02020H1475 — FI — 02.02.2021 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1475,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2020,

koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 337 14.10.2020, s. 3)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2021/119, annettu 1 päivänä helmikuuta 2021,

  L 36I

1

2.2.2021
▼B

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1475,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2020,

koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)Yleiset periaatteet

Toteuttaessaan ja soveltaessaan toimenpiteitä kansanterveyden suojelemiseksi covid-19-pandemian johdosta jäsenvaltioiden olisi koordinoitava toimiaan mahdollisuuksien mukaan seuraavien periaatteiden pohjalta:

1. Covid-19:n leviämisen rajoittamiseksi käyttöön otettujen toimenpiteiden, jotka rajoittavat henkilöiden vapaata liikkuvuutta unionissa, olisi perustuttava tiettyihin rajattuihin yleistä etua koskeviin syihin eli kansanterveyden suojeluun. On välttämätöntä, että tällaisia rajoituksia sovellettaessa noudatetaan unionin oikeuden yleisiä periaatteita, erityisesti suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteita. Toimenpiteet eivät näin ollen saisi ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä kansanterveyden suojelemiseksi.

2. Rajoitukset olisi purettava heti, kun epidemiologinen tilanne sen sallii.

3. Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa toisiinsa nähden minkäänlaista syrjintää esimerkiksi siten, että ne soveltaisivat naapurijäsenvaltioonsa suotuisampia matkustussääntöjä kuin johonkin toiseen jäsenvaltioon, jonka epidemiologinen tilanne on samanlainen.

4. Rajoitukset eivät voi perustua asianomaisen henkilön kansalaisuuteen, vaan niiden olisi perustuttava henkilön sijaintipaikkaan tai -paikkoihin saapumista edeltäneiden 14 päivän aikana.

5. Jäsenvaltioiden olisi aina otettava vastaan omat kansalaisensa sekä alueellaan asuvat unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä ja helpotettava nopeaa kauttakulkua alueidensa kautta.

6. Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota raja-alueiden, syrjäisimpien alueiden, erillisalueiden ja maantieteellisesti eristyneiden alueiden erityispiirteisiin ja tarpeeseen tehdä yhteistyötä paikallis- ja aluetasolla.

7. Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava säännöllisesti tietoja kaikista tämän suosituksen soveltamisalaan kuuluvista asioista.

Yhteiset perusteet

8. Jäsenvaltioiden olisi otettava seuraavat keskeiset perusteet huomioon harkitessaan vapaan liikkuvuuden rajoittamista covid-19-pandemian johdosta:

a) 

’ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivinen määrä’ eli uusien ilmoitettujen covid-19-tapausten määrä 100 000 :ta henkilöä kohti 14:n viimeksi kuluneen vuorokauden aikana alueellisella tasolla;

b) 

’positiivisten testitulosten osuus’ eli positiivisten testitulosten osuus kaikista covid-19-tartunnan havaitsemiseksi edellisen viikon aikana tehdyistä testeistä;

c) 

’testien määrä’ eli covid-19-tartunnan havaitsemiseksi edellisen viikon aikana tehtyjen testien määrä 100 000 :ta henkilöä kohti.

Tiedot yhteisistä perusteista

9. Jotta saatavilla olisi kattavaa ja vertailukelpoista tietoa, jäsenvaltioiden olisi toimitettava viikoittain Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselle saatavilla olevia tietoja 8 kohdassa mainituista perusteista.

Jäsenvaltioiden olisi annettava nämä tiedot myös alueellisella tasolla, jotta mahdolliset toimenpiteet voidaan kohdentaa alueille, joilla ne ovat ehdottoman välttämättömiä.

Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava tietoja noudattamistaan testausstrategioista.

Riskialueiden kartoitus

10. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen olisi julkaistava jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella alueittain jaoteltu kartta EU:n jäsenvaltioista jäsenvaltioiden päätöksenteon tueksi. Kartan olisi sisällettävä myös tiedot Islannista, Liechtensteinista, Norjasta ja, heti kun tilanne sen sallii ( 1 ), Sveitsin valaliitosta. Alueet olisi merkittävä kartassa värien avulla seuraavasti:

a) 

vihreä, jos ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivinen määrä on alle 25 ja positiivisten testitulosten osuus kaikista covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tehdyistä testeistä on alle 4 prosenttia;

b) 

oranssi, jos ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivinen määrä on alle 50, mutta positiivisten testitulosten osuus kaikista covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tehdyistä testeistä on vähintään 4 prosenttia, tai jos ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivinen määrä on 25–150, mutta positiivisten testitulosten osuus kaikista covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tehdyistä testeistä on alle 4 prosenttia;

