02023R2053 — FI — 08.04.2024 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/2053,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2023,

tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisesta

(EUVL L 238 27.9.2023, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2024/897, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2024,

  L 897

1

19.3.2024
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/2053,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2023,

tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisestaI LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt, jotka koskevat Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission, jäljempänä ’ICCAT’, hyväksymän, Itä-Atlantilla ja Välimerellä toteutettavan tonnikalan (Thunnus thynnus) monivuotisen hoitosuunnitelman yhtenäistä ja tehokasta täytäntöönpanoa unionissa.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan

a) 

unionin kalastusaluksiin sekä virkistyskalastusta harjoittaviin unionin aluksiin, jotka

i) 

pyytävät tonnikalaa yleissopimusalueella, ja

ii) 

jälleenlaivaavat tai kuljettavat, myös yleissopimusalueen ulkopuolella, yleissopimusalueelta pyydettyä tonnikalaa;

b) 

unionin kalanviljelylaitoksiin;

c) 

kolmansien maiden kalastusaluksiin ja virkistyskalastusta harjoittaviin kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat unionin vesillä ja pyytävät tonnikalaa yleissopimusalueella;

d) 

kolmansien maiden aluksiin, jotka tarkastetaan jäsenvaltion satamissa ja joilla kuljetetaan yleissopimusalueella pyydettyä tonnikalaa tai unionin vesillä pyydetystä tonnikalasta peräisin olevia kalastustuotteita, joita ei ole aiemmin purettu aluksesta tai jälleenlaivattu satamissa.

3 artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on toteuttaa ICCAT:n hyväksymä tonnikalan monivuotinen hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on säilyttää tonnikalan kestävän enimmäistuoton mahdollistava biomassataso.

4 artikla

Suhde muihin unionin säädöksiin

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta muiden kalastusalaa koskevien unionin säädösten, erityisesti seuraavien säädösten, soveltamista:

1) 

asetus (EY) N:o 1224/2009;

2) 

asetus (EY) N:o 1005/2008;

3) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403 ( 1 );

4) 

asetus (EU) 2017/2107;

5) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1241 ( 2 ).

▼M1

5 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

”ICCAT:llä” Kansainvälistä Atlantin tonnikalojen suojelukomissiota (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas);

2) 

”SCRS:llä” ICCAT:n pysyvää tutkimus- ja tilastokomiteaa;

3) 

”yleissopimuksella” kansainvälistä yleissopimusta Atlantin tonnikalojen suojelusta;

4) 

”yleissopimusalueella” yleissopimuksen I artiklan mukaista maantieteellistä aluetta;

5) 

”sopimuspuolella” yleissopimuksen sopimuspuolta ja yhteistyötä tekevää muuta kuin sopimuspuolta, yhteisöä tai kalastusyhteisöä;

6) 

”toimijalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hoitaa tai pitää hallinnassaan mitä tahansa yritystä, joka toteuttaa mitä tahansa toimia, jotka liittyvät mihin tahansa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotannon, jalostuksen, kaupan pitämisen, jakelun tai vähittäiskaupan vaiheeseen;

7) 

”kasvatusjäsenvaltiolla” tai ”kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella kalanviljelylaitos sijaitsee;

8) 

”lippujäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jonka lipun alla kalastusalus purjehtii;

9) 

”rysäjäsenvaltiolla” tai ”rysästä vastuussa olevalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella rysä sijaitsee;

10) 

”kalastusaluksella” mitä tahansa moottorikäyttöistä alusta, jota käytetään tonnikalavarojen kaupallisessa hyödyntämistarkoituksessa, mukaan luettuina pyyntialukset, jalostusalukset, tukialukset, hinausalukset, jälleenlaivausalukset, tonnikalatuotteiden kuljetukseen varustetut kuljetusalukset ja apualukset konttialuksia lukuun ottamatta;

11) 

”pyyntialuksella” alusta, jota käytetään tonnikalavarojen kaupallisessa pyyntitarkoituksessa;

12) 

”hinausaluksella” mitä tahansa alusta, jota käytetään elävän tonnikalan kasvatusaltaiden hinaamiseen;

13) 

”jalostusaluksella” alusta, jolla kalastustuotteille tehdään yksi tai useampia seuraavista toimenpiteistä ennen tuotteiden pakkaamista: fileointi tai viipalointi, jäädytys ja/tai jalostus;

14) 

”tukialuksella” mitä tahansa kalastusalusta, jolla on lupa osallistua tonnikalan kalastukseen tukitehtävien suorittamiseksi, ei kuitenkaan pyynti-, jalostus- tai hinausalusta, jälleenlaivausta harjoittavaa alusta, tonnikalatuotteiden kuljetukseen varustettua kuljetusalusta tai apualusta;

15) 

”apualuksella” mitä tahansa alusta, jota käytetään kuolleiden (jalostamattomien) tonnikalojen kuljettamiseen kuljetus- tai kasvatusaltaasta, kurenuotta-aluksesta tai tonnikalarysästä nimettyyn satamaan tai jalostusalukseen;

16) 

”pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa käytettävällä aluksella” pyyntialusta, jolla on vähintään kolme seuraavista viidestä ominaisuudesta:

a) 

aluksen suurin pituus on alle 12 metriä;

b) 

aluksella harjoitetaan kalastusta yksinomaan lippujäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä;

c) 

kalastusmatkojen kesto on alle 24 tuntia;

d) 

miehistön jäsenmäärä on enintään neljä henkeä;

e) 

aluksella harjoitetaan kalastusta käyttäen valikoivia pyyntimenetelmiä, jotka aiheuttavat vähemmän ympäristövaikutuksia;

17) 

”suurella pelagisella pitkäsiima-aluksella” suurimmalta pituudeltaan yli 24 metrin pituista pelagista pitkäsiima-alusta;

18) 

”virkistyskalastuksella” ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin;

19) 

”kurenuotalla” saartopyydystä, jonka pohja kurotaan umpeen verkon pohjassa olevalla kurevaijerilla, joka kulkee pohjaköyden kanssa renkaiden läpi ja jonka avulla verkko voidaan kuroa umpeen;

20) 

”yhteisellä kalastustoimella” kahden tai useamman kurenuotta-aluksen välistä tointa, jonka yhteydessä yhden kurenuotta-aluksen saalis osoitetaan yhteen tai useampaan kurenuotta-alukseen ennalta sovitun jakoperusteen mukaisesti;

21) 

”pyydyskunnalla” kalastusalusten ryhmää, joka käyttää samaa pyydystä, jolle on jaettu ryhmäkiintiö;

22) 

”pyyntiponnistuksella” kalastusaluksen kapasiteetin ja kalastustoiminnan tuloa kalastustoimien intensiteetin mittaamiseksi; eri pyydyksiin sovelletaan eri mittaustapaa: pitkäsiimakalastuksessa sitä mitataan koukkujen tai koukkutuntien lukumääränä; kurenuotta-aluksissa sitä mitataan laivapäivinä (kalastusaika ja etsimiseen käytettävä aika);

23) 

”aktiivisella kalastuksella” pyyntialuksella harjoitettua tonnikalan kohdennettua kalastusta tietyn kalastuskauden aikana;

24) 

”BCD-asiakirjalla” tonnikalan saalisasiakirjaa;

25) 

”eBCD-asiakirjalla” sähköistä tonnikalan saalisasiakirjaa;

26) 

”jälleenlaivauksella” kaikkien tai joidenkin kalastusaluksella olevien kalastustuotteiden purkamista toiseen kalastusalukseen; kuolleiden tonnikalojen purkamista kurenuotasta, tonnikalarysästä tai hinausalukselta apualukseen ei kuitenkaan pidetä jälleenlaivauksena;

27) 

”elävällä tonnikalalla” tonnikalaa, joka pidetään elossa tietyn ajan tonnikalarysässä tai joka siirretään elävänä kalanviljelylaitokseen kasvatusaltaaseen, kasvatetaan ja lopuksi nostetaan tai vapautetaan;

28) 

”nostolla” tonnikalan tappamista kalanviljelylaitoksilla tai tonnikalarysissä;

29) 

”tonnikalarysällä” pohjaan ankkuroitua kiinteää pyydystä, jossa on yleensä aitaverkko, joka johdattaa kalat tonnikalarysän suljettuun peräosaan tai suljettuihin peräosiin, jossa tai joissa tonnikalaa pidetään ennen nostoa tai kasvatusta;

30) 

”kasvatusaltaaseensiirrolla” elävien tonnikalojen siirtämistä kalanviljelylaitoksilla ja kalojen sen jälkeistä ruokkimista niiden lihottamiseksi ja kokonaisbiomassan lisäämiseksi;

(31) 

”kasvatusaltaaseensiirtoa koskevalla kontrollilla” valvontaviranomaisten pyynnöstä toteutettavaa kasvatusaltaaseensiirtotoimen toistamista kasvatusaltaaseen siirrettävien kalojen lukumäärän tai keskipainon todentamiseksi;

32) 

”kasvatuksella” tai ”lihotuksella” tonnikalan siirtämistä kasvatusaltaisiin kalanviljelylaitoksilla ja sen jälkeistä ruokkimista niiden lihottamiseksi ja kokonaisbiomassan lisäämiseksi;

33) 

”viljelylaitoksella” merialuetta, joka sijaitsee yhdessä tai useammassa paikassa, jotka kaikki määritellään maantieteellisin koordinaatein niin, että monikulmion jokaisen pisteen pituus- ja leveysasteet on selkeästi määritelty, ja jota käytetään tonnikalarysillä tai kurenuotta-aluksilla pyydetyn tonnikalan lihotukseen tai kasvatukseen;

34) 

”kasvatuskapasiteetilla” tonneina ilmaistavaa luonnonvaraisen tonnikalan enimmäismäärää, jonka kalanviljelylaitos saa siirtää altaaseen kalastuskauden aikana;

35) 

”siirrolla”

a) 

elävien tonnikalojen siirtämistä pyyntialuksen verkosta kuljetusaltaaseen;

b) 

elävien tonnikalojen siirtämistä tonnikalarysästä kuljetusaltaaseen riippumatta siitä, käytetäänkö hinausalusta;

c) 

elävien tonnikalojen siirtämistä yhdestä kuljetusaltaasta toiseen;

d) 

eläviä tonnikaloja sisältävän altaan siirtämistä yhdeltä hinausalukselta toiselle;

e) 

elävien tonnikalojen siirtämistä altaasta toiseen samassa kalanviljelylaitoksessa (kalanviljelylaitoksen sisäinen siirto);

f) 

elävien tonnikalojen siirtämistä kasvatusaltaasta kuljetusaltaaseen;

36) 

”kontrollisiirrolla” valvontaviranomaisten pyynnöstä toteutettua siirron toistamista;

37) 

”kalanviljelylaitosten välisellä siirrolla” elävien tonnikalojen siirtämistä yhdestä kalanviljelylaitoksesta toiseen laitokseen kahdessa vaiheessa: siirto luovuttavan kalanviljelylaitoksen altaasta kuljetusaltaaseen ja siirto kuljetusaltaasta vastaanottavan kalanviljelylaitoksen kasvatusaltaaseen;

38) 

”ensimmäisellä siirrolla” elävän tonnikalan siirtämistä kurenuotasta tai tonnikalarysästä kuljetusaltaaseen;

39) 

”lisäsiirrolla” mitä tahansa siirtoa, joka toteutetaan ensimmäisen siirron jälkeen ja ennen kasvatusaltaaseen siirtoa määräpaikkana olevassa kalanviljelylaitoksessa; tällainen voi olla kuljetusaltaan sisällön erottaminen tai kahden kuljetusaltaan sisällön yhdistäminen, vapaaehtoisia siirtoja tai kontrollisiirtoja lukuun ottamatta;

40) 

”vapaaehtoisella siirrolla” siirron toistamista vapaaehtoisesti luovuttavan toimijan toimesta;

41) 

”valvontakameralla” stereokameraa tai tavanomaista videokameraa, jolla harjoitetaan tämän asetuksen mukaisesti valvontaa;

42) 

”stereokameralla” kameraa, jossa on vähintään kaksi objektiivia ja jossa on erillinen kuva-anturi tai filmiruutu kullekin objektiiville, mikä mahdollistaa kolmiulotteisten kuvien ottamisen kalan pituuden mittaamiseksi;

43) 

”luovuttavalla toimijalla” pyynti- tai hinausaluksen päällikköä tai päällikön edustajaa tai sen kalanviljelylaitoksen hoitajaa tai sen tonnikalarysän haltijaa, mukaan lukien näiden edustaja, joista siirtotoimi on peräisin, lukuun ottamatta vapaaehtoisia siirtoja ja kontrollisiirtoja;

44) 

”luovuttavan toimijan jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jonka lainkäyttövaltaan luovuttava toimija kuuluu.

▼B

II LUKU

Hoitotoimenpiteet

6 artikla

Kalastuksenhoitotoimenpiteisiin liittyvät edellytykset

1.  
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen pyyntialusten ja tonnikalarysien pyyntiponnistus on oikeassa suhteessa jäsenvaltion Itä-Atlantilla ja Välimerellä käytettävissä oleviin tonnikalan kalastusmahdollisuuksiin. Jäsenvaltioiden toteuttamiin toimenpiteisiin on sisällyttävä aluskohtaisten kiintiöiden vahvistaminen suurimmalta pituudeltaan yli 24 metrin pituisille pyyntialuksilleen, jotka sisältyvät 26 artiklassa tarkoitettuun luvan saaneiden alusten luetteloon.
2.  
Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että pyyntialukset siirtyvät viipymättä sen nimeämään satamaan, kun aluksen aluskohtainen kiintiö katsotaan käytetyn loppuun asetuksen (EY) N:o 1224/2009 35 artiklan mukaisesti.
3.  
Rahtaustoimia ei sallita tonnikalan kalastuksessa.

7 artikla

Nostamatta jääneiden elävien tonnikalojen kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtävä siirto

▼M1

1.  
Edellisten vuosien saaliista nostamatta jääneiden elävien tonnikalojen kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtävä siirto yhden kalanviljelylaitoksen sisällä voidaan sallia vain, jos jäsenvaltio kehittää vahvistetun valvontajärjestelmän ja ilmoittaa siitä komissiolle. Kyseisen järjestelmän on oltava erottamaton osa 14 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden vuotuista seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmaa, ja sen on sisällettävä vähintään 56 c, 56 d ja 61 artiklan mukaisesti vahvistetut toimenpiteet.

▼B

2.  

Jos siirto sallitaan 1 kohdan mukaisesti, sovelletaan seuraavia alakohtia:

a) 

kalanviljelylaitoksista vastaavien jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 25 päivänä toukokuuta täytettävä sellainen vuotuinen siirtoilmoitus ja toimitettava se komissiolle, jossa on oltava:

i) 

siirrettäväksi tarkoitettujen kalojen määrät (ilmaistuna kiloina) ja lukumäärä,

ii) 

pyyntivuosi,

iii) 

keskipaino,

iv) 

lippujäsenvaltio tai lippusopimuspuoli,

v) 

siirrettävien saaliiden BCD-asiakirjan viitenumerot,

vi) 

kalanviljelylaitoksen nimi ja ICCAT-numero,

vii) 

altaan numero, ja

viii) 

tiedot nostetuista määristä (ilmaistuna kiloina) nostamisen päätyttyä;

b) 

1 kohdan nojalla siirretyt määrät on pantava kalanviljelylaitoksessa eri altaisiin tai eri allassarjoihin pyyntivuoden mukaan.

3.  
Kalanviljelylaitoksista vastuussa olevien jäsenvaltioiden on lainkäyttövaltaansa kuuluvien laitosten osalta varmistettava ennen kalastuskauden alkua kaikkien kiintiöjärjestelmän puitteissa siirrettyjen elävien tonnikalojen perusteellinen arviointi sen jälkeen, kun on suoritettu mittavia kertanostoja. Tätä tarkoitusta varten kaikki kiintiöjärjestelmän puitteissa siirretyt pyyntivuoden elävät tonnikalat, jotka olivat kalanviljelylaitoksessa suoritetun mittavan kertanoston kohteena, on siirrettävä muihin kasvatusaltaisiin käyttäen stereokamerajärjestelmiä tai vaihtoehtoisia menetelmiä edellyttäen, että niillä varmistetaan sama täsmällisyys ja tarkkuus, 51 artiklan mukaisesti. Täysin dokumentoitu jäljitettävyys on varmistettava aina. Sellaisilta vuosilta tonnikalojen kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtävää siirtoa, joina ei suoritettu mittavaa kertanostoa, on valvottava vuosittain soveltamalla samaa menetelmää asianmukaisiin näytteisiin riskinarvioinnin perusteella.
4.  
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt elävän tonnikalan kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtäviä siirtoja koskevan tehostetun valvontajärjestelmän kehittämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 68 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M1

8 artikla

Käyttämättömien kiintiöiden siirtäminen

1.  
Käyttämättömien kiintiöiden automaattista siirtämistä ei sallita.
2.  
Jäsenvaltio voi pyytää, että enintään viisi prosenttia sen vuosittaisesta kiintiöstä siirretään seuraavalle vuodelle. Asianomaisen jäsenvaltion on sisällytettävä kyseinen pyyntö vuotuiseen kalastussuunnitelmaansa ja vuotuiseen kapasiteetin hallintasuunnitelmaansa, jotka sisällytetään unionin kalastuksen ja kapasiteetin hallintasuunnitelmaan ICCAT:n hyväksyttäväksi.

▼B

9 artikla

Kiintiöiden siirtäminen

▼M1

1.  
Kiintiöitä voidaan siirtää unionin ja muiden sopimuspuolten välillä ainoastaan asianomaisten jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten etukäteen antamalla luvalla. Komissio ilmoittaa ICCAT:n sihteeristölle kyseisten kiintiöiden määrän ennen kiintiöiden siirtoa.

▼B

2.  
Kiintiöiden siirto pyydyskuntien, sivusaaliskiintiöiden ja kunkin jäsenvaltion yksittäisten kalastuskiintiöiden välillä sallitaan, jos asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle tällaisista siirroista etukäteen, jotta komissio voi ilmoittaa niistä ICCAT:n sihteeristölle ennen siirron voimaantuloa.

10 artikla

Kiintiön alentaminen ylikalastustapauksessa

Jos jäsenvaltiot ovat ylittäneet niille jaetut kiintiöt, eikä tilannetta voida korjata kiintiöiden vaihdoilla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan nojalla, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 ja 105 artiklaa.

11 artikla

Vuotuiset kalastussuunnitelmat

1.  

Kunkin jäsenvaltion, jolla on tonnikalakiintiö, on laadittava vuotuinen kalastussuunnitelma. Kyseisen suunnitelman on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot pyyntialuksista ja tonnikalarysistä:

a) 

kullekin pyydyskunnalle jaetut kiintiöt, mukaan lukien sivusaaliskiintiöt;

b) 

tapauksen mukaan kiintiöiden jakamisessa ja hallinnassa käytetty menetelmä;

c) 

toimenpiteet, joilla varmistetaan yksittäisten kiintiöiden noudattaminen;

d) 

kullekin pyydysluokalle avoimet kalastuskaudet;

e) 

tiedot nimetyistä satamista;

f) 

sivusaaliita koskevat säännöt; ja

g) 

niiden suurimmalta pituudeltaan yli 24 metrin pituisten pyyntialusten, ei kuitenkaan pohjatroolareiden, sekä kaikkien kurenuotta-alusten lukumäärä, joilla on lupa harjoittaa tonnikalaan liittyvää toimintaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä.

2.  
Jäsenvaltioiden, joilla on pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavia aluksia, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa, on jaettava kyseisille aluksille erityinen alakohtainen kiintiö ja sisällytettävä tällainen jakaminen kalastussuunnitelmiinsa. Niiden on myös sisällytettävä seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmiinsa lisätoimenpiteitä, joilla seurataan tiiviisti kyseisen laivaston kiintiön käyttöä. Jäsenvaltiot voivat antaa eri määrille aluksia luvan käyttää kokonaan kalastusmahdollisuutensa, käyttäen 1 kohdassa tarkoitettuja muuttujia.
3.  
Portugali ja Espanja voivat jakaa alakohtaisia kiintiöitä unionin vesillä Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten saaristoissa kalastaville vapapyydysaluksille. Niiden vuotuisiin kalastussuunnitelmiin on sisällytettävä kyseiset alakohtaiset kiintiöt, ja vuotuisissa seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmissa on esitettävä selkeästi lisätoimenpiteet kyseisten kiintiöiden käytön seuraamiseksi.
4.  
Kun jäsenvaltiot jakavat alakohtaisia kiintiöitä 2 tai 3 kohdan mukaisesti, sovellettavassa kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevassa unionin säädöksessä vahvistettua 5 tonnin vähimmäiskiintiövaatimusta ei sovelleta.
5.  
Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava kaikki vuotuiseen kalastussuunnitelmaan tehtävät muutokset komissiolle viimeistään kolme työpäivää ennen sen kalastustoiminnan aloittamista, jota muutos koskee. Komissio toimittaa muutoksen edelleen ICCAT:n sihteeristölle viimeistään yhtä työpäivää ennen sen kalastustoiminnan alkua, jota muutos koskee.

12 artikla

Kalastusmahdollisuuksien jakaminen

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jakaessaan käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ottaen erityisesti huomioon perinteinen kalastus ja perinteinen pienimuotoinen kalastus ja tarjottava kannustimia unionin kalastusaluksille, jotka käyttävät valikoivia pyydyksiä tai kalastusmenetelmiä, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia.

13 artikla

Vuotuiset kalastuskapasiteetin hallintasuunnitelmat

Kunkin jäsenvaltion, jolla on tonnikalakiintiö, on laadittava vuotuinen kalastuskapasiteetin hallintasuunnitelma. Kyseisessä suunnitelmassa jäsenvaltion on mukautettava pyyntialusten ja tonnikalarysien lukumäärää siten, että varmistetaan kalastuskapasiteetin olevan oikeassa suhteessa pyyntialuksille ja tonnikalarysille asiaankuuluvalle kiintiökaudelle jaettuihin kalastusmahdollisuuksiin. Jäsenvaltion on mukautettava kalastuskapasiteettia unionin sovellettavissa kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevissa säädöksissä määriteltyjä parametreja käyttäen. Unionin kurenuotta-alusten kalastuskapasiteetin mukautus on rajoitettava enintään 20 prosentin muutokseen verrattuna kalastuskapasiteetin perustasoon vuonna 2018.

▼M1

14 artikla

Vuotuinen seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelma

Kunkin jäsenvaltion, jolla on tonnikalakiintiö, on laadittava vuotuinen seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelma tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava suunnitelmansa komissiolle. Kunkin jäsenvaltion on laadittava suunnitelmansa ottaen huomioon

a) 

tarkastustoiminnan tavoitteet, ensisijaiset kohteet, menettelyt ja vertailuarvot, jotka esitetään asetuksen (EY) N:o 1224/2009 95 artiklan nojalla vahvistetussa tonnikalan erityisessä valvonta- ja tarkastusohjelmassa;

b) 

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 46 artiklan mukaisesti perustettu tonnikalan kansallinen valvontaohjelma 31 päivään joulukuuta 2025 saakka ja mainitun päivän jälkeen ottaen huomioon mainitun asetuksen 93 a artiklan nojalla perustettu kansallinen valvontaohjelma.

▼B

15 artikla

Vuotuiset kasvatuksen hallintasuunnitelmat

1.  
Kunkin jäsenvaltion, jolla on tonnikalakiintiö, on laadittava vuotuinen kasvatuksen hallintasuunnitelma.
2.  
Vuotuisessa kasvatuksen hallintasuunnitelmassa kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kasvatukseen siirrettävän kalan kokonaiskapasiteetti ja kasvatuksen kokonaiskapasiteetti ovat oikeassa suhteessa kasvatusta varten käytettävissä olevan tonnikalan arvioituihin määriin.

▼M1

3.  
Jäsenvaltioiden on rajoitettava tonnikalan kasvatuskapasiteettinsa siihen kasvatuksen kokonaiskapasiteettiin, joka oli kirjattu ICCAT:n rekisteriin kalanviljelylaitoksista, joilla on lupa harjoittaa tonnikalan kalastamiseen liittyvää toimintaa, jäljempänä ”tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laadittu ICCAT:n rekisteri”, tai johon oli myönnetty lupa ja joka oli ilmoitettu ICCAT:lle vuonna 2018.

▼B

4.  
Pyydetyn luonnonvaraisen tonnikalan enimmäismäärä, joka voidaan siirtää jäsenvaltion kalanviljelylaitoksiin, on rajoitettava niiden määrien tasolle, jotka kyseisen jäsenvaltion kalanviljelylaitokset ilmoittivat ICCAT:lle tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laadittuun rekisteriin vuosina 2005, 2006, 2007 tai 2008.
5.  
Jos jäsenvaltiolla on tarvetta korottaa sellaisen pyydetyn luonnonvaraisen tonnikalan enimmäismäärää, joka voidaan siirtää sen yhteen tai useampaan tonnikalanviljelylaitokseen, kyseisen korotuksen on oltava oikeassa suhteessa kyseiselle jäsenvaltiolle jaettuihin kalastusmahdollisuuksiin ja elävien tonnikalojen mahdolliseen tuontiin toisesta jäsenvaltiosta tai sopimuspuolesta.

▼M1

6.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava tilastot kasvatusaltaaseensiirtojen vuotuisesta määrästä (luonnonvaraisten pyydettyjen kalojen määrä), nostosta ja viennistä komissiolle, joka toimittaa tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristölle, kunnes ICCAT:n sihteeristö on kehittänyt tietojen poimimistoiminnon eBCD-järjestelmään ja tällainen toiminto tulee saataville.
7.  
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toimitettava tarkistetut kasvatuksen hallintasuunnitelmat komissiolle vuosittain viimeistään 15 päivänä toukokuuta välitettäväksi ICCAT:n sihteeristölle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä kesäkuuta.

▼B

16 artikla

Vuotuisten suunnitelmien toimittaminen

1.  

Kunkin jäsenvaltion, jolla on tonnikalakiintiö, on vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta toimitettava komissiolle seuraavat suunnitelmat:

a) 

11 artiklan mukaisesti vahvistettu tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä kalastavia pyyntialuksia ja tonnikalarysiä koskeva vuotuinen kalastussuunnitelma;

b) 

13 artiklan mukaisesti vahvistettu vuotuinen kalastuskapasiteetin hallintasuunnitelma;

▼M1

c) 

14 artiklan mukaisesti vahvistettu vuotuinen seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelma ja

▼B

d) 

15 artiklan mukaisesti vahvistettu vuotuinen kasvatuksen hallintasuunnitelma.

2.  
Komissio kokoaa yhteen 1 kohdassa tarkoitetut suunnitelmat ja käyttää niitä vahvistaakseen unionin vuotuisen suunnitelman. Komissio toimittaa unionin vuotuisen suunnitelman ICCAT:n sihteeristölle vuosittain viimeistään 15 päivänä helmikuuta ICCAT:ssä käytäviä keskusteluja ja ICCAT:n hyväksyntää varten.
3.  
Jos jäsenvaltio jättää minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toimittamatta komissiolle kyseisessä kohdassa säädetyssä määräajassa, komissio voi päättää toimittaa unionin suunnitelman ICCAT:n sihteeristölle ilman asianomaisen jäsenvaltion suunnitelmia. Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä komissio pyrkii ottamaan huomioon jonkin 1 kohdassa tarkoitetuista suunnitelmista, joka on toimitettu kyseisessä kohdassa säädetyn määräajan päätyttyä mutta ennen 2 kohdassa säädettyä määräaikaa. Jos jokin jäsenvaltion toimittama suunnitelma ei noudata tämän asetuksen säännöksiä kalastusta, kalastuskapasiteettia, tarkastusta ja kasvatusta koskevista vuotuisista suunnitelmista tai sisältää vakavan virheen, jonka johdosta ICCAT:n komissio saattaa jättää hyväksymättä unionin vuotuisen suunnitelman, komissio voi päättää toimittaa unionin vuotuisen suunnitelman ICCAT:n sihteeristölle ilman asianomaisen jäsenvaltion suunnitelmia. Komissio ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian asianomaiselle jäsenvaltiolle ja pyrkii sisällyttämään kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti toimittamat tarkistetut suunnitelmat unionin vuotuiseen suunnitelmaan tai unionin vuotuiseen suunnitelmaan tehtäviin muutoksiin edellyttäen, että kyseiset tarkistetut suunnitelmat ovat tämän asetuksen kalastusta, kalastuskapasiteettia, tarkastusta ja kasvatusta koskevia vuotuisia suunnitelmia koskevien säännösten mukaisia.

III LUKU

Tekniset toimenpiteet

17 artikla

Kalastuskaudet

1.  
Tonnikalan kurenuottakalastus on sallittua Itä-Atlantilla ja Välimerellä kunkin vuoden 26 päivän toukokuuta ja 1 päivän heinäkuuta välisenä aikana.
2.  
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, Kypros ja Kreikka voivat pyytää 11 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan, että niiden lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset saavat kalastaa tonnikalaa itäisellä Välimerellä (FAO-kalastusalueet 37.3.1 ja 37.3.2) kunkin vuoden 15 päivän toukokuuta ja 1 päivän heinäkuuta välisenä aikana.
3.  
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, Kroatia voi pyytää 11 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa kalastussuunnitelmassaan, että sen lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset saavat kalastaa tonnikalaa Adrianmerellä (FAO-kalastusalue 37.2.1) kasvatustarkoituksiin kunkin vuoden 26 päivän toukokuuta ja15 päivän heinäkuuta välisenä aikana.

▼M1

4.  
Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kalastustoiminnan estyessä sääolosuhteiden takia jäsenvaltiot voivat päättää, että kyseisissä kohdissa tarkoitettuja kalastuskausia pidennetään menetettyjä päiviä vastaavalla määrällä 10 enimmäispäivän rajoissa.
5.  
Tonnikalan kalastus suurilla pelagisilla pitkäsiima-aluksilla on sallittua Itä-Atlantilla ja Välimerellä vuosittain 1 päivästä tammikuuta 31 päivään toukokuuta lukuun ottamatta pituuspiirin 10° W ja leveyspiirin 42° N pohjoispuolella sijaitsevaa aluetta.

▼B

6.  
Jäsenvaltioiden on vahvistettava vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan kalastuskaudet laivastoilleen, lukuun ottamatta kurenuotta-aluksia ja suuria pelagisia pitkäsiima-aluksia.

18 artikla

Purkamisvelvoite

Tällä luvulla ei rajoiteta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan säännösten soveltamista, mukaan lukien mahdolliset niitä koskevat sovellettavat poikkeukset.

19 artikla

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

1.  
On kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata, siirtää, purkaa aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, pitää esillä tai tarjota myyntiin tonnikaloja, jotka painavat alle 30 kilogrammaa tai joiden lovipituus on alle 115 senttimetriä, mukaan lukien sivusaaliina tai virkistyskalastuksessa saadut.
2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tonnikalan säilyttämisen vähimmäisviitekoko on 8 kilogrammaa tai 75 senttimetriä lovipituutena seuraavissa kalastuksissa:

a) 

vapapyydyksiä käyttävillä aluksilla ja uisteluveneillä Itä-Atlantilla pyydetyt tonnikalat;

b) 

Välimerellä tuoreen kalan pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavilla vapapyydyksiä käyttävillä aluksilla, pitkäsiima-aluksilla ja käsisiima-aluksilla pyydetyt tonnikalat; ja

c) 

Kroatian lipun alla purjehtivien alusten Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin pyytämät tonnikalat.

3.  
Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun poikkeukseen sovellettavat erityiset edellytykset vahvistetaan liitteessä I.
4.  
Jäsenvaltioiden on myönnettävä kalastuslupa aluksille, jotka kalastavat liitteessä I olevassa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten nojalla. Asianomaiset alukset on mainittava 26 artiklassa tarkoitetussa pyyntialusten luettelossa.
5.  
Kalat, jotka jäävät tässä artiklassa säädetyn säilyttämisen vähimmäisviitekoon alapuolelle ja jotka heitetään pois kuolleena, on luettava asianomaisen jäsenvaltion kiintiöön.

20 artikla

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmät tahattomat saaliit

1.  
Poiketen siitä, mitä 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, kaikille tonnikalaa aktiivisesti kalastaville pyyntialuksille ja tonnikalarysille sallitaan lukumääränä ilmaistuna enintään viiden prosentin suuruiset tahattomat saalit 8–30 kilogramman painoisia tai vaihtoehtoisesti lovipituudeltaan 75–115 senttimetrin mittaisia tonnikaloja.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viiden prosentin osuuden laskenta perustuu tonnikalan kokonaissaaliisiin aluksella tai tonnikalarysässä pidettynä kunkin kalastustoimen jälkeen millä tahansa hetkellä.
3.  
Tahattomat saaliit on vähennettävä pyyntialuksesta tai tonnikalarysästä vastuussa olevan jäsenvaltion kiintiöstä.
4.  
Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempiin tahattomiin tonnikalasaaliisiin sovelletaan 31, 33, 34 ja 35 artiklaa.

21 artikla

Sivusaaliit

1.  
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä kiintiönsä puitteissa sivusaaliina saadusta tonnikalasta ja ilmoitettava siitä komissiolle toimittaessaan kalastussuunnitelmansa.
2.  
Sallittujen sivusaaliiden taso, joka saa olla enintään 20 prosenttia aluksella olevasta kokonaissaaliista kunkin kalastusmatkan päättyessä, ja menetelmä, jota käytetään laskettaessa kyseisten sivusaaliiden määrää suhteessa aluksella olevaan kokonaissaaliiseen, on määriteltävä selkeästi 11 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa kalastussuunnitelmassa. Sivusaaliiden osuus voidaan laskea painona tai yksilöiden lukumääränä ilmaistuna. Kalojen lukumääräperusteista laskentaa sovelletaan ainoastaan ICCAT:n hallinnoimaan tonnikalaan ja sen lähilajeihin. Pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa käytettävien alusten laivastolle sallittujen sivusaaliiden taso voidaan laskea vuosittain.
3.  
Lippujäsenvaltion on vähennettävä kiintiöstään kaikki sivusaaliina saadut kuolleet tonnikalat, jotka on pidetty aluksella tai heitetty pois, ja kirjattava ne ja ilmoitettava ne komissiolle 31 ja 32 artiklan mukaisesti.
4.  
Jos jäsenvaltiolla ei ole tonnikalakiintiötä, asianomaiset sivusaaliit vähennetään erityisestä unionin sivusaaliskiintiöstä, joka on vahvistettu tonnikalalle SEUT 43 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan mukaisesti.
5.  
Jos jäsenvaltiolle jaettu kokonaiskiintiö on käytetty loppuun, tonnikalan pyytäminen ei ole sallittua sen lipun alla purjehtiville aluksille ja kyseisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että saaliiksi saadut tonnikalat vapautetaan. Jos SEUT 43 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan mukaisesti vahvistettu erityinen unionin sivusaaliskiintiö on käytetty loppuun, tonnikalan pyytäminen ei ole sallittua sellaisten jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville aluksille, joilla ei ole tonnikalakiintiötä, ja kyseisten jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että saaliiksi saadut tonnikalat vapautetaan. Näissä tapauksissa kuolleiden tonnikalojen jalostuksen ja kaupan pitämisen on oltava kiellettyä ja kaikki saaliit on kirjattava. Jäsenvaltioiden on annettava tiedot sivusaaliina saatujen kuolleiden tonnikalojen määristä vuosittain komissiolle, joka toimittaa kyseiset tiedot ICCAT:n sihteeristölle.
6.  
Alusten, jotka eivät kalasta aktiivisesti tonnikalaa, on pidettävä kaikki aluksella olevan tonnikalan määrät selvästi erillään muista lajeista, jotta valvontaviranomaiset voivat seurata tämän artiklan noudattamista. Kyseiset sivusaaliit voidaan pitää kaupan, jos niiden mukana on eBCD-asiakirja.

▼M1

21 a artikla

Tonnikalan tukialuksilla pitämisen kieltäminen

Tukialukset eivät saa pitää aluksella tai kuljettaa tonnikalaa.

▼B

22 artikla

Ilmakaluston käyttö

On kiellettyä käyttää ilma-aluksia, helikoptereita, kaikentyyppisiä miehittämättömiä ilma-aluksia tai muuta ilmakalustoa tonnikalan etsinnässä.

IV LUKU

Virkistyskalastus

23 artikla

Virkistyskalastuksen erityiskiintiö

▼M1

1.  
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa myöntää erityisen kiintiön virkistyskalastukseen. Kiintiötä jaettaessa on otettava huomioon mahdolliset kuolleet tonnikalat, myös pyydystä ja päästä -kalastuksen yhteydessä. Jäsenvaltioiden on kalastussuunnitelmiaan toimittaessaan ilmoitettava komissiolle virkistyskalastukseen jaetusta kiintiöstä.

▼B

2.  
Saaliina saadut kuolleet tonnikalat on ilmoitettava ja luettava jäsenvaltion kiintiöön.

24 artikla

Virkistyskalastuksen erityisehdot

▼M1

1.  

Jäsenvaltioiden, joilla on virkistyskalastukseen jaettu tonnikalakiintiö, on säänneltävä kyseistä kalastusta myöntämällä aluksille kalastuslupia virkistyskalastusta varten. Jäsenvaltioiden on ICCAT:n pyynnöstä asetettava komission saataville luettelo kyseisistä aluksista, joille on myönnetty tonnikalan kalastuslupa. Komissio toimittaa kyseisen luettelon sähköisesti edelleen ICCAT:lle. Luettelossa on mainittava seuraavat tiedot kustakin aluksesta:

a) 

aluksen nimi;

b) 

rekisterinumero;

c) 

(mahdollinen) ICCAT-rekisterinumero;

d) 

mahdolliset aiemmat nimet;

e) 

omistajan/omistajien ja toimijan/toimijoiden nimi ja osoite.

▼B

2.  
Virkistyskalastuksessa on kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää kuin yksi tonnikala alusta kohden päivässä.
3.  
Virkistyskalastuksessa pyydetyn tonnikalan kaupan pitäminen on kiellettyä.

▼M1

4.  
Kunkin jäsenvaltion on kirjattava saalistiedot, mukaan lukien kunkin virkistyskalastuksessa pyydetyn tonnikalan paino, ja toimitettava edeltävän vuoden tiedot komissiolle vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta. Komissio toimittaa kyseiset tiedot ICCAT:n sihteeristölle.

▼B

5.  
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen mahdollisimman laajasti, että virkistyskalastuksessa elävinä pyydetyt tonnikalat, erityisesti nuoret kalat, vapautetaan. Kaikki tonnikalat on purettava aluksesta kokonaisina, ilman kiduksia ja/tai perattuina.

