02021R0405 — FI — 31.08.2021 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/405,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021,

niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 114 31.3.2021, s. 118)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/606, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021,

  L 129

65

15.4.2021

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1327, annettu 10 päivänä elokuuta 2021,

  L 288

28

11.8.2021
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/405,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021,

niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisten kolmansien maiden tai niiden alueiden luettelot, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulo unioniin on sallittua asetuksen (EU) 2017/625126 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

’tuoreella lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10 kohdassa määriteltyä tuoretta lihaa;

2) 

’raakalihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.15 kohdassa määriteltyjä raakalihavalmisteita;

3) 

’kotieläiminä pidettävillä kavioeläimillä’ lajien Equus caballus ja Equus asinus eläimiä ja niiden risteytyksiä;

4) 

’luonnonvaraisilla kavioeläimillä’ alasuvun Hippotigris eläimiä;

5) 

’muilla eläimenosilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.11 kohdassa määriteltyjä muita eläimen osia;

6) 

’lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa määriteltyä lihaa;

7) 

’jauhelihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.13 kohdassa määriteltyä jauhelihaa;

8) 

’siipikarjalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa määriteltyä siipikarjaa;

9) 

’luonnonvaraisilla jäniseläimillä’ muita kuin ihmisen pitämiä kaneja ja jäniksiä;

10) 

’luonnonvaraisella riistalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.5 kohdassa määriteltyä luonnonvaraista riistaa;

11) 

’tarhatulla riistalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.6 kohdassa määriteltyä tarhattua riistaa;

12) 

’munilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5.1 kohdassa määriteltyjä munia;

13) 

’munatuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.3 kohdassa määriteltyjä munatuotteita;

14) 

’lihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa määriteltyjä lihavalmisteita;

15) 

’käsitellyillä mahoilla, rakoilla ja suolilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.9 kohdassa määriteltyjä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia;

16) 

’kuivatuilla tai suolatuilla rakoilla ja suolilla’ delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 2 artiklan toisen kohdan 45 alakohdassa määriteltyjä kuivattuja tai suolattuja rakkoja ja suolia;

17) 

’sulatetulla eläinrasvalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.5 kohdassa määriteltyä sulatettua eläinrasvaa;

18) 

’proteiinijäännöksellä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.6 kohdassa määriteltyä proteiinijäännöstä;

19) 

’simpukoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määriteltyjä simpukoita;

20) 

’kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyjä kalastustuotteita;

21) 

’raakamaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 4.1 kohdassa määriteltyä raakamaitoa;

22) 

’meijerituotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.2 kohdassa määriteltyjä meijerituotteita;

23) 

’ternimaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 1 kohdassa määriteltyä ternimaitoa;

24) 

’ternimaitotuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 2 kohdassa määriteltyjä ternimaitotuotteita;

25) 

’sammakonreisillä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa määriteltyjä sammakonreisiä sekä heimon Ranidae sukuun Pelophylax ja heimon Dicroglossidae sukuihin Limnonectes, Fejervarya ja Hoplobatrachus kuuluvien sammakoiden reisiä;

26) 

’etanoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa määriteltyjä etanoita sekä muita heimoihin Helicidae, Hygromiidae tai Sphincterochilidae kuuluvia etanoita;

27) 

’gelatiinilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.7 kohdassa määriteltyä gelatiinia;

28) 

’kollageenilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.8 kohdassa määriteltyä kollageenia;

29) 

’hunajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ( 1 ) liitteessä II olevan IX osan 1 kohdassa määriteltyä hunajaa;

30) 

’mehiläistuotteilla’ asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevan IX osan 2 kohdassa määriteltyjä mehiläistuotteita;

31) 

’matelijoiden lihalla’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 16 alakohdassa määriteltyä matelijoiden lihaa;

32) 

’hyönteisillä’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 17 alakohdassa määriteltyjä hyönteisiä;

33) 

’untuvikoilla’ delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 2 artiklan 19 alakohdassa määriteltyjä untuvikkoja;

34) 

’siitosmunilla’ asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 44 alakohdassa määriteltyjä siitosmunia;

35) 

’siitossiipikarjalla’ delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 2 artiklan 17 alakohdassa määriteltyä siitossiipikarjaa;

36) 

’tuotantosiipikarjalla’ delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 2 artiklan 18 alakohdassa määriteltyä tuotantosiipikarjaa;

37) 

’teurastettaviksi tarkoitetuilla eläimillä’ delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 2 artiklan 13 alakohdassa määriteltyjä teurastettaviksi tarkoitettuja eläimiä.

