02020R0977 — FI — 01.10.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/977,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2020,

asetuksista (EY) N:o 889/2008 ja (EY) N:o 1235/2008 poikkeamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon valvonnan osalta covid-19-pandemian vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 217 8.7.2020, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1667, annettu 10 päivänä marraskuuta 2020,

  L 377

5

11.11.2020
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/977,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2020,

asetuksista (EY) N:o 889/2008 ja (EY) N:o 1235/2008 poikkeamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon valvonnan osalta covid-19-pandemian vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Poikkeukset asetuksesta (EY) N:o 889/2008

1.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 889/2008 65 artiklan 1 kohdassa säädetään, kun on kyse toimijoista, joiden osalta toimivaltainen viranomainen tai soveltuvissa tapauksissa tarkastusviranomainen tai -laitos on asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa riskinarviointimenettelyssä todennut riskin olevan vähäinen, ja jos liikkumista on rajoitettu covid-19-pandemian takia kansallisin toimenpitein, vuositarkastusten ja luonnonmukaisen maatalouden toimijoita koskevien asiakirjaselvitysten uusimisen edellyttämät fyysiset tarkastukset voidaan korvata asiakirjatarkastuksilla. Kun on kyse toimijoista, joiden osalta toimivaltainen viranomainen tai soveltuvissa tapauksissa tarkastusviranomainen tai -laitos on asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa riskinarviointimenettelyssä todennut riskin olevan vähäinen, nämä asiakirjatarkastukset voidaan tarvittaessa toteuttaa myös minkä tahansa käytettävissä olevien etäviestintävälineiden välityksellä.
2.  
Kun on kyse muista toimijoista kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimijoista tai toimijoista, jotka haluavat liittyä luonnonmukaisen tuotannon järjestelmään ensimmäistä kertaa, ja kaikissa muissa tapauksissa, esimerkiksi kun kyse on takautuvasta hyväksymisestä, jos liikkumista on rajoitettu covid-19-pandemian takia kansallisin toimenpitein, asetuksen (EY) N:o 889/2008 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu fyysinen tarkastus on tehtävä heti, kun covid-19-pandemiaan liittyvät kansalliset toimenpiteet on lopetettu ja valvonta- ja sertifiointitoimet voidaan jälleen aloittaa kyseisissä jäsenvaltioissa ja kyseisessä kolmannessa maassa. Siihen asti vuositarkastuksia sekä luonnonmukaisen maatalouden toimijoita koskevien asiakirjaselvitysten tekemistä ja uusimista varten tarvittavat asiakirjatarkastukset voidaan tarvittaessa toteuttaa myös minkä tahansa käytettävissä olevien etäviestintävälineiden välityksellä.
3.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 889/2008 65 artiklan 2 kohdassa säädetään, tarkastusviranomaisen tai -laitoksen vuosittain ottamien ja analysoimien näytteiden määrän on vastattava vähintään kahta prosenttia sen valvomien toimijoiden lukumäärästä.
4.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 889/2008 92 a artiklan 4 kohdan toisen alakohdan toisessa virkkeessä säädetään, kyseisessä virkkeessä tarkoitettu vastaus sääntöjenvastaisia tuotteita koskevaan ilmoitukseen on lähetettävä 60 kalenteripäivän kuluessa alkuperäisen ilmoituksen päivämäärästä.
5.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 889/2008 92 c artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa säädetään, kyseisen asetuksen 65 artiklan 4 kohdan mukaisia ilmoittamattomia satunnaisia lisätarkastuskäyntejä on tehtävä riskiluokan mukaisesti vähintään viidelle prosentille sopimuksenalaisista toimijoista.
6.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 889/2008 92 c artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdassa säädetään, vähintään viisi prosenttia kaikista 65 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisista tarkastuksista ja tarkastuskäynneistä on tehtävä ennalta ilmoittamatta.
7.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 889/2008 92 e artiklassa säädetään, kyseisessä artiklassa tarkoitettu tarkastuslaitoksen vuositarkastus, joka on tarkoitus tehdä ►M1  1 päivään helmikuuta 2021 ◄ mennessä, voidaan korvata ”vuotuisella valvontatarkastuksella”, joka voidaan toteuttaa myös minkä tahansa käytettävissä olevan etäviestintävälineen välityksellä niin kauan kuin covid-19-pandemiaan liittyvät kyseisen jäsenvaltion kansalliset hätätoimenpiteet estävät toimivaltaista viranomaista suorittamasta tarkastuslaitoksen vuositarkastusta.

2 artikla

Poikkeukset asetuksesta (EY) N:o 1235/2008

1.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, asianomainen tarkastusviranomainen tai -laitos myöntää tarkastussertifikaatin syöttämällä kaikki tarvittavat tiedot Traces-järjestelmään ja tekemällä kyseisessä järjestelmässä vahvistusmerkinnän kohtaan 18. Jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen vahvistaa tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmässä tekemällä vahvistusmerkinnän kohtaan 20, ja ensimmäinen vastaanottaja täyttää sen Traces-järjestelmässä.
2.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 13 artiklan 6 kohdassa säädetään, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vahvistaa lähetyksen tarkastuksen yhteydessä tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmässä tekemällä vahvistusmerkinnän kohtaan 20.
3.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 15 artiklan 4 kohdan ensimmäisen kappaleen toisessa virkkeessä säädetään, kyseisessä virkkeessä tarkoitettu vastaus sääntöjenvastaisia tuotteita koskevaan ilmoitukseen on lähetettävä 60 kalenteripäivän kuluessa alkuperäisen ilmoituksen lähetyspäivästä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivän maaliskuuta 2020 ja ►M1  1 päivän helmikuuta 2021 ◄ välisenä aikana.

Asetuksen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivän maaliskuuta 2020 ja ►M1  1 päivän helmikuuta 2021 ◄ välisenä aikana.

Asetuksen 1 artiklan 3, 5 ja 6 kohtaa sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana.

Kiinassa toteutettavien valvontatoimien osalta tätä asetusta sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2020 ja ►M1  1 päivän helmikuuta 2021 ◄ välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa.