovaginiitin (IBR/IPV) osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.;

6. Komissio tutkii Norjan ja Suomen esittämät ohjelmat nautaeläinten tarttuvan zinotrakeiitin/pustulaarisen vulvovaginiitin (IBR/IPV) ja sikojen Aujeszkyn taudin osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.»;

g) Lisätään 10 artiklaan kohdat seuraavasti:

«4. Komissio tutkii mahdollisimman nopeasti Ruotsin esittämät perusteet nautaeläinten paratuberkuloosin, leptospiroosin (leptospirosa hardjo), kampylobakterioosin (genitaalinen muoto), trikomoniaasin (sikiöinfektio) sekä sikojen tarttuvan gastroenteriitin (TGE), leptospiroosin (leptospirosa pomona) ja PED-taudin osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti. Kunnes kyseiset päätökset tehdään, Ruotsi voi yhden vuoden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä soveltaa kansallisia, edellä mainittuja tauteja koskevia ja ennen kyseistä päivää voimassa olleita sääntöjään. Edellä tarkoitettua yhden vuoden jaksoa voidaan tarvittaessa pidentää 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Komissio tutkii Norjan ja Suomen esittämät perusteet nautaeläinten tarttuvan zinotrakeiitin/pustulaarisen vulvovaginiitin (IBR/IPV) ja sikojen Aujeszkyn taudin osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.»;

h) Lisätään artikla seuraavasti:

«10 a artikla

1. Salmonellan osalta ja kunnes tähän direktiiviin tehtävät muutokset tulevat voimaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitettuihin jalostus-, lihotus- tai teurasnautoihin ja jalostus-, lihotus- ja teurassikoihin sovelletaan määräpaikassa kyseisten jäsenvaltioiden soveltamaa toimintaohjelmaa. Jos kyseisten eläinten testit todetaan positiivisiksi, niitä koskevat samat toimenpiteet, joita sovelletaan kyseisistä jäsenvaltioista peräisin oleviin eläimiin. Kyseisiä toimenpiteitä ei sovelleta eläimiin, jotka ovat lähtöisin tiloilta, jotka kuuluvat 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vastaavaksi tunnustetun ohjelman piiriin.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjä takeita sovelletaan vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Norjan, Ruotsin ja Suomen esittämät toimintaohjelmat. Komission päätökset on tehtävä ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää, jotta 1 kohdassa säädettyjä takeita ja toimintaohjelmia voidaan soveltaa liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.»;

i) Lisätään liitteessä B olevaan 12 kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

j) Lisätään liitteessä C olevaan 9 kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

k) Lisätään liitteessä F olevan mallin I alaviitteeseen 4, mallin II alaviitteeseen 5, mallin III alaviitteeseen 4 ja mallin IV alaviitteeseen 5 seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

l) Lisätään liitteessä G olevan II luvun A osan 2 kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

2. 391 L 0068: Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL N° L 46, 19.2.1991, s. 19)

a) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Komissio tutkii mahdollisimman nopeasti Ruotsin esittämät perusteet lampaiden paratuberkuloosin ja lampaiden tarttuvan agalaktian osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti. Kunnes kyseiset päätökset tehdään, Ruotsi voi yhden vuoden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä soveltaa kansallisia, edellä mainittuja tauteja koskevia ja ennen kyseistä päivää voimassa olleita sääntöjään. Edellä tarkoitettua yhden vuoden jaksoa voidaan tarvittaessa pidentää 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

b) Lisätään artikla seuraavasti:

«8 a artikla

Norjan ja Suomen osalta komissio järjestää 7 ja 8 artiklan soveltamista varten kyseisten valtioiden pyynnöstä tarvittavat liitteessä B olevassa II ja III kohdassa lueteltuja tauteja koskevat tutkimukset, jotta aiheelliset päätökset voitaisiin tehdä tarvittaessa 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.»;

c) Lisätään liitteessä A olevan 1 luvun II kohdan 2 alakohdan i alakohtaan virke seuraavasti:

«Tätä säännöstä tarkastellaan uudelleen ennen liittymissopimuksen voimaantuloa sen muuttamiseksi tarvittaessa 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.».

3. 390 L 0426: Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EYVL N° L 224, 18.8.1990, s. 42), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 390 L 0425: neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990 (EYVL N° L 224, 18.8.1990, s. 29)

- 391 L 0496: neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991 (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 56)

- 392 D 0130: komission päätös 92/130/ETY, tehty 13 päivänä helmikuuta 1992 (EYVL N° L 47, 22.2.1992, s. 26)

- 392 L 0036: neuvoston direktiivi 92/36/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 157, 10.6.1992, s. 28)

Lisätään liitteessä C olevaan alaviitteeseen c seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

4. 390 L 0539: Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL N° L 303, 31.10.1990, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 391 L 0494: neuvoston direktiivi 91/494/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 35)

- 392 D 0369: komission päätös 92/369/ETY, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 195, 14.7.1992, s. 25)

- 393 L 0120: neuvoston direktiivi 93/120/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 340, 31.12.1993, s. 35)

a) Lisätään 5 artiklaan alakohta seuraavasti:

«d) Salmonellojen osalta Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitetun siipikarjan on täytettävä 9 a, 9 b ja 10 b artiklan mukaisesti vahvistetut vaatimukset.»;

b) Lisätään artiklat seuraavasti:

«9 a artikla

1. Salmonellan osalta Norja, Ruotsi ja Suomi voivat esittää komissiolle toimintaohjelman, joka koskee isovanhemmais- ja vanhemmaispolven siipikarjaparvia ja yhden päivän ikäisten isovanhemmais- ja vanhemmaispolvea siipikarjaparviin tai tuotantopolven siipikarjaparviin tuotaviksi tarkoitettujen untuvikkojen parvia.

2. Komissio tutkii toimintaohjelmat. Jos se on perusteltua, komissio täsmentää tutkimuksen jälkeen 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen yleiset tai rajoitetut lisätakeet, joita voidaan vaatia Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitetuilta lähetyksiltä. Kyseisten takeiden on oltava vastaavia kuin Norjan, Ruotsin ja Suomen kansallisella tasolla soveltamat takeet. Aiheelliset päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.

9 b artikla

1. Salmonellan osalta ja kunnes yhteisön sääntely toteutetaan Norja, Ruotsi ja Suomi voivat esittää komissiolle munivia kanaparvia (tuotantopolven siipikarja, jota kasvatetaan kulutukseen tarkoitettujen munien tuotantoa varten) koskevan toimintaohjelman.

2. Komissio tutkii toimintaohjelmat. Jos se on perusteltua, komissio täsmentää tutkimuksen jälkeen 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen yleiset tai rajoitetut lisätakeet, joita voidaan vaatia Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitetuilta lähetyksiltä. Kyseisten takeiden on oltava vastaavia kuin Norjan, Ruotsin ja Suomen kansallisella tasolla soveltamat takeet. Lisäksi näissä takeissa otetaan huomioon eläinlääkintäalan tiedekomitean lausunto niiden salmonellan serotyyppien osalta, jotka on sisällytettävä siipikarjan invasiivisten serotyyppien luetteloon. Aiheelliset päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.»;

c) Lisätään artikla seuraavasti:

«10 b artikla

1. Liitteessä II olevan III luvun A kohdassa mainitsemattomien salmonellan ja serotyyppien osalta Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitetuille teurassiipikarjalähetyksille on suoritettava mikrobiologinen testi pistokokein alkuperälaitoksessa neuvoston komission ehdotuksesta ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää vahvistamia sääntöjä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun testin laajuus ja valittavat menetelmät on vahvistettava eläinlääkintäalan tiedekomitean lausunnon ja Norjan, Ruotsin ja Suomen komissiole esittämän toimintaohjelman perusteella.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua testiä ei suoriteta teurassiipikarjalle, joka on lähtöisin tilalta, joka kuuluu 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen 2 kohdassa tarkoitettua ohjelmaa vastaavaksi tunnustetun ohjelman piiriin.»;

d) Lisätään 12 artiklan 2 kohtaan seuraava alakohta seuraavasti:

«Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta asemaa» ei rokota Newcastlen tautia vastaan «koskevat aiheelliset päätökset tehdään 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.»;

e) Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Komissio tutkii mahdollisimman nopeasti Ruotsin esittämän ohjelman tarttuvan bronkiitin (IB) osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti. Kunnes kyseiset päätökset tehdään, Ruotsi voi yhden vuoden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä soveltaa kansallisia, edellä mainittua tautia koskevia ja ennen kyseistä päivää voimassa olleita sääntöjään. Edellä tarkoitettua yhden vuoden jaksoa voidaan tarvittaessa pidentää 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

f) Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Komissio tutkii mahdollisimman nopeasti Ruotsin esittämät perusteet kalkkunoiden rinotrakeiitin (TRT), swollen head -syndrooman (SHS), tarttuvan laryngotrakeiitin (ILT), egg drop -syndrooman (EDS 76) ja linturokon (Fowl pox) osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti. Kunnes kyseiset päätökset tehdään, Ruotsi voi yhden vuoden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä soveltaa kansallisia, edellä mainittuja tauteja koskevia ja ennen kyseistä päivää voimassa olleita sääntöjään. Edellä tarkoitettua yhden vuoden jaksoa voidaan tarvittaessa pidentää 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

g) Lisätään liitteessä I olevaan 1 kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

5. 391 L 0067: Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille (EYVL N° L 46, 19.2.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0054: neuvoston direktiivi 93/54/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 175, 19.7.1993, s. 34)

a) Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Komissio tutkii mahdollisimman nopeasti Ruotsin esittämät ohjelmat kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN), bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD), furunkuloosin ja yersinioosin (ERM) osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti. Kunnes kyseiset päätökset tehdään, Ruotsi voi yhden vuoden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä soveltaa kansallisia, edellä mainittuja tauteja koskevia ja ennen kyseistä päivää voimassa olleita sääntöjään. Edellä tarkoitettua yhden vuoden jaksoa voidaan tarvittaessa pidentää 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

b) Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Komissio tutkii mahdollisimman nopeasti Ruotsin esittämät perusteet karpin kevätviremian (SVC) osalta. Jos se on perusteltua, tutkimuksen jälkeen voidaan soveltaa 2 kohdan säännöksiä. Edellä 2 kohdassa säädetyt aiheelliset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti. Kunnes kyseiset päätökset tehdään, Ruotsi voi yhden vuoden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä soveltaa kansallisia, edellä mainittua tautia koskevia ja ennen kyseistä päivää voimassa olleita sääntöjään. Edellä tarkoitettua yhden vuoden jaksoa voidaan tarvittaessa pidentää 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

c) Lisätään artiklat seuraavasti:

«28 a artikla

Viljelyyn tai istutukseen tarkoitettujen kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen osalta lähetyksiä Suomesta tai Suomeen ei sallita kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

28 b artikla

Viljelyyn tai istutukseen tarkoitettujen kalojen ja äyriäisten osalta lähetyksiä Norjasta tai Norjaan ei sallita yhden vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä. Kyseistä ajanjaksoa pidennetään vuosittain Norjan pyynnöstä 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Siirtymäkausi on enintään viisi vuotta liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

28 c artikla

Aiheelliset päätökset Norjan, Ruotsin ja Suomen esittämien, liitteessä A olevassa II luettelossa tarkoitettuja tauteja koskevien ohjelmien hyväksymiseksi voidaan tehdä 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseiset päätökset tulevat voimaan tapauksen mukaan heti liittymisestä alkaen tai 28 a ja 28 b artiklassa säädettyjen siirtymäkausien aikana. Suomen osalta liitteessä B olevassa I.B kohdassa määrätty neljän vuoden siirtymäkausi lyhennetään tässä suhteessa kolmeen vuoteen, jona aikana suoritetaan kaksi testiä kutakin viljelylaitosta kohti. Norjan osalta otetaan huomioon IHN- ja VHS-tauteja koskevat takautuvat tiedot.».

6. 392 L 0065: Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL N° L 268, 14.9.1992, s. 54)

a) Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

«Kunnes kyseiset yhteisön säännökset annetaan, Ruotsi voi pitää voimassa kansalliset sääntönsä sinne lähetettäviksi tarkoitettujen käärmeiden ja muiden matelijoiden osalta.»;

b) Lisätään 6 artiklan A kohdan 2 alakohdan b alakohtaan virke seuraavasti:

«Kyseisissä päätöksissä otetaan huomioon yhteisön arktisilla alueilla kasvatetut märehtijät.»;

c) Lisätään 6 artiklan A kohdan 2 alakohtaan alakohta seuraavasti:

«c) leukoosia koskevat säännökset voidaan antaa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

d) Lisätään 6 artiklan A kohdan 3 alakohtaan alakohdat seuraavasti:

«e) Swine vesicular -taudin osalta on kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä suoritettava negatiivisen tuloksen antava serologinen testi siansukuisille eläimille, sellaisten Suomeen tarkoitettujen lähetysten osalta, jotka ovat lähtöisin direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan o kohdassa määritellyltä alueelta, jolla on ilmennyt swine vesicular -tautipesäke. Testi vaaditaan 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun viimeinen tautipesäke on ilmennyt kyseisellä alueella.

f) Klassisen sikaruton osalta on kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä suoritettava negatiivisen tuloksen antava serologinen testi siansukuisille eläimille, sellaisten Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitettujen lähetysten osalta, jotka ovat lähtöisin direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan o kohdassa määritellyltä alueelta, jolla on ilmennyt klassisen sikaruton tautipesäke. Kyseinen testi vaaditaan 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun viimeinen tautipesäke on ilmennyt edellä mainitulla alueella. Yksityiskohtaiset säännöt tämän alakohdan soveltamisesta voidaan tarvittaessa vahvistaa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

g) Sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymän osalta on kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä suoritettava negatiivisen tuloksen antava serologinen testi siansukuisille eläimille, sellaisten Ruotsiin tarkoitettujen lähetysten osalta, jotka ovat lähtöisin direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan o kohdassa määritellyltä alueelta, jolla on ilmennyt sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymän tautipesäke. Kyseinen testi vaaditaan 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun viimeinen tautipesäke on ilmennyt edellä mainitulla alueella. Yksityiskohtaiset säännöt tämän alakohdan soveltamisesta vahvistetaan 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.»;

e) Lisätään artikla seuraavasti:

«10 a artikla

Raivotaudin osalta muutetaan 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen aiheellisten perusteiden esittämisen jälkeen 9 ja 10 artiklaa Norjan, Ruotsin ja Suomen tilanteen huomioon ottamiseksi, jotta kyseisiin valtioihin voidaan soveltaa samoja säännöksiä kuin niihin jäsenvaltioihin, joissa vallitsee vastaava tilanne.»;

f) Lisätään 13 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«e) Ruotsilla on kahden vuoden määräaika liittymissopimuksen voimaantulopäivästä yhteisöjä, laitoksia tai keskuksia koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.»;

g) Lisätään 22 artiklaan alakohta seuraavasti:

«Liitettä B tarkastellaan uudelleen ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää erityisesti tautiluettelon muuttamiseksi siten, että siihen sisällytetään taudit, joille märehtijät ja siansukuiset eläimet ovat alttiita, sekä taudit, jotka siirtyvät lammaseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden välityksellä.»;

h) Lisätään liitteessä C olevan 2 kohdan a alakohtaan seuraava:

«Komissio voi kuitenkin sallia, että jäsenvaltio tuo hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen eläimiä, jotka ovat muuta alkuperää, silloin kun toimivaltainen viranomainen ei pysty löytämään tyydyttävää ratkaisua kyseisten eläinten osalta. Jäsenvaltio esittää komissiolle suunnitelman, joka sisältää tällaisessa tapauksessa sovellettavat eläinlääkinnälliset lisätakeet.».

7. 372 L 0461: Neuvoston direktiivi 72/461/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa (EYVL N° L 302, 31.12.1972, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

Lisätään liitteessä olevan 2 kohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«- ETY».

B. TORJUNTATOIMENPITEET

1. 385 L 0511: Neuvoston direktiivi 85/511/ETY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1985, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi (EYVL N° L 315, 26.11.1985, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 390 L 0423: neuvoston direktiivi 90/423/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990 (EYVL N° L 224, 18.8.1990, s. 13)

- 392 D 0380: komission päätös 92/380/ETY, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 198, 17.7.1992, s. 54)

a) Lisätään liitteeseen A seuraava: «Ruotsi: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala»;

b) Lisätään liitteeseen B seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

2. 380 L 0217: Neuvoston direktiivi 80/217/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVL N° L 47, 21.2.1980, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0384: neuvoston päätös 93/384/ETY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 166, 8.7.1993, s. 34)

Lisätään liitteessä II olevan tekstin «Portugali: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria-Lisboa» jälkeen seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

3. 392 L 0035: Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (EYVL N° L 157, 10.6.1992, s. 19)

Lisätään liitteessä I olevaan A kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

4. 392 L 0040: Neuvoston direktiivi 92/40/ETY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä avian influenssan torjumiseksi (EYVL N° L 167, 22.6.1992, s. 1)

Lisätään liitteeseen IV seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

5. 392 L 0066: Neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi (EYVL N° L 260, 5.9.1992, s. 1)

Lisätään liitteeseen IV seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

6. 393 L 0053: Neuvoston direktiivi 93/53/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi (EYVL N° L 175, 19.7.1993, s. 23)

Lisätään liitteeseen A seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

7. 392 L 0119: Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 69)

Lisätään liitteessä II olevaan 5 kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

3 LUKU

Kansanterveys

1. 364 L 0433: Neuvoston direktiivi 64/433/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa (EYVL N° 121, 29.7.1964, s. 2012/64), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 391 L 0497: neuvoston direktiivi 91/497/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991 (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 69)

- 392 L 0005: neuvoston direktiivi 92/5/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992 (EYVL N° L 57, 2.3.1992, s. 1)

a) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan A alakohdan f alakohdan ii alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

«- Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitetun lihan osalta sisällettävä yksi liitteessä IV olevan IV osan kolmannessa luetelmakohdassa määrätyistä maininnoista»;

b) Lisätään 4 artiklan A kohdan johdantokappaleeseen päivämäärän 1 päivä tammikuuta 1993 jälkeen seuraava: «paitsi Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 1995»;

c) Lisätään 4 artiklan A kohdan johdantokappaleeseen päivämäärän 31 päivä joulukuuta 1991 jälkeen seuraava:

«paitsi Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1993»;

d) Lisätään 5 artiklaan kohdat seuraavasti:

«3. Kunnes 2 kohdassa säädetyt yhteisön säännökset annetaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitettuun lihaan sovelletaan salmonellan osalta seuraavia sääntöjä:

a) lihalähetyksille on suoritettu mikrobiologinen testi pistokokein alkuperälaitoksessa neuvoston komission ehdotuksesta ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää vahvistamia sääntöjä noudattaen;

b) i) edellä a alakohdassa tarkoitettua testiä ei suoriteta lihalähetyksille, jotka on tarkoitettu laitokseen pastörointia, sterilointia tai vaikutukseltaan vastaavaa käsittelyä varten;

ii) kolmen vuoden siirtymäkauden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä i alakohdassa mainittuun lihaan sovelletaan kuitenkin sääntöjä, joista määrätään Norjan, Ruotsin ja Suomen soveltamissa toimintaohjelmissa. Tässä suhteessa kyseistä lihaa koskevat samat toimenpiteet kuin sovellettavat toimenpiteet Norjasta, Ruotsista ja Suomesta peräisin olevaan lihaan. Ennen kyseisen kolmen vuoden ajanjakson päättymistä tätä säännöstä tarkastellaan uudelleen ja muutetaan tarvittaessa 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

c) edellä a alakohdassa tarkoitettua testiä ei suoriteta lihalle, joka on peräisin laitoksesta, joka kuuluu 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen 4 kohdassa tarkoitettua ohjelmaa vastaavaksi tunnustetun ohjelman piiriin.

4. Edellä 3 kohdassa säädettyjä takeita sovelletaan vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Norjan, Ruotsin ja Suomen esittämät toimintaohjelmat. Komission päätökset on tehtävä ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää, jotta toimintaohjelmia ja 3 kohdassa säädettyjä takeita voidaan soveltaa liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.»;

e) Lisätään liitteessä I olevan XI luvun 50 kohdan a alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

«AT - FI - NO - SE»;

f) Lisätään liitteessä I olevan XI luvun 50 kohdan a alakohdan toiseen luetelmakohtaan ja 50 kohdan b alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«tai ETY»;

g) Lisätään liitteessä IV olevaan IV osaan luetelmakohta seuraavasti:

«- on tarkoitettu Norjaan, Ruotsiin tai Suomeen (4):

i) direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu testi on suoritettu (4),

ii) liha on tarkoitettu jalostukseen (4),

iii) liha on peräisin laitoksesta, joka kuuluu 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ohjelman piiriin (4)».

2. 391 L 0498: Neuvoston direktiivi 91/498/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, väliaikaisten ja rajoitettujen poikkeuksien myöntämisen edellytyksistä tuoreen lihan tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista yhteisön erityisistä terveysmääräyksistä (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 105)

a) Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan päivämäärän 31 päivä joulukuuta 1995 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1996, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1997»;

b) Lisätään 2 artiklan 2 kohdan neljänteen alakohtaan päivämäärän 1 päivä heinäkuuta 1992 jälkeen seuraava:

«tai Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta liittymissopimuksen voimaantulopäivästä».

3. 371 L 0118: Neuvoston direktiivi 71/118/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1971, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa (EYVL N° L 55, 8.3.1971, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

- 392 L 0116: neuvoston direktiivi 92/116/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 1)

a) Lisätään 3 artiklan I kohdan A alakohdan i alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

«- Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitetun lihan osalta sisällettävä yksi liitteessä VI olevan IV osan e alakohdassa määrätyistä maininnoista»;

b) Lisätään 5 artiklaan kohdat seuraavasti:

«3. Kunnes yhteisön säännökset annetaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitettuun lihaan sovelletaan salmonellan osalta seuraavia sääntöjä:

a) lihalähetyksille on suoritettu mikrobiologinen testi pistokokein alkuperälaitoksessa neuvoston komission ehdotuksesta ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää vahvistamia sääntöjä noudattaen;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettua testiä ei suoriteta lihalle, joka on peräisin laitoksesta, joka kuuluu 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen 4 kohdassa tarkoitettua ohjelmaa vastaavaksi tunnustetun ohjelman piiriin.

4. Edellä 3 kohdassa säädettyjä takeita sovelletaan vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Norjan, Ruotsin ja Suomen esittämät toimintaohjelmat. Komission päätökset on tehtävä ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää, jotta toimintaohjelmia ja 3 kohdassa säädettyjä takeita voidaan soveltaa liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.»;

c) Lisätään liitteessä I olevan XII luvun 66 kohdan a alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

«AT - FI - NO - SE»;

d) Lisätään liitteessä I olevan XII luvun 66 kohdan a alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«tai ETY»;

e) Lisätään liitteessä VI olevaan IV osaan kohta seuraavasti:

«e) jos liha on tarkoitettu Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen (2):

i) direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu testi on suoritettu (4),

ii) liha on peräisin laitoksesta, joka kuuluu 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ohjelman piiriin (4)»;

f) Lisätään liitteeseen VI alaviite seuraavasti:

«(4) tarpeeton viivataan yli».

4. 392 L 0116: Neuvoston direktiivi 92/116/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY muuttamisesta ja ajan tasalle saattamisesta (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 1)

Lisätään 3 artiklaan kohdat seuraavasti:

«1 a) Norjalla ja Suomella on 1 päivänä tammikuuta 1996 päättyvä määräaika tiettyjen niiden alueella sijaitsevien laitosten osalta. Kyseisistä laitoksista peräisin olevaa lihaa saa pitää kaupan ainoastaan kyseisten valtioiden kansallisella alueella. Norjan ja Suomen on ilmoitettava komissiolle kyseisiä laitoksia koskevien säännösten antamisesta. Niiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi luettelo kyseisistä laitoksista.

b) Itävallalla on 1 päivänä tammikuuta 1996 päättyvä määräaika tiettyjen sen alueella sijaitsevien laitosten osalta. Kyseisistä laitoksista peräisin olevaa lihaa saa pitää kaupan ainoastaan kyseisen valtion kansallisella alueella. Itävallan on ilmoitettava komissiolle kyseisiä laitoksia koskevien säännösten antamisesta. Sen on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi luettelo kyseisistä laitoksista. Itävalta voi myöntää tietyille laitoksille 1 päivänä tammikuuta 1998 päättyvän lisämääräajan sillä edellytyksellä, että laitokset ovat esittäneet toimivaltaiselle viranomaiselle tätä koskevan pyynnön 1 päivään huhtikuuta 1995 mennessä. Pyyntöön on liitettävä suunnitelma ja työohjelma, jossa täsmennetään määräajat, joiden kuluessa laitos voi noudattaa tämän direktiivin vaatimuksia. Itävallan on esitettävä komissiolle 1 päivään heinäkuuta 1995 mennessä luettelo laitoksista, joille se aikoo myöntää lisämääräajan. Kyseisessä luettelossa on täsmennettävä laitoskohtaisesti suunniteltujen poikkeusten luonne ja kesto. Komissio tutkii luettelon ja hyväksyy sen mahdollisesti aiheellisten muutosten jälkeen. Komissio toimittaa luettelon tiedoksi jäsenvaltioille.».

5. 377 L 0099: Neuvoston direktiivi 77/99/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

- 392 L 0005: neuvoston direktiivi 92/5/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992 (EYVL N° L 57, 2.3.1992, s. 1)

ja sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 392 L 0045: neuvoston direktiivi 92/45/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 268, 14.9.1992, s. 35)

- 392 L 0116: neuvoston direktiivi 92/116/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 1)

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

a) Lisätään 10 artiklan toiseen alakohtaan päivämäärän 1 päivä tammikuuta 1996 jälkeen seuraava:

«paitsi

- Ruotsin osalta, jossa kyseinen päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 1997,

- Itävallan, Norjan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 1998,»;

b) Lisätään 10 artiklan kolmanteen alakohtaan päivämäärän 1 päivä tammikuuta 1996 jälkeen seuraava:

«paitsi

- Ruotsin osalta, jossa kyseinen päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 1997,

- Itävallan, Norjan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 1998,»;

c) Lisätään liitteessä B olevan VI luvun 4 kohdan a alakohdan i alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan tunnuksen «UK» jälkeen seuraava:

«AT - FI - NO - SE»;

d) Lisätään liitteessä B olevan VI luvun 4 kohdan a alakohdan i alakohdan toiseen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY»;

e) Lisätään liitteessä B olevan VI luvun 4 kohdan a alakohdan ii alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY».

6. 392 L 0005: Neuvoston direktiivi 92/5/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, terveyttä koskevista kysymyksistä yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa annetun direktiivin 77/99/ETY muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle sekä direktiivin 64/433/ETY muuttamisesta (EYVL N° L 57, 2.3.1992, s. 1)

Lisätään 3 artiklaan kahden ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

«- tietyt Ruotsissa sijaitsevat laitokset, joiden suhteen Ruotsin on noudatettava tätä direktiiviä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1996».

7. 392 L 0120: Neuvoston direktiivi 92/120/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, edellytyksistä myöntää väliaikaisia ja rajoitettuja poikkeuksia tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista yhteisön erityisistä terveyssäännöistä (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 86)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan päivämäärän 31 päivä joulukuuta 1995 jälkeen seuraava:

«paitsi Itävallan ja Norjan osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1996, ja Suomen osalta, jossa kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1997».

8. 388 L 0657: Neuvoston direktiivi 88/657/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1988, jauhetun lihan, vähemmän kuin 100 grammaa painavien lihapalojen ja raakalihavalmisteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista sekä direktiivien 64/433/ETY, 71/118/ETY ja 72/462/ETY muuttamisesta (EYVL N° L 382, 31.12.1988, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0110: neuvoston direktiivi 92/110/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 394, 31.12.1992, s. 26)

Lisätään 13 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan päivämäärän 1 päivä tammikuuta 1996 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 1997».

9. 389 L 0437: Neuvoston direktiivi 89/437/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1989, hygienia- ja terveysongelmista munavalmisteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N° L 212, 22.7.1989, s. 87), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL N° L 395, 30.12.1989, s. 13)

- 391 L 0684: neuvoston direktiivi 91/684/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 376, 31.12.1991, s. 38)

a) Lisätään liitteessä olevan XI luvun 1 kohdan i alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan tunnuksen «UK» jälkeen seuraava:

«AT - FI - NO - SE»;

b) Lisätään liitteessä olevan XI luvun 1 kohdan i alakohdan toiseen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY»;

c) Lisätään liitteessä olevan XI luvun 1 kohdan ii alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY».

10. 391 L 0493: Neuvoston direktiivi 91/493/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 15)

Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan päivämäärän 31 päivä joulukuuta 1995 jälkeen seuraava:

«paitsi Suomen osalta, jossa kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1997».

11. 391 L 0492: Neuvoston direktiivi 91/492/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista vaatimuksista elävien kaksikuoristen simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 1)

Lisätään 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan toiseen alakohtaan päivämäärän 31 päivä joulukuuta 1995 jälkeen seuraava:

«paitsi Ruotsin osalta, jossa kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1997».

12. 393 D 0383: Neuvoston päätös 93/383/ETY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1993, merellisten biotoksiinien valvonnan vertailulaboratorioista (EYVL N° L 166, 8.7.1993, s. 31)

Lisätään liitteeseen seuraava:

«Suomi:

- Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;

ja Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

Norja:

- Norges Veterinærhøgskole, Oslo

Ruotsi:

- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg

Itävalta:

komissio muuttaa tarvittaessa Itävallan viranomaisia kuultuaan tätä liitettä nimetäkseen kansallisen merellisten biotoksiinien vertailulaboratorion».

4 LUKU

Erinäisiä säännöksiä

1. 392 L 0046: Neuvoston direktiivi 92/46/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä (EYVL N° L 268, 14.9.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

a) Lisätään 32 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan päivämäärän 1 päivä tammikuuta 1994 jälkeen seuraava:

«paitsi Ruotsin osalta, jossa kyseinen päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 1996»;

b) Lisätään liitteessä C olevan IV luvun A kohdan 3 alakohdan a alakohdan i alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan tunnuksen «UK» jälkeen seuraava:

«AT - FI - NO - SE»;

c) Lisätään liitteessä C olevan IV luvun A kohdan 3 alakohdan a alakohdan i alakohdan toiseen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY»;

d) Lisätään liitteessä C olevan IV luvun A kohdan 3 alakohdan a alakohdan ii alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY».

2. 391 L 0495: Neuvoston direktiivi 91/495/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa (EYVL N° L 268, 24.9.1991, s. 41), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 392 L 0065: neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 268, 14.9.1992, s. 54)

- 392 L 0116: neuvoston direktiivi 92/116/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 1)

a) Lisätään 2 artiklan 3 kohtaan ilmaisun «maanisäkkäitä» jälkeen ilmaisu seuraavasti:

«mukaan lukien porot»;

b) Lisätään 6 artiklan 2 kohdan seitsemänteen luetelmakohtaan virke seuraavasti:

«Kaikki porojen teurastustoimet voidaan kuitenkin suorittaa liikkuvissa teurastusyksiköissä direktiivin 64/433/ETY säännösten mukaisesti»;

c) Lisätään liitteessä I olevan III luvun 11 kohdan 1 alakohdan a alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

«AT, FI, NO, SE»;

d) Lisätään liitteessä I olevan III luvun 11 kohdan 1 alakohdan a alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY».

3. 392 L 0045: Neuvoston direktiivi 92/45/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan lihan markkinoille saattamisessa (EYVL N° L 268, 14.9.1992, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0016: neuvoston direktiivi 92/116/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 1)

a) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan virke seuraavasti:

«Neuvosto voi komission ehdotuksesta vahvistaa erityissäännöt, joita sovelletaan luonnonvaraisen riistan keräämiseen erityisissä ilmasto-olosuhteissa.»;

b) Lisätään liitteessä I olevan VII luvun 2 kohdan a alakohdan i alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

«AT - FI - NO - SE»;

c) Lisätään liitteessä I olevan VII luvun 2 kohdan a alakohdan i alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan kirjainlyhenteen «EEG» jälkeen seuraava:

«ETY».

4. 392 L 0118: Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset (EYVL N° L 62, 15.3.1992, s. 49)

a) Lisätään 20 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan päivämäärän 1 päivä tammikuuta 1994 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan osalta, jossa kyseinen päivämäärä on 1 päivä heinäkuuta 1995»;

b) Lisätään liitteessä I olevaan 14 lukuun alakohta seuraavasti:

«Newcastlen tautia vastaan rokotetuista siipikarjaparvista peräisin olevaa jalostamatonta lantaa ei saa lähettää alueelle, joka on saanut «Newcastlen taudin rokottamattomuusvyöhykkeen» aseman neuvoston direktiivin 90/539/ETY 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.»;

c) Lisätään liitteessä II olevan 2 luvun ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

«Kunnes yhteisön säännökset annetaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen tarkoitettuihin muniin sovelletaan salmonellan osalta seuraavia sääntöjä:

a) munalähetyksiltä voidaan edellyttää yleisiä tai rajoitettuja lisätakeita, jotka komissio määrittelee 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettuja takeita ei aseteta munille, jotka ovat peräisin laitoksesta, joka kuuluu 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen c alakohdassa tarkoitettua ohjelmaa vastaavaksi tunnustetun ohjelman piiriin;

c) edellä a alakohdassa säädettyjä takeita sovelletaan vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Norjan, Ruotsin ja Suomen esittämät toimintaohjelmat. Komission päätökset on tehtävä ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää, jotta toimintaohjelmia ja a alakohdassa säädettyjä takeita voidaan soveltaa liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.».

5. 392 L 0117: Neuvoston direktiivi 92/117/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 38)

Lisätään 17 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

«Norjan osalta kyseinen päivämäärä on kuitenkin 1 päivä heinäkuuta 1995».

6. 372 L 0462: Neuvoston direktiivi 72/462/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista (EYVL N° L 302, 31.12.1972, s. 28), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 1601: neuvoston asetus (ETY) N° 1601/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 173, 27.6.1992, s. 13)

a) Lisätään 6 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

«Norja ja Ruotsi voivat kolmen vuoden siirtymäkauden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä pitää voimassa kansalliset sääntönsä, jotka koskevat eläinten tuontia sellaisista maista, jotka rokottavat suu- ja sorkkatautia vastaan»;

b) Lisätään 14 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

«e) Norja ja Ruotsi voivat kolmen vuoden siirtymäkauden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä pitää voimassa kansalliset sääntönsä, jotka koskevat tuoreen lihan tuontia sellaisista maista, jotka rokottavat suu- ja sorkkatautia vastaan».

7. 392 L 0102: Neuvoston direktiivi 92/102/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (EYVL N° L 355, 5.12.1992, s. 32)

Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

«- Norjan ja Suomen osalta ennen 1 päivää tammikuuta 1996 nautoihin, sikoihin, lampaisiin ja vuohiin liittyvien vaatimusten osalta. Komissio vahvistaa siirtymäkauden aikana aiheelliset toimenpiteet direktiivin 90/425/ETY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.».

8. 381 D 0651: Komission päätös 81/651/ETY, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1981, eläinlääkintäalan tiedekomitean perustamisesta (EYVL N° L 233, 19.8.1981, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 386 D 0105: komission päätös 86/105/ETY, tehty 25 päivänä helmikuuta 1986 (EYVL N° L 93, 8.4.1986, s. 14)

Korvataan 3 artiklassa numero «18» numerolla «22».

5 LUKU

Eläinten suojelu

391 L 0628: Neuvoston direktiivi 91/628/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana sekä direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta (EYVL N° L 340, 11.12.1991, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 D 0438: neuvoston päätös 92/438/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 243, 25.8.1992, s. 27)

a) Lisätään liitteessä olevan I luvun A kohdan 1 alakohtaan virke seuraavasti:

«Ruotsi voi kuitenkin kolmen vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä pitää voimassa kansalliset, tiukemmat sääntönsä, jotka koskevat sen alueelta lähteviä ja sen alueelle saapuvia tiineinä olevien lehmien ja vastasyntyneiden vasikoiden kuljetuksia.»;

b) Lisätään liitteessä olevan I luvun C kohdan 14 alakohtaan virke seuraavasti:

«Kahden vuoden siirtymäkauden aikana liittymissopimuksen voimaantulopäivästä velvoitetta järjestää katettu kuljetustila ei vaadita porojen kuljetuksen yhteydessä. Komissio voi päättää eläinlääkintäalan tiedekomitean lausunnon perusteella kyseisen poikkeuksen säilyttämisestä 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.».

II osa - Soveltamissäädökset

1. 377 L 0096: Neuvoston direktiivi 77/96/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kolmansista maista tuotavan siansukuisista kotieläimistä peräisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 67), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0476: neuvoston direktiivi 81/476/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1981 (EYVL N° L 186, 8.7.1981, s. 20)

- 383 L 0091: neuvoston direktiivi 83/91/ETY, annettu 7 päivänä helmikuuta 1983 (EYVL N° L 59, 5.3.1983, s. 34)

- 384 L 0319: komission direktiivi 84/319/ETY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1984 (EYVL N° L 167, 27.6.1984, s. 34)

- 385 R 3768: neuvoston asetus (ETY) N° 3768/ 85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 362, 31.12.1985, s. 8)

- 385 L 0321: komission direktiivi 89/321/ETY, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1989 (EYVL N° L 133, 17.5.1993, s. 33)

a) Lisätään liitteessä III olevan 2 kohdan toiseen luetelmakohtaan kirjainlyhenteen «EOK» jälkeen seuraava:

«ETY».

b) Lisätään liitteessä III olevan 5 kohdan toiseen luetelmakohtaan kirjainlyhenteen «EOK» jälkeen seuraava:

«ETY».

2. 379 D 0542: Neuvoston päätös 79/542/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1979, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuonnin (EYVL N° L 146, 14.6.1979, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 D 0059: komission päätös 94/59/EY, tehty 26 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 27, 1.2.1994, s. 53)

Poistetaan liitteestä seuraavat rivit:

«AT - Itävalta»

«FI - Suomi»

«NO - Norja»

«SE - Ruotsi».

3. 380 D 0790: Komission päätös 80/790/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Suomesta (EYVL N° L 233, 4.9.1980, s. 47), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 D 0662: komission päätös 81/622/ETY, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1981 (EYVL N° L 237, 22.8.1981, s. 33)

Kumotaan päätös 80/790/ETY.

4. 380 D 0799: Komission päätös 80/799/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Ruotsista (EYVL N° L 234, 5.9.1980, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 D 0662: komission päätös 81/662/ETY, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1981 (EYVL N° L 237, 22.8.1981, s. 33)

Kumotaan päätös 80/799/ETY.

5. 380 D 0800: Komission päätös 80/800/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Norjasta (EYVL N° L 234, 5.9.1980, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 D 0662: komission päätös 81/662/ETY, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1981 (EYVL N° L 237, 22.8.1981, s. 33)

Kumotaan päätös 80/800/ETY.

6. 382 D 0730: Neuvoston päätös 82/730/ETY, tehty 18 päivänä lokakuuta 1982, luettelosta Itävallan tasavallan laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan tuoretta lihaa yhteisöön (EYVL N° L 311, 8.11.1982, s. 1)

Kumotaan päätös 82/730/ETY.

7. 382 D 0731: Neuvoston päätös 82/731/ETY, tehty 18 päivänä lokakuuta 1982, luettelosta Suomen tasavallan laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan tuoretta lihaa yhteisöön (EYVL N° L 311, 8.11.1982, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna.

Kumotaan päätös 82/731/ETY.

8. 382 D 0736: Neuvoston päätös 82/736/ETY, tehty 18 päivänä lokakuuta 1982, luettelosta Ruotsin kuningaskunnan laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan tuoretta lihaa yhteisöön (EYVL N° L 311, 8.11.1982, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna.

Kumotaan päätös 82/736/ETY.

9. 383 D 0421: Komission päätös 83/421/ETY, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1983, luettelosta Norjan kuningaskunnan laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan tuoretta lihaa yhteisöön (EYVL N° L 238, 27.8.1983, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna.

Kumotaan päätös 83/421/ETY.

10. 389 X 0214: Komission suositus 89/214/ETY, annettu 24 päivänä helmikuuta 1989, yhteisön sisäistä kauppaa varten hyväksytyistä tuoreen lihan tuotantolaitoksissa suoritettavissa tarkastuksissa noudatettavista säännöistä (EYVL N° L 87, 31.3.1989, s. 1)

a) Lisätään liitteessä I olevan X luvun 49 kohdan a alakohdassa olevan osan «direktiivin teksti» ensimmäiseen luetelmakohtaan tunnuksen «P» jälkeen seuraava:

«AT/FI/NO/SE»;

b) Lisätään liitteessä I olevan X luvun 49 kohdan a alakohdassa olevan osan «direktiivin teksti» toiseen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY»;

c) Lisätään liitteessä I olevan X luvun 49 kohdan b alakohdassa olevan osan «direktiivin teksti» kolmanteen luetelmakohtaan seuraava:

«ETY».

11. 390 D 0014: Komission päätös 90/14/ETY, tehty 20 päivänä joulukuuta 1989, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen tuonnin (EYVL N° L 8, 11.1.1990, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 D 0276: komission päätös 91/276/ETY, tehty 22 päivänä toukokuuta 1991 (EYVL N° L 135, 30.5.1991, s. 58)

Poistetaan liitteestä seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Suomi»

«Norja»

«Ruotsi».

12. 390 D 0442: Komission päätös 90/442/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1990, eläintauti-ilmoitusten koodeista (EYVL N° L 227, 21.8.1990, s. 39), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1990 (ei julkaistu)

- komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1991 (ei julkaistu)

Lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:

«Komissio täydentää Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta tämän päätöksen liitteissä 5 ja 6 olevia koodeja. Aiheelliset päätökset annetaan ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.».

13. 391 D 0270: Komission päätös 91/270/ETY, tehty 14 päivänä toukokuuta 1991, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat naudansukuisten kotieläinten alkioiden tuonnin (EYVL N° L 134, 29.5.1991, s. 56)

Poistetaan liitteestä seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Norja»

«Ruotsi»

«Suomi».

14. 391 D 0426: Komission päätös 91/426/ETY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rahoitusosuuden yksityiskohdista eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon (Animo) perustamiseksi (EYVL N° L 234, 23.8.1991, s. 27), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0004: komission päätös 93/4/ETY, tehty 9 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 4, 8.1.1993, s. 32)

a) Korvataan 1 artiklan 2 kohdassa ilmaisu «koko verkon osalta» seuraavasti:

«yhteisön osalta sellaisena kuin se oli ennen liittymissopimuksen voimaantuloa».

b) Lisätään artikla seuraavasti:

«2 a artikla

1. Itävalta, Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada yhteisön taloudellista tukea 1 artiklan 1 kohdassa määrätyin edellytyksin.

2. Komissio korvaa jäsenvaltioille 1 kohdassa tarkoitetut kustannukset asiakirjojen esittämistä vastaan.

3. Norjan ja Ruotsin viranomaisten on toimitettava 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat 12 kuukauden kuluessa liittymissopimuksen voimaantulopäivästä, ja Itävallan ja Suomen viranomaisten 24 kuukauden kuluessa liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.».

15. 391 D 0449: Komission päätös 91/449/ETY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1991, lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista käytettävien eläintautitodistusten malleista (EYVL N° L 240, 29.8.1991, s. 28), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0504: komission päätös 93/504/ETY, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 236, 21.9.1993, s. 16)

a) Poistetaan liitteessä A olevasta II osasta seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Norja»

«Ruotsi»

«Suomi»;

b) Poistetaan liitteessä B olevasta II osasta seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Norja»

«Ruotsi»

«Suomi».

16. 391 D 0539: Komission päätös 91/539/ETY, tehty 4 päivänä lokakuuta 1993, päätöksen 91/426/ETY (Animo) täytäntöönpanoa koskevista säännöistä (EYVL N° L 294, 25.10.1991, s. 47)

Lisätään artikla seuraavasti:

«1 a artikla

Komissio vahvistaa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta sellaisten yksiköiden lukumäärän, jotka voivat saada yhteisön taloudellista tukea. Norjan ja Ruotsin osalta aiheelliset päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.»

Lisätään 2 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

«paitsi Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä huhtikuuta 1994»;

Lisätään 3 artiklaan päivämäärän 1 päivä joulukuuta 1991 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä joulukuuta 1994, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä joulukuuta 1995».

17. 392 D 0124: Komission päätös 92/124/ETY, tehty 10 päivänä tammikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudansukuisten eläinten siemennesteen tuonnissa Suomesta (EYVL N° L 48, 22.2.1992, s. 10)

Kumotaan päätös 92/124/ETY.

18. 392 D 0126: Komission päätös 92/126/ETY, tehty 10 päivänä tammikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudansukuisten eläinten siemennesteen tuonnissa Itävallasta (EYVL N° L 48, 22.2.1992, s. 28)

Kumotaan päätös 92/126/ETY.

19. 392 D 0128: Komission päätös 92/128/ETY, tehty 10 päivänä tammikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudansukuisten eläinten siemennesteen tuonnissa Ruotsista (EYVL N° L 48, 22.2.1992, s. 46)

Kumotaan päätös 92/128/ETY.

20. 392 D 0175: Komission päätös 92/175/ETY, tehty 21 päivänä helmikuuta 1992, Animo-tietokoneverkon yksiköiden luettelosta ja tunnistamisesta (EYVL N° L 80, 25.3.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 393 D 0071: komission päätös 93/71/ETY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 25, 2.2.1993, s. 39)

- 393 D 0228: komission päätös 93/228/ETY, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1993 (EYVL N° L 97, 23.4.1993, s. 33)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Komissio täydentää liitteessä olevaa luetteloa Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta.».

21. 392 D 0260: Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa (EYVL N° L 130, 15.5.1992, s. 67), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0344: komission päätös 93/344/ETY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1993 (EYVL N° L 138, 9.6.1991, s. 11)

a) Korvataan liitteessä I oleva A ryhmä seuraavasti:

«A ryhmä:

Grönlanti, Islanti ja Sveitsi»;

b) Korvataan liitteessä II olevan A kohdan otsikko «Terveystodistus» seuraavasti:

«TERVEYSTODISTUS rekisteröityjen hevosten tilapäistä yhteisön alueelle tuontia varten enintään 90 päivän määräajaksi Grönlannista, Islannista ja Sveitsistä»;

c) Poistetaan liitteessä II olevan A kohdan «Terveystodistus» III alakohdan d alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta seuraavat sanat:

«Itävallassa, Suomessa,», «Norjassa, Ruotsissa»;

d) Poistetaan liitteessä II olevan B kohdan «Terveystodistus» III alakohdan d alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta seuraavat sanat:

«Itävallassa, Suomessa,», «Norjassa, Ruotsissa»;

e) Poistetaan liitteessä II olevan C kohdan «Terveystodistus» III alakohdan d alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta seuraavat sanat:

«Itävallassa, Suomessa,», «Norjassa, Ruotsissa»;

f) Poistetaan liitteessä II olevan D kohdan «Terveystodistus» III alakohdan d alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta seuraavat sanat:

«Itävallassa, Suomessa», «Norjassa ja Ruotsissa»;

g) Poistetaan liitteessä II olevan E kohdan «Terveystodistus» III alakohdan d alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta seuraavat sanat:

«Itävallassa, Suomessa», «Norjassa ja Ruotsissa».

22. 392 D 0265: Komission päätös 92/265/ETY, tehty 18 päivänä toukokuuta 1992, elävien sikojen, sian siemennesteen, tuoreen sianlihan ja sianlihavalmisteiden tuonnista Itävallasta sekä päätöksen 90/90/ETY kumoamisesta (EYVL N° L 137, 20.5.1993, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0427: komission päätös 93/427/ETY, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 197, 6.8.1993, s. 52)

Kumotaan päätös 92/265/ETY.

23. 392 D 0290: Komission päätös 92/290/ETY, tehty 14 päivänä toukokuuta 1992, nautaeläinten alkioiden BSE:hen (bovine spongiform encephalopathy) liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (EYVL N° L 152, 4.6.1992, s. 37)

Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

«4. Itävalta, Norja, Ruotsi ja Suomi saavat pitää voimassa kansallisen lainsäädäntönsä taudin voimakkaasti koettelemasta jäsenvaltiosta peräisin olevien naudansukuisten kotieläinten alkioiden osalta enintään kahden vuoden siirtymäkauden ajan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä. Tätä säännöstä tarkistetaan kyseisen siirtymäkauden aikana saadun kokemuksen ja käynnissä olevien tieteellisten tutkimusten tulosten mukaisesti.».

24. 392 D 0341: Komission päätös 92/341/ETY, tehty 3 päivänä kesäkuuta 1992, Animon paikallisyksiköiden tietokonepohjaisesta paikantamisesta (EYVL N° L 188, 8.7.1992, s. 37)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan päivämäärän 15 päivä kesäkuuta 1992 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä syyskuuta 1994, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on 1 päivä kesäkuuta 1995».

25. 392 D 0387: Komission päätös 92/387/ETY, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudansukuisten eläinten siemennesteen tuonnissa Norjasta (EYVL N° L 204, 21.7.1992, s. 22)

Kumotaan päätös 92/387/ETY.

26. 392 D 0401: Komission päätös 92/401/ETY, tehty 31 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyteen liittyvistä vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Norjasta (EYVL N° L 224, 8.8.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0469: komission päätös 93/469/ETY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 218, 28.8.1993, s. 58)

Kumotaan päätös 92/401/ETY.

27. 392 D 0461: Komission päätös 92/461/ETY, tehty 2 päivänä syyskuuta 1992, eläinten terveyteen liittyvistä vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Ruotsista (EYVL N° L 261, 7.9.1992, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 392 D 0518: komission päätös 92/518/ETY, tehty 3 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 325, 11.11.1992, s. 23)

- 393 D 0469: komission päätös 93/469/ETY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 218, 28.8.1993, s. 58)

Kumotaan päätös 92/461/ETY.

28. 392 D 0462: Komission päätös 92/462/ETY, tehty 2 päivänä syyskuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Suomesta (EYVL N° L 261, 7.9.1992, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 392 D 0518: komission päätös 92/518/ETY, tehty 3 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 325, 11.11.1992, s. 23)

- 393 D 0469: komission päätös 93/469/ETY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 218, 28.8.1993, s. 58)

Kumotaan päätös 92/462/ETY.

29. 392 D 0471: Komission päätös 92/471/ETY, tehty 2 päivänä syyskuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan alkioiden tuonnissa kolmansista maista (EYVL N° L 270, 15.9.1992, s. 27)

Poistetaan liitteessä A olevasta II osasta seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Norja»

«Ruotsi»

«Suomi».

30. 392 D 0486: Komission päätös 92/486/ETY, tehty 25 päivänä syyskuuta 1992, Animon keskusyksikön ja jäsenvaltioiden välisistä yhteistyömuodoista (EYVL N° L 291, 7.10.1992, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0188: komission päätös 93/188/ETY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1993 (EYVL N° L 82, 3.4.1993, s. 20)

Lisätään 2 artiklan ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa voimaantulopäivä on liittymissopimuksen voimaantulopäivä ja sopimuksen päättymispäivä on 1 päivä huhtikuuta 1996, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa voimaantulopäivä on yksi vuosi liittymissopimuksen voimaantulopäivän jälkeen, ja sopimuksen päättymispäivä on 1 päivä huhtikuuta 1996».

31. 392 D 0562: Komission päätös 92/562/ETY, tehty 17 päivänä marraskuuta 1992, suuririskisten aineiden käsittelyssä käytettävien vaihtoehtoisten lämpökäsittelyjärjestelmien hyväksymisestä (EYVL N° L 359, 9.12.1992, s. 23)

a) Lisätään liitteessä olevaan johdanto-osaan «Määritelmät» määritelmä seuraavasti:

«Tiivistävä valmistus: nestefaasin käsittely, jotta huomattava määrä sen sisältämästä kosteudesta voidaan poistaa.»;

b) Lisätään liitteeseen luku seuraavasti:

«VIII LUKU

VESIELÄIMET

YHDISTETTY HAPPOISTUS- JA LÄMPÖKÄSITTELYPROSESSI

I Järjestelmän kuvaus

>VIITTAUS KAAVIOON>

Raaka-aine pienennetään murskaamalla ja sekoitetaan muurahaishappoon sen pH:n alentamiseksi. Seos varastoidaan väliaikaisesti ennen seuraavaa käsittelyä. Tuote siirretään tämän jälkeen lämpökonvertteriin. Aineen etenemistä konvertterin läpi valvotaan mekaanisilla laitteilla, jotka rajoittavat sen liikkumista siten, että lopputuote on lämpökäsittelyn lopussa käynyt läpi riittävän aika- ja lämpökierron. Lämpökäsittelyn jälkeen aine jaetaan neste/rasva/rasvatähteet -jakeisiin mekaanisesti. Eläinvalkuaiskonsentraatin aikaansaamiseksi nestefaasi pumpataan kahteen höyrylämmitteiseen, alipainekammioin varustettuun lämmönvaihtimeen sen kosteuden poistamiseksi vesihöyrynä. Rasvatähteet lisätään valkuaiskonsentraattiin ennen varastointia.

II Laitoksissa valvottavat kriittiset muuttujat

1. Partikkelikoko: murskaamisen jälkeen partikkelien koko saa olla enintään . . . mm.

2. pH: happoistusvaiheen aikana pH saa olla enintään . . .; pH on tarkastettava päivittäin.

3. Välivarastoinnin kesto: keston on oltava vähintään . . . tuntia.

4. Käsittelyn ehdoton kesto: erää on käsiteltävä vähintään . . . minuutin ajan 5 kohdassa annetussa vähimmäislämpötilassa.

5. Kriittinen lämpötila: lämpötilan on oltava vähintään . . . °C ja se on tallennettava pysyvällä kirjausjärjestelmällä jokaisen erän osalta. Kaikki alemmassa lämpötilassa valmistetut tuotteet on käsiteltävä uudelleen raaka-aineen kanssa.».

32. 393 D 0013: Komission päätös 93/13/ETY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1992, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (EYVL N° L 9, 15.1.1993, s. 33)

Poistetaan liitteestä F seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Norja»

«Ruotsi»

«Suomi».

33. 393 D 0024: Komission päätös 93/24/ETY, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen sikojen osalta (EYVL N° L 16, 25.1.1993, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 393 D 0341: komission päätös 93/341/ETY, tehty 13 päivänä toukokuuta 1993 (EYVL N° L 136, 5.6.1993, s. 47)

- 393 D 0664: komission päätös 93/664/ETY, tehty 6 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 303, 10.12.1993, s. 27)

Lisätään liitteessä II olevan 2 kohdan d alakohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

34. 393 D 0028: Komission päätös 93/28/ETY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön lisärahoituksesta Animo-tietokoneverkolle (EYVL N° L 16, 25.1.1993, s. 28)

Lisätään artikla seuraavasti:

«3 a artikla

Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta yhteisö vastaa sataprosenttisesti 1 artiklassa määrätystä toiminnasta.».

35. 393 D 0052: Komission päätös 93/52/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, luomistautia (Br. melitensis) koskevien edellytysten täyttämisen toteamisesta tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla ja näille jäsenvaltioille ja alueille tästä taudista virallisesti vapaan jäsenvaltion tai alueen aseman vahvistamisesta (EYVL N° L 13, 21.1.1993, s. 14)

Lisätään artikla seuraavasti:

«2 a artikla

Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta komissio täydentää tarvittaessa liitteitä I ja II. Aiheelliset päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.».

36. 393 D 0160: Komission päätös 93/160/ETY, tehty 17 päivänä helmikuuta 1993, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnin (EYVL N° L 67, 19.3.1993, s. 27)

Poistetaan liitteestä seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Norja»

«Ruotsi»

«Suomi».

37. 393 D 0195: Komission päätös 93/195/ETY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja tai kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (EYVL N° L 86, 6.4.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 393 D 0344: komission päätös 93/344/ETY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1993 (EYVL N° L 138, 9.6.1993, s. 11)

- 393 D 0509: komission päätös 93/509/ETY, tehty 21 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 238, 23.9.1993, s. 44)

a) Korvataan liitteessä I oleva A ryhmä seuraavasti:

«A ryhmä

Grönlanti, Islanti ja Sveitsi»;

b) Korvataan liitteessä II oleva A ryhmä seuraavasti:

«A ryhmä

Grönlanti, Islanti ja Sveitsi».

38. 393 D 0196: Komission päätös 93/136/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa (EYVL N° L 86, 6.4.1993, s. 7)

a) Poistetaan liitteessä I olevasta alaviitteestä (5) seuraavat sanat:

«Itävalta, Suomi», «Norja, Ruotsi»;

b) Korvataan liitteessä II olevassa alaviitteessä (3) A ryhmä seuraavasti:

«A ryhmä:

Grönlanti, Islanti ja Sveitsi».

39. 393 D 0197: Komission päätös 93/197/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa (EYVL N° L 86, 6.4.1993, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 393 D 0344: komission päätös 93/344/ETY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1993 (EYVL N° L 138, 9.6.1993, s. 11)

- 393 D 0510: komission päätös 93/510/ETY, tehty 21 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 238, 23.9.1993, s. 45)

- 393 D 0682: komission päätös 93/682/ETY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 317, 18.12.1993, s. 82)

a) Korvataan liitteessä I oleva «A ryhmä» seuraavasti:

«A ryhmä

Grönlanti, Islanti ja Sveitsi»;

b) Korvataan liitteessä II olevan A kohdan otsikko «Terveystodistus» seuraavasti:

«TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten yhteisön alueelle tuontia varten Grönlannista, Islannista ja Sveitsistä».

40. 393 D 0198: Komission päätös 93/198/ETY, tehty 17 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista lampaan- ja vuohensukuisten eläinten tuonnissa kolmansista maista (EYVL N° L 86, 6.4.1993, s. 34)

Poistetaan liitteen 2 a osasta seuraavat sanat:

«Itävalta»

«Suomi»

«Norja»

«Ruotsi».

41. 393 D 0199: Komission päätös 93/199/ETY, tehty 19 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista siansukuisten eläinten siemennesteen tuonnissa kolmansista maista (EYVL N° L 86, 6.4.1993, s. 43), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 393 D 0427: komission päätös 93/427/ETY, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 197, 6.8.1993, s. 52)

- 393 D 0504: komission päätös 93/504/ETY, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 236, 21.9.1993, s. 16)

Poistetaan liitteen 2 osasta seuraavat sanat:

«Itävalta-Burgenland, Salzburg, Tiroli, Vorarlberg, Ylä-Itävalta»

«Norja»

«Ruotsi»

«Suomi».

42. 393 D 0244: Komission päätös 93/244/ETY, tehty 2 päivänä huhtikuuta 1993, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista tiettyihin yhteisön alueen osiin tarkoitettujen sikojen osalta (EYVL N° L 111, 5.5.1993, s. 21)

Lisätään liitteessä II olevan 2 kohdan d alakohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

43. 393 D 0257: Komission päätös 93/257/ETY, tehty 15 päivänä huhtikuuta 1993, jäämien havaitsemiseksi käytettävistä vertailumenetelmistä ja kansallisten vertailulaboratorioiden luettelosta (EYVL N° L 118, 14.5.1993, s. 75)

Lisätään liitteeseen seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

44. 393 D 0317: Komission päätös 93/317/ETY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1993, nautojen korvamerkkien koodin sisällöstä (EYVL N° L 122, 18.5.1993, s. 45)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«Itävalta: AT

Norja: NO

Ruotsi: SE

Suomi: FI».

45. 393 D 0321: Komission päätös 93/321/ETY, tehty 10 päivänä toukokuuta 1993, tunnistamisen ja fyysisten tarkastusten vähentämisestä tiettyjen rekisteröityjen hevoseläinten tilapäisessä tuonnissa Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja Sveitsistä (EYVL N° L 123, 19.5.1993, s. 36)

a) Poistetaan säädöksen nimestä seuraavat sanat:

«Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja»;

b) Poistetaan 1 artiklan 1 kohdasta seuraavat sanat:

«Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja».

46. 393 D 0432: Komission päätös 93/432/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Itävallasta (EYVL N° L 200, 10.8.1993, s. 39)

Kumotaan päätös 93/432/ETY.

47. 393 D 0451: Komission päätös 93/451/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Itävallasta (EYVL N° L 210, 21.8.1993, s. 21)

Kumotaan päätös 93/451/ETY.

48. 393 D 0688: Komission päätös 93/688/ETY, tehty 20 päivänä joulukuuta 1993, eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnissa Ruotsista (EYVL N° L 319, 21.12.1993, s. 51)

Kumotaan päätös 93/688/ETY.

49. 393 D 0693: Komission päätös 93/693/ETY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, luettelosta siemennesteen keräilykeskuksista, jotka on hyväksytty kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa naudansukuisten kotieläinten siemennesteen vientiä varten, ja päätösten 91/642/ETY, 91/643/ETY ja 92/255/ETY kumoamisesta (EYVL N° L 320, 22.12.1993, s. 35)

Poistetaan liitteestä seuraavat osat:

«4 OSA

RUOTSI»

«8 OSA

NORJA»

«9 OSA

ITÄVALTA».

50. 394 D 0024: Komission päätös 94/24/EY, tehty 7 päivänä tammikuuta 1994, kolmansista maista lähtöisin olevien eläinten ja tuotteiden eläinlääkäritarkastuksia varten valittujen rajatarkastusasemien luettelosta ja päätösten 92/430/ETY ja 92/431/ETY kumoamisesta (EYVL N° L 18, 21.1.1994, s. 16)

Lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:

«Komissio täydentää liitteessä olevaa asemien luetteloa Norjan ja Ruotsin sekä mahdollisesti Itävallan ja Suomen osalta. Norjaa ja Ruotsia koskevat päätökset tehdään ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää.».

