11951K095

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (EHTY) - Neljäs osasto - Yleiset määräykset - 95 artikla


Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (EHTY) - Neljäs osasto - Yleiset määräykset - 95 artikla

Kaikissa niissä tapauksissa joista ei määrätä tässä sopimuksessa ja joissa komission päätös tai suositus osoittautuu tarpeelliseksi 2 3 ja 4 artiklassa määrättyjen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi hiilen ja teräksen yhteismarkkinoiden toiminnassa 5 artiklan mukaisesti päätös voidaan tehdä tai suositus antaa sen jälkeen kun neuvoston yksimielinen puoltava lausunto on saatu ja neuvoa-antavaa komiteaa kuultu.

Mahdollisesti sovellettavat seuraamukset määrätään samassa päätöksessä tai suosituksessa samaa menettelyä noudattaen.

Jos siirtymämääräyksistä tehdyssä yleissopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päätyttyä saatujen kokemusten perusteella ilmenee ennalta-arvaamattomia vaikeuksia tämän sopimuksen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä tai suoraan hiilen ja teräksen yhteismarkkinoihin vaikuttavat taloudelliset tai tekniset edellytykset muuttuvat niin olennaisesti että on tarpeen mukauttaa sääntöjä komissiolle annetuista toimivaltuuksista niihin voidaan tehdä aiheellisia muutoksia jos ne eivät koske 2 3 ja 4 artiklan määräyksiä tai komission ja muiden yhteisön toimielimien toimivaltasuhteita.

Ehdotukset näiksi muutoksiksi tekee komissio yhdessä neuvoston kanssa joka päättää asiasta jäsentensä kahdentoista viidestoistaosan enemmistöllä ja ne saatetaan yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi lausuntoa varten. Yhteisön tuomioistuimella on asiassa täysi harkintavalta oikeudellisten ja tosiasiallisten tekijöiden arvioimiseksi. Jos yhteisön tuomioistuin käsittelyn jälkeen toteaa ehdotusten olevan sopusoinnussa edellisen kohdan kanssa ne annetaan Euroopan parlamentille ja ne tulevat voimaan jos Euroopan parlamentti hyväksyy ne kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä ja Euroopan parlamentin jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä (*).

(*) Neljäs kohta sellaisena kuin se on muutettuna LA A/FIN/SE:n 14 artiklalla siinä muodossa kuin se on tarkistettuna MP LA A/FIN/SE:n 7 artiklalla.