▼M1

c) 

punainen, jos ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivinen määrä on 50–150 ja positiivisten testitulosten osuus kaikista covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tehdyistä testeistä on vähintään 4 prosenttia tai jos ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivinen määrä 100 000 :ta henkilöä kohti on enemmän kuin 150 mutta vähemmän kuin 500;

▼M1

ca) 

tummanpunainen, jos ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivinen määrä 100 000 :ta henkilöä kohti on 500 tai enemmän;

▼B

d) 

harmaa, jos saatavilla ei ole riittävästi tietoa a–c alakohdassa esitettyjen perusteiden arvioimiseksi tai jos testien määrä on enintään 300 covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tehtyä testiä 100 000 :ta henkilöä kohti.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen olisi myös julkaistava erilliset kartat kustakin kattavaan karttaan vaikuttavasta keskeisestä indikaattorista: ilmoitettujen tautitapausten 14 vuorokauden määrästä alueellisella tasolla sekä testien ja positiivisten testitulosten määrästä kansallisella tasolla edeltävän viikon aikana. Kun tiedot ovat saatavilla alueellisella tasolla, kaikkien karttojen olisi perustuttava näihin tietoihin.

11. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen olisi julkaistava päivitetyt kartat ja niiden perustana olevat tiedot viikoittain.

Yhteiset raja-arvot, jos harkitaan kansanterveydellisiin syihin perustuvia vapaan liikkuvuuden rajoituksia

12. Jäsenvaltiot eivät saisi rajoittaa sellaisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta, jotka matkustavat toisen jäsenvaltion alueelle tai alueelta, joka on luokiteltu 10 kohdan mukaisesti vihreäksi.

13. Jos harkitaan rajoitusten soveltamista muulla kuin 10 kohdan mukaisesti vihreäksi luokitellulla alueella,

▼M1

a) 

jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon epidemiologisen tilanteen erot oranssiksi, punaiseksi ja tummanpunaiseksi luokiteltujen alueiden välillä ja toimittava oikeasuhteisella tavalla;

▼B

b) 

jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon lisäperusteita ja -kehityssuuntauksia. Tätä varten Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus toimittaa viikoittain saatavilla olevat tiedot tartunnan saaneiden määrästä, sairaalahoidossa olevien määrästä, tehohoidossa olevien määrästä ja kuolleisuudesta;

c) 

jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon myös oman alueensa epidemiologinen tilanne, mukaan lukien testauskäytännöt, tehtyjen testien määrä ja positiivisten testitulosten osuus, sekä muut epidemiologiset indikaattorit;

▼M1

d) 

jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon testausstrategiat ja kiinnitettävä erityistä huomiota tilanteeseen alueilla, joilla tehdään paljon testejä;

▼M1

e) 

jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon huolta aiheuttavien SARS-CoV-2-muunnosten esiintyvyys, erityisesti tartuttavuutta ja kuolleisuutta lisäävien muunnosten, sekä suoritettu genomin sekvensoinnin taso riippumatta siitä, miten asianomainen alue on luokiteltu.

▼B

Jäsenvaltioiden välinen koordinointi

14. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat oman päätöksentekoprosessinsa perusteella soveltaa rajoituksia sellaisiin henkilöihin, jotka matkustavat muulle kuin 10 kohdan mukaisesti vihreäksi luokitellulle alueelle tai saapuvat sieltä, olisi ilmoitettava aikomuksestaan ensin asianomaiselle jäsenvaltiolle ennen rajoitusten voimaantuloa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä rajatylittävään yhteistyöhön, syrjäisimpiin alueisiin, erillisalueisiin ja maantieteellisesti eristyneisiin alueisiin. Muille jäsenvaltioille ja komissiolle olisi myös ilmoitettava aikomuksesta ennen rajoitusten voimaantuloa. Ilmoitus olisi mahdollisuuksien mukaan annettava 48 tuntia etukäteen.

Jäsenvaltioiden olisi muille jäsenvaltioille ja komissiolle ilmoittamisessa käytettävä vakiintuneita viestintäverkostoja, mukaan lukien poliittisen kriisitoiminnan integroitujen järjestelyjen (IPCR) verkosto. IPCR:n yhteyspisteiden olisi varmistettava, että tiedot toimitetaan viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

15. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava välittömästi muille jäsenvaltioille ja komissiolle aiemmin käyttöön otettujen rajoitusten purkamisesta tai lieventämisestä, ja purkamisen tai lieventämisen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

Vapaan liikkuvuuden rajoitukset olisi poistettava, kun alue luokitellaan 10 kohdan mukaisesti jälleen vihreäksi edellyttäen, että rajoitusten käyttöönotosta on kulunut vähintään 14 päivää.