51. 394 D 0034: Komission päätös 94/34/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 1994, Animo-tietokoneverkon perustamisesta (EYVL N° L 21, 26.1.1994, s. 22)

a) Lisätään 1 artiklaan päivämäärän 1 päivä helmikuuta 1994 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa kyseinen päivämäärä on liittymissopimuksen voimaantulopäivä, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on yksi vuosi liittymissopimuksen voimaantulopäivän jälkeen»;

b) Lisätään 2 artiklaan päivämäärän 1 päivä kesäkuuta 1994 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa kyseinen päivämäärä on liittymissopimuksen voimaantulopäivä, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on yksi vuosi liittymissopimuksen voimaantulopäivän jälkeen»;

c) Lisätään 3 artiklaan päivämäärän 1 päivä helmikuuta 1994 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa kyseinen päivämäärä on liittymissopimuksen voimaantulopäivä, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on yksi vuosi liittymissopimuksen voimaantulopäivän jälkeen»;

d) Lisätään 4 artiklaan päivämäärän 1 päivä kesäkuuta 1994 jälkeen seuraava:

«paitsi Norjan ja Ruotsin osalta, joissa kyseinen päivämäärä on liittymissopimuksen voimaantulopäivä, ja Itävallan ja Suomen osalta, joissa kyseinen päivämäärä on yksi vuosi liittymissopimuksen voimaantulopäivän jälkeen»;

e) Lisätään artikla seuraavasti:

«6 a artikla

Itävallan ja Suomen osalta komissio toteuttaa tarvittavat siirtymätoimenpiteet.».

52. 394 D 0070: Komission päätös 94/70/EY, tehty 31 päivänä tammikuuta 1994, väliaikaisesta luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin (EYVL N° L 36, 8.2.1994, s. 5)

Poistetaan liitteestä seuraavat rivit:

>TAULUKON PAIKKA>

53. 394 D 0085: Komission päätös 94/85/EY, tehty 16 päivänä helmikuuta 1994, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin (EYVL N° L 44, 17.2.1994, s. 31)

Poistetaan liitteestä seuraavat rivit:

>TAULUKON PAIKKA>

F. SEKALAISTA

I Komiteamenettely

A. Korvataan seuraavien säädösten mainituissa artikloissa jäljempänä mainittu kohta tai mainitut kohdat seuraavasti:

«2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.»:

1. 365 R 0079: Neuvoston asetus N° 79/65/ETY, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1965, verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (EYVL N° 109, 23.6.1965, s. 1859/65), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3577: neuvoston asetus (ETY) N° 3577/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 23)

Asetuksen 19 artiklan 2 kohta.

2. 366 R 0136: Neuvoston asetus N° 136/66/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1966, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° 172, 30.9.1966, s. 3025/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3179: neuvoston asetus (EY) N° 3179/93, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 285, 20.11.1993, s. 9)

Asetuksen 38 artiklan 2 kohta.

3. 368 R 0234: Neuvoston asetus (ETY) N° 234/68, annettu 27 päivänä helmikuuta 1968, elävän kasviaineiston ja kukkaviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn luomisesta (EYVL N° L 55, 2.3.1968, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3336: neuvoston asetus (ETY) N° 3336/92, annettu 16 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 336, 20.11.1992, s. 1)

Asetuksen 14 artiklan 2 kohta.

4. 368 R 0804: Neuvoston asetus (ETY) N° 804/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 148, 28.6.1968, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0230: neuvoston asetus (EY) N° 230/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 30, 3.2.1994, s. 1)

Asetuksen 30 artiklan 2 kohta.

5. 368 R 0805: Neuvoston asetus (ETY) N° 805/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 148, 28.6.1968, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3611: neuvoston asetus (EY) N° 3611/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 328, 29.12.1993, s. 7)

Asetuksen 27 artiklan 2 kohta.

6. 370 R 0729: Neuvoston asetus (ETY) N° 729/70, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1970, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EYVL N° L 94, 28.4.1970, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 388 R 2048: neuvoston asetus (ETY) N° 2048/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988 (EYVL N° L 185, 15.7.1988, s. 1)

Asetuksen 13 artiklan 2 kohta.

7. 370 R 1308: Neuvoston asetus (ETY) N° 1308/70, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1970, pellava- ja hamppualan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 146, 4.7.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1557: neuvoston asetus (ETY) N° 1557/93, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 154, 25.6.1993, s. 26)

Asetuksen 12 artiklan 2 kohta.

8. 371 R 1696: Neuvoston asetus (ETY) N° 1696/71, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 175, 4.8.1971, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3124: neuvoston asetus (ETY) N° 3124/92, annettu 26 päivänä lokakuuta 1992 (EYVL N° L 313, 30.10.1992, s. 1)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohta.

9. 371 R 2358: Neuvoston asetus (ETY) N° 2358/71, annettu 26 päivänä lokakuuta 1971, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 246, 5.11.1971, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3375: komission asetus (EY) N° 3375/93, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 303, 10.12.1993, s. 9)

Asetuksen 11 artiklan 2 kohta.

10. 372 R 1035: Neuvoston asetus (ETY) N° 1035/72, annettu 18 päivänä toukokuuta 1972, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 118, 20.5.1972, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

Asetuksen 33 artiklan 2 kohta.

11. 375 R 2759: Neuvoston asetus (ETY) N° 2759/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 282, 1.11.1975, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 389 R 1249: neuvoston asetus (ETY) N° 1249/89, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989 (EYVL N° L 129, 11.5.1989, s. 12)

Asetuksen 24 artiklan 2 kohta.

12. 375 R 2771: Neuvoston asetus (ETY) N° 2771/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 282, 1.11.1975, s. 49), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1574: neuvoston asetus (ETY) N° 1574/93, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 152, 24.6.1993, s. 1)

Asetuksen 17 artiklan 2 kohta.

13. 375 R 2777: Neuvoston asetus (ETY) N° 2777/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 282, 1.11.1975, s. 77), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1574: neuvoston asetus (ETY) N° 1574/93, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 152, 24.6.1993, s. 1)

Asetuksen 17 artiklan 2 kohta.

14. 376 R 1418: Neuvoston asetus (ETY) N° 1418/76, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1976, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 166, 25.6.1976, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1544: neuvoston asetus (ETY) N° 1544/93, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 154, 25.6.1993, s. 5)

Asetuksen 27 artiklan 2 kohta.

15. 378 R 1117: Neuvoston asetus (ETY) N° 1117/78, annettu 22 päivänä toukokuuta 1978, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 142, 30.5.1978, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3496: komission asetus (EY) N° 3496/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 319, 21.12.1993, s. 17)

Asetuksen 12 artiklan 2 kohta.

16. 378 R 1360: Neuvoston asetus (ETY) N° 1360/78, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1978, tuottajaryhmittymistä ja niiden liitoista (EYVL N° L 166, 23.6.1978, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

Asetuksen 16 artiklan 2 kohta.

17. 379 R 0270: Neuvoston asetus (ETY) N° 270/79, annettu 6 päivänä helmikuuta 1979, maatalouden neuvontapalvelujen kehittämisestä Italiassa (EYVL N° L 38, 14.2.1979, s. 6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 387 R 1760: neuvoston asetus (ETY) N° 1760/87, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1987 (EYVL N° L 167, 26.6.1987, s. 1)

Asetuksen 14 artiklan 2 kohta.

18. 379 R 0357: Neuvoston asetus (ETY) N° 357/79, annettu 5 päivänä helmikuuta 1979, viinin viljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL N° L 54, 5.3.1979, s. 124), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3205: neuvoston asetus (EY) N° 3205/93, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 289, 24.11.1993, s. 4)

Asetuksen 8 artiklan 2 kohta.

19. 380 R 0458: Neuvoston asetus (ETY) N° 458/80, annettu 18 päivänä helmikuuta 1980, viinitarhojen rakenneuudistuksia koskevista yhteisistä hankkeista (EYVL N° L 57, 29.2.1980, s. 27), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 0596: neuvoston asetus (ETY) N° 596/91, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1991 (EYVL N° L 67, 14.3.1991, s. 16)

Asetuksen 12 artiklan 2 kohta.

20. 381 R 1785: Neuvoston asetus (ETY) N° 1785/81, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1981, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 177, 1.7.1981, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0133: neuvoston asetus (EY) N° 133/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 22, 27.1.1994, s. 7)

Asetuksen 41 artiklan 2 kohta.

21. 386 R 0426: Neuvoston asetus (ETY) N° 426/86, annettu 24 päivänä helmikuuta 1986, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 49, 27.2.1986, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 1569: neuvoston asetus (ETY) N° 1569/92, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 166, 20.6.1992, s. 5)

Asetuksen 22 artiklan 2 kohta.

22. 388 R 0571: Neuvoston asetus (ETY) N° 571/88, annettu 29 päivänä helmikuuta 1988, maatilojen rakennetta vuosien 1988 ja 1997 välillä koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä (EYVL N° L 56, 2.3.1988, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0156: komission päätös 93/156/ETY, tehty 9 päivänä helmikuuta 1993 (EYVL N° L 65, 17.3.1993, s. 12)

Asetuksen 15 artiklan 2 kohta.

23. 389 R 1576: Neuvoston asetus (ETY) N° 1576/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 160, 12.6.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3280: neuvoston asetus (ETY) N° 3280/92, annettu 9 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 327, 13.11.1992, s. 3)

Asetuksen 14 artiklan 2 kohta.

24. 389 R 3013: Neuvoston asetus (ETY) N° 3013/89, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 289, 7.10.1989, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0233: neuvoston asetus (EY) N° 233/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 30, 3.2.1994, s. 9)

Asetuksen 30 artiklan 2 kohta.

25. 390 R 0837: Neuvoston asetus (ETY) N° 837/90, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, jäsenvaltioiden toimitettavista viljantuotantoa koskevista tilastotiedoista (EYVL N° L 88, 3.4.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3570: neuvoston asetus (ETY) N° 3570/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 8)

Asetuksen 11 artiklan 2 kohta.

26. 391 R 1601: Neuvoston asetus (ETY) N° 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 149, 14.6.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3279: neuvoston asetus (ETY) N° 3279/92, annettu 9 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 327, 13.11.1992, s. 1)

Asetuksen 13 artiklan 2 kohta.

27. 392 R 1766: Neuvoston asetus (ETY) N° 1766/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 181, 1.7.1992, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2193: komission asetus (ETY) N° 2193/93, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 196, 5.8.1993, s. 22)

Asetuksen 23 artiklan 2 kohta.

28. 393 R 0959: Neuvoston asetus (ETY) N° 959/93, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, jäsenvaltioiden toimittamista muita kasvituotteita kuin viljoja koskevista tilastotiedoista (EYVL N° L 98, 24.4.1993, s. 1)

Asetuksen 12 artiklan 2 kohta.

29. 370 L 0373: Neuvoston direktiivi 70/373/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970, yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N° L 170, 3.8.1970, s. 2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 385 R 3768: neuvoston asetus (ETY) N° 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 362, 31.12.1985, s. 8)

Direktiivin 3 artiklan 2 kohta.

30. 372 L 0280: Neuvoston direktiivi 72/280/ETY, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1972, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa (EYVL N° L 179, 7.8.1972, s. 2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1057: komission asetus (ETY) N° 1057/91, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 107, 27.4.1991, s. 11)

Direktiivin 7 artiklan 2 kohta.

31. 376 L 0625: Neuvoston direktiivi 76/625/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmälajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi (EYVL N° L 218, 11.8.1976, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1057: komission asetus (ETY) N° 1057/91, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 107, 27.4.1991, s. 11)

Direktiivin 9 artiklan 2 kohta.

32. 377 L 0099: Neuvoston direktiivi 77/99/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 85), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

Direktiivin 20 artiklan 2 kohta.

33. 382 L 0471: Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista (EYVL N° L 213, 21.7.1982, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0074: neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 237, 22.9.1993, s. 23)

Direktiivin 13 artiklan 2 kohta.

34. 385 L 0358: Neuvoston direktiivi 85/358/ETY, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1985, tiettyjen hormonaalista ja kaikkien tyreostaattista vaikutusta omaavien aineiden kieltämisestä annetun direktiivin 81/602/ETY täydentämisestä (EYVL N° L 191, 23.7.1985, s. 46), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 388 L 0146: neuvoston direktiivi 88/146/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1988 (EYVL N° L 70, 16.3.1988, s. 16)

Direktiivin 10 artiklan 2 kohta.

35. 388 L 0146: Neuvoston direktiivi 88/146/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1988, tiettyjen hormonaalista vaikutusta omaavien aineiden käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa (EYVL N° L 70, 16.3.1988, s. 16)

Direktiivin 8 artiklan 2 kohta.

36. 393 L 0023: Neuvoston direktiivi 93/23/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, sikatuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL N° L 149, 21.6.1993, s. 1)

Direktiivin 17 artiklan 2 kohta.

37. 393 L 0024: Neuvoston direktiivi 93/24/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, nautaeläintuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL N° L 149, 21.6.1993, s. 5)

Direktiivin 17 artiklan 2 kohta.

38. 393 L 0025: Neuvoston direktiivi 93/25/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, lammas- ja vuohituotantoa koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL N° L 149, 21.6.1993, s. 10)

Direktiivin 20 artiklan 2 kohta.

39. 374 R 1728: Neuvoston asetus (ETY) N° 1728/74, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1974, maataloustutkimuksen yhteensovittamisesta (EYVL N° L 182, 5.7.1974, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 385 R 3768: neuvoston asetus (ETY) N° 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 362, 31.12.1985, s. 8)

Asetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

40. 364 L 0432: Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL N° 121, 29.7.1964, s. 1977/64), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0102: neuvoston direktiivi 92/102/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 355, 5.12.1992, s. 32)

Direktiivin 12 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

41. 366 L 0400: Neuvoston direktiivi 66/400/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2290/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 48)

Direktiivin 21 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

42. 366 L 0401: Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2298/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0019: komission direktiivi 92/19/ETY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1992 (EYVL N° L 104, 22.4.1992, s. 61)

Direktiivin 21 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

43. 366 L 0402: Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2309/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0002: komission direktiivi 93/2/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1993 (EYVL N° L 54, 5.3.1993, s. 20)

Direktiivin 21 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

44. 366 L 0403: Neuvoston direktiivi 66/403/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2320/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0108: komission direktiivi 93/108/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 319, 21.12.1993, s. 39)

Direktiivin 19 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

45. 366 L 0404: Neuvoston direktiivi 66/404/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2326), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 D 0044: komission päätös 91/44/ETY, tehty 16 päivänä tammikuuta 1991 (EYVL N° L 23, 29.1.1991, s. 32)

Direktiivin 17 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

46. 368 L 0193: Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL N° L 93, 17.4.1968, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 48)

Direktiivin 17 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

47. 369 L 0208: Neuvoston direktiivi 69/208/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1969, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° L 169, 10.7.1969, s. 3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0107: komission direktiivi 92/107/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 16, 25.1.1993, s. 1)

Direktiivin 20 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

48. 370 L 0457: Neuvoston direktiivi 70/457/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL N° L 225, 12.10.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 48)

Direktiivin 23 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

49. 370 L 0458: Neuvoston direktiivi 70/458/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° L 225, 12.10.1970, s. 7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 48)

Direktiivin 40 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

50. 370 L 0524: Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL N° L 270, 14.12.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0114: neuvoston direktiivi 93/114/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 334, 31.12.1993, s. 24)

Direktiivin 23 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

51. 371 L 0161: Neuvoston direktiivi 71/161/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971, yhteisössä kaupan pidettävän metsänviljelyaineiston ulkoista laatua koskevista vaatimuksista (EYVL N° L 87, 17.4.1971, s. 14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 48)

Direktiivin 18 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

52. 372 L 0461: Neuvoston direktiivi 72/461/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa (EYVL N° L 302, 31.12.1972, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

Direktiivin 9 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

53. 372 L 0462: Neuvoston direktiivi 72/462/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista (EYVL N° L 302, 31.12.1972, s. 28), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 1601: neuvoston asetus (ETY) N° 1601/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 173, 27.6.1992, s. 13)

Direktiivin 29 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

54. 374 L 0063: Neuvoston direktiivi 74/63/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa (EYVL N° L 38, 11.2.1974, s. 31), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0074: neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 237, 22.9.1993, s. 23)

Direktiivin 9 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

55. 376 L 0895: Neuvoston direktiivi 76/895/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta (EYVL N° L 340, 9.12.1976, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0058: neuvoston direktiivi 93/58/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 211, 23.8.1993, s. 6)

Direktiivin 7 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

56. 377 L 0093: Neuvoston direktiivi 77/93/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0110: komission direktiivi 93/110/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 303, 10.12.1993, s. 19)

a) Direktiivin 16 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta;

b) Direktiivin 16 a artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

57. 377 L 0096: Neuvoston direktiivi 77/96/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kolmansista maista tuotavan siansukuisista kotieläimistä peräisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 67), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0321: komission direktiivi 89/321/ETY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1989 (EYVL N° L 133, 17.5.1989, s. 33)

Direktiivin 9 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

58. 377 L 0101: Neuvoston direktiivi 77/101/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976, suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan (EYVL N° L 32, 3.2.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 48)

Direktiivin 13 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

59. 377 L 0391: Neuvoston direktiivi 77/391/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, yhteisön toimenpiteistä nautakarjan luomistaudin, tuberkuloosin ja leukoosin hävittämiseksi (EYVL N° L 145, 13.6.1977, s. 44), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 385 R 3768: neuvoston asetus (ETY) N° 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 362, 31.12.1985, s. 8)

Direktiivin 11 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

60. 377 L 0504: Neuvoston direktiivi 77/504/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1977, puhdasrotuisista jalostusnaudoista (EYVL N° L 206, 12.8.1977, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0174: neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1991 (EYVL N° L 85, 5.4.1991, s. 37)

Direktiivin 8 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

61. 379 L 0117: Neuvoston direktiivi 79/117/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1978, tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä (EYVL N° L 33, 8.2.1979, s. 36), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0188: komission direktiivi 91/188/ETY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1991 (EYVL N° L 92, 13.4.1991, s. 42)

Direktiivin 8 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

62. 379 L 0373: Neuvoston direktiivi 79/373/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, rehuseosten pitämisestä kaupan (EYVL N° L 86, 6.4.1979, s. 30), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0074: neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 237, 22.9.1993, s. 23)

Direktiivin 13 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

63. 380 L 0215: Neuvoston direktiivi 80/215/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa (EYVL N° L 47, 21.2.1980, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0687: neuvoston direktiivi 91/687/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 16)

Direktiivin 8 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

64. 380 L 0217: Neuvoston direktiivi 80/217/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVL N° L 47, 21.2.1980, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0384: neuvoston päätös 93/384/ETY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 166, 8.7.1993, s. 34)

Direktiivin 16 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

65. 380 L 1095: Neuvoston direktiivi 80/1095/ETY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1980, yhteisön alueen klassisesta sikarutosta vapaaksi tekemistä ja vapaana säilyttämistä koskevista edellytyksistä (EYVL N° L 325, 1.12.1980, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 D 0686: neuvoston päätös 91/686/ETY, tehty 11 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 15)

Direktiivin 9 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

66. 382 L 0894: Neuvoston direktiivi 82/894/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1982, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä (EYVL N° L 378, 31.12.1982, s. 58), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 D 0450: komission päätös 92/450/ETY, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 248, 28.8.1992, s. 77)

Direktiivin 6 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

67. 385 L 0511: Neuvoston direktiivi 85/511/ETY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1985, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi (EYVL N° L 315, 26.11.1985, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0380: komission direktiivi 92/380/ETY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 198, 17.7.1992, s. 54)

Direktiivin 17 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

68. 386 L 0362: Neuvoston direktiivi 86/362/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä (EYVL N° L 221, 7.8.1986, s. 37), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0057: neuvoston direktiivi 93/57/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 211, 23.8.1993, s. 1)

Direktiivin 12 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

69. 386 L 0363: Neuvoston direktiivi 86/363/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta (EYVL N° L 221, 7.8.1986, s. 43), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0057: neuvoston direktiivi 93/57/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 211, 23.8.1993, s. 1)

Direktiivin 12 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

70. 386 L 0469: Neuvoston direktiivi 86/469/ETY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1986, eläimissä ja tuoreessa lihassa olevien jäämien tutkimisesta (EYVL N° L 275, 26.9.1986, s. 36), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 389 D 0187: neuvoston päätös 89/187/ETY, tehty 6 päivänä maaliskuuta 1989 (EYVL N° L 66, 10.3.1989, s. 37)

Direktiivin 15 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

71. 388 L 0407: Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL N° L 194, 22.7.1988, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0060: neuvoston direktiivi 93/60/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 186, 28.7.1993, s. 28)

Direktiivin 19 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

72. 388 L 0661: Neuvoston direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista (EYVL N° L 382, 31.12.1988, s. 36)

Direktiivin 11 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

73. 390 L 0429: Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL N° L 224, 18.8.1990, s. 62)

Direktiivin 18 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

74. 390 L 0667: Neuvoston direktiivi 90/667/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta (EYVL N° L 363, 27.12.1990, s. 51), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

Direktiivin 19 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 ja 5 kohdasta tulee 3 ja 4 kohta.

75. 392 L 0117: Neuvoston direktiivi 92/117/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 38)

Direktiivin 16 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

76. 392 L 0119: Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 69)

Direktiivin 26 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

77. 380 D 1096: Neuvoston päätös 80/1096/ETY, tehty 11 päivänä marraskuuta 1980, yhteisön rahoitustoimista klassisen sikaruton hävittämiseksi (EYVL N° L 325, 1.12.1980, s. 5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 D 0686: neuvoston päätös 91/686/ETY, tehty 11 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 15)

Päätöksen 6 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

78. 380 D 1097: Neuvoston päätös 80/1097/ETY, tehty 11 päivänä marraskuuta 1980, yhteisön rahoitustoimista afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi Sardiniasta (EYVL N° L 325, 1.12.1980, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 385 R 3768: neuvoston asetus (ETY) N° 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 362, 31.12.1985, s. 8)

Päätöksen 8 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

79. 392 D 0438: Neuvoston päätös 92/438/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta (EYVL N° L 243, 25.8.1992, s. 27)

Päätöksen 13 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

B. Korvataan seuraavien säädösten mainituissa artikloissa jäljempänä mainittu kohta tai mainitut kohdat seuraavasti:

«2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta kahden päivän määräajassa. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.»:

1. 382 L 0471: Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista (EYVL N° L 213, 21.7.1982, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0074: neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 237, 22.9.1993, s. 23)

Direktiivin 14 artiklan 2 kohta.

2. 385 L 0358: Neuvoston direktiivi 85/358/ETY, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1985, tiettyjen hormonaalista ja kaikkien tyreostaattista vaikutusta omaavien aineiden kieltämisestä annetun direktiivin 81/602/ETY täydentämisestä (EYVL N° L 191, 23.7.1985, s. 46), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 389 D 0358: komission päätös 89/358/ETY, tehty 23 päivänä toukokuuta 1989 (EYVL N° L 151, 3.6.1989, s. 39)

Direktiivin 11 artiklan 2 kohta.

3. 364 L 0432: Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL N° 121, 29.7.1964, s. 1977/64), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0102: neuvoston direktiivi 92/102/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 355, 5.12.1992, s. 32)

Direktiivin 13 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

4. 370 L 0524: Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL N° L 270, 14.12.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0114: neuvoston direktiivi 93/114/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 334, 31.12.1993, s. 24)

Direktiivin 24 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

5. 372 L 0462: Neuvoston direktiivi 72/462/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista (EYVL N° L 302, 31.12.1972, s. 28), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 1601: neuvoston asetus (ETY) N° 1601/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 173, 27.6.1992, s. 13)

Direktiivin 30 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

6. 374 L 0063: Neuvoston direktiivi 74/63/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, suurimmista sallituista haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuuksista rehuissa (EYVL N° L 38, 11.2.1974, s. 31), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0074: neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 237, 22.9.1993, s. 23)

Direktiivin 10 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

7. 376 L 0895: Neuvoston direktiivi 76/895/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta (EYVL N° L 340, 9.12.1976, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0058: neuvoston direktiivi 93/58/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 211, 23.8.1993, s. 6)

Direktiivin 8 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

8. 377 L 0093: Neuvoston direktiivi 77/93/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0110: komission direktiivi 93/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 303, 10.12.1993, s. 19)

Direktiivin 17 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

9. 380 L 0217: Neuvoston direktiivi 80/217/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVL N° L 47, 21.2.1980, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0384: neuvoston päätös 93/384/ETY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 166, 8.7.1993, s. 34)

Direktiivin 16 a artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

10. 385 L 0511: Neuvoston direktiivi 85/511/ETY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1985, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi (EYVL N° L 315, 26.11.1985, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0380: komission direktiivi 92/380/ETY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 198, 17.7.1992, s. 54)

Direktiivin 16 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

11. 386 L 0362: Neuvoston direktiivi 86/362/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä (EYVL N° L 221, 7.8.1986, s. 37), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0057: neuvoston direktiivi 93/57/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 211, 23.8.1993, s. 1)

Direktiivin 13 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

12. 386 L 0363: Neuvoston direktiivi 86/363/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta (EYVL N° L 221, 7.8.1986, s. 43), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0057: neuvoston direktiivi 93/57/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 211, 23.8.1993, s. 1)

Direktiivin 13 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

13. 386 L 0469: Neuvoston direktiivi 86/469/ETY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1986, eläimissä ja tuoreessa lihassa olevien jäämien tutkimisesta (EYVL N° L 275, 26.9.1986, s. 36), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 389 D 0187: neuvoston päätös 89/187/ETY, tehty 6 päivänä maaliskuuta 1989 (EYVL N° L 66, 10.3.1989, s. 37)

Direktiivin 14 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

14. 388 L 0407: Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL N° L 194, 22.7.1988, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0060: neuvoston direktiivi 93/60/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 186, 28.7.1993, s. 28)

Direktiivin 18 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

15. 390 L 0429: Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL N° L 224, 18.8.1990, s. 62)

Direktiivin 19 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 kohdasta tulee 3 kohta.

16. 390 L 0667: Neuvoston direktiivi 90/667/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta (EYVL N° L 363, 27.12.1990, s. 51), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0118: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 62, 15.3.1993, s. 49)

Direktiivin 18 artiklan 2 ja 3 kohta; 4 ja 5 kohdasta tulee 3 ja 4 kohta.

VI LIIKENNE

A. SISÄMAAN LIIKENNE

1. 370 R 1108: Neuvoston asetus (ETY) N° 1108/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970, rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuurikuluja koskevasta kirjanpitojärjestelmästä (EYVL N° L 130, 15.6.1970, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 370 R 2598: komission asetus (ETY) N° 2598/70, annettu 18 päivänä joulukuuta 1970 (EYVL N° L 278, 23.12.1970, s. 1)

- 371 R 0281: komission asetus (ETY) N° 281/71, annettu 9 päivänä helmikuuta 1971 (EYVL N° L 33, 10.2.1971, s. 11)

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 379 R 1384: neuvoston asetus (ETY) N° 1384/79, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1979 (EYVL N° L 167, 5.7.1979, s. 1)

- 381 R 3021: neuvoston asetus (ETY) N° 3021/81, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981 (EYVL N° L 302, 23.10.1981, s. 8)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N° 3572/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 12)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a) Lisätään otsikkokohtaan «A.1 RAUTATIET - pääverkot» seuraava:

«Itävallan tasavalta

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»

«Norjan kuningaskunta

- Norges Statsbaner (NSB)»

«Suomen tasavalta

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«Ruotsin kuningaskunta

- Statens järnvägar (SJ)»;

b) Lisätään otsikkokohtaan «A.2 RAUTATIET - Julkisen liikenteen käytettävissä olevat, pääverkkoon liitetyt verkot (lukuun ottamatta kaupunkiverkkoja)» seuraava:

«Norjan kuningaskunta

- Norges Statsbaner (NSB)»

«Suomen tasavalta

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«Ruotsin kuningaskunta

- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

- Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)

- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) - Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)»;

c) Lisätään otsikkokohtaan «B. MAANTIET» seuraava:

«Itävallan tasavalta

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen»

«Norjan kuningaskunta

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger»

«Suomen tasavalta

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar»

«Ruotsin kuningaskunta

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar».

2. 371 R 0281: Komission asetus (ETY) N° 281/71, annettu 9 päivänä helmikuuta 1971, 4 päivänä kesäkuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N° 1108/70 3 artiklan e alakohdassa tarkoitetun meriväylän luonteisten vesiväylien luettelon sisällöstä (EYVL N° L 33, 10.2.1971, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteeseen seuraava:

«Suomi

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Ruotsi

- Trollhätte kanal ja Göta älv

- Vänern

- Södertälje kanal

- Mälaren».

3. 385 R 3821: Neuvoston asetus (ETY) N° 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista (EYVL N° L 370, 31.12.1985, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 390 R 3314: komission asetus (ETY) N° 3314/90, annettu 16 päivänä marraskuuta 1990 (EYVL N° L 318, 17.11.1990, s. 20)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N° 3572/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 12)

- 392 R 3688: komission asetus (ETY) N° 3688/92, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 374, 22.12.1992, s. 12)

Lisätään liitteessä II olevan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sarakkeeseen seuraava:

«Itävalta 12»

«Suomi 17»

«Norja 16»

«Ruotsi 5».

4. 391 L 0439: Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista (EYVL N° L 237, 24.8.1991, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssä N° L 310, 12.11.1991, s. 16

a) Korvataan liitteessä I olevan 2 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

«- ajokortin antavien jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

»

b) Korvataan liitteessä I olevan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

«Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, norja, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi tai tanska, sen on laadittava ajokortti kahdella kielellä käyttäen jotakin edellä mainituista kielistä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän liitteen määräysten soveltamista.».

5. 392 L 0106: Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL N° L 368, 17.12.1992, s. 38)

Lisätään 6 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- Itävalta:

Straßenverkehrsbeitrag,»

«- Suomi:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt,»

«- Norja:

vektårsavgift,»

«- Ruotsi:

fordonsskatt,».

6. 392 R 0881: Neuvoston asetus (ETY) N° 881/92, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1992, yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsystä (EYVL N° L 95, 9.4.1992, s. 1)

Lisätään liitteessä I (luvan ensimmäinen sivu) olevaan alaviitteeseen 1 seuraava:

«(A) Itävalta,» 1 päivästä tammikuuta 1997; «(N) Norja,»; «(S) Ruotsi,»; «(FIN) Suomi,».

7. 392 R 1839: Komission asetus (ETY) N° 1839/92, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1992, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N° 684/92 soveltamiseksi kansainvälisen henkilöliikenteen asiakirjojen osalta (EYVL N° L 187, 7.7.1992, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2944: komission asetus (ETY) N° 2944/93, annettu 25 päivänä lokakuuta 1993 (EYVL N° L 266, 27.10.1993, s. 2)

Lisätään liitteessä I A, liitteessä IV ja liitteessä V olevaan alaviitteeseen 1 seuraava:

«(A) Itävalta,»; «(N) Norja,»; «(S) Ruotsi,»; «(FIN) Suomi,».

8. 392 R 2454: Neuvoston asetus (ETY) N° 2454/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden henkilöliikennettä jäsenvaltiossa (EYVL N° L 251, 29.8.1992, s. 1)

Lisätään liitteessä I, liitteessä II ja liitteessä III olevaan alaviitteeseen 1:

«(A) Itävalta,»; «(N) Norja,»; «(S) Ruotsi,»; «(FIN) Suomi,».

9. 393 L 0089: Neuvoston direktiivi 93/89/ETY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1993, tiettyjen tavaran maantiekuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen verotuksen sekä tiettyjen infrastruktuurien käytöstä perittävien tie- ja käyttömaksujen soveltamisesta jäsenvaltioissa (EYVL N° L 279, 12.11.1993, s. 32)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«Itävalta:

Kraftfahrzeugsteuer»

«Suomi:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt»

«Norja:

vektårsavgift»

«Ruotsi:

fordonsskatt».

B. RAUTATIELIIKENNE

1. 369 R 1192: Neuvoston asetus (ETY) N° 1192/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi (EYVL N° L 156, 28.6.1969, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenientasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N° 3572/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 12)

Lisätään 3 artiklaan seuraava:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«- Norges Statsbaner (NSB);»

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«- Statens järnvägar (SJ).».

2. 377 R 2830: Neuvoston asetus (ETY) N° 2830/77, annettu 12 päivänä joulukuuta 1977, tarvittavista toimenpiteistä rautatieyritysten kirjanpitojärjestelmien ja tilinpäätösten saamiseksi keskenään vertailukelpoisiksi (EYVL N° L 334, 24.12.1977, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N° 3572/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 12)

Lisätään 2 artiklaan seuraava:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«- Norges Statsbaner (NSB);»

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«- Statens järnvägar (SJ).».

3. 378 R 2183: Neuvoston asetus (ETY) N° 2183/78, annettu 19 päivänä syyskuuta 1978, yhdenmukaisten kustannuslaskentaperiaatteiden vahvistamisesta rautatieyrityksille (EYVL N° L 258, 21.9.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N° 3572/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 12)

Lisätään 2 artiklaan seuraava:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«- Norges Statsbaner (NSB);»

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«- Statens järnvägar (SJ).».

4. 382 D 0529: Neuvoston päätös 82/529/ETY, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982, rautateiden kansainvälisen tavaraliikenteen maksujen määräämisestä (EYVL N° L 234, 9.8.1982, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N° 3572/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 12)

Lisätään 1 artiklaan seuraava:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«- Norges Statsbaner (NSB);»

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«- Statens järnvägar (SJ).».

5. 383 D 0418: Neuvoston päätös 83/418/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1983, rautateiden kaupallisesta itsenäisyydestä niiden kansainvälisen henkilö- ja matkatavaraliikenteen hoitamisessa (EYVL N° L 237, 26.8.1983, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N° 3572/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 12)

Lisätään 1 artiklaan seuraava:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«- Norges Statsbaner (NSB);»

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«- Statens järnvägar (SJ).».

C. SISÄVESILIIKENNE

1. 377 D 0527: Komission päätös 77/527/ETY, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1977, meriväylän luonteisten väylien luettelosta neuvoston direktiivin 76/135/ETY soveltamiseksi (EYVL N° L 209, 17.8.1977, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 1016: neuvoston direktiivi 78/1016/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1978 (EYVL N° L 349, 13.12.1978, s. 31)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä olevaan luetteloon seuraava:

«SUOMI

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

RUOTSI

- Trollhätte kanal ja Göta älv

- Vänern

- Mälaren

- Södertälje kanal

- Falsterbo kanal

- Sotenkanalen».

2. 382 L 0714: Neuvoston direktiivi 82/714/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1982, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista (EYVL N° L 301, 28.10.1982, s. 1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Lisätään I luvussa 2 vyöhykkeeseen seuraava:

«Ruotsi

Trollhätte kanal ja Göta älv

Vänern

Södertälje kanal

Mälaren

Falsterbo kanal

Sotenkanalen.»;

b) Lisätään II luvussa 3 vyöhykkeeseen seuraava:

«Itävalta

Tonava Itävallan ja Saksan rajalta Itävallan ja Slovakian rajalle

Ruotsi

Göta kanal

Vättern.»;

c) Lisätään III luvussa 4 vyöhykkeeseen seuraava:

«Ruotsi

Kaikki muut joet, kanavat ja sisävedet, joita ei ole lueteltu 1, 2 ja 3 vyöhykkeissä.».

3. 391 L 0672: Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL N° L 373, 31.12.1991, s. 29)

a) Muutetaan liite I seuraavasti:

i) Lisätään otsikkokohtaan «RYHMÄ A» seuraava:

«Suomen tasavalta

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Ruotsin kuningaskunta

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.»;

ii) Lisätään otsikkokohtaan «RYHMÄ B» seuraava:

«Itävallan tasavalta

- Kapitänspatent A,

- Schiffsführerpatent A.

Suomen tasavalta

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Ruotsin kuningaskunta

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.»;

b) Lisätään liitteeseen II seuraava:

«Suomen tasavalta

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.»

«Ruotsin kuningaskunta

Trollhätte kanal ja Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen».

D. ILMALIIKENNE

1. 392 R 2408: Neuvoston asetus (ETY) N° 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille (EYVL N° L 240, 24.8.1992, s. 8)

a) Lisätään liitteessä I olevan otsikkokohtaan «Luettelo 1 luokan lentoasemista» seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

b) Lisätään liitteessä II olevaan otsikkokohtaan «Luettelo lentoasemajärjestelmistä» seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

2. 393 L 0065: Neuvoston direktiivi 93/65/ETY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1993, yhteensopivien teknisten eritelmien määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden ja järjestelmien hankinnassa (EYVL N° L 187, 29.7.1993, s. 52)

Lisätään liitteeseen II seuraava:

«Itävalta

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien»

«Suomi

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531 Vantaa

Paikallisviranomaiset tai omistajat voivat hoitaa pienten lentoasemien ja -kenttien hankinnat.»

«Norja

Luftfahrtsverket

P.O. Box 8124 Dep.

N-0032 Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S

P.O. Box 2654 St. Hanshaugen

N-0131 Oslo

Paikallisviranomaiset tai omistajat voivat hoitaa pienten lentoasemien ja -kenttien hankinnat.»

«Ruotsi

Luftfartsverket

S-601 79 Norrköping».

VII KEHITYS

1. 391 D 0482: Neuvoston päätös 91/482/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1991, merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan talousyhteisöön (EYVL N° L 263, 19.9.1991, s. 1)

a) Lisätään liitteessä II olevan 13 artiklan 3 kohtaan seuraava:

- «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND», «UTSTEDT I ETTERHÅND», «UTFÄRDAT I EFTERHAND»;

b) Lisätään liitteessä II olevaan 14 artiklaan seuraava:

- «KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT»,

«DUPLIKAT», «DUPLIKAT»;

c) Lisätään liitteessä III olevaan 3 artiklaan seuraava:

- «KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT»,

«DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

VIII YMPÄRISTÖ

A. VESIENSUOJELU JA VESITALOUS

1. 376 L 0160: Neuvoston direktiivi 76/160/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden laadusta (EYVL N° L 31, 5.2.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

2. 377 D 0795: Neuvoston päätös 77/795/ETY, tehty 12 päivänä joulukuuta 1977, yhteisön makean pintaveden laatua koskevasta yhteisestä tietojenvaihtomenettelystä (EYVL N° L 334, 24.12.1977, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 381 D 0856: neuvoston päätös 81/856/ETY, tehty 19 päivänä lokakuuta 1981 (EYVL N° L 319, 7.11.1981, s. 17)

- 384 D 0422: neuvoston päätös 84/422/ETY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1984 (EYVL N° L 237, 5.9.1984, s. 15)

- 386 D 0574: neuvoston päätös 86/574/ETY, tehty 24 päivänä marraskuuta 1986 (EYVL N° L 335, 28.11.1986, s. 44)

a) Korvataan 8 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

b) Lisätään liitteeseen I «TIETOJENVAIHTOON OSALLISTUVIEN NÄYTTEENOTTO- TAI MITTAUSASEMIEN LUETTELO» seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

».

3. 378 L 0659: Neuvoston direktiivi 78/659/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1978, suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi (EYVL N° L 222, 14.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

4. 379 L 0869: Neuvoston direktiivi 79/869/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1979, jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analysointitiheydestä (EYVL N° L 271, 29.10.1979, s. 44), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0855: neuvoston direktiivi 81/855/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981 (EYVL N° L 319, 7.11.1981, s. 16)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

5. 380 L 0778: Neuvoston direktiivi 80/778/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, juomaveden laadusta (EYVL N° L 229, 30.8.1980, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0858: neuvoston direktiivi 81/858/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981 (EYVL N° L 319, 7.11.1981, s. 19)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 15 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

6. 382 L 0883: Neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi (EYVL N° L 378, 31.12.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

B. ILMAN PILAANTUMISEN TARKKAILEMINEN

1. 380 L 0779: Neuvoston direktiivi 80/779/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista rikkidioksidille ja leijumalle (EYVL N° L 229, 30.8.1980, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0857: neuvoston direktiivi 81/857/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981 (EYVL N° L 319, 7.11.1981, s. 18)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0427: neuvoston direktiivi 89/427/ETY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1989 (EYVL N° L 201, 14.7.1989, s. 53)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

2. 382 L 0884: Neuvoston direktiivi 82/884/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, ilmassa olevan lyijyn raja-arvosta (EYVL N° L 378, 31.12.1982, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

3. 385 L 0203: Neuvoston direktiivi 85/203/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1985, ilmanlaatustandardeista typpidioksidille (EYVL N° L 87, 27.3.1985, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0580: neuvoston direktiivi 85/580/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 372, 31.12.1985, s. 36)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

4. 385 L 0210: Neuvoston direktiivi 85/210/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1985, bensiinin lyijypitoisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 96, 3.4.1985, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0581: neuvoston direktiivi 85/581/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 372, 31.12.1985, s. 37)

- 387 L 0416: neuvoston direktiivi 87/416/ETY, annettu 21 päivänä heinäkuuta 1987 (EYVL N° L 225, 13.8.1987, s. 33)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

5. 387 L 0217: Neuvoston direktiivi 87/217/ETY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1987, asbestin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä (EYVL N° L 85, 28.3.1987, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

6. 388 L 0609: Neuvoston direktiivi 88/609/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1988, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan pääsevien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EYVL N° L 336, 7.12.1988, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

a) Lisätään liitteessä I olevan taulukon «OLEMASSA OLEVISTA LAITOKSISTA TULEVIEN SO2PÄÄSTÖJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT JA VÄHENNYSTAVOITTEET» asianomaisiin sarakkeisiin seuraavat kohdat:

«

>TAULUKON PAIKKA>

».

b) Lisätään liitteessä II olevan taulukon «OLEMASSA OLEVISTA LAITOKSISTA TULEVIEN NOx-PÄÄSTÖJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT JA VÄHENNYSTAVOITTEET» asianomaisiin sarakkeisiin seuraavat kohdat:

«

>TAULUKON PAIKKA>

».

C. MELUSAASTEEN TORJUMINEN

379 L 0113: Neuvoston direktiivi 79/113/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen määrittämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 33, 8.2.1979, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 1051: neuvoston direktiivi 81/1051/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1981 (EYVL N° L 376, 30.12.1981, s. 49)

- 385 L 0405: komission direktiivi 85/405/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985 (EYVL N° L 233, 30.8.1985, s. 9)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

D. KEMIKAALIT, TEOLLISUUDEN VAARAT JA BIOTEKNOLOGIA

1. 367 L 0548: Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° L 196, 16.8.1967, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0101: komission direktiivi 93/101/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 13, 15.1.1994, s. 1)

Korvataan 21 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64»;

2. 378 D 0618: Komission päätös 78/618/ETY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1978, kemiallisten yhdisteiden myrkyllisyyttä ja ekomyrkyllisyyttä käsittelevän tieteellisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EYVL N° L 198, 22.7.1978, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 380 D 1084: komission päätös 80/1084/ETY, tehty 7 päivänä marraskuuta 1980 (EYVL N° L 316, 25.11.1980, s. 21)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 D 0241: komission päätös 88/241/ETY, tehty 14 päivänä maaliskuuta 1988 (EYVL N° L 105, 26.4.1980, s. 29)

Korvataan 3 artiklassa numero «24» numerolla «32» ja numero «12» numerolla «16».

3. 382 L 0501: Neuvoston direktiivi 82/501/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1982, tietyn teollisen toiminnan suuronnettomuuden vaarasta (EYVL N° L 230, 5.8.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0216: neuvoston direktiivi 87/216/ETY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1987 (EYVL N° L 85, 28.3.1987, s. 36)

- 388 L 0610: neuvoston direktiivi 88/610/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1988 (EYVL N° L 336, 7.12.1988, s. 14)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Korvataan 16 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

4. 391 D 0596: Neuvoston päätös 91/596/ETY, tehty 4 päivänä marraskuuta 1991, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetusta ilmoitusten yhteenvetomallista (EYVL N° L 322, 23.11.1991, s. 1)

Lisätään liitteessä olevaan otsikkokohtaan «Direktiivin 90/220/ETY LIITETTÄ II KOSKEVAT TIEDOT» A osassa olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohtaan seuraava:

«Pohjoinen [ ] Arktinen [ ]».

E. LUONNONVARAISEN ELÄIMISTÖN JA KASVISTON SUOJELU

1. 379 L 0409: Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EYVL N° L 103, 25.4.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0854: neuvoston direktiivi 81/854/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1991 (EYVL N° L 319, 7.11.1981, s. 3)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 385 L 0411: komission direktiivi 85/411/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985 (EYVL N° L 233, 30.8.1985, s. 33)

- 386 L 0122: neuvoston direktiivi 86/122/ETY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1986 (EYVL N° L 100, 16.4.1986, s. 22)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0244: neuvoston direktiivi 91/244/ETY, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1991 (EYVL N° L 115, 8.5.1991, s. 41)

a) Muutetaan liite I seuraavasti:

i) lisätään taulukkoon seuraavat kohdat:

«40.a Mergus albellus»

«71.a Falco rusticolus»

«101.a Calidris minuta»

«103.a Limosa lapponica»

«105.a Xenus cinereus»

«127.a Surnia ulula»

«128.a Strix nebulosa»

«128.b Strix uralensis»

«148.a Anthus cervinus»

«175.a Emberiza pusillus»

ii) lisätään vastaavien numeroiden kohdalle seuraavat sarakkeet:

«

>TAULUKON PAIKKA>

».

b) Lisätään liitteeseen II/1 vastaavien numeroiden kohdalle seuraavat sarakkeet:

«

>TAULUKON PAIKKA>

».

c) Muutetaan liitettä II/2 seuraavasti:

i) lisätään taulukkoon seuraavat kohdat:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garulus glandarius

74. Pica Pica

75. Corvus monedula

76. Corvus frugilegus

77. Corvus corone

ii) lisätään vastaavien numeroiden kohdalle seuraavat sarakkeet:

>TAULUKON PAIKKA>

d) Lisätään liitteen II/2 lopussa oleviin taulukkoihin (jotka sisältävät lajit 25 - 72) seuraavasti:

«Österreich»

«Sverige»

«Suomi/Finland»

«Norge»

- lisätään seuraava:

«+= Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+= Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene.

+= Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna arterna.»

- lisätään liitteen II/2 lopussa oleviin taulukkoihin merkki «+» kohtaan «Österreich» seuraavien lajien osalta:

25. Cygnus olor

35. Bucephala clangula

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo

59. Larus ridibundus

65. Streptopelia decaoctoa

66. Streptopelia turtur

69. Turdus pilaris

- lisätään liitteen II/2 lopussa oleviin taulukkoihin merkki «+» kohtaa «Sverige» seuraavien lajien osalta:

27. Anser albifrons

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

68. Turdus merula

69. Turdus pilaris

- lisätään liitteen II/2 lopussa oleviin taulukkoihin merkki «+» kohtaan «Suomi» seuraavien lajien osalta:

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

62. Larus argentatus

60. Larus canus

63. Larus marinus

69. Turdus pilaris

- lisätään liitteen II/2 lopussa oleviin taulukkoihin merkki «+» kohtaan «Norge» seuraavien lajien osalta:

26. Anser brachyrhyncus

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

47. Pluvialis apricaria

50. Calidris canutus

51. Philomachus pugnax

54. Numenius phaeopus

55. Numenius arquata

58. Tringa nebularia

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

64. Columba oenas

69. Turdus pilaris

71. Turdus iliacus

- lisätään liitteen II/2 lopussa oleviin taulukkoihin merkki «+» kohtaan «Sverige» edellä mainittujen lajien osalta 38.a ja 73 - 77 kohta.

- lisätään liitteen II/2 lopussa olevissa taulukoissa merkki «+» kohtaan «Suomi» seuraavien lajien osalta:

38.a Lagopus lagopus lagopus

74. Pica pica

75. Corvus monedula

77. Corvus corone

- lisätään liitteen II/2 lopussa olevissa taulukoissa merkki «+» kohtaan «Norge» seuraavien lajien osalta:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garrulus glandarius

74. Pica pica

77. Corvus corone.

e) Lisätään liitteeseen III/1 vastaavien numeroiden kohdalle seuraavat sarakkeet:

>TAULUKON PAIKKA>

Lisätään liitteessä III/1 olevassa 2 kohdassa sanojen «Lagopus lagopus» jälkeen sana «lagopus» (kohdasta 2 tulee «Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus»).

f) Lisätään liitteeseen III/2 vastaavien numeroiden kohdalle seuraavat sarakkeet:

>TAULUKON PAIKKA>

g) Lisätään liitteessä IV olevan a kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan sanan «Ansapyynti» jälkeen seuraava:

«(paitsi Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa Lagopus lagopus lagopusin ja Lagopus mutusin pyynnin osalta 58. leveyspiirin pohjoispuolella)».

2. 381 R 0348: Neuvoston asetus (ETY) N° 348/81, annettu 20 päivänä tammikuuta 1981, valastuotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (EYVL N° L 39, 12.2.1981, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

3. 382 R 3626: Neuvoston asetus (ETY) N° 3626/82, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä (EYVL N° L 384, 31.12.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 R 1970: neuvoston asetus (ETY) N° 1970/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 201, 20.7.1992, s. 1)

a) Lisätään 13 artiklan 3 kohtaan seuraava:

- «Utrotningshotade arter»

- «Uhanalaisia lajeja/Hotade arter»

- «Truede arter»;

b) Korvataan 21 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

4. 392 L 0043: Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luonnontilaisten elinympäristöjen ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL N° L 206, 22.7.1992, s. 7)

a) Korvataan 1 artiklan c kohdan iii alakohdassa numero «viisi» numerolla «kuusi» ja lisätään kohdan «Atlantin valtameri» jälkeen kohta «Pohjoinen».

b) Lisätään liitteeseen I seuraava:

1) otsikon «Tulkinta» otsikkokohtaan «Koodi» uusi lause: «Pohjoiset ja pannoniset elinympäristötyypit on määritelty vuoden 1993 Corineelinympäristökoodissa».

2) rannikko- ja halofyyttisten elinympäristöjen osalta otsikkokohdan «Mantereiset suola- ja kipsiarot» 15.19 kohdan jälkeen uusi kohta: «15.1A, *Pannoniset suola-arot ja suolakosteikot».

3) rannikkohiekkadyynien ja mantereisten dyynien osalta otsikkokohdan «Mantereiset dyynit, vanhat ja kalkittomat» 64.1x35.2 kohdan jälkeen uusi kohta: «64.71 Pannoniset sisämaan dyynit».

4) luonnollisten ja osittain luonnollisen niittykasvillisuuden osalta otsikkokohdan «Puoliluontaiset kuivat niityt» ennen 34.32 - 34.34 kohtaa uusi kohta: «34.31, *Subkontinentaaliset aromaiset niityt»

ja 34.5 kohdan jälkeen kaksi uutta kohtaa: «34.91, *Pannoniset arot» ja «34.A1, *Pannoniset hiekka-arot».

5) keidassoiden ja muiden soiden ja luhtien osalta 54.3 kohdan jälkeen uusi otsikko: «Aapasuot» ja tähän uuteen otsikkokohtaan kaksi kohtaa: «54.8, *Aapasuot» ja «54.9, *Palsasuot».

6) metsien osalta ennen otsikkoa «Lauhkean Euroopan metsät» uusi otsikko «Pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsät» ja tähän uuteen otsikkokohtaan uusi kohta: «42.C, *Läntinen taiga».

7) metsien osalta otsikkokohdassa «Lauhkean vyöhykkeen Euroopan metsät» olevan 41.26 kohdan jälkeen uusi kohta: «41.2B, *Pannoninen tammi-valkopyökkimetsä»;

ja 41.53 kohdan jälkeen kaksi uutta kohtaa: «41.7374, *Pannoniset valkotammimetsät» ja «41.7A, *Euro-siperialainen arotammimetsä».

c) Lisätään liitteeseen II seuraava:

1) a alakohdassa Eläimet, Selkärankaiset, Nisäkkäät olevan otsikon Jyrsijät alle:

kohtaan Sciuridae «*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)»,

kohtaan Castoridae Castor fiberin jälkeen: «(lukuun ottamatta Ruotsin ja Suomen kantoja)»,

2) a alakohdassa Eläimet, Selkärankaiset, Nisäkkäät olevan otsikon Petoeläimet alle:

kohtaan Canidae: lisätään «*Alopex lagopus» ja lisätään sanojen *Canis lupus jälkeen suluissa olevan tekstin loppuun «lukuun ottamatta Suomen kantoja»,

kohtaan Ursidae: *Ursus arctosin jälkeen: «(lukuun ottamatta Ruotsin ja Suomen kantoja»,

kohtaan Mustelidae: «*Gulo gulo»,

kohtaan Felidae Lynx lynxin jälkeen: «(lukuun ottamatta Suomen kantoja)»

kohtaan Phocidae, *Monachus monachus, uusi kohta «*Phoca hispida saimensis»

3) a alakohtaan Eläimet, Selkärankaiset, Kalat:

- otsikon Petromyzoniformes alle kohtaan Petromyzonidae Lampetra Fluviatalisin (v) jälkeen: «(lukuun ottamatta Norjan, Ruotsin ja Suomen kantoja)»; Lampetra planerin (o) jälkeen: «(lukuun ottamatta Ruotsin ja Suomen kantoja)» ja Petromyzon marinusin (o) jälkeen: «(lukuun ottamatta Norjan ja Ruotsin kantoja)».

- otsikon Salmoniformes alle kohtaan Salmonidae Salmo salarin jälkeen: «(lukuun ottamatta Suomen kantoja)»

- otsikon Cypriniformes alle kohtaan Cyprinidae Aspius aspiusin (o) jälkeen: «(lukuun ottamatta Suomen kantoja)»

ja kohtaan Cobitidae Cobitis taenian (o) jälkeen: «(lukuun ottamatta Suomen kantoja)»

- otsikon Scorpaeniformes alle kohtaan Cottidae Cottus gobion (o) jälkeen: «(lukuun ottamatta Suomen kantoja)».

4) a alakohtaan Eläimet, Selkärangattomat:

- otsikon Niveljalkaiset alle kohdan Insecta alle kohtaan Coleoptera, Buprestis splendensin jälkeen uusi kohta «*Carabis menetresi pacholei»,

- otsikon Nilviäiset alle kohtaan Gastropoda Geomitra monizianan jälkeen uusi kohta: «*Helicopsis striata austriaca».

5) b alakohtaan Kasvit:

- otsikon Compositae alle Artemisia granatensis Boissin jälkeen kaksi uutta kohtaa: «*Artemisia laciniata Willd» ja «*Artemisia pancicii (Janka) Ronn»,

- otsikon Gramineae alle Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholzin jälkeen uusi kohta: «*Stipa styriaca Martinovsky»,

d) Lisätään liitteeseen V seuraava:

1) a alakohtaan Eläimet, Selkärankaiset, Nisäkkäät:

- otsikko Jyrsijät,

lisätään kohtaan Sciuridae Citellus citellusin jälkeen «Pteromys volans (Sciuopterus russicus)»,

lisätään kohtaan Castoridae Castor fiberin jälkeen: «(lukuun ottamatta Norjan, Ruotsin ja Suomen kantoja)»,

ja lisätään kohdan Microtidae Microtus oeconomus arenicolan jälkeen uusi kohta: «Microtus oeconomus mehelyi»,

- otsikko Petoeläimet,

kohtaan Canidae lisätään «Alopex lagopus»

kohtaan Phocidae Monachus monachusin jälkeen «Phoca hispida saimensis»

kohtaan Canidae Canis lupusin jälkeen: «(lukuun ottamatta Suomen kantoja poronhoitoalueella, sellaisena kuin se on määritelty 14 päivänä syyskuuta 1990 annetun poronhoitolain 2 §:ssä (848/90)»

- otsikon Sauria alle kohtaan Lacertidae Lacerta viridisin jälkeen uusi kohta: «Lacerta vivipara pannonica»

- otsikon Salmoniformes kohtaan Coregonidae Coregonus oxyrhynchusin jälkeen: «(lukuun ottamatta Norjan ja Suomen kantoja)»

2) a alakohtaan Eläimet, Selkärangattomat, Nilviäiset:

- otsikon Gastropoda alle kohtaan Prosobranchia Patella feruginean jälkeen uusi kohta: «Theodoxus prevostianus»

e) Lisätään liitteeseen V seuraava:

1) a alakohtaan Eläimet, Selkärankaiset:

- otsikon Nisäkkäät alle ennen otsikkoa Petoeläimet uusi otsikko: «Jyrsijät»,

ja kyseisen uuden otsikon alle uusi alaotsikko: «Castoridae»

ja alaotsikon «Castoridae» alle: «Castor fiber (Norjan, Ruotsin ja Suomen kannat)»,

- otsikon Nisäkkäät, Petoeläimet, Canidae alle Canis lupusin jälkeen: «(Suomen kannat porotalousalueella,sellaisena kuin se on määritelty 14 päivänä syyskuuta 1990 annetun poronhoitolain 2 §:ssä (848/90)»

- otsikon Kalat, Salmoniformes, Cyprinidae alle ennen Barbus spp.:tä uusi kohta: «Aspius aspius», ja Barbus spp.:n jälkeen uudet kohdat: «Rutilus friesii meidingeri» ja «Rutilus pigus virgo», otsikon Salmonidae alle Coregonus spp:n jälkeen: «(mukaan lukien Norjan Coregonus oxyrhynchus -kanta)».

F. JÄTEHUOLTO JA PUHDISTUSTEKNOLOGIA

386 L 0278: Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL N° L 181, 4.7.1986, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, p. 48)

Korvataan 15 artiklan 2 kohdassa numero «54» numerolla «64».

IX TIEDE, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

1. 371 D 0057: Komission päätös 71/57/Euratom, tehty 13 päivänä tammikuuta 1971, yhteisen ydintutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä (EYVL N° L 16, 20.1.1971, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 374 D 0578: komission päätös 74/578/Euratom, tehty 13 päivänä marraskuuta 1974 (EYVL N° L 316, 26.11.1974, s. 12)

- 375 D 0241: komission päätös 75/241/Euratom, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1975 (EYVL N° L 98, 19.4.1975, s. 40)

- 382 D 0755: komission päätös 82/755/Euratom, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1982 (EYVL N° L 319, 16.11.1982, s. 10)

- 384 D 0339: komission päätös 84/339/Euratom, tehty 24 päivänä toukokuuta 1984 (EYVL N° L 177, 4.7.1984, p. 29)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 385 D 0593: komission päätös 85/593/Euratom, tehty 20 päivänä marraskuuta 1985 (EYVL N° L 373, 31.12.1985, p. 6),

- 393 D 0095: komission päätös 93/95/Euratom, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993 (EYVL N° L 37, 13.2.1993, p. 44).

Korvataan 4 artiklan ensimmäisessä kohdassa numerot «13» ja «12» numeroilla «17» ja «16».

2. 374 R 1728: Neuvoston asetus (ETY) N° 1728/74, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1974, maataloustutkimuksen yhteensovittamisesta (EYVL N° L 182, 5.7.1974, p. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 385 R 3768: neuvoston asetus (ETY) N° 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 362, 31.12.1985, s. 8).

Korvataan 8 artiklan 3 kohdassa numero «54» numerolla «64».

3. Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1980, fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (neuvoston asiakirja 4151/81 (ATO 103), 8 päivältä tammikuuta 1981), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- neuvoston päätös, tehty lokakuussa 1986, neuvoston 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn päätöksen muuttamisesta (neuvoston asiakirja 9705/86 (RECH 96) (ATO 49))

a) Korvataan 8 kohdan ensimmäisessä virkkeessä numero «10» numerolla «13»;

b) Korvataan 14 kohdan kaksi viimeistä virkettä seuraavasti:

«Päätöksen 5 kohdan g alakohdassa tarkoitetut lausunnot hyväksytään seuraavan painotetun äänestysmenettelyn mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

Lausunnon hyväksyminen edellyttää, että vähintään yhdeksän valtuuskuntaa äänestää puolesta 22 äänen enemmistöllä.»

4. 384 D 0128: Komission päätös 84/128/ETY, tehty 29 päivänä helmikuuta 1984, teollisuuden tutkimuksen ja kehityksen neuvoa-antava komitea (IRDAC) (EYVL N° L 66, 8.3.1984, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 386 D 0009: komission päätös 86/9/ETY, tehty 7 päivänä tammikuuta 1986 (EYVL N° L 25, 31.1.1986, s. 26),

- 388 D 0046: komission päätös 88/46/ETY, tehty 13 päivänä tammikuuta 1988 (EYVL N° L 24, 29.1.1988, s. 66).

Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa numero «14» numerolla «18».

X KALASTUS

1. 376 R 0104: Neuvoston asetus (ETY) N° 104/76, annettu 19 päivänä tammikuuta 1976, katkarapujen (Crangon crangon), isotaskurapujen (Cancer pagurus ja keisarihummerien (Nephrops norvegicus) kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista (EYVL N° L 20, 28.1.1976, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 383 R 3575: neuvoston asetus (ETY) N° 3575/83, annettu 14 päivänä joulukuuta 1983 (EYVL N° L 356, 20.12.1983, s. 6)

- 385 R 3118: neuvoston asetus (ETY) N° 3118/85, annettu 4 päivänä marraskuuta 1985 (EYVL N° L 297, 9.11.1985, s. 3)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 R 3940: neuvoston asetus (ETY) N° 3940/87, annettu 21 päivänä joulukuuta 1987 (EYVL N° L 373, 31.12.1987, s. 6)

- 388 R 4213: neuvoston asetus (ETY) N° 4213/88, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 370, 31.12.1988, s. 33)

- 391 R 3162: neuvoston asetus (ETY) N° 3162/91, annettu 28 päivänä lokakuuta 1991 (EYVL N° L 300, 31.10.1991, s. 1)

Lisätään 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan toiseen luetelmakohtaan seuraava:

««Hietakatkarapuja» tai «Isotaskurapuja» tai «Keisarihummereita»,

«Hestereker» tai «Taskekrabbe» tai «Sjøkreps»,

«Hästräkor» tai «Krabba» tai «Havskräfta».».

