02022R0263 — FI — 14.04.2022 — 001.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

▼C1

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/263,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta

▼B

(EUVL L 042I 23.2.2022, s. 77)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/626, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 116

3

13.4.2022


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 062, 1.3.2022, s.  26 (2022/263)

►C2

Oikaisu, EUVL L 123, 26.4.2022, s.  10 (2022/263)
▼B

▼C1

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/263,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta1 artikla

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 

’välityspalveluilla’

i) 

sellaisista liiketoimista neuvottelemista tai sellaisten liiketoimien järjestelemistä, jotka koskevat tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii) 

tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin toiseen kolmanteen maahan;

b) 

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen 24 päivää helmikuuta 2022 tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i) 

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii) 

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii) 

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv) 

vastavaade;

v) 

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön, myös eksekvatuurimenettelyllä, missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös;

c) 

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

d) 

’kyseisillä alueilla’ muita kuin Ukrainan hallituksen valvomia Donetskin ja Luhanskin alueita;

e) 

’kyseisillä alueilla olevalla yhteisöllä ’ yhteisöä, jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka kyseisillä alueilla, sen määräysvallassa olevia tytäryhtiöitä tai osakkuusyhtiöitä kyseisillä alueilla sekä sivuliikkeitä tai muita liiketoimintaa harjoittavia yhteisöjä kyseisillä alueilla;

f) 

’kyseisten alueiden alkuperätuotteilla’ tuotteita, jotka on tuotettu kokonaan kyseisillä alueilla tai joille on suoritettu siellä viimeinen merkittävä valmistustoimi unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 ( 1 ) 60 artiklan mukaisesti, soveltuvin osin;

g) 

’sijoituspalveluilla’ seuraavia palveluja ja toimintoja:

i) 

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen,

ii) 

toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun,

iii) 

kaupankäynti omaan lukuun,

iv) 

salkunhoito,

v) 

sijoitusneuvonta,

vi) 

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen kiinteän sitoumuksen perusteella,

vii) 

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta,

h) 

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;

i) 

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila,

j) 

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä I luetelluilla verkkosivuilla.

2 artikla

1.  

Kielletään:

a) 

kyseisten alueiden alkuperätuotteiden tuonti Euroopan unioniin;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten antaminen suoraan tai välillisesti.

2.  

Edellä 1 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraavien osalta:

▼C2

a) 

ennen 23 päivää helmikuuta 2022 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 24 päivään toukokuuta 2022 asti, edellyttäen että luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka haluaa täyttää kyseisen sopimuksen, on ilmoittanut toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;

▼C1

b) 

kyseisten alueiden alkuperätuotteet, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joille on myönnetty alkuperätodistus EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

3 artikla

1.  

Kielletään:

a) 

kyseisillä alueilla sijaitsevaa kiinteää omaisuutta koskevan uuden omistusosuuden tai lisäosuuden hankkiminen;

b) 

kyseisillä alueilla sijaitsevaa yhteisöä koskevan uuden omistus- tai hallintaosuuden tai lisäosuuden hankkiminen, mukaan lukien tällaisen yhteisön hankkiminen kokonaan ja sen osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c) 

sellaisen järjestelyn tekeminen tai sellaiseen järjestelyyn osallistuminen, jossa myönnetään lainoja tai luottoja tai annetaan muulla tavoin rahoitusta, osakepääoma mukaan lukien, yhteisöille, jotka toimivat kyseisillä alueilla, tai sellaisen yhteisön dokumentoitua rahoitustarkoitusta varten;

d) 

yhteisyrityksen perustaminen kyseisille alueille taikka yhdessä kyseisillä alueilla toimivan yhteisön kanssa;

e) 

edellä a–d alakohdassa tarkoitettuun toimintaan suoraan liittyvien sijoituspalvelujen tarjoaminen.

2.  
Tässä artiklassa säädettyjä kieltoja ja rajoituksia ei sovelleta laillisen liiketoiminnan harjoittamiseen kyseisten alueiden ulkopuolisten yhteisöjen kanssa edellyttäen, että liiketoimintaan liittyviä investointeja ei ole tarkoitettu kyseisillä alueilla sijaitseville yhteisöille.
3.  
Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä, jotka on tehty ennen 23 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää etukäteen.

4 artikla

1.  

Kielletään liitteessä II lueteltujen tavaroiden ja teknologian myyminen, toimittaminen, siirtäminen tai vienti

a) 

luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kyseisillä alueilla, tai

b) 

kyseisillä alueilla käytettäväksi.

