02021R2178 — FI — 01.01.2023 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2178,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 täydentämisestä täsmentämällä niiden tietojen sisältö ja esitystapa, jotka direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a artiklan soveltamisalaan kuuluvien yritysten on annettava ympäristön kannalta kestävistä taloudellisista toiminnoista, sekä kyseisen tiedonantovelvollisuuden noudattamiseksi käytettävä menetelmä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 443 10.12.2021, s. 9)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/1214, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 188

1

15.7.2022
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2178,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 täydentämisestä täsmentämällä niiden tietojen sisältö ja esitystapa, jotka direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a artiklan soveltamisalaan kuuluvien yritysten on annettava ympäristön kannalta kestävistä taloudellisista toiminnoista, sekä kyseisen tiedonantovelvollisuuden noudattamiseksi käytettävä menetelmä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

’ympäristötavoitteella’ jotakin asetuksen (EU) 2020/852 9 artiklassa säädetyistä ympäristötavoitteista;

2) 

’luokitusjärjestelmän mukaisella taloudellisella toiminnalla’ taloudellista toimintaa, joka täyttää asetuksen (EU) 2020/852 3 artiklassa säädetyt vaatimukset;

3) 

’taloudellisella siirtymätoiminnalla’ taloudellista toimintaa, joka täyttää asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset;

4) 

’mahdollistavalla taloudellisella toiminnalla’ taloudellista toimintaa, joka täyttää asetuksen (EU) 2020/852 16 artiklassa säädetyt vaatimukset;

5) 

’luokitusjärjestelmäkelpoisella taloudellisella toiminnalla’ taloudellista toimintaa, joka kuvataan asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä, riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen taloudellinen toiminta jonkin tai kaikki kyseisissä delegoiduissa säädöksissä säädetyistä teknisistä arviointikriteereistä;

6) 

’ei-luokitusjärjestelmäkelpoisella taloudellisella toiminnalla’ taloudellista toimintaa, jota ei kuvata asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä;

7) 

’omaisuudenhoitajalla’ yritystä, johon sovelletaan direktiivin 2013/34/EU 19 a ja 29 a artiklassa säädettyjä tiedonantovelvollisuuksia ja joka on jokin seuraavista:

a) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja;

b) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ( 2 ) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty rahastoyhtiö;

c) 

sijoitusyhtiö, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin 2009/65/EY 27, 28 ja 29 artiklan mukaisesti ja joka ei ole nimennyt hoitamistaan varten rahastoyhtiötä, jolle on myönnetty toimilupa kyseisen direktiivin 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti;

8) 

’rahoitusalan yrityksellä’ yritystä, johon sovelletaan direktiivin 2013/34/EU 19 a ja 29 a artiklassa säädettyjä tiedonantovelvollisuuksia ja joka on omaisuudenhoitaja, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 575/2013 ( 3 ) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty luottolaitos, asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määritelty sijoituspalveluyritys, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ( 4 ) 13 artiklan 1 kohdassa määritelty vakuutusyritys tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 4 kohdassa määritelty jälleenvakuutusyritys;

9) 

’muulla kuin rahoitusalan yrityksellä’ yritystä, johon sovelletaan direktiivin 2013/34/EU 19 a ja 29 a artiklassa säädettyjä tiedonantovelvollisuuksia ja joka ei ole 8 kohdassa määritelty rahoitusalan yritys;

10) 

’luokitusjärjestelmän mukaisella vakuutus- tai jälleenvakuutustoiminnalla’ vakuutus- tai jälleenvakuutustoimintaa, joka on delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139 liitteessä II olevassa 10.1 ja 10.2 kohdassa vahvistettujen kriteerien mukaista.

2 artikla

Muiden kuin rahoitusalan yritysten antamat tiedot

1.  
Muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ja tämän asetuksen liitteessä I täsmennetyt tiedot.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä taulukkomuodossa käyttäen tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä lomakkeita.

3 artikla

Omaisuudenhoitajien antamat tiedot

1.  
Omaisuudenhoitajien on annettava asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ja tämän asetuksen liitteissä III ja XI täsmennetyt tiedot.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä taulukkomuodossa käyttäen tämän asetuksen liitteessä IV esitettyä lomaketta.

4 artikla

Luottolaitosten antamat tiedot

1.  
Luottolaitosten on annettava asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ja tämän asetuksen liitteissä V ja XI täsmennetyt tiedot.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä taulukkomuodossa käyttäen tämän asetuksen liitteessä VI esitettyä lomaketta.

5 artikla

Sijoituspalveluyritysten antamat tiedot

1.  
Sijoituspalveluyritysten on annettava asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ja tämän asetuksen liitteissä VII ja XI täsmennetyt tiedot.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä taulukkomuodossa käyttäen tämän asetuksen liitteessä VIII esitettyä lomaketta.

6 artikla

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten antamat tiedot

1.  
Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on annettava asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ja tämän asetuksen liitteissä IX ja XI täsmennetyt tiedot.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä taulukkomuodossa käyttäen tämän asetuksen liitteessä X esitettyjä lomakkeita.