2. 382 R 3191: Komission asetus (ETY) N° 3191/82, annettu 29 päivänä marraskuuta 1982, yksityiskohtaisista säännöistä viitehintajärjestelmän soveltamiseksi kalastustuotealalla (EYVL N° L 338, 30.11.1982, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 385 R 3474: komission asetus (ETY) N° 3474/85, annettu 10 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 333, 11.12.1985, s. 16)

Lisätään liitteeseen I seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

3. 383 R 2807: Komission asetus (ETY) N° 2807/83, annettu 22 päivänä syyskuuta 1983, jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL N° L 276, 10.10.1983, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 R 0473: komission asetus (ETY) N° 473/89, annettu 24 päivänä helmikuuta 1989 (EYVL N° L 53, 25.2.1989, s. 34)

Poistetaan liitteen IV 2.4.1 kohdasta seuraava:

«N = Norja

S = Ruotsi».

4. 385 R 3459: Komission asetus (ETY) N° 3459/85, annettu 6 päivänä joulukuuta 1985, Atlantin sardiineista myönnettävän tasaushyvityksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL N° L 332, 10.12.1985, s. 16)

Lisätään 4 artiklan toisen kohdan toiseen luetelmakohtaan seuraava:

«TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N° 3117/85,»

«BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD FORORDNING (EØF) Nr. 3117/85,»

«BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) Nr 3117/ 85.».

5. 387 D 0277: Neuvoston päätös 87/277/ETY, tehty 18 päivänä toukokuuta 1987, turskan pyyntimahdollisuuksien jaosta Svalbardin alueella ja Karhusaarella sekä NAFO-sopimuksessa määritetyllä 3 M-alueella (EYVL N° L 135, 23.5.1987, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 D 0655: neuvoston päätös 90/655/ETY, tehty 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 57)

Korvataan liitteen ensimmäinen taulukko seuraavasti:

«LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

»

6. 392 R 3760: Neuvoston asetus (ETY) N° 3760/92, annettu 20 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä (EYVL N° L 389, 31.12.1992, s. 1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Lisätään otsikkokohtaan «TANSKAN RANNIKKOVEDET» seuraava:

«

>TAULUKON PAIKKA>

»

b) lisätään otsikkokohdan «ALANKOMAIDEN RANNIKKOVEDET» jälkeen seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

»

Muutetaan liite II seuraavasti:

Lisätään B kohdassa olevaan taulukkoon seuraava:

«

>TAULUKON PAIKKA>

»

7. 393 R 2018: Neuvoston asetus (ETY) N° 2018/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993, Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta (EYVL N° L 186, 28.7.1993, s. 1)

Lisätään liitteessä V olevaan huomautukseen e seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

8. 393 R 2210: Komission asetus (ETY) N° 2210/93, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1993, yhteiseen kalastus- ja vesiviljelytuotealaan liittyvien tietojen antamisesta (EYVL N° L 197, 6.8.1993, s. 8)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Lisätään kohdassa «Asetuksen (ETY) N° 3759/92 liitteessä I olevassa A kohdassa luetellut tuotteet»

i) otsikkokohdan

«1. Sillit/silakat (Clupea harengus)» jälkeen seuraava:

«Tornion-Kokkolan yhdistetyt markkinat

Pietarsaaren-Korsnäsin yhdistetyt markkinat

Närpiön-Pyhämaan yhdistetyt markkinat

Eteläisen Uudenkaupungin-Kemiön yhdistetyt markkinat

Ahvenanmaan yhdistetyt markkinat

Suomenlahden yhdistetyt markkinat

Trelleborgin/Simrishamnin yhdistetyt markkinat

Lysekilin/Kungshamnin yhdistetyt markkinat Gävle»;

ii) otsikkokohdan: «6. Turska (Gadus morhua)» jälkeen seuraava:

«Karlskrona

Göteborg

Maarianhamina»;

b) Lisätään kohdassa «II Asetuksen (ETY) N° 3759/92 liitteessä I olevassa D kohdassa luetellut tuotteet» olevan otsikkokohdan «Pohjankatkarapu (Pandalus borealis)» jälkeen seuraava:

«Smögen

Göteborg»;

c) Lisätään kohdassa «III Asetuksen (ETY) N° 3759/92 liitteessä I olevassa E kohdassa luetellut tuotteet» olevan otsikkokohdan «2. a) Kokonainen keisarihummeri (Nephrops norvegicus)» jälkeen seuraava:

«Smögen

Göteborg»;

d) Lisätään kohdassa «VIII Asetuksen (ETY) N° 3759/92 liitteessä IV olevassa A kohdassa luetellut tuotteet»

i) otsikkokohdan «1. Karppi:» jälkeen seuraava:

«- Itävalta: Waldviertel

Bundesland Steiermark»;

ii) otsikkokohdan «2. Lohi:» jälkeen seuraava:

«- Itävalta: koko Itävallan alue

- Suomi: kaikki rannikkoalueet».

XI SISÄMARKKINAT JA RAHOITUSPALVELUT

A. YHTIÖOIKEUS, YRITYSDEMOKRATIA JA KIRJANPITOSÄÄNNÖT (1)

1. 368 L 0151: Ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/ 151/ETY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1968, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EYVL N° L 65, 14.3.1968, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 1 artiklaan seuraava:

«- Itävallassa:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

- Suomessa:

osakeyhtiö/aktiebolag,

- Norjassa:

aksjeselskap,

- Ruotsissa:

aktiebolag».

2. 377 L 0091: Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 392 L 0101: neuvoston direktiivi 92/101/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 347, 28.11.1992, s. 64)

a) Lisätään 1 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava:

«- Itävallassa:

die Aktiengesellschaft,

- Suomessa:

osakeyhtiö/aktiebolag,

- Norjassa:

aksjeselskap,

- Ruotsissa:

aktiebolag.»;

b) Korvataan 6 artiklassa ilmaus «Euroopan laskentayksikkö» ilmauksella «ecu».

3. 378 L 0855: Kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, osakeyhtiöiden sulautumisesta (EYVL N° L 295, 20.10.1978, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- Itävalta:

die Aktiengesellschaft,

- Suomi:

osakeyhtiö/aktiebolag,

- Norja:

aksjeselskap,

- Ruotsi:

aktiebolag.».

4. 378 L 0660: Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (EYVL N° L 222, 14.8.1978, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0349: seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL N° L 193, 18.7.1983, s. 1)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0666: yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä (EYVL N° L 395, 30.12.1989, s. 36)

- 390 L 0604: neuvoston direktiivi 90/604/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, tilinpäätöksistä annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta pieniä ja keskisuuria yhtiöitä koskevien poikkeusten ja tilinpäätöstietojen ecuina julkistamisen osalta (EYVL N° L 317, 16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: neuvoston direktiivi 90/605/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, tilinpäätöksistä annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta niiden soveltamisalan osalta (EYVL N° L 317, 16.11.1990, s. 60)

a) Lisätään 1 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava:

«- Itävallassa:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- Suomessa:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- Norjassa:

aksjeselskap;

- Ruotsissa:

aktiebolag.»;

b) Lisätään 1 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan seuraava:

«m) - Itävallassa:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) - Suomessa:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) - Norjassa:

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap;

p) - Ruotsissa:

handelsbolag, kommanditbolag.».

5. 383 L 0349: Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL N° L 193, 18.7.1983, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0604: neuvoston direktiivi 90/604/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, tilinpäätöksistä annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta pieniä ja keskisuuria yhtiöitä koskevien poikkeusten ja tilinpäätöstietojen ecuina julkistamisen osalta (EYVL N° L 317, 16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: neuvoston direktiivi 90/605/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, tilinpäätöksistä annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta niiden soveltamisalan osalta (EYVL N° L 317, 16.11.1990, s. 60)

Lisätään 4 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava:

«m) - Itävallassa:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) - Suomessa:

osakeyhtiö/aktiebolag;

o) - Norjassa:

aksjeselskap;

p) - Ruotsissa:

aktiebolag.».

6. 389 L 0667: Kahdestoista neuvoston yhtiöoikeudellinen direktiivi 89/667/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (EYVL N° L 395, 30.12.1989, s. 40)

Lisätään 1 artiklaan seuraava:

«- Itävallassa:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

- Suomessa:

osakeyhtiö/aktiebolag,

- Norjassa:

aksjeselskap,

- Ruotsissa:

aktiebolag.».

B. VÄLITÖN VEROTUS, VAKUUTUKSET JA LUOTTOLAITOKSET

I VÄLITÖN VEROTUS

1. 369 L 0355: Neuvoston direktiivi 69/335/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1969, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (EYVL N° L 249, 3.10.1969, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 373 L 0079: neuvoston direktiivi 73/79/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1973 (EYVL N° L 103, 18.4.1973, s. 13)

- 373 L 0080: neuvoston direktiivi 73/80/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1973 (EYVL N° L 103, 18.4.1973, s. 15)

- 374 L 0553: neuvoston direktiivi 74/553/ETY, annettu 7 päivänä marraskuuta 1974 (EYVL N° L 303, 13.11.1974, s. 9)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0303: neuvoston direktiivi 85/303/ETY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL N° L 156, 15.6.1985, s. 23)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

«Itävallan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- «Aktiengesellschaft»

- «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

Suomen lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank», «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

Norjan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- «aksjeselskap»;

Ruotsin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

- «aktiebolag»

- «bankaktiebolag»

- «försäkringsaktiebolag».»

2. 390 L 0434: Neuvoston direktiivi 90/434/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, varojen siirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EYVL N° L 225, 20.8.1990, s. 1)

a) Lisätään 3 artiklan c alakohtaan seuraava:

«- Körperschaftsteuer Itävallassa,

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Suomessa,

- skatt av alminnelig inntekt Norjassa,

- statlig inkomstskatt Ruotsissa,»;

b) Lisätään liitteeseen seuraava:

«m) Itävallan lainsäädännön mukaiset yhtiöt «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

n) Suomen lainsäädännön mukaiset yhtiöt «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank», «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

o) Norjan lainsäädännön mukaiset yhtiöt «aksjeselskap»;

p) Ruotsin lainsäädännön mukaiset yhtiöt «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag».»

3. 390 L 0435: Neuvoston direktiivi 90/435/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EYVL N° L 225, 20.8.1990, s. 6)

a) Lisätään 2 artiklan c kohtaan seuraava:

«- Körperschaftsteuer Itävallassa,

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Suomessa,

- skatt av alminnelig inntekt Norjassa,

- statlig inkomstskatt Ruotsissa.»;

b) Lisätään liitteeseen seuraava:

«m) Itävallan lainsäädännön mukaiset yhtiöt «Aktiegesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

n) Suomen lainsäädännön mukaiset yhtiöt «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank», «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

o) Norjan lainsäädännön mukaiset yhtiöt «aksjeselskap»;

p) Ruotsin lainsäädännön mukaiset yhtiöt «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag».»

II VAKUUTUKSET

1. 373 L 0239: Ensimmäinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL N° L 228, 16.8.1973, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 376 L 0580: neuvoston direktiivi 76/580/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976 (EYVL N° L 189, 13.7.1976, s. 13)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 384 L 0641: neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1984 (EYVL N° L 339, 27.12.1984, s. 21)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0343: neuvoston direktiivi 87/343/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1987 (EYVL N° L 185, 4.7.1987, s. 72)

- 387 L 0344: neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987 (EYVL N° L 185, 4.7.1987, s. 77)

- 388 L 0357: toinen neuvoston direktiivi 88/357/ ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988 (EYVL N° L 172, 4.7.1988, s. 1)

- 390 L 0618: neuvoston direktiivi 90/618/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990 (EYVL N° L 330, 29.11.1990, s. 44)

- 392 L 0049: neuvoston direktiivi 92/49/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 228, 11.8.1992, s. 1)

Lisätään 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

«- Itävallan tasavallassa:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

- Suomen tasavallassa:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening

- Norjan kuningaskunnassa:

aksjeselskap, gjensidig selskap

- Ruotsin kuningaskunnassa:

försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar.».

2. 377 L 0092: Neuvoston direktiivi 77/92/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, toimenpiteistä sijoittautumisvapauden sekä palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi vakuutusasiamiesten ja vakuutuksenvälittäjien (ISIC ryhmästä 360) toiminnassa, sekä erityisesti kyseistä toimintaa koskevista siirtymätoimenpiteistä (EYVL N° L 26, 31.1.1977, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Lisätään 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaan seuraava:

«Itävallassa:

- Versicherungsmakler;

Suomessa:

- vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare;

Norjassa:

- forsikringsmegler;

Ruotsissa:

- försäkringsmäklare;»

b) Lisätään 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaan seuraava:

«Itävallassa:

- Versicherungsagent;

Suomessa:

- vakuutusasiamies/försäkringsombud;

Norjassa:

- assurandør,

- agent;

Ruotsissa:

- försäkringsombud;»

c) Lisätään 2 artiklan 2 kohdan c alakohtaan seuraava:

«Norjassa:

- underagent;».

3. 379 L 0267: Ensimmäinen neuvoston direktiivi 79/267/ ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1979, henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL N° L 63, 13.3.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0619: neuvoston direktiivi 90/619/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990 (EYVL N° L 330, 29.11.1990, s. 50)

- 392 L 0096: neuvoston direktiivi 92/96/ETY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 360, 9.12.1992, s. 1)

a) Lisätään 4 artiklaan seuraava:

«Tämä direktiivi ei koske eläkevakuutusyritysten eläketoimintaa, josta on säädetty työntekijäin eläkelaissa (TEL) ja siihen liittyvässä muussa Suomen lainsäädännössä, edellyttäen, että:

a) eläkevakuutusyhtiöt, joilla Suomen lainsäädännön mukaan on jo oltava erilliset kirjanpito- ja hallintojärjestelmät, perustavat lisäksi liittymispäivästä alkaen oikeudellisesti erilliset yksiköt tämän toiminnan harjoittamista varten;

b) Suomen viranomaisten on sallittava ketään syrjimättä jäsenvaltioiden kaikkien kansalaisten ja yhtiöiden harjoittaa Suomen lainsäädännön mukaisesti 1 artiklassa määriteltyä, tähän poikkeukseen liittyvää toimintaa joko:

- omistamalla olemassaolevan vakuutusyhtiön tai -ryhmän omistajana taikka osallistumalla siihen,

- perustamalla uusia vakuutusyhtiöitä tai -ryhmiä, mukaan lukien eläkevakuutusyhtiöt, tai osallistumalla niihin;

c) Suomen viranomaiset toimittavat kolmen kuukauden kuluessa liittymispäivästä komission hyväksyttäväksi kertomuksen siitä, mitkä toimenpiteet on toteutettu TEL-toiminnan erottamiseksi Suomen vakuutusyhtiöiden harjoittamasta tavanomaisesta vakuutustoiminnasta, kolmannen henkivakuutusdirektiivin kaikkien vaatimusten noudattamiseksi.»

b) Lisätään 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

«- Itävallan tasavallassa:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

- Suomen tasavallassa:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening

- Norjan kuningaskunnassa:

aksjeselskap, gjensidig selskap

- Ruotsin kuningaskunnassa:

försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar».

III LUOTTOLAITOKSET

1. 377 L 0780: Ensimmäinen neuvoston direktiivi 77/780/ ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1977, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL N° L 322, 17.12.1977, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0345: neuvoston direktiivi 83/345/ETY, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1985 (EYVL N° L 183, 18.7.1985, s. 19)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 386 L 0524: neuvoston direktiivi 86/524/ETY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1986 (EYVL N° L 309, 4.11.1986, s. 15)

- 389 L 0646: toinen neuvoston direktiivi 89/646/ ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL N° L 386, 30.12.1989, s. 1)

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«Itävallassa yrityksiin, jotka on hyväksytty yleishyödyllisiksi rakennusyhteisöiksi;

Suomessa seuraaviin laitoksiin: Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab ja Kera Oy/Kera Ab;

Ruotsissa «Svenska Skeppshypotekskassan» -nimiseen laitokseen».

2. 389 L 0299: Neuvoston direktiivi 89/299/ETY, annettu 17 päivänä huhtikuuta 1989, luottolaitosten omista varoista (EYVL N° L 124, 5.5.1989, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 391 L 0633: neuvoston direktiivi 91/633/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 339, 11.12.1991, s. 33)

- 392 L 0016: neuvoston direktiivi 92/16/ETY, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1992 (EYVL N° L 75, 21.3.1992, s. 48)

Korvataan 4 a artiklan ensimmäisen virkkeen toinen sana «saa» sanoilla: «ja Norja saavat».

3. 389 L 0647: Neuvoston direktiivi 89/647/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1989, luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta (EYVL N° L 386, 30.12.1989, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 391 L 0031: komission direktiivi 91/31/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 17, 23.1.1991, s. 20)

- 392 L 0030: neuvoston direktiivi 92/30/ETY, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 110, 28.4.1992, s. 52)

a) Lisätään 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäiseen alakohtaan:

«lainat, joiden täydeksi vakuudeksi toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet sellaisen suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkeita, joka toimii Suomen vuoden 1991 asunto-osakeyhtiölain tai vastaavan myöhemmän lainsäädännön mukaisesti, sellaisten asuntojen osalta, jotka ovat tai tulevat olemaan lainansaajan käytössä tai vuokralle antamia.»

b) Korvataan 11 artiklan 4 kohdassa sanat «Saksa, Tanska ja Kreikka» sanoilla «Saksa, Tanska, Kreikka ja Itävalta».

4. 392 L 0121: Neuvoston direktiivi 92/121/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992, luottolaitosten suurten riskikeskittymien valvonnasta ja tarkastamisesta (EYVL N° L 29, 5.2.1993, s. 1)

a) Korvataan 4 artiklan 7 kohdan p alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

«p) lainat, joiden vakuudeksi toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet kiinnitysvakuuden asuinkiinteistöön tai sellaisen suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkeita, joka toimii Suomen vuoden 1991 asunto-osakeyhtiölain tai vastaavan myöhemmän lainsäädännön mukaisesti ja omaisuuden leasingvuokraukseen, jossa leasing-toiminnan harjoittajalla säilyy täysi omistusoikeus vuokrattuun asuinkiinteistöön kunnes vuokralainen käyttää osto-oikeuttaan, ja kaikissa tapauksissa 50 prosenttiin kyseisen kiinteistön arvosta.»

b) Lisätään 6 artiklan 9 kohtaan seuraava toinen alakohta:

«sama koskee lainoja, joiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymänä vakuutena ovat osakkeet Suomen vuoden 1991 asunto-osakeyhtiölain tai myöhemmän vastaavan lainsäädännön mukaisesti toimivissa suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä, ja jotka ovat samankaltaisia kuin edellisessä alakohdassa tarkoitetut kiinnityslainat.»

C. TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

I MOOTTORIAJONEUVOT

1. 370 L 0156: Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 42, 23.2.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 378 L 0315: neuvoston direktiivi 78/315/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL N° L 81, 28.3.1978, s. 1)

- 378 L 0547: neuvoston direktiivi 78/547/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1978 (EYVL N° L 168, 26.6.1978, s. 39)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 380 L 1267: neuvoston direktiivi 80/1267/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1980 (EYVL N° L 375, 31.12.1980, s. 34), sellaisena kuin se on oikaistuna Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numerossa L 265, 19.9.1981, s. 28

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0358: neuvoston direktiivi 87/358/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987 (EYVL N° L 192, 11.7.1987, s. 51)

- 387 L 0403: neuvoston direktiivi 87/403/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987 (EYVL N° L 220, 8.8.1987, s. 44)

- 392 L 0053: neuvoston direktiivi 92/53/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992 (EYVL N° L 225, 10.8.1992, s. 1)

- 393 L 0081: komission direktiivi 93/81/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 264, 23.10.1993, s. 49)

a) Lisätään liitteessä VII olevan 1 kohdan 1 osassa olevaan luetteloon seuraava:

«12 Itävalta»

«17 Suomi»

«16 Norja»

«5 Ruotsi»;

b) Lisätään liitteessä IX olevan I ja II osan sivulla 2 olevaan 37 kohtaan seuraava:

«Itävalta: ....., Suomi: ....., Norja: .....,

Ruotsi: .....».

2. 370 L 0157: Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 42, 23.2.1970, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 373 L 0350: komission direktiivi 73/350/ETY, annettu 7 päivänä marraskuuta 1973 (EYVL N° L 321, 22.11.1973, s. 33)

- 377 L 0212: neuvoston direktiivi 77/212/ETY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1977 (EYVL N° L 66, 12.3.1977, s. 33)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0334: komission direktiivi 81/334/ETY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1981 (EYVL N° L 131, 18.5.1981, s. 6)

- 384 L 0372: komission direktiivi 84/372/ETY, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1984 (EYVL N° L 196, 26.7.1984, s. 47)

- 384 L 0424: neuvoston direktiivi 84/424/ETY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984 (EYVL N° L 238, 6.9.1984, s. 31)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL N° L 238, 15.8.1989, s. 43)

- 392 L 0097: neuvoston direktiivi 92/97/ETY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 371, 19.12.1992, s. 1)

a) Lisätään liitteessä II olevaan 3.1.3 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi»;

b) Lisätään liitteen IV tyyppihyväksynnän antavan maan tunnuskirjainta/-kirjaimia koskevaan alaviitteeseen seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

3. 370 L 0388: Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 176, 10.8.1970, s. 227), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä I olevassa 1.4.1 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«12 = Itävalta, 17 = Suomi, 16 = Norja,

5 = Ruotsi».

4. 371 L 0127: Neuvoston direktiivi 71/127/ETY, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1971, moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 68, 22.3.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 379 L 0795: komission direktiivi 79/795/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1979 (EYVL N° L 239, 22.9.1979, s. 1)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0205: komission direktiivi 85/205/ETY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1985 (EYVL N° L 90, 29.3.1985, s. 1)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 386 L 0562: komission direktiivi 86/562/ETY, annettu 6 päivänä marraskuuta 1986 (EYVL N° L 327, 22.11.1986, s. 49)

- 388 L 0321: komission direktiivi 88/321/ETY, annettu 16 päivänä toukokuuta 1988 (EYVL N° L 147, 14.6.1988, s. 77)

Lisätään liitteen II lisäyksessä 2 olevan 4.2 kohdan tunnusnumeroiden luetteloon seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

5. 374 L 0483: Neuvoston direktiivi 74/483/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 266, 2.10.1974, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0488: komission direktiivi 79/488/ETY, annettu 18 päivänä huhtikuuta 1979 (EYVL N° L 128, 26.5.1979, s. 1)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä I olevaan 3.2.2.2 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

6. 376 L 0114: Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 24, 30.1.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0507: komission direktiivi 78/507/ETY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1978 (EYVL N° L 155, 13.6.1978, s. 31)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä olevan 2.1.2 kohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«12 = Itävalta, 17 = Suomi, 16 = Norja,

5 = Ruotsi».

7. 376 L 0757: Neuvoston direktiivi 76/757/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 262, 27.9.1976, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä III olevaan 4.2 kohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

8. 376 L 0758: Neuvoston direktiivi 76/758/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia sekä jarruvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 262, 27.9.1976, s. 54), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0516: komission direktiivi 89/516/ETY, annettu 1 päivänä elokuuta 1989 (EYVL N° L 265, 12.9.1989, s. 1)

Lisätään liitteessä III olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

9. 376 L 0759: Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 262, 27.9.1976, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0277: komission direktiivi 89/277/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1989 (EYVL N° L 109, 20.4.1989, s. 25)

Lisätään liitteessä III olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

10. 376 L 0760: Neuvoston direktiivi 76/760/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 262, 27.9.1976, s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

11. 376 L 0761: Neuvoston direktiivi 76/761/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 262, 27.9.1976, s. 96), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0517: komission direktiivi 89/517/ETY, annettu 1 päivänä elokuuta 1989 (EYVL N° L 265, 12.9.1989, s. 15)

Lisätään liitteessä VI olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

12. 376 L 0762: Neuvoston direktiivi 76/762/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 262, 27.9.1976, s. 122), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä II olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

13. 377 L 0538: Neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 220, 29.8.1977, s. 60), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0518: komission direktiivi 89/518/ETY, annettu 1 päivänä elokuuta 1989 (EYVL N° L 265, 12.9.1989, s. 24)

Lisätään liitteessä II olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

14. 377 L 0539: Neuvoston direktiivi 77/539/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 220, 29.8.1977, s. 72), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä II olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

15. 377 L 0540: Neuvoston direktiivi 77/540/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 220, 29.8.1977, s. 83), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä IV olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

16. 377 L 0541: Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 220, 29.8.1977, s. 95), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0576: neuvoston direktiivi 81/576/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1981 (EYVL N° L 209, 29.7.1981, s. 32)

- 382 L 0319: komission direktiivi 82/319/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1982 (EYVL N° L 139, 19.5.1982, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0628: komission direktiivi 90/628/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1990 (EYVL N° L 341, 6.12.1990, s. 1)

Lisätään liitteessä III olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

17. 378 L 0932: Neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16 päivänä lokakuuta 1978, moottoriajoneuvojen istuimien niskatukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 325, 20.11.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä VI olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta»

«17 Suomi»

«16 Norja»

«5 Ruotsi».

18. 378 L 1015: Neuvoston direktiivi 78/1015/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1978, moottoripyörien sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 349, 13.12.1978, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0056: neuvoston direktiivi 87/56/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986 (EYVL N° L 24, 27.1.1987, s. 42)

- 389 L 0235: neuvoston direktiivi 89/235/ETY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1989 (EYVL N° L 98, 11.4.1989, s. 1)

a) Lisätään 2 artiklaan seuraavat luetelmakohdat:

«- Itävallan lainsäädännössä «Typengenehmigung»

- Suomen lainsäädännössä «tyyppihyväk-

syntä»/«typgodkännande»

- Norjan lainsäädännössä «typegodkjenning»

- Ruotsin lainsäädännössä «typgodkän-

nande».»;

b) Lisätään liitteessä II olevaan 3.1.3 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

19. 380 L 0780: Neuvoston direktiivi 80/780/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1980, kaksipyöräisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien moottoriajoneuvojen taustapeilejä ja niiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 229, 30.8.1980, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 380 L 1272: neuvoston direktiivi 80/1272/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980 (EYVL N° L 375, 31.12.1980, s. 73)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 8 artiklaan seuraavat luetelmakohdat:

«- Itävallan lainsäädännössä «Typengenehmigung»

- Suomen lainsäädännössä «tyyppihyväk-

syntä»/«typgodkännande»

- Norjan lainsäädännössä «typegodkjenning»

- Ruotsin lainsäädännössä «typgodkännande».»

20. 388 L 0077: Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 36, 9.2.1988, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0542: neuvoston direktiivi 91/542/ETY, annettu 1 päivänä lokakuuta 1991 (EYVL N° L 295, 25.10.1991, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.1.3 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava: «12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

21. 391 L 0226: Neuvoston direktiivi 91/226/ETY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 103, 23.4.1991, s. 5)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.4.1 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

22. 392 L 0022: Neuvoston direktiivi 92/22/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, turvalaseista ja lasimateriaaleista moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa (EYVL N° L 129, 14.5.1992, s. 11)

Lisätään liitteessä II olevaan 4.4.1 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

23. 392 L 0023: Neuvoston direktiivi 92/23/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (EYVL N° L 129, 14.5.1992, s. 95)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

24. 392 L 0061: Neuvoston direktiivi 92/61/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä (EYVL N° L 225, 10.8.1992, s. 72)

Lisätään liitteessä V olevaan 1.1 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

II MAATALOUS- JA METSÄTRAKTORIT

1. 374 L 0150: Neuvoston direktiivi 74/150/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1974, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 84, 28.3.1974, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0694: neuvoston direktiivi 79/694/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1979 (EYVL N° L 205, 13.8.1979, s. 17)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1982 (EYVL N° L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0297: neuvoston direktiivi 88/297/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1988 (EYVL N° L 126, 20.5.1988, s. 52)

Lisätään 2 artiklan a alakohtaan seuraavat luetelmakohdat:

«- Itävallan lainsäädännössä «Typengenehmigung»

- Suomen lainsäädännössä «tyyppihyväk-

syntä»/«typgodkännande»

- Norjan lainsäädännössä «typegodkjenning»

- Ruotsin lainsäädännössä «typgodkännande».»

2. 377 L 0536: Neuvoston direktiivi 77/536/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 220, 29.8.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0680: neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL N° L 398, 30.12.1989, s. 26)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

3. 378 L 0764: Neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 255, 18.9.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1982 (EYVL N° L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 383 L 0190: komission direktiivi 83/190/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983 (EYVL N° L 109, 26.4.1983, s. 13)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0465: komission direktiivi 88/465/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1988 (EYVL N° L 228, 17.8.1988, s. 31)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.5.2.1 kohtaan seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

4. 379 L 0622: Neuvoston direktiivi 79/622/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1979, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 179, 17.7.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0953: komission direktiivi 82/953/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1982 (EYVL N° L 386, 31.12.1982, s. 31)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0413: komission direktiivi 88/413/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988 (EYVL N° L 200, 26.7.1988, s. 32)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

5. 386 L 0298: Neuvoston direktiivi 86/298/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL N° L 186, 8.7.1986, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0682: neuvoston direktiivi 89/682/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL N° L 398, 30.12.1989, s. 29)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

6. 387 L 0402: Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL N° L 220, 8.8.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0681: neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL N° L 398, 30.12.1989, s. 27)

Lisätään liitteeseen VII seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

7. 389 L 0173: Neuvoston direktiivi 89/173/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 67, 10.3.1989, s. 1)

a) Lisätään liitteessä III A olevaan 5.4.1 kohtaan liittyvään alaviitteeseen 1 seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi»;

b) Lisätään liitteessä V olevassa 2.1.3 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«12 Itävalta, 17 Suomi, 16 Norja, 5 Ruotsi».

III NOSTO- JA KÄSITTELYLAITTEET

384 L 0528: Neuvoston direktiivi 84/528/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, nostolaitteisiin ja mekaanisiin käsittelylaitteisiin liittyviä yleisiä määräyksiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 300, 19.11.1984, s. 72), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 382, 31.12.1988, s. 42)

Lisätään liitteessä I olevassa 3 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«A on Itävalta, N on Norja, S on Ruotsi, FI on Suomi».

IV KOTITALOUSKONEET

379 L 0531: Neuvoston direktiivi 79/531/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1979, kodinkoneiden energiankulutuksen osoittamisesta merkinnöin annetun direktiivin 79/530/ETY soveltamisesta sähköuuneihin (EYVL N° L 145, 13.6.1979, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Muutetaan liitettä I seuraavasti:

i) lisätään 3.1.1 kohtaan seuraava:

«Sähköuuni», suomeksi (FI)

«Elektrisk stekeovn», norjaksi (N)

«Elektrisk ugn», ruotsiksi (S);

ii) lisätään 3.1.3 kohtaan seuraava:

«Käyttötilavuus», suomeksi (FI)

«Nyttevolum», norjaksi (N)

«Nyttovolym», ruotsiksi (S);

iii) lisätään 3.1.5.1 kohtaan seuraava:

«Esilämmityskulutus 200 °C:een», suomeksi (FI)

«Energiforbruk ved oppvarming til 200 °C», norjaksi (N)

«Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C», ruotsiksi (S)

«Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa)», suomeksi (FI)

«Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C)», norjaksi (N)

«Energiförbrukning för att upprätthålla 200 °C i en timme», ruotsiksi (S)

«KOKONAISKULUTUS», suomeksi (FI)

«TOTALT», norjaksi (N)

«TOTALT», ruotsiksi (S);

iv) lisätään 3.1.5.3 kohtaan seuraava:

«Puhdistusvaiheen kulutus», suomeksi (FI)

«Energiforbruk ved renseprosess», norjaksi (N)

«Energiförbrukning vid en rengöringsprocess», ruotsiksi (S);

b) Lisätään seuraavat liitteet:

LIITE II (h)

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE II (i)

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE II (j)

>VIITTAUS KAAVIOON>

V RAKENNUSKONEET JA -LAITTEET

1. 386 L 0295: Neuvoston direktiivi 86/295/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, tiettyihin rakennuskoneisiin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (ROPS) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 186, 8.7.1986, s. 1)

Lisätään liitteessä IV suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«A Itävaltaa, N Norjaa, S Ruotsia, FI Suomea».

2. 386 L 0296: Neuvoston direktiivi 86/296/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, tiettyihin rakennuskoneisiin putoavien esineiden varalta asennettuja suojarakenteita (FOPS) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 186, 8.7.1986, s. 10)

Lisätään liitteen IV ensimmäisen luetelmakohdan tekstiin seuraava:

«A Itävaltaa, N Norjaa, S Ruotsia, FI Suomea».

VI PAINEASTIAT

376 L 0767: Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 262, 27.9.1976, s. 153), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 382, 31.12.1988, s. 42)

Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja liitteessä II olevan 3.1.1.1.1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«A Itävaltaa, N Norjaa, S Ruotsia, FI Suomea».

VII MITTAUSLAITTEET

1. 371 L 0316: Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 202, 6.9.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 372 L 0427: neuvoston direktiivi 72/427/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972 (EYVL N° L 291, 28.12.1972, s. 156)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0575: neuvoston direktiivi 83/575/ETY, annettu 26 päivänä lokakuuta 1983 (EYVL N° L 332, 28.11.1983, s. 43)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987 (EYVL N° L 192, 11.7.87, s. 43)

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 382, 31.12.1988, s. 42)

a) Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«A Itävaltaa, N Norjaa, S Ruotsia, FI Suomea»;

b) Täydennetään liitteessä II olevassa 3.2.1 kohdassa tarkoitettuja piirroksia tunnusten A, N, S, FI edellyttämillä kirjaimilla.

2. 371 L 0347: Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, viljan hehtolitrapainon mittaamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 239, 25.10.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 1 artiklan a kohdan sulkujen väliin seuraava:

«EY hehtolitrapaino»

«EF hektolitervekt»

«EG hektolitervikt».

3. 371 L 0348: Neuvoston direktiivi 71/348/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden mittareiden lisälaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 239, 25.10.1971, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään liitteessä olevan IV luvun 4.8.1 jakson loppuun seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

VIII TEKSTIILIT

371 L 0307: Neuvoston direktiivi 71/307/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, tekstiilien nimityksiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 185, 16.8.1971, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0623: neuvoston direktiivi 83/623/ETY, annettu 25 päivänä marraskuuta 1983 (EYVL N° L 353, 15.12.1983, s. 8)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0140: komission direktiivi 87/140/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1987 (EYVL N° L 56, 26.2.1987, s. 24)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- uusi villa

- ren ull

- kamull».

IX ELINTARVIKKEET

1. 376 L 0118: Neuvoston direktiivi 76/118/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, tiettyjä osittain tai kokonaan kuivattuja elintarvikkeena käytettäviä säilöttyjä maitoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 24, 30.1.1976, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0630: neuvoston direktiivi 78/630/ETY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1978 (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 12)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0635: neuvoston direktiivi 83/635/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1983 (EYVL N° L 357, 21.12.1983, s. 37)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavalla:

«c) «flødepulver» Tanskassa, «Rahmpulver» ja «Sahnepulver» Saksassa ja Itävallassa, «gräddpulver» Ruotsissa, «kermajauhe/gräddpulver» Suomessa ja «fløtepulver» Norjassa tarkoittamaan liitteessä olevan 2 kohdan d alakohdassa määriteltyä tuotetta.».

2. 379 L 0112: Neuvoston direktiivi 79/112/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 33, 8.2.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1984 (EYVL N° L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 386 L 0197: neuvoston direktiivi 86/197/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986 (EYVL N° L 144, 29.5.1986, s. 38)

- 389 L 0395: neuvoston direktiivi 89/395/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989 (EYVL N° L 186, 30.6.1989, s. 17)

- 391 L 0072: komission direktiivi 91/72/ETY, annettu 16 päivänä tammikuuta 1991 (EYVL N° L 42, 15.2.1991, s. 27)

a) Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- suomeksi «säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä»

- norjaksi «bestrålt, behandlet med ioniserende stråling»

- ruotsiksi «bestrålad, behandlad med joniserande strålning»;»

b) Direktiivin 9 artiklan 6 kohdassa CN-koodeja 2206 00 91, 2206 00 93 ja 2206 00 99 vastaa harmonoidun järjestelmän nimike 22.06;

c) Lisätään 9 a artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- suomeksi: «viimeinen käyttöajankohta»,

- norjaksi: «siste forbruksdag»,

- ruotsiksi: «sista förbrukningsdagen»;»

d) Direktiivin 10 a artiklassa yhteisen tullitariffin nimikkeitä 22.04 ja 22.05 vastaa harmonoidun järjestelmän nimike 22.04.

3. 380 L 0590: Komission direktiivi 80/590/ETY, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1980, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin tarvikkeisiin liitettävästä tunnuksesta (EYVL N° L 151, 19.6.1980, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Lisätään liitteen otsikkoon seuraava:

«LIITE»

«VEDLEGG»

«BILAGA»;

b) Lisätään liitteen tekstiin seuraava:

«Tunnus».

4. 389 L 0108: Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 40, 11.2.1989, s. 34)

Lisätään 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

5. 391 L 0321: Komission direktiivi 91/321/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista (EYVL N° L 175, 4.7.1991, s. 35)

a) Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan sanojen «Fórmula para lactentes» ja «Fórmula de transição» jälkeen seuraava:

«- suomeksi:

«Äidinmaidonkorvike» ja «Vierotusvalmiste»;

- norjaksi:

«Morsmelkerstatning» ja «Tilskuddsblan-

ding»;

- ruotsiksi:

«Modersmjölksersättning» ja «Tillskottsnä-

ring».»;

b) Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan sanojen «Leite para lactentes» ja «Leite de transição» jälkeen seuraava:

«- suomeksi:

«Maitopohjainen äidinmaidonkorvike» ja

«Maitopohjainen vierotusvalmiste»;

- norjaksi:

«Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk» ja «Tilskuddsblanding utelukkende basert på melk»;

- ruotsiksi:

«Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk» ja «Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk».».

6. 393 L 0077: Neuvoston direktiivi 93/77/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993, hedelmämehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (EYVL N° L 244, 30.9.1993, s. 23)

Lisätään 3 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«f) «Must», hedelmämehuille yhdessä käytetyn hedelmän nimen (ruotsiksi) kanssa; Norjassa «eplemost» omenamehulle, johon ei ole lisätty sokeria;

g) «Täysmehu», mehuille, joihin ei ole lisätty vettä, sokereita, makeuden säätelemiseksi lisättyä sokeria (enintään 15 g/kg) lukuun ottamatta, tai muita ainesosia, yhdessä käytetyn hedelmän nimen (suomeksi) kanssa;

h) «Tuoremehu», mehuille, joihin ei ole lisätty vettä, sokereita tai muita ainesosia ja joita ei ole lämpökäsitelty, yhdessä käytetyn hedelmän nimen (suomeksi) kanssa;

i) «Mehu», mehuille, joihin on lisätty vettä tai sokereita ja joiden mehupitoisuus on vähintään 35 prosenttia painosta, yhdessä käytetyn hedelmän nimen (suomeksi) kanssa.».

X LANNOITTEET

376 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 24, 30.1.1976, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0183: neuvoston direktiivi 88/183/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988 (EYVL N° L 83, 29.3.1988, s. 33)

- 389 L 0284: neuvoston direktiivi 89/284/ETY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1989, direktiivin 76/116/ETY täydentämisestä ja muuttamisesta lannoitteiden kalsium-, magnesium-, natrium- ja rikkipitoisuuksien osalta (EYVL N° L 111, 22.4.1989, s. 34)

- 389 L 0530: neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18 päivänä syyskuuta 1989, direktiivin 76/116/ ETY täydentämisestä ja muuttamisesta lannoitteiden sisältämien hivenravinteiden boorin, koboltin, kuparin, raudan, mangaanin, molybdeenin ja sinkin osalta (EYVL N° L 281, 30.9.1989, s. 116)

a) Lisätään liitteessä I olevan A II luvun 6 palstan numeron 1 kolmannen alakohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«Itävaltaan, Suomeen, Norjaan, Ruotsiin»;

b) Lisätään liitteessä I olevan B 1, 2 ja 4 luvun 9 palstan 3 kohtaan tunnuksen 6 b jälkeen suluissa olevaan tekstiin seuraava:

«Itävalta, Suomi, Norja, Ruotsi».

XI KAUPAN TEKNISIÄ ESTEITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. 383 L 0189: Neuvoston direktiivi 83/189/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL N° L 109, 26.4.1983, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0182: neuvoston direktiivi 88/182/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988 (EYVL N° L 81, 26.3.1988, s. 75)

- 392 D 0400: komission päätös 92/400/ETY, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 221, 6.8.1992, s. 55)

a) Korvataan 1 artiklan 7 kohta seuraavalla:

«7. «tuote», teollisesti valmistettu tuote ja maataloustuote, mukaan lukien kalastus»;

b) Lisätään liitteen I luetteloon seuraava:

«ON (Itävalta)

Österreichisches Normungsinstitut

Heinestraße 38

A-1020 Wien

ÖVE (Itävalta)

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

SFS (Suomi)

Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

PL 116

FIN-00241 Helsinki

SESKO (Suomi)

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

Särkiniementie 3

FIN-00210 Helsinki

NSF (Norja)

Norges Standardiseringsforbund

Pb 7020 Homansbyen

N-0306 Oslo

NEK (Norja)

Norsk Elektroteknisk Komite

Pb 280 Skøyen

N-0212 Oslo

SIS (Ruotsi)

Standardiseringskommissionen i Sverige

Box 3295

S-103 66 Stockholm

SEK (Ruotsi)

Svenska Elektriska Kommissionen

Box 1284

S-164 28 Kista».

2. 393 R 0339: Neuvoston asetus (ETY) N° 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännösten mukaisuuden tarkastamisesta (EYVL N° L 40, 17.2.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0583: komission päätös 93/583/ETY, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 279, 12.11.1993, s. 39)

a) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - Asetus (ETY) N° 339/93;»

«- Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetning - Forordning (EØF) nr. 339/93;»

«- Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning - Förordning (EEG) nr 339/93.»;

b) Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - Asetus (ETY) N° 339/93;»

«- Ikke samsvarende produkt - ikke godkjent for fri omsetning - Forordning (EØF) nr. 339/93;»

«- Icke överenstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning - Förordning (EEG) nr 339/93.».

XII KAUPPA JA JAKELU

381 D 0428: Komission päätös 81/428/ETY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1981, kauppa- ja jakelukomitean perustamisesta (EYVL N° L 165, 23.6.1981, s. 24), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan 3 artiklan

- ensimmäisessä kohdassa numero «50» numerolla «68»;

- toisessa kohdassa numero «26» numerolla «36»;

b) Korvataan 7 artiklan ensimmäisessä kohdassa oleva sana «kaksitoista» sanalla «kuusitoista».

D. TUTKINTOTODISTUSTEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN

I YLEINEN JÄRJESTELMÄ

392 L 0051: Neuvoston direktiivi 92/51/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä (EYVL N° L 209, 24.7.1992, s. 25)

Lisätään liitteeseen C «LUETTELO 1 ARTIKLAN A ALAKOHDAN ENSIMMÄISEN ALAKOHDAN TOISEN LUETELMAKOHDAN ii ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA KOULUTUSALOISTA, JOISSA ON ERIKOISRAKENNE» seuraava:

a) Lisätään otsikkokohtaan «1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus» seuraava:

«Itävallassa

seuraava koulutus:

- piilolasioptikko («Kontaktlinsenoptiker»),

- jalkojenhoitaja («Fußpfleger»),

- kuulolaitteiden tekijä («Hörgeräteakustiker»),

- kemikaliotuotteiden myyjä («Drogist»),

koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään viisivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy ammattitutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita;

- hieroja («Masseur»),

koulutus kestää yhteensä 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen viisivuotinen koulutus, joka käsittää kaksi vuotta oppisopimuskoulutusta, kaksivuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson ja yksivuotisen koulutusjakson, ja päättyy ammattitutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita;

- lastentarhanopettaja («Kindergärtner/in»),

- lastenhoitaja («Erzieher»),

koulutus kestää yhteensä 13 vuotta ja käsittää viisi vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa ja loppututkintoon päättyvää koulutusta».

b) Lisätään otsikkokohtaan «2. Teknikkokoulutus («Mester/Meister/Maître»), joka sisältää niitä käsityöläisammatteja koskevan koulutuksen, jotka eivät sisälly liitteessä A lueteltuihin direktiiveihin» seuraava:

«Itävallassa

seuraava koulutus:

- kirurgisten tukien valmistaja («Bandagist»),

- korsetintekijä («Miederwarenerzeuger»),

- optikko («Optiker»),

- erityisjalkineiden valmistaja («Orthopädieschuhmacher»),

- apuneuvoteknikko («Orthopädietechniker»),

- hammasteknikko («Zahntechniker»),

- puutarhuri («Gärtner»),

koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään viisivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja vähintään kaksivuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia, kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää nimikettä «Meister»;

maatalouden ja metsätalouden teknikkokoulutus, erityisesti

- maanviljelyteknikko («Meister in der Landwirtschaft»),

- maatalousteknikko («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»),

- puutarhateknikko («Meister im Gartenbau»),

- puutarhanviljelyteknikko («Meister im Feldgemüsebau»),

- hedelmänviljely- ja hedelmänkäsittelyteknikko («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»),

- viininviljely- ja viinintuotantoteknikko («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»),

- meijeritalousteknikko («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»),

- hevostalousteknikko («Meister in der Pferdewirtschaft»),

- kalatalousteknikko («Meister in der Fischereiwirtschaft»),

- siipikarjatalousteknikko («Meister in der Geflügelwirtschaft»),

- mehiläishoitoteknikko («Meister in der Bienenwirtschaft»),

- metsätalousteknikko («Meister in der Forstwirtschaft»),

- metsänkasvatus- ja metsänhoitoteknikko («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»),

- maatalouden varastointiteknikko («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»),

koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään kuusivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja kolmivuotisen ammatillisen harjoittelujakson, ja päättyy ammattiin liittyvään mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää nimikettä «Meister»;»

«Norjassa

seuraava koulutus:

- maisemapuutarhuri («anleggsgartner»),

- hammasteknikko («tanntekniker»),

koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään viisivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja kaksivuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy ammattiin liittyvään mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää nimikettä «Mester»;»

c) Lisätään otsikkokohtaan «3. Merenkulun koulutus» otsikkokohdan alaotsikon «a) Merikuljetukset» jälkeen seuraava:

«Norjassa

seuraava koulutus:

- merikapteeni/kansipäällystö, luokka 1 («skipsfører»),

- yliperämies/kansipäällystö, luokka 2

(«overstyrmann»),

- laivuri/kansipäällystö, luokka 3 («kystskipper»),

- perämies/vahtiperämies/kansipäällystö, luokka 4 («styrmann»),

- ylikonemestari/konemestari, luokka 1

(«maskinsjef»),

- apulaiskonemestari/konemestari, luokka 2

(«1. maskinist»),

- yksin vastuussa oleva koneenhoitaja/konemestari, luokka 3 («enemaskinist»),

- päivystävä koneenhoitaja/konemestari, luokka 4 («maskinoffiser»),

koulutukseen sisältyy yhdeksän vuoden perusasteen koulutus sekä perusopinnot ja kolme vuotta kestävä työskentely merillä (konemestareiden osalta kaksi ja puoli vuotta), jota täydennetään

- vahtiperämiehen osalta yksivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella,

- muiden osalta kaksivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella,

sekä myöhempi palvelus merillä, ja koulutus tunnustetaan kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen mukaiseksi.

- sähköautomatiikkamestari/aluksen sähkömies,

(«elektroautomasjonstekniker/skipselektriker»),

koulutukseen sisältyy yhdeksän vuoden perusasteen koulutus sekä kaksivuotiset perusopinnot, joita täydennetään yksivuotisella käytännön työkokemuksella ja työskentelyllä merillä sekä yksivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella.»

d) Lisätään otsikkokohdan «3. Merenkulun koulutus» alaotsikon «b) Merikalastus» alla olevien kohtien jälkeen seuraava:

«c) Liikkuvien porauslauttojen henkilöstö

Norjassa

seuraava koulutus:

- porauslautan päällikkö («plattformsjef»),

- vakausjärjestelmäpäällikkö («stabilitetssjef»),

- valvontahuoneenhoitaja («kontrollromoperatør»),

- tekninen päällikkö («teknisk sjef»),

- tekninen apulaispäällikkö («teknisk assistent»),

koulutukseen sisältyy yhdeksän vuoden perusasteen koulutus sekä kaksivuotiset perusopinnot, joita täydennetään vähintään yksivuotisella työskentelyllä öljynporauslautalla, ja

- valvontahuoneenhoitajan osalta yksivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella,

- muiden osalta kaksi ja puoli vuotta kestävällä ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella.»

e) Lisätään otsikkokohtaan «4. Teknisen alan koulutus» seuraava:

«Itävallassa

seuraava koulutus:

- metsänhoitaja («Förster»),

- tekninen neuvoja («Technisches Büro»),

- työvoimanvuokraaja («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),

- työnvälittäjä («Arbeitsvermittlung»),

- sijoitusneuvoja («Vermögensberater»),

- yksityisetsivä («Berufsdetektiv»),

- turvallisuusvalvoja («Bewachungsgewerbe»),

- kiinteistönvälittäjä («Immobilienmakler»),

- kiinteistönhoitaja («Immobilienverwalter»),

- mainos- ja myynninedistämisasiamies («Werbeagentur»),

- rakennuttaja, urakoitsija («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

- saatavien perintäasiamies («Inkassoinstitut»),

koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta ja se sisältää kahdeksan vuotta kestävän oppivelvollisuuskoulun ja sitä seuraavan viiden vuoden teknisen tai kaupallisen keskiasteen koulutuksen, joka päättyy tekniseen tai kaupalliseen tutkintoon ja jota täydennetään vähintään kaksivuotisella koulutuksella ja harjoittelulla työpaikalla, ja päättyy ammattitutkintoon.

- vakuutusneuvoja («Berater in Versicherungsangelegenheiten»),

koulutus kestää yhteensä 15 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen kuusivuotinen koulutus, joka käsittää kolme vuotta oppisopimuskoulutusta ja kolmevuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy loppututkintoon.

- rakennusmestari/suunnittelu ja tekniset laskelmat («Planender Baumeister»),

- puuseppä/suunnittelu ja tekniset laskelmat

(«Planender Zimmermeister»),

koulutus kestää yhteensä vähintään 18 vuotta ja se sisältää vähintään yhdeksän vuotta kestävän ammatillisen koulutuksen, johon kuuluu neljän vuoden keskiasteen tekninen koulutus ja viisi vuotta ammatillista harjoittelua ja koulutusta, ja päättyy loppututkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita, siltä osin kun kyseinen koulutus koskee oikeutta suunnitella rakennuksia, ja suorittaa teknisiä laskelmia sekä rakennustyön valvontaa («Maria Teresian erivapaus»)».

II LAKIMIESAMMATIT

377 L 0249: Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta (EYVL N° L 78, 26.3.1977, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

III LÄÄKETIETEEN JA LÄÄKETIETEESEEN LIITTYVÄN ALAN TOIMINTA

1. Lääkärit

393 L 0016: Neuvoston direktiivi 93/16/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta (EYVL N° L 165, 7.7.1993, s. 1)

a) Lisätään 3 artiklaan seuraava:

«m) Itävallassa:

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antama «Doktor der gesamten Heilkunde» (todistus lääketieteen tohtorin tutkinnosta) ja toimivaltaisen viranomaisen antama «Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin» (todistus erityiskoulutuksesta yleislääketieteessä) tai «Facharztdiplom» (todistus erikoislääkärin tutkinnosta);

n) Suomessa:

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antama «todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen» ja toimivaltaisten terveysviranomaisten antama todistus käytännön harjoittelusta;

o) Norjassa:

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antama «bevis for bestått cand.med.-eksamen» (todistus lääketieteellisestä ammattitutkinnosta) ja toimivaltaisten terveysviranomaisten antama todistus käytännön harjoittelusta;

p) Ruotsissa:

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antama «läkarexamen» (yliopistollinen tutkinto lääketieteessä) ja terveys- ja sosiaalihallituksen antama todistus käytännön harjoittelusta.»;

b) Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«Itävallassa:

toimivaltaisen viranomaisen antama «Facharztdiplom» (todistus erikoislääkärin tutkinnosta);

Suomessa:

toimivaltaisten viranomaisten antama «todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen»;

Norjassa:

toimivaltaisten viranomaisten antama «bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen» (todistus oikeudesta käyttää erikoislääkärin nimikettä);

Ruotsissa:

terveys- ja sosiaalihallituksen antama «bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen» (todistus erikoislääkärin pätevyydestä).»;

c) Lisätään 5 artiklan 3 kohdan luetelmakohtiin seuraava:

- anestesiologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- kirurgia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- neurokirurgia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- naistentaudit ja synnytykset:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- sisätaudit:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- silmätaudit:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- korva-, nenä- ja kurkkutaudit:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- lastentaudit:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- keuhkosairaudet:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- urologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- ortopedia ja traumatologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- patologinen anatomia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- neurologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- psykiatria:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

d) Lisätään 7 artiklan 2 kohdan luetelmakohtiin seuraava:

- kliininen biologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- hematologiset laboratoriotutkimukset:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- kliininen mikrobiologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- kliininen kemia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- immunologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- plastiikkakirurgia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- thorax- ja verisuonikirurgia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- lastenkirurgia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- verisuonikirurgia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- kardiologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- gastroenterologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- reumatologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- kliininen hematologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- endokrinologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- fysiatria:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- iho- ja sukupuolitaudit:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- radiologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- diagnostinen radiologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- syöpätaudit ja sädehoito:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- lasten psykiatria:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- geriatria:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- nefrologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- infektiosairaudet:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- terveydenhuolto:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- kliininen farmakologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- työterveyshuolto:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- allergologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- gastroenterologia:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- isotooppitutkimukset:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

- leukakirurgia (lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen koulutus):

«>TAULUKON PAIKKA>

».

e) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan seuraava luetelmakohta:

«- liittymispäivä Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta,»;

f) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava luetelmakohta:

«- liittymispäivä Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta.».

2. Sairaanhoitajat

377 L 0452: Neuvoston direktiivi 77/452/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1977, yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL N° L 176, 15.7.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 389 L 0595: neuvoston direktiivi 89/595/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 341, 23.11.1989, s. 30)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

a) Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«Itävallassa:

«Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter

Krankenpfleger»;

Suomessa:

«sairaanhoitaja/sjukskötare»;

Norjassa:

«offentlig godkjent sykepleier»;

Ruotsissa:

«sjuksköterska»;»

b) Lisätään 3 artiklaan seuraava:

«m) Itävallassa:

valtion hyväksymien sairaanhoito-oppilaitosten antama «Diplom in der allgemeinen Krankenpflege» (todistus yleissairaanhoitajan tutkinnosta);

n) Suomessa:

sairaanhoito-oppilaitoksen antama «sairaanhoitaja/sjukskötare» tutkintotodistus;

o) Norjassa:

hoitoalan korkeakoulun antama «bevis for bestått sykepleiereksamen» (todistus yleissairaanhoitajan tutkinnosta);

p) Ruotsissa:

hoitoalan korkeakoulun antama «sjuksköterska» tutkintotodistus (korkeakoulutodistus yleissairaanhoitajan tutkinnosta).».

3. Hammaslääkärit

a) 378 L 0686: Neuvoston direktiivi 78/686/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, hammaslääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL N° L 233, 24.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

i) Lisätään 1 artiklaan seuraava:

«Itävallassa:

ammattinimike, jonka Itävalta ilmoittaa jäsenvaltioille ja komissiolle 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä;

Suomessa:

hammaslääkäri/tandläkare;

Norjassa:

tannlege;

Ruotsissa:

tandläkare.»;

ii) Lisätään 3 artiklaan seuraava:

«m) Itävallassa:

tutkintotodistus, jonka Itävalta ilmoittaa jäsenvaltioille ja komissiolle 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä;

n) Suomessa:

yliopiston lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen tiedekunnan antama todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen sekä toimivaltaisten terveysviranomaisten antama todistus käytännön harjoittelusta;

o) Norjassa:

yliopiston hammaslääketieteellisen tiedekunnan antama «bevis for bestått cand.odont.-eksamen» (todistus hammaslääketieteen ammattitutkinnosta);

p) Ruotsissa:

yliopistojen hammaslääketieteellisten tiedekuntien antama «tandläkarexamen» (yliopistollinen tutkinto hammaslääketieteessä) sekä terveys- ja sosiaalihallituksen antama todistus käytännön harjoittelusta.»;

iii) Lisätään 5 artiklan otsikoiden alle seuraavat luetelmakohdat:

1. Oikomishoito

«- Suomessa:

toimivaltaisten viranomaisten antama «todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering»;

- Norjassa:

toimivaltaisten viranomaisten antama «bevis for gjennomgått specialistutdanning i kjeveortopedi» (todistus erikoistumiskoulutuksesta oikomishoidon alalla);

- Ruotsissa:

terveys- ja sosiaalihallituksen antama «bevis om specialistkompetens i tandreglering» (todistus oikeudesta käyttää oikomishoidon erikoishammaslääkärin nimikettä)»;

2. Suukirurgia

«- Suomessa:

toimivaltaisten viranomaisten antama «todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)»;

- Norjassa:

toimivaltaisten viranomaisten antama «bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi» (todistus erikoistumiskoulutuksesta suukirurgian alalla);

- Ruotsissa:

terveys- ja sosiaalihallituksen antama «bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar» (todistus suukirurgian erikoishammaslääkärin pätevyydestä)»;

iv) Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa viittaukset 2, 4, 7 ja 19 artiklaan viittauksilla 2, 4, 7, 19, 19 a ja 19 b artiklaan.

v) Korvataan 17 artiklassa viittaukset 2 artiklaan, 7 artiklan 1 kohtaan ja 19 artiklaan viittauksilla 2 artiklaan, 7 artiklan 1 kohtaan, 19 artiklaan, 19 a artiklaan ja 19 b artiklaan.

vi) Lisätään 19 a artiklan jälkeen seuraava:

«19 b artikla

Siitä ajankohdasta alkaen, jolloin Itävallan tasavalta toteuttaa tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, jäsenvaltiot tunnustavat tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi ne lääketieteen tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka Itävallassa on annettu yliopistolliset lääketieteen opinnot ennen 1 päivää tammikuuta 1994 aloittaneille henkilöille, ja joiden liitteenä on Itävallan toimivaltaisten viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä henkilöt ovat harjoittaneet Itävallassa direktiivin 78/687/ETY 5 artiklassa tarkoitettua toimintaa tosiasiallisesti, luvallisesti ja pääasiallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamista edeltävien viiden vuoden aikana ja että näillä henkilöillä on oikeus harjoittaa mainittua toimintaa samoin edellytyksin kuin tämän direktiivin 3 artiklan m alakohdassa tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen haltijoilla.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa mainittua vaatimusta kolmen vuoden ammattikokemuksesta ei oteta huomioon, jos asianomaiset ovat suorittaneet vähintään kolmen vuoden opinnot, jotka toimivaltaiset viranomaiset todistavat direktiivin 78/687/ETY 1 artiklassa mainittuja opintoja vastaaviksi.»;

b) 378 L 0687: Neuvoston direktiivi 78/687/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL N° L 233, 24.8.1978, s. 10)

Muutetaan 6 artiklan ensimmäistä ja toista kohtaa seuraavasti:

Korvataan ilmaisu «19 artiklan» ilmaisulla «19, 19 a ja 19 b artiklan».

4. Eläinlääketiede

378 L 1026: Neuvoston direktiivi 78/1026/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta eläinlääketieteen alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL N° L 362, 23.12.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

Lisätään 3 artiklaan seuraava:

«m) Itävallassa:

Wienin eläinlääketieteellisen yliopiston (entisen Wienin eläinlääketieteellisen korkeakoulun) antama «Diplom-Tierarzt» «Mag. med. vet.» (todistus eläinlääketieteellisestä tutkinnosta);

n) Suomessa:

eläinlääketieteellisen korkeakoulun antama «todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen»;

o) Norjassa:

Norjan eläinlääketieteellisen korkeakoulun antama «eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått cand.med.vet.-eksamen» (todistus eläinlääketieteen ammattitutkinnosta);

p) Ruotsissa:

Ruotsin maataloustieteellisen korkeakoulun antama «veterinärexamen» (todistus yliopistotasoisesta eläinlääkärin tutkinnosta).».

5. Kätilöt

380 L 0154: Neuvoston direktiivi 80/154/ETY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1980, kätilön tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL N° L 33, 11.2.1980, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 380 L 1273: neuvoston direktiivi 80/1273/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, (EYVL N° L 375, 31.12.1980, s. 74)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

a) Lisätään 1 artiklaan seuraava:

«Itävallassa:

«Hebamme»;

Suomessa:

«kätilö/barnmorska»;

Norjassa:

«jordmor»;

Ruotsissa:

«barnmorska».»;

b) Lisätään 3 artiklaan seuraava:

«m) Itävallassa:

kätilöopiston tai liittovaltion kätilöoppilaitoksen antama «Hebammen-Diplom» - tutkintotodistus;

n) Suomessa:

terveydenhoito-oppilaitoksen antama «kätilö/barnmorska» - tai «erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård»-tutkintotodistus;

o) Norjassa:

hoitoalan korkeakoulun antama «bevis for bestått jordmoreksamen» (todistus kätilön tutkinnosta) ja toimivaltaisten terveysviranomaisten antama todistus käytännön harjoittelusta;

p) Ruotsissa:

hoitoalan korkeakoulun antama «barnmorskeexamen» -tutkintotodistus (sairaanhoitajan/kätilön tutkinto).».