25 artikla

Pyydystä, merkitse ja päästä

1.  
Poiketen siitä, mitä 23 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka sallivat yksinomaan urheilukalastukseen tarkoitetuille aluksille pyydystä ja päästä -kalastuksen Koillis-Atlantilla, voivat sallia, että rajoitettu määrä urheilukalastusaluksia kalastaa kohdennetusti tonnikalaa tarkoituksenaan ”pyydystä, merkitse ja päästä” ilman, että niille on tarpeen jakaa tietty kiintiö. Tällaisten alusten on toimittava tutkimuslaitoksen tieteellisessä hankkeessa, joka sisältyy tieteelliseen tutkimusohjelmaan. Hankkeen tulokset on ilmoitettava lippujäsenvaltion asiaankuuluville viranomaisille.
2.  
ICCAT:n tonnikalaa koskevan tutkimusohjelman puitteissa tieteellistä tutkimusta suorittavien alusten ei katsota harjoittavan 1 kohdassa tarkoitettuja ”pyydystä, merkitse ja päästä” -toimia.
3.  

Jäsenvaltioiden, jotka myöntävät luvan ”pyydystä, merkitse ja päästä” -toimille, on

a) 

esitettävä kuvaus kyseisistä toimista ja niihin sovellettavista toimenpiteistä erottamattomana osana niiden 12 ja 15 artiklassa tarkoitettuja kalastus- ja tarkastussuunnitelmia;

b) 

seurattava tiiviisti asianomaisten alusten toimintaa varmistaakseen, että ne noudattavat tätä asetusta;

c) 

varmistettava, että merkitsemis- ja päästämistoimet suorittaa koulutettu henkilökunta, jotta voidaan varmistaa yksilöiden korkea eloonjäämisaste; ja

d) 

toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta tieteellistä toimintaa koskeva vuotuinen kertomus. Komissio toimittaa kertomuksen edelleen ICCAT:n sihteeristölle 60 päivää ennen SCRS:n seuraavan vuoden kokousta.

4.  
Mahdolliset ”pyydystä, merkitse ja päästä” -toimien aikana kuolleet tonnikalat on ilmoitettava ja vähennettävä lippujäsenvaltion kiintiöstä.

V LUKU

Valvontatoimenpiteet

1 jakso

Luettelot ja rekisterit aluksista ja tonnikalarysistä

26 artikla

Luettelot ja rekisterit aluksista

▼M1

1.  

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain kuukautta ennen kalastusluvan voimassaoloajan alkamista seuraavat alusluettelot:

a) 

luettelo kaikista pyyntialuksista, jotka kalastavat tonnikalaa aktiivisesti; ja

b) 

luettelo kaikista muista aluksista, jotka harjoittavat tonnikalan kalastukseen liittyvää toimintaa, pyyntialuksia lukuun ottamatta.

Kussakin alusluettelossa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

aluksen nimi ja rekisterinumero;

b) 

alustyypin ominaisuudet erottaen tosistaan vähintään pyynti-, hinaus-, apu-, tuki- ja jalostusalukset;

c) 

pituus ja bruttorekisteritonni (brt) tai mahdollisuuksien mukaan bruttovetoisuus (GT);

d) 

(mahdollinen) IMO-numero;

e) 

käytetty pyydys (jos sellainen on);

f) 

mahdolliset aiemmat lippuvaltiot;

g) 

mahdolliset aiemmat nimet;

h) 

mahdolliset aiemmat tiedot muista rekistereistä poistamisesta;

i) 

mahdollinen kansainvälinen radiokutsutunnus;

j) 

omistajien ja toimijoiden nimi ja osoite; ja

k) 

ajanjakso, jonka aikana sallitaan kalastaminen, toiminnan harjoittaminen ja kuljettaminen tonnikalan kasvatustarkoituksiin.

Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristölle 15 päivää ennen kalastustoiminnan alkamista, jotta kyseisiin luetteloihin sisältyvät alukset voidaan merkitä luvan saaneita aluksia koskevaan ICCAT:n rekisteriin ja tarvittaessa ICCAT:n rekisteriin aluksista, joiden suurin pituus on vähintään 20 metriä ja joilla on lupa toimia yleissopimusalueella.

▼B

2.  
Kalastusalus voi kalenterivuoden aikana sisältyä molempiin 1 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin, kunhan se ei ole molemmissa luetteloissa yhtä aikaa.
3.  
Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa aluksia koskevissa tiedoissa on ilmoitettava aluksen nimi sekä unionin kalastuslaivastorekisterin numero (CFR) siten kuin se määritellään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/218 ( 3 ) liitteessä I.
4.  
Komissio ei hyväksy jälkikäteen toimitettuja 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloita.

▼M1

5.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin sekä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin myöhemmin kalenterivuoden aikana tehtävät muutokset voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ilmoitettu kalastusalus on oikeutetuista toiminnallisista tai pakottavista syistä estynyt osallistumasta kalastukseen. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle sekä annettava:

a) 

täydelliset tiedot kalastusaluksesta tai -aluksista, jonka tai joiden on tarkoitus korvata kyseinen kalastusalus; ja

b) 

täydellinen selvitys syistä, joilla aluksen korvaaminen perustellaan, sekä mahdolliset asiaankuuluvat tätä tukevat todisteet tai lisätiedot.

▼B

6.  
Komissio muuttaa tarvittaessa vuoden aikana tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja aluksia koskevia tietoja toimittamalla päivitetyt tiedot ICCAT:n sihteeristölle asetuksen (EU) 2017/2403 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

27 artikla

Alusten kalastusluvat

1.  
Jäsenvaltioiden on myönnettävä kalastusluvat aluksille, jotka ovat jossakin 26 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitetuista luetteloista. Kalastuslupien on sisällettävä vähintään liitteessä VII esitetyt tiedot, ja ne on annettava kyseisessä liitteessä säädetyssä muodossa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalastusluvassa olevat tiedot ovat oikeita ja yhdenmukaisia tämän asetuksen kanssa.
2.  
Unionin kalastusaluksilla, joita ei ole kirjattu 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin ICCAT:n rekistereihin, ei katsota olevan lupaa kalastaa, pitää aluksella, jälleenlaivata, kuljettaa, siirtää, jalostaa tai purkaa aluksesta tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 6 kohdan soveltamista.
3.  
Kun alukselle osoitettu aluskohtainen kiintiö on käytetty loppuun, lippujäsenvaltion on peruutettava alukselle myönnetty tonnikalan kalastuslupa ja se voi vaatia alusta siirtymään viipymättä nimeämäänsä satamaan.

28 artikla

Luettelot ja rekisterit tonnikalarysistä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa

▼M1

1.  
Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sähköisesti osana kalastussuunnitelmaansa luettelo tonnikalarysistä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Luettelossa on oltava tonnikalarysien nimi ja rekisterinumero sekä monikulmion maantieteelliset koordinaatit. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristölle, jotta kyseiset tonnikalarysät voidaan kirjata ICCAT:n rekisteriin tonnikalarysistä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa.

▼B

2.  
Jäsenvaltioiden on myönnettävä kalastuslupa tonnikalarysille, jotka sisältyvät 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon. Kalastuslupien on sisällettävä vähintään liitteessä VII säädetyt tiedot, ja niissä on käytettävä kyseisessä liitteessä säädettyä muotoa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalastusluvassa olevat tiedot ovat oikeita ja yhdenmukaisia tämän asetuksen kanssa.
3.  
Unionin tonnikalarysillä, joita ei ole kirjattu ICCAT:n rekisteriin tonnikalarysistä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa, ei katsota olevan lupaa kalastaa tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. On kiellettyä pitää aluksella, siirtää, siirtää kasvatusaltaaseen tai purkaa aluksesta kyseisillä tonnikalarysillä pyydettyä tonnikalaa.
4.  
Lippujäsenvaltion on peruutettava tonnikalaa koskeva tonnikalarysille myönnetty kalastuslupa, kun niille osoitettu kiintiö katsotaan käytetyn loppuun.

▼M1

5.  
Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle lisäyksistä, poistoista ja muutoksista, joita on tehty niiden luetteloihin tonnikalarysistä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa. Komissio toimittaa tiedot tällaisista muutoksista viipymättä ICCAT:n sihteeristölle.

28 a artikla

Kalanviljelylaitosluettelot ja -rekisteri

1.  

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sähköisesti osana kalastussuunnitelmaansa luettelo kalanviljelylaitoksista, joilla on lupa harjoittaa tonnikalan kalastamiseen liittyvää toimintaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Luettelossa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

kalanviljelylaitoksen nimi;

b) 

rekisterinumero;

c) 

omistajien ja toimijoiden nimi ja osoite;

d) 

kullekin kalanviljelylaitokselle myönnetty kasvatuskapasiteetti ja kokonaiskasvatuskapasiteetti;

e) 

tonnikalan kasvatustoimenpiteisiin luvan saaneiden alueiden maantieteelliset koordinaatit; ja

f) 

kalanviljelylaitoksen tila (aktiivinen tai ei toiminnassa).

Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristölle, jotta kyseiset kalanviljelylaitokset voidaan kirjata tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laadittuun ICCAT:n rekisteriin.

2.  
Kalanviljelylaitoksilla, joita ei ole kirjattu tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laadittuun ICCAT:n rekisteriin, ei katsota olevan lupaa kalastaa tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä.
3.  
Kalanviljelytoimintaa, mukaan lukien ruokkiminen lihotustarkoituksessa tai nostaminen, ei ole lupa harjoittaa kalanviljelytoimintaan hyväksyttyjen maantieteellisten koordinaattien ulkopuolella.
4.  
Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle lisäyksistä, poistoista ja muutoksista, joita on tehty niiden kalanviljelylaitosluetteloihin. Komissio toimittaa tiedot tällaisista muutoksista viipymättä ICCAT:n sihteeristölle.
5.  
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tonnikalaa ei sijoiteta kalanviljelylaitokseen, jota ei ole lueteltu tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laaditussa ICCAT:n rekisterissä, ja että kalanviljelylaitokset eivät vastaanota tonnikalaa aluksilta, jotka eivät sisälly ICCAT:n alusrekisteriin. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen kaikki toimet kalanviljelylaitoksissa, joita ei ole kirjattu tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laadittuun ICCAT:n rekisteriin.

▼B

29 artikla

Kalastustoimintaa koskevat tiedot

1.  

Jäsenvaltion on vuosittain viimeistään 15 päivänä heinäkuuta toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot edellisen vuoden aikana Itä-Atlantilla ja Välimerellä saaduista tonnikalasaaliista. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristölle vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta. Näiden tietojen on sisällettävä seuraavat:

a) 

kunkin pyyntialuksen nimi ja ICCAT-numero;

b) 

kunkin pyyntialuksen lupakausi tai lupakaudet;

c) 

kunkin pyyntialuksen kokonaissaaliit, myös silloin kun saalista ei ole saatu, koko lupakaudelta tai kaikilta lupakausilta;

d) 

niiden päivien kokonaismäärä, joina kukin pyyntialus on kalastanut Itä-Atlantilla ja Välimerellä, koko lupakaudelta tai kaikilta lupakausilta; ja

e) 

kokonaissaaliit, jotka on saatu lupakauden ulkopuolella (sivusaaliit).

2.  

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot lippunsa alla purjehtivista kalastusaluksista, joilla ei ole lupaa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä mutta jotka ovat saaneet tonnikalaa sivusaaliina:

a) 

aluksen nimi ja ICCAT-numero tai, jos se ei ole ICCAT:n rekisterissä, kansallinen rekisterinumero; ja

b) 

tonnikalan kokonaissaaliit.

3.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki tiedot kaikista aluksista, jotka eivät kuulu 1 ja 2 kohdan soveltamisalaan mutta joiden tiedetään tai oletetaan kalastaneen tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Komissio toimittaa kyseiset tiedot ICCAT:n sihteeristölle heti, kun tiedot ovat saatavilla.

30 artikla

Yhteiset kalastustoimet

1.  
Tonnikalaa koskeva yhteinen kalastustoimi on sallittu ainoastaan, jos siihen osallistuvat alukset ovat saaneet luvan lippujäsenvaltioltaan tai lippujäsenvaltioiltaan. Luvan saadakseen kunkin kurenuotta-aluksen on oltava varustettu tonnikalan kalastukseen, sillä on oltava aluskohtainen kiintiö ja sen on noudatettava 32 artiklassa säädettyjä raportointivelvoitteita.
2.  
Yhteiseen kalastustoimeen jaettavan kiintiön on oltava yhtä suuri kuin osallistuville kurenuotta-aluksille jaettujen kiintiöiden summa.
3.  
Unionin kurenuotta-alukset eivät saa osallistua yhteisiin kalastustoimiin muiden sopimuspuolten kurenuotta-alusten kanssa.
4.  

Yhteiseen kalastustoimeen osallistumista koskeva lupahakemus esitetään liitteessä IV. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet saadakseen yhteiseen kalastustoimeen osallistuvilta kurenuotta-aluksiltaan seuraavat tiedot:

a) 

yhteiselle kalastustoimelle haettu lupakausi;

b) 

toimeen osallistuvien toimijoiden henkilöllisyys;

c) 

aluskohtaiset kiintiöt;

d) 

saaliiden jakoperuste toimeen osallistuvien alusten välillä; ja

e) 

tiedot määräpaikkana olevista kalanviljelylaitoksista.

5.  
Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 4 kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle vähintään kymmenen päivää ennen yhteisen kalastustoimen alkamista liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristölle ja yhteiseen kalastustoimeen osallistuvien muiden kalastusalusten lippujäsenvaltioille viimeistään viisi päivää ennen kalastustoimen alkamista.
6.  
Edellä 5 kohdassa vahvistettuja määräaikoja ei ylivoimaisen esteen sattuessa sovelleta määräpaikkana olevia kalanviljelylaitoksia koskeviin tietoihin. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle päivitetyt tiedot mahdollisimman pian ja niihin on liitettävä kuvaus ylivoimaisen esteen aiheuttaneista tapahtumista. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristölle.

2 jakso

Saaliiden kirjaamisjärjestelmä

31 artikla

Kirjaamisvelvoitteet

1.  
Unionin pyyntialusten päälliköiden on pidettävä alusten toiminnasta kalastuspäiväkirjaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14, 15, 23 ja 24 artiklan ja tämän asetuksen liitteessä II olevan A jakson mukaisesti.
2.  
Unionin hinausalusten, apualusten ja jalostusalusten päälliköiden on kirjattava alusten toiminta liitteessä II olevassa B, C ja D jaksossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

32 artikla

Päälliköiden ja tonnikalarysien haltijoiden toimittamat saalisilmoitukset

1.  
Aktiivisesti kalastavien unionin pyyntialusten päälliköiden on lähetettävä lippujäsenvaltioilleen päivittäiset saalisilmoitukset koko sen kauden ajan, jona niillä on lupa kalastaa tonnikalaa. Kyseiset ilmoitukset eivät ole pakollisia satamassa oleville aluksille, paitsi jos ne osallistuvat yhteiseen kalastustoimeen. Ilmoitusten tiedot on kerättävä kalastuspäiväkirjoista, ja niiden on sisällettävä päivämäärä, kellonaika, sijainti (leveys- ja pituusasteet) sekä yleissopimusalueella pyydetyn tonnikalan paino ja kalojen lukumäärä, mukaan lukien vapautetut kalat ja poisheitetyt kuolleet kalat. Päälliköiden on lähetettävä ilmoitukset liitteessä III esitetyssä muodossa tai jäsenvaltion edellyttämässä muodossa.
2.  
Kurenuotta-aluksen päällikön on laadittava 1 kohdassa tarkoitetut päivittäiset saalisilmoitukset kustakin kalastustoimesta, myös kalastustoimista, joissa saalista ei ole saatu. Aluksen päällikön tai hänen valtuutettujen edustajiensa on lähetettävä edellistä päivää koskevat ilmoitukset lippujäsenvaltiolleen viimeistään klo 9.00 (GMT).
3.  
Tonnikalarysien haltijoiden, jotka kalastavat aktiivisesti tonnikalaa, tai näiden valtuutettujen edustajien on laadittava päivittäiset ilmoitukset ja lähetettävä ne niiden lippujäsenvaltioille 48 tunnin kuluessa koko sen kauden ajan, jona niillä on lupa kalastaa tonnikalaa. Kyseisissä ilmoituksissa on oltava ICCAT:n rekisterinumero tonnikalarysälle, pyyntipäivä ja -aika, pyydetyn tonnikalan paino ja lukumäärä, mukaan lukien kun saalista ole saatu, vapautetut kalat ja poisheitetyt kuolleet kalat. Niiden on lähetettävä kyseiset tiedot liitteessä III esitetyssä muodossa.
4.  
Muiden pyyntialusten kuin kurenuotta-alusten päälliköiden on toimitettava lippujäsenvaltioilleen 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, jotka koskevat edeltävää, sunnuntaina päättynyttä viikkoa, viimeistään tiistaina klo 12.00 (GMT).

3 jakso

Purkaminen ja jälleenlaivaus

33 artikla

Nimetyt satamat

1.  
Kunkin jäsenvaltion, jolle on jaettu tonnikalakiintiö, on nimettävä satamat, joissa tonnikalan purkamis- tai jälleenlaivaustoimet ovat sallittuja. Nimettyjä satamia koskevat tiedot on sisällytettävä 11 artiklassa tarkoitettuun vuotuiseen kalastussuunnitelmaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista nimettyjä satamia koskeviin tietoihin tehdyistä muutoksista. Komissio toimittaa kyseiset tiedot viipymättä ICCAT:n sihteeristölle.
2.  

Jotta satama voidaan määritellä nimetyksi satamaksi, satamajäsenvaltion on varmistettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

purkamis- ja jälleenlaivausajat on vahvistettu;

b) 

purkamis- ja jälleenlaivauspaikat on vahvistettu; ja

c) 

sellaiset tarkastus- ja valvontamenettelyt on vahvistettu, joilla varmistetaan tarkastusten täydellinen kattavuus kaikkina purkamis- ja jälleenlaivausaikoina kaikissa purkamis- ja jälleenlaivauspaikoissa 35 artiklan mukaisesti.

3.  
Pyyntialuksista sekä jalostusaluksista ja apualuksista on kiellettyä purkaa tai jälleenlaivata yhtään Itä-Atlantilla ja Välimerellä pyydettyä tonnikalaa muualla kuin sopimuspuolten ja jäsenvaltioiden nimeämissä satamissa. Tonnikalarysästä tai kasvatusaltaasta nostettu kuollut tonnikala voidaan poikkeuksellisesti kuljettaa jalostusalukseen apualusta käyttäen, jos tällainen kuljettaminen tapahtuu valvontaviranomaisen läsnä ollessa.

▼M1

4.  
Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta kansainvälisen oikeuden mukaista oikeutta päästä satamaan, kun on kyse merihädässä olevista kalastusaluksista, tai ylivoimaisen esteen sattuessa.

▼B

34 artikla

Purkamista koskevat ennakkoilmoitukset

1.  
Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklaa sovelletaan 26 artiklassa tarkoitettuun alusluetteloon sisältyvien unionin kalastusalusten, joiden suurin pituus on vähintään 12 metriä, päälliköihin. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan mukainen ennakkoilmoitus on lähetettävä sen jäsenvaltion (mukaan lukien lippujäsenvaltio) tai sopimuspuolen, jonka satamia tai purkamislaitteistoja päälliköt aikovat käyttää, toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼M1

2.  

