02021R0620 — FI — 25.06.2021 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/620,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)4

(EUVL L 131 16.4.2021, s. 78)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1008, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2021,

  L 222

12

22.6.2021
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/620,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)41 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  
Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevat täytäntöönpanosäännöt siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden ( 1 ) ja niiden vyöhykkeiden ja lokeroiden tautivapaasta asemasta ja rokottamattomuusstatuksesta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hyväksymisestä.
2.  
Tämän asetuksen liitteissä luetellaan ne jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden taudista vapaa asema tai hävittämisohjelmat katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EU) 2016/429 280 artiklan mukaisesti, sekä ne jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden taudista vapaa asema ja hävittämisohjelmat hyväksytään asianmukaisesti tällä asetuksella ja jotka luetellaan asianmukaisesti sen liitteissä.
3.  

Tämän asetuksen liitteissä luetellaan

a) 

jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytyt luokan B tauteja koskevat pakolliset hävittämisohjelmat ja luokan C tauteja koskevat valinnaiset hävittämisohjelmat

b) 

jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty taudista vapaa asema ja rokottamattomuusstatus

c) 

jäsenvaltioiden lokerot, joilla on tunnustettu taudista vapaa asema.

2 artikla

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis - tartunta

1.  
Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta nautaeläinpopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan I osan 1 luvussa.
2.  
Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta lammas- ja vuohipopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan I osan 2 luvussa.
3.  
Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä I olevassa II osassa.

3 artikla

Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) - tartunta (MTBC)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Mycobacterium tuberculosis complex (Mycobacterium bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunnan, jäljempänä ’MTBC’, osalta, luetellaan liitteessä II olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on MTBC:n hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä II olevassa II osassa.

4 artikla

Raivotautiviruksen (RABV) aiheuttama tartunta

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema raivotautiviruksen, jäljempänä ’RABV’, aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä III olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on RABV:n hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä III olevassa II osassa.

5 artikla

Nautojen tarttuva leukoosi (EBL)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema nautojen tarttuvan leukoosin, jäljempänä ’EBL’, osalta, luetellaan liitteessä IV olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on EBL:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä IV olevassa II osassa.

6 artikla

Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti (IBR/IPV)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin, jäljempänä ’IBR/IPV’, osalta, luetellaan liitteessä V olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on IBR/IPV:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä V olevassa II osassa.

7 artikla

Aujeszkyn tautiviruksen (ADV) aiheuttama tartunta

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Aujeszkyn tautiviruksen, jäljempänä ’ADV’, aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä VI olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on ADV:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VI olevassa II osassa.

8 artikla

Naudan virusripuli (BVD)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema naudan virusripulin, jäljempänä ’BVD’, osalta, luetellaan liitteessä VII olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on BVD:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VII olevassa II osassa.

9 artikla

Sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttama tartunta (BTV:n aiheuttama tartunta)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttaman tartunnan, jäljempänä ’BTV:n aiheuttama tartunta’, osalta, luetellaan liitteessä VIII olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on BTV:n aiheuttaman tartunnan hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VIII olevassa II osassa.

10 artikla

Varroa spp. -punkin esiintyminen

Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Varroa spp. -punkin esiintymisen osalta, luetellaan liitteessä IX.

11 artikla

Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä X.

12 artikla

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) aiheuttama tartunta

Korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta (HPAI) vapaat jäsenvaltioiden lokerot luetellaan liitteessä XI.

13 artikla

Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS)

1.  

Liitteessä XII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema virusperäisen verenvuotoseptikemian, jäljempänä ’VHS’, osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema VHS:n osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema VHS:n osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

14 artikla

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

1.  