6. Farmasia

385 L 0433: Neuvoston direktiivi 85/433/ETY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1985, farmasian tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi farmasian alalla (EYVL N° L 253, 24.9.1985, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0584: neuvoston direktiivi 85/584/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 372, 31.12.1985, s. 42)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

a) Lisätään 4 artiklan loppuun seuraava:

«m) Itävallassa:

toimivaltaisten viranomaisten antama «Staatliches Apothekerdiplom» (valtion todistus apteekkarin tutkinnosta);

n) Suomessa:

korkeakoulun antama todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen;

o) Norjassa:

yliopiston tiedekunnan antama «bevis for bestått cand.pharm.-examen» (todistus farmasian kandidaatin tutkinnosta);

p) Ruotsissa:

Uppsalan yliopiston antama «apotekarexamen» (farmasian tutkinto).».

IV ARKKITEHTUURI

385 L 0384: Neuvoston direktiivi 85/384/ETY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1985, tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL N° L 223, 21.8.1985, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0614: neuvoston direktiivi 85/614/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 376, 31.12.1985, s. 1)

- 386 L 0017: neuvoston direktiivi 86/17/ETY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1986 (EYVL N° L 27, 1.2.1986, s. 71)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

Lisätään 11 artiklaan seuraava:

«l) Itävallassa

- Wienin ja Grazin teknillisten korkeakoulujen sekä Innsbruckin yliopiston rakennustekniikan («Bauingenieurwesen») ja arkkitehtuuriosaston («Architektur») arkkitehtuurin («Architektur») sekä rakentamisen («Bauingenieurwesen (Hochbau, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen)») opintolinjoilta antamat tutkintotodistukset;

- maarakentamisen yliopiston («Universität für Bodenkultur») maa- ja vesirakennustekniikan («Kulturtechnik und Wasserwirtschaft») opintolinjoilta antamat tutkintotodistukset;

- Wienin taideteollisen korkeakoulun arkkitehtuuriopinnoista («Studium der Architektur») antamat tutkintotodistukset;

- Wienin kuvataideakatemian («Akademie der bildenden Künste») arkkitehtuuriopinnoista («Studium der Architektur») antamat tutkintotodistukset;

- teknillisten oppilaitosten tai rakennusalan teknillisten oppilaitosten antamat insinöörin tutkintotodistukset (Ing.) sekä «Baumeister» -toimilupa todistuksena vähintään kuuden vuoden ammatillisesta kokemuksesta Itävallassa ja asianomaisen kokeen suorittamisesta;

- Linzin taide- ja taideteollisuuskorkeakoulun arkkitehtuuriopinnoista antamat tutkintotodistukset («Studium der Architektur»);

- todistus insinöörilain (Ziviltechnikergesetz, BGBl. 156/1994) tarkoittamasta rakennusalan insinöörin tai konsultti-insinöörin («Hochbau», «Bauwesen», «Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen», «Kulturtechnik und Wasserwirtschaft») pätevyydestä;

m) Norjassa

- Trondheimin yliopistossa olevan Norjan teknillisen korkeakoulun, Oslon arkkitehtikorkeakoulun ja Bergenin arkkitehtikorkeakoulun antamat tutkintotodistukset (sivilarkitekt);

- todistus Norjan arkkitehtiliiton «Norske Arkitekters Landsforbund» (NAL) jäsenyydestä, jos asianomainen on saanut koulutuksensa jossakin valtiossa, johon tätä direktiiviä sovelletaan;

n) Ruotsissa

- Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosaston, Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Lundin yliopiston teknillisen korkeakoulun antamat tutkintotodistukset (arkitekt, yliopistotutkinto arkkitehtuurissa),

- todistus Ruotsin arkkitehtiliiton «Svenska Arkitekters Riksförbund» (SAR) jäsenyydestä, jos asianomainen on saanut koulutuksensa jossakin valtiossa, johon tätä direktiiviä sovelletaan.».

V KAUPPA JA VÄLITTÄJÄT

1. Kaupan, teollisuuden ja pienteollisuuden välittäjät

364 L 0224: Neuvoston direktiivi 64/224/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1964, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta kaupan, teollisuuden ja pienteollisuuden välittäjien toiminnassa (EYVL N° 56, 4.4.1964, s. 869/64), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 3 artiklaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

2. Myrkyllisten tuotteiden kauppa ja jakelu

374 L 0557: Neuvoston direktiivi 74/557/ETY, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1974, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itsenäisten ammatinharjoittajien ja välittäjien toiminnassa myrkyllisten tuotteiden kaupassa ja jakelussa (EYVL N° L 307, 18.11.1974, s. 5)

Lisätään liitteeseen seuraava:

«- Itävalta:

Kemiallisia aineita koskevassa laissa (Chemikaliengesetz BGBl. N° 326/1987) ja siihen perustuvissa asetuksissa (§ 217, 1 kohta, Gewerbeordnung BGBl. N° 194/1994) «vahvasti myrkyllisiksi» tai «myrkyllisiksi» luokitellut aineet ja valmisteet.

- Suomi:

1. Kemikaalilaissa (744/89) ja kemikaaliasetuksissa tarkoitetut kemikaalit.

2. Torjunta-ainelaissa (327/69) ja torjunta-aineasetuksissa tarkoitetut biologiset torjunta-aineet.

- Norja:

1. Mahdollisesti terveydelle vaarallisten kemiallisten aineiden ja valmisteiden merkitsemisestä, myynnistä jne. 1 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa tarkoitetut aineet ja valmisteet.

2. Tuoteluetteloista, varoitus- ja turvallisuusmääräyksistä 3 päivänä heinäkuuta 1990 annetussa asetuksessa tarkoitetut aineet ja valmisteet.

3. Vaarallisten jätteiden tiettyjen ryhmien kuljettamisesta, keräämisestä, vastaanottamisesta ja hävittämisestä 10 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa asetuksessa tarkoitetut kemikaalit.

4. Torjunta-aineista 5 päivänä huhtikuuta 1963 annetussa laissa, torjunta-aineista 7 päivänä helmikuuta 1992 annetuissa asetuksissa ja torjunta-aineiden maahantuojien hyväksymistä koskevista edellytyksistä 7 päivänä elokuuta 1987 annetussa asetuksessa tarkoitetut torjunta-aineet.

5. Asbestista 16 päivänä elokuuta 1991 annetussa asetuksessa tarkoitetut asbesti ja asbestituotteet.

6. OAR-merkitsemisestä (Occupational Air Requirements) 9 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa tarkoitetut orgaaniset liuottimet ja valmisteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia.

- Ruotsi:

1. Kemiallisia tuotteita koskevassa asetuksessa (1985:835) tarkoitetut erittäin vaaralliset ja hyvin vaaralliset kemialliset tuotteet.

2. Tappavien ja hyvin vaarallisten kemiallisten tuotteiden tuotanto-, kauppa- ja jakelulupia koskevissa ohjeissa (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9) tarkoitetut huumeet.

3. Asetuksessa 1985:836 tarkoitetut 1 luokan torjunta-aineet.

4. Asetuksessa 1985:841 tarkoitetut ympäristölle vaaralliset jätteet.

5. Asetuksessa 1985:837 tarkoitetut PCB:t ja PCB:tä sisältävät kemialliset tuotteet.

6. Terveydelle sallittuja arvoja koskevista ohjeista annetun viranomaismääräyksen (AFS 1990:13) ryhmässä B luetellut aineet.

7. Viranomaismääräyksessä AFS 1986:2 tarkoitetut asbesti ja asbestia sisältävät materiaalit.».

VI KULJETUKSIIN LIITTYVÄT OHEISPALVELUT

382 L 0470: Neuvoston direktiivi 82/470/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1982, toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa tietyissä kuljetus- ja matkatoimistoalan (ISIC ryhmä 718) oheispalveluissa sekä säilytys- ja varastointipalveluissa (ISIC ryhmä 720) (EYVL N° L 213, 21.7.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 3 artiklan loppuun seuraava:

«Itävalta

A. Spediteur

Transportagent

Frachtenreklamation

B. Reisebüro

C. Lagerhalter

Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer

Kraftfahrzeugsachverständiger

Wäger

Suomi

A. Huolitsija/Speditör

Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä/Researrangör

Matkanvälittäjä/Reseförmedlare

C. -

D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Norja

A. Speditør

Skipsmegler

B. Reisebyrå

Reisearrangør

C. Oppbevaring

D. Bilinspektør

Ruotsi

A. Speditör

Skeppsmäklare

B. Resebyrå

C. Magasinering

Lagring

Förvaring

D. Bilinspektör

Bilprovare

Bilbesiktningsman».

VII MUUT ALAT

Kiinteään omaisuuteen liittyvät ja muualla luokittelemattomat yrityspalvelut

367 L 0043: Neuvoston direktiivi 67/43/ETY, annettu 12 päivänä tammikuuta 1967, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa: 1. «kiinteään omaisuuteen liittyvässä toiminnassa (lukuun ottamatta 6401)» (ISIC ryhmästä 640) 2. tiettyjen «muualla luokittelemattomien yrityspalvelujen tarjoaminen» (ISIC ryhmä 839) (EYVL N° 10, 19.1.1967, s. 140/67), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Lisätään 2 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«Itävallassa:

- Immobilienmakler,

- Immobilienverwalter,

- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer);

Suomessa:

- kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare;

Norjassa:

- eiendomsmeglere, advokater,

- entreprenører, utbyggere av fast eiendom,

- eiendomsforvaltere,

- utleiekontorer;

Ruotsissa:

- fastighetsmäklare,

- (fastighets-)värderingsman,

- fastighetsförvaltare,

- byggnadsentreprenörer;».

E. JULKISET HANKINNAT

1. 393 L 0037: Neuvoston direktiivi 93/37/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL N° L 199, 9.8.1993, s. 54)

a) Lisätään 25 artiklaan seuraava:

Itävallassa: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;

Suomessa: «Kaupparekisteri/Handelsregistret»;

Norjassa: «Foretaksregisteret»;

Ruotsissa: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»;

b) Lisätään liitteeseen I «LUETTELO 1 ARTIKLAN b ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA JULKISOIKEUDELLISISTA LAITOKSISTA JA NIIDEN RYHMISTÄ» seuraava:

«XIII ITÄVALLASSA:

Kaikki muut kuin teolliset ja kaupalliset «Rechnungshofin» (tilintarkastusviranomaisen) budjettivalvonnan alaiset toimielimet.

XIV SUOMESSA:

Julkiset tai julkisesti valvotut muut kuin kaupalliset ja teolliset yksiköt tai yritykset.

XV NORJASSA:

Julkiset tai julkisesti valvotut muut kuin kaupalliset ja teolliset yhteisöt tai yritykset.

Laitokset

- Norsk Rikskringkasting

- Norges Bank

- Statens Lånekasse for Utdanning

- Statistisk Sentralbyrå

- Den Norske Stats Husbank

- Statens Innvandrer- og Flyktningeboliger

- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet

- Norges Forskningsråd

- Statens Pensjonskasse

Ryhmät

- Statsbedrifter i h.t. lov av 25. juni 1965 nr. 3 om statsbedrifter (25 päivänä kesäkuuta 1965 annetussa valtionyrityksiä koskevassa laissa N° 3 tarkoitetut valtionyritykset)

- Statsbanker (valtionpankit)

- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (16 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain N° 77 mukaiset yliopistot ja korkeakoulut).

XVI RUOTSISSA:

Kaikki muut kuin kaupalliset yhteisöt, joiden tavaranhankintoja valvoo valtion julkisten hankintojen toimisto.».

2. 393 L 0036: Neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL N° L 199, 9.8.1993, s. 1)

a) Lisätään 21 artiklaan seuraava:

«- Itävallassa Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

- Suomessa Kaupparekisteri/Handelsregistret;

- Norjassa Foretaksregisteret;

- Ruotsissa aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren;»

b) Lisätään liitteeseen I seuraava:

«ITÄVALTA

Valtiolliset keskusyksiköt

1. Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle

5. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Muut kuin sotatarvikkeet luetellaan julkisia hankintoja koskevan GATT-sopimuksen liitteen I Itävaltaa koskevassa II osassa)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (vain postitoiminta)

SUOMI

Valtiolliset keskusyksiköt

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet

2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab

3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen AB

4. Metsähallitus/Forststyrelsen

5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen

6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket

8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartsstyrelsen

10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens

tekniska forskningscentral

11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphand-

lingscentral

12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen

13. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen

NORJA

Valtiolliset keskusyksiköt

1. Statens vegvesen

2. Postverket

3. Rikshospitalet

4. Universitetet i Oslo

5. Politiet

6. Norsk Rikskringkasting

7. Universitetet i Trondheim

8. Universitetet i Bergen

9. Kystdirektoratet

10. Universitetet i Tromsø

11. Statens forurensningstilsyn

12. Luftfartsverket

13. Forsvarsdepartementet

14. Forsvarets Sanitet

15. Luftforsvarets Forsyningskommando

16. Hærens Forsyningskommando

17. Sjøforsvarets Forsyningskommando

18. Forsvarets Felles Materielltjeneste

19. Norges Statsbaner seuraavia hankintoja varten

- betoniset ratapölkyt

- liikkuvan kaluston jarrujen osat

- raidekoneiden varaosat

- autodiesel

- rautatiepalvelujen henkilö- ja pakettiautot

RUOTSI

Valtiolliset keskusyksiköt. Lueteltuihin yksiköihin sisältyy alueellisia ja paikallisia osastoja.

1. Rikspolisstyrelsen

2. Kriminalvårdsstyrelsen

3. Försvarets sjukvårdsstyrelse

4. Fortifikationsförvaltningen

5. Försvarets materielverk

6. Statens räddningsverk

7. Kustbevakningen

8. Socialstyrelsen

9. Läkemedelsverket

10. Postverket

11. Vägverket

12. Sjöfartsverket

13. Luftfartsverket

14. Generaltullstyrelsen

15. Byggnadsstyrelsen

16. Riksskatteverket

17. Skogsstyrelsen

18. AMU-gruppen

19. Statens lantmäteriverk

20. Närings- och teknikutvecklingsverket

21. Domänverket

22. Statistiska centralbyrån

23. Statskontoret»

3. 393 L 0038: Neuvoston direktiivi 93/38/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL N° L 199, 9.8.1993, s. 84)

a) Lisätään liitteeseen I «JUOMAVEDEN TUOTANTO, KULJETUS TAI JAKELU» seuraava:

«ITÄVALTA

Yhdeksän Länderin Wasserversorgungsgesetzen nojalla paikallisviranomaisten (Gemeinden) ja paikallisviranomaisten yhteenliittymien (Gemeindeverbände) yksiköt, jotka tuottavat, kuljettavat tai jakelevat juomavettä.

SUOMI

Yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain 1 §:n nojalla juomavettä tuottavat, kuljettavat tai jakelevat yksiköt.

NORJA

Forskrift av 28. september 1951 om drikkevann og vannforsyningin nojalla vettä tuottavat, kuljettavat tai jakelevat yksiköt.

RUOTSI

Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningarin nojalla juomavettä tuottavat, kuljettavat tai jakelevat paikallisviranomaiset tai kunnalliset yhtiöt.»;

b) Lisätään liitteeseen II «SÄHKÖN TUOTANTO, SIIRTO TAI JAKELU» seuraava:

«ITÄVALTA

Toisen Verstaatlichungsgesetzin (BGBl. N° 81/1947) ja Elektrizitätswirtschaftsgesetzin (BGBl. N° 260/1975) nojalla sähköä tuottavat, siirtävät tai jakelevat yksiköt, mukaan lukien yhdeksän Länderin Elektrizitätswirtschaftsgesetzen nojalla toimivat yksiköt.

SUOMI

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat sähköä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 27 §:n nojalla.

NORJA

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat sähköä lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anleggin, lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendomin m.v., I, jf. kap. V tai vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17:n tai energiloven av 29. juni 1990 nr. 50:n nojalla.

RUOTSI

Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat sähköä lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningarin mukaisen luvan nojalla.»;

c) Lisätään liitteeseen III «KAASUN TAI LÄMMÖN SIIRTO TAI JAKELU» seuraava:

«ITÄVALTA

>TAULUKON PAIKKA>

SUOMI

Kunnalliset energialaitokset tai niiden yhteenliittymät tai muut yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat kaasua tai lämpöä kunnallisten viranomaisten luvalla.

NORJA

Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat kaasua tai lämpöä lov av 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanleggin tai energiloven av 29. juni 1990 nr. 50:n nojalla.

RUOTSI

Yksiköt, jotka kuljettavat tai jakelevat kaasua tai lämpöä lagen (1978:160) om vissa rörledningarin mukaisen luvan nojalla.»;

d) Lisätään liitteeseen IV «ÖLJYN TAI KAASUN ETSINTÄ JA TALTEENOTTO» seuraava:

«ITÄVALTA

Berggesetz 1975 (BGBl. N° 259/1975).

NORJA

Petroleumsloven av 22. mars 1985 nr. 11:n (öljylaki) sekä sen nojalla annetut asetukset tai lov av 14. mai 1973 nr. 21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.

RUOTSI

Yksiköt, joilla on lupa malminetsintään taikka öljyn tai kaasun hyödyntämiseen minerallagenin (1991:45) mukaisesti tai joille on annettu lupa lagen (1966:314) om kontinentalsockeln nojalla».

e) Lisätään liitteeseen V «HIILEN TAI MUIDEN KIINTEIDEN POLTTOAINEIDEN ETSINTÄ JA TALTEENOTTO» seuraava:

«ITÄVALTA

Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita Berggesetz 1975:n (BGBl. N° 259/1975) nojalla.

SUOMI

Lain oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78) 1 ja 2 §:n mukaisen yksinoikeuden nojalla toimivat yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita.

NORJA

-

RUOTSI

Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita minerallagenin (1991:45), lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheterin tai lagen (1966:314) om kontinentalsockelnin mukaisen luvan nojalla.»;

f) Lisätään liitteeseen VI «RAUTATIEPALVELUALAN HANKINTAYKSIKÖT» seuraava:

«ITÄVALTA

Eisenbahngesetz 1957:n (BGBl. N° 60/1957) mukaisesti rautatiepalveluja tarjoavat yksiköt.

SUOMI

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

NORJA

Norges Statsbaner (NSB) sekä jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100:n (LOV 1993-06-11 100) nojalla toimivat yksiköt.

RUOTSI

Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningarin ja lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhetin mukaisista rautatiepalveluista vastaavat julkiset yksiköt.

Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafikin nojalla alueelliset ja paikalliset alueellisesta ja paikallisesta rautatieliikenteestä vastaavat julkiset yksiköt.

Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningarin mukaisen luvan nojalla rautatiepalveluja harjoittavat yksityiset yksiköt, kun kyseiset luvat vastaavat direktiivin 2 artiklan 3 kohtaa.»;

g) Lisätään liitteeseen VII «KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI LINJAAUTOPALVELUJEN HANKINTAYKSIKÖT» seuraava:

«ITÄVALTA

Yksiköitä, jotka hoitavat liikennettä Eisenbahngesetz 1957:n (BGBl. N° 60/1957) ja Kraftfahrliniengesetz 1952:n (BGBI. N° 84/1952) nojalla.

SUOMI

Julkiset tai yksityiset yksiköt, jotka hoitavat linjaautoliikennettä lain luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/91) mukaisesti, sekä Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk, joka hoitaa yleistä metro- ja raitiovaunuliikennettä.

NORJA

Norges Statsbaner (NSB) ja jernbaneloven av 11. juni 1993 nr 100:n (LOV 1993-06-11 100) nojalla toimivat yksiköt.

RUOTSI

Yksiköt, jotka hoitavat kaupunkirautatie- tai raitiotiepalveluja lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafikin ja lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhetin mukaisesti. Julkiset tai yksityiset yksiköt, jotka hoitavat johdinauto- tai linja-autopalveluja lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafikin ja lagen (1983:293) om yrkestrafikin mukaisesti.»;

h) Lisätään liitteeseen VIII «LENTOKENTTÄALAN HANKINTAYKSIKÖT» seuraava:

«ITÄVALTA

Austro Control GmbH

Luftfahrtgesetz 1957:n (BGBl N° 253/1957) 60 - 80 artiklassa määritellyt yksiköt.

SUOMI

Ilmailulaitoksen/Luftfartsverket ilmailulain

(595/64) nojalla ylläpitämät lentokentät.

NORJA

Lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfartin nojalla lentokenttätoimintaa harjoittavat yksiköt.

RUOTSI

Julkisyhteisön lagen (1957:297) om luftfartin mukaisesti omistamat ja ylläpitämät lentokentät.

Yksityisten kyseisen lain mukaisen, direktiivin 2 artiklan 3 kohdan vaatimukset täyttävän luvan nojalla omistamat ja ylläpitämät lentokentät.»;

i) Lisätään liitteeseen IX «MERI- TAI SISÄVESISATAMIEN TAI MUIDEN TERMINAALIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT» seuraava:

«ITÄVALTA

Länderien ja/tai Gemeindenien kokonaan tai osittain omistamat sisävesisatamat.

SUOMI

Lain kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76) nojalla toimivat satamat.

Saimaan kanava (Saimaan kanavan hoitokunta).

NORJA

Norges Statsbaner (NSB) (Rautatieterminaalit).

Havneloven av 8. juni 1984 nr. 51:n nojalla toimivat yksiköt.

RUOTSI

Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamnin, förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanalin mukaiset satamat ja terminaalipalvelut.»;

j) Lisätään liitteeseen X «TELEVERKKOJEN YLLÄPITO TAI TELEPALVELUJEN TARJOAMINEN» seuraava:

«ITÄVALTA

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

SUOMI

Yksiköt, jotka toimivat direktiivin 2 artiklan 3 kohdan vaatimuksia vastaavien lupien nojalla (teletoimintalain 183/87, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 676/92, 4 §).

NORJA

Telegrafloven av 29. april 1899:n nojalla toimivat yksiköt.

RUOTSI

Yksiköt, jotka toimivat direktiivin 2 artiklan 3 kohdan vaatimuksia vastaavien lupien nojalla.».

4. 392 L 0013: neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL N° L 76, 23.3.1992, s. 14)

Lisätään direktiivin liitteeseen «Kansalliset viranomaiset, joille osoitetaan 9 artiklassa tarkoitettua sovittelumenettelyä koskevat pyynnöt» seuraava:

«ITÄVALTA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-

heiten

SUOMI

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

NORJA

Naerings- og energidepartementet

RUOTSI

Nämnden för offentlig upphandling».

5. 392 L 0050: Neuvoston direktiivi 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL N° L 209, 24.7.1992, s. 1)

Lisätään 30 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- Itävallassa Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammer;

- Suomessa Kaupparekisteri/Handelsregistret;

- Norjassa Foretaksregisteret;

- Ruotsissa aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.».

F. HENKINEN OMAISUUS JA TUOTEVASTUU

I PATENTIT

392 R 1768: Neuvoston asetus (ETY) N° 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta (EYVL N° L 182, 2.7.1992, s. 1)

a) Lisätään 3 artiklan b alakohtaan seuraava:

«Sovellettaessa 19 artiklan 1 kohdan säännöksiä Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti myönnettyä lupaa saattaa tuote markkinoille pidetään joko direktiivin 65/65/ETY tai direktiivin 81/851/ETY mukaisesti myönnettynä lupana.»;

b) Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

«1. Jokaiselle tuotteelle, jota liittymispäivänä suojaa voimassa oleva patentti ja jolle annettu ensimmäinen lupa saattaa se lääkkeenä markkinoille yhteisössä tai Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Suomen alueella on saatu tammikuun 1 päivän 1985 jälkeen, voidaan antaa todistus.

Norjassa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa annettavissa todistuksissa 1 päivä tammikuuta 1985 korvataan 1 päivällä tammikuuta 1988.

Belgiassa, Italiassa ja Itävallassa annettavissa todistuksissa 1 päivä tammikuuta 1985 korvataan 1 päivällä tammikuuta 1982.»;

c) Lisätään 20 artiklaan seuraava:

«Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta tätä asetusta ei sovelleta todistuksiin, jotka on annettu kyseisten maiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen liittymispäivää.».

II PUOLIJOHDETUOTTEET

390 D 0510: Ensimmäinen neuvoston päätös 90/510/ ETY, tehty 9 päivänä lokakuuta 1990, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan eräistä maista ja eräiltä alueilta olevia henkilöitä (EYVL N° L 285, 17.10.1990, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 D 0017: neuvoston päätös 93/17/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 11, 19.1.1993, s. 22)

Poistetaan liitteestä viittaukset Itävaltaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen.

XII ENERGIA

1. 358 X 1101P0534: Euratomin neuvosto: Euratomin hankintakeskuksen perussääntö (EYVL N° 27, 6.12.1958, s. 534/58), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 373 D 0045: neuvoston päätös 73/45/Euratom, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1973 (EYVL N° L 83, 30.3.1973, s. 20)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan V artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

«1. Hankintakeskuksen pääoma on 4 416 000 Euroopan laskentayksikköä.

2. Pääoma jakaantuu seuraavan asteikon mukaan:

>TAULUKON PAIKKA>

»

b) Korvataan X artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

«1. Muodostetaan hankintakeskuksen neuvoa-antava komitea, jossa on 52 jäsentä.

2. Komitean paikat jakautuvat jäsenvaltioiden kansalaisten kesken seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

».

2. 372 D 0443: Komission päätös 72/443/EHTY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1972, hiilen myynnin yhtenäistämisestä yhteismarkkinoilla (EYVL N° L 297, 30.12.1972, s. 45), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 386 S 2526: komission päätös 2526/86/EHTY, teht y 31 päivänä heinäkuuta 1986 (EYVL N° L 222, 8.8.1986, s. 8)

Lisätään 3 artiklaan k alakohdan jälkeen seuraava:

«l) Itävalta;

m) Suomi;

n) Norja;

o) Ruotsi.».

3. 377 D 0190: Komission päätös 77/190/ETY, tehty 26 päivänä tammikuuta 1977, yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamiseen ja neuvotteluihin sovellettavasta yhteisön menettelystä annetun direktiivin 76/491/ETY täytäntöönpanosta (EYVL N° L 61, 5.3.1977, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 D 0607: komission päätös 79/607/ETY, tehty 30 päivänä toukokuuta 1979 (EYVL N° L 170, 9.7.1979, s. 1)

- 380 D 0983: komission päätös 80/983/ETY, tehty 4 päivänä syyskuuta 1980 (EYVL N° L 281, 25.10.1980, s. 26)

- 381 D 0883: komission päätös 81/883/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1981 (EYVL N° L 324, 12.11.1981, s. 19)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Lisätään lisäyksessä A «ÖLJYTUOTTEIDEN NIMITYKSET» olevaan taulukkoon seuraava:

«

>TAULUKON PAIKKA>

».

b) Lisätään lisäyksessä B «MOOTTORIPOLTTOAINEIDEN ERITTELY» olevaan taulukkoon seuraava:

«

>TAULUKON PAIKKA>

».

c) Lisätään lisäyksessä C «POLTTOAINEIDEN ERITTELY» olevaan taulukkoon seuraava:

«

>TAULUKON PAIKKA>

».

4. 390 L 0377: Neuvoston direktiivi 90/377/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (EYVL N° L 185, 17.7.1990, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0087: komission direktiivi 93/87/ETY, annettu 22 päivänä lokakuuta 1993 (EYVL N° L 277, 10.11.1993, s. 32)

a) Lisätään liitteessä I olevaan 11 kohtaan seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

b) Lisätään liitteessä I olevaan I.2 kohtaan seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

5. 390 L 0547: Neuvoston direktiivi 90/547/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1990, runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sähkönsiirrosta (EYVL N° L 313, 13.11.1990, s. 30)

Lisätään liitteeseen seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

6. 391 L 0296: Neuvoston direktiivi 91/296/ETY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1991, verkkojen kautta tapahtuvasta maakaasun siirrosta (EYVL N° L 147, 12.6.1991, s. 37)

Lisätään liitteeseen seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

7. 392 D 0167: Komission päätös 92/167/ETY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1992, runkoverkkojen välisen sähkönsiirron asiantuntijoiden komitean perustamisesta (EYVL N° L 74, 20.3.1992, s. 43)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

«4 artikla

Kokoonpano

1. Komiteassa on 21 jäsentä:

- kuusitoista yhteisössä toimivien suurjänniteverkkojen edustajaa (yksi edustaja jäsenvaltiota kohti),

- kolme itsenäistä asiantuntijaa, joiden ammatillinen kokemus ja pätevyys yhteisön sähkönsiirrossa on laajalti tunnustettu,

- yksi Eurelectricin edustaja,

- yksi komission edustaja.

2. Komissio nimittää komitean jäsenet. Kuusitoista verkkojen edustajaa ja Eurelectricin edustaja nimitetään asianomaisten piirien kuulemisen jälkeen luettelon perusteella, jossa on vähintään kaksi ehdokasta kutakin paikkaa kohti.»;

XIII TULLIT JA VÄLILLINEN VEROTUS

A. TULLIT

I TULLIKOODEKSIN TEKNISET MUKAUTUKSET JA SEN SOVELTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

a) Tullikoodeksi

392 R 2913: Neuvoston asetus (ETY) N° 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL N° L 302, 19.10.1992, s. 1)

a) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavalla:

«Yhteisön tullialueeseen kuuluu:

- Belgian kuningaskunnan alue,

- Tanskan kuningaskunnan alue, lukuun ottamatta Färsaaria ja Grönlantia,

- Saksan liittotasavallan alue, lukuun ottamatta Helgolandin saarta ja Büsingenin aluetta (23 päivänä marraskuuta 1964 Saksan liittotasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tehty sopimus),

- Espanjan kuningaskunnan alue, lukuun ottamatta Ceutaa ja Melillaa,

- Ranskan tasavallan alue, lukuun ottamatta merentakaisia alueita ja 'collectivités territoriales',

- Helleenien tasavallan alue,

- Irlannin alue,

- Italian tasavallan alue, lukuun ottamatta Livignon ja Campione d'Italian kuntia sekä Luganojärven kansallista vesialuetta, joka sijaitsee Ponte Tresan ja Porto Ceresion välisen alueen rannan ja valtiollisen rajan välillä,

- Luxemburgin suurherttuakunnan alue,

- Alankomaiden kuningaskunnan alue,

- Norjan kuningaskunnan alue, lukuun ottamatta Svalbardia,

- Itävallan tasavallan alue,

- Portugalin tasavallan alue,

- Suomen tasavallan alue, mukaan lukien Ahvenanmaa, jos ilmoitus on tehty EY:n perustamissopimuksen 227 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

- Ruotsin kuningaskunnan alue,

- Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan alue sekä Kanaalisaaret ja Mansaari.»;

b) Kumotaan 3 artiklan 2 kohdan a alakohta.

b) Soveltamista koskevat säännökset

393 R 2454: Komission asetus (ETY) N° 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N° 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL N° L 253, 11.10.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3665: komission asetus (EY) N° 3665/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 335, 31.12.1993, s. 1)

1. Korvataan 26 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

«Aitoustodistus koskee viinirypäleitä, viskiä ja tupakkaa, alkuperänimitystodistus koskee viiniä ja laatutodistus natriumnitraattia.».

2. Asetuksen 26 artiklan alla olevassa taulukossa

a) poistetaan järjestysnumero 2:n alla lueteltujen tavaroiden osalta seuraavat:

«Itävalta» sarakkeessa 5

«Agrarmarkt Austria AMA» sarakkeessa 6

«Wien» sarakkeessa 7

b) poistetaan järjestysnumero 5.

3. Korvataan 27 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

«- edellä 26 artiklassa tarkoitetussa taulukossa järjestysnumeron 4 alla lueteltujen tavaroiden osalta, keltareunainen valkoinen paperi, joka painaa vähintään 40 grammaa neliömetriltä;».

4. Korvataan 29 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

«- kuusi kuukautta taulukossa järjestysnumeron 7 alla lueteltujen tavaroiden osalta,».

5. Lisätään 62 artiklan kolmannessa kohdassa sanojen «emitido a posteriori» jälkeen seuraava:

«- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand

- utstedt i etterhånd

- utfärdat i efterhand».

6. Poistetaan 75 artiklan 1 kohdan c alakohdasta seuraava:

«Itävallan, Suomen, Norjan, Ruotsin tai».

7. Korvataan 80 artikla seuraavasti:

«80 artikla

Tässä jaksossa tarkoitettuja alkuperätuotteita voidaan tuoda yhteisöön 66 artiklassa tarkoitetuin tullietuuksin esittämällä etuuden saavan viejämaan toimivaltaisten viranomaisten antaman alkuperätodistuksen lomakkeen A perusteella Sveitsin tulliviranomaisten antama alkuperätodistus lomake A, jos 75 artiklassa vahvistetut edellytykset on täytetty ja jos Sveitsi avustaa yhteisöä sallimalla sen tulliviranomaisten tarkastaa annettujen todistusten lomakkeiden A aitous ja oikeellisuus. Jäljempänä 95 artiklassa säädettyä tarkastusmenettelyä sovelletaan soveltuvin osin. Mainitun 95 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä määräaikaa pidennetään kahdeksaan kuukauteen.».

8. Korvataan 96 artikla seuraavasti:

«96 artikla

Edellä olevan 75 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 80 artiklan säännöksiä sovelletaan ainoastaan sikäli kuin Sveitsi soveltaa edellä mainittuja vastaavia säännöksiä tietyille kehitysmaiden alkuperätuotteille myöntämiensä tullietuuksien puitteissa.».

9. Lisätään 107 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand

- utstedt i etterhånd

- utfärdat i efterhand».

10. Lisätään 108 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT».

11. Korvataan 163 artiklan 2 kohta seuraavasti:

«Yhteisön tullialueelle tuotujen ja tämän alueen toisessa osassa sijaitsevaan määräpaikkaan Bulgarian tai entisen Jugoslavian alueen kautta, sellaisena kuin Jugoslavian alue oli 1 päivänä tammikuuta 1991, taikka Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Sveitsin, T Osekin, Unkarin, Valko-Venäjän, Venäjän tai Viron alueen kautta kuljetettujen tavaroiden tullausarvo määräytyy ottamalla huomioon paikka, jossa tavara ensimmäisen kerran tuotiin yhteisön tullialueelle, jos tavarat kuljetetaan suoraan tavanomaista reittiä näiden alueiden kautta määräpaikkaan.».

12. Korvataan 163 artiklan 4 kohta seuraavalla:

«Tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös, jos tavarat on purettu, uudelleenlastattu tai väliaikaisesti pysäytetty Bulgarian tai entisen Jugoslavian alueella, sellaisena kuin Jugoslavian alue oli 1 päivänä tammikuuta 1991, taikka Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Sveitsin, T Osekin, Unkarin, Valko-Venäjän, Venäjän tai Viron alueella ainoastaan niiden kuljetukseen liittyvistä syistä.».

13. Lisätään 280 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- Yksinkertaistettu vienti/Förenklad export

- Forenklet utførsel

- Förenklad export».

14. Lisätään 298 artiklan 2 kohdassa olevan luetelmakohdan «104 kohdassa» alle seuraava:

«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93)

- SLUTTBRUK: VARER SOM SKAL STILLES TIL RÅDIGHET FOR DEN DISPOSISJONSBERETTIGEDE (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 298)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93)».

15. Lisätään 299 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMÅL

- SLUTTBRUK

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL».

16. Lisätään 303 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA)

- SLUTTBRUK: VARER BESTEMT FOR UTFØRSEL (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 303 ANVENDELSE AV MONETÆRE UTJEVNINGSBELØP OG TILBAKEBETALINGER I LANDBRUKSSEKTOREN ER UTELUKKET)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA)».

17. Lisätään 318 artiklaan seuraava:

«- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand

- Utstedt i etterhånd

- Utfärdat i efterhand».

18. Lisätään 335 artiklan 2 kohdan kolmanteen alakohtaan seuraava:

«- Ote/utdrag

- Utdrag

- Utdrag».

19. Lisätään 361 artiklan 2 kohdassa sanojen

«- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93, jälkeen seuraava:

- asetuksen (ETY) n:o 2454/93 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93

- anvendelse av Artikkel 361, nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2454/93

- tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93».

20. Lisätään 371 artiklassa sanojen «BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,» jälkeen seuraava:

«- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93

- BEGRENSET GYLDIGHET: ANVENDELSE AV FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 ARTIKKEL 371

- BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93».

21. Lisätään 392 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfa-

rande

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande».

22. Lisätään 393 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från

underskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad från underskrift».

23. Lisätään 402 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfa-

rande

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande».

24. Lisätään 404 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från

underskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad från underskrift».

25. Lisätään 464 artiklassa sanojen «Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,» jälkeen seuraava:

«- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner

- Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner

- Export från Gemenskapen underkastad restriktioner».

26. Lisätään artiklassa 464 olevien sanojen «Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen» jälkeen seuraava:

«- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter

- Utførsel fra Fellesskapet betinget av avgiftsbetaling

- Export från Gemenskapen underkastad avgifter».

27. Lisätään 481 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/varor ej under transitering

- varer ikke underlagt en transitteringsprosedyre

- varor ej under transitering».

28. Lisätään 485 artiklan 4 kohtaan seuraava:

«- Ote valvontakappaleesta: .......... (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa/Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)

- Utdrag av kontrolleksemplar: .......... (nummer, dato, utstedende kontor og land)

- Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)».

29. Lisätään 485 artiklan 5 kohtaan seuraava:

«- annettuja otteita .......... (lukumäärä) - kopiot oheisina/ .......... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas

- .......... (antall) utstedte utdrag, kopier vedlagt

- .......... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas».

30. Lisätään 486 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand

- Utstedt i etterhånd

- Utfärdat i efterhand».

31. Lisätään 492 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande».

32. Lisätään 494 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från

underskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad från underskrift».

33. Lisätään 522 artiklan 4 kohtaan seuraava:

«- TK-tavaroita/VH-varor

- NB-varer

- VH-varor».

34. Lisätään 601 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT».

35. Lisätään 610 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- SJ/S-tavaroita/AF/S-varor

- IB/S-varer

- AF/S-varor».

36. Lisätään 610 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Kauppapolitiikka/Handelspolitik

- Handelspolitikk

- Handelspolitik».

37. Lisätään 644 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor

- IB/R-varer

- AF/R-varor».

38. Lisätään 711 artiklaan seuraava:

«- VM-tavaroita/TI varor

- MI-varer

- TI-varor».

39. Lisätään 778 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT».

40. Lisätään 818 artiklan 4 kohtaan seuraava:

«- TK-tavaroita/VH-varor

- NB-varer

- VH-varor».

41. Lisätään 849 artiklan 2 kohtaan seuraava:

«- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten

- Ingen tilbakebetalinger eller andre beløp gitt ved utførselen

- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten».

42. Lisätään 849 artiklan 3 kohtaan seuraava:

«- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin .......... (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för .......... (kvantitet)

- Tilbakebetalinger og andre beløp gitt ved utførselen er betalt for .......... (mengde)

- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för .......... (kvantitet)».

43. Lisätään 849 artiklan 3 kohtaan sanan «tai» jälkeen seuraavat:

«- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu .......... (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidragen och andra belopp vid exporten har annullerats för .......... (kvantitet)

- Rett til tilbakebetalinger eller utbetaling av refusjoner eller andre beløp ved utførselen er opphevet for .......... (mengde)

- Rätt till utbetalning av bidragen och andra belopp vid exporten har annullerats för .......... (kvantitet)».

44. Lisätään 855 artiklaan seuraava:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT».

45. Lisätään 882 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkod

- Returvarer i henhold til artikkel 185 nr. 2 bokstav b i Fellesskapets tollkodeks

- Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex».

46. Muutetaan liite 1 seuraavasti:

Lisätään sitovan tariffiennakkotietolomakkeen 4 ja 5 kappaleen kohtaan «13 Kieli» seuraava:

«FI», «NO», «SE».

47. Muutetaan liite 6 seuraavasti:

Korvataan lomake «SUOMALAISEN VODKAN AITOUSTODISTUS» seuraavalla:

«Kumottu».

48. Muutetaan liite 6 A seuraavasti:

Korvataan lomake «RUOTSALAISEN VODKAN AITOUSTODISTUS» seuraavalla:

«Kumottu».

49. Muutetaan liite 17 seuraavasti:

a) Korvataan lomakkeen A takana olevien englanninkielisten huomautusten I huomautuksen 1 kohdassa olevat neljä saraketta, jotka alkavat sanalla «Australia*» ja päättyvät sanoihin «United Kingdom» seuraavalla:

«Australia * European Community:

Canada Austria Italy

Japan Belgium Luxembourg

New Zealand Denmark Netherlands

Switzerland Finland Norway

United States

of America

France Portugal

Germany Spain

Greece Sweden

Ireland United

Kingdom.»

b) Korvataan lomakkeen A takana olevien ranskankielisten huomautusten I huomautuksen 1 kohdassa olevat neljä saraketta, jotka alkavat sanalla «Australie*» ja päättyvät sanaan «Royaume-Uni», seuraavalla:

«Australie * Communauté européenne:

Canada Autriche Irlande

États-Unis

Allemagne Italie

d'Amérique

Belgique Luxembourg

Japon Danemark Norvège

Nouvelle-Zélande Espagne Pays-Bas

Suisse Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède.»

c) Korvataan lomakkeen A takana olevien englanninkielisten huomautusten III huomautuksen b kohdan 3 alakohta seuraavalla:

«Japan, Switzerland and the European Community enter the letter »W« in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: »W«96.18)»;

d) Korvataan lomakkeen A takana olevien ranskankielisten huomautusten III huomautuksen b kohdan 3 alakohta seuraavalla:

«Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre »W« suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: »W«96.18)».

50. Muutetaan liite 18 seuraavasti:

a) Korvataan lomakkeessa APR olevan 2 osan englanninkielisten huomautusten 1 huomautuksen ensimmäinen kohta seuraavalla:

«Switzerland European Community:

Austria Italy

Belgium Luxembourg

Denmark Netherlands

Finland Norway

France Portugal

Germany Spain

Greece Sweden

Ireland United

Kingdom.»

b) Korvataan lomakkeessa APR olevan 2 osan ranskankielisten huomautusten 1 huomautuksen ensimmäinen kohta seuraavalla:

«Suisse Communauté européenne:

Autriche Irlande

Allemagne Italie

Belgique Luxembourg

Danemark Norvège

Espagne Pays-Bas

Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède.»

51. Muutetaan liite 25 lisäämällä seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

».

52. Muutetaan liite 27 lisäämällä seuraava:

«KAUPAN PITÄMISEN KESKUKSET YKSIKKÖHINTOJEN LASKEMISEKSI LUOKITTELUNIMIKKEITTÄIN

>TAULUKON PAIKKA>

».

53. Muutetaan liite 31 (SAD - Yhtenäinen hallinnollinen asiakirja) seuraavasti:

Lisätään lomakkeeseen 5 seuraava: «Palautetaan», «Tilbakesendes til» , «Åter till».

54. Muutetaan liite 32 (SAD - Tietokonepohjainen ilmoitusten käsittelyjärjestelmä) seuraavasti:

Lisätään lomakkeisiin 4 ja 5 seuraava: «Palautetaan», «Tilbakesendes til», «Åter till».

55. Muutetaan liite 48 seuraavasti:

Korvataan I kohdan 1 alakohdassa kohta, joka alkaa «Alankomaiden kuningaskunnan» ja joka päättyy sanoihin «hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi» seuraavalla:

«.......... Alankomaiden kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Helleenien tasavallan, Irlannin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Italian tasavallan, Itävallan liittotasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Norjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskunnan hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi .................... (3)»

56. Muutetaan liite 49 seuraavasti:

Korvataan I kohdan 1 alakohdassa kohta, joka alkaa «Alankomaiden kuningaskunnan» ja joka päättyy sanoihin «hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi» seuraavalla:

«.......... Alankomaiden kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Helleenien tasavallan, Irlannin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Italian tasavallan, Itävallan liittotasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Norjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskunnan hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi .................... (3)»

57. Muutetaan liite 50 seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan 1 alakohdassa kohta, joka alkaa «Alankomaiden kuningaskunnan» ja joka päättyy sanoihin «hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi» seuraavalla:

«.......... Alankomaiden kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Helleenien tasavallan, Irlannin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Italian tasavallan, Itävallan liittotasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Norjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskunnan hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava voi olla velvollinen tai tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille valtioille sellaisten rikkomusten tai virheellisyyksien johdosta, joita on esiintynyt mainitun henkilön yhteisön passitusmenettelyn mukaisesti suorittamassa passituksessa, mukaan lukien tullit, verot, maataloustuotteiden tuontimaksut ja muut maksut - rahassa määrättyjä rangaistuksia lukuun ottamatta - koskien pää- ja sivuvelvoitteita, kustannuksia ja lisäkuluja, joista allekirjoittanut on sitoutunut vastaamaan antamalla vakuustositteita enintään 7 000 ecun määrään saakka vakuustositetta kohden.»

58. Muutetaan liite 51 seuraavasti:

Poistetaan 7 kohdasta seuraava:

«TALOUS», «ITÄVALTA, SUOMI», «NORJA, RUOTSI».

59. Muutetaan liite 60 seuraavasti:

Lisätään otsikon «VEROTUSLOMAKKEESEEN MERKITTÄVIÄ TIETOJA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ» alla olevaan alaotsikkoon «I Yleistä» seuraava:

a) sarakkeeseen, joka seuraa lausetta, joka alkaa «Verotuslomakkeessa on oltava»:

«AT = Itävalta»

«FI = Suomi»

«NO = Norja»

«SE = Ruotsi»

b) sarakkeeseen, joka seuraa kohtaa, joka alkaa «otsikko 16:»

«ATS = Itävallan Osillinkiä»

«FIM = Suomen markkaa»

«NOK = Norjan kruunua»

«SEK = Ruotsin kruunua».

60. Muutetaan liite 63 (T5-valvontalomakkeen malli) seuraavasti:

Lisätään lomakkeisiin 4 ja 5 seuraava:

«Palautetaan», «Tilbakesendes til», «Åter till».

61. Muutetaan liite 68/A seuraavasti:

Lisätään otsikon «TULLIVARASTON PITOON TAI TAVARAN ASETTAMISEEN TULLIVARASTOMENETTELYYN TARVITTAVIA LUPIA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ» alla olevassa 3 kohdassa olevaan sarakkeeseen seuraava:

«- AT Itävalta»

«- FI Suomi»

«- NO Norja»

«- SE Ruotsi».

62. Muutetaan liite 81 seuraavasti:

Lisätään INF 5 tiedotuslomakkeen takana olevien huomautusten B 14 kohtaan seuraava:

«- ATS Itävallan Osillinkiä»

«- FIM Suomen markkaa»

«- NOK Norjan kruunua»

«- SEK Ruotsin kruunua».

63. Muutetaan liite 82 seuraavasti:

Lisätään INF 1 tiedotuslomakkeen takana olevien huomautusten B 9 kohtaan seuraava:

«- ATS Itävallan Osillinkiä»

«- FIM Suomen markkaa»

«- NOK Norjan kruunua»

«- SEK Ruotsin kruunua».

64. Muutetaan liite 98 seuraavasti:

Lisätään INF 6 tiedotuslomakkeen takana olevien huomautusten B 13 huomautukseen seuraava:

«- ATS Itävallan Osillinkiä»

«- FIM Suomen markkaa»

«- NOK Norjan kruunua»

«- SEK Ruotsin kruunua».

65. Muutetaan liite 99 seuraavasti:

Poistetaan seuraava:

«Itävalta»

«Suomi»

«Norja»

«Ruotsi».

66. Muutetaan liite 106 seuraavasti:

a) Lisätään INF 2 tiedotuslomakkeen takana olevien huomautusten B 15 kohtaan seuraava:

«- ATS Itävallan Osillinkiä»

«- FIM Suomen markkaa»

«- NOK Norjan kruunua»

«- SEK Ruotsin kruunua».

b) Lisätään INF 2 tiedotuslomaketta koskeviin määräyksiin seuraava:

«AT - Itävalta»

«FI - Suomi»

«NO - Norja»

«SE - Ruotsi».

67. Muutetaan liite 108 lisäämällä seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

».

68. Muutetaan liite 111 seuraavasti:

Lisätään lomakkeen «Palautusta/vapautusta koskeva hakemus» takana olevien huomautusten B 12 kohtaan seuraava:

«- ATS: Itävallan Osillinkiä»

«- FIM: Suomen markkaa»

«- NOK: Norjan kruunua»

«- SEK: Ruotsin kruunua».

II TULLIKOODEKSIIN KUULUMATTOMIEN SÄÄDÖSTEN TEKNISET MUKAUTUKSET

1. 376 L 0308: Neuvoston direktiivi 76/308/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1976, keskinäisestä avun antamisesta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvasta toiminnasta sekä maatalousmaksuista ja tulleista aiheutuvien saatavien perinnässä (EYVL N° L 73, 19.3.1976, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyinen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 379 L 1071: neuvoston direktiivi 79/1071/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979 (EYVL N° L 331, 27.12.1979, s. 10)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavalla:

«Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja asettaa asian kiirellisyyden mukaan. Lausunnot hyväksytään 64 äänen enemmistöllä ja jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.»

2. 382 R 0636: Neuvoston asetus (ETY) N° 636/82, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1992, taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen jalostusmenettelyn soveltamisesta tiettyihin yhteisöön jälleentuotuihin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin tietyissä kolmansissa maissa suoritetun valmistuksen tai käsittelyn jälkeen (EYVL N° L 76, 20.3.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan 12 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavalla:

«Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja asettaa asian kiirellisyyden mukaan. Lausunnot hyväksytään 64 äänen enemmistöllä ja jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.»

3. 383 R 0918: Neuvoston asetus (ETY) N° 918/83, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EYVL N° L 105, 23.4.1983, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 385 R 3822: neuvoston asetus (ETY) N° 3822/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 370, 31.12.1985, s. 22)

- 387 R 3691: neuvoston asetus (ETY) N° 3691/87, annettu 9 päivänä joulukuuta 1987 (EYVL N° L 347, 11.12.1987, s. 8)

- 388 R 1315: neuvoston asetus (ETY) N° 1315/88, annettu 3 päivänä toukokuuta 1988 (EYVL N° L 123, 17.5.1988, s. 2)

- 388 R 4235: neuvoston asetus (ETY) N° 4235/88, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 373, 31.12.1988, s. 1)

- 391 R 3357: neuvoston asetus (ETY) N° 3357/91, annettu 7 päivänä marraskuuta 1991 (EYVL N° L 318, 20.11.1991, s. 3)

- 392 R 2913: neuvoston asetus (ETY) N° 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992 (EYVL N° L 302, 19.10. 1992, s. 1)

- 394 R 0355: neuvoston asetus (ETY) N° 355/94, annettu 14 päivänä helmikuuta 1994 (EYVL N° L 46, 18.2.1994, s. 5)

a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:

«10 a artikla

Poiketen siitä, mitä 3, 4 ja 7 artiklassa säädetään, Norja saa soveltaa ennen liittymistä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöään, joka koskee tavaroiden siirtämistä Svalbardista Manner-Norjaan, jos kohtelu Norjassa ennen liittymistä oli edullisempaa kuin kyseisten Svalbardista tuotujen tavaroiden kohtelu yhteisössä niiden tullessa tullialueelle, sellaisena kuin se on määritelty Norjan osalta 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N° 2913/92, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Norjan liittymisasiakirjalla.»;

b) Lisätään uusi artikla seuraavasti:

«30 a artikla

Poiketen siitä, mitä 30 artiklassa säädetään, Norjan sallitaan soveltaa ennen liittymistä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöään, joka koskee pieniä tavaralähetyksiä Svalbardista Manner-Norjaan, jos kohtelu Norjassa ennen liittymistä oli edullisempaa kuin kyseisten Svalbardista tuotujen tavaroiden kohtelu yhteisössä niiden tullessa tullialueelle, sellaisena kuin se on määritelty Norjan osalta 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N° 2913/93, sellaisena kuin se on muutettuna Norjan liittymisasiakirjalla.».

4. 383 R 2289: Komission asetus (ETY) N° 2289/83, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1983, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N° 918/83 70 - 78 artiklan soveltamisesta (EYVL N° L 220, 11.8.1983, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 385 R 1745: komission asetus (ETY) N° 1745/85, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL N° L 167, 27.6.1985, s. 23)

- 385 R 3399: komission asetus (ETY) N° 3399/85, annettu 28 päivänä marraskuuta 1985 (EYVL N° L 322, 3.12.1985, s. 10)

- 392 R 0735: komission asetus (ETY) N° 735/92, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1992 (EYVL N° L 81, 26.3.1992, s. 18)

Lisätään 3 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan seuraava:

«- «Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen, että asetuksen (ETY) n:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning EEG nr. 918/33 uppfylls,»,

- «Artikler beregnet på funksjonshemmede: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 77 nr. 2 annet ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,»,

- «Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.» ».

5. 383 R 2290: Komission asetus (ETY) N° 2290/83, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1983, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N° 918/83 50 - 59 b, 63 a ja 63 b artiklan soveltamisesta (EYVL N° L 220, 11.8.1983, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 385 R 1745: komission asetus (ETY) N° 1745/85, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1984 (EYVL N° L 167, 27.6.1985, s. 23)

- 385 R 3399: komission asetus (ETY) N° 3399/85, annettu 28 päivänä marraskuuta 1985 (EYVL N° L 322, 3.12.1985, s. 10)

- 388 R 3893: komission asetus (ETY) N° 3893/88, annettu 14 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 346, 15.12.1988, s. 32)

- 389 R 1843: komission asetus (ETY) N° 1843/89, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1989 (EYVL N° L 180, 27.6.1989, s. 22)

- 392 R 0735: komission asetus (ETY) N° 735/92, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1992 (EYVL N° L 81, 26.3.1992, s. 18)

Lisätään 3 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan seuraava:

«- «UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan»/«UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls,»,

- «UNESCO-varer: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 57 nr. 2 første ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,»,

- «UNESCO-varor: Forsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.» ».

B. VEROTUS

1. 377 L 0799: Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla (EYVL N° L 336, 27.12.1977, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 379 L 1070: neuvoston direktiivi 79/1070/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979 (EYVL N° L 331, 27.12.1979, s. 8),

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 392 L 0012: neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992 (EYVL N° L 76, 23.3.1992, s. 1)

a) Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

«3. Nykyisiä 2 kohdassa tarkoitettuja veroja ovat erityisesti:

Belgiassa:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

Tanskassa:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

Saksassa:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

Kreikassa:

Öüñïò åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò

Espanjassa:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

Ranskassa:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Irlannissa:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

Italiassa:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

Luxemburgissa:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

Alankomaissa:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

Norjassa:

Skatt av alminnelig inntekt

Skatt av personinntekt

Særskatt på inntekt av petroleumsutvinning og

rørledningstransport

Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere

Trygdeavgift

Formuesskatt

Itävallassa:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen

Betrieben

Portugalissa:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos

precedentes

Suomessa:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

Ruotsissa:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands

bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands

bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax».

b) Korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:

«5. «Toimivaltaisella viranomaisella» tarkoitetaan seuraavaa:

Belgiassa:

De Minister van financiën tai valtuutettu edustaja

Le Ministre des finances tai valtuutettu edustaja

Tanskassa:

Skatteministeren tai valtuutettu edustaja

Saksassa:

Der Bundesminister der Finanzen tai valtuutettu edustaja

Kreikassa:

Ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí tai valtuutettu edustaja

Espanjassa:

El Ministro de Economía y Hacienda tai valtuutettu edustaja

Ranskassa:

Le ministre de l'économie tai valtuutettu edustaja

Irlannissa:

The Revenue Commissioners tai niiden valtuutettu edustaja

Italiassa:

Il Ministro per le finanze tai valtuutettu edustaja

Luxemburgissa:

Le ministre de finance tai valtuutettu edustaja

Alankomaissa:

De minister van financiën tai valtuutettu edustaja

Norjassa:

Finans- og tollministeren tai valtuutettu edustaja

Itävallassa:

Der Bundesminister für Finanzen tai valtuutettu edustaja

Portugalissa:

O Ministro das Finanças tai valtuutettu edustaja

Suomessa:

Valtionvarainministeriö tai valtuutettu edustaja

Finansministeriet tai valtuutettu edustaja

Ruotsissa:

Ministern med ansvar för skattefrågor tai valtuutettu edustaja

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

The Commissioners of Customs and Excise tai valtuutettu viranomainen arvonlisäveroa ja valmisteveroa koskevien tarvittavien tietojen osalta,

The Commissioners of Inland Revenue tai valtuutettu viranomainen muiden tietojen osalta».

2. 378 L 1035: Neuvoston direktiivi 78/1035/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapauksista (EYVL N° L 366, 28.12.1978, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0576: neuvoston direktiivi 85/576/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (EYVL N° L 372, 31.12.1985, s. 30)

Lisätään uusi artikla seuraavasti:

«1 a artikla

Poiketen siitä, mitä 1 artiklan toisen kohdan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetään, Norja saa soveltaa ennen liittymistä voimassa ollutta kansallista lainsäädäntöään, joka koskee pieniä tavaralähetyksiä Svalbardista Manner-Norjaan, jos kohtelu Norjassa ennen liittymistä oli edullisempaa kuin kohtelu yhteisössä tuotaessa kyseisiä tavaroita Svalbardista veroalueelle, sellaisena kuin se on määritelty Norjan osalta neuvoston direktiivin 77/388/ETY 3 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna Norjan liittymisasiakirjalla.».

3. 379 L 1072: Kahdeksas neuvoston direktiivi 79/1072/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (EYVL N° L 331, 27.12.1979, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan liitteessä C oleva D kohta seuraavasti:

«D. Hakemus on jätettävä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on:

- Belgiassa: ..........

- Tanskassa: ..........

- Saksassa: ..........

- Kreikassa: ..........

- Espanjassa: ..........

- Ranskassa: ..........

- Irlannissa: ..........

- Italiassa: ..........

- Luxemburgissa: ..........

- Alankomaissa: ..........

- Norjassa: ..........

- Itävallassa: ..........

- Portugalissa: ..........

- Suomessa: ..........

- Ruotsissa: ..........

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa: ..........»

b) Korvataan liitteessä C oleva I kohta seuraavasti:

«I. Hakemus voi koskea useita kauppalaskuja tai tuontiasiakirjoja, jolloin arvonlisäveron yhteismäärän vuoden 19.. osalta on kuitenkin oltava vähintään: ..........

. . . BEF/LUF

. . . DKK

. . . DEM

. . . GRD

. . . PTE

. . . FRF

. . . IEP

. . . ITL

. . . NLG

. . . NOK

. . . ATS

. . . ESP

. . . FIM

. . . SEK

. . . GBP

jos aika, jolta palautusta haetaan, on lyhyempi kuin kalenterivuosi, mutta vähintään kolme kuukautta,

tai:

. . . BEF/LUF

. . . DKK

. . . DEM

. . . GRD

. . . PTE

. . . FRF

. . . IEP

. . . ITL

. . . NLG

. . . NOK

. . . ATS

. . . ESP

. . . FIM

. . . SEK

. . . GBP

jos aika, jolta palautusta haetaan, on yksi kalenterivuosi tai vähemmän kuin kolme kuukautta».

4. 383 L 0181: Neuvoston direktiivi 83/181/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta (EYVL N° L 105, 23.4.1983, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0219: neuvoston direktiivi 89/219/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1989 (EYVL N° L 92, 5.4.1989, s. 13)

Lisätään uusi artikla seuraavasti:

«9 a artikla

Poiketen siitä, mitä 3 ja 7 artiklassa säädetään, Norja saa soveltaa ennen liittymistä voimassa ollutta lainsäädäntöään henkilökohtaisen omaisuuden suhteen siirrettäessä varsinainen asuinpaikka Svalbardista Manner-Norjaan, jos kohtelu Norjassa ennen liittymistä oli edullisempaa kuin kyseisten Svalbardista tuotujen tavaroiden kohtelu yhteisössä niiden tullessa veroalueelle, sellaisena kuin se on määritelty Norjan osalta neuvoston direktiivin 77/388/ETY 3 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna Norjan liittymisasiakirjalla.».

5. 383 L 0182: Neuvoston direktiivi 83/182/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista (EYVL N° L 105, 23.4.1983, s. 59), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan liite seuraavasti:

«LIITE

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista veroista

BELGIA

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)

- Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

TANSKA

- Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993)

SAKSA

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)

- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

KREIKKA

- ÔÝëç êõêëïöïñßáò (N. 2367/53 üðùò éó÷ýåé óÞìåñá)

ESPANJA

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre)

RANSKA

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977)

- Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code général des impôts)

IRLANTI

- Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)

ITALIA

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)

LUXEMBURG

- Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)

ALANKOMAAT

- Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)

NORJA

- Avgift på motorvogner (Lov av 19. juni 1959 nr. 2)

ITÄVALTA

- Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992)

PORTUGALI

- Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78, de 12 de Junho)

- Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/ 82, de 9 de Setembro)

SUOMI

- Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)

RUOTSI

- Fordonsskatt (Fordonsskattelagen 1988:327)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

- Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)».

XIV KOULUTUS

363 D 0266: Neuvoston päätös 63/266/ETY, tehty 2 päivänä huhtikuuta 1963, yhteisen ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamisen yleisperiaatteista (EYVL N° 63, 20.4.1963, s. 1338/63) ja 363 X 0688: Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavan komitean säännöt 63/688/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1963 (EYVL N° 190, 30.12.1963, s. 3090/63), sellaisena kuin ne ovat muutettuna seuraavilla:

- 368 D 0189: neuvoston päätös 68/189/ETY, tehty 9 päivänä huhtikuuta 1968 (EYVL N° L 91, 12.4.1968, s. 26)

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 373 D 0101(01): neuvoston päätös 73/101/ETY, tehty 1 päivänä tammikuuta 1973 (EYVL N° L 2, 1.1.1973, s. 1)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Korvataan säädöksen 63/688/ETY 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

«1. Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavaan komiteaan, joka on perustettu yhteisen ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamisen yleisperiaatteista 2 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn neuvoston päätöksen neljännen periaatteen mukaisesti, kuuluu 96 jäsentä siten, että kustakin jäsenvaltiosta on kaksi hallituksen, kaksi työntekijäjärjestöjen ja kaksi työnantajajärjestöjen edustajaa.»