Liitteessä II luetellaan tiettyjä tavaroita ja teknologiaa, jotka soveltuvat käytettäväksi seuraavilla keskeisillä aloilla:

i) 

liikenne;

ii) 

televiestintä;

iii) 

energia;

iv) 

öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen etsintä, hyödyntäminen ja tuotanto.

2.  

Kielletään:

a) 

liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan ja näiden tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti kyseisillä alueilla oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, tai käytettäväksi kyseisillä alueilla;

b) 

liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen suoraan tai välillisesti kyseisillä alueilla oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi kyseisillä alueilla.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä 24 päivään elokuuta 2022 saakka, jotka on tehty ennen 23 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää etukäteen.

▼M2

4 a artikla

1.  

Edellä 4 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a) 

liitteessä II lueteltujen tavaroiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b) 

sellaisen teknisen avun tai välityspalvelun suoraan tai välilliseen antamiseen, joka liittyy liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan taikka niiden tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön; tai

c) 

seuraavien tahojen liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tässä tarkoitetuilla alueilla tai tässä tarkoitetuilla alueilla käytettäväksi:

— 
julkisyhteisöt tai sellaiset oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;
— 
unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluvat järjestöt ja virastot, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;
— 
järjestöt ja virastot, joille unioni on myöntänyt humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla; tai
— 
jäsenvaltioiden erityisvirastot, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.
2.  

Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat muissa kuin tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa antaa tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan yleisillä ja erityisillä ehdoilla erityis- tai yleislupia

a) 

liitteessä II lueteltujen tavaroiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b) 

sellaisen teknisen avun tai välityspalvelun suoraan tai välilliseen tarjoamiseen, joka liittyy liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan taikka niiden tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön; tai

c) 

liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen suoraan tai välillisesti

luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tässä tarkoitetuilla alueilla taikka tässä tarkoitetuilla alueilla käytettäväksi, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.

3.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 2 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.
4.  
Mikään tässä artiklassa ei vaikuta neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 ( 2 ) noudattamiseen.

▼C1

5 artikla

1.  
Kielletään teknisen avun tai kyseisten alueiden infrastruktuuriin suoraan liittyvien välitys-, rakennus- tai insinööripalvelujen antaminen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla sellaisina kuin ne on määritelty liitteen II perusteella, riippumatta tavaroiden tai teknologian alkuperästä.
2.  
Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei vaikuta ennen 24 päivää elokuuta 2022 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, 23 päivään helmikuuta 2022 saakka.
3.  
Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

▼M2

5 a artikla

1.  

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei tavaroiden ja teknologian alkuperästä riippumatta sovelleta seuraavien tahojen tässä tarkoitetuilla alueilla olevaan infrastruktuuriin suoraan liittyvän teknisen avun taikka välitys-, rakennus- tai insinööripalvelujen tarjoamiseen liitteen II perusteella määritellyillä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla:

a) 

julkisyhteisöt tai sellaiset oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;

b) 

unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluvat järjestöt ja virastot, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;

c) 

järjestöt ja virastot, joille unioni on antanut humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla; tai

d) 

jäsenvaltioiden erityisvirastot, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.

2.  
Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, muissa kuin tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin tavaroiden ja teknologian alkuperästä riippumatta antaa erityis- tai yleislupia tässä tarkoitettujen alueiden infrastruktuuriin suoraan liittyvän teknisen avun tai välitys-, rakennus- tai insinööripalvelujen tarjoamiseen liitteen II perusteella määritellyillä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.
3.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 2 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.
4.  
Mikään tässä artiklassa ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 269/2014 noudattamiseen.

▼C1

6 artikla

1.  
Kielletään matkailualaan suoraan liittyvien palvelujen tarjoaminen kyseisillä alueilla.
2.  
Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita sellaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä 24 päivään elokuuta 2022 saakka, jotka on tehty ennen 23 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää etukäteen.

7 artikla

1.  

Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tavaroille ja teknologialle, jos ne:

a) 

ovat tarpeen kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan, kyseisillä alueilla sijaitsevan konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisia tarkoituksia varten;

b) 

liittyvät hankkeisiin, joilla yksinomaan tuetaan kyseisillä alueilla sijaitsevia sairaaloita, sairaanhoitopalveluja tarjoavia muita julkisen terveydenhuollon laitoksia tai siviilialan oppilaitoksia; tai

c) 

ovat lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja kojeita ja laitteita.