3 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sorkkaeläinten tuoreen lihan ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sorkkaeläinten tuoreen lihan ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XIII mukaisesti ja jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU.

4 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista kotieläiminä pidettävien kavioeläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta jauhelihaa, ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kotieläiminä pidettävien kavioeläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta jauhelihaa, ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä I.

5 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista luonnonvaraisten kavioeläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta muita eläimenosia ja jauhelihaa, ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen luonnonvaraisten kavioeläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta muita eläimenosia ja jauhelihaa, ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä II.

6 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen tuoreen lihan ja siipikarjasta saatavien raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen tuoreen lihan ja siipikarjasta saatavien raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XIV mukaisesti ja jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU.

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen luonnonvaraisten riistalintujen, joita ei ole kynitty ja joista ei ole poistettu sisäelimiä, tuoreen lihan lähetysten, jotka tulevat liitteessä III luetelluista kolmansista maista, tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos ne kuljetetaan lentokoneella.

7 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista munien ja munatuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen munien ja munatuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XIX mukaisesti ja jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU ’munien’ osalta.

Munalähetysten, jotka on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille A-luokan munina komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 ( 2 ) 2 artiklan mukaisesti, tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos ne tulevat liitteessä IV luetelluista kolmansista maista, eli ne täyttävät salmonellan valvontaa koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ( 3 ) 10 artiklan 6 kohdan vaatimukset.

8 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista tarhattujen kanien tuoreen lihan ja luonnonvaraisten jäniseläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät sisällä muita eläimenosia, paitsi kun kyseessä ovat nylkemättömät luonnonvaraiset jäniseläimet joista ei ole poistettu sisäelimiä, tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen tarhattujen kanien tuoreen lihan ja luonnonvaraisten jäniseläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät sisällä muita eläimenosia, paitsi kun kyseessä ovat nylkemättömät luonnonvaraiset jäniseläimet joista ei ole poistettu sisäelimiä, tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä V.

9 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten ja jäniseläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät sisällä muita eläimenosia, tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten ja jäniseläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät sisällä muita eläimenosia, tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä VI.

10 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista lihavalmisteiden, mukaan lukien sulatettu eläinrasva, proteiinijäännös, lihauutteet sekä käsitellyt mahat, rakot ja suolet, lukuun ottamatta kuivattuja tai suolattuja rakkoja ja suolia, tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen jäniseläimistä, kavioeläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja jäniseläimistä saatavien lihavalmisteiden, mukaan lukien sulatettu eläinrasva, proteiinijäännös, lihauutteet sekä käsitellyt mahat, rakot ja suolet, lukuun ottamatta kuivattuja tai suolattuja rakkoja ja suolia, lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä VII.

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen muista kuin ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista lajeista saatavien lihavalmisteiden, mukaan lukien sulatettu eläinrasva, proteiinijäännös, lihauutteet sekä käsitellyt mahat, rakot ja suolet, lukuun ottamatta kuivattuja tai suolattuja rakkoja ja suolia, lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XV mukaisesti ja jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU.

11 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XVI mukaisesti ja jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU ’kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten’ osalta.

12 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista elävien, jäähdytettyjen, jäädytettyjen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, jäädytettyjen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä VIII. Kuitenkin sallitaan myös sellaisten muiden kuin vesiviljeltyjen heimoon Pectinidae kuuluvien kampasimpukoiden, joista sisälmykset ja sukurauhaset on kokonaan poistettu, lähentäjälihasten, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, tulo unioniin sellaisista kolmansista maista, joita ei ole mainittu kyseisessä luettelossa.

13 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista tiettyjen kalastustuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä IX. Tätä ei sovelleta 12 artiklassa tarkoitettuihin eläinten ja tavaroiden lähetyksiin.

14 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista kavioeläimistä saatavien raakamaidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden ja meijerituotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kavioeläimistä saatavien raakamaidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden ja meijerituotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä X.

15 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista raakamaidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden ja meijerituotteiden, joille ei ole tarpeen tehdä erityistä riskinvähentämiskäsittelyä suu- ja sorkkatautia vastaan, lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden ja meijerituotteiden, joille ei ole tarpeen tehdä erityistä riskinvähentämiskäsittelyä suu- ja sorkkatautia vastaan, lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XVII mukaisesti ja jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU ’maidon’ osalta.