XV TILASTOT

1. 393 R 0696: Neuvoston asetus (ETY) N° 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten (EYVL N° L 76, 30.3.1993, s. 1)

Korvataan liitteessä olevan II jakson B osan Maantieteellinen kriteeri 2 kohdassa sanan «Alankomaissa» jälkeen olevat sanat seuraavasti:

«Norjassa «kommune»; Itävallassa «Gemeinde»; Portugalissa «concelho»; Suomessa «kunta/kommun»; Ruotsissa «primärkommun» ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa «ward».»

2. 391 S 0612: Komission päätös 91/612/EHTY, tehty 31 päivänä tammikuuta 1991, hiilitilastoista (EYVL N° L 74, 20.3.1991, s. 1)

Lisätään kyselylomakkeeseen Q60.A60:

1.1 jakso:

sanan «Alankomaat» jälkeen seuraava:

«Norja», «Itävalta».

sanan «Portugali» jälkeen seuraava:

«Suomi», «Ruotsi».

3. 391 X 0141: Komission suositus 91/141/EHTY, annettu 31 päivänä tammikuuta 1991, hiilitilastoista (EYVL N° L 74, 20.3.1991, s. 35)

a) Lisätään kyselylomakkeisiin M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61:

1.1 jakso:

sanan «Alankomaat» jälkeen seuraava:

«Norja», «Itävalta».

sanan «Portugali» jälkeen seuraava:

«Suomi», «Ruotsi».

b) Poistetaan kyselylomakkeista M40, A40, A40a,

1.2 jakso:

sanat «Itävalta», «Norja», «Ruotsi».

c) Korvataan kyselylomakkeiden M50, A50, A50a ja kyselylomakkeiden M50/A50 selitysten 2 ja 3 kohdassa:

ilmaisu «EUR 12» ilmaisulla «EUR 16».

4. 378 L 0546: Neuvoston direktiivi 78/546/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1978, alueellisten tilastojen osana olevista maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (EYVL N° L 168, 26.6.1978, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0462: neuvoston direktiivi 89/462/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL N° L 226, 3.8.1989, s. 8)

a) Lisätään liitteeseen II Alankomaita koskevien kohtien jälkeen seuraava:

«Norja:

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)

Itävalta:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

ja Portugalia koskevien kohtien jälkeen:

«Suomi:

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)

Ruotsi

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)»

b) Liitteessä III:

Lisätään sanan «Alankomaat» jälkeen seuraava:

«Norja», «Itävalta».

Lisätään sanan «Portugali» jälkeen seuraava:

«Suomi», «Ruotsi».

Poistetaan kolmansien maiden luettelosta «Itävalta», «Norja», «Ruotsi» ja «Suomi».

5. 380 L 1119: Neuvoston direktiivi 80/1119/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1980, sisävesiväylien tavarakuljetusten tilastotiedoista (EYVL N° L 339, 15.12.1980, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Lisätään liitteeseen II Alankomaita koskevien kohtien jälkeen seuraava:

«Itävalta:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

ja Portugalia koskevien kohtien jälkeen:

«Suomi:

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)

Ruotsi:

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)»

b) Muutetaan liitteessä III oleva luettelo maista seuraavasti:

i) Korvataan ensimmäinen osa seuraavasti:

«I Euroopan yhteisön maat:

01. Belgia

02. Tanska

03. Saksa

04. Kreikka

05. Espanja

06. Ranska

07. Irlanti

08. Italia

09. Luxemburg

10. Alankomaat

11. Norja

12. Itävalta

13. Portugali

14. Suomi

15. Ruotsi

16. Yhdistynyt kuningaskunta».

ii) Poistetaan III osasta «Itävalta», jolloin 13 - 25 kohdasta tulee 17 - 28 kohta.

c) Korvataan liitteessä IV olevissa taulukoissa 7(A), 8(A) ja 8(B) otsikko «EUR 12» otsikolla «EUR 16» ja «A»-sarake siirretään otsikkokohtaan «EUR 16» «L»-sarakkeen jälkeen.

d) Korvataan liitteessä IV olevissa taulukoissa 10(A) ja 10(B) vasemmassa sarakkeessa otsikko «EUR 12» otsikolla «EUR 16».

Lisätään sanan «Alankomaat» jälkeen seuraava:

«Norja», «Itävalta».

Lisätään sanan «Portugali» jälkeen seuraava:

«Suomi», «Ruotsi».

Poistetaan muut viittaukset Itävaltaan.

6. 380 L 1177: Neuvoston direktiivi 80/1177/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1980, alueellisten tilastojen osana olevista rautateiden tavarakuljetusten tilastoista (EYVL N° L 350, 23.12.1980, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaan seuraava:

«>TAULUKON PAIKKA>

»

b) Lisätään liitteeseen II Alankomaita koskevien kohtien jälkeen seuraava:

«Norja:

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)

Itävalta:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

ja Portugalia koskevien kohtien jälkeen seuraava:

«Suomi:

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)

Ruotsi:

kunnes NUTS-alueluokitusta koskeva päätös tehdään (käytetään NUTS 2:a)»

c) Muutetaan liitteessä III oleva luettelo maista seuraavasti:

Korvataan ensimmäinen osa seuraavasti:

«I Euroopan yhteisöt

01. Belgia

02. Tanska

03. Saksa

04. Kreikka

05. Espanja

06. Ranska

07. Irlanti

08. Italia

09. Luxemburg

10. Alankomaat

11. Norja

12. Itävalta

13. Portugali

14. Suomi

15. Ruotsi

16. Yhdistynyt kuningaskunta»

Poistetaan toisessa osassa viittaukset Itävaltaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen, ja 13 - 28 kohdasta tulee 17 - 28 kohta.

XVI KULUTTAJANSUOJA

392 X 0579: Komission suositus 92/579/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, jäsenvaltioiden kehottamisesta toteuttamaan tarvittavat infrastruktuurit vaarallisten tuotteiden tunnistamiseksi ulkorajoilla (EYVL N° L 374, 22.12.1992, s. 66)

Lisätään V kohdan 4 alakohtaan seuraava:

«- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY

- Farligt produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Rekommandasjon 92/579/EØF

- Farligt produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG».

XVII ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKKA

388 R 2052: Neuvoston asetus (ETY) N° 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL N° L 185, 15.7.1988, s. 9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2081: Neuvoston asetus (ETY) N° 2081/93, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 193, 31.7.1993, s. 5)

1. Lisätään 12 artiklan 1 kohtaan seuraava:

«Liitteen III mukaisesti neljän uuden jäsenvaltion saatavilla oleva tavoitteen 1 - 5b mukainen vuosien 1995 - 1999 lisärahoitus on 4 775 miljoonaa ecua vuoden 1995 hintatason mukaan.

Näiden varojen vuosittainen jakauma jäsenvaltioittain esitetään liitteessä III.»

2. Lisätään liitteeseen I seuraava:

«ITÄVALTA: Burgenland».

3. Lisätään liitteeseen III seuraava:

«LIITE III

Uusien jäsenvaltioiden määrärahoja koskeva ohjeellinen sitoumus

>TAULUKON PAIKKA>

1. Kyseiset luvut ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Tosiasialliset tavoitekohtaiset jakaumat määritellään sovellettaessa rakennerahastoja koskevaa asetusta, siten kuin nykyisten jäsenvaltioiden osalta.

2. Kyseiset luvut sisältävät pilottihankkeille, uutta luovalle toiminnalle, tutkimuksille ja yhteisön aloitteille 3 artiklan ja 12 artiklan 5 kohdan mukaan myönnettävät määrärahat.»

XVIII SEKALAISTA

ETY-säädökset

358 R 0001: Asetus N° 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevien järjestelyjen vahvistamisesta (EYVL N° 17, 6.10.1958, s. 385/58), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

«1 artikla

Unionin toimielinten viralliset ja työkielet ovat englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kieli».

b) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

«4 artikla

Asetukset ja muut yleisesti sovellettavat säädökset laaditaan kahdellatoista virallisella kielellä.»

c) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

«5 artikla

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti julkaistaan kahdellatoista virallisella kielellä.»

EURATOM-säädökset

358 R 5001(01): Asetus N° 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevien järjestelyjen vahvistamisesta (EYVL N° 17, 6.10.1958, s. 401/58), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

«1 artikla

Unionin toimielinten viralliset ja työkielet ovat englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kieli».

b) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

«4 artikla

Asetukset ja muut yleisesti sovellettavat säädökset laaditaan kahdellatoista virallisella kielellä.»

c) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

«5 artikla

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti julkaistaan kahdellatoista virallisella kielellä.»

(1) Jos mainituissa direktiiveissä viitataan ainoastaan tai ensisijaisesti yhteen tiettyyn yhtiömuotoon, voidaan tätä viittausta muuttaa otettaessa käyttöön erityinen yksityisiä osakeyhtiöitä (rajavastuuyhtiöitä) koskeva lainsäädäntö. Tällaisen lainsäädännön käyttöönotosta ja siinä tarkoitettujen yhtiöiden nimityksestä ilmoitetaan Euroopan yhteisöjen komissiolle viimeistään ajankohtana, jona kyseiset direktiivit pannaan täytäntöön.

LIITE II

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 30 artiklassa

I KAUPPAPOLITIIKKA

1. 394 R 0517: Neuvoston asetus (EY) N° 517/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontisääntöjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL N° L 67, 10.3.1994, s. 1).

Liitettä III A on tarpeen täydentää maininnalla, joka koskee muista kuin liitteessä II tarkoitetuista maista peräisin olevia tuotteita, joiden laskeminen vapaaseen liikkeeseen oli määrällisten rajoitusten alaista uusissa jäsenvaltioissa 31 päivänä joulukuuta 1993. Tämän vuoksi on poistettava 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa esiintyvä ilmaisu «asetuksen (ETY) N° 288/82 perusteella».

Ruotsi:

Liitteessä III B, IV ja VI olevia määrätaulukoita on tarvittaessa tarkistettava niin, että niissä esitetään uudet määrälliset rajoitukset, joissa on otettu huomioon Ruotsin olemassa olevat kauppavirrat.

Itävalta, Norja ja Suomi:

Liitteessä III B, IV ja VI olevia määrätaulukoita on tarvittaessa tarkistettava niin, että niissä esitetään uudet määrälliset rajoitukset, joissa on otettu huomioon Itävallan, Norjan ja Suomen liittyminen.

2. 392 R 3951: Neuvoston asetus (ETY) N° 3951/92, annettu 29 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä taiwanilaista alkuperää olevia tekstiilituotteita koskevista tuontijärjestelyistä (EYVL N° L 405, 31.12.1992, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0217: neuvoston asetus (EY) N° 217/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 28, 2.2.1994, s. 1)

Ruotsi:

Liitteessä II olevia määrätaulukoita on tarvittaessa tarkistettava niin, että niissä esitetään uudet määrälliset rajoitukset, joissa on otettu huomioon Ruotsin olemassa olevat kauppavirrat.

Itävalta, Norja ja Suomi:

Liitteessä II olevia määrätaulukoita on tarvittaessa tarkistettava niin, että niissä esitetään uudet määrälliset rajoitukset, joissa on otettu huomioon Itävallan, Norjan ja Suomen liittyminen.

II KALASTUS

1. 392 R 3759: Neuvoston asetus (ETY) N° 3759/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 388, 31.12.1992, s. 1)

Tämän asetuksen liitteeseen I ja VI tehtävät uusien lajien lisäämistä koskevat muutokset tehdään väliaikana komission ehdotuksesta unionin jäsenvaltioiden sekä jäsenyyttä hakeneiden valtioiden toimittamien tietojen perusteella.

Asetuksen 5 artiklaan tehtävä muutos sen sallimiseksi, että jäsenvaltiot tunnustavat yksinoikeudella tuottajajärjestöt, tehdään väliaikana komission ehdotuksesta.

2. 393 R 2210: Komission asetus (ETY) N° 2210/93, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1993, yhteiseen kalastus- ja vesiviljelytuotealaan liittyvien tietojen antamisesta (EYVL N° L 197, 6.8.1993, s. 8)

Luettelo edustavista markkinoista ja satamista vahvistetaan ennen liittymistä asianmukaista menettelyä noudattaen.

LIITE III

Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 32 artiklassa

1. 376 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 24, 30.1.1976, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/69/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 185, 28.7.1993, s. 30)

Direktiivin 7 artikla, sikäli kuin se koskee lannoitteiden kadmiumpitoisuutta ja pitoisuuden merkintää.

2. 391 L 0157: Neuvoston direktiivi 91/157/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1991, vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista (EYVL N° L 78, 26.3.1991, s. 38), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/86/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993 (EYVL N° L 264, 23.10.1993, s. 51)

Direktiivin 9 artikla 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alkaalimangaaniparistojen, mukaan lukien nappikennoparistot, elohopeapitoisuuden osalta.

3. 367 L 0548: Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° L 196, 16.8.1967, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/101/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 13, 15.1.1994, s. 1)

a) 30 artikla yhdessä direktiivin 4 ja 5 artiklan kanssa seuraavien osalta:

i) direktiivin liitteessä I lueteltujen ja oheisessa lisäyksessä A esitettyjen aineiden tai aineryhmien luokitusta, merkintöjä ja/tai erityisiä pitoisuusrajoja koskevat vaatimukset siten, että Norja voi edellyttää käytettäväksi näiden aineiden erilaista luokitusta, erilaisia merkintöjä ja/tai erilaisia erityisiä pitoisuusrajoja;

ii) direktiivin liitteessä VI olevassa 4.2.1 osassa tarkoitetut karsinogeenisten aineiden luokituksen ja merkintöjen perusteet siten, että Norja voi edellyttää erilaisten luokitteluperusteiden ja vaatimusten soveltamista tiettyjen R-lausekkeiden soveltamiseksi;

b) Direktiivin 30 artikla yhdessä 4 ja 6 artiklan kanssa sellaisten aineiden tai aineryhmien luokitusta, merkintöjä ja/tai erityisiä pitoisuusrajoja koskevien vaatimusten osalta, joita ei luetella direktiivin liitteessä I, mutta jotka on esitetty oheisessa lisäyksessä B, siten, että Norja voi edellyttää käytettäväksi näiden aineiden luokitusta, merkintöjä ja/tai erityisiä pitoisuusrajoja;

c) Direktiivin 30 artikla yhdessä 23 artiklan 2 kohdan d alakohdan kanssa siten, että Norja voi edellyttää sellaisen ylimääräisen R-lausekkeen («R-215») käyttöä, jota ei ole lueteltu direktiivin liitteessä III;

d) Direktiivin 23 artiklan 2 kohdan säännökset sellaisten a ja c kohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, jotka edellyttävät ilmaisun «ETY-merkintä» käyttöä.

4. 388 L 0379: Neuvoston direktiivi 88/379/ETY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1988, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° L 187, 16.7.1988, s. 14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/18/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993 (EYVL N° L 104, 29.4.1993, s. 46)

a) Direktiivin 13 artikla yhdessä 3 ja 7 artiklan kanssa, tämän liitteen 3 kohdan a, b ja c alakohdassa määriteltyjä aineita sisältävien valmisteiden osalta;

b) Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan b alakohta valmisteiden herkistävien vaikutusten testaamisen osalta.

5. 378 L 0631: Neuvoston direktiivi 78/631/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1978, vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/32/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 154, 5.6.1992, s. 1)

6. 391 L 0414: Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL N° L 230, 19.8.1991, s. 1)

Direktiivin 15 artikla ja 16 artiklan f alakohta siltä osin kuin kyseisissä säännöksissä viitataan vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä kesäkuuta 1978 annettuun neuvoston direktiiviin 78/631/ETY (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/32/ETY (EYVL N° L 154, 5.6.1992, s. 1)

Lisäys A

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys B

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 39 artiklan 1 kohdassa

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LUETTELO PELAGISTEN LAJIEN KALASTUSALUKSISTA

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 39 artiklan 5 kohdassa

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 54, 73, 97 ja 126 artiklassa

TULLILAINSÄÄDÄNTÖ

Neuvoston asetus (ETY) N° 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992 (EYVL N° L 302, 19.10.1992) sekä komission asetus (ETY) N° 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 253, 11.10.1993), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N° 3665/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 335, 31.12.1993) sekä yhteisön tekemiin tullietuuskohteluun oikeuttaviin sopimuksiin sisältyvät alkuperäpöytäkirjat:

Tätä yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin liittymisajankohdasta, tämän kuitenkaan rajoittamatta seuraavien säännösten soveltamista.

1. Tavaroiden alkuperää koskeva neuvoston asetuksen 22 - 27 artikla ja komission asetuksen 35 - 140 artikla, sellaisena kuin komission asetus on muutettuna komission asetuksella (EY) N° 3665/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 335, 31.12.1993) sekä yhteisön tekemiin tullietuuskohteluun oikeuttaviin sopimuksiin sisältyvät alkuperäpöytäkirjat:

1. Kolmansien maiden Itävallan tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan tai Suomen tasavallan näiden maiden kanssa tekemien tullietuuskohteluun oikeuttavien sopimusten mukaisesti tai uusien jäsenvaltioiden yksipuolisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti asianmukaisesti antamat alkuperäselvitykset hyväksytään kaikissa uusissa jäsenvaltioissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta yhteisestä kauppapolitiikasta johtuvien toimenpiteiden soveltamista, sillä edellytyksellä, että:

- alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymistä edeltävänä päivänä;

- alkuperäselvitys esitetään tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymisestä.

2. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne luvat, joilla on annettu 'valtuutetun viejän' asema kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, sillä edellytyksellä, että:

- vastaava määräys on myös näiden kolmansien maiden nykyisen unionin kanssa tekemissä sopimuksissa;

- valtuutetut viejät soveltavat yhteisön alkuperäsääntöjä.

Nämä luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

3. Nykyisen unionin ja uusien jäsenvaltioiden toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen alkuperäselvitysten jälkitarkastuspyynnöt kahden vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta.

4. Jos alkuperäselvitys ja/tai kuljetusasiakirjat on annettu ennen liittymistä ja jos tullimuodollisuudet ovat tarpeen uusien jäsenvaltioiden ja nykyisen unionin välisessä tavarakaupassa tai uusien jäsenvaltioiden keskinäisessä tavarakaupassa, sovelletaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa 4 olevan V osaston määräyksiä ja Euroopan yhteisön, Itävallan tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan välisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjassa N° 3 olevan V osaston määräyksiä.

2. Yksinkertaistettuja menettelyjä koskeva neuvoston asetuksen 76 artikla ja komission asetuksen 253 - 289 artikla:

1. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne jaksoilmoituksia koskevat luvat, jotka on annettu ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä luvat annettiin.

2. Nämä luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

3. Tullivarastoja koskeva neuvoston asetuksen 98 - 113 artikla ja komission asetuksen 503 - 548 artikla:

1. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne tullivarastoja koskevat luvat, jotka on annettu ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä luvat annettiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

3. Menettely saatetaan loppuun yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tästä aiheutuu tullivelkaa, maksettu määrä katsotaan yhteisön omiksi varoiksi. Jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden tariffiin luokittelun, tullausarvon ja määrän perusteella niiden tullivarastointimenettelyyn asettamista koskevan ilmoituksen vastaanottamishetkellä, ja jos tämä ilmoitus otettiin vastaan ennen liittymistä, nämä tekijät määräytyvät kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

4. Sisäistä jalostusta koskeva neuvoston asetuksen 114 - 129 artikla ja komission asetuksen 549 - 649 artikla:

1. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne sisäistä jalostusta koskevat luvat, jotka on annettu ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä luvat annettiin, siihen asti kun luvat lakkaavat olemasta voimassa, mutta kuitenkin enintään vuoden ajan liittymisestä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen lupien voimassaolo lakkaa myöhemmin kuin vuoden kuluessa liittymisestä, nämä luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

3. Menettely saatetaan loppuun yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tästä aiheutuu tullivelkaa, maksettu määrä katsotaan yhteisön omiksi varoiksi. Jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden tariffiin luokittelun, määrän, tullausarvon ja alkuperän perusteella niiden sisäiseen jalostukseen asettamista koskevan ilmoituksen vastaanottamishetkellä, ja jos tämä ilmoitus otettiin vastaan ennen liittymistä, nämä tekijät määräytyvät kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos menettelyn loppuun saattamisesta aiheutuu tullivelkaa, nykyisessä unionissa vahvistetun luvan haltijan ja uusissa jäsenvaltioissa vahvistetun luvan haltijan välisen tasapuolisuuden takaamiseksi on liittymispäivästä alkaen maksettava tuontitullin hyvityskorkoa yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

4. Jos sisäistä jalostusta koskeva ilmoitus on otettu vastaan tullinpalautusjärjestelmää soveltaen, uusi jäsenvaltio suorittaa tullinpalautuksen yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti ja omalla kustannuksellaan, jos tullivelka, jonka palautusta pyydetään, on aiheutunut ennen liittymispäivää.

5. Tullivalvonnassa tapahtuvaa valmistusta koskeva neuvoston asetuksen 130 - 136 artikla ja komission asetuksen 650 - 669 artikla:

1. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne tullivalvonnassa tapahtuvaa valmistusta koskevat luvat, jotka on annettu ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä luvat annettiin, siihen asti kun luvat lakkaavat olemasta voimassa, mutta kuitenkin enintään vuoden ajan liittymisestä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen lupien voimassaolo lakkaa myöhemmin kuin vuoden kuluessa liittymisestä, nämä luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

3. Menettely on saatettava loppuun yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tästä aiheutuu tullivelkaa, maksettu määrä katsotaan yhteisön omiksi varoiksi.

6. Väliaikaista maahantuontia koskeva neuvoston asetuksen 137 - 144 artikla ja komission asetuksen 670 - 747 artikla:

1. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne väliaikaista maahantuontia koskevat luvat, jotka on annettu ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä luvat annettiin, siihen asti kun luvat lakkaavat olemasta voimassa, mutta kuitenkin enintään vuoden ajan liittymisestä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen lupien voimassaolo lakkaa myöhemmin kuin vuoden kuluessa liittymisestä, nämä luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

3. Menettely saatetaan loppuun yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tästä aiheutuu tullivelkaa, maksettu määrä katsotaan yhteisön omiksi varoiksi. Jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden tariffiin luokittelun, määrän, tullausarvon ja alkuperän perusteella niiden väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asettamista koskevan ilmoituksen vastaanottamishetkellä, ja jos tämä ilmoitus otettiin vastaan ennen liittymistä, nämä tekijät määräytyvät kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos menettelyn loppuun saattamisesta aiheutuu tullivelkaa, nykyisessä unionissa vahvistetun luvan haltijan ja uusissa jäsenvaltioissa vahvistetun luvan haltijan välisen tasapuolisuuden takaamiseksi liittymispäivästä alkaen maksetaan tuontitullin hyvityskorkoa yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

7. Ulkoista jalostusta koskeva neuvoston asetuksen 145 - 160 artikla ja komission asetuksen 748 - 787 artikla:

1. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne ulkoista jalostusta koskevat luvat, jotka on annettu ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä luvat annettiin, siihen asti kun luvat lakkaavat olemasta voimassa, mutta kuitenkin enintään vuoden ajan liittymisestä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen lupien voimassaolo lakkaa myöhemmin kuin vuoden kuluessa liittymisestä, nämä luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

3. Menettely saatetaan loppuun yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Tullivelan määrä määräytyy kuitenkin uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jos ulkoista jalostusta koskeva ilmoitus oli otettu vastaan ennen liittymistä.

8. Vapaa-alueita ja vapaavarastoja koskeva neuvoston asetuksen 166 - 181 artikla ja komission asetuksen 799 - 840 artikla:

1. Uudet jäsenvaltiot saavat säilyttää ne vapaaalueet ja vapaavarastot, jotka on osoitettu tai joita varten on myönnetty lupa ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä on osoitettu tai niitä varten annettu lupa, jos vapaaalueet ja vapaavarastot vastaavat yhteisön lainsäädännön edellytyksiä liittymispäivästä alkaen.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut vapaa-alueet tai vapaavarastot eivät vastaa yhteisön lainsäädännön edellytyksiä, uudet jäsenvaltiot voivat säilyttää enintään vuoden ajan liittymisestä ne vapaa-alueet tai vapaavarastot, jotka on osoitettu tai joille on annettu lupa ennen liittymistä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut luvat korvataan vuoden kuluessa liittymisestä yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisilla luvilla.

4. Uusien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät vuoden kuluessa liittymisestä vapaa-alueiden toimijoiden tavarakirjanpidon. Tämä hyväksyntä on annettava yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

5. Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ne luvat, jotka koskevat vapaa-alueella tai vapaavarastossa edelleen olevien tavaroiden asettamista neuvoston asetuksen 173 artiklan c, d ja e kohdan mukaiseen tullimenettelyyn ja jotka on annettu ennen liittymistä, niiden edellytysten mukaisesti, joiden vallitessa nämä luvat annettiin, siihen asti kun luvat lakkaavat olemasta voimassa, mutta kuitenkin enintään vuoden ajan liittymisestä.

6. Jos 5 kohdassa tarkoitettujen lupien voimassaolo lakkaa myöhemmin kuin vuoden kuluessa liittymisestä, nämä luvat korvataan viimeistään vuoden kuluessa liittymisestä uusilla, yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti annetuilla luvilla.

9. Kirjaamista tileihin sekä tullinoikaisua ja jälkitullausta koskeva neuvoston asetuksen 201 - 232 artikla ja komission asetuksen 868 - 876 artikla:

Jälkitullaus on suoritettava yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tullivelka kuitenkin syntyi ennen liittymispäivää, kyseinen uusi jäsenvaltio suorittaa tullinoikaisun ja jälkitullauksen tässä valtiossa vallitsevien edellytysten mukaisesti omaksi edukseen.

10. Tullien palauttamista ja peruuttamista koskeva neuvoston asetuksen 235 - 242 artikla ja komission asetuksen 877 - 912 artikla:

Tullien palauttaminen ja peruuttaminen suoritetaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Jos kuitenkin sellaiset tullit, joiden palauttamista tai peruuttamista pyydetään, liittyvät tullivelkaan, joka syntyi ennen liittymispäivää, kyseinen uusi jäsenvaltio palauttaa tai peruuttaa tullit tässä valtiossa vallitsevien edellytysten mukaisesti omalla kustannuksellaan.

LIITE VII

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 56 artiklassa

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VIII

Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 69 artiklassa

1. 391 L 0173: Neuvoston direktiivi 91/173/ETY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1991 (pentakloorifenoli), tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdeksännen kerran (EYVL N° L 85, 5.4.1991, s. 34)

2. 391 L 0338: Neuvoston direktiivi 91/338/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, (kadmium) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kymmenennen kerran (EYVL N° L 186, 12.7.1991, s. 59)

Direktiivin liitteen 2.1 kohta, joka koskee kadmiumin käyttöä tasapainottajana PVC:ssä.

3. 389 L 0677: Neuvoston direktiivi 89/677/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (elohopea- ja arseeniyhdisteet sekä orgaaniset tinayhdisteet), tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdeksannen kerran (EYVL N° L 398, 30.12.1989, s. 19)

Siltä osin kuin direktiivi koskee orgaanisia tinayhdisteitä.

4. 376 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 24, 30.1.1976, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/69/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 185, 28.7.1993, s. 30)

Direktiivin 7 artikla, siltä osin kuin se koskee lannoitteiden kadmiumpitoisuutta.

5. 385 L 0210: Neuvoston direktiivi 85/210/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1985, bensiinin lyijypitoisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 96, 3.4.1985, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 87/416/ETY, annettu 21 päivänä heinäkuuta 1987 (EYVL N° L 225, 13.8.1987, s. 33)

Direktiivin 7 artikla 4 artiklassa tarkoitetun bensiinin bentseenipitoisuuden osalta.

6. 393 L 0012: Neuvoston direktiivi 93/12/ETY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuudesta (EYVL N° L 74, 27.3.1993, s. 81)

Direktiivin 3 artikla 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen dieselöljyjen rikkipitoisuuden osalta.

7. 391 L 0157: Neuvoston direktiivi 91/157/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1991, vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista (EYVL N° L 78, 26.3.1991, s. 38)

Direktiivin 9 artikla 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alkaalimangaaniparistojen elohopeapitoisuuden osalta.

8. 367 L 0548: Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° L 196, 16.8.1967, s. 1)

a) Direktiivin 30 artikla yhdessä 4 ja 5 artiklan kanssa direktiivin liitteessä I luetellun ja oheisessa lisäyksessä esitetyn 50 aineen luokitteluvaatimusten osalta, siten, että Itävalta voi edellyttää käytettäväksi näiden aineiden erilaista luokittelua ja erilaisia merkintöjä.

b) Direktiivin 30 artikla yhdessä 4 ja 5 artiklan kanssa sikäli kuin voidaan, sen lisäksi, mitä direktiivissä säädetään, kirjata «erittäin myrkyllisiksi», «myrkyllisiksi» ja «haitallisiksi» luokitellut aineet erityiseen rekisteriin («Österreichische Giftliste»).

c) Direktiivin 30 artikla yhdessä 23 artiklan 2 kohdan kanssa, siten, että Itävalta voi edellyttää:

i) sellaisten merkintöjen käyttöä, joissa on sellaisia vaarallisten aineiden turvallista hävittämistä koskevia lisätunnuksia, jotka eivät sisälly direktiivin liitteeseen II, ja S-lausekkeita, jotka eivät sisälly direktiivin liitteeseen IV;

ii) sellaisten merkintöjen käyttöä, joissa on sellaisia onnettomuustilanteessa tehtäviä vastatoimenpiteitä koskevia ylimääräisiä S-lausekkeita, jotka eivät sisälly direktiivin liitteeseen IV;

iii) sellaisten merkintöjen käyttöä, joissa on sellaisia myrkyllisten aineiden myyntirajoituksia koskevia ylimääräisiä lausekkeita, jotka eivät sisälly direktiivin liitteeseen III tai IV.

d) Direktiivin 23 artiklan 2 kohdan säännökset sellaisten a ja c kohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, jotka edellyttävät ilmaisun «ETY-merkintä» käyttöä.

9. 388 L 0379: Neuvoston direktiivi 88/379/ETY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1988, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° L 187, 16.7.1988, s. 14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/18/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993 (EYVL N° L 104, 29.4.1993, s. 46)

a) Direktiivin 13 artikla yhdessä 3 ja 7 artiklan kanssa tämän liitteen 8 kohdan a alakohdassa määriteltyjä aineita sisältävien valmisteiden osalta;

b) Direktiivin 13 artikla yhdessä 7 artiklan kanssa edellä 8 kohdan c alakohdan i, ii ja iii alakohdassa lueteltujen merkintää koskevien vaatimusten osalta;

c) Direktiivin 13 artikla yhdessä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa vaarallisiin valmisteisiin sisältyvien vaarallisten aineiden osalta.

10. 378 L 0631: Neuvoston direktiivi 78/631/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1978, vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/32/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 154, 5.6.1992, s. 1)

11. 391 L 0414: Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL N° L 230, 19.8.1991, s. 1)

Direktiivin 15 artikla ja 16 artiklan f alakohta siltä osin kuin kyseisissä säännöksissä viitataan vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä kesäkuuta 1978 annettuun neuvoston direktiiviin 78/631/ETY (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/32/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 154, 5.6.1992, s. 1)

Lisäys

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IX

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 71 artiklan 2 kohdassa

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE X

Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 84 artiklassa

1. 391 L 0173: Neuvoston direktiivi 91/173/ETY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1991, (pentakloorifenoli) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdeksännen kerran (EYVL N° L 85, 5.4.1991, s. 34)

2. 376 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 24, 30.1.1976, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/69/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 185, 28.7.1993, s. 30)

Direktiivin 7 artikla, sikäli kuin se koskee lannoitteiden kadmiumpitoisuutta.

3. 378 L 0631: Neuvosten direktiivi 78/631/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1978, vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/32/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 154, 5.6.1992, s. 1)

4. 393 L 0012: Neuvoston direktiivi 93/12/ETY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuudesta (EYVL N° L 74, 27.3.1993, s. 81)

Direktiivin 3 artikla 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen keskitisleiden rikkipitoisuuden osalta.

5. 391 L 0414: Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL N° L 230, 19.8.1991, s. 1)

Direktiivin 15 artikla ja 16 artiklan f alakohta siltä osin kuin kyseisissä säännöksissä viitataan vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä kesäkuuta 1978 annettuun neuvoston direktiiviin 78/631/ETY (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/32/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1994 (EYVL N° L 154, 5.6.1992, s. 1)

LIITE XI

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 99 artiklassa

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE XII

Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 112 artiklassa

1. 391 L 0173: Neuvoston direktiivi 91/173/ETY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1991, (pentakloorifenoli) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdeksännen kerran (EYVL N° L 85, 5.4.1991, s. 34)

2. 391 L 0338: Neuvoston direktiivi 91/338/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, (kadmium) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kymmenennen kerran (EYVL N° L 186, 12.7.1991, s. 59)

Ruotsi ylläpitää kuitenkin koko siirtymäkauden posliinin ja keraamisten tuotteiden, mukaan lukien keraamiset laatat, osalta vapaan liikkuvuuden, josta säädetään sen nykyisessä säädöksessä, joka koskee vapautuksia kiellosta käyttää kadmiumia pintakäsittelyssä, tasapainottajana tai väriaineena.

3. 389 L 0677: Neuvoston direktiivi 89/677/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, (elohopea- ja arseeniyhdisteet sekä orgaaniset tinayhdisteet) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdeksannen kerran (EYVL N° L 398, 30.12.1989, s. 19)

Sikäli kuin direktiivi koskee arseeniyhdisteitä ja orgaanisia tinayhdisteitä.

4. 376 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 24, 30.1.1976, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/69/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 185, 28.7.1993, s. 30)

Direktiivin 7 artikla, sikäli kuin se koskee lannoitteiden kadmiumpitoisuutta.

5. 391 L 0157: Neuvoston direktiivi 91/157/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1991, vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista (EYVL N° L 78, 26.3.1991, s. 38)

Direktiivin 9 artikla 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alkaalimangaaniparistojen elohopeapitoisuuden osalta.

6. 367 L 0548: Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° 196, 16.8.1967, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/101/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 13, 15.1.1994, s. 1)

a) Direktiivin 30 artikla yhdessä 4 ja 5 artiklan kanssa seuraavien osalta:

i) direktiivin liitteessä I lueteltujen ja oheisessa lisäyksessä A esitetyn 58 aineen tai niissä esitettyjen aineryhmien luokitusta, merkintöjä ja/tai erityisiä pitoisuusrajoja koskevat vaatimukset siten, että Ruotsi voi edellyttää näiden aineiden erilaisen luokituksen, merkintöjen ja/tai erityisten pitoisuusrajojen käyttöä;

ii) direktiivin liitteessä VI olevassa 4.2.1 osassa tarkoitetut karsinogeenisten aineiden luokituksen ja merkintöjen perusteet siten, että Ruotsi voi edellyttää, että valmistajat ja tuojat soveltavat erilaisia luokitteluperusteita ja vaatimuksia tiettyjen R-lausekkeiden soveltamiseksi.

b) Direktiivin 30 artikla yhdessä 4 ja 6 artiklan kanssa sellaisen yhdeksän aineen tai sellaisten aineryhmien luokitusta, merkintöjä ja/tai erityisiä pitoisuusrajoja koskevien vaatimusten osalta, joita ei luetella direktiivin liitteessä I, mutta jotka on esitetty oheisessa lisäyksessä B, siten, että Ruotsi voi edellyttää näiden aineiden erilaisen luokituksen, merkintöjen ja/tai erityisten pitoisuusrajojen käyttöä;

c) Direktiivin 30 artikla yhdessä 23 artiklan 2 kohdan d alakohdan kanssa siten, että Ruotsi voi edellyttää sellaisten ylimääräisten R-lausekkeiden ('R-313, 320, 321, 322, 340') käyttöä, jota ei ole lueteltu direktiivin liitteessä III;

d) Direktiivin 23 artiklan 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta sellaisten a ja c kohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, jotka edellyttävät ilmaisun «ETY-merkintä» käyttöä.

7. 388 L 0379: Neuvoston direktiivi 88/379/ETY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1988, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° L 187, 16.7.1988, s. 14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/18/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993 (EYVL N° L 104, 29.4.1993, s. 46)

a) Direktiivin 13 artikla yhdessä 3 ja 7 artiklan kanssa siltä osin, kun kyseessä ovat:

- tämän liitteen 6 kohdan a, b ja c alakohdassa määriteltyjä aineita sisältävät valmisteet, ja

- Ruotsin lainsäädännön mukaisesti lievästi vahingollisiksi luokitellut valmisteet.

b) Direktiivin 3 artiklan 5 kohta ja liitteessä I oleva V taulukko herkistäjänä toimivan formaldehydin osalta, tätä ainetta sisältävien valmisteiden pitoisuus on otettava huomioon.

Ad. 6 a ja 7 a

Yhteisö tarkastelee uudelleen liittymisasiakirjan 112 artiklassa mainittuna siirtymäkautena direktiivien 67/548/ETY ja 88/379/ETY mukaisesti kyseisten direktiivien soveltamisalaan kuuluvien, Ruotsissa 1 päivänä tammikuuta 1994 'lievästi haitallisiksi' luokiteltujen aineiden ja valmisteiden luokitusta.

8. 378 L 0631: Neuvoston direktiivi 78/631/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1978, vaarallisten valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/32/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992 (EYVL N° L 154, 5.6.1992, s. 1)

Lisäys A

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys B

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE XIII

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 138 artiklan 5 kohdassa

NORJA

1. Asetuksen (ETY) N° 1766/92 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perunatärkkelysteollisuuden tarpeisiin tarkoitettujen perunoiden tuottajille myönnetty hyvitysmaksujen lisätuki ennen liittymistä olemassa olevan tuotantomäärän rajoissa.

2. Asetuksen (ETY) N° 2358/71 soveltamisalaan kuuluvien määrällisesti rajoitettujen rehulajien erityislajikkeiden varmennettujen siementen tuotantotuki. Tätä tukea myönnetään 100 kiloa kohti, se on rajattu ennen liittymistä tuotettuihin määriin ja varmennettujen siementen osalta se tulee asetuksessa (ETY) N° 2358/71 tarkoitetun tuen lisäksi.

Sitä voidaan erityisesti myöntää seuraaville varmennettujen rehusiementen lajikkeille: timotei, puna-apila, nurminata ja koiranheinä.

ITÄVALTA

1. Asetuksen (ETY) N° 1766/92 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perunatärkkelysteollisuuden tarpeisiin tarkoitetun perunan tuottajille hyvitysmaksujen lisäksi myönnetty tuki ennen liittymistä olemassa olevan tuotantomäärän rajoissa.

2. Tuki, joka vastaa ennen liittymistä voimassa olevan emolehmästä maksettavan palkkion tason ja asetuksen (ETY) N° 805/68 4 d artiklan 7 kohdassa säädetyn tason välistä eroa.

3. Asetuksen (ETY) N° 1696/71 12 ja 12 a artiklassa tarkoitetun humalan tuotantotuen lisätuki, joka myönnetään neljän vuoden ajan liittymisestä keskimääräisen humalan viljelypinta-alan rajoissa kolmena liittymistä edeltävänä vuotena.

4. Liittymisen jälkeisenä kolmena vuotena tietyille rehukasvilajien siementen kasvattajille tiettyjen määrien osalta, joille kansallisen järjestelmän mukaisesti myönnetty palkkio vastaa vähintään kaksinkertaisesti yhteisön vuonna 1992 myöntämän tuen määrää.

5. Asetuksessa (ETY) N° 1765/92 tarkoitettujen hyvitysmaksujen lisätuki valkuaiskasvien tuotannolle siinä määrin kuin se on tarpeen näiden tuotteiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi verrattuna viljakasveihin ja öljysiemeniin.

SUOMI

1. Asetuksen (ETY) N° 1766/92 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perunatärkkelysteollisuuden tarpeisiin tarkoitettujen perunoiden tuottajille myönnetty hyvitysmaksujen lisätuki ennen liittymistä olemassa olevan tuotantomäärän rajoissa.

2. Tuki, joka vastaa ennen liittymistä voimassa olevan emolehmästä maksettavan palkkion tason ja asetuksen (ETY) N° 805/68 4 d artiklan 7 kohdassa säädetyn tason välistä eroa.

3. Tuet asetuksessa (ETY) N° 234/68 tarkoitetun elävien kasvien ja kukkien viljelyn alalla:

- jotka eivät aiheuta ennen liittymistä olemassa olevan tuotannon kasvua;

- jotka myönnetään tuottajakohtaisissa rajoissa, jotka vahvistetaan asetuksen (ETY) N° 234/68 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Asetuksen (ETY) N° 1117/78 5 artiklassa säädettyä tukea täydentävä lisätuki, joka myönnetään kahden liittymistä seuraavan markkinointivuoden osalta kuivatun rehun tuottajille perinteisillä tuotantoalueilla.

5. Asetuksen (ETY) N° 2358/71 soveltamisalaan kuuluvien määrällisesti rajoitettujen rehulajien erityislajikkeiden varmennettujen tai kauppasiementen tuotantotuki. Tätä tukea myönnetään 100 kiloa kohti, se on rajattu ennen liittymistä tuotettuihin määriin ja varmennettujen tai perussiementen osalta se tulee asetuksessa (ETY) N° 2358/71 tarkoitetun tuen lisäksi.

Sitä voidaan erityisesti myöntää seuraaville rehusiementen lajikkeille: timotei, puna-apila, nurminata ja koiranheinä.

LIITE XIV

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 140 artiklassa

NORJA

1. 138 artiklassa tarkoitetun tuen lisäksi myönnettävä tuki perinteisillä myllyteollisuutta varten tarkoitetun kevätvehnän viljelyalueilla.

2. Investointituet sika-, muna- ja siipikarjataloudessa, jotka on suljettu pois asetuksen (ETY) N° 2328/91 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 6 artiklan 6 kohdan nojalla, mutta jotka ovat kyseisen asetuksen muiden säännösten mukaisia. Kyseiset tuet:

- eivät saa aiheuttaa kokonaistuotantokapasiteetin kasvua;

- myönnetään tuottajakohtaisissa rajoissa, jotka vahvistetaan asetuksen (ETY) N° 4253/88 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Asetuksen (ETY) N° 2328/91 12 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tukia täydentävät lisätuet, jotka myönnetään investointeihin asetuksen (ETY) N° 1035/72 soveltamisalaan kuuluvien hedelmien ja vihannesten tuotannossa sekä asetuksen (ETY) N° 234/68 soveltamisalaan kuuluvien elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden tuotannossa. Kyseiset tuet:

- eivät saa aiheuttaa kokonaistuotantokapasiteetin kasvua;

- myönnetään tuottajakohtaisissa rajoissa, jotka vahvistetaan asetuksen (ETY) N° 4253/88 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

ITÄVALTA

1. 138 artiklassa tarkoitetun tuen lisäksi myönnettävä tuki maissitärkkelysteollisuuden tarpeisiin tarkoitetun maissin tuottajille ennen liittymistä olemassa olevan tuotantomäärän rajoissa.

2. Maan kesannolle jättäville tuottajille asetuksen (ETY) N° 1765/92 mukaisesti hehtaarikohtaisesti myönnettävä tuki 138 artiklassa tarkoitetun tuen lisäksi.

3. Nuorten nautaeläinten kasvattajille myönnettävä tuki.

4. «Bergkäse»-juustojen tuotantoa varten laatumaitoa toimittaville tuottajille myönnetyt 138 artiklassa tarkoitetun tuen lisäksi myönnettävät tuet sellaisten tuotantomäärien rajoissa, jotka vastaavat tuotantoa ennen liittymistä.

5. Investointituet sika-, muna- ja siipikarjataloudessa, joka on suljettu pois asetuksen (ETY) N° 2328/91 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 6 artiklan 6 kohdan nojalla, mutta jotka ovat kyseisen asetuksen muiden säännösten mukaisia. Kyseiset tuet:

- eivät saa aiheuttaa kokonaistuotantokapasiteetin kasvua;

- myönnetään tuottajakohtaisissa rajoissa, jotka vahvistetaan asetuksen (ETY) N° 4253/88 29 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6. Itävallan lainsäädännön mukaisesti määriteltyjen osa-aikaisten viljelijöiden tekemille investoinneille maksettavat tuet, jotka ylittävät asetuksen (ETY) N° 2328/91 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyn enimmäismäärän mutta jotka noudattavat tämän asetuksen 7 artiklassa säädettyjä rajoja. Tällaisten tukien myöntäminen voidaan sallia kolmen liittymistä seuraavan vuoden ajan.

SUOMI

1. 138 artiklassa tarkoitetun tuen lisäksi myönnettävä tuki perinteisillä leipävehnän, leipärukiin ja mallasohran tuotantoalueilla.

2. Investointituet sika-, muna- ja siipikarjataloudessa, jotka on suljettu pois asetuksen (ETY) N° 2328/91 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 6 artiklan 6 kohdan nojalla mutta jotka ovat kyseisen asetuksen muiden säännösten mukaisia. Kyseiset tuet:

- eivät saa aiheuttaa kokonaistuotantokapasiteetin kasvua;

- myönnetään tuottajakohtaisissa rajoissa, jotka vahvistetaan asetuksen (ETY) N° 4253/88 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Asetuksen (ETY) N° 2328/91 12 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tukia täydentävät lisätuet, jotka myönnetään investointeihin asetuksen (ETY) N° 1035/72 soveltamisalaan kuuluvan puutarhatalouden tuotannossa sekä asetuksen (ETY) N° 234/68 soveltamisalaan kuuluvien elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden tuotannossa. Kyseiset tuet:

- eivät saa aiheuttaa kokonaistuotantokapasiteetin kasvua;

- myönnetään tuottajakohtaisissa rajoissa, jotka vahvistetaan asetuksen (ETY) N° 4253/88 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

LIITE XV

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 151 artiklassa

I TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

1. 370 L 0220: Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 76, 6.4.1970, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 374 L 0290: neuvoston direktiivi 74/290/ETY, annettu 28 päivänä toukokuuta 1974 (EYVL N° L 159, 15.6.1974, s. 61)

- 377 L 0102: komission direktiivi 77/102/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1976 (EYVL N° L 32, 3.2.1977, s. 32)

- 378 L 0665: komission direktiivi 78/665/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1978 (EYVL N° L 223, 14.8.1978, s. 48)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0351: neuvoston direktiivi 83/351/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1983 (EYVL N° L 197, 20.7.1983, s. 1)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0076: neuvoston direktiivi 88/76/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987 (EYVL N° L 36, 9.2.1988, s. 1)

- 388 L 0436: neuvoston direktiivi 88/436/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1988 (EYVL N° L 214, 6.8.1988, s. 36), sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssä N° L 303, 8.11.1988, s. 36

- 389 L 0458: neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL N° L 226, 3.8.1989, s. 1)

- 389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1989 (EYVL N° L 238, 15.8.1989, s. 43)

- 391 L 0441: neuvoston direktiivi 91/441/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1991 (EYVL N° L 242, 30.8.1991, s. 1)

- 393 L 0059: neuvoston direktiivi 93/59/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 186, 28.7.1993, s. 21)

Itävallan tasavalta saa pitää voimassa 1 päivään lokakuuta 1995 asti kansallisen tyyppihyväksyntämenettelynsä mukaisesti omat säännöksensä, jotka koskevat suorasuihkutusdieselmoottoreilla varustettujen ammattimaiseen liikenteeseen käytettyjen kevyiden ajoneuvojen päästöjä, mutta sen on sallittava vapaa liikkuvuus yhteisön säännöstön mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen. Itävallan tasavalta saa antaa direktiivin 93/59/ETY mukaisia EY-tyyppihyväksyntöjä vasta siitä ajankohdasta alkaen, josta se soveltaa kyseistä direktiiviä kokonaisuudessaan.

2. 375 L 0106: Neuvoston direktiivi 75/106/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, tiettyjen nesteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 42, 15.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0891: komission direktiivi 78/891/ETY, annettu 28 päivänä syyskuuta 1978 (EYVL N° L 311, 4.11.1978, s. 21)

- 379 L 1005: neuvoston direktiivi 79/1005/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1979 (EYVL N° L 308, 4.12.1979, s. 25)

- 385 L 0010: neuvoston direktiivi 85/10/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1984 (EYVL N° L 4, 5.1.1985, s. 20)

- 388 L 0316: neuvoston direktiivi 88/316/ETY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1988 (EYVL N° L 143, 10.6.1988, s. 26)

- 389 L 0676: neuvoston direktiivi 89/676/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL N° L 398, 30.12.1989, s. 18)

Norjassa saa pitää kaupan 31 päivään joulukuuta 1996 asti 0,35 ja 0,7 litran palautettavissa pakkauksissa olevia, liitteessä III olevan 1 kohdan a alakohdassa lueteltuja tuotteita. Liittymispäivästä alkaen Norjan kuningaskunta varmistaa edelleen direktiivin 75/106/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, vaatimusten mukaisesti kaupan pidettyjen tuotteiden vapaan liikkuvuuden.

3. 377 L 0541: Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 220, 29.8.1977, s. 95), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0576: neuvoston direktiivi 81/576/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1981 (EYVL N° L 209, 29.7.1981, s. 32)

- 382 L 0319: komission direktiivi 82/319/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1982 (EYVL N° L 139, 19.5.1982, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987 (EYVL N° L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 390 L 0628: komission direktiivi 90/628/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1990 (EYVL N° L 341, 6.12.1990, s. 1)

Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Suomen tasavalta saavat 1 päivään heinäkuuta 1997 asti kieltää kansallisten tyyppihyväksyntämenettelyjensä mukaisesti saattamasta markkinoille M1-, M2- ja M3-luokan ajoneuvoja, joiden turvavyöt tai turvalaitejärjestelmät eivät täytä direktiivissä 77/541/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/628/ETY, säädettyjä vaatimuksia, mutta ne eivät saa kieltää saattamasta markkinoille näiden vaatimusten mukaisia ajoneuvoja. Norjan kuningaskunta ja Suomen tasavalta saavat antaa direktiivin 90/628/ETY mukaisia EY-tyyppihyväksyntöjä vasta siitä ajankohdasta alkaen, josta ne soveltavat kyseistä direktiiviä kokonaisuudessaan. Ruotsin kuningaskunta saa antaa kyseisten direktiivien mukaisia tyyppihyväksyntöjä ainoastaan sellaisille ajoneuvoille, jotka täyttävät direktiivin 77/541/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/628/ETY, pakolliset vaatimukset.

4. 388 L 0077: Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen dieselmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten epäpuhtauspäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 36, 9.2.1988, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0542: neuvoston direktiivi 91/542/ETY, annettu 1 päivänä lokakuuta 1991 (EYVL N° L 295, 25.10.1991, s. 1)

Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa 1 päivään lokakuuta 1996 asti kansallisen tyyppihyväksyntämenettelynsä mukaisesti omat säännöksensä, jotka koskevat pienempien kuin 85 kW:n dieselmoottoreiden päästöjä, mutta sen on sallittava vapaa liikkuvuus yhteisön säännöstön mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen. Ruotsin kuningaskunta saa antaa direktiivin 91/542/ETY mukaisia EY-tyyppihyväksyntöjä vasta siitä ajankohdasta alkaen, josta se soveltaa kyseistä direktiiviä kokonaisuudessaan.

II HENKILÖIDEN, PALVELUJEN JA PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

1. 378 L 0686: Neuvoston direktiivi 78/686/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, hammaslääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL N° L 233, 24.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 1057: neuvoston direktiivi 81/1057/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1981 (EYVL N° L 385, 31.12.1981, s. 25)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamista lykätään Itävallassa muista jäsenvaltioista tulevien pätevien hammaslääkäreiden ja muissa jäsenvaltioissa hammaslääkärinä toimivien pätevien itävaltalaisten lääkäreiden osalta siihen saakka, kunnes hammaslääkärien koulutusta Itävallassa on direktiivin 78/687/ETY mukaisin edellytyksin täydennetty, ja enintään 31 päivään joulukuuta 1998 asti.

Edellä määrätyn väliaikaisen poikkeuksen ollessa voimassa sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevia yleisiä tai erityisiä edellytyksiä, jotka olisivat olemassa Itävallan säädösten tai Itävallan tasavallan ja jonkin muun jäsenvaltion välisiä suhteita koskevien yleissopimusten nojalla, pidetään voimassa ja sovelletaan syrjimättä kaikkiin muihinkin jäsenvaltioihin.

2. 392 L 0096: Neuvoston direktiivi 92/96/ETY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1992, henkivakuutuksen ensivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta (kolmas henkivakuutusdirektiivi) (EYVL N° L 360, 9.12.1992, s. 1)

a) Ruotsin kuningaskunta saa toteuttaa 1 päivään tammikuuta 2000 asti siirtymäjärjestelyä direktiivin 92/96/ETY 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan noudattamiseksi, ja Ruotsin viranomaiset esittävät 1 päivään heinäkuuta 1994 mennessä komission hyväksyttäväksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan aikataulun 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt rajoitukset ylittävien riskikeskittymien saattamiseksi direktiivissä säädettyjen rajoitusten mukaisiksi.

b) Viimeistään Ruotsin liittymispäivänä sekä 31 päivänä joulukuuta 1997 Ruotsin viranomaiset esittävät komissiolle kertomuksen direktiivin noudattamista koskevien toimenpiteiden edistymisestä. Komissio tarkastelee uudelleen kyseisiä toimenpiteitä näiden kertomusten perusteella. Tilanteen kehittymisen mukaan toimenpiteitä mukautetaan tarvittaessa sijoitusten vähentämisen nopeuttamiseksi. Ruotsin viranomaiset vaativat asianomaisia henkivakuutusyhtiöitä aloittamaan välittömästi kyseisten sijoitusten vähentämisen. Asianomaiset yhtiöt eivät missään vaiheessa lisää kyseisiä sijoituksiaan, jolleivät ne jo ole direktiivissä säädettyjen rajoitusten mukaisia eikä tällainen lisäys johda kyseisten rajoitusten ylittymiseen. Ruotsin viranomaiset esittävät siirtymäkauden lopussa lopullisen kertomuksen edellä mainittujen toimenpiteiden tuloksista.

III LIIKENNEPOLITIIKKA

391 L 0439: Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista (EYVL N° L 237, 24.8.1991, s. 1)

Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, Norjan kuningaskunta saa antaa nykyisenmallisia ajokortteja 31 päivään joulukuuta 1997 asti. Kyseisen ajan päättyessä Norjan kuningaskunta soveltaa kyseisenä ajankohtana voimassaolevaa, ajokortteja koskevaa yhteisön säännöstöä.

IV TILASTOT

1. 372 L 0211: Neuvoston direktiivi 72/211/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1972, teollisuuden ja pienteollisuuden yhteensovitetuista suhdannetilastoista (EYVL N° L 128, 3.6.1972, s. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

Suomen tasavalta saa lykätä tässä direktiivissä edellytettyjen tietojen keräämistä 1 päivään tammikuuta 1997 asti.

Liittymispäivästä alkaen on kuitenkin toimitettava kuukausittain tietoja teollisuustuotannon indeksistä.

2. 390 R 3037: Neuvoston asetus (ETY) N° 3037/90, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (EYVL N° L 293, 24.10.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 0761: komission asetus (ETY) N° 761/93, annettu 24 päivänä maaliskuuta 1993 (EYVL N° L 83, 3.4.1993, s. 1)

Suomen tasavalta saa lykätä tämän asetuksen soveltamista 1 päivään tammikuuta 1997 asti.

Liittymispäivästä alkaen Suomen tasavalta laatii kuitenkin aikataulun, josta käy selvästi ilmi eri alueiden määräajat (kansantalouden tilinpito, panos-tuotos, säännölliset kyselyt jne.), ja pyrkii toimittamaan tiedot «NACE Rev. 1»-muodossa.

3. 391 D 3731: Komission päätös N° 3731/91/EHTY, tehty 18 päivänä lokakuuta 1991, päätösten N° 1566/86/EHTY, N° 4104/88/EHTY ja N° 3938/89/EHTY liitteissä olevien kyselylomakkeiden muuttamisesta (EYVL N° L 359, 30.12.1991, s. 1)

Suomen tasavalta saa lykätä tämän päätöksen liitteessä olevaan kyselylomakkeeseen 2 - 73 «Terästoimitukset kansallisilla markkinoilla tuotteen ja käyttäjän toimialan mukaan» sisältyvien tietojen keräämistä 1 päivään tammikuuta 1996 asti.

4. 391 R 3924: Neuvoston asetus (ETY) N° 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta (EYVL N° L 374, 31.12.1991, s. 1)

Suomen tasavalta saa lykätä tämän asetuksen soveltamista 1 päivään tammikuuta 1997 asti.

Liittymispäivästä alkaen Suomen tasavalta laatii kuitenkin aikataulun, josta käy selvästi ilmi eri alueiden määräajat (kansantalouden tilinpito, panos-tuotos, säännölliset kyselyt jne.), ja pyrkii toimittamaan tiedot «NACE Rev. 1»-muodossa.

5. 393 R 0696: Neuvoston asetus (ETY) N° 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten (EYVL N° L 76, 30.3.1993, s. 1)

Itävallan tasavallan osalta 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettu siirtymäkausi kestää 31 päivään joulukuuta 1996.

6. 393 R 2186: Neuvoston asetus (ETY) N° 2186/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimisen yhteensovittamisesta yhteisössä (EYVL N° L 196, 5.8.1993, s. 1)

Itävallan tasavalta saa lykätä tämän asetuksen soveltamista 31 päivään joulukuuta 1996 asti.

Liittymispäivästä alkaen on kuitenkin toteutettava tilastotietojen keruu teollisuudesta.

V SOSIAALIPOLITIIKKA

376 L 0207: Neuvoston direktiivi 76/207/ETY, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa (EYVL N° L 39, 14.2.1976, s. 40)

Tämän direktiivin 5 artikla koskee Itävaltaa naisten yötyön osalta vasta vuonna 2001.

Saatuaan komissiolta kertomuksen sosiaalisesta ja oikeudellisesta tilanteesta neuvosto tutkii ennen 31 päivää joulukuuta 1997 tämän poikkeuksen vaikutuksia suhteessa yhteisön oikeuden vaatimuksiin.

VI YMPÄRISTÖ

1. 375 L 0716: Neuvoston direktiivi 75/716/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1975, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N° L 307, 27.11.1975, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 387 L 0219: neuvoston direktiivi 87/219/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1987 (EYVL N° L 91, 3.4.1987, s. 19)

- 390 L 0660: neuvoston direktiivi 90/660/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 79)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

- 393 L 0012: neuvoston direktiivi 93/12/ETY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993 (EYVL N° L 74, 27.3.1993, s. 81)

a) Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, Itävallan tasavalta saa pitää voimassa dieselöljyjen rikkipitoisuutta koskevan kansallisen lainsäädäntönsä 1 päivään lokakuuta 1996.

b) Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, Suomen tasavalta saa pitää voimassa dieselöljyjen rikkipitoisuutta koskevan kansallisen lainsäädäntönsä 1 päivään lokakuuta 1996 asti.

2. 390 L 0641: Neuvoston direktiivi 90/641/Euratom, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella (EYVL N° L 349, 13.12.1990, s. 21)

Itävallan tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Suomen tasavalta soveltavat perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annettujen direktiivien muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1980 annettuun neuvoston direktiiviin 80/836/Euratom viittaavia 2, 3 ja 5 artiklan sekä 6 artiklan e kohdan säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 1997.

3. 390 R 0737: Neuvoston asetus (ETY) N° 737/90, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1990, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä T Osernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (EYVL N° L 82, 29.3.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1518: komission asetus (ETY) N° 1518/93, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 150, 22.6.1993, s. 30)

Itävallan tasavalta saa pitää vastaavan kansallisen lainsäädäntönsä voimassa 31 päivään maaliskuuta 1995 asti.

4. 392 L 0112: Neuvoston direktiivi 92/112/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi (EYVL N° L 409, 31.12.1992, s. 11)

Norjan kuningaskunta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen ilmakehään laskettujen jätepäästöjen vähentämistä koskevan 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännöksiä. Norjan kuningaskunta toimittaa komission arvioitavaksi viimeistään 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii kohdan voimaantullessa (1 päivänä tammikuuta 1995) tehokkaan ohjelman SO2-päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien investointisuunnitelman esittäminen, valitut teknologian vaihtoehdot sekä ympäristövaikutusten arviointitutkimus, jos käsittelyprosessissa käytetään merivettä.

5. 393 R 0259: Neuvoston asetus (ETY) N° 259/93, annettu 1 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta (EYVL N° L 30, 6.2.1993, s. 1)

Itävallan tasavalta saa pitää jätteiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta koskevan kansallisen lainsäädäntönsä voimassa 31 päivään joulukuuta 1996 asti.

VII MAATALOUS

A. YLEISET MÄÄRÄYKSET

I Verkosto maatalouden kirjanpitotietojen keräämiseksi (FADN)

365 R 0079: Neuvoston asetus N° 79/65/ETY, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1965, verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (EYVL N° 109, 23.6.1965, s. 1859), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3577: neuvoston asetus (ETY) N° 3577/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 23)

Norjan, Ruotsin ja Suomen on noudatettava asetuksen N° 79/65/ETY mukaisesti vaadittujen kirjanpitotietojen luonnetta ja tilatyyppejä 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä.

II Integroitu valvonta

392 R 3508: Neuvoston asetus (ETY) N° 3508/92, annettu 27 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä (EYVL N° L 355, 5.12.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

- 394 R 0165: neuvoston asetus (EY) N° 165/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 24, 29.1.1994, s. 6)

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N° 3508/92 13 artiklassa säädetään, integroitua järjestelmää sovelletaan uusissa jäsenvaltioissa:

- tukipyyntöjen ja asetuksen (ETY) N° 3508/92 7 artiklassa tarkoitetun yhdennetyn valvontajärjestelmän osalta 1 päivästä maaliskuuta 1995 alkaen,

- muiden asetuksen (ETY) N° 3508/92 2 artiklassa tarkoitettujen osien osalta viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen.