Kyseiseen 26 artiklassa tarkoitettuun alusluetteloon sisältyvien unionin kalastusalusten, mukaan lukien jalostusalukset ja apualukset, päälliköiden tai heidän edustajiensa on vähintään neljä tuntia ennen aluksen arvioitua satamaan saapumisaikaa ilmoitettava lippujäsenvaltionsa tai sen sopimuspuolen, jonka satamia tai purkamislaitteistoja he aikovat käyttää, toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään seuraavat tiedot:

a) 

arvioitu saapumispäivä ja -aika;

b) 

aluksella olevan tonnikalan arvioitu määrä;

c) 

tiedot maantieteellisestä alueesta, jolta saaliit pyydettiin.

▼B

3.  
Jos jäsenvaltioilla on unionin sovellettavan oikeuden nojalla lupa soveltaa ilmoituksen tekemiseen lyhyempää määräaikaa kuin neljä tuntia ennen arvioitua satamaan saapumisaikaa, aluksella olevan tonnikalan arvioidut määrät voidaan ilmoittaa kyseisellä sovellettavalla ilmoittamishetkellä ennen saapumista. Jos kalastusalueet ovat alle neljän tunnin päässä satamasta, aluksella olevan tonnikalan arvioituja määriä voidaan muuttaa milloin tahansa ennen saapumista.
4.  
Satamajäsenvaltion viranomaisten on pidettävä kirjaa kaikista kuluvan vuoden ennakkoilmoituksista.

▼M1

5.  
Satamajäsenvaltion asiaankuuluvien valvontaviranomaisten on tarkastettava kaikki purkamiset unionissa, ja tietty prosenttiosuus on tarkastettava perustuen riskinarviointijärjestelmään, jossa otetaan huomioon kiintiöt, laivaston koko ja pyyntiponnistus. Tällaisen kunkin jäsenvaltion käyttöön ottaman valvontajärjestelmän kaikki yksityiskohdat on esitettävä 14 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmassa.

▼B

6.  
Unionin pyyntialusten päälliköiden on aluksen suurimmasta pituudesta riippumatta toimitettava 48 tunnin kuluessa purkamisen päättymisestä purkamisilmoitus sen jäsenvaltion tai sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille, jossa purkaminen tapahtuu, sekä aluksensa lippujäsenvaltiolle. Unionin pyyntialuksen päällikkö on vastuussa ilmoituksen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta, ja hänen on todistettava ilmoitus oikeaksi. Purkamisilmoituksessa on ilmoitettava ainakin tonnikalamäärät, jotka on purettu aluksesta, sekä alue, jolta ne on pyydetty. Kaikki puretut saaliit on punnittava. Satamajäsenvaltion on lähetettävä selvitys purkamisesta lippujäsenvaltiolle tai sopimuspuolelle 48 tunnin kuluttua purkamisen päättymisestä.

35 artikla

Jälleenlaivaus

1.  
Unionin kalastusalusten, joilla on tonnikalaa, tai kolmansien maiden alusten unionin vesillä suorittama jälleenlaivaus merellä kielletään kaikissa olosuhteissa.
2.  
Kalastusalukset saavat jälleenlaivata tonnikalasaaliita ainoastaan tämän asetuksen 33 artiklassa tarkoitetuissa nimetyissä satamissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2017/2107 52 artiklan 2 ja 3 kohdan, 54 artiklan ja 57 artiklan soveltamista.
3.  
Vastaanottavan kalastusaluksen päällikön tai päällikön edustajan on toimitettava asiaankuuluvan satamavaltion toimivaltaisille viranomaisille liitteessä V esitetyn jälleenlaivausilmoituksen mallin mukaiset tiedot vähintään 72 tuntia ennen arvioitua satamaan saapumisaikaa. Jälleenlaivaus edellyttää asianomaisen jälleenlaivaavan kalastusaluksen lippujäsenvaltion tai lippusopimuspuolen etukäteen antamaa lupaa. Lisäksi jälleenlaivaavan aluksen päällikön on jälleenlaivaushetkellä ilmoitettava aluksensa lippujäsenvaltiolle tai sopimuspuolelle liitteessä V vaadituista päivämääristä.
4.  
Satamajäsenvaltion on tarkastettava vastaanottava alus sen saapuessa ja tarkistettava jälleenlaivaustoimeen liittyvät määrät ja asiakirjat.

▼M1

5.  
Jälleenlaivausta harjoittavien unionin kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on täytettävä ja toimitettava lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ICCAT-jälleenlaivausilmoitus viimeistään viiden työpäivän kuluttua satamassa suoritettavan jälleenlaivauksen päivästä. Jälleenlaivausta harjoittavien kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on täytettävä ICCAT-jälleenlaivausilmoitus liitteessä V esitetyssä muodossa. ICCAT-jälleenlaivausilmoitukseen on linkitettävä eBCD-asiakirja, jotta ilmoituksen sisältämien tietojen ristiintarkastus olisi helpompaa.

▼B

6.  
Satamajäsenvaltion on lähetettävä selvitys jälleenlaivaamisesta jälleenlaivaavan kalastusaluksen lippujäsenvaltion tai sopimuspuolen viranomaiselle viiden päivän kuluessa jälleenlaivauksen päättymisestä.
7.  
Nimettyjen satamajäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava kaikki jälleenlaivaukset.

4 jakso

Ilmoitusvelvoitteet

▼M1

36 artikla

Jäsenvaltioiden toimittamat saalisilmoitukset

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle saalisilmoitukset joka toinen viikko. Kyseisissä ilmoituksissa on oltava 32 artiklan mukaisesti vaadittavat tiedot tonnikalarysistä ja pyyntialuksista. Tiedot on jäsenneltävä pyydystyypeittäin. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä ICCAT:n sihteeristölle.

▼B

37 artikla

Tiedot kiintiöiden käyttämisestä loppuun

1.  
Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 34 artiklan noudattamisen lisäksi kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, kun pyydyskunnalle jaetusta kiintiöstä katsotaan käytetyn 80 prosenttia.
2.  
Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 35 artiklan noudattamisen lisäksi kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, kun pyydyskunnalle taikka yhteiselle kalastustoimelle tai kurenuotta-alukselle jaettu kiintiö katsotaan käytetyn loppuun. Kyseisten tietojen mukana on toimitettava viralliset asiakirjat, joissa esitetään todisteet jäsenvaltion laivastolle, pyydyskunnalle, yhteiselle kalastustoimelle tai aluskohtaisella kiintiöllä kalastaville aluksille esittämästä kalastuskiellosta tai satamaanpaluukehotuksesta, mukaan lukien selkeä maininta kalastuskiellon alkamispäivämäärästä ja -kellonajasta.
3.  
Komissio ilmoittaa ICCAT:n sihteeristölle päivämäärät, jolloin unionin tonnikalakiintiö on käytetty loppuun.

5 jakso

Tarkkailijaohjelmat

38 artikla

Kansallinen tarkkailijaohjelma

1.  

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että tonnikalan kalastuksessa aktiivisesti toimiville kalastusaluksille ja tonnikalarysille lähetetään kansallisia tarkkailijoita, joilla on virallinen henkilötodistus, siten, että tarkkailu kattaa vähintään

a) 

20 prosenttia sen aktiivisista pelagisista troolareista (yli 15 metriä);

b) 

20 prosenttia sen aktiivisista pitkäsiima-aluksista (yli 15 metriä);

c) 

20 prosenttia sen aktiivisista vapapyydyksiä käyttävistä aluksista (yli 15 metriä);

d) 

100 prosenttia hinausaluksista;

e) 

100 prosenttia toimista, kun kalaa nostetaan tonnikalarysistä.

Jäsenvaltioiden, joissa on alle viisi pyyntialusta, jotka kuuluvat ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa lueteltuihin luokkiin ja joilla on lupa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa, on varmistettava, että lähetettävien kansallisten tarkkailijoiden suorittama tarkkailu kattaa vähintään 20 prosenttia ajasta, jona alukset harjoittavat tonnikalan kalastusta.

▼M1

2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun tonnikalaa vapautetaan kalanviljelylaitoksilta, hinausaluksilla saa olla ainoastaan 39 artiklassa tarkoitettuja ICCAT:n alueellisia tarkkailijoita.
3.  
Kansallisten tarkkailijoiden velvoitteet, vastuut ja tehtävät vahvistetaan liitteessä VIII.

▼B

4.  
Kunkin jäsenvaltion tarkkailijaohjelmassa kerätyt tiedot on toimitettava komissiolle. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen tarvittaessa SCRS:lle tai ICCAT:n sihteeristölle.

▼M1

5.  

Tämän artiklan soveltamista varten jäsenvaltioiden on varmistettava

a) 

edustava ajallinen ja paikallinen kattavuus sen takaamiseksi, että komissio saa riittävät ja asianmukaiset tiedot saaliista, pyyntiponnistuksesta ja muista tieteellisistä ja hallinnollisista näkökohdista ottaen huomioon laivastojen ja kalastusten erityispiirteet;

b) 

luotettavat tiedonkeruuprotokollat;

c) 

tarkkailijoiden olevan asianmukaisesti koulutettuja ja hyväksyttyjä ennen kuin he aloittavat toimintansa;

d) 

että ennen kuin tarkkailijat aloittavat toimintansa, heille toimitetaan sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteystietoluettelo, jolle havainnoista raportoidaan;

e) 

mahdollisuuksien mukaan, että yleissopimusalueella kalastavien alusten ja tonnikalarysien toiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä;

f) 

että kalastusalusten päälliköt ja tonnikalarysän haltijat antavat tarkkailijoille pääsyn sähköisiin viestintävälineisiin kalastusaluksilla tai tonnikalarysillä.

▼B

39 artikla

ICCAT:n alueellinen tarkkailijaohjelma

1.  
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä artiklassa ja liitteessä VIII vahvistettu ICCAT:n alueellinen tarkkailijaohjelma toteutetaan tehokkaasti.
2.  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ICCAT:n alueellinen tarkkailija on läsnä

a) 

kaikilla kurenuotta-aluksilla, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa;

b) 

aina, kun tonnikalaa siirretään kurenuotta-aluksilta;

c) 

aina, kun tonnikalaa siirretään tonnikalarysistä kuljetusaltaisiin;

▼M1

d) 

aina, kun tonnikalaa siirretään kalanviljelylaitoksen kasvatusaltaasta kuljetusaltaisiin hinattavaksi sen jälkeen toiseen kalanviljelylaitokseen;

▼B

e) 

aina, kun tonnikalaa siirretään kasvatusaltaisiin kalanviljelylaitoksilla;

f) 

aina, kun tonnikalaa nostetaan kalanviljelylaitoksilla; ja

g) 

kun tonnikalaa vapautetaan kasvatusaltaista mereen.

▼M1

2 a.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianomainen jäsenvaltio voi antaa luvan nostaa kalanviljelylaitoksista kalaa enintään 1 000  kilogrammaa päivässä ja enintään 50 tonnia kalanviljelylaitosta kohden vuodessa tuoreen tonnikalan toimittamiseksi markkinoille edellyttäen, että kasvatusjäsenvaltion valtuutettu kansallinen tarkastaja on aina läsnä näissä nostoissa ja valvoo koko toimitusta. Kyseisen valtuutetun kansallisen tarkastajan on myös validoitava nostetut määrät eBCD-järjestelmässä. Tällöin ICCAT:n alueellisen tarkkailijan allekirjoitusta ei vaadita eBCD-asiakirjaan nostoa koskevien tietojen kohdassa.

▼B

3.  
Kurenuotta-aluksilla, joilla ei ole ICCAT:n alueellista tarkkailijaa, ei ole lupaa kalastaa tonnikalaa.

▼M1

4.  
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullekin kalanviljelylaitokselle nimetään yksi ICCAT:n alueellinen tarkkailija kasvatusaltaaseensiirto- ja nostotoimien koko keston ajaksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa ja sen jälkeen, kun kasvatusjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet olosuhteet, jotka muodostavat ylivoimaisen esteen, tai jos vierekkäiset kalanviljelylaitokset, jotka on hyväksynyt ja joita valvoo sama kasvatusjäsenvaltio, toimivat yhtenä yksikkönä, useampi kuin yksi kalanviljelylaitos voi käyttää samaa ICCAT:n alueellista tarkkailijaa, jotta varmistetaan kalanviljelytoiminnan jatkuvuus, edellyttäen, että varmistutaan ICCAT:n alueellisen tarkkailijan tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta ja sen jälkeen, kun kasvatusjäsenvaltiolta on saatu vahvistus.
4 a.  
Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, kun kaloja siirretään saman jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan kahden eri kalanviljelylaitoksen välillä, voidaan nimetä yksi ICCAT:n alueellinen tarkkailija koko prosessia varten, mukaan lukien kalojen siirtäminen hinattavaan kuljetusaltaaseen, kalojen hinaaminen luovuttavalta kalanviljelylaitokselta määräpaikkana olevalle kalanviljelylaitokselle ja kalojen siirtäminen määräpaikkana olevan kalanviljelylaitoksen kasvatusaltaaseen. Tällaisessa tapauksessa luovuttavan kalanviljelylaitoksen on käytettävä ICCAT:n alueellista tarkkailijaa, ja kustannukset on jaettava luovuttavan ja määräpaikkana olevan kalanviljelylaitoksen kesken, jolleivat kyseisten kalanviljelylaitosten hoitajat toisin päätä.

▼B

5.  

ICCAT:n alueellisten tarkkailijoiden tehtävänä on erityisesti

a) 

tarkkailla ja seurata kalastus- ja kalanviljelytoimintaa ICCAT:n asiaankuuluvien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti, mukaan lukien käyttäen sellaisia stereokamerakuvia kasvatusaltaaseen siirron hetkeltä, joiden avulla voidaan mitata pituus ja arvioida sitä vastaava paino;

b) 

allekirjoittaa ICCAT:n siirtoilmoitukset ja BCD-asiakirjat, jos niissä olevat tiedot vastaavat heidän omia havaintojaan. Muussa tapauksessa ICCAT:n alueellisen tarkkailijan on kirjattava läsnäolonsa ICCAT:n siirtoilmoituksiin ja BCD-asiakirjoihin ja mainittava erimielisyyden syyt mainiten erityisesti ne säännöt tai menettelyt, joita ei ole noudatettu;

c) 

tieteellinen työ, mukaan lukien näytteiden kerääminen, SCRS:n ohjeiden mukaisesti.

▼M1

6.  
Päälliköt, miehistön jäsenet, kalanviljelylaitosten hoitajat, tonnikalarysien haltijat ja alusten käyttäjät eivät saa estää tai uhkailla tehtäviään suorittavia alueellisia tarkkailijoita eivätkä sekaantua tai epäasianmukaisesti vaikuttaa millään tavoin heidän tehtäviensä suorittamiseen.
7.  
ICCAT:n alueellisten tarkkailijoiden velvoitteet, vastuut ja tehtävät vahvistetaan liitteessä VIII.

▼B

6 jakso

Siirtotoimet

40 artikla

Siirtolupa

▼M1

1.  

Ennen siirtotoimen aloittamista, vapaaehtoinen siirto mukaan lukien, luovuttavan toimijan on lähetettävä lippujäsenvaltiolle, kasvatusjäsenvaltiolle tai rysäjäsenvaltiolle siirtoa koskeva ennakkoilmoitus, jossa ilmoitetaan

a) 

siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärä ja arvioitu paino;

b) 

pyyntialuksen, hinausaluksen, kalanviljelylaitoksen tai tonnikalarysän nimi ja ICCAT-numero;

c) 

saaliin pyyntipäivä ja -paikka;

d) 

siirtopäivä ja siirron arvioitu ajankohta;

e) 

arviointi sijainnista (leveysaste ja pituusaste), jossa siirto toteutetaan, ja altaan, josta kalat siirretään, ja altaan, johon ne siirretään, numerot;

f) 

määräpaikkana olevan kalanviljelylaitoksen nimi ja ICCAT-numero;

g) 

luovuttavan kalanviljelylaitoksen nimi ja ICCAT-numero, kun kaloja siirretään kasvatusaltaasta kuljetusaltaaseen;

h) 

kahden kasvatusaltaan ja mahdollisten kuljetusaltaiden numerot, kun kaloja siirretään kalanviljelylaitoksen sisällä.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Kaikille elävien tonnikalojen siirtotoimissa ja niihin liittyvissä kuljetuksissa käytetyille altaille on annettava 45 c artiklassa tarkoitettu yksilöllinen tunnistenumero.

▼B

4.  
Sen jäsenvaltion, jolle siirtoilmoitus on lähetetty 1 kohdan nojalla, on annettava kullekin siirtotoimelle hyväksyntänumero sekä ilmoitettava se tapauksen mukaan kalastusaluksen päällikölle, tonnikalarysän haltijalle tai kalanviljelylaitoksen hoitajalle. Hyväksyntänumeroon on sisällyttävä jäsenvaltion kolmikirjaiminen koodi, vuoden ilmaisevat neljä numeroa, kolmikirjaiminen koodi, joka ilmaisee hyväksynnän (AUT) tai epäämisen (NEG), sekä niitä seuraavat järjestysnumerot.

▼M1

5.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on 48 tunnin kuluessa siirtoa koskevan ennakkoilmoituksen tekemisestä hyväksyttävä tai evättävä siirto. Siirtoa ei saa aloittaa ilman ennakkoluvan numeroa, joka ilmaisee myönnetyn hyväksynnän (AUT).

▼B

6.  
Siirtolupa ei rajoita kasvatusaltaaseensiirtotoimen hyväksymistä.

▼M1

7.  
Vapaaehtoiset siirrot ja kontrollisiirrot eivät edellytä uutta siirtolupaa.

▼B

41 artikla

▼M1

Siirtoluvan epääminen ja tonnikalan vapauttaminen tällä perusteella

▼B

1.  

Se jäsenvaltio, jolle siirtoa koskeva ennakkoilmoitus on lähetetty 40 artiklan 1 kohdan nojalla, ei saa myöntää lupaa siirtoon, jos se katsoo siirtoa koskevan ennakkoilmoituksen saatuaan, että

a) 

pyyntialuksella tai tonnikalarysällä, jonka on ilmoitettu pyytäneen kalat, ei ollut riittävää kiintiötä;

▼M1

b) 

pyyntialus tai tonnikalarysä ei ole ilmoittanut tonnikalayksilöiden lukumäärää ja painoa asianmukaisesti tai tonnikalayksilöiden kasvatusaltaaseen siirtoon ei ole myönnetty lupaa;

c) 

pyyntialuksella tai tonnikalarysällä, jonka ilmoitettiin pyytäneen kalat, ei ollut 27 tai 28 artiklan mukaisesti myönnettyä voimassa olevaa tonnikalan kalastuslupaa;

d) 

hinausalusta, joka on ilmoitettu kalojen siirron vastaanottajaksi, ei ole merkitty 26 artiklassa tarkoitettuun muita kalastusaluksia koskevaan ICCAT:n rekisteriin tai sitä ei ole varustettu täysin toimivalla satelliittiseurantajärjestelmällä tai vastaavalla paikannuslaitteella; tai

e) 

määräpaikkana olevaa kalanviljelylaitosta ei ole ilmoitettu aktiiviseksi tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laaditussa ICCAT:n rekisterissä.

▼B

2.  
Jos se jäsenvaltio, jolle siirtoilmoitus on lähetetty 40 artiklan 1 kohdan nojalla, kieltää siirron, sen on välittömästi annettava vapauttamismääräys tapauksen mukaan pyynti- tai hinausaluksen päällikölle, tonnikalarysän haltijalle tai kalanviljelylaitoksen hoitajalle ja ilmoitettava heille, että siirtoon ei myönnetä lupaa ja että kalat on vapautettava mereen liitteen XII mukaisesti.

