11972B/AVI/COM

Asiakirjat Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Komission lausunto, annettu 19 päivänä tammikuuta 1972, Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevista Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksista

Virallinen lehti nro L 073 , 27/03/1972 s. 0003


Asiakirjat Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Komission lausunto, annettu 19 päivänä tammikuuta 1972, Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevista Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa EHTY:n perustamissopimuksen 98 artiklan, ETY:n perustamissopimuksen 237 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 205 artiklan,

sekä katsoo, että

Tanskan kuningaskunta, Irlanti, Norjan kuningaskunta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ovat hakeneet näiden yhteisöjen jäsenyyttä,

komissiolla on jo 29 päivänä syyskuuta 1967 ja 1 päivänä lokakuuta 1969 antamissaan lausunnoissa ollut tilaisuus ilmaista mielipiteensä tietyistä näistä hakemuksista johtuviin ongelmiin liittyvistä olennaisista näkökohdista,

kyseisten valtioiden liittymisehdoista ja yhteisöjen perustamissopimuksiin niiden liittymisen vuoksi tehtävistä mukautuksista on neuvoteltu yhteisöjen sekä jäsenyyttä hakevien valtioiden välisessä konferenssissa; yhteisöjen edustuksen ykseys on varmistettu noudattaen sopimuksissa määrättyä toimielinten välistä vuoropuhelua,

kun neuvottelut on nyt saatu päätökseensä, niissä sovitut määräykset osoittautuvat kohtuullisiksi ja asianmukaisiksi; yhteisö voi näin ollen laajetessaan osallistua entistä tiiviimmin kansainvälisten suhteiden kehittämiseen säilyttäen samalla sisäisen yhteenkuuluvuutensa ja toimintakykynsä,

jäsenyyttä hakeneiden valtioiden tullessa yhteisöjen jäseniksi ne hyväksyvät varauksitta sopimukset ja niiden poliittiset tavoitteet, kaikki sopimusten voimaantulon jälkeen tehdyt päätökset sekä yhteisöjen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi toteutetut vaihtoehdot, ja

erityisesti yhteisöjen perustamissopimuksissa perustetun oikeusjärjestyksen keskeisiin piirteisiin kuuluu tiettyjen niiden määräysten ja tiettyjen yhteisöjen toimielinten antamien säädösten välitön sovellettavuus, yhteisön lainsäädännön ensisijaisuus sen kanssa ristiriidassa oleviin kansallisiin säännöksiin ja määräyksiin nähden sekä yhteisön lainsäädännön yhdenmukaisen tulkinnan takaavat menettelytavat; yhteisöihin liittyminen edellyttää näiden sääntöjen sitovuuden tunnustamista; näiden sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä yhteisön lainsäädännön tehokkuuden ja yhtenäisyyden takaamiseksi,

ANTAA PUOLTAVAN LAUSUNNON:

Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisöihin.

Tämä lausunto on osoitettu neuvostolle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 1972.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Franco M. MALFATTI