7 artikla

Kaikille rahoitusalan yrityksille yhteiset tiedonantosäännöt

1.  
Saamiset valtioilta, keskuspankeilta ja ylikansallisilta liikkeeseenlaskijoilta on jätettävä pois rahoitusyritysten keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajien ja nimittäjien laskennasta.
2.  
Johdannaiset on jätettävä pois rahoitusalan yritysten keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajista.
3.  
Sellaisiin yrityksiin liittyvät vastuut, jotka eivät ole direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a artiklan mukaan velvollisia julkistamaan muita kuin taloudellisia tietoja, on jätettävä pois rahoitusalan yritysten keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajista.
4.  
Sijoituskohteena olevan yrityksen liikkeeseen laskemat ympäristön kannalta kestävät joukkovelkakirjalainat tai vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joilla on tarkoitus rahoittaa tiettyjä yksilöityjä toimintoja, on sijoituskohteena olevan yrityksen antamien tietojen perusteella sisällytettävä keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajiin niiden luokitusjärjestelmän mukaisten taloudellisten toimintojen täyteen arvoon saakka, joita kyseisistä joukkovelkakirjalainoista ja vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista saatavilla tuloilla rahoitetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Vastuut, joilla ei ole tarkoitus rahoittaa tiettyjä yksilöityjä toimintoja, on sisällytettävä osoittajaan painotettuina liikkeeseenlaskijan liikevaihtoon liittyvällä keskeisellä tulosindikaattorilla ja pääomamenoihin liittyvällä keskeisellä tulosindikaattorilla liitteissä III, V, VII ja IX vahvistettujen menetelmien mukaisesti.

Jos sijoituskohteena oleva yritys on laskenut liikkeeseen ympäristön kannalta kestävät joukkovelkakirjalainat tai vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joilla on tarkoitus rahoittaa tiettyjä yksilöityjä toimintoja, rahoitusalan yritysten on vastaavasti diskontattava kohdeyrityksen keskeinen tulosindikaattori kaksinkertaisen huomioon ottamisen välttämiseksi.

5.  
Jos asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan tai 15 artiklan 2 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja teknisiä arviointikriteerejä muutetaan, 4 kohdassa tarkoitetut rahoitusalan yritysten hallussa olevat erityistarkoitukseen myönnetyt lainat ja instrumentit, joilla rahoitetaan luokitusjärjestelmän mukaisia taloudellisia toimintoja tai varoja, on siinä tapauksessa, että kyseiset taloudelliset toiminnat tai varat eivät ole muutettujen teknisten arviointikriteerien mukaisia, raportoitava tämän asetuksen mukaisesti sellaisinaan viiden vuoden ajan kyseisiä teknisiä arviointikriteerejä muuttavien delegoitujen säädösten soveltamispäivästä.
6.  

Rahoitusalan yritysten on toimitettava erittely keskeisten tulosindikaattorien osoittajista tapauksen mukaan sekä nimittäjistä seuraavien osalta:

a) 

muihin kuin rahoitusalan yrityksiin liittyvät vastuut ja näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset;

b) 

rahoitusalan yrityksiin liittyvät vastuut ja näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset;

c) 

sellaisiin unionin sijoittautuneisiin muihin kuin rahoitusalan yrityksiin liittyvät vastuut, joilla ei ole direktiivin 2013/34/EU 19 a ja 29 a artiklan mukaista velvoitetta julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa selvitystä, ja näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset;

d) 

sellaisiin 2 kohdassa tarkoitettuihin unioniin sijoittautuneisiin rahoitusalan yrityksiin liittyvät vastuut, joilla ei ole direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a artiklan mukaista velvoitetta julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa selvitystä, ja näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset;

e) 

sellaisiin kolmanteen maahan sijoittautuneisiin muihin kuin rahoitusalan yrityksiin liittyvät vastuut, joilla ei ole direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a artiklan mukaista velvoitetta julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa selvitystä, ja näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset;

f) 

sellaisiin kolmanteen maahan sijoittautuneisiin rahoitusalan yrityksiin liittyvät vastuut, joilla ei ole direktiivin 2013/34/EU 19 a ja 29 a artiklan mukaista velvoitetta julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa selvitystä, ja näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset;

g) 

johdannaisiin liittyvät vastuut ja niihin tehdyt sijoitukset;

h) 

muut vastuut ja sijoitukset.

7.  
Rahoitusalan yritykset voivat käyttää arvioita sen arvioimiseksi, ovatko niiden 6 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettuihin yrityksiin liittyvät vastuut luokitusjärjestelmän mukaisia, jos nämä rahoitusalan yritykset pystyvät osoittamaan, että ne täyttävät kaikki asetuksen (EU) 2020/852 3 artiklan kriteerit, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 3 artiklan b alakohdassa säädettyjä kriteerejä.

Rahoitusalan yritysten on virallistettava, dokumentoitava ja julkistettava menetelmä, joihin tällaiset arviot perustuvat, mukaan lukien lähestymistapa ja tutkimusmenetelmät, keskeiset oletukset ja ennalta varautumisen periaatteet, joita on käytetty.