Uudet jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat hallinnolliset, talousarvioon liittyvät ja tekniset toimenpiteet, jotta yhdennetyn järjestelmän vastaavat osat ovat toimintakunnossa kyseisistä päivämääristä alkaen. Siltä osin, kuin yksi tai useampi yhdennetyn järjestelmän osa kuitenkin on toimintakunnossa ennen kyseisiä päivämääriä, uudet jäsenvaltiot voivat käyttää niitä hallinto- ja valvontatehtävissään.

Komissio voi antaa asetuksen (ETY) N° 729/70 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt tämän säännöksen soveltamisesta, erityisesti järjestelmän käynnistysvaihetta uusissa jäsenvaltioissa koskevista siirtymätoimenpiteistä.

B. MARKKINAJÄRJESTELYT

I Maito ja maitotuotteet

371 R 1411: Neuvoston asetus (ETY) N° 1411/71, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1971, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 04.01 kuuluvien tuotteiden osalta (EYVL N° L 148, 3.7.1971, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 2138: neuvoston asetus (ETY) N° 2138/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 214, 30.7.1992, s. 6)

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N° 1411/71 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, vähimmäisrasvapitoisuutta koskevia vaatimuksia ei sovelleta Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa tuotettuun ihmisravinnoksi tarkoitettuun maitoon kolmen vuoden ajan liittymispäivästä. Ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, joka ei vastaa vähimmäisrasvapitoisuutta koskevia vaatimuksia, saa pitää kaupan ainoastaan tuotantomaassa tai viedä kolmanteen maahan. Mainitun ajanjakson kuluessa asetuksessa säädetty ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon luokitus tarkistetaan.

II Naudanliha

368 R 0805: Neuvoston asetus (ETY) N° 805/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 148, 27.6.1968, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3611: neuvoston asetus (EY) N° 3611/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 328, 29.12.1993, s. 7)

Poiketen siitä, mitä 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, Itävalta voi yhteisen tullitariffin tariffinimikkeeseen 160250 kuuluvien tuotteiden osalta yhdenmukaistaa asteittain siirtymäkauden aikana kolmansista maista peräisin olevassa tuonnissa soveltamansa tullit yhteisen tullitariffin soveltamisesta johtuviin tulleihin.

Yhdenmukaistaminen toteutetaan kunkin liittymistä seuraavan viiden vuoden alussa. Se on kunakin vuonna vähintään yksi kuudesosa, yksi viidesosa, yksi neljäsosa, yksi kolmasosa ja puolet kyseisten tullien välisestä erotuksesta.

Yhteisen tullitariffin soveltamisesta johtuvia tulleja sovelletaan vuodesta 2000.

III Hedelmät ja vihannekset

372 R 1035: Neuvoston asetus (ETY) N° 1035/72, annettu 18 päivänä toukokuuta 1972, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N° L 118, 20.5.1972, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N° 1035/72 2 artiklassa säädetään, yhteisiä laatuvaatimuksia sovelletaan edellytyksin, jotka on vahvistettava edellä mainitun asetuksen 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, seuraavan ajanjakson aikana:

- kolme vuotta itävaltalaisten tuotteiden osalta ja kaksi vuotta suomalaisten tuotteiden osalta. Näiden ajanjaksojen aikana kyseisiä tuotteita saa pitää kaupan ainoastaan kansallisilla markkinoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti annettujen säännösten soveltamista;

- kaksi vuotta Ruotsissa tuotettujen porkkanoiden osalta. Tämän ajanjakson aikana kyseisiä tuotteita saa viedä kolmansiin maihin.

IV Viini ja tislatut alkoholijuomat

1. 389 R 1576: Neuvoston asetus (ETY) N° 1576/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 160, 12.6.1989, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3280: neuvoston asetus (ETY) N° 3280/92, annettu 9 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 327, 13.11.1992, s. 3)

Poiketen siitä, mitä asetuksessa (ETY) N° 1576/89 säädetään:

- Itävallassa ennen liittymistä valmistettuja tislattuja alkoholijuomia sekä 1 päivän tammikuuta 1995 ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti valmistettuja tislattuja alkoholijuomia saa pitää kaupan yhteisössä 31 päivään joulukuuta 1996 asti kansallisten säännösten mukaisessa esillepanossa. Kyseisenä ajankohtana vielä vähittäiskauppavaiheessa olevat tuotteet saadaan myydä varastojen tyhjenemiseen saakka;

- nimityksen «Inländerrum» käyttö sallitaan itävaltalaista alkuperää olevien tuotteiden osalta 31 päivään joulukuuta 1998 asti, jos tuotteen esillepano on tislattujen alkoholijuomien kuvausta ja esittelyä koskevan yhteisön lainsäädännön mukainen, jos ainesosat on merkitty selvästi pullon etupuolella olevaan etikettiin ja jos kyseisessä etiketissä täsmennetään yksiselitteisesti, että tuote ei sisällä rommia.

2. 389 R 2392: Neuvoston asetus (ETY) N° 2392/89, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1989, viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 232, 9.8.1989, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavilla:

- 391 R 3897: neuvoston asetus (ETY) N° 3897/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 368, 31.12.1991, s. 5)

392 R 2333: Neuvoston asetus (ETY) N° 2333/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 231, 13.8.1992, s. 9)

1. Poiketen siitä, mitä asetuksissa (ETY) N° 2392/89 ja (ETY) N° 2333/92 säädetään:

- viinit ja kuohuviinit, hiilihapotetut kuohuviinit sekä rypäleen puristemehut, jotka ovat Itävallan alueella ja joiden kuvaus ja esittely ovat ennen 1 päivää maaliskuuta 1995 voimassa olleiden Itävallan säännösten mukaisia, saadaan pitää kaupan varastojen tyhjenemiseen saakka;

- etikettejä, jotka on painettu ennen 1 päivää maaliskuuta 1995 ja joissa olevat tiedot ovat kyseisenä ajankohtana Itävallan säännösten mukaisia mutta jotka eivät vastaa yhteisön säännöksiä, saa käyttää 1 päivään maaliskuuta 1996 asti.

Yksityiskohtaiset säännöt soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksen (ETY) N° 822/87 83 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Poiketen asetuksen (ETY) N° 2333/92 6 artiklan 6 kohdan a alakohdan säännöksistä Itävallassa ennen 1 päivää maaliskuuta 1994 rekisteröityä tavaramerkkiä «Winzersekt» saa käyttää Itävallassa 31 päivään joulukuuta 1999 asti Itävallassa 6 artiklan Winzersektiä koskevien säännösten mukaan valmistetuille kuohuviineille.

Yksityiskohtaiset säännöt soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksen (ETY) N° 822/87 83 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. 391 R 1601: Neuvoston asetus (ETY) N° 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N° L 149, 14.6.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 3279: neuvoston asetus (ETY) N° 3279/92, annettu 9 päivänä marraskuuta 1992 (EYVL N° L 327, 13.11.1992, s. 1)

Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, Norja saa tuottaa ensimmäisen liittymistä seuraavan vuoden aikana vermuttia ennen liittymistä voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti.

Kyseisestä tuotannosta saatuja tuotteita saa pitää kaupan Norjan markkinoilla enintään 31 päivään joulukuuta 1996 asti.

4. 392 R 2332: Neuvoston asetus (ETY) N° 2332/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisössä tuotetuista kuohuviineistä (EYVL N° L 231, 13.8.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1568: neuvoston asetus (ETY) N° 1568/93, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 154, 25.6.1993, s. 42)

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N° 2332/92 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, Itävallassa suljetussa kammiossa tapahtuvan käymismenetelmän mukaan tuotettujen laatukuohuviinien, lukuun ottamatta tma-laatukuohuviinejä, valmistusprosessin vähimmäiskestoajaksi on vahvistettu 31 päivään joulukuuta 1997 asti:

a) tuotantoyrityksessä tapahtuvan vanhentamisen keston osalta, alkaen käymisestä, jonka tarkoituksena on saada cuvée vaahtoamaan:

>TAULUKON PAIKKA>

b) käymisajan, jonka tarkoituksena on saada cuvée vaahtoamaan, sekä sen ajan osalta, jolloin sakkaa ei eroteta cuvéesta:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Laatukuohuviinejä, joita koskevat 1 kohdassa tarkoitetut poikkeukset, voidaan pitää kaupan nimityksillä «laatukuohuviinit» tai «Sekt» ainoastaan Itävallassa.

3. Yksityiskohtaiset säännöt soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksen (ETY) N° 822/87 83 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

C. PELTOKASVIEN VILJELY

392 R 1765: Neuvoston asetus (ETY) N° 1765/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille (EYVL N° L 181, 1.7.1992, s. 12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 R 0232: neuvoston asetus (EY) N° 232/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL N° L 30, 3.2.1994, s. 7)

1. Poiketen siitä, mitä 7 artiklan 6 kohdassa säädetään, ruotsalaiset tuottajat, jotka kansallisen kesannointijärjestelmän mukaisesti ovat kesannoineet suuremman maa-alan kuin se ala, jolla he aikovat viljellä tukeen oikeutettuja peltokasveja, ja jotka eivät ole aloittaneet uudelleen viljelyä kyseisellä maa-alueella, saavat sen jälkeen, kun he lakkaavat olemasta mukana kansallisessa järjestelmässä, jatkaa 60 kuukauden ajan kesannointia kyseisen ohjelman mukaisesti kesannoimillaan pelloilla. Kesannointikorvaus vahvistetaan silloin 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräksi sen pinta-alan osalta, joka ylittää sen peltokasvien viljelyalan, jolle on pyydetty korvausta.

2. Itävalta saa markkinointivuoteen 1999/2000 asti komission etukäteen antamalla suostumuksella maksaa samansuuruista tukea kuin ennen liittymistä sellaisille 8 artiklan 2 kohdassa määritellyille pienviljelijöille maksettu tuki, jotka jatkavat samansuuruisen maa-alueen kesannointia kuin se alue, josta heille maksettiin tukea kansallisen järjestelmän mukaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Itävalta vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.

D. RAKENTEET

1. 390 R 0866: Neuvoston asetus (ETY) N° 866/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamisesta (EYVL N° L 91, 6.4.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

Sovellettaessa 16 artiklan 5 kohtaa komissio:

- voi antaa Norjalle luvan myöntää kolmen liittymistä seuraavan vuoden aikana kansallista tukea investointeihin kaikilla EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden aloilla, jotka edellyttävät rakenneuudistuksia, sillä edellytyksellä, että kyseisen alan tuotantokapasiteettia ei lisätä;

- soveltaa näitä säännöksiä Itävallan ja Suomen osalta päätösasiakirjassa esitetyn julistuksen N° 31 mukaisesti.

Komission lupa voidaan kuitenkin myöntää ainoastaan, jos edunsaajien asianmukainen osallistuminen kyseisten investointien rahoitukseen on varmistettu.

2. 391 R 2328: Neuvoston asetus (ETY) N° 2328/91, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta (EYVL N° L 218, 6.8.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3669: neuvoston asetus (EY) N° 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 338, 31.12.1993, s. 26)

Poiketen:

a) asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksistä tässä asetuksessa säädettyjä tukia voidaan myöntää Norjassa ja Ruotsissa 31 päivään joulukuuta 1999 asti maa- ja metsätaloutta harjoittaville perheviljelmille, jos tilan viljelypinta-ala on vähintään 15 hehtaaria ja jos tuki koskee ainoastaan maataloustoimintaa. Komissio määrittää maa- ja metsätaloutta harjoittavan perheviljelmän enimmäiskoon asetuksen (ETY) N° 4253/88 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

b) asetuksen 12 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyistä rajoituksista Norja ja Suomi saavat EY:n perustamissopimuksen 92 tai 94 artiklan mukaisesti:

- myöntää kansallista tukea 31 päivään joulukuuta 2001 asti 5 artiklassa tarkoitettuja investointeja varten sellaisille maatiloille, joiden työtulo ylittää samassa säännöksessä tarkoitetun viitetulon;

- myöntää kansallista tukea 31 päivään joulukuuta 2001 asti taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille tiloille;

c) asetuksen 35 artiklasta Itävallan tasavalta voi komission suostumuksella jatkaa 31 päivään joulukuuta 2004 asti kansallisen tuen myöntämistä sellaisille pienviljelijöille, jotka olivat kansallisen lainsäädännön mukaan oikeutettuja tällaiseen tukeen vuonna 1993, siltä osin kuin 17 - 19 artiklassa tarkoitettu tasaushyvitys ei riitä korvaamaan pysyviä luonnonhaittoja. Kyseisille viljelijöille yhteensä myönnetty tuki ei saa ylittää edellä mainittuna vuonna Itävallassa myönnettyjä määriä.

Komissio esittää neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 1999 ja 2004 mennessä kertomuksen kyseisen toimenpiteen soveltamisesta tarvittaessa siihen liittyvine ehdotuksineen. Neuvosto päättää kyseisestä ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen;

d) asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdasta Itävallan tasavalta voi 31 päivään joulukuuta 1999 asti vapauttaa tuottajat kyseisessä säännöksessä tarkoitetusta velvoitteesta.

E. REHUT

1. 370 L 0524: Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL N° L 270, 14.12.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0114: neuvoston direktiivi 93/114/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 334, 31.12.1993, s. 24)

1. Itävallan tasavalta saa pitää voimassa ennen liittymistä voimassa olleen entsyymien ja mikro-organismien ryhmään kuuluvien lisäaineiden kaupan pitämistä ja käyttöä koskevan lainsäädäntönsä, jollei seuraavien edellytysten noudattamisesta muuta johdu:

Itävallan tasavallan on toimitettava komissiolle 1 päivään marraskuuta 1994 mennessä:

- luettelo sen alueella sallituista entsyymeistä, mikro-organismeista tai niiden valmisteista neuvoston direktiivin 93/113/EY liitteessä II olevan mallin mukaisesti, ja

- liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön laatima ilmoituslomake kustakin lisäaineesta neuvoston direktiivin 93/113/EY liitteessä II olevan mallin mukaisesti.

Päätös Itävallan tasavallan kyseisten lisäaineiden sallimista varten esittämistä asiakirjoista tehdään direktiivin 70/524/ETY 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen 1 päivään tammikuuta 1997 mennessä.

Siihen asti, kunnes yhteisön päätös tehdään, Itävallan tasavalta ei estä direktiivin 93/113/EY 3 artiklan mukaisesti laadittuihin kansallisiin luetteloihin merkittyjen, unionista peräisin olevien lisäaineiden liikkumista, siltä osin, kuin kyseiset lisäaineet on merkitty myös luetteloon, jonka Itävalta esittää edellä olevan toisen luetelmakohdan mukaisesti. Tätä säännöstä sovelletaan vastaavasti esiseoksiin ja rehuihin, jotka sisältävät kyseisiä lisäaineita.

2. Suomen tasavalta saa pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 1997 asti ennen liittymistä voimassa olevan lainsäädäntönsä, jossa kielletään seuraavien lisäaineiden käyttö rehuissa:

- avoparsiini - lypsylehmien osalta,

- tylosiinifosfaatti,

- spiramysiini ja

- vaikutukseltaan vastaavat antibiootit.

Päätös Suomen tasavallan esittämistä mukautuksia koskevista pyynnöistä tehdään 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä direktiivin 70/524/ETY 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; kyseisiin pyyntöihin on liitettävä kunkin edellä mainitun lisäaineen osalta yksityiskohtainen tieteellinen perustelu.

Tämä poikkeus ei saa vaikuttaa millään tavoin yhteisöstä peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden vapaaseen liikkumiseen.

3. Norjan kuningaskunta saa pitää voimassa ennen liittymistä voimassa olleen lainsäädäntönsä:

- 31 päivään joulukuuta 1998 asti seuraaviin ryhmiin kuuluvien lisäaineiden käytön rehuissa rajoittamisen tai kieltämisen osalta:

- antibiootit,

- kemoterapeutit

- kokkidiostaatit,

- kasvun edistäjät;

- 31 päivään joulukuuta 1997 asti seuraavien aineiden käytön rajoittamisen tai kieltämisen osalta rehuissa:

- kupari,

- muurahaishappo, kloorivetyhappo ja rikkihappo, rehukasvien ja viljojen säilömiseksi.

Päätös Norjan kuningaskunnan esittämistä mukautuksia koskevista pyynnöistä tehdään ennen edellä mainittuja päivämääriä direktiivin 70/524/ETY 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; kyseisiin pyyntöihin on liitettävä kunkin edellä mainitun lisäaineen osalta yksityiskohtainen tieteellinen perustelu.

Nämä poikkeukset eivät saa vaikuttaa millään tavoin yhteisöstä peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden vapaaseen liikkumiseen.

4. Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa ennen liittymistä voimassa olleen lainsäädäntönsä:

- 31 päivään joulukuuta 1998 asti seuraaviin ryhmiin kuuluvien lisäaineiden käytön rehuissa rajoittamisen tai kieltämisen osalta:

- antibiootit,

- kemoterapeutit,

- kokkidiostaatit,

- kasvun edistäjät;

- 31 päivään joulukuuta 1997 asti seuraavien aineiden käytön rehuissa rajoittamisen tai kieltämisen osalta:

- karotenoidien ja ksantofyllien ryhmiin kuuluvat lisäaineet,

- kupari,

- muurahaishappo,

- etoksikininiin yhdistynyt muurahaishappo.

Päätös Ruotsin kuningaskunnan esittämistä mukautuksia koskevista pyynnöistä tehdään ennen edellä mainittuja päivämääriä direktiivin 70/524/ETY 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; kyseisiin pyyntöihin on liitettävä kunkin edellä mainitun lisäaineen osalta yksityiskohtainen tieteellinen perustelu.

Nämä poikkeukset eivät saa vaikuttaa millään tavoin yhteisöstä peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden vapaaseen liikkumiseen.

2. 374 L 0063: Neuvoston direktiivi 74/63/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa (EYVL N° L 38, 11.2.1974, s. 31), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0074: neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 237, 22.9.1993, s. 23)

1. Norjan kuningaskunta saa pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 1997 asti ennen liittymistä voimassa olleet lainsäädäntönsä, jossa aflatoksiini B1:n, okratoksiini A:n ja muiden mykotoksiinien esiintyminen rajoitetaan tietyille tasoille.

Päätös Norjan kuningaskunnan esittämistä mukautuksia koskevista pyynnöistä tehdään 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä direktiivin 74/63/ETY 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; kyseisiin pyyntöihin on liitettävä kunkin epäsuotuisan aineen tai tuotteen osalta yksityiskohtainen tieteellinen perustelu.

Tämä poikkeus ei saa vaikuttaa millään tavoin yhteisöstä peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden vapaaseen liikkumiseen.

2. Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 1997 asti ennen liittymistä voimassa olevan lainsäädäntönsä, jossa aflatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, lyijyn ja PCB:n esiintyminen rajoitetaan tietyille tasoille.

Päätös Ruotsin kuningaskunnan esittämistä mukautuksia koskevista pyynnöistä tehdään 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä direktiivin 74/63/ETY 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; kyseisiin pyyntöihin on liitettävä kunkin epäsuotuisan aineen tai tuotteen osalta yksityiskohtainen tieteellinen perustelu.

Tämä poikkeus ei saa vaikuttaa millään tavoin yhteisöstä peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden vapaaseen liikkumiseen.

3. 377 L 0101: Neuvoston direktiivi 77/101/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976, suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan (EYVL N° L 32, 3.2.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 48)

Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 1997 asti ennen liittymistä voimassa olleen lainsäädäntönsä, jossa kielletään sellaisten rehujen käyttö, jotka on valmistettu luonnollisesti kuolleista eläimistä tai teurastettujen eläinten ruhojen osista, joissa esiintyy patologisia muutoksia.

Päätös Ruotsin kuningaskunnan esittämistä mukautuksia koskevista pyynnöistä tehdään 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä direktiivin 77/101/ETY 10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; kyseisiin pyyntöihin on liitettävä yksityiskohtainen tieteellinen perustelu.

Tämä poikkeus ei saa vaikuttaa millään tavoin yhteisöstä peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden vapaaseen liikkumiseen.

4. 379 L 0373: Neuvoston direktiivi 79/373/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, rehuseosten pitämisestä kaupan (EYVL N° L 86, 6.4.1979, s. 30), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 L 0074: neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 237, 22.9.1993, s. 23)

Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 1997 asti ennen liittymistä voimassa olevan lainsäädäntönsä, jossa säädetään pakollisesta fosforipitoisuuden ilmoittamisesta kaloille tarkoitettujen rehuseosten etiketeissä.

Päätös Ruotsin kuningaskunnan esittämistä mukautuksia koskevista pyynnöistä tehdään 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä direktiivin 79/373/ETY 10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; kyseisiin pyyntöihin on liitettävä yksityiskohtainen tieteellinen perustelu.

F. SIEMENET JA LISÄYSAINEISTO

1. 366 L 0401: Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2298/66)

Suomen tasavalta saa pitää voimassa alueellaan kansallisen «kauppasiemen»/«handelsutsäde»-luokan siementen, sellaisena kuin se määritellään voimassa olevassa Suomen lainsäädännössä, kaupan pitämistä koskevan siementuotantojärjestelmänsä enintään 31 päivään joulukuuta 1996 asti.

Tällaisia siemeniä ei saa tuoda muiden jäsenvaltioiden alueelle. Suomen tasavalta mukauttaa tässä suhteessa lainsäädäntönsä direktiivin asiaa koskevien säännösten mukaiseksi edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä.

Suomen tasavalta soveltaa kuitenkin liittymisestä alkaen niitä direktiivin säännöksiä, jotka varmistavat direktiivin säännösten mukaisen aineiston pääsyn markkinoille sen alueella.

2. 366 L 0402: Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2309/66)

Suomen tasavalta saa pitää voimassa alueellaan kansallisen kaupan pitämiseen liittyvän siementuotantojärjestelmänsä enintään 31 päivään joulukuuta 1996 asti:

- sellaisten siementen osalta, jotka eivät täytä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia «varmennettujen siementen»-luokan sukupolvien enimmäislukumäärän osalta («valiosiemen»/«elitutsäde») ja

- «kauppasiemenet»/«handelsutsäde»-luokan siementen osalta, sellaisena kuin se määritellään voimassa olevassa Suomen lainsäädännössä.

Tällaisia siemeniä ei saa tuoda muiden jäsenvaltioiden alueelle. Suomen tasavalta mukauttaa tässä suhteessa lainsäädäntönsä direktiivin asiaa koskevien säännösten mukaiseksi edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä.

Suomen tasavalta soveltaa kuitenkin liittymisestä alkaen niitä direktiivin säännöksiä, jotka varmistavat direktiivin säännösten mukaisen aineiston pääsyn markkinoille sen alueella.

3. 366 L 0403: Neuvoston direktiivi 66/403/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2320/66)

Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa enintään 31 päivään joulukuuta 1996 asti siemenperunoiden kaupan pitämiseen alueellaan liittyvän 40 prosentin poikkeaman painosta sellaisten mukuloiden osalta, joiden pinnasta enemmän kuin yhdessä kymmenesosassa esiintyy rupea. Kyseistä poikkeamaa sovelletaan ainoastaan niillä Ruotsin kuningaskunnan alueilla tuotettujen siemenperunoiden osalta, joilla on todettu erityisiä rupeen liittyviä ongelmia.

Tällaisia siemenperunoita ei saa tuoda muiden jäsenvaltioiden alueelle. Ruotsin kuningaskunta mukauttaa tässä suhteessa lainsäädäntönsä direktiivin liitteessä II olevien asiaa koskevien määräysten mukaiseksi edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä;

Ruotsin kuningaskunta soveltaa kuitenkin liittymisestä alkaen niitä direktiivin säännöksiä, joilla varmistetaan direktiivin säännösten mukaisen aineiston pääsy markkinoille sen alueella.

4. 366 L 0404: Neuvoston direktiivi 66/404/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL N° 125, 11.7.1966, s. 2326/66)

- Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Suomen tasavalta saavat pitää voimassa kansallisen metsänviljelyaineiston kaupan pitämistä alueellaan koskevan lainsäädäntönsä enintään 31 päivään joulukuuta 1999 asti;

- Norjan kuningaskunnalle, Ruotsin kuningaskunnalle ja Suomen tasavallalle myönnetään lisäaika 31 päivään joulukuuta 2001 asti ennen ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymistä kerääntyneiden metsänviljelyaineiston varastojen tyhjentämiseksi;

- Siltä osin, kuin viljelyaineisto ei ole direktiivin säännösten mukaista, sitä ei saa tuoda muiden jäsenvaltioiden kuin Norjan, Ruotsin ja Suomen alueelle, jollei direktiivin säännösten mukaisesti toisin päätetä;

- Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Suomen tasavalta soveltavat kuitenkin liittymisestä alkaen niitä direktiivin säännöksiä, jotka varmistavat direktiivin säännösten mukaisen viljelyaineiston pääsyn markkinoille niiden alueella;

- muista siirtymäjärjestelyistä päätetään tarvittaessa asianmukaisten yhteisön menettelyjen mukaisesti.

5. 370 L 0457: Neuvoston direktiivi 70/457/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL N° L 225, 12.10.1970, s. 1) ja 370 L 0458: Neuvoston direktiivi 70/458/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL N° L 225, 12.10.1970, s. 7)

- Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Suomen tasavalta saavat lykätä enintään 31 päivään joulukuuta 1995 asti kahden edellä mainitun direktiivin soveltamista alueellaan niiden omissa kansallisissa viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajikeluetteloissa lueteltujen sellaisten lajikkeiden siementen kaupan pitämiseen niiden alueella, joita ei ole virallisesti hyväksytty kyseisten direktiivien säännösten mukaisesti. Tällaisten lajikkeiden siemeniä ei saa pitää kaupan muiden jäsenvaltioiden alueella kyseisenä aikana;

- Lajiketta koskevat kaupan pitämisen rajoitukset eivät koske sellaisia viljelykasvi- ja vihanneslajien lajikkeita, jotka liittymisajankohtana tai sen jälkeen on lueteltu sekä Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan kansallisissa luetteloissa että yhteisön luetteloissa;

- Ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitun määräajan kuluessa sellaiset Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan kansallisissa luetteloissa esiintyvät lajikkeet, jotka on virallisesti hyväksytty edellä mainittujen direktiivien säännösten mukaisesti, sisällytetään yhteisön viljelykasvi- ja vihanneslajien lajikeluetteloihin.

6. 371 L 0161: Neuvoston direktiivi 71/161/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971, yhteisössä kaupan pidettävän metsänviljelyaineiston ulkoista laatua koskevista vaatimuksista (EYVL N° L 87, 17.4.1971, s. 14)

- Suomen tasavalta saa pitää voimassa alueellaan kaupan pidettävän metsänviljelyaineiston ulkoista laatua koskevan lainsäädäntönsä enintään 31 päivään joulukuuta 1999 asti;

- Siltä osin, kuin viljelyaineisto ei ole direktiivin säännösten mukaista, sitä ei saa tuoda muiden jäsenvaltioiden alueelle, jollei direktiivin säännösten mukaisesti toisin päätetä;

- Suomen tasavalta mukauttaa tässä suhteessa lainsäädäntönsä direktiivin säännösten mukaiseksi edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä;

- Suomen tasavalta soveltaa kuitenkin liittymisestä alkaen niitä direktiivin säännöksiä, jotka varmistavat direktiivin säännösten mukaisen viljelyaineiston pääsyn markkinoille sen alueella.

7. 393 L 0048: Komission direktiivi 94/48/ETY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien taimien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti täytettävä (EYVL N° L 250, 7.10.1993, s. 1).

8. 393 L 0049: Komission direktiivi 93/49/ETY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY mukaisesti täytettävä (EYVL N° L 250, 7.10.1993, s. 9).

9. 393 L 0061: Komission direktiivi 93/61/ETY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, siemeniä lukuun ottamatta, on neuvoston direktiivin 92/33/ETY mukaisesti täytettävä (EYVL L 250, 7.10.1993, s. 19)

Norjan kuningaskunta ja Suomen tasavalta saavat asettaa monivuotisten kasvien alkuperämerkintöihin liittyviä lisäedellytyksiä kaupan pitämistä varten alueellaan enintään 31 päivään joulukuuta 1996.

Kyseisiä edellytyksiä saadaan soveltaa ainoastaan näiden maiden kansalliseen tuotantoon.

VIII KALASTUS

1. 377 R 2115: Neuvoston asetus ETY N° 2115/77, annettu 27 päivänä syyskuuta 1977 (EYVL N° L 247, 28.9.1977, s. 2)

Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Norjan, Ruotsin ja Suomen lipun alla purjehtivien alusten sallitaan komission valvoman sivusaaliiden seurantajärjestelmän alaisuudessa harjoittaa kolmen vuoden ajan liittymisestä muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun sillin kohdennettua kalastusta, samoin edellytyksin kuin ennen liittymistä ja ottaen huomioon menekin markkinoilla, jos tällaisesta kalastuksesta ei aiheudu peruuttamattomia ekologisia haittoja.

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, Norjan, Ruotsin ja Suomen lipun alla purjehtivien alusten sallitaan purkaa aluksista unioniin kolmen vuoden ajan liittymisestä muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun sillin/silakan saaliin samoin edellytyksin kuin ennen liittymistä ja ottaen huomioon menekin markkinoilla.

Ennen kuin kolme vuotta on kulunut liittymisestä, neuvosto tarkastelee uudelleen asetusta (ETY) N° 2115/77 asetuksen (ETY) N° 3760/92 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Neuvosto tekee päätökset sillikantojen optimaalisesta hyödyntämisestä, mukaan lukien muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun sillin/silakan kalastus, jos tämä on sopusoinnussa järkiperäisen ja vastuullisen, kestävällä pohjalla tapahtuvan hyödyntämisen kanssa ja jos siinä otetaan huomioon markkinat sekä biologiset näkökohdat ja seurantajärjestelmistä ja pilottihankkeista saadut kokemukset.

2. 386 R 3094: Neuvoston asetus (ETY) N° 3094/86, annettu 7 päivänä lokakuuta 1986 (EYVL N° L 288, 11.10.1986, s. 1)

Poiketen siitä, mitä liitteessä I määrätään, Ruotsin alusten sallitaan 18 kuukauden ajan liittymisestä käyttää 16 mm:n silmäkokoa kilohailin pyyntiin Skagerrakissa ja Kattegatissa. Neuvosto tarkastelee uudelleen ennen kyseisen siirtymäkauden päättymistä tämäntyyppiseen kalastukseen liittyviä teknisiä toimenpiteitä ja seurantajärjestelmää tieteellisten aineistojen perusteella.

3. 389 R 2136: Neuvoston asetus (ETY) N° 2136/89, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1989 (EYVL N° L 212, 22.7.1989, s. 79)

Poiketen siitä, mitä 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa säädetään, Norjassa ja Ruotsissa saa pitää kaupan kuuden kuukauden ajan liittymisestä myyntinimityksen «purkitettu sardiini» alaisuuteen kuuluvia purkitettuja kilohaileja, jos on kyse ennen liittymistä pakatuista tuotteista.

IX VEROTUS

1. 372 L 0464: Neuvoston direktiivi 72/464/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista (EYVL N° L 303, 31.12.1972, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0078: neuvoston direktiivi 92/78/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992 (EYVL N° L 316, 31.10.1992, s. 5)

Sen estämättä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, Ruotsin kuningaskunta saa lykätä savukkeiden suhteellisen valmisteveron soveltamista 1 päivään tammikuuta 1996 asti.

2. 377 L 0388: Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL N° L 145, 13.6.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 394 L 0005: neuvoston direktiivi 94/5/EY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1994 (EYVL N° L 60, 3.3.1994, s. 16)

Itävalta

a) Sen estämättä, mitä 12 artiklassa ja 13 artiklan A jakson 1 kohdassa säädetään:

Itävallan tasavalta saa edelleen soveltaa 31 päivään joulukuuta 1996 asti:

- 10 prosentin suuruista alennettua arvonlisäveroa sairaalatoimintoihin julkisen terveydenhuollon alalla sekä sairaiden tai vammautuneiden henkilöiden kuljetukseen toimivaltaisten elinten asianmukaisesti tätä tarkoitusta varten suunnittelemissa ajoneuvoissa;

- 20 prosentin suuruista vakiomääräistä arvonlisäveroa lääkäreiden tarjoamiin sairaanhoitopalveluihin julkisen terveydenhuollon alalla;

- vapautusta sosiaaliturva- ja sosiaalihuoltolaitosten toimitusten osalta sekä edellisessä vaiheessa maksetun veron palauttamista.

Tällainen verotus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

b) Direktiivin 12 artiklan 3 kohdan a alakohtaa sovellettaessa Itävallan tasavalta saa soveltaa Jungholtzin ja Mittelbergin (Kleines Walsertal) kunnissa toista vakiomääräistä veroa, joka on alempi kuin muualla Itävallassa sovellettu vastaava vero, mutta kuitenkin vähintään 15 prosenttia.

Veronalennus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

c) Sovellettaessa direktiivin 24 artiklan 2 - 6 kohtaa ja kunnes yhteisössä annetaan säännöksiä tältä alalta, Itävallan tasavalta saa vapauttaa arvonlisäverosta sellaiset verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on vähemmän kuin 35 000 ecua vastaava määrä kansallisessa valuutassa.

Tällaiset vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

d) Direktiivin 27 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa Itävallan tasavalta saa edelleen verottaa muualle kuin Itävaltaan sijoittautuneiden verovelvollisten muualla kuin Itävallassa rekisteröidyillä moottoriajoneuvoilla harjoittamaa kansainvälistä matkustajaliikennettä seuraavin edellytyksin:

- tätä siirtymätoimenpidettä voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2000 asti;

- Itävallassa tapahtunutta kuljetuksen osuutta verotetaan keskimääräisen henkilöä ja kilometriä kohden määräytyvän määrän perusteella;

- järjestelmä ei saa edellyttää verotarkastuksia jäsenvaltioiden välisillä rajoilla;

- tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa veronkantomenettelyä, ei saa vaikuttaa mainittavalla tavalla viimeisessä kulutusvaiheessa maksettavaksi tulevan veron määrään.

e) Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 2 kohdassa säädetään, Itävallan tasavalta saa soveltaa 31 päivään joulukuuta 1998 asti alennettua veroa asumiskäyttöön tarkoitetun kiinteän omaisuuden vuokraamiseen, jos vero on vähintään 10 prosenttia.

Veronalennus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

f) Direktiivin 28 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sovellettaessa Itävallan tasavalta saa soveltaa alennettua veroa ravintolapalveluihin.

Veronalennus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

g) Direktiivin 28 artiklan 2 kohdan e alakohtaa sovellettaessa Itävallan tasavalta saa soveltaa alennettua veroa viljelijätuottajien tiloilla tuottamaan viiniin ja sähköisesti kuljetettavien ajoneuvojen toimituksiin, jos tämä vero on vähintään 12 prosenttia.

Veronalennus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

h) Direktiivin 28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa sovellettaessa Itävallan tasavalta saa verottaa:

- liitteessä E olevan 2 kohdan mukaisesti 31 päivään joulukuuta 1996 asti hammasteknikoiden ammattimaisesti tarjoamia palveluja ja hammaslääkäreiden ja hammasteknikoiden Itävallan sosiaaliturvalaitoksille toimittamia hammasproteeseja;

- liitteessä E olevassa 7 kohdassa lueteltuja liiketoimia.

Tällainen verotus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

i) Direktiivin 28 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa Itävallan tasavalta saa vapauttaa arvonlisäverosta:

- julkisten postipalvelujen tarjoamat telepalvelut kunnes neuvosto on hyväksynyt yhteisen suunnitelman tällaisten palvelujen verottamiseksi, tai kunnes kaikki nykyiset jäsenvaltiot, jotka ovat täysin vapautetut verosta, eivät ole enää vapautettuja siitä, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi, mutta joka tapauksessa enintään 31 päivään joulukuuta 1995 asti;

- liitteessä F olevassa 7 ja 16 kohdassa luetellut liiketoimet, niin kauan kuin johonkin nykyisistä jäsenvaltioista sovelletaan samaa vapautusta;

- Itävallasta jäsenvaltioon tai kolmanteen valtioon tai päinvastaiseen suuntaan suuntautuvan lentäen, meritse tai sisävesitse tapahtuvan kansainvälisen matkustajaliikenteen, lukuun ottamatta matkustajaliikennettä Bodenjärvellä, siten, että edellisessä vaiheessa maksettu vero palautetaan, niin kauan kuin johonkin nykyisistä jäsenvaltioista sovelletaan samaa vapautusta.

Nämä vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

Suomi

j) Direktiivin 24 artiklan 2 - 6 kohtaa sovellettaessa ja kunnes yhteisössä annetaan säännöksiä tältä alalta, Suomen tasavalta voi vapauttaa arvonlisäverosta sellaiset verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on vähemmän kuin 10 000 ecua vastaava määrä kansallisessa valuutassa.

k) Direktiivin 27 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa Suomen tasavalta saa jatkaa vesialusten myynnin, vuokrauksen, korjauksen ja huollon vapauttamista arvonlisäverosta siten, että edellisessä vaiheessa maksettu vero palautetaan seuraavin edellytyksin:

- tätä siirtymätoimenpidettä voidaan soveltaa 31, päivään joulukuuta 2000 asti;

- tätä vapauttamista voidaan soveltaa aluksiin, jotka ovat vähintään 10 metriä pitkiä ja joita ei ole rakenteeltaan tarkoitettu huviveneiksi tai urheilutarkoituksiin;

- tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa veronkantomenettelyä, ei saa vaikuttaa mainittavalla tavalla lopullisessa kulutusvaiheessa maksettavaksi tulevan veron määrään.

l) Direktiivin 28 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa Suomen tasavalta saa 28 l artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana soveltaa tilattavien sanomalehtien ja aikakauslehtien toimitukseen sekä yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenille jaettujen julkaisujen painamiseen vapautuksia, joihin liittyy edellisessä vaiheessa maksetun veron palauttaminen ja jotka ovat yhteisön oikeuden mukaisia ja täyttävät 11 päivänä huhtikuuta 1967 annetun toisen neuvoston direktiivin 17 artiklan viimeisessä luetelmakohdassa asetetut edellytykset.

Tällaiset vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

m) Direktiivin 28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa sovellettaessa ja niin kauan kuin tällaiset liiketoimet ovat veronalaisia jossakin nykyisistä jäsenvaltioista, Suomen tasavalta saa verottaa liitteessä E olevassa 7 kohdassa lueteltuja liiketoimia.

Tällainen verotus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

n) Direktiivin 28 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa ja niin kauan kuin joku nykyisistä jäsenvaltioista soveltaa samaa vapautusta, Suomen tasavalta saa vapauttaa arvonlisäverosta:

- liitteessä F olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen kirjailijoiden, taiteilijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden tarjoamat palvelut;

- liitteessä F olevassa 7, 16 ja 17 kohdassa luetellut liiketoimet.

Nämä vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

Norja

o) Sen estämättä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään:

Norjan kuningaskunta saa pitää 31 päivään joulukuuta 1995 asti edelleen arvonlisäverosta vapautettuna sellaisten palvelujen tarjonnan, jotka eivät ennen liittymispäivää olleet arvonlisäveron alaisia.

Tällainen vapautus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

p) Sen estämättä, mitä 13 artiklan B kohdan b alakohdan 1 alakohdassa säädetään:

Norjan kuningaskunta saa pitää 31 päivään joulukuuta 1995 asti vapautettuna arvonlisäverosta majoituksen tarjoamisen hotellialalla ja samankaltaista toimintaa harjoittavilla aloilla, mukaan lukien majoituksen tarjoaminen retkeilymajoissa ja lomamökeissä, sekä leirintäaluepaikkojen leasing-toiminnan ja vuokraamisen.

Tämä vapautus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

q) Direktiivin 24 artiklan 2 - 6 kohtaa sovellettaessa ja kunnes yhteisössä annetaan säännöksiä tältä alalta, Norjan kuningaskunta saa vapauttaa arvonlisäverosta sellaisten verovelvollisten ryhmät, joiden vuotuinen liikevaihto on vähemmän kuin 10 000 ecua vastaava määrä kansallisessa valuutassa.

r) Direktiivin 27 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa Norjan kuningaskunta saa jatkaa vesialusten myynnin, vuokrauksen, korjauksen ja huollon vapauttamista arvonlisäverosta siten, että edellisessä vaiheessa maksettu vero palautetaan seuraavin edellytyksin:

- vapautusta voidaan soveltaa aluksiin, jotka ovat vähintään 15 metriä pitkiä ja jotka on tarkoitettu toisen lukuun Norjan vesillä tehtävää matkustajien kuljetusta, rahdin kuljetusta, hinausta, pelastustoimia tai jäänmurtamistoimintaa varten taikka tutkimustarkoituksiin tai meteorologisiin tarkoituksiin tarkoitettujen alusten taikka koulutusalusten toimituksiin tai niillä tehtävään työhön, muiden kuin 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimintojen osalta;

- tätä siirtymätoimenpidettä voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2000 asti;

- tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa veronkantomenettelyä, ei saa vaikuttaa mainittavalla tavalla lopullisessa kulutusvaiheessa suoritettavan veron määrään.

s) Direktiivin 27 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa ja kunnes yhteisössä annetaan säännöksiä tältä alalta tai 31 päivään joulukuuta 1995 asti, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi, Norjan kuningaskunta saa vapauttaa arvonlisäverosta 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamisen, lukuun ottamatta kuitenkaan palvelujen tarjoamista 14, 15 ja 16 artiklan mukaisesti.

Tällaiset vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

t) Direktiivin 28 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa Norjan kuningaskunta saa 28 l artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana soveltaa sanomalehtiin, kirjoihin ja aikakauslehtiin vapautuksia, joihin liittyy edellisessä vaiheessa maksetun veron palauttaminen ja jotka ovat yhteisön oikeuden mukaisia ja täyttävät 11 päivänä huhtikuuta 1967 annetun toisen neuvoston direktiivin 17 artiklan viimeisessä luetelmakohdassa asetetut edellytykset.

Nämä vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

u) Direktiivin 28 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa ja niin kauan kuin joku nykyisistä jäsenvaltioista soveltaa samaa vapautusta, Norjan kuningaskunta saa vapauttaa arvonlisäverosta liitteessä F olevassa 1, 2, 6, 10, 16, 17 ja 27 kohdassa luetellut liiketoimet.

Nämä vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

v) Sen estämättä, mitä 33 artiklassa säädetään:

Norjan kuningaskunta saa edelleen soveltaa 31 päivään joulukuuta 1999 asti investointiveroa liiketoimintaan käytettävien tavaroiden hankintaan. Tänä aikana Norjan kuningaskunnan on alennettava veroa asteittain.

Tämä verotus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

Ruotsi

w) Sen estämättä, mitä 12 artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja liitteessä H olevassa 7 kohdassa säädetään:

Ruotsin kuningaskunta saa vapauttaa 31 päivään joulukuuta 1995 asti elokuvalippujen myynnin arvonlisäverosta.

Tämä vapautus ei saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

x) Direktiivin 24 artiklan 2 - 6 kohtaa sovellettaessa ja kunnes yhteisössä annetaan säännöksiä tältä alalta, Ruotsin kuningaskunta saa soveltaa seuraavia yksinkertaistettuja menettelyjä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä edellytyksellä, että säännökset ovat yhdenmukaisia Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 95 ja 96 artiklan kanssa:

- arvonlisäveroja koskevan ilmoituksen antaminen kolmen kuukauden kuluttua kotimaista veronalaista liiketoimintaa harjoittavien verovelvollisten välittömän verovuoden päättymisestä;

- sellaisten verovelvollisten vapauttaminen arvonlisäverosta, joiden vuosittainen liikevaihto on vähemmän kuin 10 000 ecua vastaava määrä kansallisessa valuutassa.

y) Direktiivin 22 artiklan 12 kohdan a alakohtaa sovellettaessa Ruotsin kuningaskunnalla on lupa sallia se, että verovelvolliset antavat vuosittaiset yhteenvetoilmoitukset artiklassa säädetyin edellytyksin.

z) Direktiivin 28 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa Ruotsin kuningaskunta saa 28 l artiklan tarkoitetun siirtymäkauden aikana soveltaa sanomalehtien toimituksiin, mukaan lukien näkövammaisten radio- ja kasettimuodossa olevat sanomalehdet, sairaaloille toimitettaviin lääkkeisiin tai reseptilääkkeisiin sekä hyväntekeväisyysjärjestöiden säännöllisten julkaisujen tuotantoon ja muihin vastaaviin palveluihin vapautuksia, joihin liittyy edellisessä vaiheessa maksetun veron palauttaminen ja jotka ovat yhteisön oikeuden mukaisia ja täyttävät 11 päivänä huhtikuuta 1967 annetun toisen neuvoston direktiivin 17 artiklan viimeisessä luetelmakohdassa asetetut edellytykset.

Nämä vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

aa) Direktiivin 28 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovellettaessa ja niin kauan kuin samaa vapautusta sovelletaan johonkin nykyisistä jäsenvaltioista, Ruotsin kuningaskunta saa vapauttaa arvonlisäverosta:

- liitteessä F olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen kirjailijoiden, taiteilijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden tarjoamat palvelut;

- liitteessä F olevassa 1, 16 ja 17 kohdassa luetellut liiketoimet.

Nämä vapautukset eivät saa vaikuttaa omiin varoihin, joiden määräytymisperuste on vahvistettava uudelleen neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N° 1553/89 mukaisesti.

3. 392 L 0012: Neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta (EYVL N° L 76, 23.3.1992, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0108: neuvoston direktiivi 92/108/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 390, 31.12.1992, s. 124)

Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Suomen tasavalta saavat pitää voimassa savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden, väkevien alkoholijuomien, viinien ja oluiden tuontia muista jäsenmaista koskevia määrällisiä rajoituksia neuvoston direktiivin 92/12/ETY 26 artiklassa säädetyin edellytyksin. Nämä rajoitukset ovat seuraavat:

Tupakkatuotteita:

- 300 savuketta tai

- 150 pikkusikaria (sikarit, joiden yksittäispaino on enintään 3 grammaa) tai

- 75 sikaria tai

- 400 grammaa piippu- ja savuketupakkaa

Alkoholijuomia:

>TAULUKON PAIKKA>

Norja, Ruotsi ja Suomi toteuttavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oluen tuontia kolmansista maista ei sallita edellytyksin, jotka ovat suotuisammat kuin vastaavalle tuonnille muista jäsenvaltioista asetetut edellytykset.

4. 392 L 0079: Neuvoston direktiivi 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, savukkeiden verojen lähentämisestä (EYVL N° L 316, 31.10.1992, s. 8)

Sen estämättä, mitä 2 artiklassa säädetään, Ruotsin kuningaskunta saa lykätä 1 päivään tammikuuta 1999 asti sellaisen yleisen vähimmäisvalmisteveron soveltamista, joka on 57 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden vähittäismyyntihinnasta (kaikki verot mukaan luettuina).

5. 392 L 0081: Neuvoston direktiivi 92/81/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL N° L 316, 31.10.1992, s. 12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavilla:

- 392 L 0108: neuvoston direktiivi 92/108/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992 (EYVL N° L 390, 31.12.1992, s. 124) ja

392 D 0510: Neuvoston päätös N° 92/510/ETY, tehty 19 päivänä lokakuuta 1992, luvan antamisesta jäsenvaltioille direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti jatkaa erityistarkoituksiin käytettävien kivennäisöljyjen valmisteveroja koskevien voimassa olevien alennusten tai vapautusten soveltamista (EYVL N° L 316, 31.10.1992, s. 16)

a) Sen estämättä, mitä neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, Norjan kuningaskunta saa pitää 31 päivään joulukuuta 1998 asti valmisteveron alaisina Norjan vesillä tapahtuvaan matkustajaliikenteeseen polttoaineena käytettävän kivennäisöljyn toimitukset.

b) Neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan perusteella ja neuvoston päätöksessä 92/510/ETY, sellaisena kuin se on täydennettynä neuvoston päätöksellä 93/697/EY, säädetyin edellytyksin ja erityisesti sillä edellytyksellä, että tällaisia määriä ei missään vaiheessa aseteta neuvoston direktiivissä 92/82/ETY säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi, Norjan kuningaskunta saa edelleen soveltaa:

- alennettuja valmisteveroja säännöllisessä liikenteessä olevien linja-autojen polttoaineeseen;

- alennettuja valmisteveroja huviveneiden polttoaineeseen.

c) Neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan perusteella ja neuvoston päätöksessä 92/510/ETY säädetyin edellytyksin, sellaisena kuin se on täydennettynä neuvoston päätöksellä 93/697/ETY, ja huolimatta neuvoston direktiivissä 92/82/ETY säädetyistä velvoitteista Norjan kuningaskunta saa edelleen soveltaa:

- moottorisahojen ja muiden työvälineiden ympäristöystävällisten polttoaineiden vapautusta valmisteverosta;

- orgaanisista prosesseista peräisin olevan orgaanisen polttoaineen ja metaanin vapautusta valmisteverosta;

- lämmitystarkoituksiin käytettävän jäteöljyn vapautusta valmisteverosta;

- moottorikelkkojen ja jokilaivojen polttoaineen vapautusta valmisteverosta alueilla, joilla ei ole teitä;

- yksityislentoihin käytettävien kivennäisöljyjen vapautusta valmisteverosta.

d) Neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan perusteella ja neuvoston päätöksessä 92/510/ETY, sellaisena kuin se on täydennettynä neuvoston päätöksellä 93/697/EY, säädetyin edellytyksin ja huolimatta neuvoston direktiivissä 92/82/ETY säädetyistä velvoitteista Itävallan tasavalta saa edelleen soveltaa julkisen paikallisliikenteen ajoneuvoissa moottoreiden polttoaineena käytettävän nestekaasun vapautusta valmisteverosta.

e) Neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan perusteella ja neuvoston päätöksessä 92/510/ETY säädetyin edellytyksin ja erityisesti sillä edellytyksellä, että tällaisia määriä ei missään vaiheessa aseteta neuvoston direktiivissä 92/82/ETY säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi, Suomen tasavalta saa edelleen soveltaa:

- alennettua valmisteveroa vähärikkiseen dieselpolttoaineeseen ja kevyeeseen polttoöljyyn;

- alennettua valmisteveroa reformuloituun lyijyttömään ja lyijylliseen bensiiniin.

f) Neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan perusteella ja neuvoston päätöksessä 92/510/ETY säädetyin edellytyksin ja huolimatta neuvoston direktiivissä 92/82/ETY säädetyistä velvoitteista Suomen tasavalta saa edelleen soveltaa:

- kaikkiin tarkoituksiin käytettävän metaanin ja nestekaasun vapautusta valmisteverosta;

- yksityisiin huvialuksiin käytettävien kivennäisöljyjen vapautusta valmisteverosta.

g) Neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan perusteella ja neuvoston päätöksessä 92/510/ETY säädetyin edellytyksin ja erityisesti sillä edellytyksellä, että tällaisia määriä ei missään vaiheessa aseteta neuvoston direktiivissä 92/82/ETY säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi, Ruotsin kuningaskunta saa edelleen soveltaa:

- teollisuustarkoituksiin käytettävien kivennäisöljyjen alennettua valmisteveroa;

- dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn alennettua valmisteveroa ympäristöluokitusten mukaisesti.

h) Neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan perusteella ja neuvoston päätöksessä 92/510/ETY säädetyin edellytyksin ja huolimatta neuvoston direktiivissä 92/82/ETY säädetyistä velvoitteista Ruotsin kuningaskunta saa edelleen soveltaa biologisesti tuotetun metaanin ja muiden jäteöljyjen vapautusta valmisteverosta.

6. 392 L 0083: Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL N° L 316, 31.10.1992, s. 21)

Sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, Ruotsin kuningaskunta saa edelleen soveltaa 31 päivään joulukuuta 1997 asti alennettua valmisteveroa olueeseen, jonka alkoholipitoisuus on enintään 3,5 tilavuusprosenttia, sillä edellytyksellä, että tällaista määrää ei missään vaiheessa aseteta neuvoston direktiivissä 92/84/ETY säädettyä vähimmäismäärää pienemmäksi.

X SEKALAISTA

389 L 0622: Neuvoston direktiivi 89/622/ETY, annettu 13 päivänä marraskuuta 1989, tupakkatuotteiden merkintöjä sekä tiettyjen suussa käytettäväksi tarkoitettujen tupakkavalmisteiden kieltämiseksi koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL N° L 359, 8.12.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0041: neuvoston direktiivi 92/41/ETY, annettu 15 päivänä toukokuuta 1992 (EYVL N° L 158, 11.6.1992, s. 30)

a) Direktiivin 89/622/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/41/ETY, 2 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen tuotteiden markkinoille saattamista koskeva direktiivin 89/622/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/41/ETY, 8 a artiklassa oleva kielto ei koske Norjaa ja Ruotsia, paitsi siltä osin, kuin kyseessä on kielto saattaa tämä tuote markkinoille elintarviketta muistuttavassa muodossa.

b) Norjan kuningaskunta ja Ruotsin kuningaskunta toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei a kohdassa tarkoitettuja tuotteita saateta markkinoille jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan täysimääräisesti direktiivejä 89/622/ETY ja 92/41/ETY.

c) Komissio valvoo b kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa.

d) Komissio esittää neuvostolle kolmen vuoden kuluessa Norjan ja Ruotsin liittymisestä kertomuksen siitä, miten Norjan kuningaskunta ja Ruotsin kuningaskunta ovat panneet täytäntöön b kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Tähän kertomukseen voi tarvittaessa liittyä aiheellisia ehdotuksia.

LIITE XVI

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 165 artiklan 1 kohdassa

1. Euroopan sosiaalirahasto-komitea:

Perustettu perustamissopimuksen 124 artiklan mukaisesti ja säädöksellä 388 R 2052: Neuvoston asetus (ETY) N° 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988 (EYVL N° L 185, 15.7.1988, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2081: neuvoston asetus (ETY) N° 2081/ 93, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL N° L 193, 31.7.1993, s. 5)

2. Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 368 R 1612: Neuvoston asetus (ETY) N° 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968 (EYVL N° L 257, 19.10.1968, s. 2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 R 2434: neuvoston asetus (ETY) N° 2434/ 92, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1992 (EYVL N° L 245, 26.8.1992, s. 1)

3. Siirtotyöläisten sosiaaliturvan neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 371 R 1408: Neuvoston asetus (ETY) N° 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971 (EYVL N° L 149, 5.7.1971, s. 2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 1945: neuvoston asetus (ETY) N° 1945/ 93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 181, 23.7.1993, s. 1)

4. Työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyden neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 374 D 0325: Neuvoston päätös 74/325/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1974 (EYVL N° L 185, 9.7.1974, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

5. Elin- ja työskentelyolosuhteiden parantamista käsittelevän Euroopan säätiön hallintoneuvosto:

Perustettu säädöksellä 375 R 1365: Neuvoston asetus (ETY) N° 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975 (EYVL N° L 139, 30.5.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 1947: neuvoston asetus (ETY) N° 1947/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 181, 23.7.1993, s. 13)

6. Elin- ja työskentelyolosuhteiden parantamista käsittelevän Euroopan säätiön asiantuntijakomitea:

Perustettu säädöksellä 375 R 1365: Neuvoston asetus (ETY) N° 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975 (EYVL N° L 139, 30.5.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 1947: neuvoston asetus (ETY) N° 1947/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993 (EYVL N° L 181, 23.7.1993, s. 13)

7. Miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 382 D 0043: Komission päätös 82/43/ETY, tehty 9 päivänä joulukuuta 1981 (EYVL N° L 20, 28.1.1982, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

8. Kaivos- ja muun vuoriteollisuuden turvallisuus- ja terveystoimikunta:

Perustettu erityisessä ministerineuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksellä, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1957 (EYVL N° 28, 31.8.1957, s. 487), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 365 D: neuvoston päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 1965 (EYVL N° 46, 22.3.1965, s. 698/65)

- 374 D 0326: neuvoston päätös 74/326/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1974 (EYVL N° L 185, 9.7.1974, s. 18)

9. Hiilivetyjen ja muiden vaarallisten aineiden päästöjen merellä aiheuttaman saastumisen valvontaa ja vähentämistä käsittelevä neuvoa-antava komitea

Perustettu säädöksellä 380 D 0686: Komission päätös 80/686/ETY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1980 (EYVL N° L 188, 22.7.1980, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 387 D 0144: komission päätös 87/144/ETY, tehty 13 päivänä helmikuuta 1987 (EYVL N° L 57, 27.2.1987, s. 57)

10. Kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjen eläinten suojelun neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 390 D 0067: Komission päätös, 90/67/ETY, tehty 9 päivänä helmikuuta 1990 (EYVL N° L 44, 20.2.1990, s. 30)

11. Kemiallisten yhdisteiden myrkyllisyyden ja ekomyrkyllisyyden tieteellinen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 378 D 0618: Komission päätös 78/618/ETY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1978 (EYVL N° L 198, 22.7.1978, s. 17), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 388 D 0241: komission päätös 88/241/ETY, tehty 14 päivänä maaliskuuta 1988 (EYVL N° L 105, 26.4.1988, s. 29)

12. Jätehuoltokomitea:

Perustettu säädöksellä 376 D 0431: Komission päätös 76/431/ETY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1976 (EYVL N° L 115, 1.5.1976, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

13. Kalastusta käsittelevä tieteellinen, tekninen ja taloudellinen komitea:

Perustettu säädöksellä 393 D 0619: Komission päätös 93/619/EY, tehty 19 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 297, 2.12.1993, s. 25)

14. Lääketieteellisen koulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 375 D 0364: Neuvoston päätös 75/364/ETY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 1975 (EYVL N° L 167, 30.6.1975, s. 17)

15. Sairaanhoitoalan koulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 377 D 0454: Neuvoston päätös 77/454/ETY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1977 (EYVL N° L 176, 15.7.1977, s. 11)

16. Hammaslääkäreiden koulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 378 D 0688: Neuvoston päätös 78/688/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1978 (EYVL N° L 233, 24.8.1978, s. 15)

17. Eläinlääketieteellisen koulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 378 D 1028: Neuvoston päätös 78/1028/ETY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1978 (EYVL N° L 362, 23.12.1978, s. 10)

18. Kätilökoulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 380 D 0156: Neuvoston päätös 80/156/ETY, tehty 21 päivänä tammikuuta 1980 (EYVL N° L 33, 11.2.1980, s. 13)

19. Arkkitehtuurin alan koulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 385 D 0385: Neuvoston päätös 85/385/ETY, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1985 (EYVL N° L 233, 21.8.1985, s. 26)

20. Farmasian alan koulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 385 D 0434: Neuvoston päätös 85/434/ETY, tehty 16 päivänä syyskuuta 1985 (EYVL N° L 253, 24.9.1985, s. 43)

21. Julkisten hankintojen avaamista käsittelevä neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 387 D 0305: Komission päätös 87/305/ETY, tehty 26 päivänä toukokuuta 1987 (EYVL N° L 152, 12.6.1987, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 387 D 0560: komission päätös 87/560/ETY, tehty 17 päivänä heinäkuuta 1987 (EYVL N° L 338, 28.11.1987, s. 37)

22. Julkisten hankintojen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 371 D 0306: Neuvoston päätös 71/306/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971 (EYVL N° L 185, 16.8.1971, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 377 D 0063: neuvoston päätös 77/63/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1976 (EYVL N° L 13, 15.1.1977, s. 15)

23. Sähkönsiirron asiantuntijoiden komitea (OSTE):

Perustettu säädöksellä 392 D 0167: Komission päätös 92/167/ETY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1992, runkoverkkojen välisen sähkönsiirron asiantuntijoiden komitean perustamisesta (EYVL N° L 74, 20.3.1992, s. 43)

24. Jäsenvaltioiden edustajien komitea:

Perustettu säädöksen 393 D 0379 4 artiklan mukaisesti: Neuvoston päätös 93/379/ETY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1993, monivuotisesta toimintaohjelmasta yhteisön yrityspolitiikan, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan politiikan painopistealueiden tehostamiseksi sekä politiikan jatkuvuuden ja lujittamisen varmistamiseksi (EYVL N° L 161, 2.7.1993, s. 68)

25. Matkailukomitea:

Perustettu säädöksellä 392 D 0421: Neuvoston päätös 92/421/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992 neuvoston toimintasuunnitelmasta matkailun edistämiseksi (EYVL N° L 231, 13.8.1992, s. 26)

LIITE XVII

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 165 artiklan 2 kohdassa

1. Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 363 D 0266: Neuvoston päätös 63/266/ETY, tehty 2 päivänä huhtikuuta 1963 (EYVL N° 63, 20.4.1963, s. 1338/63) ja jonka säännöt vahvistettiin säädöksellä 363 X 0688: Neuvoston päätös 63/688/ETY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1963 (EYVL N° 190, 30.12.1963, s. 3090/63), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 368 D 0189: neuvoston päätös 68/189/ETY, tehty 9 päivänä huhtikuuta 1968 (EYVL N° L 91, 12.4.1968, s. 26)

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

2. Kalastusta käsittelevä neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 371 D 0128: Komission päätös 71/128/ETY, tehty 25 päivänä helmikuuta 1971 (EYVL N° L 68, 22.3.1971, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 373 D 0429: komission päätös 73/429/ETY, tehty 31 päivänä lokakuuta 1973 (EYVL N° L 355, 24.12.1973, s. 61)

- 389 D 0004: komission päätös 89/4/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1988 (EYVL N° L 5, 7.1.1989, s. 33)

3. Tullikysymysten ja välillisen verotuksen neuvoa-antava komitea:

Perustettu säädöksellä 391 D 0453: Komission päätös 91/453/ETY, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1991 (EYVL N° L 241, 30.8.1991, s. 43)

LIITE XVIII

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 167 artiklassa

A. Munat ja siipikarja

1. 375 R 2782: Neuvoston asetus (ETY) N° 2782/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (EYVL N° L 282, 1.11.1975, s. 100), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1057: komission asetus (ETY) N° 1057/91, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 107, 27.4.1991, s. 11)

Norja ja Ruotsi: 1 päivänä tammikuuta 1997.