▼M1

3.  
Jos hinausaluksen satelliittiseurantajärjestelmään tulee tekninen toimintahäiriö kalanviljelylaitokselle kuljetuksen aikana, hinausalus on korvattava toisella hinausaluksella, jolla on täysin toimiva satelliittiseurantajärjestelmä, tai on asennettava tai otettava käyttöön uusi toimintakunnossa oleva satelliittiseurantajärjestelmä niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 72 tunnin kuluttua kyseisestä teknisestä toimintahäiriöstä. Kyseistä 72 tunnin määräaikaa voidaan poikkeuksellisesti pidentää, jos kyseessä on ylivoimainen este tai perustellut toiminnalliset rajoitukset. Teknisestä toimintahäiriöstä on viipymättä ilmoitettava komissiolle, joka ilmoittaa siitä ICCAT:n sihteeristölle. Aluksen päällikön tai päällikön edustajan on ilmoitettava lippujäsenvaltion valvontaviranomaisille kalastusaluksen päivitetyt maantieteelliset koordinaatit asianmukaisten televiestintäkeinojen avulla tunnin välein teknisen toimintahäiriön havaitsemishetkestä siihen saakka, kun häiriö on korjattu.

▼B

42 artikla

ICCAT:n siirtoilmoitus

▼M1

1.  

Siirtotoimen lopussa luovuttavan toimijan on täytettävä ja toimitettava ICCAT:n siirtoilmoitus liitteessä VI esitetyssä muodossa

a) 

lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille;

b) 

ICCAT:n alueelliselle tarkkailijalle, jos kyseisen tarkkailijan läsnäolo on pakollista; ja

c) 

tarvittaessa hinausaluksen päällikölle tai määräpaikkana olevan kalanviljelylaitoksen hoitajalle.

▼B

2.  
Kalastusaluksesta, kalanviljelylaitoksesta tai tonnikalarysästä, josta kyseinen siirto on peräisin, vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisten on numeroitava ICCAT:n siirtoilmoituslomakkeet. ICCAT:n siirtoilmoituslomakkeen numeron on koostuttava jäsenvaltion kolmikirjaimisesta koodista, jonka jäljessä ovat vuoden ilmaisevat neljä numeroa ja kolme järjestysnumeroa, joita seuraa kolmikirjaiminen koodi ”ITD” (MS-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
Alkuperäisen ICCAT:n siirtoilmoituksen on seurattava siirrettävien kalojen mukana määräpaikkana olevaan kalanviljelylaitokseen, jossa tonnikalayksilöt on tarkoitus siirtää kasvatusaltaaseen.

Luovuttavan toimijan on ensimmäisen siirron yhteydessä otettava alkuperäisestä ICCAT:n siirtoilmoituksesta jäljennös, kun yksittäistä saalista siirretään kurenuotasta tai rysästä useampaan kuin yhteen kuljetusaltaaseen.

Lisäsiirron tapauksessa luovuttavan hinausaluksen päällikön on päivitettävä ICCAT:n siirtoilmoitusta täyttämällä sen kohta 3 (Lisäsiirrot) ja toimitettava päivitetty ICCAT:n siirtoilmoitus vastaanottavalle hinausalukselle.

ICCAT:n siirtoilmoituksen jäljennös on säilytettävä luovuttavilla pyynti- tai hinausaluksilla, luovuttajarysän haltijalla tai luovuttavalla kalanviljelylaitoksella, ja sen on oltava saatavilla valvontaa varten milloin tahansa kalastuskauden aikana.

▼B

4.  
Siirtotoimia suorittavien alusten päälliköiden on ilmoitettava toiminnastaan liitteen II mukaisesti.

▼M1

5.  
Tiedot kaloista, jotka havaitaan kuolleiksi siirron aikana tai kuljetettaessa kaloja määräpaikkana olevaan kalanviljelylaitokseen, on kirjattava liitteen XIII mukaisesti.

▼B

43 artikla

Seuranta videokameran avulla

▼M1

1.  

Luovuttavan toimijan on varmistettava, että siirtoa seurataan vedenalaisen videokameran avulla siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärän määrittämiseksi, lukuun ottamatta kahden hinausaluksen välisiä altaiden siirtoja, joihin ei liity elävien tonnikalayksilöiden siirtämistä näiden altaiden välillä. Videotallenne on tehtävä liitteessä X vahvistettujen videotallennusmenettelyjä koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Kunkin luovuttavan toimijan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luovuttava toimija toimittaa näistä videotallenteista viipymättä jäljennökset

a) 

ensimmäisen siirron ja kaikkien vapaaehtoisten siirtojen osalta ICCAT:n alueelliselle tarkkailijalle, vastaanottavan hinausaluksen päällikölle ja kalastusmatkan päättyessä luovuttavan toimijan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

b) 

lisäsiirtojen osalta luovuttavalla hinausaluksella olevalle kansalliselle tarkkailijalle, vastaanottavan hinausaluksen päällikölle ja hinausmatkan päättyessä luovuttavan hinausaluksen lippujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

c) 

kahden eri kalanviljelylaitoksen välisten siirtojen osalta ICCAT:n alueelliselle tarkkailijalle, vastaanottavan hinausaluksen päällikölle ja luovuttavan toimijan kasvatusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

d) 

jos kansallinen tai ICCAT:n tarkastaja on läsnä siirtotoimen aikana, kyseiselle tarkastajalle.

1 a.  
Kyseisen videotallenteen on seurattava kalojen mukana määräpaikkana olevaan viljelylaitokseen. Sen jäljennös on säilytettävä rysillä, kalanviljelylaitoksissa tai luovuttavilla aluksilla, ja sen on oltava saatavilla valvontaa varten milloin tahansa kalastuskauden aikana.

▼B

2.  
Jos SCRS pyytää komissiota toimittamat jäljennökset videotallenteista, jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset jäljennökset komissiolle, joka toimittaa ne edelleen SCRS:lle.

▼M1

3.  
Luovuttavan toimijan ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on säilytettävä siirtoihin liittyvät videotallenteet vähintään kolmen vuoden ajan ja pidettävä ne tallessa niin kauan kuin se on tarpeen valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa varten.

43 a artikla

Vapaaehtoiset siirrot ja kontrollisiirrot

1.  
Jos 43 artiklassa tarkoitettu videotallenne ei täytä liitteessä X vahvistettuja videotallennusmenettelyjä koskevia vähimmäisvaatimuksia ja erityisesti jos sen laatu ja selkeys eivät riitä siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärän määrittämiseen, luovuttava toimija voi suorittaa vapaaehtoisia siirtoja.
2.  
Jos vapaaehtoisia siirtoja ei ole suoritettu tai jos siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärää ei ole edelleenkään mahdollista määrittää vapaaehtoisesta siirrosta huolimatta, luovuttavan toimijan lippu-, rysä- tai kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä kontrollisiirto, joka on toistettava, kunnes videotallenteen laatu mahdollistaa siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärän määrittämisen.
3.  
Vapaaehtoiset siirrot ja kontrollisiirrot on suoritettava tyhjään altaaseen. Kalastuspäiväkirjaan, ICCAT:n siirtoilmoitukseen ja eBCD-asiakirjan asiaankuuluviin kohtiin merkitään perustellun vapaaehtoisen siirron tai kontrollisiirron aikana määritetty siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärä.
4.  
Kuljetusallasta ei saa irrottaa kurenuotta-aluksesta, tonnikalarysästä tai kalanviljelylaitoksen altaasta ennen kuin kurenuotta-aluksella oleva tai kalanviljelylaitoksessa tai tonnikalarysällä läsnä oleva ICCAT:n alueellinen tarkkailija on suorittanut asiaankuuluvat tehtävänsä.
5.  
Jos vapaaehtoisia siirtoja koskevan videotallenteen laatu ei edelleenkään mahdollista siirrettävien yksilöiden lukumäärän määrittämistä, luovuttavan toimijan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia kuljetusaltaiden irrottamisen kurenuotta-aluksesta, tonnikalarysästä tai kalanviljelylaitokselta. Tällaisessa tapauksessa luovuttavan toimijan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä, että kyseisten kuljetusaltaiden luukut sinetöidään liitteessä XV a vahvistetun menettelyn mukaisesti, ja vaadittava, että kontrollisiirrot suoritetaan määrättynä ajankohtana ja tietyssä paikassa asianomaisen lippu-, rysä tai kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen läsnä ollessa.
6.  
Jos lippu- tai rysäjäsenvaltion taikka kasvatusjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät voi olla läsnä kontrollisiirrossa, kontrollisiirto on toteutettava ICCAT:n alueellisen tarkkailijan läsnä ollessa. Tällöin siirrettävät tonnikalayksilöt omistavan kalanviljelylaitoksen hoitaja on vastuussa ICCAT:n alueellisen tarkkailijan lähettämisestä kontrollisiirron todentamista varten.

▼M1

44 artikla

Luovuttavan toimijan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemä tutkimus

1.  

Luovuttavan toimijan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava kaikki tapaukset, joissa

a) 

luovuttavan toimijan ICCAT:n siirtoilmoituksessa ilmoittamien tonnikalayksilöiden lukumäärän ja ICCAT:n alueellisen tarkkailijan tai tapauksen mukaan kansallisen tarkkailijan määrittämän tonnikalayksilöiden lukumäärän välinen ero on yli 10 prosenttia;

b) 

ICCAT:n alueellinen tarkkailija ei ole allekirjoittanut ICCAT:n siirtoilmoitusta.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu 10 prosentin virhemarginaali ilmaistaan prosenttiosuutena luovuttavan toimijan ilmoittamista määristä.

Tutkimuksen vireillepanon yhteydessä luovuttavan toimijan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tutkimuksesta asianomaisten hinausalusten lippujäsenvaltion tai lippusopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja varmistettava, että ennen kuin tutkimus on saatu päätökseen, siirrolle kyseisestä kuljetusaltaasta tai kyseiseen kuljetusaltaaseen ei anneta lupaa.

Tutkimukseen on tarvittaessa sisällyttävä kaikkien asiaankuuluvien videotallenteiden analyysi. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tällainen tutkimus on saatava päätökseen ennen kuin kalat siirrettään kasvatusaltaaseen kalanviljelylaitoksessa ja joka tapauksessa 96 tunnin kuluessa tutkimuksen aloittamisesta. Kaloja ei saa siirtää kasvatusaltaaseen eikä eBCD-asiakirjassa olevaa asianomaista kohtaa saa vahvistaa ennen kuin tutkimuksen tulokset ovat selvillä.

2.  
Kaikissa siirtotoimissa, joissa edellytetään videotallennetta, luovuttavan toimijan ICCAT:n siirtoilmoituksessa ilmoittaman tonnikalayksilöiden lukumäärän ja luovuttavan toimijan jäsenvaltion tai sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen määrittämän lukumäärän välinen yli 10 prosentin ero katsotaan mahdolliseksi asianomaisen kalastusaluksen, tonnikalarysän tai kalanviljelylaitoksen tekemäksi noudattamatta jättämiseksi.

▼B

45 artikla

Täytäntöönpanosäädökset

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan menettelyohjeet tämän jakson soveltamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 68 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M1

45 a artikla

Merellä tehdyistä tarkastuksista tai tutkimuksista johtuvat ICCAT:n siirtoilmoituksen ja eBCD-asiakirjojen muutokset

Jos merellä tehdyn tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella havaitaan, että siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärä poikkeaa yli 10 prosenttia ICCAT:n siirtoilmoituksessa ja eBCD-asiakirjassa ilmoitetusta lukumäärästä, luovuttavan toimijan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on muutettava eBCD-asiakirjaa tutkimuksen tulosten huomioon ottamiseksi.

▼B

7 jakso

Kasvatusaltaaseensiirtotoimet

▼M1

45 b artikla

Yleiset säännökset

1.  
Kunkin kasvatusjäsenvaltion on nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa sen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettuja kasvatusaltaaseensiirtotoimia koskevien tietojen keruun ja todentamisen koordinoinnista, sen lainkäyttövaltaan kuuluvien kalanviljelylaitosten toimien valvonnasta sekä raportoinnista niiden jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille, joiden lipun alla purjehtivat alukset tai joiden tonnikalarysät ovat pyytäneet kasvatusaltaaseen siirrettyä tonnikalaa, ja yhteistyöstä niiden kanssa.
2.  
Kaikkeen tonnikalan kalastus- ja kasvatustoimintaan on sovellettava 14 artiklan mukaisesti toimitetussa vuotuisessa seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmassa vahvistettua valvontaa.
3.  
Jäsenvaltioiden, jotka osallistuvat kasvatusaltaaseensiirtotoimiin, on vaihdettava tietoja ja tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että kasvatusaltaaseen siirrettäviksi tarkoitettujen tonnikalayksilöiden lukumäärä ja paino ovat paikkansapitäviä ja vastaavat kurenuotta-aluksen päällikön tai tonnikalarysän hoitajan ilmoittamia ja eBCD-asiakirjan asiaankuuluvissa kohdissa ilmoitettuja saalismääriä.
4.  
Kasvatusjäsenvaltion on varmistettava, että kalanviljelylaitosten hoitajilla on laitoksistaan aina ajan tasalla oleva ja paikkansapitävä mallisuunnitelma, jossa ilmoitetaan 45 c artiklassa tarkoitetut yksilölliset tunnistenumerot kaikista altaista ja niiden yksilöllinen sijainti kalanviljelylaitoksessa. Kyseinen suunnitelma on aina asetettava kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja kalanviljelylaitokseen lähetetyn ICCAT:n alueellisen tarkkailijan saataville valvontaa varten. Kaikista mallisuunnitelman päivityksistä on ilmoitettava etukäteen kasvatusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Mallisuunnitelmaa on päivitettävä aina, kun kasvatusaltaiden lukumäärää tai jakoa muutetaan.
5.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä kaikki tiedot, dokumentaatio ja aineisto, jotka liittyvät niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla kalanviljelylaitoksilla suoritettuihin kasvatusaltaaseensiirtotoimiin, vähintään kolmen vuoden ajan ja pidettävä tiedot tallessa niin kauan kuin se on tarpeen täytäntöönpanon valvontaa varten. Tätä velvoitetta sovelletaan soveltuvin osin kalanviljelylaitosten hoitajiin näiden laitoksissa toteutettujen kasvatusaltaaseensiirtotoimien osalta.

45 c artikla

Yksilöllinen tunnistenumero

1.  
Ennen tonnikalan kalastuskauden alkua kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava yksilöllinen tunnistenumero, jäljempänä ”altaan numero”, kullekin sen lainkäyttövaltaan kuuluvaan kalanviljelylaitokseen liittyvälle altaalle, mukaan lukien altaat, joita käytetään kalojen kuljettamiseen kalanviljelylaitokseen.
2.  
Altaiden numerot on annettava käyttäen yksilöllistä numerointijärjestelmää, joka koostuu vähintään kasvatusjäsenvaltion kolmikirjaimisesta koodista, jonka jäljessä on kolme numeroa. Altaiden numerot eivät saa olla muutettavissa eivätkä siirrettävissä altaasta toiseen.
3.  
Altaiden numerot on leimattava tai maalattava allasrenkaan kahdelle vastakkaiselle sivulle ja vesirajan yläpuolelle värillä, joka eroaa taustasta, jolle ne on maalattu tai leimattu, ja niiden on aina oltava näkyvissä ja luettavissa valvontatarkoituksia varten. Kirjainten ja numeroiden on oltava vähintään 20 senttimetriä korkeita, ja niiden on oltava vähintään neljän senttimetrin paksuisia.
4.  
Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, numeron merkitsemisessä altaaseen voi käyttää muitakin menetelmiä edellyttäen, että ne antavat samat takeet näkyvyydestä, luettavuudesta ja siitä, että niitä ei voi muuttaa.

45 d artikla

Kasvatusaltaaseensiirtoa koskeva lupa

1.  
Kuhunkin kasvatusaltaaseensiirtotoimeen sovelletaan 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä.
2.  

Kalanviljelylaitoksen hoitajan on pyydettävä kasvatusaltaaseensiirtoa koskeva lupa, jonka myöntää kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen. Kasvatusaltaaseensiirtoa koskevassa luvassa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

ICCAT:n siirtoilmoituksessa tarkoitettujen kasvatusaltaaseen siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärä ja paino;

b) 

asiaankuuluva ICCAT:n siirtoilmoitus;

c) 

asianomaisten eBCD-asiakirjojen numero, jonka pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion tai lippu- tai rysäsopimuspuolen toimivaltainen viranomainen on vahvistanut ja validoinut;

d) 

kaikki kuljetuksen aikana kuolleita kaloja koskevat ilmoitukset, jotka on kirjattu asianmukaisesti liitteen XIII mukaisesti.

3.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot asiaankuuluville pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion tai lippu- tai rysäsopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille ja pyydettävä vahvistus siitä, että kasvatusaltaaseensiirtotoimelle voidaan myöntää lupa.
4.  
Pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kolmen työpäivän kuluessa kasvatusjäsenvaltion tai kalanviljelylaitoksesta vastaavan sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, että kyseiselle kasvatusaltaaseensiirtotoimelle voidaan myöntää lupa tai että se on evättävä. Jos lupa evätään, pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava epäämisen syyt. Epäämiseen on sisällyttävä vastaava vapauttamismääräys.
5.  
Kasvatusjäsenvaltion on myönnettävä kasvatusaltaaseensiirtoa koskeva lupa välittömästi sen jälkeen, kun se on vastaanottanut pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion tai lippu- tai rysäsopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen vahvistuksen. Jos tätä vahvistusta ei ole annettu, kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei saa antaa lupaa kasvatusaltaaseensiirtotoimelle.
6.  
Kasvatusaltaaseensiirtotoimia ei sallita, jos kaikki 2 kohdassa vaaditut tiedot eivät seuraa niiden kalojen mukana, joita varten kasvatusaltaaseensiirtolupaa haetaan.
7.  
Kasvatusaltaaseensiirtotoimea ei sallita eikä eBCD-asiakirjassa olevia kohtia, jotka koskevat saalistietoja ja elävien kalojen kauppaan liittyviä tietoja, saa validoida ennen kuin pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion tai lippu- tai rysäsopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen suorittaman 44 artiklassa tarkoitetun tutkimuksen tulokset ovat selvillä.
8.  
Jos kasvatusjäsenvaltion tai kalanviljelylaitoksesta vastaavan sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ei ole myöntänyt kasvatusaltaaseensiirtoa koskevaa lupaa kuukauden kuluessa siitä, kun kalanviljelylaitoksen hoitaja on sitä pyytänyt, kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä, että kaikki kyseisessä kuljetusaltaassa olevat kalat vapautetaan, ja toteutettava tämä toimenpide liitteen XII mukaisesti. Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava vapauttamisesta asianomaisen pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion tai lippu- tai rysäsopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle sekä ICCAT:n sihteeristölle.

▼M1

46 artikla

Kasvatusaltaaseensiirtoa koskevan luvan epääminen

1.  