2.  
Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan, joka liittyy 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, jos kyseinen liiketoimi on tarkoitettu olemassa olevan infrastruktuurin ylläpitoon sen turvallisuuden takaamiseksi.
3.  
Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan, joka liittyy 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä 5 artiklassa tarkoitettuihin palveluihin siinä tapauksessa, että tuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, mukaan lukien olemassa olevan infrastruktuurin turvallisuuteen, tai ympäristöön. Asianmukaisesti perustelluissa hätätapauksissa myynti, toimitus, siirto tai vienti voidaan toteuttaa ilman ennakkolupaa, jos viejä ilmoittaa siitä toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa siitä kun myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut, ja esittää tarvittavat perustelut sille, miksi myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut ilman ennakkolupaa.

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia merkityksellisiä tietoja.

8 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen, myös välillisesti, toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen.

9 artikla

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

10 artikla

1.  

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a) 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 ( 3 ) liitteessä I nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta;

c) 

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka on välimiesoikeuden, tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksen perusteella todettu rikkoneen tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja;

d) 

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jos vaade liittyy sellaisiin tavaroihin, joiden tuonti on kielletty 2 artiklan 1 kohdan nojalla.

2.  
Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, ettei vaateen täyttämistä ole kielletty 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii kyseisen vaateen täytäntöönpanoa.
3.  
Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

11 artikla

1.  
Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.
2.  
Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

12 artikla

Valtuutetaan komissio muuttamaan liitettä I jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

13 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
2.  
Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

14 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä I tarkoitetuilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä I tarkoitettujen verkkosivustojensa osoitteiden muutoksista.
2.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.
3.  
Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä I.

15 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a) 

unionin alueella sen ilmatila mukaan lukien;

b) 

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c) 

kaikkiin unionin alueella tai sen ulkopuolella oleviin jäsenvaltioiden kansalaisiin;

d) 

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) 

oikeushenkilöön, yhteisöön tai muuhun elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

▼M1

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

VIRO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANTI

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNKARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

PUOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALI

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

https://um.fi/pakotteet

RUOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼C1
LIITE II

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista tavaroista ja teknologiastaLuku/CN-koodi

Tavaran kuvaus

25 ryhmä

SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI

26 ryhmä

MALMIT, KUONA JA TUHKA

27 ryhmä

KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHA

28 ryhmä

KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET

29 ryhmä

ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat

3826 00

Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä tai joissa niitä on vähemmän kuin 70 painoprosenttia

72 ryhmä

Rauta ja teräs

73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat

74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat

75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat

76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat

78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat

79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat

80 ryhmä

Tina ja tinatavarat

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat

8207 13 00

TYÖKALUT KALLIONPORAUSTA TAI MAANKAIRAUSTA VARTEN, VAIHDETTAVAT, JOISSA TYÖTÄ SUORITTAVA OSA ON SINTRATTUA METALLIKARBIDIA TAI KERMETTIÄ

8207 19 10

TYÖKALUT KALLIONPORAUSTA TAI MAANKAIRAUSTA VARTEN, VAIHDETTAVAT, JOISSA TYÖTÄ SUORITTAVA OSA ON TIMANTTIA TAI PURISTETTUA TIMANTTIA

8401

Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen:

8402

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat:

8403

Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 8402 kuuluvat

8404

Nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja kattiloiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpoistolaitteet ja savukaasun palautuslaitteet); höyrykoneiden lauhduttimet

8405

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen

8406

Höyryturbiinit:

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit):

8409

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa

8410

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden säätimet

8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit

8412

Muut voimakoneet ja moottorit

8413

Nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit

8414

Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen

8416

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta, jauhemaista kiinteää polttoainetta tai kaasua varten; mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet

8417

Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit (insineraattorit), muut kuin sähköllä toimivat:

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet

8420

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metallin tai lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat

8421

Lingot, myös kuivauslingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet

8422

Astianpesukoneet; koneet ja laitteet pullojen tai muiden pakkausastioiden puhdistamista tai kuivaamista varten; koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien, säkkien tai muiden tavaranpäällysten täyttämistä, sulkemista tai nimilapulla varustamista varten; koneet ja laitteet pullojen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten tavaranpäällysten kapseloimista varten; muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet (myös kutistepakkauskoneet ja -laitteet); juomien hiilihapottamiskoneet ja -laitteet

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g), myös painon perusteella toimivat lasku- tai tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset

8424

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet (myös käsikäyttöiset); tulensammuttimet, myös panostetut; ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet; höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet

8425

Taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin kippikauhavintturit; nostoruuvit ja väkivivut

8426

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit; liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit

8427

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet

8428

Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet (esim. hissit, liukuportaat, kuljettimet ja ilmaköysiradat)

8429

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), tiehöylät, raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaajat, maantiivistyskoneet ja tiejyrät

8430

Muut maan, kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, tasoitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat ja lumilingot

8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8425 –8430 koneissa ja laitteissa

8432

Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja -laitteet maan muokkaamista tai viljelyä varten; nurmikko- tai urheilukenttäjyrät

8435

Puristimet, murskaimet ja niiden kaltaiset koneet ja laitteet, joita käytetään viinin, siiderin, hedelmämehun tai niiden kaltaisten juomien valmistuksessa

8436

Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipikarjanhoito-, tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, myös mekaanisin tai lämpölaittein varustetut idätyslaitteet; hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten

8437

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajittelukoneet ja -laitteet; koneet ja laitteet, joita käytetään myllyteollisuudessa tai viljan tai kuivan palkoviljan jalostuksessa, muut kuin maataloudessa käytettävät

8439

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään paperia, kartonkia tai pahvia:

8440

Kirjansitomakoneet ja -laitteet, myös kirjannitomakoneet

8441

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, myös kaikenlaiset leikkauskoneet

8442

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeiden 8456 –8465 koneet) painolaattojen, -levyjen tai -sylinterien tai muiden painokomponenttien käsittelyä tai valmistusta varten; painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokomponentit; painatusta varten valmistetut laatat, levyt sylinterit ja litografiakivet (esim. tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut):

8443

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa laattojen, levyjen sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien avulla; muut kirjoittimet, kopiokoneet ja telekopiolaitteet (telefax-laitteet) yhdistettyinä tai erillisinä; niiden osat ja tarvikkeet

8444 00

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista, venytystä, teksturoimista tai katkomista varten

8445

Tekstiilikuitujen käsittelykoneet; kehruu-, kertaus- tai kiertämiskoneet sekä muut tekstiililankojen valmistuskoneet ja -laitteet; tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolauskoneet (myös kuteenpuolaajat) sekä koneet tekstiililangan käsittelemiseksi nimikkeiden 8446 ja 8447 koneita varten

8447

Neulekoneet, ommelkangaskoneet ja koneet kierrepäällystetyn langan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, punosten tai verkon valmistusta varten sekä tuftauskoneet

8448

Nimikkeen 8444 , 8445 , 8446 tai 8447 koneiden apukoneet ja -laitteet (esim. varsi- ja jacquardlaitteet, automaattiset langanvartijalaitteet ja syöstävänvaihtolaitteet); osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tämän nimikkeen tai nimikkeen 8444 , 8445 , 8446 tai 8447 koneissa ja laitteissa (esim. värttinät ja siipivärttinät, karstakangas, kammat, puristussuulakkeet, syöstävät, niidet, niisikehykset ja neulekoneenneulat)

8449 00 00

Koneet ja laitteet huovan tai kuitukankaan (metritavaran tai muotoiltujen kappaleiden) valmistusta tai viimeistystä varten, myös huopahattukoneet ja -laitteet; hattumuotit

8450

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, myös koneet, jotka sekä pesevät että kuivaavat

8452

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 8440 kirjannitomakoneet; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset; ompelukoneenneulat

8453

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta käsittelyä varten tai jalkineiden tai muiden vuota- tai nahkatavaroiden valmistusta tai korjaamista varten, muut kuin ompelukoneet

8454

Konvertterit, valusangot, valukokillit ja valukoneet, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa

8455

Metallinvalssaimet ja niiden telat

8456

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, sähköpurkauksella, sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä tai plasmakaarella; vesisuihkuleikkauskoneet

8457

Työstökeskukset, yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset työstöyksiköt) ja moniasemaiset transferkoneet, metallin työstöön

8458

Lastuavat sorvit (myös sorvauskeskukset) metallin työstöön

8459

Lastuavat työstökoneet (myös koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines)) metallin poraukseen, avarrukseen, jyrsintään tai kierteitykseen, muut kuin nimikkeen 8458 sorvit (myös sorvauskeskukset)

8460

Työstökoneet metallin tai kermettien purseenpoistoon, teroitukseen, hiontaan, laahintaan, hiertämiseen, kiillotukseen tai muuhun viimeistelyyn hiomakivien tai muiden hioma- tai kiillotusaineiden avulla, muut kuin nimikkeen 8461 hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykone

8461

Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen, pistoon, avennukseen, sahaukseen tai katkaisuun sekä muut lastuavat työstökoneet, myös hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet, metallia tai kermettejä varten, muualle kuulumattomat

8462

Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen takomalla; koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen taivuttamalla, särmäämällä, oikaisemalla, leikkaamalla, meistämällä tai loveamalla; edellä mainitsemattomat metallin tai metallikarbidien työstöpuristimet

8463

Muut lastuamattomat metallin tai kermettien työstökoneet

8464

Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmätyöstöön

8465

Koneet (myös koneet naulaamista, sinkilöimistä, liimaamista tai muuta kokoonpanoa varten) puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön

8466

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8456 –8465 koneissa, myös työkappaleen- tai työkalunpitimet, itseaukeavat kierteityspäät, jakopäät ja muut koneiden lisälaitteet; kaikenlaisten käsityövälineiden pitimet

8467

Pneumaattiset ja hydrauliset käsityövälineet ja käsityövälineet, joissa on yhteenrakennettu sähkö- tai muu moottori

8468

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, myös leikkaavat, muut kuin nimikkeeseen 8515 kuuluvat; kaasukäyttöiset pintakarkaisukoneet ja -laitteet

8469 00

Kirjoituskoneet, muut kuin nimikkeen 8443 kirjoittimet; tekstinkäsittelykoneet

8470

Laskukoneet ja taskukokoiset tietojen tallennus-, toisto- ja näyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja; kirjanpitokoneet, postituskoneet, matka- tai pääsylippukoneet sekä niiden kaltaiset koneet, jotka sisältävät laskulaitteen; rekisteröivät kassakoneet

8471

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat

8472

Muut toimistokoneet ja -laitteet (esim. hektografit ja vahamonistuskoneet, osoitekoneet, setelinantoautomaatit, rahanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahankäärimiskoneet, kynänteroituslaitteet, lävistys- tai nitomalaitteet

8473

Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8469–8472 koneissa

8474

Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai muun jähmeän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajittelua, seulomista, erottamista, pesemistä, murskaamista, jauhamista, sekoittamista tai vaivaamista varten; koneet ja laitteet jähmeiden kivennäispolttoaineiden, keraamisten massojen, kovettumattoman sementin, kipsin tai muun jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen yhteenpuristamista, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalumuottien valmistamista varten

8475

Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi; koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön

8476

Tavaranmyyntiautomaatit (esim. postimerkki-, savuke-, elintarvike- tai juoma-automaatit), myös rahanvaihtoautomaatit

8477

Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8478

Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8479

Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8480

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikarbideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten

8481

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

8483

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit); laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet)

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet

8486

Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa puolijohdetankojen tai -kiekkojen, puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien tai litteiden näyttöjen valmistuksessa; tämän ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eritellyt koneet ja laitteet; osat ja tarvikkeet

8487

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia, -eristimiä, -käämejä tai -koskettimia eikä muita sähköteknisiä osia, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8501

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögeneraattoriyhdistelmät)

8502

Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat

8503

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti sähkömoottoreiden, sähkögeneraattoreiden, sähkögeneraattoriyhdistelmien ja pyörivien sähkömuuttajien kanssa, muualle kuulumattomat

8504

Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim. tasasuuntaajat) ja induktorit; niiden osat

8505

Sähkömagneetit; kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina; sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet; sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut; sähkömagneettiset nostopäät; niiden osat

8507

Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset; niiden osat (ei kuitenkaan loppuunkäytetyt eikä pehmeästä vulkanoimattomasta kumista tai tekstiiliaineesta valmistetut)

8511

Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa (esim. sytytysmagneetot, laturimagneetot, sytytyskelat, sytytys- ja hehkutulpat sekä käynnistinmoottorit); generaattorit (esim. tasavirta- tai vaihtovirtageneraattorit) sekä lataus- ja takavirtareleet, jollaisia käytetään polttomoottoreiden yhteydessä; niiden osat

8514

Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköuunit (myös induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat); muut teollisuudessa tai laboratoriossa käytettävät induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat aineiden kuumentamiseen käytettävät laitteet; niiden osat

8515

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat sähköllä (myös sähköllä kuumennettavalla kaasulla), laserilla tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuihkulla, magneettisykkeellä tai plasmakaarella, myös leikkaavat; sähkökoneet ja -laitteet metallien tai kermettien kuumaruiskutusta varten; niiden osat (eivät kuitenkaan metalliruiskutuspistoolit)