Rahoitusalan yritysten on ilmoitettava

a) 

arvioihin perustuva luokitusjärjestelmän mukaisten vastuiden osuus erillisenä tietona niiden tämän asetuksen mukaisesti ilmoitetuista keskeisistä tulosindikaattoreista;

b) 

toteutetut toimenpiteet ja aika, joka tarvitaan sen osoittamiseksi, että asetuksen (EU) 2020/852 3 artiklan b alakohdassa säädettyjä kriteerejä noudatetaan.

8 artikla

Kaikille rahoitusalan yrityksille ja muille kuin rahoitusalan yrityksille yhteiset tiedonantosäännöt

1.  
Rahoitusalan yritysten ja muiden kuin rahoitusalan yritysten on sisällytettävä kaikki liitteissä I, III, V, VII ja XI vahvistettuihin keskeisiin tulosindikaattoreihin liittyvät lisätiedot samoihin muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen osiin, jotka sisältävät kyseiset indikaattorit, tai esitettävä ristiviittaukset kyseisiin osiin.
2.  
Tämän asetuksen mukaisesti annettavien tietojen on katettava tietojen antamispäivää edeltävän kalenterivuoden vuotuinen raportointikausi.
3.  
Rahoitusalan yritysten ja muiden kuin rahoitusalan yritysten on esitettävä muita kuin taloudellisia tietoja koskevassa selvityksessä keskeiset tulosindikaattorit, jotka kattavat edellisen vuotuisen raportointikauden.

Sovellettaessa tätä kohtaa ensimmäinen vuotuinen raportointikausi kattaa vuoden 2023.

4.  
Rahoitusalan yritysten ja muiden kuin rahoitusalan yritysten on käytettävä antamissaan tiedoissa samaa valuuttaa kuin tilinpäätöksissään.

Rahoitusalan yritysten on käytettävä vastapuoltensa viimeisimpiä saatavilla olevia tietoja ja keskeisiä tulosindikaattoreita omien keskeisten tulosindikaattoreidensa laskemiseen.

5.  
Keskeiset tulosindikaattorit kattavat ainoastaan ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat tavoitteet kahdentoista kuukauden ajan niiden asetuksen (EU) 2020/852 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan nojalla annettujen delegoitujen asetusten soveltamispäivästä, jotka sisältävät muita ympäristötavoitteita koskevat tekniset arviointikriteerit.

▼M1

6.  

Muiden kuin rahoitusalan yritysten ja rahoitusalan yritysten on annettava tiedoksi seuraavien määrä ja osuus:

a) 

delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139 liitteissä I ja II olevissa 4.26, 4.27 ja 4.28 jaksossa tarkoitetut luokitusjärjestelmän mukaiset taloudelliset toiminnot niiden keskeisten tulosindikaattoreiden nimittäjässä ja osoittajassa;

b) 

delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139 liitteissä I ja II olevissa 4.26, 4.27 ja 4.28 jaksossa tarkoitetut luokitusjärjestelmäkelpoiset, mutta ei luokitusjärjestelmän mukaiset, taloudelliset toiminnot niiden keskeisten tulosindikaattoreiden nimittäjässä;

c) 

luokitusjärjestelmään kelpaamattomat ydinenergiaan liittyvät toiminnot niiden keskeisten tulosindikaattoreiden nimittäjässä.

7.  

Muiden kuin rahoitusalan yritysten ja rahoitusalan yritysten on annettava tiedoksi seuraavien määrä ja osuus:

a) 

delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139 liitteissä I ja II olevissa 4.29, 4.30 ja 4.31 jaksossa tarkoitetut luokitusjärjestelmän mukaiset taloudelliset toiminnot niiden keskeisten tulosindikaattoreiden nimittäjässä ja osoittajassa;

b) 

delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139 liitteissä I ja II olevissa 4.29, 4.30 ja 4.31 jaksossa tarkoitetut luokitusjärjestelmäkelpoiset, mutta ei luokitusjärjestelmän mukaiset, taloudelliset toiminnot niiden keskeisten tulosindikaattoreiden nimittäjässä;

c) 

luokitusjärjestelmään kelpaamattomat fossiiliseen kaasuun liittyvät toiminnot niiden keskeisten tulosindikaattoreiden nimittäjässä.

8.  
Edellä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä taulukkomuodossa käyttäen tämän asetuksen liitteessä XII esitettyjä lomakkeita.

▼B

9 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  

Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista uudelleen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024. Komissio arvioi erityisesti tarvetta tehdä uusia muutoksia, joilla sisällytetään

a) 

saamiset valtioilta ja keskuspankeilta rahoitusalan yritysten keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajiin ja nimittäjiin;

b) 

sellaisiin yrityksiin liittyvät vastuut, jotka eivät julkista direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a artiklan mukaista muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa selvitystä, rahoitusalan yritysten keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajiin.