Pyyntialuksesta tai tonnikalarysästä vastuussa olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kieltäydyttävä hyväksymästä kasvatusaltaaseen siirtoa, jos se katsoo, että

a) 

pyyntialuksella tai tonnikalarysällä, joka on pyytänyt kalat, ei ollut riittävää kiintiötä kattamaan tonnikalan kasvatusaltaaseensiirtoa;

b) 

pyyntialus tai tonnikalarysä ei ole ilmoittanut kasvatusaltaaseen siirrettävää kalamäärää asianmukaisesti; tai

c) 

pyyntialuksella tai tonnikalarysällä, jonka ilmoitettiin pyytäneen kalat, ei ole 27 tai 28 artiklan mukaisesti myönnettyä voimassa olevaa tonnikalan kalastuslupaa.

2.  

Jos pyyntialuksesta tai tonnikalarysästä vastuussa oleva jäsenvaltio kieltäytyy hyväksymästä kasvatusaltaaseensiirtoa, sen on

a) 

ilmoitettava asiasta kasvatusjäsenvaltion tai kalanviljelylaitoksesta vastaavan sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b) 

pyydettävä kasvatusjäsenvaltion tai kalanviljelylaitoksesta vastaavan sopimuspuolen toimivaltaista viranomaista takavarikoimaan saaliit ja vapauttamaan kalat mereen.

46 a artikla

Kasvatusaltaaseensiirto

1.  
Kun hinausalus saapuu kalanviljelylaitoksen läheisyyteen, kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseinen hinausalus pidetään vähintään yhden meripeninkulman etäisyydellä kaikista kalanviljelylaitoksen tiloista, kunnes kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on fyysisesti paikalla. Kyseisen hinausaluksen sijaintia ja toimintaa on seurattava jatkuvasti.
2.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei saa antaa lupaa aloittaa kasvatusaltaaseensiirtoa ilman kyseisen viranomaisen ja ICCAT:n alueellisen tarkkailijan läsnäoloa tai ennen kuin pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion tai lippu- tai rysäsopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat täyttäneet ja validoineet eBCD-asiakirjan kohdat, jotka koskevat saalistietoja ja elävien kalojen kauppaan liittyviä tietoja.
3.  
Kalanviljelylaitoksessa suoritettava kuljetusaltaiden ankkurointi kasvatusaltaiksi kaloja siirtämättä stereokamerataltioinnin mahdollistamiseksi on kielletty.
4.  
Sen jälkeen, kun tonnikalayksilöt on siirretty hinausaltaasta kasvatusaltaaseen, kasvatusjäsenvaltion valvontaviranomaisen on varmistettava, että kasvatusaltaat, jotka sisältävät tonnikalayksilöt, ovat aina sinetöityjä. Sinettien avaaminen on mahdollista ainoastaan kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen läsnä ollessa ja sen luvalla. Kasvatusjäsenvaltion valvontaviranomaisen on laadittava kasvatusaltaiden sinetöintiä varten protokollat, joilla varmistetaan, että sinetöinnissä käytetään virallisia sinettejä ja että kyseiset sinetit kiinnitetään niin, ettei luukkuja voida avata ilman, että sinetti rikkoutuu.
5.  
Kasvatusjäsenvaltioiden on varmistettava, että tonnikalasaaliit sijoitetaan eri kasvatusaltaisiin tai allassarjoihin ja erotellaan lähtöpaikkana olleen lippujäsenvaltion tai lippusopimuspuolen ja pyyntivuoden mukaan. Jos tonnikala on kuitenkin pyydetty yhteisen kalastustoimen yhteydessä, kyseiset saaliit on sijoitettava eri altaisiin tai allassarjoihin ja eroteltava yhteisen kalastustoimen ja pyyntivuoden mukaan.
6.  
Kalat on siirrettävä kasvatusaltaaseen vuosittain ennen 22 päivää elokuuta, elleivät kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset esitä hyväksyttäviä perusteita, kuten ylivoimainen este, jotka on toimitettava kasvatusaltaaseensiirtoraportin mukana. Kaloja ei saa missään tapauksessa siirtää kasvatusaltaaseen kunkin vuoden 7 päivän syyskuuta jälkeen. Edellä mainittuja määräaikoja ei sovelleta kalanviljelylaitosten välisiin siirtoihin.

47 artikla

Tonnikalan saalisasiakirjat

Kasvatusjäsenvaltioiden on kiellettyä antaa lupaa sellaisten tonnikalojen kasvatusaltaaseensiirtoon, joiden mukana ei ole asiakirjoja, joita ICCAT edellyttää asetuksella (EU) 2023/2833 ( 4 ) vahvistetun saalisasiakirjaohjelman puitteissa. Asiakirjojen on oltava tarkkoja ja täydellisiä sekä pyyntialusten lippujäsenvaltion tai lippusopimuspuolen taikka pyyntiä harjoittavan rysäjäsenvaltion tai rysäsopimuspuolen validoimia.

▼M1 —————

▼M1

49 artikla

Kasvatusaltaaseensiirtotoimien tallentaminen valvontakameroiden avulla ja kasvatusaltaaseensiirtoilmoitus

1.  
Kasvatusjäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaiset seuraavat kasvatusaltaaseensiirtotoimia käyttäen sekä tavanomaisia että stereokameroita. Kustakin kasvatusaltaaseensiirtotoimesta on tuotettava videotallenteet liitteessä X vahvistettujen videotallennusmenettelyjä koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
2.  
Jos kasvatusaltaaseen siirrettyjen tonnikalayksilöiden lukumäärän ja painon määrittämiseen käytetyn valvontakameran videotallenteen laatu ei ole liitteessä X vahvistettujen videotallennusmenettelyjä koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen, kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä kasvatusaltaaseensiirtoa koskeva kontrolli, kunnes tonnikalayksilöiden lukumäärän ja painon määrittäminen on mahdollista. Kasvatusaltaaseensiirtotoimen toistaminen ei edellytä uutta kasvatusaltaaseensiirtoa koskevaa lupaa.
3.  
Kasvatusaltaaseensiirtoa koskevan kontrollin tapauksessa kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että luovuttavan kalanviljelylaitoksen allas on sinetöity ja että allasta ei voida muunnella ennen uutta kasvatusaltaaseensiirtotoimea. Kasvatusaltaaseensiirtoa koskevassa kontrollissa vastaanottavan kalanviljelylaitoksen altaiden on oltava tyhjiä.
4.  
Kasvatusaltaaseensiirtotoimen päätyttyä kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ICCAT:n alueellisella tarkkailijalla on välittömästi pääsy kaikkiin valvontakameran videotallenteisiin ja lupa ottaa niistä tarvittaessa jäljennös kyseisten videotallenteiden analysointitehtävän saattamiseksi loppuun muussa vaiheessa tai muussa paikassa.
5.  
Kasvatusjäsenvaltioiden on varmistettava, että kalanviljelylaitoksen hoitaja toimittaa kustakin kasvatusaltaaseensiirtotoimesta ICCAT:n kasvatusaltaaseensiirtoilmoituksen viikon kuluessa siitä, kun varsinainen kasvatusaltaaseensiirtotoimi on suoritettu, käyttäen liitteessä XIV esitettyä mallia.

50 artikla

Tutkimusten aloittaminen ja tekeminen

1.  
Jos kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yksittäisessä pyyntitoimessa 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittama kasvatusaltaisiin siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärä eroaa yli 10 prosenttia eBCD-asiakirjassa tai ICCAT:n siirtoilmoituksessa pyydetyksi ja/tai siirretyksi ilmoitetusta lukumäärästä, pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on aloitettava tutkimus sen saaliin tarkan painon määrittämiseksi, joka on vähennettävä kansallisesta tonnikalakiintiöstä.
2.  
Pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tueksi pyydettävä kaikki lisätiedot sekä kyseiseen kuljetukseen ja kasvatusaltaaseensiirtotoimeen osallistuneiden lippujäsenvaltion ja kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten suorittaman asiaankuuluvan videotallenneanalyysin tulokset.
3.  
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, myös niiden lippujäsenvaltioiden, joiden alukset ovat osallistuneet kalojen siirtämiseen, on tehtävä aktiivista yhteistyötä, myös vaihtamalla keskenään kaikkia hallussaan olevia tietoja ja asiakirjoja.
4.  
Pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tutkimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut kasvatusaltaaseen siirtämisen tulokset.
5.  
Yli 10 prosentin ero asianomaisen aluksen tai tonnikalarysän pyytämiksi ilmoitettujen tonnikalayksilöiden lukumäärän ja pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tutkimuksen tuloksena määrittämän lukumäärän välillä katsotaan mahdolliseksi asianomaisen kalastusaluksen tai tonnikalarysän tekemäksi noudattamatta jättämiseksi.
6.  
Edellä 1 ja 5 kohdassa tarkoitettu 10 prosentin virhemarginaali on ilmaistava prosenttiosuutena kalastusaluksen päällikön tai tämän edustajan taikka tonnikalarysän hoitajan tai tämän edustajan ilmoittamista luvuista, ja sitä on sovellettava kussakin kasvatusaltaaseensiirtotoimessa.
7.  
Pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion on määritettävä kansallisesta tonnikalakiintiöstään vähennettävä tonnikalan paino ottaen huomioon liitteessä XI esitetyn mukaisesti lasketut kasvatusaltaisiin siirretyt määrät, millä varmistetaan, että paino kasvatusaltaaseen siirrettäessä lasketaan luonnonvaraisten kalojen pituuden ja painon suhteen ja ilmoitettujen kuolleisuuksien perusteella liitteen XIII mukaisesti.
8.  
Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että tonnikalayksilöitä on liitteessä XIII määritellyn mukaisesti menetetty, menetettyjen kalojen paino on vähennettävä jäsenvaltion kiintiöstä liitteen XIII mukaisesti soveltamalla kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamaa kasvatusaltaaseensiirron hetkellä todettua yksilöllistä keskipainoa saaliiseen sisältyvien tonnikalayksilöiden lukumäärään, jonka lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on määrittänyt analysoituaan tutkimuksen yhteydessä ensimmäistä siirtoa koskevaa videotallennetta.
9.  
Sen estämättä, mitä 8 kohdassa säädetään, lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi päättää kuultuaan sen lippujäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka osallistuu kalojen siirtoon määräpaikkana olevaan kalanviljelylaitokseen, että se ei vähennä jäsenvaltion kiintiöstä kaloja, jotka on tutkimuksessa määritetty menetetyiksi, jos menetykset on dokumentoitu asianmukaisesti toimijan ylivoimaisesta esteestä johtuviksi (esimerkiksi kuvilla vahingoittuneista kasvatusaltaista tai tiedoilla sääolosuhteista) ja asiaankuuluvat tiedot on toimitettu toimijan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä tapauksen jälkeen eivätkä menetykset ole johtaneet tiedossa olevaan kuolevuuteen.

51 artikla

Toimenpiteet ja ohjelmat kasvatusaltaaseen siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärän ja painon määrittämiseksi

1.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä kasvatusaltaaseen siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärä ja paino analysoimalla kalanviljelylaitoksen hoitajan toimittama kutakin kasvatusaltaaseensiirtotoimea koskeva videotallenne. Kyseisen analyysin tekemiseksi kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava liitteessä XI vahvistettuja menettelyjä.
2.  
Jos kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määrittämän lukumäärän tai painon ja ICCAT:n kasvatusaltaaseensiirtoilmoituksessa ilmoitettujen vastaavien lukujen välillä on yli 10 prosentin ero, kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on aloitettava tutkimus poikkeaman syiden määrittämiseksi ja tarvittaessa mukautettava kasvatusaltaaseen siirrettyjen tonnikalayksilöiden lukumäärää ja/tai painoa. Kyseinen 10 prosentin virhemarginaali ilmaistaan prosenttiosuutena kalanviljelylaitoksen hoitajan toimittamista luvuista.
3.  
Kasvatusjäsenvaltion on ilmoitettava liitteessä XI tarkoitetun stereoskooppisen ohjelman tulokset pyyntiä harjoittavalle lippu- tai rysäjäsenvaltiolle tai lippu- tai rysäsopimuspuolelle liitteessä XI olevan B jakson 2 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun kasvatusaltaaseensiirtotoimi tai, jos kyseessä on yhteinen kalastustoimi tai saman jäsenvaltion tonnikalarysät, kyseiseen yhteiseen kalastustoimeen tai kyseisiin rysiin liittyvä viimeinen kasvatusaltaaseensiirtotoimi on saatettu päätökseen.
4.  
Kasvatusjäsenvaltion on myös ilmoitettava 3 kohdassa tarkoitetun stereoskooppisen ohjelman tulokset yhteisölle, joka hallinnoi ICCAT:n alueellista tarkkailijaohjelmaa ICCAT:n puolesta.
5.  
Edellä 3 kohdassa tarkoitettu stereoskooppinen ohjelma on toteutettava liitteessä XI vahvistettuja menettelyjä noudattaen. Vaihtoehtoisia menetelmiä voidaan käyttää ainoastaan, jos ICCAT on vahvistanut ne vuosikokouksessaan.
6.  
Kunkin kasvatusjäsenvaltion on toimitettava stereoskooppiseen ohjelmaan tai 5 kohdassa tarkoitettuihin vaihtoehtoisiin menetelmiin liittyvät menettelyt ja tulokset komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä syyskuuta, jotta ne voidaan toimittaa SCRS:lle vuosittain viimeistään 31 päivänä lokakuuta.
7.  
Kalanviljelylaitoksen hoitajan on ilmoitettava kaikki kasvatusaltaaseensiirtotoimen aikana kuolleet tonnikalat liitteen XIII mukaisesti.
8.  

Pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion on annettava liitteessä XII vahvistettujen menettelyjen mukaisesti vapauttamismääräys kasvatusaltaaseen siirretyistä määristä, jotka ylittävät pyydetyiksi ja siirretyiksi ilmoitetut määrät, jos

a) 

50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tutkimusta ei saada päätökseen kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun stereoskooppisen ohjelman tulokset on ilmoitettu yksittäisen kasvatusaltaaseensiirtotoimen osalta tai yhteisen kalastustoimen kaikkien kasvatusaltaaseensiirtotoimien osalta; tai

b) 

50 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tulos osoittaa, että tonnikalojen lukumäärä ja/tai keskipaino ylittää pyydetyn ja siirretyn ilmoitetun tonnikalan vastaavat arvot.

Ylittävä määrä on vapautettava valvontaviranomaisten läsnä ollessa.

9.  
Stereoskooppisen ohjelman tuloksia on käytettävä päätettäessä, onko kaloja vapautettava, ja kasvatusaltaaseensiirtoilmoitukset ja BCD-asiakirjan asiaankuuluvat osat on täytettävä vastaavasti. Kun on annettu vapauttamismääräys, kalanviljelylaitoksen hoitajan on pyydettävä kansallisen valvontaviranomaisen ja ICCAT:n alueellisen tarkkailijan läsnäoloa vapauttamisen seuraamiseksi.

52 artikla

Kasvatusaltaaseensiirtotoimiin liittyvät vapauttamiset

1.  
Vapautettavat kalat on määritettävä liitteessä XI olevan B jakson 3 kohdan määräysten mukaisesti.
2.  
Jos kasvatusaltaaseen siirretyn tonnikalan paino ylittää pyydetyksi ja/tai siirretyksi ilmoitetun painon, pyyntiä harjoittavan lippu- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava vapauttamismääräys ja ilmoitettava siitä viipymättä asianomaiselle kasvatusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Vapauttamismääräys annetaan liitteessä XI olevan B jakson 3 kohdan mukaisesti ottaen huomioon mahdollinen kompensointi yhteisen kalastustoimen tai tonnikalarysän tasolla liitteessä XI olevan B jakson 5 kohdan mukaisesti.
3.  
Vapauttamistoimi on toteutettava liitteessä XII vahvistettua protokollaa noudattaen.

▼M1 —————

▼B

56 artikla

Täytäntöönpanosäädökset

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan menettelyt tässä jaksossa vahvistettujen säännösten soveltamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 68 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M1

7 a jakso

Nostotoimet

56 a artikla

Nostaminen

1.  
Jalostusalusten, jotka aikovat toimia kalanviljelylaitoksilla tai tonnikalarysillä, on lähetettävä kasvatus- tai rysäjäsenvaltiolle ennakkoilmoitus vähintään 48 tuntia ennen aluksen saapumista kalanviljelylaitokselle tai rysän sijaintipaikalle. Ennakkoilmoituksessa on oltava vähintään saapumispäivä ja arvioitu saapumisaika sekä tiedot siitä, onko jalostusaluksella tonnikalaa, ja jos on, yksityiskohtaiset tiedot lastista, mukaan lukien jalostuspaino ja elopaino sekä yksityiskohtaiset tiedot aluksella olevan tonnikalan alkuperästä (kalanviljelylaitos vai rysä ja jäsenvaltio vai sopimuspuoli).
2.  

Kalanviljelylaitoksilla tai tonnikalarysillä tehtäviin nostotoimiin on saatava lupa kasvatus- tai rysäjäsenvaltiolta. Tätä varten kalanviljelylaitoksen hoitajan tai tonnikalarysän haltijan, joka aikoo nostaa tonnikalaa, on toimitettava tapauksen mukaan kasvatus- tai rysäjäsenvaltiolle lupapyyntö, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

— 
nostopäivä tai -ajankohta,
— 
arvio nostettavista määristä tonnikalayksilöiden lukumääränä ja kilogrammoina,
— 
nostettaviin tonnikalayksilöihin liittyvä eBCD-numero,
— 
yksityiskohtaiset tiedot toimeen osallistuvista apualuksista, ja
— 
nostettavan tonnikalan määräpaikka (jalostusalus, vienti, paikalliset markkinat jne.).
3.  
Nostotoimia ei sallita ennen kuin on määritetty tulokset kiintiöiden käytöstä 50 artiklan 7–9 kohdan mukaisesti ja toteutettu tähän liittyvät vapautukset, lukuun ottamatta kuolemaisillaan olevia tonnikalayksilöitä.
4.  
Nostotoimia ei saa tonnikalarysien tapauksessa toteuttaa ilman kansallisen tarkkailijan tai kalanviljelylaitosten tapauksessa ilman ICCAT:n alueellisen tarkkailijan läsnäoloa. Jalostusaluksille toimitettujen kalojen osalta kansallinen tarkkailija tai ICCAT:n alueellinen tarkkailija voi suorittaa asiaankuuluvat tehtävänsä jalostusaluksilta.
5.  
Kasvatus- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava ja ristiintarkastettava kaikkien niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla kalanviljelylaitoksilla ja tonnikalarysillä toteutettujen nostotoimien tulokset käyttäen kaikkia niiden hallussa olevia asiaan liittyviä tietoja. Kasvatus- tai rysäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava kaikki jalostusaluksille vietäviksi tarkoitettujen tonnikalojen nostotoimet ja prosenttiosuus muista nostotoimista riskianalyysin perusteella.
6.  
Kun tonnikalan määräpaikkana on jalostusalus, jalostusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on täytettävä jalostusilmoitus. Kun nostettu tonnikala on tarkoitus purkaa suoraan satamassa, kalanviljelylaitoksen hoitajan tai tonnikalarysän haltijan on täytettävä nostoilmoitus. Nostotoimessa läsnä olevan kansallisen tarkkailijan tai ICCAT:n alueellisen tarkkailijan on validoitava jalostus- ja nostoilmoitukset.
7.  
Jalostus- ja nostoilmoitukset on toimitettava sähköpostitse kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 48 tunnin kuluessa nostotoimesta käyttäen liitteessä XV b olevaa mallia.