16 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista meijerituotteiden, joille on tehtävä erityinen riskinvähentämiskäsittely suu- ja sorkkatautia vastaan, lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen meijerituotteiden, joille on tehtävä erityinen riskinvähentämiskäsittely suu- ja sorkkatautia vastaan, lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XVIII mukaisesti ja jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU ’maidon’ osalta.

17 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sammakonreisien ja etanoiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sammakonreisien ja etanoiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä XI.

18 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua

1.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja kavioeläimistä saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä XII.
2.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun siipikarjasta saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä XIII.
3.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun kalastustuotteista saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä IX.
4.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun jäniseläimistä saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä V.
5.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja jäniseläimistä saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä VI.

19 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

1.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista tiettyjen sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XIII mukaisesti.
2.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen kavioeläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä I kotieläiminä pidettävien kavioeläinten tai liitteessä II luonnonvaraisten kavioeläinten osalta.
3.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen siipikarjasta saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista asianomaisen lajin tuoreen lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XIV mukaisesti.
4.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen kalastustuotteista saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä IX.
5.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen jäniseläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä V.
6.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja jäniseläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä VI.

20 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

1.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja kavioeläimistä saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä XII.
2.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen siipikarjasta saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä XIII.
3.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen kalastustuotteista saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä IX.
4.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen jäniseläimistä saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä V.
5.  
Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja jäniseläimistä saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä VI.
6.  
Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson I luvun 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista kyseisistä tuotteista saatujen käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti.

21 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista hunajan ja muiden mehiläistuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen hunajan ja muiden mehiläistuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan päätöksessä 2011/163/EU ’hunajan’ osalta.

22 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista tiettyjen pitkälle jalostettujen tuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen pitkälle jalostettujen kondroitiinisulfaatin, hyaluronihapon, muiden hydroloitujen rustotuotteiden, kitosaanin, glukosamiinin, juoksutteen, kalanrakkoselvikkeiden ja aminohappojen lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

a) 

kun kyse on sorkka- ja kavioeläimistä saatavista pitkälle jalostetuista tuotteista, liitteessä XII luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

b) 

kun kyse on kalastuotteista saatavista pitkälle jalostetuista tuotteista, liitteessä IX luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

c) 

kun kyse on siipikarjasta saatavista pitkälle jalostetuista tuotteista, liitteessä XIII luetellut kolmannet maat.

23 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista matelijoiden lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitetun matelijoiden lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä XIV.

24 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista hyönteisten lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen hyönteisten lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos tällaiset elintarvikkeet ovat peräisin ja on lähetetty kolmansista maista, jotka luetellaan liitteessä XV.

25 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista muiden eläinperäisten tuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen muiden kuin 3–24 artiklassa tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

a) 

jos ne on saatu muista kotieläiminä pidettävistä sorkka- ja kavioeläimistä kuin kotieläiminä pidettävistä kavioeläimistä, ne kolmannet maat tai niiden alueet, joista kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XIII mukaisesti ja jotka luetellaan tapauksen mukaan päätöksessä 2011/163/EU;

b) 

jos ne on saatu kotieläiminä pidettävistä kavioeläimistä, liitteessä I luetellut kolmannet maat;

c) 

jos ne on saatu siipikarjasta, ne kolmannet maat tai niiden alueet, joista siipikarjan tuoreen lihan tulo unioniin on sallittua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XIV mukaisesti ja jotka luetellaan tapauksen mukaan päätöksessä 2011/163/EU;

d) 

jos ne on saatu kalastustuotteista, liitteessä IX luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

e) 

jos ne on saatu jäniseläimistä, liitteessä V luetellut kolmannet maat;

f) 

jos ne on saatu muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja jäniseläimistä, liitteessä VI luetellut kolmannet maat;

g) 

jos ne on saatu useammasta kuin yhdestä lajista, ne kolmannet maat tai niiden alueet, jotka on lueteltu kunkin lajin osalta, josta tuotteet on saatu, a–e alakohdan mukaisesti.