2.  
Uudelleentarkasteluun, jossa tarkastellaan pk-yrityksiin liittyviä vastuita, liitetään vaikutustenarviointi, jossa arvioidaan hallinnollista rasitusta, rahoituksen saantia sekä mahdollisia pk-yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia, joita aiheutuisi, jos soveltamisalaan sisällytettäisiin pk-yrityksiin liittyvät vastuut, jotka eivät kuulu tämän delegoidun asetuksen soveltamisalaan, tai jos tällaisia tietoja annettaisiin vapaaehtoisesti.
3.  
Sellaisiin yrityksiin liittyvät vastuut, jotka eivät julkaise muita kuin taloudellisia tietoja direktiivin 2013/34/EU 19 a ja 29 a artiklan ja asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan mukaisesti mutta jotka toimittavat vastaavat tiedot vapaaehtoisesti, sekä näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset voidaan sisällyttää rahoitusalan yritysten keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajiin 1 päivästä tammikuuta 2025, jos 2 kohdassa tarkoitettu arviointi on myönteinen.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.  
Muiden kuin rahoitusalan yritysten on 1 päivän tammikuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana annettava ainoastaan tiedot siitä, mikä on luokitusjärjestelmäkelpoisten ja ei-luokitusjärjestelmäkelpoisten taloudellisten toimintojen osuus niiden yhteenlasketusta liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista, sekä liitteessä I olevassa 1.2 kohdassa tarkoitetut laadulliset tiedot, jotka ovat tämän tietojen antamisen kannalta merkityksellisiä.
3.  

Rahoitusalan yritysten on 1 päivän tammikuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisenä aikana annettava ainoastaan seuraavat tiedot:

a) 

luokitusjärjestelmäkelpoisiin ja ei-luokitusjärjestelmäkelpoisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvien vastuiden osuus niiden kokonaisvaroista;

b) 

7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osuus niiden kokonaisvaroista;

c) 

7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osuus niiden kokonaisvaroista;

d) 

liitteessä XI tarkoitetut laadulliset tiedot.

Luottolaitosten on ilmoitettava myös kaupankäyntisalkkunsa ja vaadittaessa maksettavien pankkien välisten lainojen osuus niiden kokonaisvaroista.

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on ilmoitettava myös luokitusjärjestelmäkelpoisten ja ei-luokitusjärjestelmäkelpoisten vahinkovakuutukseen liittyvien taloudellisten toimintojen osuus.

4.  
Muiden kuin rahoitusalan yritysten keskeiset tulosindikaattorit, mukaan lukien tämän asetuksen liitteiden I ja II mukaisesti annettavat saatetiedot, on annettava 1 päivästä tammikuuta 2023 alkaen.
5.  
Rahoitusalan yritysten keskeiset tulosindikaattorit, mukaan lukien tämän asetuksen liitteiden III, V, VII, IX ja XI mukaisesti annettavat saatetiedot, on annettava 1 päivästä tammikuuta 2024 alkaen.

Liitteessä V olevia 1.2.3 and 1.2.4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2026.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

MUIDEN KUIN RAHOITUSALAN YRITYSTEN KESKEISET TULOSINDIKAATTORIT

1.    Muiden kuin rahoitusalan yritysten ilmoittamien keskeisten tulosindikaattorien sisältö

1.1    Keskeisten tulosindikaattoreiden kuvaus

1.1.1    Liikevaihtoon liittyvä keskeinen tulosindikaattori (liikevaihtoindikaattori)

Asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu osuus liikevaihdosta lasketaan siten, että luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvistä tuotteista tai palveluista, aineettomat hyödykkeet mukaan luettuina, saadun liikevaihdon osuus (osoittaja) jaetaan direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 5 kohdassa määritellyllä liikevaihdolla (nimittäjä). Liikevaihto sisältää tuotot, jotka kirjataan kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS) 1 kappaleen 82(a) mukaisesti, sellaisena kuin se on hyväksytty komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 ( 5 ).

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun keskeisen tulosindikaattorin osoittajasta on jätettävä pois sellaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvistä tuotteista ja palveluista saadun liikevaihdon osuus, jotka on sopeutettu ilmastonmuutokseen asetuksen (EU) 2020/852 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139 liitteen II mukaisesti, paitsi jos kyseiset toiminnat

a) 

ovat asetuksen 2020/852 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia mahdollistavia toimintoja; tai

b) 

ovat itse luokitusjärjestelmän mukaisia.

1.1.2    Pääomamenoihin (CapEx) liittyvä keskeinen tulosindikaattori (CapEx-indikaattori)

Asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu osuus pääomamenoista lasketaan jakamalla tämän liitteen 1.1.2.2 kohdassa määritelty osoittaja tämän liitteen 1.1.2.1 kohdassa määritellyllä nimittäjällä.

1.1.2.1   Nimittäjä

Nimittäjä kattaa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana ennen poistoja, kuoletuksia ja uudelleenarvostuksia, mukaan lukien arvostusmuutoksista ja arvonalentumisista johtuvat uudelleenarvostukset kyseisenä tilikautena ja lukuun ottamatta käyvän arvon muutoksia. Nimittäjä kattaa myös liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäykset.

Asetuksella (EY) N:o 1126/2008 hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) soveltavien muiden kuin rahoitusalan yritysten osalta pääomamenot kattavat seuraavien standardien perusteella kirjatut kustannukset:

a) 

IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, kappale 73, e kohta, i ja ii alakohta;

b) 

IAS 38 Aineettomat hyödykkeet, kappale 118, e kohta, ii alakohta;

c) 

IAS 40 Sijoituskiinteistöt, kappale 76, a ja b kohta (käyvän arvon mallin osalta);

d) 

IAS 40 Sijoituskiinteistöt, kappale 79, d kohta, i ja ii alakohta (hankintamenomallin osalta);

e) 

IAS 41 Maatalous, kappale 50, b ja e kohta;

f) 

IAS 16 Vuokrasopimukset, kappale 53, h kohta.

Niiden muiden kuin rahoitusalan yritysten osalta, jotka soveltavat kansallisia yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita (GAAP), pääomamenot kattavat sovellettavien yleisesti hyväksyttyjen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti kirjatut kustannukset, jotka vastaavat IFRS-standardeja soveltavien muiden kuin rahoitusalan yritysten pääomamenoihin sisältyviä kustannuksia.

Vuokrasopimuksia, jotka eivät johda omaisuuserän käyttöoikeuskomponentin kirjaamiseen, ei lasketa pääomamenoiksi.

1.1.2.2   Osoittaja

Osoittaja on osa, joka koostuu nimittäjään sisältyvistä pääomamenoista ja on jokin seuraavista:

a) 

se kytkeytyy luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyviin omaisuuseriin tai prosesseihin;

b) 

se on osa suunnitelmaa, jolla on tarkoitus laajentaa luokitusjärjestelmän mukaisia taloudellisia toimintoja tai muuttaa luokitusjärjestelmäkelpoisia taloudellisia toimintoja luokitusjärjestelmän mukaisiksi, jäljempänä ’CapEx-suunnitelma’, tämän 1.1.2.2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti:

c) 

se liittyy tuotosten ostamiseen luokitusjärjestelmän mukaisista taloudellisista toiminnoista sekä yksittäisiin toimenpiteisiin, joiden avulla kohteena olevista toiminnoista voidaan tehdä vähähiilisiä tai voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä; kyse on erityisesti toiminnoista, jotka luetellaan ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen liitteessä I olevissa 7.3–7.6 kohdassa, ja muista taloudellisista toiminnoista, jotka luetellaan asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä, edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet pannaan täytäntöön ja käynnistetään 18 kuukauden kuluessa.

Tämän 1.1.2.2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun CapEx-suunnitelman on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) 

suunnitelman tavoitteena on laajentaa yrityksen harjoittamia luokitusjärjestelmän mukaisia taloudellisia toimintoja tai parantaa luokitusjärjestelmäkelpoisia taloudellisia toimintoja siten, että niistä tulee luokitusjärjestelmän mukaisia viiden vuoden kuluessa;

b) 

suunnitelma on esitettävä aggregoidulla tasolla taloudellisen toiminnan mukaan, ja muun kuin rahoitusalan yrityksen ylimmän hallintoelimen on hyväksyttävä se joko suoraan tai delegoimalla.

Jos asiaankuuluvia teknisiä arviointikriteerejä muutetaan ennen CapEx-suunnitelman loppuunsaattamista, muiden kuin rahoitusalan yritysten on joko päivitettävä suunnitelma kahden vuoden kuluessa sen varmistamiseksi, että a alakohdassa tarkoitetut taloudelliset toiminnat saatetaan muutettujen teknisten arviointikriteerien mukaisiksi suunnitelman loppuunsaattamisen yhteydessä, tai oikaistava CapEx-indikaattorin osoittaja. Suunnitelman päivittäminen käynnistää a alakohdassa tarkoitetun ajanjakson uudelleen. Tämän 1.1.2.2 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu ajanjakso voi kestää kauemmin kuin viisi vuotta vain, jos pidempi ajanjakso on objektiivisesti perusteltu kyseisen taloudellisen toiminnan ja päivityksen erityispiirteiden vuoksi, mutta se saa kestää enintään 10 vuotta. Kyseisen perustelun on sisällyttävä itse CapEx-suunnitelmaan sekä tämän liitteen 1.2.3 kohdassa eriteltyihin taustatietoihin.

Jos CapEx-suunnitelma ei täytä tämän 1.1.2.2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, aiemmin julkistettuja pääomamenoihin liittyviä keskeisiä tulosindikaattoreja on oikaistava.

Osoittajaan on sisällyttävä myös se osa pääomamenoista, joka liittyy taloudellisten toimintojen sopeuttamiseen ilmastonmuutokseen ilmastoa koskevan delegoidun asetuksen liitteen II mukaisesti. Osoittajassa on eriteltävä se osa pääomamenoista, joka on kohdennettu ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkittävään edistämiseen.

1.1.3    Toimintamenoihin (OpEx) liittyvä keskeinen tulosindikaattori (OpEx-indikaattori)

Asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu osuus toimintamenoista lasketaan jakamalla tämän liitteen 1.1.3.2 määritelty osoittaja tämän liitteen 1.1.3.1 kohdassa määritellyllä nimittäjällä.