7 b jakso

Valvontatoimet kalanviljelylaitoksissa kasvatusaltaaseensiirron jälkeen

56 b artikla

Kalanviljelylaitosten sisäiset siirrot

1.  
Kalanviljelylaitoksen sisäisen siirron saa suorittaa ainoastaan kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja läsnä ollessa. Jokainen siirto on tallennettava valvontakameroilla siirrettävien tonnikalayksilöiden lukumäärän vahvistamiseksi. Videotallenteen on oltava liitteessä X vahvistettujen videotallennusmenettelyjä koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen. Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on seurattava ja valvottava kyseisiä siirtoja ja varmistettava, että jokainen kalanviljelylaitoksen sisäinen siirto kirjataan eBCD-järjestelmään.
2.  
Sen estämättä, mitä 5 artiklan 30 alakohdassa säädetään kasvatusaltaaseensiirtoa koskevasta määritelmästä, tonnikalayksilöiden siirtämistä kuljetusallasta käyttäen samassa kalanviljelylaitoksessa paikasta toiseen (kalanviljelylaitoksen sisäinen siirto) ei pidetä kasvatusaltaaseensiirtona 7 jakson soveltamiseksi.
3.  
Kalanviljelylaitoksen sisäisten siirtojen aikana kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia saman lipun alle ja samaan yhteiseen kalastustoimeen kuuluvien kalojen uudelleenryhmittelyn edellyttäen, että jäljitettävyys ja SCRS:n kasvuvauhdin sovellettavuus säilytetään.
4.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja kalanviljelylaitoksen hoitajan on säilytettävä sen lainkäyttövaltaan kuuluvilla kalanviljelylaitoksilla tehdyistä kalanviljelylaitoksen sisäisistä siirroista saadut videotallenteet vähintään kolmen vuoden ajan ja pidettävä tiedot tallessa niin kauan kuin se on tarpeen täytäntöönpanon valvontaa varten.

56 c artikla

Siirto kiintiöjärjestelmän puitteissa

1.  
Ennen seuraavan kurenuotta- ja rysäkalastuskauden alkua kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kattavasti sen lainkäyttövaltaan kuuluvissa kalanviljelylaitoksissa olevat kiintiöjärjestelmän puitteissa siirretyt elävät tonnikalat. Tätä varten kyseiset elävät tonnikalat on siirrettävä tyhjiin altaisiin ja niitä on valvottava valvontakameroilla siirrettyjen tonnikalayksilöiden lukumäärän ja painon määrittämiseksi.
2.  
Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen, jos tonnikalaa siirretään kiintiöjärjestelmän puitteissa vuosilta, jolloin kalaa ei ole nostettu, ja altaista, joista kalaa ei ole nostettu, siirtoa valvotaan vuosittain 56 e artiklassa vahvistettua satunnaistarkastusmenettelyä noudattaen.
3.  
Kiintiöjärjestelmän puitteissa siirretyt elävät tonnikalat sijoitetaan eri kasvatusaltaisiin tai allassarjoihin kalanviljelylaitoksessa ja erotellaan yhteisen kalastustoimen tai saman lähtöpaikkana olleen rysäjäsenvaltion tai rysäsopimuspuolen ja pyyntivuoden mukaan.
4.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtyjen siirtojen arvioimisen edellyttämistä siirroista saatu valvontakameran videotallenne on asiaankuuluvien liitteessä X vahvistettujen videotallennusmenettelyjä koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen ja että kiintiöjärjestelmän puitteissa siirrettyjen tonnikalayksilöiden lukumäärä ja paino määritetään liitteessä XI olevan A jakson mukaisesti.
5.  
Siihen asti, kun SCRS kehittää algoritmin, jolla pituus muunnetaan painoksi lihotettujen tai viljeltyjen kalojen tai molempien osalta, kiintiöjärjestelmän puitteissa siirrettyjen tonnikalayksilöiden paino on määritettävä käyttäen SCRS:n laatimia ajantasaisimpia kasvuvauhtitaulukoita.
6.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava asianmukaisesti kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtyjen siirtojen arvioinnin tuloksena saadun tonnikalayksilöiden lukumäärän ja nostojen jälkeen odotettavissa olevan lukumäärän välistä eroa ja kirjattava se eBCD-järjestelmään. Jos tonnikalayksilöitä on altaissa liikaa, kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä vastaava määrä tonnikalayksilöitä vapautettavaksi. Vapauttamistoimi on toteuttava liitteen XII mukaisesti. Kalanviljelylaitoksen eri altaiden välisten erojen kompensoimista ei sallita. Kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia enintään 5 prosentin virhemarginaalin kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtyjen siirtojen arvioinnin tuloksena saadun tonnikalayksilöiden lukumäärän ja altaassa odotettavissa olevan yksilöiden lukumäärän välillä.
7.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä sen lainkäyttövaltaan kuuluvilla kalanviljelylaitoksilla kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtyjen siirtojen arviointeja koskevat videotallenteet ja kaikki asiaankuuluva dokumentaatio vähintään kolmen vuoden ajan ja pidettävä tiedot tallessa niin kauan kuin se on tarpeen täytäntöönpanon valvontaa varten.

56 d artikla

Vuotuinen siirtoilmoitus

1.  

Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä ja toimitettava tarkistettuun kasvatuksen hallintasuunnitelmaan liitetty vuotuinen siirtoilmoitus komissiolle 10 päivän kuluessa kiintiöjärjestelmän puitteissa tehdyn siirron arvioinnin päättymisestä. Tällaisen ilmoituksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a) 

lippujäsenvaltio;

b) 

kalanviljelylaitoksen nimi ja ICCAT-numero;

c) 

pyyntivuosi;

d) 

siirrettäviä saaliita koskevat eBCD-asiakirjan viitenumerot;

e) 

altaiden numerot;

f) 

siirrettäväksi tarkoitettujen tonnikalayksilöiden määrät (ilmaistuna kiloina) ja lukumäärä;

g) 

keskipaino;

h) 

tiedot kaikista kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtyjen siirtojen arviointitoimista: päivämäärä ja altaiden numerot; ja

i) 

tapauksen mukaan tiedot aiemmista kalanviljelylaitoksen sisäisistä siirroista.

Komissio toimittaa vuotuisen siirtoilmoituksen edelleen ICCAT:n sihteeristölle 15 päivän kuluessa kiintiöjärjestelmän puitteissa tehdyn siirron arviointitoimen päättymisestä.

2.  
Vuotuiseen siirtoilmoitukseen on tapauksen mukaan liitettävä raportti stereoskooppisesta järjestelmästä.

56 e artikla

Satunnaistarkastukset

1.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä satunnaistarkastuksia sen lainkäyttövaltaan kuuluvilla kalanviljelylaitoksilla. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuja satunnaisia vähimmäistarkastuksia on tehtävä kalanviljelylaitoksissa kasvatusaltaaseensiirtotoimien päättymisen ja seuraavan vuoden ensimmäisen kasvatusaltaaseensiirron välisenä aikana. Tällaisiin tarkastuksiin on sisällyttävä kaikkien tonnikalayksilöiden pakollinen siirtäminen kasvatusaltaista toisiin kasvatusaltaisiin, jotta tonnikalayksilöiden lukumäärä voidaan laskea valvontakameran videotallenteiden avulla.
2.  
Kunkin kasvatusjäsenvaltion on vahvistettava kullakin sen lainkäyttövaltaan kuuluvalla kalanviljelylaitoksella tehtävien satunnaistarkastusten vähimmäismäärä. Satunnaistarkastusten lukumäärän on katettava vähintään 10 prosenttia kunkin kalanviljelylaitoksen altaiden lukumäärästä kasvatusaltaaseensiirtotoimien päätyttyä, ja niihin on sisällyttävä vähintään yksi tarkastus laitosta kohden, ja niiden määrää on tarvittaessa pyöristettävä ylöspäin. Tarkastettavien altaiden valinnan on perustuttava riskianalyysiin. Toteutettavien satunnaistarkastusten suunnittelu on otettava huomioon 14 artiklassa tarkoitetussa jäsenvaltion seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmassa.
3.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi halutessaan ilmoittaa satunnaistarkastuksen tekemisestä asianomaisille laitoksille enintään kaksi kalenteripäivää aiemmin annettavalla ennakkoilmoituksella. Tällöin kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa ilmoittaa valitut altaat kalanviljelylaitoksen hoitajalle vasta saavuttuaan kyseiselle kalanviljelylaitokselle.
4.  
Kalanviljelylaitoksen hoitajien on toteutettava kaikki tarvittavat toimet satunnaistarkastusten helpottamiseksi, ja jos on annettu ennakkoilmoitus, kalanviljelylaitoksen hoitajien on varmistettava, että käytössä on kaikki keinot, jotta kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä satunnaistarkastuksia milloin tahansa ja missä kalanviljelylaitoksen kasvatusaltaassa tahansa.
5.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on pyrittävä lyhentämään satunnaistarkastusten määräämisen ja tarkastustoimien toteuttamispäivän välistä aikaa. Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sen varmistamiseksi, että kalanviljelylaitoksen hoitajalla ei ole mahdollisuutta muunnella kyseisiä altaita ennen satunnaistarkastuksen tekemistä.
6.  
Satunnaistarkastuksen jälkeen kaikki satunnaistarkastuksissa määritetyn tonnikalayksilöiden lukumäärän ja altaissa odotettavissa olevan määrän väliset erot on tutkittava asianmukaisesti ja kirjattava eBCD-järjestelmään. Jos tonnikalayksilöitä on altaissa liikaa, kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä vastaava määrä tonnikalayksilöitä vapautettavaksi. Vapauttamistoimi on toteuttava liitteen XII mukaisesti. Kalanviljelylaitoksen eri altaiden välisten erojen kompensoimista ei sallita. Kasvatusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia enintään 5 prosentin virhemarginaalin kontrollisiirron tuloksena saadun tonnikalayksilöiden lukumäärän ja altaassa odotettavissa olevan yksilöiden lukumäärän välillä.
7.  
Kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä kaikki sen lainkäyttövaltaan kuuluvilla kalanviljelylaitoksilla tehdyistä satunnaistarkastuksista saadut videotallenteet vähintään kolmen vuoden ajan ja pidettävä kyseiset tiedot tallessa niin kauan kuin se on tarpeen täytäntöönpanon valvontaa varten.
8.  
Komissio ilmoittaa satunnaistarkastusten tulokset ICCAT:n sihteeristölle ennen kuhunkin jäsenvaltioon sovellettavan uuden kurenuottakalastuskauden alkua 17 artiklan mukaisesti, jotta ne voidaan toimittaa ICCAT:n valvontakomitealle.

56 f artikla

Kalanviljelylaitosten väliset siirrot

1.  
Eläviä tonnikalayksilöitä ei saa siirtää kahden eri kalanviljelylaitoksen välillä ilman asianomaisen kasvatusjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
2.  
Siirto luovuttavan kalanviljelylaitoksen kasvatusaltaasta kuljetusaltaaseen on toteutettava 6 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien siirrettyjen tonnikalayksilöiden lukumäärän vahvistaminen videotallenteessa, ICCAT:n siirtoilmoituksen täyttäminen ja ICCAT:n alueellisen tarkkailijan suorittama toimen todentaminen.
3.  
Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, tapauksissa, joissa koko kasvatusallas siirretään määräpaikkana olevaan kalanviljelylaitokseen, toimenpiteen videotallennus ei ole tarpeen, ja allas on kuljetettava sinetöitynä määräpaikkana olevaan laitokseen.
4.  
Tonnikalan kasvatusaltaaseensiirtoon määräpaikkana olevaan kalanviljelylaitokseen sovelletaan 46 a ja 49 artiklassa sekä 51 artiklan 1, 2 ja 7 kohdassa vahvistettuja kasvatusaltaaseensiirtotoimia koskevia vaatimuksia, mukaan lukien videotallenne, jolla vahvistetaan kasvatusaltaaseen siirrettyjen tonnikalayksilöiden lukumäärä ja paino, sekä ICCAT:n alueellisen tarkkailijan suorittama toimen todentaminen. Toisesta kalanviljelylaitoksesta altaaseen siirrettävien tonnikalayksilöiden painoa ei määritetä ennen kuin SCRS on kehittänyt algoritmin, jonka avulla pituus muunnetaan painoksi lihotettujen tai viljeltyjen kalojen tai molempien osalta.

▼B

8 jakso

Seuranta ja valvonta

57 artikla

Alusten satelliittiseurantajärjestelmä

▼M1

1.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 9 artiklan 5 kohdassa säädetään, lippujäsenvaltion on toteutettava tämän asetuksen liitteen XV mukaisesti alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS) kaikkien niiden kalastusalustensa osalta, joiden suurin pituus on vähintään 12 metriä, ja kaikkien hinausalustensa osalta, niiden pituudesta riippumatta. Kaikkien tällaisten alusten on toimitettava viestit vähintään kahden tunnin välein, lukuun ottamatta hinausaluksia ja kurenuotta-aluksia, joiden on toimitettava viestit vähintään tunnin välein.
2.  
Kalastusalusten, joiden edellytetään kuuluvan satelliittiseurantajärjestelmään 1 kohdan mukaisesti, on aloitettava VMS-tietojen toimittaminen ICCAT:n sihteeristölle vähintään viisi päivää ennen lupakautensa alkua ja jatkettava tietojen toimittamista vähintään viisi päivää lupakautensa päättymisen jälkeen, jollei komissiolle lähetetä etukäteen pyyntöä aluksen poistamiseksi ICCAT:n alusrekisteristä.

▼B

3.  
Valvontaa varten päällikön tai päällikön edustajan on varmistettava, että pyyntialuksilta, joilla on lupa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa, lähetettävien satelliittiseurantajärjestelmän tietojen toimittamista ei keskeytetä alusten ollessa satamassa, ellei käytössä ole preijausjärjestelmää.
4.  
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kalastuksenseurantakeskukset toimittavat niiden lipun alla purjehtivilta kalastusaluksilta saadut satelliittiseurantajärjestelmän viestit edelleen reaaliaikaisesti ja ”https data feed” -formaattia käyttäen komissiolle ja sen nimeämälle elimelle. Komissio toimittaa kyseiset viestit edelleen ICCAT:n sihteeristölle.
5.  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

▼M1

a) 

niiden lipun alla purjehtivilta kalastusaluksilta saadut satelliittiseurantajärjestelmän viestit toimitetaan edelleen komissiolle siten kuin 1 kohdassa vahvistetaan;

▼B

b) 

jos satelliittiseurantajärjestelmään tulee tekninen vika, niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten muulla tavoin lähettämät, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanotetut viestit toimitetaan edelleen komissiolle 24 tunnin kuluessa viestien saapumisesta jäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen;

▼M1

b a) 

Jos satelliittiseurantajärjestelmään tulee tekninen vika, kyseinen hinausalus on korvattava toisella hinausaluksella, jolla on täysin toimiva satelliittiseurantajärjestelmä; jos käytettävissä ei ole muita hinausaluksia, alukseen on asennettava uusi toimintakunnossa oleva satelliittiseurantajärjestelmä tai, jos se on jo asennettu, se on otettava käyttöön niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 72 tunnin kuluessa, paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este, josta olisi ilmoitettava ICCAT:n sihteeristölle; sillä välin aluksen päällikön tai tämän edustajan on ilmoitettava lippujäsenvaltion valvontaviranomaisille hinausaluksen päivitetyt maantieteelliset koordinaatit asianmukaisten televiestintäkeinojen avulla tunnin välein vian havaitsemis- ja/tai ilmoittamishetkestä;

▼B

c) 

komissiolle edelleentoimitetut viestit numeroidaan juoksevasti (yksilöllisin tunnistein) päällekkäisyyksien välttämiseksi;

d) 

komissiolle edelleentoimitetut viestit ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 24 artiklan 3 kohdan mukaisia.

6.  
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikkia sen tarkastusalusten käyttöön annettuja viestejä käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään ainoastaan merellä tehtäviin tarkastustoimiin.

9 jakso

Tarkastukset ja täytäntöönpanon valvonta

58 artikla

ICCAT:n yhteinen kansainvälinen tarkastusjärjestelmä

1.  
Yhteiset kansainväliset tarkastustoimet on toteutettava tämän asetuksen liitteessä IX esitetyn kansainvälistä valvontaa kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella olevilla vesillä koskevan ICCAT:n kansainvälisen tarkastusjärjestelmän, jäljempänä ”ICCAT:n järjestelmä”, mukaisesti.
2.  
Jäsenvaltioiden, joiden kalastusaluksilla on lupa harjoittaa tonnikalaan liittyvää toimintaa, on nimettävä tarkastajat ja tehtävä ICCAT:n järjestelmän mukaisia tarkastuksia merellä.
3.  
Jos milloin tahansa enemmän kuin 15 jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa kalastusalusta harjoittaa tonnikalaan liittyviä toimia yleissopimusalueella, asianomaisen jäsenvaltion on riskianalyysin perusteella lähetettävä paikalle tarkastusalus, joka suorittaa tarkastuksia ja valvontaa merellä yleissopimusalueella koko sen ajan, jonka kyseiset alukset ovat alueella. Kyseinen velvoite katsotaan täytetyksi, jos jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä tarkastusaluksen käytössä tai jos yleissopimusalueella toimii unionin tarkastusalus.
4.  
Komissio tai sen nimeämä elin voi osoittaa ICCAT:n järjestelmään unionin tarkastajia.
5.  
Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi komissio tai sen nimeämä elin koordinoi unionin puolesta toteutettavia valvonta- ja tarkastustoimia. Komissio voi laatia yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa yhteisiä tarkastusohjelmia, joiden avulla unioni voi täyttää ICCAT:n järjestelmän mukaiset velvollisuutensa. Niiden jäsenvaltioiden, joiden kalastusalukset harjoittavat tonnikalan kalastusta, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kyseisten ohjelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi erityisesti tarvittavien henkilö- ja aineellisten resurssien osalta sekä niiden ajanjaksojen ja maantieteellisten alueiden osalta, jolloin ja joilla resursseja käytetään.
6.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain viimeistään 1 päivänä huhtikuuta niiden tarkastajien ja tarkastusalusten nimet, jotka ne aikovat osoittaa ICCAT:n järjestelmään kyseisen vuoden aikana. Komissio laatii kyseisten tietojen avulla yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suunnitelman unionin osallistumisesta ICCAT:n järjestelmään kunakin vuonna sekä toimittaa kyseisen suunnitelman ICCAT:n sihteeristölle ja jäsenvaltioille.

59 artikla

▼M1

Tarkastukset rikkomusepäilysten tapauksissa

▼B

Lippujäsenvaltion on varmistettava, että sen lipun alla purjehtivalle kalastusalukselle tehdään sen satamissa sen valvonnassa fyysinen tarkastus tai että tarkastuksen suorittaa sen nimeämä tarkastaja, jos kalastusalus ei ole jossakin sen satamassa, jos kalastusalus

a) 

ei ole noudattanut 31 ja 32 artiklassa vahvistettuja kirjaamis- ja ilmoitusvaatimuksia; tai

b) 

on rikkonut tätä asetusta tai syyllistynyt asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklassa tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen.