26 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista Gallus gallus -lajin elävän siipikarjan ja siitosmunien, elävien kalkkunoiden ja kalkkunoiden siitosmunien lähetysten tulo unioniin on sallittua

Gallus gallus -lajin elävän siipikarjan ja siitosmunien, elävien kalkkunoiden ja kalkkunoiden siitosmunien lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos ne tulevat liitteessä XVI luetelluista kolmansista maista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä V olevien eläinterveysvaatimusten perusteella laadittujen luetteloiden soveltamista.

Tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa säädettyjä luetteloon merkitsemistä koskevia vaatimuksia ei sovelleta yksittäisiin lähetyksiin, jotka sisältävät alle 20 yksikköä muuta elävää siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja, niiden siitosmunia ja untuvikkoja, kun lähetys on asetuksen (EY) N:o 2160/2003 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkoitettu elävän siipikarjan yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettuun alkutuotantoon tai kun tuottaja toimittaa suoraan alkutuotannon tuotteita pieninä määrinä.

27 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626.

Viittauksia kumottuun täytäntöönpanoasetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä XVII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

28 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Asetuksen 4 artiklassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan b alakohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista kotieläiminä pidettävien kavioeläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta jauhelihaa, ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

BR

Brasilia

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (2)

 

▼B

NZ

Uusi-Seelanti

 

UY

Uruguay

 

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.

▼M2
LIITE II

Asetuksen 5 artiklassa ja 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista luonnonvaraisten kavioeläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta muita eläimenosia ja jauhelihaa, ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

NA

Namibia

Ainoastaan luonnonvarainen riista

ZA

Etelä-Afrikka

Ainoastaan luonnonvarainen riista

▼B
LIITE III

Asetuksen 6 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen luonnonvaraisten riistalintujen, joita ei ole kynitty ja joista ei ole poistettu sisäelimiä, tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos ne kuljetetaan lentokoneellaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

AR

Argentiina

 

BR

Brasilia

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

IL

Israel (1)

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

 

US

Yhdysvallat

 

(1)   

Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.
LIITE IV

Asetuksen 7 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista A-luokan munina markkinoille saatettavien munien lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

CH

Sveitsi (1)

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (2)

 

▼B

JP

Japani

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

UA

Ukraina

 

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.
LIITE V

Asetuksen 8 artiklassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa ja 20 artiklan 4 kohdassa sekä 25 artiklan e alakohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista tarhattujen kanien tuoreen lihan ja luonnonvaraisten jäniseläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät sisällä muita eläimenosia, paitsi kun kyseessä ovat nylkemättömät luonnonvaraiset jäniseläimet joista ei ole poistettu sisäelimiä, tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

AR

Argentiina

 

AU

Australia

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

CL

Chile

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

CN

Kiina

Ainoastaan tarhatut kanit

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (3)

 

▼B

MK

Pohjois-Makedonia

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

NZ

Uusi-Seelanti

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

RS

Serbia

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

SG

Singapore (2)

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

TN

Tunisia

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

UA

Ukraina

Ainoastaan tarhatut kanit

US

Yhdysvallat

 

UY

Uruguay

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

ZA

Etelä-Afrikka

Ainoastaan luonnonvaraiset jäniseläimet

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Ainoastaan sellaisten Uudesta-Seelannista peräisin olevien, unioniin tarkoitettujen tuoreen lihan lähetysten osalta, jotka puretaan Singaporessa varastoinnin jälkeen tai ilman varastointia ja jälleenlastataan hyväksytyssä laitoksessa Singaporen kautta tapahtuvan kuljetuksen aikana.

(3)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.
LIITE VI

Asetuksen 9 artiklassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 20 artiklan 5 kohdassa sekä 25 artiklan f alakohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten ja jäniseläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät sisällä muita eläimenosia, tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

AU

Australia

 

CA

Kanada

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (1)

 

▼B

GL

Grönlanti

Ainoastaan tarhattu riista

NZ

Uusi-Seelanti

 

(1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.
LIITE VII

Asetuksen 10 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista jäniseläimistä, kavioeläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja jäniseläimistä saatavien lihavalmisteiden, mukaan lukien sulatettu eläinrasva, proteiinijäännös, lihauutteet sekä käsitellyt mahat, rakot ja suolet, lukuun ottamatta kuivattuja tai suolattuja rakkoja ja suolia, tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVÄT KAVIOELÄIMET

TARHATUT KANIT

LUONNONVARAISET KAVIOELÄIMET

LUONNONVARAISET JÄNISELÄIMET (KANIT JA JÄNIKSET)