16. Jäsenvaltioiden olisi viimeistään seitsemän päivän kuluttua tämän suosituksen hyväksymisestä poistettava asteittain ennen tämän suosituksen hyväksymistä sovelletut rajoitukset sellaisten alueiden osalta, jotka on luokiteltu vihreiksi 10 kohdan mukaisesti.

Yhteinen kehys mahdollisille toimenpiteille korkean riskin alueilta tulevia matkustajia varten

▼M1

16a. Jäsenvaltioiden olisi hillittävä voimakkaasti kaikkea muuta kuin välttämätöntä matkustamista tummanpunaiseksi luokitelluille alueille ja pois niiltä ja hillittävä kaikkea muuta kuin välttämätöntä matkustamista 10 kohdan nojalla punaiseksi luokitelluille alueille ja pois niiltä.

Toisaalta jäsenvaltioiden olisi pyrittävä välttämään häiriöiden aiheutuminen välttämättömälle matkustamiselle, turvaamaan kuljetusten jatkuminen ns. vihreiden kaistojen järjestelmän mukaisesti sekä välttämään häiriöitä toimitusketjuissa sekä työhön tai liiketoimintaan liittyvistä syistä matkustavien työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien liikkumisessa.

▼B

17. Jäsenvaltiot eivät periaatteessa saisi evätä muista jäsenvaltioista matkustavien henkilöiden maahantuloa.

Jäsenvaltiot, jotka katsovat omien päätöksentekoprosessiensa perusteella tarpeelliseksi ottaa käyttöön vapaan liikkuvuuden rajoituksia, voivat vaatia 10 kohdan mukaisesti muuksi kuin vihreäksi luokitellulta alueelta saapuvilta henkilöiltä joko

▼M1

a) 

terveysturvakomitean suositusten ( 2 ) mukaista karanteenia / omaehtoista karanteenia ja/tai

b) 

covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tehtävää testiä ennen saapumista ja/tai saapumisen jälkeen. Tämä voi olla joko RT-PCR-testi tai yhteisiksi puitteiksi covid-19-taudin pika-antigeenitestien käytölle ja validoinnille sekä testitulosten vastavuoroiselle tunnustamiselle EU:ssa 21 päivänä tammikuuta 2021 annetun neuvoston suosituksen ( 3 ) perusteella laaditussa covid-19-taudin pika-antigeenitestien yhteisessä päivitetyssä luettelossa mainittu pika-antigeenitesti, sen mukaisesti kuin kansalliset terveysviranomaiset ovat määrittäneet.

▼M1 —————

▼B

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava koordinointia karanteenin / omaehtoisen karanteenin keston ja testauksen korvaamismahdollisuuksien osalta. Testauksen kehittämiseen olisi kannustettava aina, kun se on mahdollista, ja jäsenvaltioiden päättämien strategioiden mukaisesti.

▼M1

Jäsenvaltioiden olisi tarjottava riittävä testauskapasiteetti ja hyväksyttävä digitaaliset testaustodistukset sekä varmistettava samalla, että tämä ei heikennä keskeisten julkisten terveydenhoitopalvelujen tarjontaa ja erityisesti laboratoriokapasiteettia.

17a. Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että 10 kohdan ca alakohdan mukaisesti tummanpunaiseksi luokitellulta alueelta saapuville henkilöille on tehty ennen saapumista testi covid-19-tartunnan havaitsemiseksi ja että he jäävät terveysturvakomitean suosituksen mukaiseen karanteeniin / omaehtoiseen karanteeniin. Vastaavia toimenpiteitä voitaisiin soveltaa alueisiin, joilla huolta aiheuttavien muunnosten esiintyvyys on suuri.

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä, pidettävä voimassa tai tehostettava hillitsemistoimenpiteitä erityisesti tummanpunaisilla alueilla, tehostettava testausta ja kontaktien jäljittämistä ja lisättävä yhteisöissä havaittujen covid-19-tautitapausten edustavien otosten seurantaa ja sekvensointia, jotta voidaan valvoa SARS-CoV-2-viruksen uusien, aiempaa herkemmin tarttuvien muunnosten leviämistä ja vaikutusta.