1.1.3.1   Nimittäjä

Nimittäjä kattaa suorat pääomittamattomat kustannukset, jotka liittyvät tutkimukseen ja kehittämiseen, rakennusten perusparantamiseen, lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, kunnossapitoon ja korjauksiin, sekä kaikki muut suorat menot, jotka liittyvät yrityksen suorittamaan tai kolmannelle osapuolelle ulkoistettuun aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden huoltoon ja jotka ovat tarpeen näiden omaisuushyödykkeiden jatkuvan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Muiden kuin rahoitusalan yritysten, jotka soveltavat kansallisia yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita (GAAP) ja jotka eivät pääomita käyttöoikeusomaisuuseriä, on sisällytettävä toimintamenoihin tämän liitteen 1.1.3.1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen kustannusten lisäksi myös vuokrakustannukset.

1.1.3.2   Osoittaja

Osoittaja on osa, joka koostuu nimittäjään sisältyvistä toimintamenoista ja on jokin seuraavista:

a) 

se kytkeytyy luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyviin omaisuuseriin tai prosesseihin, mukaan lukien koulutustarpeet ja muut henkilöstöön liittyvät sopeutumistarpeet, ja tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuviin suoriin pääomittamattomiin kustannuksiin;

b) 

se on osa CapEx-suunnitelmaa, jolla on tarkoitus laajentaa luokitusjärjestelmän mukaisia taloudellisia toimintoja tai muuttaa luokitusjärjestelmäkelpoisia taloudellisia toimintoja luokitusjärjestelmän mukaisiksi tämän 1.1.3.2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetussa ennalta määrätyssä määräajassa;

c) 

se liittyy tuotosten ostamiseen luokitusjärjestelmän mukaisista taloudellisista toiminnoista sekä yksittäisiin toimenpiteisiin, joiden avulla kohteena olevista toiminnoista voidaan tehdä vähähiilisiä tai voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ja yksittäisiin rakennusten perusparannustoimiin, jotka yksilöidään asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan tai 15 artiklan 2 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä, edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet pannaan täytäntöön ja käynnistetään 18 kuukauden kuluessa.

Tämän 1.1.3.2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun CapEx-suunnitelman on täytettävä tämän asetuksen 1.1.2.2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

CapEx-indikaattoriin jo kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja ei lasketa toimintamenoiksi.

Osoittajaan on sisällyttävä myös se osa toimintamenoista, joka liittyy taloudellisten toimintojen sopeuttamiseen ilmastonmuutokseen ilmastoa koskevan delegoidun asetuksen liitteen II mukaisesti. Osoittajassa on eriteltävä se osa toimintamenoista, joka on kohdennettu ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkittävään edistämiseen.

Jos toimintamenot eivät ole olennaisia muun kuin rahoitusalan yrityksen liiketoimintamallin kannalta,

a) 

yritys on vapautettava 1.1.3.2 kohdan mukaisesta OpEx-indikaattorin osoittajan laskennasta, ja sen on ilmoitettava, että osoittaja on nolla;

b) 

yrityksen on ilmoitettava 1.1.3.1 kohdan mukaisesti laskettu OpEx-indikaattorin nimittäjän kokonaisarvo;

c) 

yrityksen on selitettävä, miksi sen liiketoimintamallissa ei ole olennaisia toimintamenoja.

1.2    Muiden kuin rahoitusalan yritysten keskeisten tulosindikaattoreiden mukana annettavat tiedot

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava merkityksellisten keskeisten tulosindikaattoreiden mukana seuraavat tiedot.

1.2.1    Tilinpäätöksen laatimisperiaate

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on selitettävä

a) 

miten liikevaihto, pääomamenot ja toimintamenot on määritetty ja viety osoittajaan;

b) 

liikevaihdon, pääomamenojen ja toimintamenojen laskentaperuste, mukaan lukien kaikki arviot, jotka on tehty kohdennettaessa tuloja tai menoja eri taloudellisiin toimintoihin.

Liikevaihdon ja pääomamenojen osalta muiden kuin rahoitusalan yritysten on viitattava muita kuin taloudellisia tietoja koskevien selvitysten vastaaviin eriin.

Jos laskelmien käyttö on muuttunut edellisen raportointikauden jälkeen, muiden kuin rahoitusalan yritysten on selitettävä, miksi muutokset lisäävät tietojen luotettavuutta ja merkityksellisyyttä, ja esitettävä oikaistut vertailuluvut.

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava tiedot kaikista olennaisista muutoksista, jotka ovat tapahtuneet raportointikauden aikana tämän liitteen 1.1.2 kohdan mukaisesti ilmoitettujen CapEx-suunnitelmien täytäntöönpanossa. Muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava kaikki seuraavat tiedot:

a) 

CapEx-suunnitelmassa tapahtuneet olennaiset muutokset ja niiden taustalla olevat syyt;

b) 

tällaisten muutosten vaikutus yrityksen taloudellisten toimintojen mahdollisuuteen tulla luokitusjärjestelmän mukaisiksi sekä sen ajanjakson pituuteen, jona tämän muutoksen odotetaan tapahtuvan;

c) 

CapEx- ja OpEx-indikaattorien oikaiseminen suunnitelman kattaman kunkin aiemman raportointivuoden osalta, jos suunnitelman muutokset vaikuttivat kyseisiin keskeisiin tulosindikaattoreihin.