Liitteessä XIII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion, jäljempänä ’IHN’, osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema IHN:n osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema IHN:n osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XIII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

15 artikla

ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XIV olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XIV olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

16 artikla

Nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XV olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XV olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

17 artikla

Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XVI olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XVI olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

18 artikla

Bonamia ostreae - loisen aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XVII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XVII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

19 artikla

Valkopilkkutautiviruksen (WSSV) aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XVIII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema valkopilkkutautiviruksen, jäljempänä ’WSSV’, aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa WSSV:n aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema WSSV:n aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XVIII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan seuraavat säädökset:

— 
päätös 93/52/ETY;
— 
päätös 94/963/EY;
— 
päätös 95/98/EY;
— 
päätös 2003/467/EY;
— 
päätös 2004/558/EY;
— 
päätös 2008/185/EY;
— 
päätös 2009/177/EY;
— 
asetus (EY) N:o 616/2009;
— 
täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU.

21 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

BRUCELLA ABORTUS-, B. MELITENSIS- JA B. SUIS -TARTUNTA

I OSA

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema

1 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema nautaeläinten populaatioissaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Ranska

Koko alue

▼M1

Kroatia

Koko alue

▼B

Italia

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

▼M1

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: alueet (distritos) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

▼B

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

2 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema lammas- ja vuohieläinten populaatioissaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi and Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Autónoma dos Açores

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty Brucella abortus, B. melitensis ja B. suis -tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE II

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE JA M. TUBERCULOSIS) -TARTUNTA (MTBC)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on MTBC-tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio:

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Ranska

Koko alue

Italia

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty MTBC-tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE III

RAIVOTAUTIVIRUKSEN AIHEUTTAMA TARTUNTA (RABV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on RABV-tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio (*1)

Alue

Belgia

Koko alue

Bulgaria

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Kreikka

Koko alue

Espanja

Koko niemimaan alue

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Kroatia

Koko alue

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Dolnośląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Kujawsko-Pomorskien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubelskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Lubuskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Łódzkien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Małopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Mazowieckien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Opolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Podlaskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Śląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Warmińsko-Mazurskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Wielkopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Zachodniopomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty).

Portugali

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty RABV-tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE IV

NAUTOJEN TARTTUVA LEUKOOSI (EBL)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on EBL:stä vapaa asemaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Alentejo: kaikki alueet (distritos)

Região Centro: kaikki alueet (distritos)

Região Lisboa e Vale do Tejo: kaikki alueet (distritos)

Região Norte: alueet (distritos): Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty EBL:n hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE V

NAUDAN TARTTUVA RINOTRAKEIITTI / TARTTUVA PUSTULAARINEN VULVOVAGINIITTI (IBR/IPV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on IBR/IPV:stä vapaa asemaJäsenvaltio:

Alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Italia

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Itävalta

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty IBR/IPV:n hävittämisohjelmaJäsenvaltio:

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Belgia

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. huhtikuuta 2021

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21. huhtikuuta 2021

Luxemburg

Koko alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE VI

AUJESZKYN TAUTIVIRUS (ADV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on ADV:n aiheuttamasta tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Kypros

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Podlaskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty ADV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelmaJäsenvaltio:

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Espanja

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Italia

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21. huhtikuuta 2021

Liettua

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Puola

Dolnośląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Kujawsko-Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubelskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubuskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Łódzkien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Małopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Mazowieckien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Opolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Podkarpackien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Podlaskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Śląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Warmińsko-Mazurskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Wielkopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Zachodniopomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

21. huhtikuuta 2021

Portugali

Koko niemimaan alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE VII

NAUDAN VIRUSRIPULI (BVD)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on BVD:stä vapaa asema

Tällä hetkellä ei yhtään.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty BVD:n hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE VIII

SINIKIELIVIRUKSEN (BTV) AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on BTV:n aiheuttamasta tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio (*1):

Alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

▼M1

Saksa

Bundesland Baden-Württemberg

— Landkreis Lörrach

— Landkreis Waldshut

— Landkreis Konstanz

— Landkreis Tuttlingen

— Landkreis Sigmaringen

— Bodenseekreis

— Landkreis Ravensburg

— Landkreis Biberach

— Alb-Donau-Kreis

— Stadtkreis Ulm

— Landkreis Göppingen

— Landkreis Heidenheim

— Ostalbkreis

— Landkreis Schwäbisch Hall

— Main-Tauber-Kreis

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa (Landkreis) Esslingen: Altbach, Altdorf, Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d.Teck, Deizisau, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, Unterensingen, Weilheim a.d.Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, Berglen, Remshalden

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, Rosenberg, Ravenstein

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, Sulzburg

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Reutlingen: Dettingen a.d. Erms, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, Zwiefalten, Gutsbez. Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, Lichtenstein, Sankt Johann

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, Albstadt

— 

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

— Seuraavat kunnat piirikunnassa Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, Hohenahr, Bischoffen, Lahnau

— Seuraavat kunnat piirikunnassa Gießen: Stadt Allendorf, Biebertal, Buseck, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg

— Seuraavat kunnat piirikunnassa Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach

— Seuraavat kunnat piirikunnassa Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt

— Landkreis Hersfeld-Rotenburg

— Landkreis Kassel

— Landkreis Fulda

— Landkreis Waldeck-Frankenberg

— Schwalm-Eder-Kreis

— Stadt Kassel

— Vogelsbergkreis

— Werra-Meißner-Kreis

— Landkreis Marburg Biedenkopf

— 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

— Landkreis Borken,

— Landkreis Coesfeld,

— Ennepe-Ruhr-Kreis

— Landkreis Gütersloh,

— Stadt Hagen

— Landkreis Herford,

— Hochsauerlandkreis

— Landkreis Höxter,

— Seuraavat kaupungit ja kunnat piirikunnassa Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze

— Landkreis Lippe,

— Märkischer Kreis

— Seuraavat kunnat piirikunnassa Mettmann: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath

— Landkreis Minden-Lübbecke,

— Seuraavat kunnat piirikunnassa Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald

— Landkreis Olpe

— Landkreis Paderborn,

— Landkreis Recklinghausen,

— Seuraavat kunnat piirikunnassa Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg

— Landkreis Soest,

— Landkreis Steinfurt,

— Landkreis Unna,

— Landkreis Warendorf,

— Landkreis Wesel,

— Stadt Bielefeld,

— Stadt Bochum,

— Stadt Bottrop,

— Stadt Dortmund,

— Stadt Duisburg,

— Stadt Essen,

— Stadt Gelsenkirchen,

— Stadt Hamm,

— Stadt Herne,

— Stadt Mülheim an der Ruhr,

— Stadt Münster (Westfalen),

— Stadt Oberhausen

— 

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

▼B

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Almerían maakunta

Córdoban maakunta, seuraavat alueet: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

Granadan maakunta, seuraavat alueet: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Huelvan maakunta, seuraavat alueet: Aracena (Sierra Oriental) ja Cortegana (Sierra Occidental)

Jaénin maakunta

Sevillan maakunta, seuraavat alueet: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autonoma de Aragón

Huescan maakunta, seuraavat alueet: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera ja Bujaraloz; seuraavat Ayerben kunnat: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla ja La Sotonera; seuraavat Barbastron kunnat: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis ja Torres de Alcanadre; seuraavat Castejón de Sosin kunnat: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles ja Montanuy; seuraavat Grausin kunnat: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp ja Viacamp y Litera; seuraavat Huescan kunnat: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced ja Vicién

Province of Teruel

Zaragozan maakunta, seuraavat alueet: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza ja Zuera; seuraavat Ayerben alueen kunnat: Murillo de Gállego ja Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria;

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra, seuraavat alueet: Tafalla ja Tudela; seuraavat Estellan alueen kunnat: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta ja Zuñiga; seuraavat Sangüesan alueen kunnat: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza ja Yesa.