17b. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava alueellaan asuville henkilöille mahdollisuus korvata 17 kohdan b alakohdassa ja 17 a kohdassa mainittu covid-19-tartunnan havaitsemiseksi ennen saapumista tehtävä testi saapumisen jälkeen tehtävällä testillä, mahdollisten karanteenia / omaehtoista karanteenia koskevien vaatimusten lisäksi.

▼B

18. Jäsenvaltioiden olisi vastavuoroisesti tunnustettava sertifioitujen terveydenhuoltoalan elinten toisessa jäsenvaltiossa covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tekemien testien tulokset. Jäsenvaltioiden olisi tehostettava yhteistyötä testaukseen liittyvissä eri näkökohdissa, mukaan lukien testaustodistusten todentamisessa, ottaen huomioon epidemiologian asiantuntijoiden tutkimukset ja neuvot sekä parhaat käytännöt.

19. Matkustajilta, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve, ei pitäisi edellyttää karanteenia heidän suorittaessaan tätä välttämätöntä tehtävää. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

a) 

kriittisiä ammatteja harjoittavat työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat, mukaan lukien terveydenhuollon työntekijät, sekä rajatyöntekijät, lähetetyt työntekijät ja kausityöntekijät työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista covid-19-epidemian aikana koskevien suuntaviivojen mukaisesti ( 4 );

b) 

kuljetusalan työntekijät tai palveluntarjoajat, mukaan lukien sellaisten kuljetusajoneuvojen kuljettajat, jotka kuljettavat alueella käytettäviä tavaroita tai vain kulkevat alueen kautta;

c) 

pakottavien lääketieteellisten syiden vuoksi matkustavat potilaat;

d) 

koululaiset, opiskelijat ja harjoittelijat, jotka matkustavat päivittäin ulkomaille;

e) 

pakottavista työ- tai perhesyistä matkustavat henkilöt;

f) 

diplomaatit, kansainvälisten järjestöjen henkilöstö ja kansainvälisten järjestöjen kutsumat henkilöt, joiden fyysinen läsnäolo on välttämätöntä näiden järjestöjen moitteettoman toiminnan kannalta, sotilashenkilöstö, poliisit, humanitaarisen avun työntekijät ja pelastuspalveluhenkilöstö heidän hoitaessaan tehtäviään;

g) 

kauttakulkumatkustajat;

h) 

merenkulkijat;

i) 

toimittajat heidän hoitaessaan tehtäviään.

▼M1

19a. Tummanpunaiseksi luokitellulta alueelta saapuvien matkustajien, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve, olisi 17 a kohdan mukaisesti täytettävä testausvaatimukset ja jäätävä karanteeniin / omaehtoisen karanteeniin edellyttäen, että tämä ei vaikuta suhteettomasti heidän olennaiseen tehtäväänsä tai tarpeeseensa.

Edellä olevasta 17 kohdan b alakohdasta ja 17 a kohdasta poiketen kuljetusalan työntekijöiltä ja palveluntarjoajilta ei 19 kohdan b alakohdan mukaisesti periaatteessa pitäisi vaatia covid-19-tartunnan havaitsemiseksi tehtävää testiä. Jos jokin jäsenvaltio kuitenkin edellyttää kuljetusalan työntekijöiltä ja palveluntarjoajilta testiä covid-19-tartunnan havaitsemiseksi, olisi käytettävä pika-antigeenitestejä, eikä tästä saisi aiheutua kuljetusten häiriöitä. Jos kuljetuksissa tai toimitusketjuissa aiheutuu häiriöitä, jäsenvaltioiden olisi välittömästi poistettava tai kumottava tällaiset järjestelmälliset testausvaatimukset, jotta voidaan turvata ns. vihreiden kaistojen toiminta. Kuljetusalan työntekijöitä ja palveluntarjoajia ei pitäisi vaatia jäämään 17 kohdan a alakohdassa ja 17 a kohdassa tarkoitettuun karanteeniin heidän hoitaessaan näitä välttämättömiä tehtäviään.