1.2.2    Asetuksen (EU) 2020/852 noudattamisen arviointi

1.2.2.1   Tiedot asetuksen (EU) N:o 2020/852 noudattamisen arvioinnista:

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on

a) 

kuvattava luokitusjärjestelmäkelpoisten ja luokitusjärjestelmän mukaisten taloudellisten toimintojensa luonne viittaamalla asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan nojalla annettuihin delegoituihin säädöksiin;

b) 

selitettävä, miten ne ovat arvioineet asetuksen (EU) 2020/852 3 artiklassa vahvistettujen kriteerien ja a alakohdassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sisältyvien teknisten arviointikriteerien noudattamista;

c) 

selitettävä, miten ne ovat välttäneet eri osatekijöiden kaksinkertaisen huomioon ottamisen eri taloudellisten toimintojen liikevaihto-, CapEx- ja OpEx-indikaattoreiden nimittäjissä.

1.2.2.2   Useiden tavoitteiden edistäminen

Jos taloudellinen toiminta edistää useita ympäristötavoitteita, muiden kuin rahoitusalan yritysten on

a) 

osoitettava, että asetuksen (EU) 2020/852 3 artiklassa vahvistetut kriteerit ja erityisesti tekniset arviointikriteerit täyttyvät useiden ympäristötavoitteiden osalta;

b) 

ilmoitettava kyseisen toiminnan liikevaihto, pääomamenot ja toimintamenot useita ympäristötavoitteita edistävinä;

c) 

otettava kyseisestä toiminnasta saatu liikevaihto huomioon vain kerran tämän liitteen 1.1 kohdassa määriteltyjen keskeisten tulosindikaattoreiden osoittajissa kaksinkertaisen huomioon ottamisen välttämiseksi.

1.2.2.3   Keskeisten tulosindikaattorien erittely

Jos taloudellista toimintaa koskevat keskeiset tulosindikaattorit on eriteltävä, varsinkin jos tuotantoyksikköjä käytetään yhdennetysti, muiden kuin rahoitusalan yritysten on varmistettava, että

a) 

erittely perustuu kriteereihin, jotka soveltuvat käytettyyn tuotantoprosessiin, ja siinä otetaan huomioon kyseisen prosessin tekniset erityispiirteet;

b) 

keskeisten tulosindikaattoreiden mukana toimitetaan tarvittavat tiedot tällaisen erittelyn perusteista.

1.2.3    Taustatiedot

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on selitettävä kunkin keskeisen tulosindikaattorin luvut ja syyt näiden lukujen mahdollisiin muutoksiin raportointikaudella.

Muut kuin rahoitusalan yritykset voivat esittää liikevaihtoon, pääomamenoihin ja toimintamenoihin perustuvia täydentäviä keskeisiä tulosindikaattoreita, jotka sisältävät niiden IFRS 11:n tai IAS 28:n mukaiset sijoitukset yhteisyritysten pääomaan määräsuhteessa, joka vastaa niiden osuutta yhteisyrityksen pääomasta.

1.2.3.1   Taustatiedot liikevaihtoindikaattorista

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava kaikki seuraavat tiedot:

a) 

osoittajan määrällinen erittely, jotta voidaan osoittaa liikevaihtoindikaattorin keskeiset muutostekijät raportointikaudella, kuten asiakassopimuksista saadut tulot, vuokratulot tai muut tulonlähteet;

b) 

tiedot määristä, jotka liittyvät luokitusjärjestelmän mukaisiin toimintoihin, joita muut kuin rahoitusalan yritykset harjoittavat omaa sisäistä kulutustaan varten;

c) 

laadullinen selvitys liikevaihtoindikaattorin keskeisistä muutostekijöistä raportointikaudella.

Muiden kuin rahoitusalan yritysten, jotka ovat laskeneet liikkeeseen ympäristön kannalta kestäviä joukkovelkakirjalainoja tai vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita tiettyjen yksilöityjen luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen rahoittamiseksi, on lisäksi ilmoitettava liikevaihtoindikaattori, joka on oikaistu kaksinkertaisen huomioon ottamisen välttämiseksi.

1.2.3.2   Taustatiedot CapEx-indikaattorista

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on toimitettava määrällinen erittely aggregoidulla tasolla taloudellisen toiminnan mukaan osoittajaan sisältyvistä määristä ja laadullinen selvitys CapEx-indikaattorin keskeisistä raportointikaudella muuttuneista osatekijöistä. Erittelyssä on annettava kaikki seuraavat tiedot:

a) 

aggregaatti, joka koostuu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäyksistä, sisäisesti aikaansaatujen aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä, mukaan lukien liiketoimintojen yhdistämisellä toteutuneet tai hankitut lisäykset, hankittujen tai kirjanpitoarvoon kirjattujen sijoituskiinteistöjen lisäyksistä ja, soveltuvin osin, pääomitettujen käyttöoikeushyödykkeiden lisäyksistä;

b) 

aggregaatti, joka koostuu liiketoiminnan yhdistämisten kautta toteutuneisiin hankintoihin liittyvistä lisäyksistä;

c) 

aggregaatti, joka koostuu luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvistä menoista ja tämän liitteen 1.1.2 kohdassa tarkoitettuun CapEx-suunnitelmaan liittyvistä menoista.