2. 390 R 1906: Neuvoston asetus (ETY) N° 1906/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, tietyistä siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista (EYVL N° L 173, 6.7.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3204: neuvoston asetus (EY) N° 3204/93, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993 (EYVL N° L 289, 24.11.1993, s. 3)

Norja ja Ruotsi: 1 päivänä tammikuuta 1997.

3. 390 R 1907: Neuvoston asetus (ETY) N° 1907/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista (EYVL N° L 173, 6.7.1990, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 393 R 2617: neuvoston asetus (ETY) N° 2617/93, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993 (EYVL N° L 240, 25.9.1993, s. 1)

Norja ja Ruotsi: 1 päivänä tammikuuta 1997.

B. Naudanliha

381 R 1208: Neuvoston asetus (ETY) N° 1208/81, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1981, yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitusasteikosta (EYVL N° L 123, 7.5.1981, s. 3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1026: neuvoston asetus (ETY) N° 1026/91, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1991 (EYVL N° L 106, 26.4.1991, s. 2)

Norja ja Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

C. Sianliha

384 R 3220: Neuvoston asetus (ETY) N° 3220/84, annettu 13 päivänä marraskuuta 1984, yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta (EYVL N° L 301, 20.1.1984, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 393 R 3513: neuvoston asetus (EY) N° 3513/93, annettu 14 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N° L 320, 22.12.1993, s. 5)

Norja ja Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

D. Kasvinsuojelu

1. 369 L 0464: Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, perunasyövän torjunnasta (EYVL N° L 323, 24.12.1969, s. 1)

Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ruotsi: 1 päivänä tammikuuta 1997.

Siirtymäkautena näistä jäsenvaltioista peräisin olevia perunoita ei saa tuoda toisten jäsenvaltioiden alueelle.

2. 369 L 0465: Neuvoston direktiivi 69/465/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, peruna-ankeroisen torjunnasta (EYVL N° L 323, 24.12.1969, s. 3)

Ruotsi: 1 päivänä tammikuuta 1997.

Siirtymäkautena tästä jäsenvaltiosta peräisin olevia perunoita ei saa tuoda toisten jäsenvaltioiden alueelle.

3. 393 L 0085: Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta (EYVL N° L 259, 18.10.1993, s. 1)

Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ruotsi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

Siirtymäkautena näistä jäsenvaltioista peräisin olevia perunoita ei saa tuoda toisten jäsenvaltioiden alueelle.

LIITE XIX

Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 168 artiklassa

I HENKILÖIDEN, PALVELUJEN JA PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

378 L 0686: Neuvoston direktiivi 78/686/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, hammaslääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL N° L 233, 24.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 1057: neuvoston direktiivi 81/1057/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1981 (EYVL N° L 385, 31.12.1981, s. 25)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989 (EYVL N° L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 73)

Itävalta: 1 päivänä tammikuuta 1999.

II LIIKENNEPOLITIIKKA

391 L 0440: Neuvoston direktiivi 91/440/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rautateiden kehittämisestä (EYVL N° L 237, 24.8.1991, s. 25)

Itävalta: 1 päivänä heinäkuuta 1995.

III YMPÄRISTÖ

1. 376 L 0160: Neuvoston direktiivi 76/160/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden laadusta (EYVL N° L 31, 5.2.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 179 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0656: neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N° L 353, 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991 (EYVL N° L 377, 31.12.1991, s. 48)

Itävalta: 1 päivänä tammikuuta 1997.

2. 380 L 0836: Neuvoston direktiivi 80/836/Euratom, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annettujen direktiivien muuttamisesta (EYVL N° L 246, 17.9.1980, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 384 L 0467: neuvoston direktiivi 84/467/Euratom, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984 (EYVL N° L 265, 5.10.1984, s. 4)

a) Itävalta: 1 päivänä tammikuuta 1997.

b) Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1997.

c) Ruotsi: 1 päivänä tammikuuta 1997.

3. 392 L 0014: Neuvoston direktiivi 92/14/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1992, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16, (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta (EYVL N° L 76, 23.3.1992, s. 21)

Itävalta: 1 päivänä huhtikuuta 2002.

IV ENERGIA

368 L 0414: Neuvoston direktiivi 68/414/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1968, ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (EYVL N° L 308, 23.12.1968, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL N° L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 372 L 0425: neuvoston direktiivi 72/425/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972 (EYVL N° L 291, 28.12.1972, s. 154)

Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

V MAATALOUS

1. 393 L 0023: Neuvoston direktiivi 93/23/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, sikatuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL N° L 149, 21.6.1993, s. 1)

Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

2. 393 L 0024: Neuvoston direktiivi 93/24/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, nautaeläintuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL N° L 149, 21.6.1993, s. 5)

Suomi: 1 päivänä tammikuuta 1996.

Pöytäkirja N:o 1 Euroopan investointipankin perussäännöstä

ENSIMMÄINEN OSA EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN PERUSSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUKAUTUKSET

1 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 3 artikla seuraavasti:

«3 artikla

Tämän sopimuksen 198 d artiklan mukaisesti pankin jäseniä ovat:

- Belgian kuningaskunta,

- Tanskan kuningaskunta,

- Saksan liittotasavalta,

- Helleenien tasavalta,

- Espanjan kuningaskunta,

- Ranskan tasavalta,

- Irlanti,

- Italian tasavalta,

- Luxemburgin suurherttuakunta,

- Alankomaiden kuningaskunta,

- Norjan kuningaskunta,

- Itävallan tasavalta,

- Portugalin tasavalta,

- Suomen tasavalta,

- Ruotsin kuningaskunta,

- Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.»

2 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

«1. Pankin pääoma on 62 940 miljoonaa ecua, jonka jäsenvaltiot merkitsevät seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

».

3 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 10 artikla seuraavasti:

«10 artikla

Jollei tässä perussäännössä toisin määrätä, valtuusto tekee päätökset jäsentensä äänten enemmistöllä. Tämän enemmistön on edustettava vähintään 50 prosenttia merkitystä pääomasta. Valtuuston äänestyksiin sovelletaan tämän sopimuksen 148 artiklan määräyksiä.»

4 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 11 artiklan 2 kohdan kolme ensimmäistä alakohtaa seuraavasti:

«2. Hallintoneuvostossa on 26 jäsentä ja 13 varajäsentä.

Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti:

- kolme Saksan liittotasavallan nimeämää jäsentä,

- kolme Ranskan tasavallan nimeämää jäsentä,

- kolme Italian tasavallan nimeämää jäsentä,

- kolme Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää jäsentä,

- kaksi Espanjan kuningaskunnan nimeämää jäsentä,

- yhden Belgian kuningaskunnan nimeämän jäsenen,

- yhden Tanskan kuningaskunnan nimeämän jäsenen,

- yhden Helleenien tasavallan nimeämän jäsenen,

- yhden Irlannin nimeämän jäsenen,

- yhden Luxemburgin suurherttuakunnan nimeämän jäsenen,

- yhden Alankomaiden kuningaskunnan nimeämän jäsenen,

- yhden Norjan kuningaskunnan nimeämän jäsenen,

- yhden Itävallan tasavallan nimeämän jäsenen,

- yhden Portugalin tasavallan nimeämän jäsenen,

- yhden Suomen tasavallan nimeämän jäsenen,

- yhden Ruotsin kuningaskunnan nimeämän jäsenen,

- yhden komission nimeämän jäsenen.

Valtuusto nimittää varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti:

- kaksi Saksan liittotasavallan nimeämää varajäsentä,

- kaksi Ranskan tasavallan nimeämää varajäsentä,

- kaksi Italian tasavallan nimeämää varajäsentä,

- kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä,

- yhden Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen,

- yhden Benelux-maiden yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen,

- yhden Tanskan kuningaskunnan, Helleenien tasavallan ja Irlannin yhteisellä sopimuksellaan nimeämän varajäsenen,

- yhden Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen,

- yhden komission nimeämän varajäsenen.»

5 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan 2 kohdan toinen virke seuraavalla virkkeellä:

«Määräenemmistön edellytyksenä on yhteensä 18 ääntä.»

TOINEN OSA MUUT MÄÄRÄYKSET

6 artikla

1. Uudet jäsenvaltiot maksavat osuutensa jäsenvaltioiden maksamasta pääomasta 1 päivästä tammikuuta 1995 seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Nämä osuudet maksetaan viitenä samansuuruisena, kuuden kuukauden välein maksettavana eränä, jotka erääntyvät 30 päivänä huhtikuuta ja 31 päivänä lokakuuta. Ensimmäinen erä on maksettava sinä näistä kahdesta eräpäivästä, joka ensiksi seuraa liittymispäivää.

2. Sen pääoman korotuksen liittymispäivänä jäljellä olevan osan maksamiseen, josta päätettiin 11 päivänä kesäkuuta 1990, uudet jäsenvaltiot osallistuvat seuraavilla rahamäärillä:

>TAULUKON PAIKKA>

Nämä rahamäärät maksetaan kahdeksana samansuuruisena, kuuden kuukauden välein maksettavana eränä siten, että ne erääntyvät pääoman korotuksen yhteydessä vahvistettuina päivämäärinä alkaen 30 päivästä huhtikuuta 1995.

7 artikla

Uudet jäsenvaltiot osallistuvat viidellä samansuuruisella, kuuden kuukauden välein 6 artiklan 1 kohdassa määrättyinä eräpäivinä erääntyvällä erällä vararahaston, lisärahastojen ja rahastoja vastaavien varausten kartuttamiseen sekä rahastoihin ja tuloslaskelmaa, sellaisena kuin se oli liittymistä edeltävän vuoden 31 päivänä joulukuuta pankin hyväksytyssä taseessa, vastaaviin varauksiin vielä maksettavien määrien maksamiseen rahastoihin ja varauksiin maksettavia määriä vastaavin seuraavin prosentuaalisin osuuksin:

>TAULUKON PAIKKA>

8 artikla

Uudet jäsenvaltiot maksavat tämän pöytäkirjan 6 ja 7 artiklassa määrätyt maksut ecuina tai kansallisessa valuutassaan.

Jos maksu tapahtuu kansallisessa valuutassa, maksettavat rahamäärät lasketaan eräpäiviä edeltävän kuukauden viimeisenä työpäivänä voimassa olevan ecun vaihtokurssin mukaan. Tätä laskutapaa käytetään myös pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 7 artiklassa määrättyyn pääoman tarkistamiseen.

9 artikla

1. Liittymisestä alkaen pankin valtuusto lisää hallintoneuvoston jäsenten määrää nimittämällä neljä kunkin uuden jäsenvaltion nimeämää hallintoneuvoston jäsentä sekä yhden Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen.

2. Nimitettyjen hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenen toimikausi päättyy sellaisen pankin valtuuston vuosikokouksen päättyessä, jossa tarkastetaan varainhoitovuoden 1997 vuosikertomus.

Pöytäkirja N:o 2 Ahvenanmaasta

Ottaen huomioon Ahvenanmaan kansainvälisen oikeuden mukaisen erityisaseman sopimuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, sovelletaan Ahvenanmaahan seuraavin poikkeuksin:

1 artikla

EY:n perustamissopimuksen määräykset eivät estä soveltamasta 1 päivänä tammikuuta 1994 Ahvenanmaalla voimassa olleita säännöksiä:

- rajoituksista, jotka syrjimättömällä tavalla koskevat Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta (hembygdsrätt) vailla olevien luonnollisten henkilöiden taikka oikeushenkilöiden oikeutta hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta Ahvenanmaalla ilman Ahvenanmaan toimivaltaisten viranomaisten lupaa;

- rajoituksista, jotka syrjimättömällä tavalla koskevat Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta (hembygdsrätt) vailla olevien luonnollisten henkilöiden taikka oikeushenkilöiden sijoittautumisoikeutta ja oikeutta tarjota palveluja Ahvenanmaalla ilman Ahvenanmaan toimivaltaisten viranomaisten lupaa.

2 artikla

a) Ahvenanmaan alue, jota pidetään neuvoston direktiivin 77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuna kolmantena alueena sekä neuvoston direktiivin 92/12/ETY 2 artiklassa tarkoitettuna valmisteveron yhdenmukaistamista koskevien direktiivien soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä kansallisena alueena, jää liikevaihtoveroja ja valmisteveroja sekä muita välillisen verotuksen muotoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista koskevien EY:n säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä vapautus ei vaikuta millään tavalla yhteisön omiin varoihin.

Tätä kohtaa ei sovelleta pääomasijoitusten verotusta koskevan neuvoston direktiivin 69/335/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, säännöksiin.

b) Tämän poikkeuksen tarkoituksena on elinkelpoisen paikallisen talouden ylläpitäminen Ahvenanmaalla eikä se vaikuta kielteisesti unionin etuihin tai sen yhteisiin politiikkoihin. Jos komissio katsoo, että a kohdan määräykset eivät enää ole perusteltuja, erityisesti rehellisen kilpailun tai omien varojen kannalta, se tekee aiheelliset esitykset neuvostolle, joka toimii EY:n perustamissopimuksen asiaa koskevien artiklojen mukaisesti.

3 artikla

Suomen tasavalta varmistaa, että kaikkia jäsenvaltioiden luonnollisia ja oikeushenkilöitä kohdellaan samalla tavalla Ahvenanmaalla.

Pöytäkirja N:o 3 saamelaisista

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

TUNNUSTAVAT Norjalla, Ruotsilla ja Suomella kansallisen ja kansainvälisen oikeuden nojalla olevat velvoitteet ja sitoumukset saamelaisiin nähden,

OTTAVAT HUOMIOON erityisesti, että Norja, Ruotsi ja Suomi ovat sitoutuneet saamelaisten elinkeinojen, kielen, kulttuurin ja elämäntavan säilyttämiseen ja kehittämiseen, ja

KATSOVAT, että perinteinen saamelaiskulttuuri ja saamelaiselinkeinot ovat riippuvaisia luontaiselinkeinoista, kuten poronhoidosta, saamelaisten perinteisillä asuinalueilla,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sen estämättä, mitä EY:n perustamissopimuksessa määrätään, saamelaisille saadaan myöntää yksinoikeuksia poronhoidon harjoittamiseen perinteisillä saamelaisalueilla.

2 artikla

Tämä pöytäkirja voidaan laajentaa koskemaan muitakin perinteisiin saamelaiselinkeinoihin liittyviä saamelaisten yksinoikeuksia niiden vastaisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia ja alueiden komiteaa kuultuaan tehdä tarvittavat muutokset pöytäkirjaan.

Pöytäkirja N:o 4 öljyalasta Norjassa

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

TUNNUSTAVAT, että öljyalalla on erittäin suuri vaikutus Norjan talouteen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen,

OVAT SOPINEET seuraavaa:

NE KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA siihen, että EY:n perustamissopimus ei rajoita millään tavalla omistusoikeusjärjestelmää koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen soveltamista,

NE PALAUTTAVAT MIELEEN, että öljyvarannot kuuluvat jäsenvaltioiden suvereniteettiin ja niillä on niihin suvereniteettioikeudet,

NE TUNNUSTAVAT tämän vuoksi, että jäsenvaltioilla on:

a) oikeus osallistua valtion tasolla öljytoimintaan ja nimetä oikeudellinen yksikkö hoitamaan tätä osallistumista,

b) yksinoikeus varantojen hoitamiseen, muun muassa öljyn etsintä- ja hyödyntämispolitiikan avulla, sekä kehityksen ja tuotannon sekä öljyvarantojen vähentämisen tai muun hyödyntämisen nopeuden parhaiden edellytysten vahvistamiseen,

c) yksinoikeus määrätä ja kantaa veroja, lisenssimaksuja tai muita maksuja, jotka aiheutuvat tällaisestä etsinnästä ja hyödyntämisestä,

ja VAHVISTAVAT UUDELLEEN, että jäsenvaltioiden on käytettävä näitä oikeuksia sopimusten ja muiden yhteisön oikeuden säännösten mukaisesti.

Pöytäkirja N:o 5 uusien jäsenvaltioiden osallistumisesta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahastoihin

Uusien jäsenvaltioiden osallistuminen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahastoihin vahvistetaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Kyseiset summat maksetaan kahtena samansuuruisena korottomana maksueränä, ensimmäinen 1 päivänä tammikuuta 1995 ja toinen 1 päivänä tammikuuta 1996.

Pöytäkirja N:o 6 tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin liittyvistä erityismääräyksistä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

jotka ottavat huomioon Norjan, Ruotsin ja Suomen pyynnöt erityisestä rakennerahastojen tuesta niiden kaikkein harvimmin asutuille alueille,

sekä katsovat, että

unioni on tehnyt ehdotuksen uudesta täydentävästä ensisijaisesta tavoitteesta 6,

kyseistä siirtymäjärjestelyä arvioidaan uudelleen ja tarkistetaan samanaikaisesti rakenteellisista välineistä ja rakennepolitiikasta annetun pääasiallisen puiteasetuksen (ETY) N:o 2081/93 kanssa vuonna 1999,

kyseisen uuden tavoitteen ehdoista ja siihen kelpuutettavien alueiden luettelosta on päätettävä,

kyseistä uutta tavoitetta varten osoitetaan lisävaroja, ja

tähän uuteen tavoitteeseen sovellettavat menettelyt on määriteltävä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Rakennerahastot, kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) ja Euroopan investointipankki (EIP) osallistuvat kaikki 31 päivään joulukuuta 1999 asti neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2081/93, 1 artiklassa tarkoitettujen viiden ensisijaisen tavoitteen lisäksi asianmukaisella tavalla uuteen ensisijaiseen tavoitteeseen, joka on:

- erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittämisen ja rakenteellisen sopeuttamisen edistäminen, jäljempänä «tavoite 6».

2 artikla

Tavoitteen 6 soveltamisalaan kuuluvat alueet ovat periaatteessa sellaisia NUTS II -tasoa vastaavia tai siihen kuuluvia alueita, joiden asukastiheys on enintään kahdeksan henkilöä neliökilometriä kohti. Lisäksi yhteisön tuki voidaan, jollei keskittämisvaatimuksesta muuta johdu, ulottaa koskemaan läheisiä ja viereisiä pienehköjä alueita, jotka täyttävät samat asukastiheysvaatimukset.

Tällaiset alueet, joihin viitataan tässä pöytäkirjassa tavoitteen 6 soveltamisalaan kuuluvina «alueina», luetellaan liitteessä 1.

3 artikla

Vuosille 1995-1999 sopivana määränä yhteisön varoja, jotka rakennerahastot ja KOR myöntävät liitteessä 1 luetelluilla tavoitteen 6 soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, pidetään 1 109 miljoonaa ecua vuoden 1995 hintatason mukaan. Liitteessä 2 esitetään varojen jakautuminen vuosittain ja jäsenvaltioittain. Kyseiset varat myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2081/93, mukaisesti rakennerahastoista ja KOR:sta jo maksettaviksi päätettyjen varojen lisäksi.

4 artikla

Jollei 1, 2 ja 3 artiklasta muuta johdu, tavoitteeseen 6 sovelletaan seuraavien asetusten säännöksiä ja erityisesti tavoitteeseen 1 sovellettavia säännöksiä:

- neuvoston asetus (ETY) N:o 2080/93;

- neuvoston asetukset (ETY) N:o 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 ja 4256/88, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston asetuksilla (ETY) N:o 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 ja 2085/93.

5 artikla

Vuonna 1999 tarkastellaan uudelleen tämän pöytäkirjan määräyksiä, mukaan lukien liitteessä 1 lueteltujen alueiden kelpaavuus saada rakennerahastoista myönnettävää tukea, samanaikaisesti rakenteellisia välineitä ja rakennepolitiikkaa koskevan puiteasetuksen (ETY) N:o 2081/93 kanssa sekä kyseisessä asetuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

LIITE 1

Tavoitteen 6 soveltamisalaan kuuluvat alueet

Suomi:

Pohjoiset ja itäiset NUTS II -tason alueet, jotka käsittävät seuraavat maakunnat (NUTS III -tason alueet): Lapin maakunta sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat, ja joihin kuuluvat myös seuraavat lähialueet:

- Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa: Iin, Pyhännän, Kuusamon ja Nivalan seutukunnat,

- Pohjois-Savon maakunnassa: Nilsiän seutukunta,

- Keski-Suomen maakunnassa: Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnat,

- Keski-Pohjanmaan maakunnassa: Kaustisen seutukunta.

Norja:

Pohjois-Norjan NUTS II -tason alue, joka käsittää seuraavat fylket (NUTS III -tason alue): Finnmark, Tromssa, Nordland ja Nord-Trøndelag.

Ruotsi:

Pohjois-Ruotsin NUTS II -tason alue, joka käsittää seuraavat läänit (NUTS III -tason alue): Norrbotten, Västerbotten ja Jämtland, lukuun ottamatta seuraavia alueita:

- Norrbottenissa: Luulajan kunta, Överluleån seurakunta Bodenin kunnassa ja Piteån kunta (paitsi Markbygdenin väestölaskentapiiri (folkbokföringsdistrikt)),

- Västerbottenissa: Nordmalingin, Robertsforsin, Vännäsin ja Uumajan kunnat sekä Bolidenin, Bureån, Burträskin, Bysken, Kågedalenin, Lövångerin, Sankt Olovin, Sankt Örjanin ja Skellefteån seurakunnat Skellefteån kunnassa,

mutta joka käsittää seuraavat lähialueet:

- Västernorrlandin läänissä: Ången ja Sollefteån kunnat, Holmin ja Lidenin seurakunnat Sundsvallin kunnassa sekä Anundsjön, Börjnan, Skorpedin ja Trehörningsjön seurakunnat Örnsköldsvikin kunnassa,

- Gävleborgin läänissä: Ljusdalin kunta,

- Kopparbergin läänissä: Älvdalenin, Vansbron, Orsan ja Malungin kunnat sekä Venjanin ja Våmhusin seurakunnat Moran kunnassa,

- Värmlannin läänissä: Torsbyn kunta.

Viittaukset NUTS-tasoihin tässä liitteessä eivät ennakoi edellä mainittujen alueiden NUTS-tasojen lopullista määrittämistä.

LIITE 2

Tavoitteen 6 viitteelliset maksusitoumusmäärärahat

>TAULUKON PAIKKA>

Kyseiset luvut sisältävät tavoitteisiin 3, 4 ja 5 a myönnettyjen määrärahojen lisäksi tarvittaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2081/93, 3 artiklan ja 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti pilottihankkeille, uudistustoiminnalle, tutkimuksille ja yhteisön aloitteille myönnettävät maksusitoumusmäärärahat.

Pöytäkirja N:o 7 Svalbardista

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että vaikka Svalbard jää niiden sopimusten soveltamisalan ulkopuolelle, joihin unioni perustuu, jollei tämän pöytäkirjan 1 artiklan määräyksistä muuta johdu, on kuitenkin suotavaa toteuttaa tiettyjä Svalbardista peräisin olevien tuotteiden kauppaa koskevia järjestelyjä siten, että kyseisten tuotteiden kauppa jatkuu samoilla edellytyksillä, joita sovelletaan EY:n ja Norjan kuningaskunnan välisen vapaakauppasopimuksen sekä toisaalta EHTY:n jäsenvaltioiden ja EHTY:n sekä toisaalta Norjan kuningaskunnan välillä ennen Norjan liittymistä unioniin tehdyn vapaakauppasopimuksen mukaisesti,

OTTAVAT HUOMIOON, että Norjan liittyminen Euroopan unioniin edellyttää, että unioni päättää yhteisön säännöstön ja erityisesti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti kaikkien niiden kalavarojen jakamisesta, joille jäsenvaltioiden, Norja mukaan lukien, aluksilla on pääsy Svalbardia ympäröivillä vesillä 200 meripeninkulman etäisyydellä, sekä kyseisen jaon järjestämisestä nykyisen käytännön perusteella, ja

TUNNUSTAVAT, että on ensiarvoisen tärkeää säilyttää elinkelpoinen asutus Svalbardissa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, ei sovelleta Svalbardiin.

Norjan liittyminen Euroopan unioniin edellyttää kuitenkin, että unioni päättää yhteisön säännöstön ja erityisesti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti kaikkien niiden kalavarojen jakamisesta, joille jäsenvaltioiden, Norja mukaan lukien, aluksilla on pääsy Svalbardia ympäröivillä vesillä 200 meripeninkulman etäisyydellä, sekä kyseisen jaon järjestämisestä nykyisen käytännön perusteella.

2 artikla

1. Seuraavat Svalbardista peräisin olevat tavarat voidaan tuoda unioniin ilman tulleja, vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja määrällisiä rajoituksia:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ottaa käyttöön tarvittavia lisäjärjestelyjä muiden kuin 1 kohdassa mainittujen Svalbardista peräisin olevien tavaroiden tuonnin sallimiseksi Euroopan unioniin samoilla edellytyksillä.

3. a) Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita pidetään Svalbardista peräisin olevina, jos ne ovat kokonaan sieltä saatuja, mikä tarkoittaa, että ne on louhittu Svalbardin maaperästä.

b) Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kyseisten tuotteiden tuonnissa unioniin viejän kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan tekemän ilmoituksen esittämistä vastaan.

c) Norjan tulliviranomaiset toteuttavat aiheelliset toimenpiteet tämän kohdan määräysten asianmukaiseksi soveltamiseksi.

4. Siltä osin kun ne voivat vaikuttaa unionin ja Svalbardin väliseen kauppaan, seuraavat ovat tämän pöytäkirjan kanssa ristiriidassa:

i) kaikki yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset ja yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai vaikutuksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen tavaroiden tuotannossa tai kaupassa;

ii) se, että yksi tai useampi yritys käyttää väärin määräävää asemaansa sopimuspuolten alueilla tai suuressa osassa niitä;

iii) kaikenlainen julkinen tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa.

5. Jos tämän artiklan määräysten täytäntöönpanossa ilmenee ongelmia, neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

3 artikla

Tämän pöytäkirjan määräysten soveltaminen ei millään tavoin vaikuta sopimuspuolten asemaan vuoden 1920 Pariisin sopimuksen soveltamisen osalta.

Pöytäkirja N:o 8 väliaikana eräissä uusissa jäsenvaltioissa järjestettävistä Euroopan parlamentin edustajainvaaleista

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

jotka katsovat, että

tietyt uudet jäsenvaltiot toivovat voivansa järjestää Euroopan parlamentin edustajainvaalit tämän sopimuksen allekirjoittamisen ja sen voimaantulon välisenä aikana,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tämän liittymisasiakirjan 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti kukin uusi jäsenvaltio voi järjestää Euroopan parlamentin edustajainvaalit liittymisasiakirjan allekirjoittamisen ja sen ajankohdan välisenä aikana, jolloin liittymisasiakirja tulee voimaan kyseisen valtion osalta.

2 artikla

Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun asiakirjan, joka on liitetty päätökseen 76/787/ EHTY, ETY, Euratom, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna tällä liittymisasiakirjalla, asiaa koskevien määräysten katsotaan soveltuvan tämän pöytäkirjan mukaisesti järjestettäviin vaaleihin.

Vaalit järjestetään tämän pöytäkirjan liitteessä vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti.

3 artikla

Edellä olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti järjestettyjen vaalien tulos tulee voimaan sinä päivänä, jolloin tämä sopimus tulee voimaan vaalit järjestäneiden uusien jäsenvaltioiden osalta.

4 artikla

Tämän pöytäkirjan mukaisesti valittujen edustajien osalta kyseisten jäsenvaltioiden liittymispäivästä lähtien:

- Euroopan parlamentilla on edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun asiakirjan 11 artiklassa määrätyt toimivaltuudet;

- yhteisön tuomioistuimella on samat toimivaltuudet kuin liittymisasiakirjan 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti järjestetyissä vaaleissa.

LIITE

Väliaikana tietyissä uusissa jäsenvaltioissa järjestettäviä Euroopan parlamentin edustajainvaaleja koskevat järjestelyt

I LUKU Yleiset määräyjset

1 artikla

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

- «Euroopan parlamentin edustajainvaaleilla» edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun asiakirjan mukaisesti järjestettäviä Euroopan parlamentin yleisiä, välittömiä edustajainvaaleja (EYVL N:o L 278, 8.10.1976, s. 5);

- «vaalialueella» uuden jäsenvaltion aluetta, jolla kyseisen valtion kansa valitsee edellä mainitun asiakirjan mukaisesti ja siihen perustuen kyseisen valtion vaalilainsäädännön mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenet;

- «jäsenyyttä hakeneella valtiolla» uutta jäsenvaltiota, joka järjestää Euroopan parlamentin edustajainvaalit tämän pöytäkirjan mukaisesti ennen tämän sopimuksen voimaantuloa;

- «jäsenyyttä hakeneella asuinvaltiolla» jäsenyyttä hakenutta valtiota, jossa unionin kansalainen asuu olematta kuitenkaan kyseisen valtion kansalainen;

- «kotijäsenvaltiolla» jäsenvaltiota, jonka kansalainen unionin kansalainen on;

- «yhteisön äänestäjällä» unionin kansalaista, jolla on tämän liitteen mukaisesti äänioikeus Euroopan parlamentin edustajainvaaleissa jäsenyyttä hakeneessa asuinvaltiossa;

- «vaalikelpoisella yhteisön kansalaisella» unionin kansalaista, joka on tämän liitteen mukaisesti vaalikelpoinen Euroopan parlamentin edustajainvaaleissa jäsenyyttä hakeneessa asuinvaltiossa;

- «vaaliluettelolla» toimivaltaisten viranomaisten jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion vaalilainsäädännön mukaisesti laatimaa ja ajan tasalla pitämää äänioikeutettujen virallista rekisteriä tietyssä vaalipiirissä tai tietyllä paikkakunnalla, taikka väestörekisteriä, jos siitä käy ilmi äänioikeus;

- «viitepäivällä» päivää tai päiviä, jolloin unionin kansalaisten on täytettävä jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta kyseisessä valtiossa koskevat edellytykset;

- «virallisella ilmoituksella» kyseisen henkilön antamaa ilmoitusta, jossa mahdollisesti olevat virheellisyydet johtavat kansallisen lainsäädännön mukaiseen seuraamusvastuuseen.

2 artikla

Henkilöllä, joka:

a) on viitepäivänä EY:n perustamissopimuksen 8 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu unionin kansalainen;

b) ei ole viitepäivänä jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion kansalainen, mutta joka täyttää samat äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevat edellytykset, joita kyseinen valtio soveltaa omiin kansalaisiinsa,

on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin edustajainvaaleissa jäsenyyttä hakeneessa asuinvaltiossa, jollei hän ole menettänyt näitä oikeuksia 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

Jos jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion kansalaisen on täytynyt olla kyseisen valtion kansalainen tietyn ajan ollakseen vaalikelpoinen, unionin kansalaisen katsotaan täyttäneen tämän edellytyksen, jos hän on ollut vastaavan ajan jonkin jäsenvaltion kansalainen.

3 artikla

1. Henkilöllä ei ole äänioikeutta jäsenyyttä hakeneessa valtiossa, jos hän vuoden 1994 vaaleissa äänesti jossakin jäsenvaltiossa.

2. Henkilö ei ole vaalikelpoinen jäsenyyttä hakeneessa valtiossa, jos hän oli vuoden 1994 vaaleissa ehdokkaana jossakin jäsenvaltiossa.

4 artikla

Jos jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion kansalaisen on saadakseen äänioikeuden tai ollakseen vaalikelpoinen ollut asuttava tietty aika kyseisen valtion vaalialueella, yhteisön äänestäjän tai vaalikelpoisen yhteisön kansalaisen katsotaan täyttävän tämän edellytyksen, jos hän on asunut vastaavan ajan toisessa jäsenvaltiossa. Tämä määräys ei estä tietyn vaalipiirin tai paikkakunnan asettamien asumisajan pituutta koskevien erityisedellytysten soveltamista.

5 artikla

1. Unionin kansalainen, jonka asuinpaikka on jäsenyyttä hakeneessa valtiossa, mutta ei ole tämän valtion kansalainen ja joka on yksittäisen rikosoikeudellisen tai siviilioikeudellisen päätöksen johdosta menettänyt vaalikelpoisuutensa joko jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion tai kotijäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti, ei voi käyttää kyseistä oikeutta Euroopan parlamentin edustajainvaaleissa jäsenyyttä hakeneessa asuinvaltiossa.

2. Unionin kansalaisen tekemää hakemusta olla ehdokkaana Euroopan parlamentin edustajainvaaleissa jäsenyyttä hakeneessa asuinvaltiossa ei voida hyväksyä, jos kyseinen kansalainen ei voi toimittaa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua todistusaineistoa.

6 artikla

1. Jäsenyyttä hakenut asuinvaltio voi tarkastaa, ovatko unionin kansalaiset, jotka ovat ilmaisseet halunsa käyttää äänioikeuttaan siellä, menettäneet kyseisen oikeuden kotijäsenvaltiossaan yksittäisen rikos- tai siviilioikeudellisen päätöksen vuoksi.

2. Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa jäsenyyttä hakenut asuinvaltio voi antaa tiedoksi kotijäsenvaltiolle 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. Tätä varten kotijäsenvaltiossa asiaa koskevat, tavallisesti saatavilla olevat tiedot toimitetaan hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla; näihin tietoihin voi sisältyä ainoastaan yksityiskohtia, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tämän artiklan soveltamiseksi ja niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Jos toimitetut tiedot tekevät ilmoituksen sisällön pätemättömäksi, asuinjäsenvaltio voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet estääkseen kyseistä henkilöä äänestämästä.

3. Kotijäsenvaltio voi hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla toimittaa jäsenyyttä hakeneelle asuinvaltiolle kaikki tämän artiklan täytäntöönpanon edellyttämät tiedot.

7 artikla

1. Yhteisön äänestäjä voi käyttää äänioikeuttaan jäsenyyttä hakeneessä asuinvaltiossa, jos hän on ilmaissut halukkuutensa siihen.

2. Jos äänestäminen on pakollista jäsenyyttä hakeneessa asuinvaltiossa, yhteisön äänestäjien, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa siihen, on äänestettävä.

II LUKU Äänioikeuden käyttäninen ja vaalikelpoisuus

8 artikla

1. Jäsenyyttä hakenut valtio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riittävän ajoissa ennen äänestyspäivää sen mahdollistamiseksi, että yhteisön äänestäjä, joka on ilmaissut siihen halukkuutensa, merkitään vaaliluetteloon.

2. Jotta yhteisön äänestäjä voitaisiin merkitä vaaliluetteloon, hänen on toimitettava samat asiakirjat kuin sellaisen äänestäjän on toimitettava, joka on kyseisen valtion kansalainen. Hänen on myös tehtävä virallinen ilmoitus, josta käy ilmi:

a) hänen kansallisuutensa ja osoitteensa jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion vaalialueella;

b) tarvittaessa minkä tahansa muun jäsenvaltion paikkakunta tai vaalipiiri, jonka vaaliluetteloon hänet on viimeksi merkitty, ja

c) että hän ei ole käyttänyt äänioikeuttaan missään jäsenvaltiossa vuoden 1994 vaaleissa.

3. Jäsenyyttä hakenut asuinvaltio voi myös edellyttää, että yhteisön äänestäjä:

a) ilmoittaa 2 kohdan mukaisesti tehtävässä ilmoituksessaan, että hän ei ole menettänyt äänioikeuttaan kotijäsenvaltiossaan;

b) esittää voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen ja

c) ilmoittaa päivämäärän, josta lähtien hän on asunut kyseisessä valtiossa tai toisessa jäsenvaltiossa.

4. Yhteisön äänestäjät, jotka on merkitty vaaliluetteloon, pysyvät siinä samoin edellytyksin kuin sellaiset äänestäjät, jotka ovat kyseisen valtion kansalaisia, siihen asti kunnes he pyytävät, että heidät poistetaan siitä, tai siihen asti kunnes heidät poistetaan siitä viran puolesta, koska he eivät enää täytä äänioikeuden käyttämisen edellytyksiä.

9 artikla

1. Kun yhteisön kansalainen toimittaa hakemuksensa olla ehdokkaana vaaleissa, hänen on toimitettava samat hakemusta tukevat asiakirjat kuin sellaisen henkilön on toimitettava, joka on kyseisen valtion kansalainen. Hänen on myös tehtävä virallinen ilmoitus, josta käy ilmi:

a) hänen kansallisuutensa ja osoitteensa jäsenyyttä hakeneen asuinvaltion vaalialueella;

b) että hän ei ole ollut ehdokkaana vuoden 1994 Euroopan parlamentin edustajainvaaleissa missään muussa jäsenvaltiossa, ja

c) tarvittaessa minkä tahansa muun jäsenvaltion paikkakunta tai vaalipiiri, jonka vaaliluetteloon hänet on viimeksi merkitty.

2. Kun yhteisön kansalainen toimittaa hakemuksensa olla ehdokkaana vaaleissa, hänen on myös esitettävä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten hallintoviranomaisten antama todistus siitä, että hän ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kyseisessä jäsenvaltiossa tai että nämä viranomaiset eivät ole tietoisia tällaisen oikeuden menetyksestä.

3. Jäsenyyttä hakenut asuinvaltio voi myös edellyttää, että vaalikelpoisen yhteisön kansalaisen on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Se voi myös edellyttää, että hänen on osoitettava se päivämäärä, josta lähtien hän on ollut jonkin jäsenvaltion kansalainen.

10 artikla

1. Jäsenyyttä hakevan asuinvaltion on ilmoitettava kyseiselle henkilölle niistä toimista, jotka on toteutettu hänen vaaliluetteloon merkitsemistä koskevan pyyntönsä johdosta, tai päätöksestä, joka koskee hänen vaalikelpoisuuttaan.

2. Jos henkilöä ei hyväksytä merkittäväksi vaaliluetteloon tai hänen hakemuksensa olla ehdokkaana vaaleissa hylätään, kyseisellä henkilöllä on oikeus käyttää muutoksenhakukeinoja samoin edellytyksin kuin jäsenyyttä hakenut asuinvaltio tarjoaa sellaisille äänioikeutetuille ja vaalikelpoisille henkilöille, jotka ovat sen kansalaisia.

11 artikla

Jäsenyyttä hakenut asuinvaltio ilmoittaa yhteisön äänestäjille ja vaalikelpoisille yhteisön kansalaisille hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla äänioikeuden käyttämistä ja vaalikelpoisuutta koskevista edellytyksistä ja yksityiskohtaisista järjestelyistä kyseisessä valtiossa.

12 artikla

Nykyiset jäsenvaltiot ja jäsenyyttä hakenut valtio toimittavat toisilleen 3 artiklan täytäntöönpanon edellyttämiä tietoja.

III LUKU Poikkeukset ja siirtymämääräykset

13 artikla

1. Jos 1 päivänä tammikuuta 1993 jäsenyyttä hakeneessa valtiossa sellaisten äänestysikäisten unionin kansalaisten osuus, jotka asuvat kyseisessä valtiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, on enemmän kuin 20 prosenttia kaikista äänioikeutetuista, jäsenyyttä hakenut valtio voi, sen estämättä, mitä 2, 8 ja 9 artiklassa määrätään:

a) rajoittaa äänioikeuden sellaisiin yhteisön äänestäjiin, jotka ovat asuneet jäsenyyttä hakeneessa valtiossa tietyn vähimmäisajan, joka ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin viisi vuotta;

b) rajoittaa vaalikelpoisuuden sellaisiin vaalikelpoisiin yhteisön kansalaisiin, jotka ovat asuneet jäsenyyttä hakeneessa valtiossa tietyn vähimmäisajan, joka ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin kymmenen vuotta.

Nämä määräykset eivät estä toteuttamasta sellaisia aiheellisia toimenpiteitä, jotka jäsenyyttä hakenut valtio voi toteuttaa ehdokasluetteloiden koostumuksen osalta ja joiden tarkoituksena on erityisesti rohkaista sellaisten unionin kansalaisten integroitumista, jotka eivät ole kyseisen valtion kansalaisia.

Edellä esitetyt asumisen kestoa koskevat määräykset eivät koske sellaisia yhteisön äänestäjiä ja vaalikelpoisia yhteisön kansalaisia, joilla ei sen vuoksi, että he ovat asuneet kotijäsenvaltionsa ulkopuolella tai tämän asumisen keston vuoksi, ole äänioikeutta tai jotka eivät ole vaalikelpoisia kotijäsenvaltiossaan.

2. Jäsenyyttä hakenut valtio, joka käyttää 1 kohdan mukaista poikkeusta, toimittaa komissiolle kaikki tarpeelliset taustatiedot.

Pöytäkirja N:o 9 maantie- ja rautatieliikenteestä sekä yhdistetyistä kuljetuksista Itävallassa

I OSA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a) «ajoneuvolla» ajoneuvoa, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (ETY) N:o 881/92 2 artiklassa;

b) «kansainvälisillä kuljetuksilla» kansainvälisiä kuljetuksia, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (ETY) N:o 881/92 2 artiklassa;

c) «kauttakulkuliikenteellä Itävallan läpi» liikennettä Itävallan alueen läpi Itävallan ulkopuolella sijaitsevasta lähtöpisteestä Itävallan ulkopuolella sijaitsevaan määräpisteeseen;

d) «raskaalla tavarankuljetusajoneuvolla» jäsenvaltiossa rekisteröityä moottoriajoneuvoa, joka on tarkoitettu tavaroiden kuljetukseen tai perävaunujen vetämiseen ja jonka sallittu enimmäispaino on suurempi kuin 7,5 tonnia, mukaan lukien puoliperävaunun vetoautot, ja perävaunuja, joiden sallittu enimmäispaino on suurempi kuin 7,5 tonnia ja joita vetää jäsenvaltiossa rekisteröity moottoriajoneuvo, jonka sallittu enimmäispaino on enintään 7,5 tonnia;

e) «tavaraliikenteellä maanteitse Itävallan kautta» raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulkua Itävallan läpi, riippumatta siitä, onko matka tehty kuormattuna vai ei;

f) «yhdistetyllä kuljetuksella» raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen tai kuormausalustojen tavaraliikennettä, jossa osa matkasta suoritetaan rautateitse tai jossa matka alkaa tai päättyy maanteitse, jolloin rautatieterminaaliin suuntautuva tai sieltä lähtevä kauttakulkuliikenne Itävallan alueen läpi ei missään olosuhteissa tapahdu ainoastaan maanteitse;

g) «kahdenvälisillä matkoilla» sellaista kansainvälistä kuljetusta ajoneuvolla, jossa lähtö- tai päätepiste on Itävallassa ja pääte- tai lähtöpiste vastaavasti toisessa jäsenvaltiossa, sekä tyhjänä tehtyjä matkoja tällaisten matkojen yhteydessä.

II OSA RAUTATIELIIKENNE JA YHDISTETYT KULJETUKSET

2 artikla

Tätä osaa sovelletaan Itävallan alueen kautta tapahtuvaan rautatieliikenteen sekä yhdistettyjen kuljetusten tarjontaan liittyviin toimenpiteisiin.

3 artikla

Yhteisö ja jäsenvaltiot, joita asia koskee, antavat ja yhteensovittavat tiiviisti oman toimivaltansa puitteissa toimenpiteitä Alppien yli tapahtuvan rautateiden tavaraliikenteen ja yhdistettyjen kuljetusten kehittämiseksi ja edistämiseksi.

4 artikla

Vahvistettaessa EY:n perustamissopimuksen 129 c artiklassa määrätyt suuntaviivat yhteisö varmistaa, että liitteessä 1 määritellyt reitit ovat osa rautatieliikenteen ja yhdistettyjen kuljetusten Euroopan laajuisia verkkoja ja että niitä koskevia suunnitelmia pidetään yhteisen edun kannalta merkityksellisinä.

5 artikla

Yhteisö ja jäsenvaltiot, joita asia koskee, toteuttavat oman toimivaltansa puitteissa liitteessä 2 luetellut toimenpiteet.

6 artikla

Yhteisö ja jäsenvaltiot, joita asia koskee, tekevät parhaansa liitteessä 3 tarkoitetun rautateiden lisäkapasiteetin kehittämiseksi ja käyttämiseksi.

7 artikla

Yhteisö ja jäsenvaltiot, joita asia koskee, toteuttavat toimenpiteet rautatieliikenteen ja yhdistettyjen kuljetusten tarjonnan parantamiseksi; tarvittaessa, jollei muista EY:n perustamissopimuksen määräyksistä muuta johdu, tällaiset toimenpiteet vahvistetaan rautatieyhtiöiden ja muiden rautatiepalveluja tarjoavien mielipidettä kuullen. Etusija olisi annettava toimenpiteille, joista säädetään yhteisön rautateitä ja yhdistettyjä kuljetuksia koskevissa säännöksissä. Toimenpiteiden täytäntöönpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota rautatieliikenteen ja yhdistettyjen kuljetusten kilpailukykyyn, tehokkuuteen ja kustannusten avoimuuteen. Jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on erityisesti pyrittävä toteuttamaan sellaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että yhdistettyjen kuljetusten hinnat ovat kilpailukykyisiä muiden kuljetusmuotojen hintojen kanssa. Tätä tarkoitusta varten myönnetyn tuen on oltava yhteisön sääntöjen mukaista.

8 artikla

Tapauksissa, joissa rautateiden kauttakulkuliikennettä kohtaa vakava häiriö, kuten luonnonmullistusten yhteydessä, yhteisö ja jäsenvaltiot, joita asia koskee, toteuttavat yhdessä kaikki mahdolliset toimet liikenteen sujumisen varmistamiseksi. Etusija on annettava herkille kuormille, kuten helposti pilaantuville elintarvikkeille.

9 artikla

Komissio tarkastelee uudelleen tämän osan toimintaa 16 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

III OSA MAANTIELIIKENNE

10 artikla

Tätä osaa sovelletaan maanteiden tavaraliikenteeseen yhteisön alueella.

11 artikla

1. Sellaisiin matkoihin, joihin kuuluu tavaraliikenne maanteitse Itävallan kautta, sovelletaan 23 päivänä heinäkuuta 1962 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 881/92 mukaista omaan lukuun suoritettuja matkoja ja korvausta tai palkkiota vastaan suoritettuja matkoja koskevaa järjestelmää, jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu.

2. Seuraavia määräyksiä sovelletaan 1 päivään tammikuuta 1998:

a) Kauttakulkuliikenteeseen Itävallan läpi käytettävien raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen NOx-päästöjen kokonaismäärää vähennetään 60 prosentilla 1 päivän tammikuuta 1992 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä aikana liitteessä 4 olevan taulukon mukaisesti.

b) Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen NOx-kokonaispäästöjen vähennysten hallinto hoidetaan ekopistejärjestelmän avulla. Kyseisen järjestelmän mukaisesti Itävallan kautta kulkeva raskas tavarankuljetusajoneuvo kuluttaa sen NOx-päästöjä vastaavan määrän ekopisteitä (tuotannon vaatimustenmukaisuusarvon - COP-arvo - tai tyyppihyväksyntäarvon mukaisesti). Näiden pisteiden laskemismenetelmä ja hallinto esitetään liitteessä 5.

c) Jos kauttakulkumatkojen määrä vuodessa ylittää vuodelle 1991 vahvistetun vertailuluvun yli 8 prosentilla, komissio toteuttaa 16 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti aiheelliset toimenpiteet liitteessä 5 olevan 3 kohdan mukaisesti.

d) Itävalta antaa alueensa kautta kulkevia raskaita tavarankuljetusajoneuvoja varten ja järjestää niiden saataville hyvissä ajoin liitteen 5 mukaisesti ekopistejärjestelmän hallinnon edellyttämät ekopistekortit.

e) Komissio jakaa ekopisteet jäsenvaltioiden kesken 6 kohdan mukaisesti vahvistettavien säännösten mukaisesti.

3. Neuvosto tarkastelee uudelleen komission kertomuksen pohjalta ennen 1 päivää tammikuuta 1998 tavaraliikennettä maanteitse Itävallan kautta koskevien määräysten toimintaa. Se tarkastelee uudelleen tätä kysymystä yhteisön oikeuden perusperiaatteiden mukaisesti, kuten sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan, tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden, koko yhteisön eduksi tapahtuvan ympäristönsuojelun sekä liikenneturvallisuuden mukaisesti. Jollei neuvosto, joka päättää asiasta yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia, toisin päätä, siirtymäaikaa jatketaan 1 päivään tammikuuta 2001 asti, minkä ajan kuluessa sovelletaan 2 kohdan määräyksiä.

4. Komissio tekee 1 päivään tammikuuta 2001 mennessä Euroopan ympäristötoimiston avulla tieteellisen tutkimuksen siitä, missä määrin 2 kohdan a alakohdassa määrätty saasteiden vähentämistä koskeva tavoite on saavutettu. Jos komissio päätyy siihen, että tämä tavoite on saavutettu kestävällä tavalla, 2 kohdan määräyksiä ei sovelleta enää 1 päivän tammikuuta 2001 jälkeen. Jos komissio päätyy siihen, että tätä tavoitetta ei ole saavutettu kestävällä tavalla, neuvosto voi toteuttaa EY:n perustamissopimuksen 75 artiklan mukaisesti yhteisössä toimenpiteet, joilla varmistetaan yhtäläinen ympäristönsuojelun taso, erityisesti saasteiden vähentäminen 60 prosentilla. Jos neuvosto ei toteuta tällaisia toimenpiteitä, siirtymäaikaa jatketaan automaattisesti viimeisellä kolmen vuoden jaksolla, jonka kuluessa sovelletaan 2 artiklan määräyksiä.

5. Siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan kokonaisuudessaan.

6. Komissio toteuttaa 16 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti ekopistejärjestelmään liittyviä menettelyjä, ekopisteiden jakoa ja tämän artiklan soveltamista koskevia teknisiä kysymyksiä koskevat yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka tulevat voimaan Itävallan liittymispäivänä.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa mainituilla säännöksillä varmistetaan, että kauttakulkusopimuksessa tarkoitetun ekopistejärjestelmän voimaantulopäivän asettamisesta ja sen käyttöönottoa koskevista menettelyistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3637/92 ja 23 päivänä joulukuuta 1992 allekirjoitetun hallinnollisen järjestelyn soveltamisesta aiheutuva nykyisten jäsenvaltioiden tosiasiallinen tilanne säilyy ennallaan. Kaikin tavoin on pyrittävä varmistamaan, että Kreikalle osoitettujen ekopisteiden osuudessa otetaan asianmukaisesti huomioon kyseisen valtion tarpeet tässä yhteydessä.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden väliseen kansainväliseen tavaraliikenteeseen sovelletaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 881/92 vahvistettua järjestelyä jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu. Näitä määräyksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1996.

2. Kahdenvälisten matkojen osalta olemassa olevat kiintiöt vapautetaan asteittain, ja liikennepalvelujen tarjoamisen täydellinen vapaus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Vapauttamisen ensimmäinen vaihe tulee voimaan Itävallan liittymispäivänä ja toinen vaihe 1 päivänä tammikuuta 1996.

Neuvosto toteuttaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet tätä varten.

3. Neuvosto toteuttaa 1 päivään tammikuuta 1997 mennessä EY:n perustamissopimuksen 75 artiklan mukaisesti aiheelliset ja yksinkertaiset toimenpiteet 11 artiklan määräysten kiertämisen estämiseksi.

4. Niin kauan kuin 11 artiklan 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, jäsenvaltiot toteuttavat keskinäisen yhteistyönsä puitteissa tarvittaessa EY:n perustamissopimuksen mukaiset toimenpiteet ekopistejärjestelmän väärinkäytön torjumiseksi.

5. Liikenteenharjoittajat, joilla on Itävallan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä yhteisön lupa, eivät saa harjoittaa kansainvälistä tavaraliikennettä matkoilla, joilla kuormaus tai purkaminen ei tapahdu Itävallassa. Kaikkiin sellaisiin matkoihin, jotka edellyttävät kauttakulkua Itävallan läpi, sovelletaan kuitenkin 11 artiklan määräyksiä sekä, lukuun ottamatta Saksan ja Italian välisiä matkoja, olemassa olevia kiintiöitä, joihin sovelletaan 2 kohdan määräyksiä.

13 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 3118/93 säännöksiä ei sovelleta 31 päivään joulukuuta 1996 asti liikenteenharjoittajiin, joilla on Itävallan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä yhteisön lupa harjoittaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä muissa jäsenvaltioissa.

2. Samana aikana ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3118/93 säännöksiä liikenteenharjoittajiin, joilla on toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten myöntämä yhteisön lupa harjoittaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä Itävallassa.

14 artikla

1. Itävallan ja muiden jäsenvaltioiden välisillä rajoilla ei ole tarkastuksia. Poiketen kuitenkin siitä, mitä asetuksessa (ETY) N:o 4060/89 ja (ETY) N:o 3912/92 säädetään, ja sen estämättä, mitä liittymisasiakirjan 152 artiklassa määrätään, 31 päivään joulukuuta 1996 asti voidaan kuitenkin säilyttää ketään syrjimättä tehtävät fyysiset tarkastukset, joissa edellytetään ajoneuvojen pysähtymistä ainoastaan 11 artiklan määräysten mukaisesti annettujen ekopisteiden, sekä 12 artiklassa tarkoitettujen liikennelupien tarkastamiseksi. Kyseiset tarkastukset eivät kuitenkaan saa tarpeettomasti hidastaa liikenteen tavanomaista sujumista.

2. Tarvittaessa 31 päivän joulukuuta 1996 jälkeen sovellettavista elektronisista valvontamenetelmistä ja 11 artiklan täytäntöönpanoa koskevista menetelmistä päätetään 16 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

15 artikla

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 93/89/ETY 7 artiklan f kohdassa säädetään, Itävalta saa soveltaa 31 päivään joulukuuta 1995 asti käyttömaksuja, joiden enimmäismäärä on 3,750 ecua vuodessa, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset, ja 31 päivään joulukuuta 1996 käyttömaksuja, joiden enimmäismäärä on 2,500 ecua vuodessa, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset.

2. Jos Itävalta käyttää hyväkseen 1 kohdassa mainittua mahdollisuutta, se soveltaa 31 päivään joulukuuta 1995 asti direktiivin 93/89/ETY 7 artiklan g kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti käyttömaksua, jonka enimmäismäärä on 18 ecua päivässä, 99 ecua viikossa ja 375 ecua kuukaudessa, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset, ja 31 päivään joulukuuta 1996 asti käyttömaksuja, joiden enimmäismäärä on 12 ecua päivässä, 66 ecua viikossa ja 250 ecua kuukaudessa, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset.

3. Itävalta soveltaa 50 prosentin alennusta tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista käyttömaksuista Irlannissa ja Portugalissa rekisteröityihin ajoneuvoihin 31 päivään joulukuuta 1996 asti, ja Kreikassa rekisteröityihin ajoneuvoihin 31 päivään joulukuuta 1997 asti.

4. Italia saa soveltaa Itävallassa rekisteröityihin ajoneuvoihin 31 päivään joulukuuta 1995 asti maksua, jonka enimmäismäärä on 6,5 ecua kultakin saapumiskerralta, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset, ja 31 päivään joulukuuta 1996 asti maksua, jonka enimmäismäärä on 3,5 ecua kultakin saapumiskerralta, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset. Tätä maksua hallinnoidaan direktiivin 93/89/ETY 7 artiklan c kohdan mukaisella tavalla.

IV OSA YLEISET MÄÄRÄYKSET

16 artikla

1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Kun tässä artiklassa määrättyä menettelyä on noudatettava, komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan EY:n perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

4. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden määräajassa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

LIITE 1

ALPPIEN YLI TAPAHTUVAN RAUTATIELIIKENTEEN JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN PÄÄREITIT, joita tarkoitetaan pöytäkirjan 4 artiklassa

1. Itävallan alueen läpi kulkevat seuraavat keskeiset eurooppalaiset rautatiereitit, joilla on olennainen merkitys kauttakulkuliikenteen kannalta:

1.1 Brenneron reitti

München - Verona - Bologna

1.2 Tauernin reitti

München - Salzburg - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach-Ljubljana

1.3 Pyhrn-Schoberin solan reitti

Regensburg - Graz - Spielfeld/Straß-Maribor

1.4 Tonavan reitti

Nürnberg - Wien - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava

1.5 Pontebba-reitti

Praha - Wien - Tarvisio - Udine - Ljubljana - Pontebba

2. Näihin pääreitteihin kuuluvat osina myös vastaavat jatko-osuudet ja terminaalit.

LIITE 2

RAUTATIELIIKENTEEN JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN INFRASTRUKTUURIA KOSKEVAT TOIMENPITEET, joita tarkoitetaan pöytäkirjan 5 artiklassa

a) ITÄVALLASSA:

1. Brenneron reitti

1.1 Lyhyen aikavälin toimenpiteet:

- turvajärjestelmiä ja toimintaa koskevat toimenpiteet,

- tietokonepohjaisen junien valvontajärjestelmän käyttöönotto,

- uudet junien pysäyttämisjärjestelmää koskevat järjestelyt,

- asemien välisten raiteenvaihtopisteiden asentaminen,

- Wörglin aseman uudelleenrakentaminen,

- ohikulkuraiteiden laajentaminen asemilla.

1.2 Pitkän aikavälin toimenpiteet:

Kyseiset toimenpiteet riippuvat Brenneron perustunnelin rakentamisesta tehtävistä päätöksistä.

2. Tauernin reitti

2.1 Lyhyen aikavälin toimenpiteet:

- kaksiraiteistamisen jatkaminen,

- turvajärjestelmien parantaminen.

2.2 Keskipitkän aikavälin toimenpiteet:

- tilapäiset reittiparannukset,

- rataosuuksien enimmäisnopeuden nostaminen,

- junien pysäytys(opastin)rataosuuksien lyhentäminen,

- raiteiden kaksinkertaistamisen jatkaminen.

3. Pyhrn-Schoberin reitti

3.1 Lyhyen aikavälin toimenpiteet:

- yöliikennekiellon lakkauttaminen Pyhrnin rataosuudella,

- yöliikennekiellon lakkauttaminen Hieflaun rataosuudella,

- Traun-Marchtrenkin kaarteen rakentaminen.

3.2 Keskipitkän aikavälin toimenpiteet:

- asemien parantaminen ja muuttaminen,

- turvajärjestelmien parantaminen,

- junien pysäytys(opastin)rataosuuksien lyhentäminen,

- tasoristeyksien poistaminen,

- valikoiva kaksiraiteistaminen.

3.3 Pitkän aikavälin toimenpiteet:

- kaksiraiteistamisen jatkaminen koko Passau-Spielfeld/Straß -rataosuudella,

- St Michael-Bruck -rataosuuden uudelleenrakentaminen.

4. Tonavan reitti

Toimenpiteet Wien-Wels -rataosuuden kapasiteetin nostamiseksi.

b) SAKSASSA:

1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet:

- yhdistettyjen kuljetusten terminaalit München-Riemissä ja Duisburgin satamassa,

- München-Rosenheim-Kufstein -rataosuuden parantaminen; erityisesti: S-Bahnille (kaupunkiraideliikenne) varatut raiteet Zornedingin ja Grafingin välillä,

- junien pysäytysrataosuuksien lyhentäminen (rataosuuksiin jakamisen tehostaminen) Grafingin ja Rosenheimin sekä Rosenheimin ja Kiefersfeldenin välillä,

- ohikulkuraiteiden rakentaminen (esim. Großkarolinenfeldin, Raublingin ja Fischbachin asemien välille),

- raiteettoman kulkuyhteyden rakentaminen Großkarolinenfeldin asemalaitureille, ja

- raidejärjestelyjen muutokset Rosenheimin asemalla ja lisätoimenpiteet seuraavilla asemilla: Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf ja Kiefersfelden.

2. Keskipitkän aikavälin toimenpiteet (vuoden 1998 loppuun mennessä, jollei kaavoitusluvista muuta johdu):

- München-Mühldorf-Freilassing -käytävän parantaminen.

c) ITALIASSA:

Brennero:

- tunneleiden leventäminen Brennero-Verona -radalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen, joiden korkeus maasta on 4 metriä, kuljetusten mahdollistamiseksi yhdistetyissä kuljetuksissa, joiden mukana voi olla myös saattoauto,

- Verona-Quadrante Europa intermodal -keskuksen parantaminen,

- maanpäällisten raiteiden vahvistaminen ja uusien maanalaisten asemien rakentaminen,

- muiden teknisten toimenpiteiden toteuttaminen (itsetoimiva pysäyttäminen ja kaksisuuntainen toiminta Veronan, Trenton, Bolzanon ja Brenneron asemille johtavilla vilkkaasti liikennöidyillä osuuksilla) kapasiteetin parantamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi.

d) ALANKOMAISSA:

- Rautatieliikenteen huoltokeskuksen rakentaminen Rotterdamin suurkaupunkialueelle.

- Rautatieyhteys tavarakuljetuksia varten (Betuwen reitti)

Määritelmät:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 3

RAUTATIEKAPASITEETTI, jota tarkoitetaan pöytäkirjan 6 artiklassa

1. ITÄVALLAN RAUTATEIDEN LISÄKAPASITEETTI KAUTTAKULKULIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSIA VARTEN ITÄVALLAN LÄPI

>TAULUKON PAIKKA>

2. TAVARALÄHETYSTEN TAI TONNIMÄÄRIEN KAPASITEETIN MAHDOLLINEN NOSTAMINEN

Välittömästi:

Itävalta on ottanut käyttöön 1 päivästä joulukuuta 1989 39 uutta junaa tavara- ja yhdistettyjä kuljetuksia varten Brenneron kauttakulkuliikenteeseen.

Lyhyellä aikavälillä:

Lyhyen aikavälin kasvu nostaa Itävallan kautta tapahtuvan kauttakulkuliikenteen raidekapasiteetin yli kaksinkertaiseksi. Lisäksi vuoden 1996 lopusta alkaen yhdistettyjen kuljetusten kapasiteetin vuotuinen kasvu voi yltää 1,8 miljoonaan tavaralähetykseen tai 33 miljoonaan tonniin käytetystä yhdistettyjen kuljetusten tekniikasta riippuen.