19b. Edellä olevassa 19 a kohdassa säädettyjen poikkeusten lisäksi jäsenvaltioiden ei pitäisi vaatia testiä tai karanteeniin / omaehtoiseen karanteeniin jäämistä raja-alueiden asukkailta, jotka matkustavat rajan yli päivittäin tai usein työnteon, liiketoiminnan, koulutuksen, perheen, terveydenhoidon tai läheisistä huolehtimisen vuoksi, erityisesti kun on kyse kriittisiä toimintoja suorittavista tai kriittisten infrastruktuurien kannalta keskeisistä henkilöistä. Jos tällaisilla alueilla otetaan käyttöön rajatylittävää matkustamista koskeva testausvaatimus, tällaisille henkilöille tehtävien testien tiheyden olisi oltava oikeasuhteinen. Jos epidemiologinen tilanne rajan molemmin puolin on suunnilleen sama, matkustamiseen liittyviä testausvaatimuksia ei pitäisi asettaa. Henkilöitä, jotka katsovat tilanteensa kuuluvan tämän kohdan soveltamisalaan, voitaisiin vaatia toimittamaan asiakirjatodisteita tai antamaan asiaa koskeva ilmoitus.

▼B

20. Jäsenvaltiot voisivat vaatia alueelleen saapuvia henkilöitä täyttämään matkustajalomakkeen tietosuojavaatimusten mukaisesti. Olisi kehitettävä yhteinen eurooppalainen matkustajalomake jäsenvaltioiden mahdollista käyttöä varten. Käsittelyn yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä matkustajalomakkeen digitaalista versiota huolehtien kuitenkin siitä, että kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet täyttää lomake.

▼M1

21. Toimenpiteet, joita sovelletaan 10 kohdan mukaisesti tummanpunaiseksi, punaiseksi, oranssiksi tai harmaaksi luokitellulta alueelta saapuviin henkilöihin, eivät saa olla syrjiviä, vaan niitä olisi sovellettava samalla tavoin myös alueelta saapuviin asianomaisen jäsenvaltion kansalaisiin.

▼B

22. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki kansalaisille ja yrityksille asetetut muodolliset vaatimukset hyödyttävät konkreettisesti pandemian torjumiseksi toteutettavia kansanterveystoimia eivätkä synnytä aiheetonta ja tarpeetonta hallinnollista rasitetta.

23. Jos henkilöllä ilmenee oireita hänen saapuessaan määränpäähänsä, testauksessa, diagnosoinnissa, eristämisessä ja kontaktien jäljityksessä olisi noudatettava paikallista käytäntöä eikä maahantuloa saisi evätä. Tiedot saapumisen yhteydessä havaituista tapauksista olisi kontaktien jäljittämiseksi jaettava välittömästi varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmää käyttäen niiden maiden kansanterveysviranomaisille, joissa asianomainen henkilö on oleskellut edeltävien 14 päivän aikana.

24. Rajoituksiin ei saisi sisältyä tiettyihin liikennepalveluihin kohdistuvia kieltoja.

Yleisölle tiedottaminen

25. Jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ennen uusien toimenpiteiden voimaantuloa annettava asianomaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle selkeitä, ymmärrettäviä ja oikea-aikaisia tietoja vapaan liikkuvuuden rajoituksista, niihin mahdollisesti liittyvistä vaatimuksista (esimerkiksi covid-19-testin negatiivinen tulos tai matkustajalomake) sekä toimenpiteistä, joita sovelletaan riskialueilta tuleviin matkustajiin. Nämä tiedot olisi pääsääntöisesti julkaistava 24 tuntia ennen toimenpiteiden voimaantuloa ottaen huomioon, että epidemiologiset hätätilanteet edellyttävät jonkin verran joustavuutta.

Nämä tiedot olisi asetettava saataville myös Re-open EU -verkkofoorumilla, jolla olisi oltava viittaus karttaan, jonka Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus julkaisee säännöllisesti 10 ja 11 kohdan mukaisesti.

Toimenpiteiden sisältö, maantieteellinen soveltamisala ja henkilöryhmät, joihin niitä sovelletaan, olisi kuvattava selkeästi.

Uudelleentarkastelu

26. Komission olisi tarkasteltava tätä suositusta säännöllisesti uudelleen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tuella. Komission olisi raportoitava tarkastelusta säännöllisesti neuvostolle.( 1 ) Edellyttäen että EU:n ja Sveitsin valaliiton välillä tehdään sopimus kansanterveyden alan yhteistyöstä, mukaan lukien Sveitsin valaliiton osallistumisesta Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen toimintaan tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004 (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1) mukaisesti.

( 2 ) Terveysturvakomitean 11. tammikuuta 2021 hyväksymät suositukset EU:n yhteiseksi lähestymistavaksi covid-19-potilaiden eristämiseen sekä kontakteja ja matkustajia koskevaan karanteeniin,https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf

( 3 ) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fi/pdf

( 4 ) EUVL C 102 I, 30.3.2020, s. 12.