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava keskeiset tiedot jokaisesta tämän liitteen 1.1.2 tarkoitetusta CapEx-suunnitelmastaan, mukaan lukien kaikki seuraavat tiedot:

a) 

ympäristötavoitteet, joihin suunnitelmalla pyritään;

b) 

asianomaiset taloudelliset toiminnat;

c) 

asianomaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminnat tarvittaessa;

d) 

ajanjakso, jonka kuluessa kunkin luokitusjärjestelmän mukaisen taloudellisen toiminnan odotetaan laajenevan tai jonka kuluessa kunkin taloudellisen toiminnan odotetaan tulevan luokitusjärjestelmän mukaiseksi, sekä jälkimmäisessä tapauksessa, jos ajanjakso on pidempi kuin viisi vuotta, tällaisen pidemmän ajanjakson objektiiviset perustelut, jotka pohjautuvat kyseisen taloudellisen toiminnan ja kyseisen parannuksen erityispiirteisiin;

e) 

kokonaispääomamenot, joiden odotetaan syntyvän raportointikaudella ja CapEx-suunnitelmien keston aikana.

Muiden kuin rahoitusalan yritysten, jotka ovat laskeneet liikkeeseen ympäristön kannalta kestäviä joukkovelkakirjalainoja tai vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita tiettyjen yksilöityjen luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen rahoittamiseksi, on lisäksi ilmoitettava CapEx-indikaattori, joka on oikaistu tällaisilla joukkovelkakirjalainoilla tai vieraan pääoman ehtoisilla arvopapereilla rahoitettavien luokitusjärjestelmän mukaisten pääomamenojen huomioon ottamiseksi.

1.2.3.3   Taustatiedot OpEx-indikaattorista

Muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava kaikki seuraavat tiedot:

a) 

osoittajan määrällinen erittely (tämän liitteen 1.1.3.2 kohdan mukaisesti määritetyt toimintamenot), jotta voidaan osoittaa OpEx-indikaattorin keskeiset muutostekijät raportointikaudella;

b) 

laadullinen selvitys OpEx-indikaattorin keskeisistä muutostekijöistä raportointikaudella;

c) 

selvitys aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden huoltoon liittyvistä muista menoista, jotka sisällytetään toimintamenoja koskevassa laskelmassa sekä osoittajaan että nimittäjään.

Jos toimintamenot ovat osa tämän asetuksen 1.1.2.2 ja 1.1.3.2 kohdassa tarkoitettua CapEx-suunnitelmaa, muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava keskeiset tiedot jokaisesta CapEx-suunnitelmastaan tämän liitteen 1.2.3.2 kohdan vaatimusten mukaisesti.

2.    Muiden kuin rahoitusalan yritysten ilmoittaminen keskeisten tulosindikaattorien raportointimenetelmä

Asetuksen (EU) 2020/852 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a) 

muiden kuin rahoitusalan yritysten on yksilöitävä jokainen taloudellinen toiminta, mukaan lukien taloudellisten siirtymätoimintojen ja mahdollistavien taloudellisten toimintojen alaryhmä;

b) 

muiden kuin rahoitusalan yritysten on ilmoitettava kunkin taloudellisen toiminnan keskeiset tulosindikaattorit ja kaikkien taloudellisten toimintojen yhteenlasketut keskeiset tulosindikaattorit asianomaisen yrityksen tai konsernin tasolla;

c) 

muiden kuin rahoitusalan yritysten on ilmoitettava tämän liitteen 1.1.1, 1.1.2 ja 1.1.3 kohdassa vahvistetut keskeiset tulosindikaattorit kunkin ympäristötavoitteen osalta ja kaikkien ympäristötavoitteiden yhteenlasketut keskeiset tulosindikaattorit yrityksen tai konsernin tasolla välttäen kaksinkertaista huomioon ottamista;

d) 

muiden kuin rahoitusalan yritysten on yksilöitävä luokitusjärjestelmän mukaisten taloudellisten toimintojen osuus ja sellaisten luokitusjärjestelmäkelpoisten taloudellisten toimintojen osuus, jotka eivät täytä teknisiä arviointikriteerejä; rahoitusalan ulkopuolisten yritysten on yksilöitävä se osuus luokitusjärjestelmäkelpoisesta taloudellisesta toiminnasta, joka on luokitusjärjestelmän mukainen;

e) 

rahoitusalan ulkopuolisten yritysten on yksilöitävä ei-luokitusjärjestelmäkelpoiset taloudelliset toiminnat ja ilmoitettava näiden taloudellisten toimintojen osuus liikevaihtoindikaattorin nimittäjästä yrityksen tai konsernin tasolla;

f) 

keskeiset tulosindikaattorit on ilmoitettava yksittäisen yrityksen tasolla, jos kyseinen yritys laatii muita kuin taloudellisia tietoja koskevia selvityksiä vain yksittäisen yrityksen tasolla, tai konsernin tasolla, jos yritys laatii muita kuin taloudellisia tietoja koskevia konsolidoituja selvityksiä.
LIITE II

LOMAKKEET MUIDEN KUIN RAHOITUSALAN YRITYSTEN KESKEISILLE TULOSINDIKAATTOREILLE

Lomake: Luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvistä tuotteista tai palveluista saatu osuus liikevaihdosta – vuotta N koskevat tiedot

image