MUUT LUONNONVARAISET MAANISÄKKÄÄT KUIN SORKKA- JA KAVIOELÄIMET JA JÄNISELÄIMET

AR

Argentiina

A

A

NA

A

NA

AU

Australia

A

NA

NA

A

A

BR

Brasilia

A

NA

NA

NA

NA

CA

Kanada

A

A

NA

A

A

CH

Sveitsi (1)

 

CL

Chile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Kiina

NA

A

NA

NA

NA

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (2)

A

A

A

A

A

▼B

GL

Grönlanti

NA

NA

NA

NA

A (ainoastaan tarhattu riista)

MK

Pohjois-Makedonia

NA

NA

NA

A

NA

NZ

Uusi-Seelanti

A

NA

NA

A

A

RS

Serbia

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunisia

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ukraina

NA

A

NA

NA

NA

US

Yhdysvallat

NA

A

NA

A

NA

UY

Uruguay

A

NA

NA

A

NA

ZA

Etelä-Afrikka

NA

NA

A (ainoastaan luonnonvarainen riista)

A

NA

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.

Taulukossa käytettyjen koodien tulkintaA (= muu kuin erityiskäsittely)

Tulo sallittu. Erityistä käsittelyä ei vaadita. Tällaisissa lihavalmisteissa olevalle lihalle on kuitenkin täytynyt tehdä käsittely, jonka seurauksena sen leikkauspinnasta voi päätellä, ettei kyse ole enää tuoreesta lihasta, ja käytetyn tuoreen lihan on lisäksi täytettävä tuoreen lihan unioniin tuloon sovellettavat eläinterveyttä koskevat säännöt.

NA

Tulo ei ole sallittua.
LIITE VIII

Asetuksen 12 artiklassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista elävien, jäähdytettyjen, jäädytettyjen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

HUOMAUTUKSET

AU

Australia

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

CL

Chile

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (3)

 

GG

Guernsey

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

▼B

GL

Grönlanti

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

▼M1

IM

Mansaari

 

JE

Jersey

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

▼B

JM

Jamaika

Ainoastaan luonnonvaraisesta saaliista peräisin olevat merikotilot

JP

Japani

Ainoastaan jäädytetyt tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

KR

Etelä-Korea

Ainoastaan jäädytetyt tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

MA

Marokko

Acanthocardia tuberculatum -lajiin kuuluvien jalostettujen simpukoiden mukana on oltava: a) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 (2) liitteessä III olevassa 32 luvussa esitetyn mallin MOL-AT mukainen terveyttä koskeva lisävakuutus; ja b) analyysitulokset testeistä, jotka osoittavat, että simpukoissa ei ole biologisella määritysmenetelmällä havaittavaa määrää PSP-toksiinia (halvaannuttavaa simpukkamyrkkyä).

NZ

Uusi-Seelanti

 

PE

Peru

Ainoastaan vesiviljelystä peräisin olevat kampasimpukat (Pectinidae), joista on poistettu sisälmykset

TH

Thaimaa

Ainoastaan jäädytetyt tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

US

Yhdysvallat

Washington State ja Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Ainoastaan jäädytetyt tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).

(3)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.

▼M2
LIITE IX

Asetuksen 13 artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa ja 20 artiklan 3 kohdassa ja 22 artiklan b alakohdassa sekä 25 artiklan d alakohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista tiettyjen kalastustuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

HUOMAUTUKSET

AE

Arabiemiirikunnat

Vesiviljely: ainoastaan raaka-aineet, jotka on saatu joko jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, joista tällaisten raaka-aineiden tuonti unioniin on hyväksytty.

AG

Antigua ja Barbuda

Ainoastaan luonnonvaraisesta saaliista peräisin olevat elävät hummerit

AL

Albania

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

AM

Armenia

Ainoastaan elävät luonnonvaraiset ravut, lämpökäsitellyt muut kuin viljellyt ravut ja jäädytetyt muut kuin viljellyt ravut

AO

Angola

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidžan

Ainoastaan luonnonvaraisesta saaliista peräisin oleva kaviaari

BA

Bosnia ja Hertsegovina

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

BN

Brunei

Ainoastaan vesiviljelytuotteet

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

BR

Brasilia

 

BS

Bahama

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Ainoastaan luonnonvarainen saalis.