Comunidad Autónoma de País Vasco

Álavan maakunta, seuraavat kunnat: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia ja Zuia.

Comunidad Autónoma de Valencia

▼M1

Italia

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia

▼B

Latvia

Koko alue

▼M1

Liettua

Koko alue

▼B

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

▼M1

Portugali

Koko alue lukuun ottamatta aluetta Região Algarve

▼B

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty BTV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE IX

VARROA SPP. -PUNKIN ESIINTYMINEN

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Varroa spp. -punkin esiintymisestä vapaa asemaJäsenvaltio:

Alue

Portugali

Corvon saari

Graciosan saari

São Jorgen saari

Santa Marian saari

São Miguelin saari

Terceiran saari

Suomi

Ahvenanmaa
LIITE X

NEWCASTLEN TAUTIVIRUKSEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio

Alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue
LIITE XI

KORKEAPATOGEENINEN LINTUINFLUENSSA (HPAI)

Korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta vapaat lokerotJäsenvaltio

Nimi

Ranska

Lokero ISA Bretagne, jonka sisältämien laitosten koodit ovat EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 ja 22295000.

Lokero SASSO Sabres, jonka sisältämän laitoksen koodi on EDE 40246082.

Lokero SASSO Soulitré, jonka sisältämän laitoksen koodi on EDE 72341105.

Alankomaat

Verbeek’s poultry international B.V., hyväksyntänumero 1122.

Institut de selection animale B.V., hyväksyntänumero 2338.

Cobb Europe B.V., hyväksyntänumero 2951.
LIITE XII

VIRUSPERÄINEN VERENVUOTOSEPTIKEMIA (VHS)

I OSA

Jäsenvaltio tai sen vyöhyke, jolla on VHS:stä vapaa asema

Jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on VHS:stä vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on VHS:stä vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.Jäsenvaltio (*1)

Alue

Tanska

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

Irlanti

Koko alue

Kypros

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

Suomi

Koko alue Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueelle on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.Jäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Viro

Koko alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE XIII

TARTTUVA VERTAMUODOSTAVAN KUDOKSEN KUOLIO (IHN)

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on IHN:stä vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on IHN:stä vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on IHN:stä vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.Jäsenvaltio (*1)

Alue

▼M1

Tanska

Koko alue lukuun ottamatta vesistöalueita Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å ja Århus Å

▼B

Irlanti

Koko alue

Kypros

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

▼M1

Suomi

Koko alue lukuun ottamatta

— rannikkovyöhykkeen lokeroa Iin Kuivaniemessä,

— rannikkovyöhykkeen lokeroa, johon kuuluu osia Föglön, Lumparlandin, Lemlandin ja Vårdön kunnista 11,466 kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla Lat 60,013565060°, Lon 20,317617393° ilmaistusta pisteestä,

— vesistöalueita 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi ja 4.41 Pielinen

▼B

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Viro

Koko alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE XIV

ISA-VIRUKSEN HPRΔ-KANNAN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Bulgaria

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Kreikka

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Koko alue

Kroatia

Koko alue

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Koko alue

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

ja jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XV

NILVIÄISTEN MARTEILIOOSI (MARTEILIA REFRINGENS)

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio (*1):

Alue

Irlanti

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta alueita Belfast Lough ja Dundrum Bay

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XVI

BONAMIA EXITIOSA -LOISEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on Bonamia exitiosa loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio

Alue

Viro

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XVII

BONAMIA OSTREAE -LOISEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on Bonamia ostreae loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio (*1):

Alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta seuraavia alueita: Corkin satama; Galway Bay; Ballinakillin satama; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; ja Kilkieran Bay.

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta seuraavia alueita: Lough Foyle ja Strangford Lough.

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XVIII

VALKOPILKKUTAUTIVIRUKSEN (WSSV) AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on WSSV-tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on WSSV-tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on WSSV-tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.( 1 ) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä asetuksissa olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.