60 artikla

Ristiintarkastukset

1.  
Jäsenvaltioiden on tarkastettava tarkastusraporttien, tarkkailuraporttien ja satelliittiseurantajärjestelmän sekä tarvittaessa eBCD-asiakirjojen, kalastusalustensa kalastuspäiväkirjojen, siirto- ja jälleenlaivausasiakirjojen ja saalisasiakirjojen tiedot ja niiden oikea-aikainen toimittaminen asetuksen (EY) N:o 1224/2009 109 artiklan mukaisesti.
2.  
Kunkin jäsenvaltion on tehtävä kaikkia saaliiden purkamisia, jälleenlaivaamisia tai kasvatusaltaaseensiirtoja koskevia ristiintarkastuksia kalastusaluksen kalastuspäiväkirjaan tai jälleenlaivausilmoitukseen lajeittain kirjattujen määrien ja purkamisilmoitukseen tai kasvatusaltaaseensiirtoilmoitukseen ja mihin tahansa muuhun asiaa koskevaan asiakirjaan, kuten kauppalaskuihin ja/tai myynti-ilmoituksiin, kirjattujen määrien välillä.

10 jakso

Täytäntöönpanon valvonta

▼M1

61 artikla

Täytäntöönpanon valvonta

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 89–91 artiklan soveltamista ja erityisesti rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuutta toteuttaa kalastusaluksen osalta asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä kasvatusjäsenvaltion on toteutettava kalanviljelylaitosta koskeva asianmukainen täytäntöönpanotoimenpide, jos sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti on todettu, että kyseinen kalanviljelylaitos ei noudata tämän asetuksen 45 b–52 artiklan säännöksiä. Toimenpiteisiin voi rikkomisen vakavuudesta riippuen ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti kuulua luvan keskeyttäminen tai kalanviljelylaitoksen poistaminen kansallisesta kalanviljelylaitosten luettelosta ja/tai taloudellisten seuraamusten määrääminen.

▼B

VI LUKU

Kaupan pitäminen

62 artikla

Kaupan pitämistä koskevat toimenpiteet

1.  
Sellaisen tonnikalan unionissa tapahtuva kauppa, purkaminen, tuonti, vienti, siirto altaaseen lihotettavaksi tai kasvatettavaksi, jälleenvienti ja jälleenlaivaus on kielletty, jonka mukana ei ole tämän asetuksen nojalla tai tonnikalasaaliiden kirjausohjelmaa koskevat ICCAT:n säännöt täytäntöönpanevien muiden unionin säädösten nojalla vaadittuja tarkkoja, täydellisiä ja todennettuja asiakirjoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetusten (EY) N:o 1224/2009 ja (EY) N:o 1005/2008 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ( 5 ) soveltamista.
2.  

Tonnikalan unionissa tapahtuva kauppa, tuonti, purkaminen, siirto altaaseen lihotettavaksi tai kasvatettavaksi, jalostaminen, vienti, jälleenvienti ja jälleenlaivaus on kielletty, jos

a) 

tonnikala on pyydetty kalastusaluksilla tai tonnikalarysillä, joiden lippuvaltiolla ei ole ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaista tonnikalaa koskevaa kiintiötä tai saalisrajaa; tai

b) 

tonnikala on pyydetty pyyntialuksella tai tonnikalarysällä, jonka oma kiintiö tai josta vastuussa olevan valtion kalastusmahdollisuudet oli käytetty loppuun saaliin saantihetkellä.

3.  
Tonnikalan unionissa tapahtuva sellainen kauppa, tuonti, purkaminen, jalostaminen ja vienti lihotus- tai kasvatuslaitoksilta, joka ei ole 1 kohdassa mainittujen asetusten mukaista, on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetusten (EY) N:o 1224/2009, (EY) N:o 1005/2008 ja (EU) N:o 1379/2013 soveltamista.

VII LUKU

Loppusäännökset

63 artikla

Arviointi

Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava viipymättä komissiolle yksityiskohtainen raportti siitä, kuinka ne ovat panneet tämän asetuksen täytäntöön. Jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella komissio toimittaa ICCAT:n päättämään päivämäärään mennessä ICCAT:n sihteeristölle yksityiskohtaisen raportin ICCAT:n suosituksen 19-04 täytäntöönpanosta.

64 artikla

Rahoitus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 508/2014 ( 6 ) sovellettaessa tätä asetusta on pidettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklassa tarkoitettuna monivuotisena suunnitelmana.

65 artikla

Luottamuksellisuus

Tämän asetuksen mukaisesti kerättyjä ja vaihdettuja tietoja käsitellään asetuksen (EY) N:o 1224/2009 112 ja 113 artiklassa vahvistettujen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

66 artikla

Muutoksiin sovellettava menettely

1.  

Siirretään komissiolle valta antaa 67 artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen muuttamista sen mukauttamiseksi ICCAT:n hyväksymiin toimenpiteisiin, jotka sitovat unionia ja sen jäsenvaltioita ja jotka koskevat

▼M1

a) 

8 artiklan mukaista tonnikalan kiintiön siirtämistä seuraavalle vuodelle;

b) 

tietojen ilmoittamisen määräaikoja, jotka vahvistetaan 15 artiklan 7 kohdassa, 16 artiklan 1 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 1 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 32 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 35 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 36 artiklassa, 41 artiklan 3 kohdassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 50 artiklan 4 kohdassa, 57 artiklan 5 kohdan b alakohdassa ja 58 artiklan 6 kohdassa;

c) 

kalastuskausia, joista säädetään 17 artiklan 1–4 kohdassa;

▼B

d) 

säilyttämisen vähimmäisviitekokoa, josta säädetään 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa;

e) 

prosenttiosuuksia ja viiteparametreja, joista säädetään 13 artiklassa, 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklan 2 kohdassa, 38 artiklan 1 kohdassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 50 artiklassa ja 51 artiklan 8 kohdassa;

f) 

komissiolle toimitettavia tietoja, joista säädetään 11 artiklan 1 kohdassa, 24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 2 kohdassa, 40 artiklan 1 kohdassa ja 55 artiklassa;

g) 

kansallisten tarkkailijoiden tehtäviä, joista säädetään 38 artiklan 2 kohdassa, ja ICCAT:n alueellisten tarkkailijoiden tehtäviä, joista säädetään 39 artiklan 5 kohdassa;

h) 

syitä evätä siirtolupa 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

i) 

syitä saaliiden takavarikointiin ja määräykseen vapauttaa kalat 46 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

j) 

58 artiklan 3 kohdassa esitettyä alusten lukumäärää;

▼M1

k) 

liitteitä I–XV b;

▼M1

l) 

7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyn siirtoilmoituksen sisältöä ja 7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistettuja säännöksiä kasvatusaltaaseensiirrosta;

m) 

17 artiklan 2 kohdassa säädettyjä poikkeuksia kalastusalueiden, kalastusalusten ja pyydysten nimeämiseksi ja 17 artiklan 3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia tonnikalan kalastukseen kasvatustarkoituksiin;

n) 

edellytyksiä 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulle ICCAT:n alueellisten tarkkailijoiden nimeämiselle kalanviljelylaitoksille.

▼B

2.  
Kaikki 1 kohdan mukaisesti hyväksytyt muutokset on rajoitettava tiukasti asianomaisia ICCAT:n suosituksia koskevien unionia sitovien muutosten ja/tai lisäysten täytäntöönpanoon.

67 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 17 päivästä lokakuuta 2023 viiden vuoden ajaksi 66 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 66 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  
Edellä olevan 66 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

68 artikla

Komiteamenettely

1.  
Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 47 artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

69 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1936/2001 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1936/2001 seuraavasti:

a) 

kumotaan 3 artiklan g–j alakohta, 4 a, 4 b ja 4 c artikla sekä liite I a;

b) 

poistetaan liitteessä I ilmaisu ”Tonnikala: Thunnus thynnus”;

c) 

poistetaan liitteestä II rivi ”Thunnus thynnus: tonnikala”.

70 artikla

Asetuksen (EU) 2017/2107 muuttaminen

Kumotaan asetuksen (EU) 2017/2107 43 artikla.

71 artikla

Asetuksen (EU) 2019/833 muuttaminen

Kumotaan asetuksen (EU) 2019/833 53 artikla.

72 artikla

Kumoaminen

1.  
Kumotaan asetus (EU) 2016/1627.
2.  
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä XVI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

73 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

ERITYISET EDELLYTYKSET, JOITA SOVELLETAAN 19 ARTIKLAN NOJALLA KALASTAVIIN PYYNTIALUKSIIN

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että seuraavia kapasiteettirajoituksia noudatetaan sen alusten osalta:

a) 

Vapapyydyksiä käyttävien alusten ja uisteluveneiden, joilla on lupa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa, enimmäismäärä on niiden alusten määrä, jotka osallistuivat tonnikalan kohdennettuun kalastukseen vuonna 2006.

b) 

Perinteistä pienimuotoista kalastusta harjoittavan laivaston, jolla on lupa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Välimerellä, enimmäismäärä on niiden alusten lukumäärä, jotka osallistuivat tonnikalan kalastukseen vuonna 2008.

c) 

Pyyntialusten, jolla on lupa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Adrianmerellä, enimmäismäärä on niiden alusten lukumäärä, jotka osallistuivat tonnikalan kalastukseen vuonna 2008.

Kunkin jäsenvaltion on jaettava aluskohtaiset kiintiöt asianomaisille aluksille.

2. Kukin jäsenvaltio voi myöntää:

— 
enintään 7 prosenttia tonnikalakiintiöstään vapapyydyksiä käyttäville aluksilleen ja uisteluveneilleen; Ranskan osalta suurimmalta pituudeltaan alle 17 metriä olevat Ranskan lipun alla purjehtivat alukset, jotka toimivat Biskajanlahdella, saavat pyytää enintään 100 tonnia tonnikalaa, jonka paino on vähintään 6,4 kilogrammaa tai jonka lovipituus on vähintään 70 senttimetriä;
— 
enintään 2 prosenttia tonnikalakiintiöstään perinteiseen pienimuotoiseen tuoreen kalan rannikkokalastukseensa Välimerellä;
— 
enintään 90 prosenttia tonnikalakiintiöstään Adrianmeren pyyntialuksilleen kasvatustarkoituksiin.

3. Kroatia voi soveltaa tonnikalayksilöiden painona ilmaistuna enintään 7 prosenttiin sen lipun alla purjehtivien alusten Adrianmereltä kasvatustarkoituksiin pyytämistä yksilöistä vähimmäiskokoa, joka on 6,4 kilogramman paino tai 66 senttimetrin lovipituus.

4. Jäsenvaltioiden, jonka vapapyydyksiä käyttävillä aluksilla, pitkäsiima-aluksilla, käsisiima-aluksilla ja uisteluveneillä on lupa kalastaa tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä, on otettava käyttöön seuraavat pyrstömerkkiä koskevat vaatimukset:

— 
pyrstömerkit on kiinnitettävä kuhunkin tonnikalaan heti aluksesta purettaessa;
— 
kussakin pyrstömerkissä on oltava yksilöllinen tunnistenumero, joka on merkittävä tonnikalan saalisasiakirjoihin ja kirjoitettava helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla kaikkien tonnikalaa sisältävien pakkausten päälle.
LIITE II

KALASTUSPÄIVÄKIRJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A.   PYYNTIALUKSET

Kalastuspäiväkirjaa koskevat vähimmäisvaatimukset:

1. 

Kalastuspäiväkirjan sivut on numeroitava.

2. 

Kalastuspäiväkirja on täytettävä päivittäin (keskiyöhön mennessä) tai ennen satamaan saapumista.

3. 

Kalastuspäiväkirja on täytettävä, kun merellä tehdään tarkastus.

4. 

Jokaisesta sivusta on jäätävä kalastuspäiväkirjaan yksi jäljennös.

5. 

Aluksella on oltava kalastuspäiväkirja, joka kattaa toiminnan yhden vuoden ajalta.

Kalastuspäiväkirjan vähimmäisvakiotiedot:

1. 

Päällikön nimi ja osoite.

2. 

Lähtöpäivä ja -satama, saapumispäivä ja -satama.

3. 

Aluksen nimi, rekisterinumero, ICCAT-numero, kansainvälinen radiokutsutunnus ja IMO-numero (jos on).

4. 

Pyydys:

a) 

FAO:n tyyppikoodi;

b) 

mitat (esim. pituus, silmäkoko, koukkujen lukumäärä).

5. 

Toiminta merellä, (vähintään) yksi rivi matkapäivää kohden:

a) 

toiminta (esim. kalastus, matkanteko);

b) 

sijainti: tarkka päivittäinen sijainti (astetta ja minuuttia) kirjattuna kunkin kalastustoimen osalta tai keskipäivällä, jos päivän aikana ei ole harjoitettu kalastusta;

c) 

saaliiden kirjaaminen, mukaan lukien

— 
FAO-koodi;
— 
kokonaisen kalan painona, kilogrammaa päivää kohden;
— 
kappalemäärä päivää kohden.

Kurenuotta-alusten osalta kyseiset tiedot on kirjattava kalastustoimikohtaisesti, myös jos saalista ei ole saatu.

6. 

Päällikön allekirjoitus.

7. 

Paino perustuu: arviointiin, punnitukseen aluksella.

8. 

Kalastuspäiväkirjaan on merkittävä elopainoa vastaava luku, ja siinä on ilmoitettava arvioinnissa käytetyt muuntokertoimet.

Kalastuspäiväkirjan vähimmäistiedot, kun kyseessä on saaliin purkaminen tai jälleenlaivaus:

1. 

Purkamis- tai jälleenlaivauspäivä ja -satama.

2. 

Tuotteet:

a) 

laji ja jalostusaste käyttäen FAO-koodia;

b) 

kalojen tai laatikoiden lukumäärä ja määrä kilogrammoina.

3. 

Aluksen päällikön tai edustajan allekirjoitus.

4. 

Jälleenlaivauksen tapauksessa vastaanottavan aluksen nimi, lippuvaltio ja ICCAT-numero.

Kalastuspäiväkirjan vähimmäistiedot, kun kyseessä on siirto kasvatusaltaaseen:

1. 

Siirron päivämäärä, kellonaika ja sijainti (leveysaste/pituusaste).

2. 

Tuotteet:

a) 

laji käyttäen FAO-koodia;

b) 

kasvatusaltaisiin siirrettyjen kalojen lukumäärä ja paino kilogrammoina.

3. 

Hinausaluksen nimi, lippuvaltio ja ICCAT-numero.

4. 

Määräpaikkana olevan kalanviljelylaitoksen nimi ja ICCAT-numero.

5. 

Jos kyseessä on yhteinen kalastustoimi, päälliköiden on 1–4 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi kirjattava kalastuspäiväkirjoihinsa seuraavat tiedot:

a) 

kalat altaisiin siirtävästä pyyntialuksesta:

— 
alukselle otettujen saaliiden määrä,
— 
sen aluskohtaiseen kiintiöön kuuluviksi laskettujen saaliiden määrä,
— 
muiden yhteiseen kalastustoimeen osallistuvien alusten nimet;
b) 

muista samaan yhteiseen kalastustoimeen osallistuvista pyyntialuksista, jotka eivät osallistu kalojen siirtoon:

— 
kyseisten alusten nimet, niiden kansainväliset radiokutsutunnukset ja ICCAT-numerot,
— 
se, että saaliita ei ole otettu aluksille eikä siirretty altaisiin,
— 
niiden aluskohtaisiin kiintiöihin kuuluviksi laskettujen saaliiden määrä,
— 
a alakohdassa tarkoitetun pyyntialuksen nimi ja ICCAT-numero.

B.   HINAUSALUKSET

1. Hinausaluksen päällikön on päivittäin kirjattava kalastuspäiväkirjaan siirron päivämäärä, kellonaika ja sijainti, siirretyt määrät (kalojen lukumäärä ja määrä kilogrammoina), altaan numero sekä pyyntialuksen nimi, lippuvaltio ja ICCAT-numero, muiden mukana olleiden alusten nimet ja ICCAT-numerot, määräpaikkana oleva kalanviljelylaitos ja sen ICCAT-numero sekä ICCAT:n siirtoilmoituksen numero.

2. Lisäsiirrot apualuksille tai muille hinausaluksille on ilmoitettava siten, että ilmoitus sisältää samat tiedot kuin 1 kohdassa sekä apualuksen tai hinausaluksen nimen, lippuvaltion ja ICCAT-numeron sekä ICCAT:n siirtoilmoituksen numeron.

3. Kalastuspäiväkirjaan on merkittävä päivittäin yksityiskohtaiset tiedot kaikista kalastuskauden aikana tehdyistä siirroista. Kalastuspäiväkirja on säilytettävä aluksella ja pidettävä jatkuvasti saatavilla valvontatarkoituksia varten.

C.   APUALUKSET

1. Apualuksen päällikön on päivittäin kirjattava aluksen toiminta kalastuspäiväkirjaan, mukaan lukien päivämäärä, kellonaika ja sijainti, alukselle otetut tonnikalan määrät, sekä sen kalastusaluksen, kalanviljelylaitoksen tai tonnikalarysän nimi, johon apualuksen päällikön toiminta liittyy.

2. Kalastuspäiväkirjaan on merkittävä päivittäin yksityiskohtaiset tiedot kaikista kalastuskauden aikaisista toiminnoista. Kalastuspäiväkirja on säilytettävä aluksella ja pidettävä jatkuvasti saatavilla valvontatarkoituksia varten.

D.   JALOSTUSALUKSET

1. Jalostusaluksen päällikön on päivittäin kirjattava kalastuspäiväkirjaan toimintojen päivämäärä, kellonaika ja sijainti, jälleenlaivatut määrät sekä tarvittaessa kalanviljelylaitokselta, tonnikalarysistä tai pyyntialuksilta vastaanotettujen tonnikalojen lukumäärä ja paino. Päällikön on myös kirjattava kyseisten kalanviljelylaitosten, tonnikalarysien tai pyyntialusten nimet ja ICCAT-numerot.

2. Jalostusaluksen päällikön on päivittäin kirjattava jalostuspäiväkirjaansa siirrettyjen tai jälleenlaivattujen kalojen lukumäärä ja paino kokonaisina kaloina, käytetty muuntokerroin sekä painot ja määrät jalostusasteittain.

3. Jalostusaluksen päällikön on ylläpidettävä varastointikaaviota, josta käy ilmi kunkin lajin ja jalostusasteen sijainti ja määrät.

4. Kalastuspäiväkirjaan on merkittävä päivittäin yksityiskohtaiset tiedot kaikista kalastuskauden aikana tehdyistä jälleenlaivauksista. Kalastuspäiväkirja, jalostuspäiväkirja, varastointikaavio ja ICCAT:n jälleenlaivausilmoitusten alkuperäiskappaleet on säilytettävä aluksella ja pidettävä jatkuvasti saatavilla valvontatarkoituksia varten.
LIITE III

SAALISILMOITUSLOMAKESaalisilmoituslomake

Lippuvaltio

ICCAT-numero

Aluksen nimi

Ilmoituksen alkamispäivä

Ilmoituksen päättymispäivä

Ilmoituksen kesto (päivinä)

Saaliin pyyntipäivä

Pyyntipaikka

Saalis

Jos kyseessä on yhteinen kalastustoimi, kullekin pyyntialukselle kirjattu paino (kg)

Leveysaste

Pituusaste

Paino (kg)

Kappalemäärä

Keskipaino (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIITE IV

YHTEISEEN KALASTUSTOIMEEN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN LUVAN HAKULOMAKEYhteinen kalastustoimi

Lippuvaltio

Aluksen nimi

ICCAT-numero

Toimen kesto

Toimijoiden henkilöllisyys

Aluskohtainen kiintiö

Aluskohtainen jakoperuste

Määräpaikkana oleva lihotus- tai kasvatuslaitos

Sopimuspuoli

ICCAT-numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivämäärä …

Lippuvaltion vahvistus …
LIITE V

ICCAT:N JÄLLEENLAIVAUSILMOITUS