Ainoastaan merellä pyydetyt, jäädytetyt ja lopulliseen pakkaukseen pakatut kalastustuotteet

CH

Sveitsi (1)

 

CI

Norsunluurannikko

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

CL

Chile

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Kap Verde

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

CW

Curaçao

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

DZ

Algeria

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

EC

Ecuador

 

EG

Egypti

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

ER

Eritrea

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

FJ

Fidži

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

FK

Falklandinsaaret

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

GA

Gabon

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (2)

 

GD

Grenada

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

GE

Georgia

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

GG

Guernsey

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

GH

Ghana

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

GL

Grönlanti

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

GM

Gambia

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

GN

Guinea

Ainoastaan luonnonvarainen saalis.

Ainoastaan kalat, joita ei ole valmistettu tai jalostettu muulla tavoin kuin poistamalla pää, perkaamalla, jäähdyttämällä tai jäädyttämällä.

GT

Guatemala

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat eväkalat

GY

Guayana

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

HK

Hongkong

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israel (3)

 

IM

Mansaari

 

IN

Intia

 

IR

Iran

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat eväkalat

JE

Jersey

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

JM

Jamaika

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribati

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

KR

Etelä-Korea

 

KZ

Kazakstan

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

MD

Moldova

Ainoastaan kaviaari

ME

Montenegro

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

MG

Madagaskar

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauritania

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

MU

Mauritius

 

MV

Malediivit

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

MZ

Mosambik

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat eväkalat

NA

Namibia

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

NC

Uusi-Kaledonia

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat eväkalat

NG

Nigeria

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat eväkalat

NI

Nicaragua

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat eväkalat

NZ

Uusi-Seelanti

 

OM

Oman

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Ranskan Polynesia

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

PG

Papua-Uusi-Guinea

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

PH

Filippiinit

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

PK

Pakistan

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

RS

Serbia

 

RU

Venäjä

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

SA

Saudi-Arabia

 

SB

Salomonsaaret

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

SC

Seychellit

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

(lukuun ottamatta Tristan da Cunhan ja Ascensionin saaria)

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

Tristan da Cunha

(lukuun ottamatta Saint Helenan ja Ascensionin saaria)

Ainoastaan luonnonvaraisesta saaliista peräisin olevat hummerit (tuoreet tai jäädytetyt)

SN

Senegal

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

SR

Suriname

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

SV

El Salvador

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

SX

Sint Maarten

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

TR

Turkki

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tansania

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat eväkalat

UA

Ukraina

Muut kuin vesiviljelystä peräisin olevat äyriäiset

UG

Uganda

 

US

Yhdysvallat

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

ZA

Etelä-Afrikka

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

ZW

Zimbabwe

Ainoastaan luonnonvarainen saalis

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.

(3)   

Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

▼B
LIITE X

Asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista kavioeläimistä saatavien raakamaidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden ja meijerituotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

AU

Australia

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (2)

 

GG

Guernsey

 

IM

Mansaari

 

JE

Jersey

 

▼B

JP

Japani

 

ME

Montenegro

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

US

Yhdysvallat

 

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.

▼M2
LIITE XI

Asetuksen 17 artiklassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sammakonreisien ja etanoiden lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

HUOMAUTUKSET

AL

Albania

 

AM

Armenia

Ainoastaan etanat

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidžan

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

Ainoastaan etanat

BR

Brasilia

Ainoastaan sammakonreidet

BY

Valko-Venäjä

Ainoastaan etanat

CA

Kanada

Ainoastaan etanat

CH

Sveitsi (1)

 

CI

Norsunluurannikko

Ainoastaan etanat

CL

Chile

Ainoastaan etanat

CN

Kiina

 

DZ

Algeria

Ainoastaan etanat

EG

Egypti

Ainoastaan sammakonreidet

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (2)

 

GG

Guernsey

 

GH

Ghana

Ainoastaan etanat

ID

Indonesia

 

IM

Mansaari

 

IN

Intia

Ainoastaan sammakonreidet

JE

Jersey

 

MA

Marokko

Ainoastaan etanat

MD

Moldova

Ainoastaan etanat

MK

Pohjois-Makedonia

Ainoastaan etanat

NG

Nigeria

Ainoastaan etanat

NZ

Uusi-Seelanti

Ainoastaan etanat

PE

Peru

Ainoastaan etanat

RS

Serbia

Ainoastaan etanat

TH

Thaimaa

Ainoastaan etanat

TN

Tunisia

Ainoastaan etanat

TR

Turkki

 

UA

Ukraina

Ainoastaan etanat

US

Yhdysvallat

Ainoastaan etanat

VN

Vietnam

 

ZA

Etelä-Afrikka

Ainoastaan etanat

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.