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaite tai kello

8528

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennettuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525 –8528 laitteissa

8530

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten; niiden osat (eivät kuitenkaan nimikkeen 8608 mekaaniset ja sähkömekaaniset laitteet)

8531

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet; niiden osat (esim. soittokellot, sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- tai palohälyttimet) (ei kuitenkaan moottoriajoneuvoissa, polkupyörissä tai liikennemerkinantolaitteissa käytettävät)

8532

Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävät (myös esiaseteltavat); niiden osat

8533

Sähkövastukset (myös reostaatit ja potentiometrit), muut kuin kuumennusvastukset; niiden osat

8534

Painetut piirit

8535

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, varokkeet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat ja muut liittimet ja liitäntärasiat), suurempaa kuin 1 000 voltin nimellisjännitettä varten (ei kuitenkaan nimikkeen 8537 pöydät, kaapit, paneelit, jne.)

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja muut liittimet, liitäntärasiat), enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten (ei kuitenkaan nimikkeen 8537 pöydät, kaapit, paneelit, jne.)

8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on vähintään kaksi nimikkeen 8535 tai 8536 laitetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sellaiset, joissa on 90 ryhmän kojeita tai laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet (ei kuitenkaan puhelin- ja lennätinkytkentälaitteet)

8538

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8535 , 8536 tai 8537 laitteissa, muualle kuulumattomat

8539

Sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja -putket, myös umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units) sekä ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput; niiden osat

8540

Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket), esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket ja televisiokameraputket; niiden osat

8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi (ei kuitenkaan valojännitegeneraattorit); valodiodit (LED), asennetut pietsosähköiset kiteet; niiden osat

8542

Elektroniset integroidut piirit; niiden osat

8543

Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle 85 ryhmään kuulumattomat; niiden osat

8544

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; valokaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin

8546

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet (ei kuitenkaan eristystarvikkeet)

8547

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta valmistettuja, muut kuin nimikkeen 8546 eristimet; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut

8548

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle 85 ryhmään kuulumattomat

 

85 ryhmän luottamuksellisiksi luokitellut tuotteet; ryhmän 85 postitse kuljetettavat tai postipaketteina toimitettavat (erikois)tavarat / koodi muodostettu uudelleen tilastointia varten

86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

8701

Traktorit, muut kuin nimikkeeseen 8709 kuuluvat:

8702

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljettamiseen

8704

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot:

8705

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot):

8706 00

Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701 –8705 moottoriajoneuvoja varten

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat

8710 00 00

Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat

8716

Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat

88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

98 ryhmä

Kokonainen teollisuuslaitos

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7107

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu

9013

Nestekidelaitteet, jotka eivät ole muissa nimikkeissä yksityiskohtaisemmin kuvattuja tavaroita; laserit, muut kuin laserdiodit; muut optiset laitteet ja kojeet, muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

9014

Kompassit; muut navigointikojeet ja -laitteet:

9015

Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, oseanografiset, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit

9025

Densimetrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit, lämpömittarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygrometrit ja psykrometrit, myös rekisteröivät, sekä näiden kojeiden yhdistelmät

9026

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten (esim. virtausmittarit, pinnan korkeuden osoittimet, painemittarit ja lämmönkulutusmittarit), ei kuitenkaan nimikkeen 9014 , 9015 , 9028 tai 9032 kojeet ja laitteet

9027

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten (esim. polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit sekä kaasu- tai savuanalyysilaitteet); kojeet ja laitteet viskositeetin, huokoisuuden, laajenemisen, pintajännityksen tai niiden kaltaisten ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten; kojeet ja laitteet lämpömäärän, äänitason tai valon voimakkuuden mittaamista tai tarkkailua varten (myös valotusmittarit); mikrotomit

9028

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit, myös niiden tarkistusmittarit

9029

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamittarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet; nopeusmittarit ja takometrit, muut kuin nimikkeeseen 9014 tai 9015 kuuluvat; stroboskoopit

9030

Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit ja muut sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, ei kuitenkaan nimikkeen 9028 mittarit; alfa-, beeta-, gamma-, röntgen-, kosmisen tai muun ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet

9031

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle tähän ryhmään kuulumattomat; profiiliprojektorit

9032

Automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet

9033

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvikkeet (muualle tähän ryhmään kuulumattomat)( 1 ) EUVL L 269 10.10.2013, s. 1.

( 2 ) Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

( 3 ) Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ((EUVL L 078 17.3.2014, s. 6).