Keskipitkällä aikavälillä:

Vuoteen 1998 mennessä kapasiteettia nostetaan edelleen 10 miljoonalla tonnilla vuodessa edelleen valikoivasti kaksiraiteistamalla ja parantamalla turvajärjestelmiä ja toimintoja kauttakulkureiteillä.

Pitkällä aikavälillä:

Pyhrn-Schober -reitti muutetaan kaksiraiteiseksi. Brenneron perustunneli kaksinkertaistaa lisäksi Brenneron reitin kapasiteetin 400 junaan päivässä. Valitusta teknologiasta riippuen uusi yhdistettyjen kuljetusten kapasiteetti voi nousta 60-89 miljoonaan tonniin vuoden 2010 jälkeen.

Määritelmät:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 4 jota tarkoitetaan pöytäkirjan 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa

>TAULUKON PAIKKA>

Sarakkeen 3 lukuja mukautetaan 16 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa rekisteröityjen raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulkumatkojen huomioon ottamiseksi kyseisten maiden ohjeellisten arvojen perusteella, jotka on laskettu vuoden 1991 kauttakulkumatkojen ja NOx-päästön vakioarvon 15,8 grammaa NOx/kWh perusteella.

LIITE 5

EKOPISTEIDEN LASKEMINEN JA HALLINTO, joita tarkoitetaan pöytäkirjan 11 artiklan 2 kohdan b alakohdassa

1. Jokaisen raskaan tavarankuljetusajoneuvon osalta on esitettävä seuraavat asiakirjat aina, kun ajoneuvo kulkee Itävallan läpi (kumpaankin suuntaan):

a) asiakirja, josta käy ilmi kyseisen ajoneuvon NOx-päästöjen COP-arvo;

b) toimivaltaisen viranomaisen antama voimassa oleva ekopistekortti.

Edellä olevan a alakohdan osalta:

1 päivän lokakuuta 1990 jälkeen rekisteröityjen raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen osalta COP-arvon ilmaiseva asiakirja on asianomaisen viranomaisen antama todistus, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot NOx-päästöjen virallisesta COP-arvosta, tai tyyppihyväksyntätodistus, joka ilmaisee rekisteröintipäivämäärän ja tyyppihyväksyntää varten vahvistetun arvon. Jälkimmäisessä tapauksessa COP-arvo on tyyppihyväksyntäarvo korotettuna 10 prosentilla. Kun ajoneuvolle on määritetty tällainen arvo, sitä ei voi muuttaa ajoneuvon käytössäoloaikana.

Ennen 1 päivää lokakuuta 1990 rekisteröityjen ajoneuvojen ja sellaisten ajoneuvojen osalta, joista ei ole esitetty minkäänlaista todistusta, COP-arvoksi vahvistetaan 15,8 g/kWh.

Edellä olevan b alakohdan osalta:

Ekopistekortit sisältävät tietyn määrän pisteitä, ja ne merkitään seuraavasti kyseisten ajoneuvojen COP-arvon perusteella:

1. Kukin g/kWh:n suuruinen NOx-päästö, joka vastaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa asiakirjassa ilmoitettua arvoa, lasketaan yhdeksi pisteeksi;

2. NOx-päästöarvot pyöristetään seuraavaan kokonaiseen pisteeseen, jos desimaaliluku on 0,5 tai enemmän; muussa tapauksessa ne pyöristetään alaspäin.

2. Komissio laskee kolmen kuukauden välein 16 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen suorittamien matkojen lukumäärän ja niiden keskimääräisen NOx-arvon ajoneuvojen rekisteröintimaan mukaan eriteltynä.

3. Jos sovelletaan 11 artiklan 2 kohdan c alakohtaa, ekopisteiden lukumäärä seuraavalle vuodelle vahvistetaan seuraavasti:

Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti lasketut kuorma-autojen keskimääräiset neljännesvuosittaiset NOx-päästöarvot kunakin vuonna ekstrapoloidaan arvioidun keskimääräisen NOx-päästöarvon saamiseksi seuraavalle vuodelle. Arvioitu arvo kerrottuna 0,0658:lla sekä liitteessä 4 esitetyllä vuoden 1991 ekopisteiden lukumäärällä on kyseisen vuoden ekopisteiden lukumäärä.

Pöytäkirja N:o 10 Itävallan saksankielisten erityisilmausten käytöstä Euroopan unionissa

Euroopan unionissa sovelletaan seuraavaa:

1. Itävallan saksankielisillä erityisilmauksilla, jotka sisältyvät Itävallan oikeusjärjestykseen ja jotka on lueteltu tämän pöytäkirjan liitteessä, on sama asema kuin vastaavilla, kyseisessä liitteessä luetelluilla Saksassa käytetyillä ilmauksilla, ja niitä voidaan käyttää samanlaisin oikeudellisin vaikutuksin.

2. Uusien oikeudellisten asiakirjojen saksankielisissä toisinnoissa tämän pöytäkirjan liitteessä luetellut Itävallan erityisilmaukset liitetään asianmukaisessa muodossa vastaaviin Saksassa käytettyihin ilmauksiin.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

PÄÄTÖSASIAKIRJA

I. PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat:

HÄNEN MAJESTEETTIAAN BELGIAN KUNINGASTA,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN TANSKAN KUNINGATARTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN ESPANJAN KUNINGASTA,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

IRLANNIN PRESIDENTTIÄ,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HÄNEN KUNINKAALLISTA KORKEUTTAAN LUXEMBURGIN SUURHERTTUAA,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN ALANKOMAIDEN KUNINGATARTA,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN NORJAN KUNINGASTA,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTIÄ,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN RUOTSIN KUNINGASTA,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATARTA

jotka ovat kokoontuneet Korfulle kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä allekirjoittamaan Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen,

ovat todenneet, että seuraavat tekstit on laadittu ja hyväksytty Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisessä konferenssissa:

I. Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus,

II. Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja,

III. Seuraavat, liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehtyyn asiakirjaan liitetyt tekstit:

A. Liite I: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 29 artiklassa

Liite II: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 30 artiklassa

Liite III: Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 32 artiklassa

Liite IV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 39 artiklan 1 kohdassa

Liite V: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 39 artiklan 5 kohdassa

Liite VI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 54, 73, 97 ja 126 artiklassa

Liite VII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 56 artiklassa

Liite VIII: Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 69 artiklassa

Liite IX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 71 artiklan 2 kohdassa

Liite X: Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 84 artiklassa

Liite XI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 99 artiklassa

Liite XII: Säädökset, joihin viitataan liittymisasiakirjan 112 artiklassa

Liite XIII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 138 artiklan 5 kohdassa

Liite XIV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 140 artiklassa

Liite XV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 151 artiklassa

Liite XVI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 165 artiklan 1 kohdassa

Liite XVII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 165 artiklan 2 kohdassa

Liite XVIII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 167 artiklassa

Liite XIX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 168 artiklassa

B. Pöytäkirja N° 1 Euroopan investointipankin perussäännöstä

Pöytäkirja N° 2 Ahvenanmaasta

Pöytäkirja N° 3 saamelaisista

Pöytäkirja N° 4 öljyalasta Norjassa

Pöytäkirja N° 5 uusien jäsenvaltioiden osallistumisesta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahastoihin

Pöytäkirja N° 6 tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin liittyvistä erityismääräyksistä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa

Pöytäkirja N° 7 Svalbardista

Pöytäkirja N° 8 väliaikana eräissä uusissa jäsenvaltioissa järjestettävistä Euroopan parlamentin edustajainvaaleista

Pöytäkirja N° 9 maantie- ja rautatieliikenteestä sekä yhdistetyistä kuljetuksista Itävallassa

Pöytäkirja N° 10 Itävallan saksankielisten erityisilmausten käytöstä Euroopan unionissa

C. Seuraavien sopimusten tekstit:

- Euroopan talousyhteisön perustamissopimus ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus sekä niitä muuttavien tai täydentävien sopimusten tekstit, mukaan lukien Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön tehty sopimus, Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön tehty sopimus sekä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön tehty sopimus,

- Euroopan unionista tehty sopimus,

jotka on laadittu norjan, ruotsin ja suomen kielellä.

Lisäksi täysivaltaiset edustajat ovat hyväksyneet tähän päätösasiakirjaan liitetyt seuraavat julistukset:

1. Yhteinen julistus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

2. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 157 artiklan 4 kohdasta

3. Yhteinen julistus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta

4. Yhteinen julistus Euratomin perustamissopimuksen soveltamisesta

5. Yhteinen julistus vapaa-ajan asunnoista

6. Yhteinen julistus ympäristönsuojelua, terveyttä ja tuoteturvallisuutta koskevista vaatimuksista

7. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 32, 69, 84 ja 112 artiklasta

8. Yhteinen julistus liittymissopimuksen institutionaalisista menettelyistä

9. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 172 artiklasta

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Arna dhéanamh in Corfú ar an ceathrú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha ceathair.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Utferdiget på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

>VIITTAUS FILMIIN>

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

>VIITTAUS FILMIIN>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS FILMIIN>

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>VIITTAUS FILMIIN>

Por Su Majestad el Rey de España

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le Président de la République française

>VIITTAUS FILMIIN>

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

Per il Presidente della Repubblica italiana

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

>VIITTAUS FILMIIN>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>VIITTAUS FILMIIN>

For Hans Majestet Konget av Norge

>VIITTAUS FILMIIN>

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

>VIITTAUS FILMIIN>

Pelo Presidente da República Portuguesa

>VIITTAUS FILMIIN>

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

>VIITTAUS FILMIIN>

För Hans Majestät Konungen av Sverige

>VIITTAUS FILMIIN>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

II. TÄYSIVALTAISTEN EDUSTAJIEN HYVÄKSYMÄT JULISTUKSET 1. Yhteinen julistus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

1. Unioni kiinnittää huomiota siihen, että Norja, Itävalta, Suomi ja Ruotsi ovat vahvistaneet hyväksyvänsä täysin unioniin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä sen institutionaalisen järjestelmän, eli yhteisön säännöstön, sellaisena kuin sitä sovelletaan nykyisiin jäsenvaltioihin. Tähän kuuluvat erityisesti perustamissopimusten, mukaan lukien Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sisältö, periaatteet ja poliittiset tavoitteet.

Unioni sekä Norjan kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta ovat yhtä mieltä siitä, että:

- unioniin liittymisellä olisi vahvistettava unionin sisäistä yhtenäisyyttä ja sen kykyä toimia tehokkaasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla;

- uudet jäsenvaltiot ovat liittymisestä alkaen valmiita ja kykeneviä osallistumaan täysimääräisesti ja aktiivisesti yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sellaisena kuin se määritellään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa;

- uudet jäsenvaltiot hyväksyvät liittymisestä alkaen täysin ja varauksetta kaikki sopimuksen tavoitteet, sen V osaston määräykset sekä siihen liittyvät asiaa koskevat julistukset;

- uusilla jäsenvaltioilla on valmius ja kyky tukea niiden liittymisajankohtana voimassa olevia unionin erityisiä politiikkoja.

2. Sellaisten Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta johtuvien jäsenvaltioiden velvoitteiden osalta, jotka koskevat unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamista, pidetään sovittuna, että liittymisajankohtana unioniin liittyvien maiden oikeusjärjestys on yhteensopiva yhteisön säännöstön kanssa.

2. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 157 artiklan 4 kohdasta

Uudet jäsenvaltiot osallistuvat järjestelmään, jossa kolme julkisasiamiestä vaihtuu nykyisin sovellettavassa aakkosjärjestyksessä, pitäen sovittuna, että Espanja, Italia, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu kyseiseen järjestelmään, koska niillä kullakin on pysyvä julkisasiamies. Näin ollen aakkosjärjestys on seuraava:

Belgique (1988-1994), Danmark (1991-1997), Ellas (1994-2000), Ireland, Luxembourg, Nederland, Norge, Österreich, Portugal, Suomi, Sverige.

Tästä seuraa, että liittymisestä alkaen nimitetään yksi julkisasiamies, joka on Espanjan kansalainen, ja yksi julkisasiamies, joka on Irlannin kansalainen. Espanjalaisen julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 1997, ja irlantilaisen julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2000.

3. Yhteinen julistus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta

Neuvoston on toteutettava sellaiset lisätoimenpiteet, jotka saattavat osoittautua tarpeellisiksi uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi, ja se voi lisätä tuomioistuimen pyynnöstä julkisasiamiesten määrää yhdeksään ja tehdä tarvittavat mukautukset EHTY:n perustamissopimuksen 32 a artiklan kolmannen kohdan, EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan kolmannen kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 138 artiklan kolmannen kohdan määräysten mukaisesti.

4. Yhteinen julistus Euratomin perustamissopimuksen soveltamisesta

Sopimuspuolet, jotka palauttavat mieleen, että sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevat kaikkia jäsenvaltioita mitään valtiota syrjimättä ja rajoittamatta sisämarkkinoita koskevien sääntöjen soveltamista, toteavat, että Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolina jäsenvaltiot päättävät tuottaa tai olla tuottamatta ydinenergiaa omien erityisten toimintaperiaatteitaan koskevien erityisten suuntaviivojen mukaisesti.

Ydinpolttoainekierron jälkipään osalta kukin jäsenvaltio vastaa omien toimintaperiaatteidensa määrittämisestä.

5. Yhteinen julistus vapaa-ajan asunnoista

Yhteisön säännöstö ei miltään osin estä yksittäisiä jäsenvaltioita toteuttamasta vapaa-ajan asuntoja koskevia kansallisia, alueellisia tai paikallisia toimenpiteitä, jos ne ovat tarpeen maankäytön suunnittelun tai ympäristönsuojelun kannalta ja jos niitä sovelletaan yhteisön säännöstön mukaisesti siten, että jäsenvaltioiden kansalaiset eivät joudu suoran tai välillisen syrjinnän kohteeksi.

6. Yhteinen julistus ympäristönsuojelua, terveyttä ja tuoteturvallisuutta koskevista vaatimuksista

Sopimuspuolet korostavat terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkean tason edistämisen tärkeyttä yhteisön toiminnan osana Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja perusteiden mukaisesti. Tässä yhteydessä sopimuspuolet viittaavat myös ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevasta yhteisön periaate- ja toimintasuunnitelmasta 1 päivänä helmikuuta 1993 annettuun päätöslauselmaan.

Tietoisina siitä, että uudet jäsenvaltiot ovat sitoutuneet sellaisten vaatimusten ylläpitämiseen, jotka ne ovat toteuttaneet tietyillä aloilla, erityisesti niiden maantieteellisten ja ilmastollisten erityisolosuhteiden vuoksi, sopimuspuolet ovat sopineet poikkeuksellisesti ja erityistapauksissa voimassaolevan yhteisön säännöstön tarkastelumenettelystä uusien jäsenvaltioiden osallistuessa siihen täysimääräisesti liittymissopimuksessa määrättyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

Sopimuspuolet sitoutuvat kaikin mahdollisin tavoin saamaan tarkastelumenettelyn päätökseen ennen vahvistetun siirtymäkauden päättymistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, mikä on kyseisen sovitun menettelyn tulos. Siirtymäkauden päätyttyä yhteisön koko säännöstöä sovelletaan uusissa jäsenvaltioissa samoin edellytyksin kuin unionin nykyisissä jäsenvaltioissa.

7. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 32, 69, 84 ja 112 artiklasta

Sopimuspuolet palauttavat mieleen, että 21 päivänä joulukuuta 1993 pidetyssä ministeritason kokouksessa konferenssit kiinnittivät huomiota siihen, että:

- sovitun ratkaisun päämääränä on päätösten tekeminen ennen siirtymäkauden päättymistä;

- yhteisön säännöstön tarkastelu ei ennakoi lopputulosta;

- tarkastelun yhteydessä unioni ottaa myös huomioon EY:n perustamissopimuksen 130 r artiklan 3 kohdassa vahvistetut arviointiperusteet.

8. Yhteinen julistus liittymissopimuksen institutionaalisista menettelyistä

Hyväksyessään liittymissopimuksen institutionaaliset määräykset jäsenvaltiot ja jäsenyyttä hakeneet valtiot ovat yhtä mieltä siitä, että tarkastellessaan Euroopan parlamentin lainsäädäntötehtävää ja muita Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa käsiteltyjä kysymyksiä vuonna 1996 koolle kutsuttava hallitustenvälinen konferenssi tarkastelee komission jäsenten lukumäärään ja jäsenvaltioiden äänten painottamiseen neuvostossa liittyviä kysymyksiä. Se tarkastelee toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina toimielinten työn helpottamiseksi ja niiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

9. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 172 artiklasta

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota siihen, että kaikki ETA-sopimukseen ja EFTA-valtioiden välillä valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehtyä sopimusta voidaan muuttaa vain asianomaisten sopimuspuolten suostumuksella.

Täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon kirjeenvaihdon, joka koskee liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten ja liittymistä edeltävänä aikana toteutettavien muiden toimenpiteiden antamismenettelyä Euroopan unionin ja unionin jäsenyyttä hakeneiden valtioiden välisessä konferenssissa sovittua järjestelyä, joka on liitetty tähän päätösasiakirjaan.

Lopuksi annettiin seuraavat julistukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan:

A. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Norjan kuningaskunta

10. Yhteinen julistus kalavarojen hoidosta 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella sijaitsevilla vesillä

11. Yhteinen julistus 12 meripeninkulman rajasta

12. Yhteinen julistus kalastusalusten omistuksesta

13. Yhteinen julistus raaka-aineen toimittamisesta kalanjalostusteollisuudelle Pohjois-Norjassa

14. Julistus 147 artiklasta Norjan elintarviketeollisuuden osalta

15. Yhteinen julistus Svalbardista

B. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Itävallan tasavalta

16. Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

17. Yhteinen julistus Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisista suojatoimenpiteistä

18. Yhteinen julistus liikenteen alalla jäljellä olevien teknisten kysymysten ratkaisemisesta

19. Yhteinen julistus maantiekuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen painoista ja mitoista

20. Yhteinen julistus Brenneron perustunnelista

21. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 6 ja 76 artiklasta

C. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Suomen tasavalta

22. Yhteinen julistus Suomen liikenneyhteyksien turvaamisesta

23. Yhteinen julistus radioaktiivisten jätteiden toimituksista

24. Yhteinen julistus ydinsulkusopimuksesta

D. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Ruotsin kuningaskunta

25. Yhteinen julistus ydinsulkusopimuksesta

26. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 127 artiklasta

E. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Useammat uudet jäsenvaltiot

27. Yhteinen julistus: Itävalta, Norja ja Ruotsi: PCB:stä/PCT:stä

28. Yhteinen julistus Pohjoismaiden yhteistyöstä

29. Yhteinen julistus emolehmäpalkkioon oikeutettujen eläinten lukumääristä Norjan ja Suomen osalta

30. Yhteinen julistus: Suomi, Ruotsi: kalastusmahdollisuuksista Itämerellä

31. Julistus jalostusteollisuudesta Itävallassa ja Suomessa

F. Nykyisten jäsenvaltioiden julistukset

32. Julistus Ahvenanmaasta

33. Julistus suhteellisesta vakaudesta

34. Julistus raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen aiheuttamien ympäristöongelmien ratkaisemisesta

35. Julistus sitoumusten noudattamisesta maataloutta koskevissa asioissa sellaisten säädösten osalta, jotka eivät sisälly liittymisasiakirjaan

36. Julistus maatalouden ympäristötoimenpiteistä

37. Julistus vuoristoalueista ja epäsuotuisista alueista

G. Norjan kuningaskunnan julistukset

38. Norjan kuningaskunnan julistus norjan kielestä

39. Norjan kuningaskunnan julistus saamelaisasioista

40. Norjan kuningaskunnan julistus avoimuudesta

H. Itävallan tasavallan julistukset

41. Itävallan tasavallan julistus EY:n perustamissopimuksen 109 g artiklasta

42. Itävallan tasavallan julistus televisiotoiminnasta

43. Itävallan tasavallan julistus yhdistettyjen kuljetusten hinnoittelusta Brenneron reitillä

44. Itävallan tasavallan julistus maantie- ja rautatieliikenteestä sekä yhdistetyistä kuljetuksista Itävallassa tehdyn pöytäkirjan N° 9 14 artiklasta

I. Suomen tasavallan julistukset

45. Suomen tasavallan julistus avoimuudesta

J. Ruotsin kuningaskunnan julistukset

46. Ruotsin kuningaskunnan julistus sosiaalipolitiikasta

47. Ruotsin kuningaskunnan julistus avoimesta hallinnosta ja unionin vastauksena antama julistus

K. Useampien uusien jäsenvaltioiden julistukset

48. Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteinen julistus kalastuksesta

49. Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin julistus liittymisasiakirjan 3 ja 4 artiklasta

50. Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan julistus alkoholimonopoleista

III. MUUT JULISTUKSET A. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Norjan kuningaskunta

10. Yhteinen julistus kalavarojen hoidosta 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella sijaitsevilla vesillä

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota Barentsinmeren ja pohjoisten vesien haavoittuvaan ja herkkään ekosysteemiin ja tunnustavat, että on elintärkeää pitää yllä moitteetonta hoitoa, joka perustuu näiden vesien kaikkien kalakantojen kestävään säilyttämiseen ja parhaaseen mahdolliseen käyttöön.

Ne ovat yhtä mieltä siitä, että kun kyseiset vedet yhdennetään yhteiseen kalastuspolitiikkaan (CFP), yhdentäminen perustuu olemassa olevaan hallintojärjestelmään nykyisten teknisten sekä valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevien vaatimusten säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Ne ovat yhtä mieltä siitä, että lähellä kyseisiä vesiä toimivat vakiintuneet alueelliset merentutkimuslaitokset ja tieteelliset laitokset osallistuvat edelleen merkittävällä tavalla päätöksentekomenettelyyn nopeiden ja tarpeellisten hallintoa koskevien päätösten tekemiseksi osana yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Ne ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän kanssa käydyissä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa neuvotteluissa olisi otettava huomioon yhteisessä norjalais-venäläisessä kalastuskomissiossa kehitetyt periaatteet ja menettelyt.

Ne ovat yhtä mieltä siitä, että olisi säilytettävä nykyinen järjestelmä, jossa niitä kalastusjärjestöjä, joita asia koskee, kuullaan ennen Venäjän kanssa käytäviä neuvotteluja.

Lisäksi ne ovat yhtä mieltä siitä, että hoidon tavoitteissa ja toimenpiteissä:

- olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon kalakantojen keskinäinen vuorovaikutus monien lajien hoidon kannalta,

- pelagisten kalakantojen hallinnossa olisi otettava huomioon, että kyseiset lajit ovat merkittävä ravinnonlähde muille lajeille,

- näiden kalakantojen paras mahdollinen ja vakaa hyödyntäminen pitkällä aikavälillä olisi varmistettava,

- kalakantaa koskevan TACin vahvistamisen yhteydessä olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon kuteva kalakanta kannan riittävän uusiutumisen varmistamiseksi,

- pohjakalasaaliit, joiden katsotaan olevan biologisesti terveissä rajoissa, olisi pidettävä kalakannan lisääntymiskyvyn mukaisina ottaen huomioon asianmukaisella tavalla kunkin yksittäisen kalakannan kannalta merkitykselliset erityisvaatimukset,

- sellaisten pohjakalakantojen osalta, jotka eivät ole biologisesti terveissä rajoissa, olisi toteutettava toimenpiteet kalakannan elvyttämiseksi kestävälle tasolle ottaen huomioon myös kalastusteollisuuden vähimmäisvaatimukset,

- kalastuksen neuvoa-antavan säätelykomitean (ACFM) ehdotuksiin on edelleen kiinnitettävä merkittävää huomiota.

Sopimuspuolet tunnustavat, että Norjan erityisedut rannikkovaltiona 62. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella sijaitsevilla vesillä sekä kaikkien muiden asianomaisten osapuolten edut on otettava huomioon kyseisten vesien tulevassa hoidossa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti.

Edistääkseen Norjan asteittain tapahtuvaa yhdentämistä yhteiseen kalastuspolitiikkaan sopimuspuolet ovat lisäksi sopineet väliaikaisena poikkeuksena säännöistä, että liittymispäivästä alkaen:

1. Norjan sallitaan vahvistaa TACin tasot ja pitää voimassa Venäjän kanssa tekemänsä kalastussopimus viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1998 päättyvän siirtymäkauden ajan; kyseisenä siirtymäkautena Norja vastaa TACin tasojen vahvistamisesta ja kyseisen sopimuksen hoidosta tiiviissä yhteistyössä komission kanssa;

2. Norja voi pitää voimassa kyseisillä vesillä ketään syrjimättä nykyisen järjestelmänsä, joka koskee:

- teknisiä sääntöjä 1 vuoden siirtymäkauden ajan,

- mereen takaisinheittämistä koskevan kiellon 3 vuoden siirtymäkauden ajan,

- valvontatoimenpiteitä, erityisesti herkkien alueiden sulkemista ja avaamista, 3 vuoden siirtymäkauden ajan.

Kyseisten siirtymäkausien kuluessa unioni tutkii, miten nämä säännöstelymekanismit voidaan parhaiten yhdentää yhteiseen kalastuspolitiikkaan.

11. Yhteinen julistus 12 meripeninkulman rajasta

Sopimuspuolet tunnustavat, että Norjalle on ensisijaisen tärkeää säilyttää rannikkoalueiden elinkelpoiset kalastusyhteisöt. Tarkastellessaan uudelleen nykyisiä vesille pääsyä 12 meripeninkulman sisäpuolella koskevia järjestelyjä päättääkseen tulevista järjestelyistä unionin toimielimet kiinnittävät erityistä huomiota tällaisten yhteisöjen etuihin jäsenvaltioissa.

12. Yhteinen julistus kalastusalusten omistuksesta

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ja tunnustavat, että yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä yksi jäsenvaltioille suhteellisen vakauden periaatteen mukaisesti myönnettyjen kansallisten kiintiöiden järjestelmän tavoitteista on turvata sellaisten alueiden erityistarpeet, joilla paikallinen väestö on erityisen riippuvainen kalastuksesta ja siihen liittyvistä elinkeinoista.

Kyseisellä tavoitteella voidaan perustella ehtoja, jotka on laadittu sen varmistamiseksi, että tietyn jäsenvaltion kiintiötä vastaan kalastavien alusten ja kyseisen jäsenvaltion välillä on olemassa todellinen taloudellinen yhteys, jos kyseisten ehtojen tarkoituksena on se, että kalastuksesta ja siihen liittyvistä elinkeinoista riippuvainen väestö voi hyötyä kiintiöistä.

13. Yhteinen julistus raaka-aineen toimittamisesta kalanjalostusteollisuudelle Pohjois-Norjassa

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota Norjan kuningaskunnan pyyntöön raaka-aineen toimittamisesta kalanjalostusteollisuudelle Pohjois-Norjassa ja tunnustavat tarpeen varmistaa tyydyttävä toimitusten tasapaino kyseisen teollisuudenalan erityistilanteessa. Tämä on otettava asianmukaisella tavalla huomioon, kun unioni vahvistaa jalostusteollisuudelle Norjan liittymisen jälkeen tarkoitetun kalan itsenäiset tariffikiintiöt.

14. Julistus 147 artiklasta Norjan elintarviketeollisuuden osalta

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota seuraavaan komission julistukseen:

Tutkiessaan Norjan mahdollisesti esittämää pyyntöä, joka koskee vakavien markkinahäiriöiden yhteydessä toteutettavia toimenpiteitä, komissio ottaa huomioon Norjan elintarviketeollisuuden erityisen rakenneuudistusongelman ja varmistaa, että kaikki tarpeelliset toimenpiteet toteutetaan riittävän nopeasti pitkäaikaisten vahinkojen ehkäisemiseksi.

Komission toteuttamiin toimenpiteisiin saattaa kuulua kolmen vuoden ajan valvontajärjestelmä ja suuntaa-antavat enimmäismääriä koskevat tunnusluvut, joilla varmistetaan, että markkinoiden avaaminen ei aiheuta sellaisia häiriöitä, jotka voisivat estää tarvittavan elintarviketeollisuuden alan rakennemuutoksen Norjassa seuraavien kotoperäisistä perusmaataloushyödykkeistä valmistettujen tuotteiden osalta: lihavalmisteet, jauhot, rehuseokset, jalostetut herneet ja porkkanat sekä meijerituotteet, lukuun ottamatta voita, rasvatonta maitojauhetta ja tuorejuustoja.

15. Yhteinen julistus Svalbardista

Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että EU:n jäsenvaltioiden alusten pääsy enintään 200 meripeninkulman etäisyydellä Svalbardia ympäröivillä vesillä oleviin kalavaroihin unionin vahvistamien kalastuskiintiöiden hyödyntämiseksi säilyy muuttumattomana kalastuksen alalla nykyisin vallitsevan tilanteen mukaisesti.

Sopimuspuolet ovat lisäksi yhtä mieltä siitä, että kyseisten vesien elollisia luonnonvaroja on hoidettava siten, että EU:n jäsenvaltioille voidaan varmistaa pysyvä ja kestävä tuotto niille kyseisillä vesillä kuuluvien kalastusoikeuksien mukaisesti. Hoito ei saa etenkään heikentää EU:n jäsenvaltioiden alusten täysimääräisten kiintiöiden pyyntimahdollisuuksia, ja siinä on otettava täysin huomioon tavanomaisten kalastustoimintojen harjoittaminen.

B. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Itävallan tasavalta

16. Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

Jos Itävallan liittyminen aiheuttaa vaikeuksia työntekijöiden vapaan liikkuvuuden alalla, asia voidaan saattaa unionin toimielinten käsiteltäväksi tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ratkaisu tehdään täysin perustamissopimusten määräysten mukaisesti (mukaan lukien Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräykset) sekä niiden soveltamiseksi annettujen säännösten ja erityisesti työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien säännösten mukaisesti.

17. Yhteinen julistus Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisista suojatoimenpiteistä

1. Yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden välisissä Eurooppa-sopimuksissa on määräyksiä siitä, että yhteisöt voivat tietyin, näissä sopimuksissa vahvistetuin edellytyksin toteuttaa aiheellisia suojatoimenpiteitä.

2. Tarkasteltaessa ja toteutettaessa näiden määräysten mukaisia toimenpiteitä yhteisöt voivat vedota yhdessä tai useammassa yhteisöjen jäsenvaltiossa vallitsevaan tuottajien tai alueiden tilanteeseen.

3. Suojatoimenpiteiden soveltamista koskevissa yhteisön säännöissä mukaan lukien yhteisön kiintiöiden hoito, varmistetaan, että jäsenvaltioiden edut otetaan täysimääräisesti huomioon asianmukaisten menettelyjen mukaisesti.

18. Yhteinen julistus liikenteen alalla jäljellä olevien teknisten kysymysten ratkaisemisesta

Itävallan tasavalta ja yhteisö ilmoittavat halunsa ratkaista ennen Itävallan liittymistä yksimielisyyden pohjalta kauttakulkua käsittelevässä EY-Itävalta -komiteassa jäljellä olevat tekniset kysymykset, erityisesti:

a) Ekopistejärjestelmää koskevat kysymykset

- ennen 1 päivää lokakuuta 1990 rekisteröityjen moottoriajoneuvojen moottorinvaihdokset;

- vetoauton vaihtaminen;

- ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto ja perävaunu on rekisteröity eri maissa;

- kahden kolmannen valtion kautta kulkevien itävaltalaisten ajoneuvojen suosiminen.

b) Muut kysymykset

- Itävallan ja Saksan välillä 29 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn «Lofer»-sopimuksen jatkaminen;

- hallinnollisen sopimuksen («Fürnitz»-kuljetukset) 2 artiklan 5 kohdan mukaisten terminaalien luettelo

- raskaat ja suurimittaiset kuljetukset («erikoiskuljetukset»).

19. Yhteinen julistus maantiekuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen painoista ja mitoista

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota siihen, että Itävallan tasavalta noudattaa yhteisön säännöstöä raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen enimmäispainojen ja mittojen osalta sallimalla ilman rangaistusseuraamuksia 38 tonnin painon sekä tämän ylityksen 5 prosentilla.

20. Yhteinen julistus Brenneron perustunnelista

Itävalta, Saksa, Italia ja yhteisö työskentelevät aktiivisesti Brenneron perustunnelia koskevien sellaisten esitutkimusten päätökseen saamiseksi, jotka on luovutettava kesäkuussa 1994. Itävalta, Saksa ja Italia sitoutuvat saamaan aikaan päätöksen tunnelin rakentamisesta 31 päivään lokakuuta 1994 mennessä. Yhteisö ilmoittaa valmiutensa, mikäli kyseiset kolme valtiota saavat päätöksen aikaan, tukea tunnelin rakentamista käytettävissä olevien yhteisön rahoitusvälineiden perusteella.

21. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 6 ja 76 artiklasta

Itävallan tasavalta ja yhteisö vahvistavat aikeensa varmistaa asianmukaisin neuvotteluin, että liittymispäivästä alkaen kolmansista maista, erityisesti Sloveniasta ja Sveitsistä, peräisin oleviin liikenteenharjoittajiin ei enää sovelleta edullisempaa kohtelua kuin EU:n liikenteenharjoittajiin raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen Itävallan alueen läpi tapahtuvan kauttakulkuliikenteen osalta.

C. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Suomen tasavalta

22. Yhteinen julistus Suomen liikenneyhteyksien turvaamisesta

Sopimuspuolet, jotka tunnustavat, että Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi meriväylät ovat sille erityisen tärkeitä ja että ilmasto-olosuhteiden vuoksi väylät on erityisen vaikea turvata, katsovat, että Suomen ja muun unionin välisten meriyhteyksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen on kiinnitettävä asianmukaisella tavalla huomiota asiaa koskevissa unionin aloitteissa, muun muassa kehitettäessä Euroopan laajuisia verkkoja Pohjois-Euroopassa.

23. Yhteinen julistus radioaktiivisten jätteiden toimituksista

Sopimuspuolet vahvistavat, että yhteisön lainsäädäntö ei velvoita jäsenvaltiota ottamaan vastaan mitään radioaktiivisten jätteiden erityistä toimitusta toisesta jäsenvaltiosta.

24. Yhteinen julistus ydinsulkusopimuksesta

Sopimuspuolet korostavat joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen merkitystä ja korostavat edelleen tukevansa ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyä sopimusta (NPT-sopimus);

Sopimuspuolet vahvistavat, että NPT-sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen pysyy edelleen kansallisena velvollisuutena, tämän kuitenkaan rajoittamatta IAEA:n ja Euroopan atomienergiayhteisön vastuuta siltä osin kun on kyse NPT-sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan soveltamisesta;

Sopimuspuolet palauttavat mieleen, että ne ovat sitoutuneet soveltamaan ydinalan toimittajien ryhmän (NSG) suuntaviivoissa vahvistettuja määräyksiä ja varmistamaan, että ydinaineiden toimittamisen edellytyksenä on, että niissä ydinaseettomissa valtioissa, joihin viedään ydinaineiden jalostusta, käyttöä tai tuotantoa varten erityisesti suunniteltuja tai valmistettuja ydinaineita ja -laitteita, sovelletaan kaiken kattavaa IAEA:n turvavalvontaa;

Suomen tasavalta vahvistaa, että noudattaessaan NPT-velvoitteita se toimii tiiviissä yhteistyössä IAEA:n kanssa IAEA:n jäsenenä sekä INFCIRC/193:n mukaisesti, tämän kuitenkaan rajoittamatta sillä Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti olevien velvoitteiden noudattamista.

D. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Ruotsin kuningaskunta

25. Yhteinen julistus ydinsulkusopimuksesta

Sopimuspuolet korostavat joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen merkitystä ja korostavat edelleen tukevansa ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyä sopimusta (NPT-sopimus);

Sopimuspuolet vahvistavat, että NPT-sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen pysyy edelleen kansallisena velvollisuutena, tämän kuitenkaan rajoittamatta IAEA:n ja Euroopan atomienergiayhteisön vastuuta NPT-sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan soveltamisesta;

Sopimuspuolet palauttavat mieleen, että ne ovat sitoutuneet soveltamaan ydinalan toimittajien ryhmän (NSG) suuntaviivoissa vahvistettuja määräyksiä ja varmistamaan, että ydinaineiden toimittamisen edellytyksenä on, että sellaisissa ydinaseettomissa valtioissa, joihin viedään ydinaineiden jalostusta, käyttöä tai tuotantoa varten erityisesti suunniteltuja tai valmistettuja ydinaineita ja -laitteita, sovelletaan kaiken kattavaa IAEA:n turvavalvontaa;

Ruotsin kuningaskunta vahvistaa, että noudattaessaan NPT-velvoitteita se toimii tiiviissä yhteistyössä IAEA:n kanssa IAEA:n jäsenenä sekä INFCIRC/193:n mukaisesti, tämän kuitenkaan rajoittamatta sillä Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti olevien velvoitteiden noudattamista.

26. Yhteinen julistus liittymisasiakirjan 127 artiklasta

Neuvoston päätökseen, jolla komissio valtuutetaan neuvottelemaan 127 artiklassa tarkoitettujen kahdenvälisten sopimusten ja järjestelyjen pöytäkirjat, liittyvät neuvottelujen suuntaviivat ovat Ruotsin kanssa konferenssissa tehtyjen päätelmien mukaisia.

E. Yhteiset julistukset: Nykyiset jäsenvaltiot / Useammat uudet jäsenvaltiot

27. Yhteinen julistus: Itävalta, Norja ja Ruotsi: PCB:stä/PCT:stä

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota siihen, että niiden alueilla PCB:n ja PCT:n tuotanto on kielletty ja että näitä tuotteita ei enää kierrätetä. Siihen asti, kunnes yhteisö antaa lainsäädäntöä, jossa myös kielletään PCB:n ja PCT:n kierrättäminen, sopimuspuolet eivät vastusta, että tällainen kielto pidetään voimassa kansallisessa lainsäädännössä.

28. Yhteinen julistus Pohjoismaiden yhteistyöstä

Sopimuspuolet toteavat, että Norja, Ruotsi ja Suomi Euroopan unionin jäseninä aikovat jatkaa yhteisön lainsäädäntöä ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen muiden määräyksiä täysin noudattaen Pohjoismaiden yhteistyötä keskenään sekä muiden maiden ja alueiden kanssa.

29. Yhteinen julistus emolehmäpalkkioon oikeutettujen eläinten lukumääristä Norjan ja Suomen osalta

Jos liittymisen vuoksi muiden perushyödykkeiden tuotantomäärät laskevat suhteettomasti, emolehmäpalkkioon oikeutettujen eläinten lukumääriä tarkastellaan uudelleen Norjan ja Suomen osalta.

30. Yhteinen julistus: Suomi, Ruotsi: kalastusmahdollisuuksista Itämerellä

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota siihen, että kalavarojen jakaminen yhteisön vesillä Itämerellä on laskettu sen perusteella, miten entiselle Neuvostoliitolle sekä Puolalle viiteaikana siirretyt kalastusmahdollisuudet jaettiin uudelleen sopimuspuolille. Tämän seurauksena sopimuspuolet ovat yhtä mieltä, että jaettaessa vastaisuudessa kalastusmahdollisuuksia Venäjän, kolmen Baltian valtion ja Puolan kanssa tehtyjen sopimusten yhteydessä ei oteta huomioon sellaisia kalastusmahdollisuuksien vaihtoja, jotka tapahtuivat ennen laajentumista.

31. Julistus jalostusteollisuudesta Itävallassa ja Suomessa

Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä seuraavasta:

i) tavoitteen 5 a toimenpiteitä käytetään täysimittaisesti liittymisen vaikutusten vaimentamiseksi,

ii) rakennemuutoksen helpottamiseksi suunniteltujen kansallisten siirtymäkauden tukiohjelmien suhteen ollaan joustavia.

F. Nykyisten jäsenvaltioiden julistukset

32. Julistus Ahvenanmaasta

Kunnallisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden osalta unioni palauttaa mieleen, että EY:n perustamissopimuksen 8 b artiklan 1 kohta mahdollistaa sen, että Suomen esittämiin pyyntöihin voidaan suostua. Jos Suomi ilmoittaa EY:n perustamissopimuksen 227 artiklan 5 kohtaa muuttavan 28 artiklan mukaisesti, että EY:n perustamissopimusta sovelletaan Ahvenanmaahan, neuvosto vahvistaa kuuden kuukauden kuluessa ja EY:n perustamissopimuksen 8 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti edellytykset, joilla kyseistä artiklaa sovelletaan Ahvenanmaan erityistilanteessa.

33. Julistus suhteellisesta vakaudesta

Unioni tunnustaa, että Norjan ja jäsenvaltioiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää säilyttää suhteellisen vakauden periaate perustana kalastusmahdollisuuksien jakamista tulevaisuudessa koskevan pysyvän järjestelmän tavoitteen saavuttamiseksi.

34. Julistus raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen aiheuttamien ympäristöongelmien ratkaisemisesta

Unioni ilmoittaa Itävallalle, että neuvosto on pyytänyt komissiota tekemään ehdotuksen puitteiden antamisesta raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen aiheuttamien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Nämä puitteet muodostuvat aiheellisista toimenpiteistä, jotka koskevat teiden käyttökuormitusta, rautateiden infrastruktuuria, yhdistettyjä kuljetuksia sekä ajoneuvoja koskevia teknisiä vaatimuksia.

35. Julistus sitoumusten noudattamisesta maataloutta koskevissa asioissa sellaisten säädösten osalta, jotka eivät sisälly liittymisasiakirjaan

Euroopan unioni julistaa, että kaikki sellaiset välineet, jotka ovat tarpeen liittymisneuvottelujen maataloutta koskevien tulosten noudattamiseksi ja jotka eivät sisälly liittymisasiakirjaan (neuvoston uudet säädökset, joita sovelletaan liittymisen jälkeen, sekä komission antamat säädökset), annetaan asianmukaisella tavalla itse liittymisasiakirjassa tai yhteisön säännöstössä määrättyjen asiaa koskevien menettelyjen mukaisesti.

Suurin osa näistä säädöksistä annetaan väliaikana liittymisasiakirjassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

Muut neuvotteluista johtuvat maataloutta koskevat sitoumukset pannaan täytäntöön viipymättä ja asianmukaisella tavalla.

36. Julistus maatalouden ympäristötoimenpiteistä

Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen sallimiseksi, että uudet jäsenvaltiot voivat panna nopeasti täytäntöön maatalouden ympäristöohjelmat maaviljelijöidensä hyväksi asetuksen (ETY) N° 2078/92 mukaisesti, ja kyseisten ohjelmien yhteisrahoituksen varmistamiseksi saatavilla olevien talousarvion varojen rajoissa.

Unioni kiinnittää huomiota siihen, että uudet jäsenvaltiot voivat odottaa saavansa seuraavat määrät:

>TAULUKON PAIKKA>

37. Julistus vuoristoalueista ja epäsuotuisista alueista

Unioni panee merkille, että uusien jäsenvaltioiden mielestä huomattavat osat niiden alueesta kärsivät pysyvistä luonnonhaitoista ja että vuoristoalueet tai tietyt epäsuotuisat alueet olisi rajattava viipymättä neuvoston direktiivin 75/268/ETY mukaisesti.

Unioni vahvistaa, että se aikoo rajata kyseiset alueet yhteisön säännöstön mukaisesti seuraavasti:

- Itävallan osalta, koska kyseessä on alppimaa, alueiden määrääminen pohjautuu perusteisiin, joita on käytetty vastaavanlaisten alueiden kohdalla Saksassa, Italiassa ja Ranskassa;

- Ruotsin osalta voidaan ottamalla olennaisena arviointiperusteena huomioon pohjoinen sijainti neuvoston direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa kattaa neljä viidestä «Pohjois-Ruotsin maataloustukialueesta»;

- Norjan osalta voidaan ottamalla olennaisena arviointiperusteena huomioon pohjoinen sijainti neuvoston direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa ja saman artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti 85 prosenttia käytössä olevasta maatalousalueesta sisällyttää tuen piiriin.

- Suomen osalta voidaan ottamalla olennaisena arviointiperusteena huomioon pohjoinen sijainti neuvoston direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohtaa sekä neuvoston asetuksen (ETY) N° 2328/91 19 artiklaan tehtyä muutosta sovellettaessa 85 prosenttia käytössä olevasta maatalousalueesta sisällyttää tuen piiriin edellä mainitun direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

G. Norjan kuningaskunnan julistukset

38. Norjan kuningaskunnan julistus norjan kielestä

Norjan kuningaskunta julistaa, että käytettäessä kirjoitettua norjan kieltä yhteisöjen toimielinten virallisena kielenä, on bokmålille ja nynorskille annettava yhtäläinen asema siten, että yleisesti sovellettavat säädökset, tietojenvaihto ja yleisluontoiset tiedonannot laaditaan jommallakummalla norjan kielellä.

39. Norjan kuningaskunnan julistus saamelaisasioista

Ottaen huomioon Norjan perustuslain 110 A artiklan sekä Norjan 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain N° 56,

ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa vuodelta 1966 ja erityisesti sen 27 artiklassa vahvistetut velvoitteet ja sitoumukset sekä ILO:n yleissopimuksen N° 169 vuodelta 1989, joka koskee itsenäisten maiden alkuperäiskansoja ja heimoja,

Norja on sitoutunut luomaan sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat saamelaisten elinkeinojen, kielen, kulttuurin ja elämäntavan säilyttämisen ja kehittämisen.

Saamelaisyhteisöt saamelaisten perinteisillä asuinalueilla ovat riippuvaisia tietyistä perinteisistä elinkeinoista. Kyseiset elinkeinot itsessään ovat kiinteä osa saamelaiskulttuuria ja muodostavat välttämättömän pohjan saamelaisten elämäntavan kehittämiselle edelleen.

Ottaen huomioon saamelaisista tehdyn pöytäkirjan Norjan hallitus julistaa, että se jatkaa tällä pohjalla velvoitteidensa ja sitoumustensa täyttämistä saamelaisten osalta.

40. Norjan kuningaskunnan julistus avoimuudesta

Norjan kuningaskunta suhtautuu myönteisesti unionissa nykyisin tapahtuvaan kehitykseen kohti suurempaa julkisuutta ja avoimuutta.

Norjassa avoin hallinto, johon kuuluu virallisten asiakirjojen julkisuus, on oikeudellisesti ja poliittisesti ensisijainen periaate. Norjan kuningaskunta jatkaa tämän periaatteen soveltamista unionin jäsenyydestä aiheutuvien oikeuksiensa ja velvoitteidensa mukaisesti.

H. Itävallan tasavallan julistukset

41. Itävallan tasavallan julistus EY:n perustamissopimuksen 109 g artiklasta

Itävallan tasavalta kiinnittää huomiota siihen, että ecun valuuttakorin kokoonpano säilyy muuttumattomana ja että Itävallan tasavallan kolmanteen vaiheeseen osallistumisen yhteydessä Osillingin arvo suhteessa ecuun vahvistetaan lopullisesti.

Itävallan tasavalta jatkaa Osillingin vakauden säilyttämistä ja myötävaikuttaa tällä tavalla talous- ja rahaliiton toteuttamiseen. Itävallan tasavalta tukee asteittaista siirtymistä Euroopan yhtenäisvaluuttaan, koska suunnitellun Euroopan valuutan taso turvataan EY:n perustamissopimukseen sisältyvin vakauspolitiikan ennakkoehdoin.

42. Itävallan tasavallan julistus televisiotoiminnasta

Viitaten televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/552/ETY Itävallan tasavalta toteaa, että se voi voimassa olevan EY:n oikeuden mukaisesti, siten kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut EY:n oikeutta, toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tapauksissa, joissa televisiotoiminta hajautetaan sen kotimaisen lainsäädännön kiertämiseksi.

43. Itävallan tasavallan julistus yhdistettyjen kuljetusten hinnoittelusta Brenneron reitillä

Itävallan tasavalta ilmaisee halukkuutensa edistää yhteisön sääntöjen mukaisesti Brenneron reitillä sellaisten yhdistettyjen kuljetusten käyttöä, joissa autot ajetaan junaan, pyrkimällä löytämään Itävallan osuudella sellaisen asianmukaisen hinnan, joka on kilpailukykyinen maantieliikenteen hintojen kanssa. Itävallan tasavalta kiinnittää huomiota siihen, että tämä toimenpide toteutetaan siten, että edellä mainitun auto-junakuljetusyhteyden muilla osuuksilla toteutettavilla toimenpiteillä ei vähennetä Itävallan tasavallan myöntämän tuen markkinavaikutusta.

44. Itävallan tasavallan julistus maantie- ja rautatieliikenteestä sekä yhdistetyistä kuljetuksista Itävallassa tehdyn pöytäkirjan N° 9 14 artiklasta

Itävallan tasavalta julistaa, että 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen ekopistejärjestelmän hallinto tapahtuu tietokonepohjaisesti ja että 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen valvonta tapahtuu elektronisesti pöytäkirjan N° 9 14 artiklan 1 kohdan vaatimusten täyttämiseksi.

I. Suomen tasavallan julistukset

45. Suomen tasavallan julistus avoimuudesta

Suomen tasavalta suhtautuu myönteisesti unionissa nykyisin tapahtuvaan kehitykseen kohti suurempaa julkisuutta ja avoimuutta.

Suomessa avoin hallinto, johon kuuluu virallisten asiakirjojen julkisuus, on oikeudellisesti ja poliittisesti ensisijainen periaate. Suomen tasavalta jatkaa tämän periaatteen soveltamista Euroopan unionin jäsenyydestä aiheutuvien oikeuksiensa ja velvoitteidensa mukaisesti.

J. Ruotsin kuningaskunnan julistukset

46. Ruotsin kuningaskunnan julistus sosiaalipolitiikasta

Ministeritason konferenssin viidennen kokoustapaamisen (CONF-S 81/93) perusteella tehtyjen päätelmien yhteenvetoon liitetyssä Ruotsin kuningaskunnan ja komission välisessä kirjeenvaihdossa Ruotsin kuningaskunta sai takeet sen harjoittaman työmarkkinakäytännön osalta ja erityisesti työehtojen määräämisestä työmarkkinaosapuolten työehtosopimuksilla.

47. Ruotsin kuningaskunnan julistus avoimesta hallinnosta ja unionin vastauksena antama julistus

1. Ruotsin julistus

Ruotsi vahvistaa 1 päivänä helmikuuta 1993 antamansa avausjulistuksen (CONF-S 3/93).

Ruotsi suhtautuu myönteisesti Euroopan unionissa nykyisin tapahtuvaan kehitykseen kohti suurempaa julkisuutta ja avoimuutta.

Avoin hallinto ja erityisesti virallisten asiakirjojen julkisuus sekä perustuslain tarjoama suoja niille, jotka antavat tietoja tiedotusvälineille, ovat nyt ja vastaisuudessa niitä keskeisiä periaatteita, jotka ovat osa Ruotsin perustuslaillista, poliittista ja kulttuuriperintöä.

2. Nykyisten jäsenvaltioiden vastauksena antama julistus

Euroopan unionin nykyiset jäsenvaltiot ottavat huomioon Ruotsin yksipuolisen julistuksen julkisuudesta ja avoimuudesta.

Ne pitävät itsestään selvänä sitä, että Euroopan unionin jäsenenä Ruotsi noudattaa tässä suhteessa täysin yhteisön oikeutta.

K. Useampien uusien jäsenvaltioiden julistukset

48. Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteinen julistus kalastuksesta

Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välisessä kirjeenvaihdossa on sovittu, että Norja pitää voimassa Ruotsin oikeudet samanlaisina kuin ne olivat vuoden 1977 kahdenvälisessä kalastussopimuksessa. Kahdenvälisen sopimuksen käytännön mukaisesti määrät ja lajit siirretään vuosittain kahdenvälisten neuvottelujen jälkeen ja neuvoston asetuksen (ETY) N° 3760/92 9 artiklan mukaisesti.

49. Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin julistus liittymisasiakirjan 3 ja 4 artiklasta

Norja, Itävalta, Suomi ja Ruotsi hyväksyvät edelleen neuvoteltavina olevien liittymisasiakirjan 3 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin oikeus- ja sisäasioihin liittyvien yleissopimusten tai asiakirjojen suhteen ne kohdat, joista nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat sopineet liittymispäivänä, ja osallistuvat tämän mukaisesti myöhempiin neuvotteluihin, jotka koskevat kyseisiä yleissopimuksia ja asiakirjoja, ainoastaan niiden kohtien osalta, jotka ovat edelleen ratkaisematta.

50. Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan julistus alkoholimonopoleista

Ministeritason konferenssin viidennessä kokoustapaamisessa 21 päivänä joulukuuta 1993 ilmoitettiin komission ja Suomen sekä komission ja Ruotsin välisestä alkoholimonopoleja koskevasta kirjeenvaihdosta 6 luvun «Kilpailupolitiikka» mukaisesti, joka sisältyy dokumentteihin CONF-SF 78/93 ja CONF-S 82/93.

IV. Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen kirjeenvaihto liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien muiden toimenpiteiden antamista koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä

Kirje N° 1

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata liittymisneuvottelujen yhteydessä esiin tulleeseen kysymykseen Euroopan unioniin liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien muiden toimenpiteiden antamista koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä.

Vahvistan täten, että Euroopan unioni voi olla yhtä mieltä tällaisesta menettelystä tämän kirjeen liitteessä esitetyin edellytyksin, joita voidaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona neuvottelukonferenssimme julistaa laajentamisneuvottelujen lopullisesti päättyneen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Kunnioittaen Teidän,

Kirje N° 2

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

«Minulla on kunnia viitata liittymisneuvottelujen yhteydessä esiin tulleeseen kysymykseen Euroopan unioniin liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien muiden toimenpiteiden antamista koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä.

Vahvistan täten, että Euroopan unioni voi olla yhtä mieltä tällaisesta menettelystä tämän kirjeen liitteessä esitetyin edellytyksin, joita voidaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona neuvottelukonferenssimme julistaa laajentamisneuvottelujen lopullisesti päättyneen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.»

Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Kunnioittaen Teidän,

Liite

Tiedonsaanti- ja neuvottelumenettely liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten ja toteutettavien tiettyjen toimenpiteiden antamista varten

I

1. Jotta voitaisiin varmistaa Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan, jäljempänä 'unioniin liittyvät valtiot', tiedonsaanti, kaikki Euroopan yhteisöjen komission ehdotukset ja tiedoksiannot, jotka saattavat johtaa Euroopan unionin neuvoston tekemiin päätöksiin, saatetaan kyseisten liittyvien valtioiden tietoon sen jälkeen, kun ne on toimitettu neuvostolle.

2. Neuvottelut voidaan aloittaa jonkin liittyvän valtion perustellusta pyynnöstä, jossa se ilmaisee selvästi, mitkä ovat sen edut unionin tulevana jäsenvaltiona, ja jossa se esittää tekemänsä huomiot.

3. Hallinnolliset päätökset eivät yleensä anna aihetta neuvotteluihin.

4. Neuvottelut käydään välivaiheen komiteassa, joka muodostuu unionin ja siihen liittyvien valtioiden edustajista.

5. Unionin edustajina välivaiheen komiteassa ovat pysyvien edustajien komitean jäsenet tai näiden tähän tehtävään nimeämät edustajat. Komissiota pyydetään lähettämään edustajansa neuvotteluihin.

6. Välivaiheen komiteaa avustaa konferenssin sihteeristö, jonka toimikautta jatketaan tätä tehtävää varten.

7. Neuvottelut pidetään yleensä heti kun neuvoston päätöksenteon valmistelutyöt unionin tasolla ovat tuottaneet yhteisiä suuntaviivoja, joiden mukaan neuvottelut voidaan järjestää asianmukaisesti.

8. Jos merkittäviä ongelmia esiintyy edelleen neuvottelujen päätyttyä, kysymys voidaan tuoda esille ministeritasolla liittyvän valtion pyynnöstä.

9. Edellä olevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin Euroopan investointipankin valtuuston päätöksiin.

10. Edellisissä kohdissa määrättyä menettelyä sovelletaan myös liittyvien valtioiden tekemiin päätöksiin, jotka saattavat vaikuttaa näiden valtioiden sitoumuksiin unionin tulevina jäsenvaltioina.

II

1. Edellä I jaksossa määrättyä menettelyä sovelletaan soveltuvin osin neuvoston päätösluonnoksiin, joissa määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklassa tarkoitetut yhteiset kannat tai hyväksytään J.3 artiklassa tarkoitettu yhteinen toiminta, jollei seuraavista määräyksistä muuta johdu.

2. Puheenjohtajisto toimittaa kyseiset luonnokset liittyvien valtioiden tiedoksi, kun jokin jäsenvaltio on esittänyt ehdotuksen tai tiedoksiannon.

3. Paitsi jäsenyyttä hakevan valtion perustellusta vastalauseesta, neuvottelut voivat tapahtua telefaksi-sanomien vaihtona.

4. Jos neuvottelut tapahtuvat välivaiheen komiteassa, komitean unioniin kuuluvat jäsenet voivat tarvittaessa olla poliittisen komitean jäseniä.

III

1. Edellä I jaksossa määrättyä menettelyä sovelletaan soveltuvin osin neuvoston päätösluonnoksiin, joissa määritellään Euroopan uniosta tehdyn sopimuksen K.3 artiklassa tarkoitetut yhteiset kannat tai hyväksytään kyseisessä artiklassa tarkoitettu yhteinen toiminta, jollei seuraavista määräyksistä muuta johdu.

2. Puheenjohtajiston tehtävänä on toimittaa kyseiset luonnokset liittyvien valtioiden tiedoksi, kun jokin jäsenvaltio on esittänyt ehdotuksen tai tiedoksiannon.

3. Jos neuvottelut tapahtuvat välivaiheen komiteassa, komitean unioniin kuuluvat jäsenet voivat tarvittaessa olla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.4 artiklassa tarkoitetun komitean jäseniä.

IV

Norjan kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden liittyminen liittymisehtoja ja perustamissopimuksiin tehtäviä muutoksia koskevan asiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin tulisi voimaan, samaan aikaan kun liittymissopimus sikäli kuin mahdollista ja kyseisessä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

Sikäli kuin 3 artiklassa, 4 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sopimukset tai yleissopimukset ovat vasta luonnosasteella, eikä niitä ole vielä allekirjoitettu eikä todennäköisesti enää voida allekirjoittaakaan liittymistä edeltävänä aikana, unioniin liittyviä valtioita pyydetään liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osallistumaan asianmukaisia menettelyjä noudattaen kyseisten sopimusten luonnosten valmisteluun myönteisessä hengessä ja valmiina edistämään työn loppuun saattamista.

V

Siirtymäkaudesta ja mukauttamisesta tehtyjä pöytäkirjoja koskevien neuvottelujen osalta, joita käydään liittymisehtoja koskevan asiakirjan 59, 76, 102 ja 128 artiklassa tarkoitettujen, sopimuspuolina olevien maiden kanssa, liittyvien valtioiden edustajat osallistuvat työskentelyyn tarkkailijoina yhdessä nykyisten jäsenvaltioiden edustajien kanssa.

Tiettyihin yhteisön tekemiin muihin kuin suosituimmuussopimuksiin, joiden voimassaolo jatkuu 1 päivän tammikuuta 1995 jälkeen, voidaan tehdä muutoksia tai mukautuksia unionin laajentamisen huomioon ottamiseksi. Yhteisö neuvottelee kyseisistä muutoksista ja mukautuksista ja pyytää myös unioniin liittyvien valtioiden edustajia osallistumaan neuvotteluihin edeltävässä kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

VI

Toimielimet laativat liittymisehtoja ja perustamissopimuksiin tehtäviä mukautuksia koskevan asiakirjan 170 artiklassa tarkoitetut tekstit hyvissä ajoin.

PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT ALLEKIRJOITETTAESSA Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, välillä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus

Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) täysivaltaiset edustajat sekä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet 24 päivänä kesäkuuta 1994 Korfulla Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen.

Tässä yhteydessä Belgian kuningaskunta on antanut seuraavan julistuksen:

«Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen Belgian kuningaskunnan puolesta ovat sekä Belgian liittovaltion viranomaiset että Belgian ranskankielinen, flaaminkielinen ja saksankielinen yhteisö, Vallonian alue, Flaamin alue ja Brysselin alue tehneet kansainvälisen sitoumuksen.»

Muut liittymissopimuksen allekirjoittajat ovat antaneet seuraavan julistuksen:

«Muut liittymissopimuksen allekirjoittajavaltiot pitävät Belgian yksipuolista julistusta Belgian valtiosäännön selityksenä, jolla ei rajoiteta sitä tosiseikkaa, että tämän sopimuksen sopimuspuolena on ainoastaan Belgian kuningaskunta ja sen vuoksi se yksinomaan on vastuussa toisille allekirjoittajavaltioille niiden velvoitteiden täyttämisestä, joihin se on sitoutunut tässä sopimuksessa Euroopan unionin jäsenvaltiona».

Belgian kuningaskunta vahvisti, että näin on.

Nämä pöytäkirjamerkinnät julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e quatro.

En nombre de los Presidentes de las Conferencias sobre la adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea

På vegne at formændene for konferencerne om Norges, Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

Im Namen der Präsidenten der Konferenzen über den Beitritt Norwegens, Österreichs, Finnlands und Schwedens zur Europäischen Union

Åî ïíüìáôïò ôùí ÐñïÝäñùí ôçò ÄéÜóêåøçò Ðñïó÷þñçóçò ôçò Íïñâçãßáò, ôçò Áõóôñßáò, ôçò Öéíëáíäßáò êáé ôçò Óïõçäßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

On behalf of the Chairmen of the Conferences on the Accession of Norway, Austria, Finland and Sweden to the European Union

Au nom des présidents des conférences sur l'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne

A nome dei presidenti delle Conferenze sull'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea

Namens de Voorzitters van de Conferenties over de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie

Em nome dos Presidentes das Conferências sobre a Adesão da Noruega, da Áustria, da Finlândia e da Suécia à União Europeia

>VIITTAUS FILMIIN>

El Secretario General del Consejo de la Unión Europea

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò

The Secretary-General of the Council of the European Union

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie

O Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

>VIITTAUS FILMIIN>