▼B
LIITE XII

Asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa sekä 22 artiklan a alakohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja kavioeläimistä saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

HUOMAUTUKSET

AL

Albania

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BH

Bahrain

 

BR

Brasilia

 

BW

Botswana

 

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

CL

Chile

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

DZ

Algeria

 

ET

Etiopia

 

FK

Falklandinsaaret

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (3)

 

GG

Guernsey

 

▼B

GL

Grönlanti

 

GT

Guatemala

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

IL

Israel (2)

 

▼M1

IM

Mansaari

 

▼B

IN

Intia

 

▼M1

JE

Jersey

 

▼B

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KR

Etelä-Korea

 

MA

Marokko

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

PA

Panama

 

PK

Pakistan

 

PY

Paraguay

 

RS

Serbia

 

RU

Venäjä

 

SG

Singapore

 

SV

El Salvador

 

SZ

Swazimaa (Eswatini)

 

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

TW

Taiwan

 

UA

Ukraina

 

US

Yhdysvallat

 

UY

Uruguay

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(3)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.
LIITE XIII

Asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklan 2 kohdassa sekä 22 artiklan c alakohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista siipikarjasta saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

AL

Albania

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BR

Brasilia

 

BW

Botswana

 

BY

Valko-Venäjä

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

CL

Chile

 

CN

Kiina

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (3)

 

GG

Guernsey

 

▼B

GL

Grönlanti

 

HK

Hongkong

 

IL

Israel (2)

 

IN

Intia

 

JP

Japani

 

KR

Etelä-Korea

 

MD

Moldova

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MY

Malesia

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

MX

Meksiko

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

RS

Serbia

 

RU

Venäjä

 

SG

Singapore

 

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

TW

Taiwan

 

UA

Ukraina

 

US

Yhdysvallat

 

UY

Uruguay

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(3)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.
LIITE XIV

Asetuksen 23 artiklassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista matelijoiden lihan lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

HUOMAUTUKSET

CH

Sveitsi

 

BW

Botswana

 

VN

Vietnam

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZW

Zimbabwe

 

▼M2
LIITE XV

Asetuksen 24 artiklassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista hyönteisten lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

HUOMAUTUKSET

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi

 

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (1)

 

KR

Etelä-Korea

 

TH

Thaimaa

 

VN

Vietnam

 

(1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.

▼B
LIITE XVI

Asetuksen 26 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista, joista Gallus gallus -lajin elävän siipikarjan ja siitosmunien, elävien kalkkunoiden ja kalkkunoiden siitosmunien lähetysten tulo unioniin on sallittuaMAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA

TUOTTEET, JOIDEN OSALTA KOLMAS MAA ON MAINITTU LUETTELOSSA

 

 

Gallus gallus

Kalkkunat

BR

Brasilia

DOC, HEP

-

CA

Kanada

BPP (*1), DOC (*1), HEP

BPP (*1), DOC, HEP

CH

Sveitsi (1)

 

▼M1

GB

Yhdistynyt kuningaskunta (3)

BPP, DOC, HEP

BPP, DOC, HEP

GG

Guernsey

BPP

BPP

▼B

IL

Israel (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

Yhdysvallat

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP

(*1)   

ainoastaan siitokseen


BPP: siitos- tai tuotantosiipikarja


DOC: untuvikot


HEP: siitosmunat

(1)   

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)   

Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(3)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät käsitä Pohjois-Irlantia.
LIITE XVII

Asetuksen 27 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu vastaavuustaulukkoAsetus (EU) 2019/626

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3, 4 ja 5 artikla

4 artikla

6 ja 7 artikla

5 artikla

8 ja 9 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

12 artikla

9 artikla

13 artikla

10 artikla

15 ja 16 artikla

11 artikla

17 artikla

12 artikla

17 artikla

13 artikla

10 artikla

14 artikla

18 artikla

15 artikla

19 artikla

16 artikla

20 artikla

17 artikla

21 artikla

18 artikla

22 artikla

19 artikla

23 artikla

20 artikla

24 artikla

21 artikla

25 artikla

22 artikla

-

23 artikla

27 artikla

24 artikla

-

25 artikla

28 artikla

Liite I

Liite VIII

Liite II

Liite IX

Liite III

Liite XI

Liite III a

Liite XV

Liite IV

-( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 2 ) Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1).