02020H0912 — FI — 26.10.2020 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/912,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020,

EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta

(EUVL L 208I 1.7.2020, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1052, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2020,

  L 230

26

17.7.2020

 M2

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1144, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

  L 248

26

31.7.2020

 M3

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1186, annettu 7 päivänä elokuuta 2020,

  L 261

83

11.8.2020

►M4

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1551, annettu 22 päivänä lokakuuta 2020,

  L 354

19

26.10.2020
▼B

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/912,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020,

EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta▼M4

1. Jäsenvaltioiden olisi purettava EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva väliaikainen rajoitus koordinoidusti vaiheittain 22 päivästä lokakuuta 2020 alkaen liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden asukkaiden osalta.

▼B

Niiden kolmansien maiden määrittämiseksi, joiden osalta EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva nykyinen rajoitus olisi poistettava, olisi sovellettava menetelmiä ja kriteereitä, jotka on vahvistettu 11 päivänä kesäkuuta 2020 annetussa komission tiedonannossa ( 1 ) EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevan väliaikaisen rajoituksen soveltamisen kolmannesta arvioinnista. Kriteerit liittyvät epidemiologiseen tilanteeseen ja rajoittamistoimenpiteisiin, kuten lähikontaktien välttämiseen, sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin, ja niitä sovelletaan kumulatiivisesti.

2. Epidemiologisen tilanteen osalta liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden olisi täytettävä erityisesti seuraavat kriteerit:

— 
uusien covid-19-tapausten lukumäärä lähellä EU:n keskiarvoa 15 päivänä kesäkuuta 2020 tai sitä pienempi viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana ja 100 000:ta asukasta kohden;
— 
uusien tapausten kehityksen suunta samalla ajanjaksolla pysynyt vakaana tai laskenut edellisiin 14 päivään verrattuna; ja
— 
covid-19:n yleiset torjuntatoimet ottaen huomioon saatavilla olevat tiedot testauksesta, seurannasta, kontaktien jäljittämisestä, rajoittamis- ja hoitotoimista sekä raportoinnista ja saatavilla olevien tietojen ja tietolähteiden luotettavuuden sekä tarvittaessa kansainvälisen terveyssäännöstön kaikkien osa-alueiden keskimääräisen kokonaispistemäärän. Huomioon olisi otettava myös tiedot, jotka EU:n edustustot ovat toimittaneet 11 päivänä kesäkuuta 2020 annetun tiedonannon liitteenä olevan tarkistuslistan perusteella.

3. Päätettäessä, sovelletaanko kolmannen maan kansalaiseen EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevaa väliaikaista rajoitusta, ratkaisevana tekijänä olisi oltava se, asuuko kyseinen henkilö kolmannessa maassa, jonka osalta muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevat rajoitukset on purettu (ei maan kansalaisuus).

4. Neuvoston olisi joka toinen viikko tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa päivitettävä liitteessä I olevaa kolmansien maiden luetteloa kuultuaan tiiviisti komissiota ja asiaankuuluvia EU:n virastoja ja yksiköitä 2 kohdassa tarkoitettuihin menetelmiin, kriteereihin ja tietoihin perustuvan kokonaisarvioinnin jälkeen.

Matkustusrajoitukset voidaan poistaa tai ottaa uudelleen käyttöön kokonaisuudessaan tai osittain tietyn, liitteessä I jo luetellun kolmannen maan osalta joidenkin edellä esitettyjen edellytysten ja sen seurauksena epidemiologista tilannetta koskevan arvioinnin muutosten perusteella. Jos kolmannen maan tilanne heikkenee nopeasti, päätökset olisi tehtävä ripeästi.

5. Jos kolmanteen maahan sovelletaan edelleen väliaikaisia matkustusrajoituksia, seuraavat henkilöryhmät olisi vapautettava matkustusrajoituksesta matkan tarkoituksesta riippumatta:

a) 

SEUT 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut unionin kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset, joilla on toisaalta unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalaisten kanssa yhtäläinen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, ja heidän perheenjäsenensä ( 2 );

b) 

kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat pitkäaikaista oleskelua koskevan direktiivin ( 3 ) nojalla pitkään oleskelleita kolmansien maiden kansalaisia, ja henkilöt, joiden oleskeluoikeus perustuu muihin EU:n direktiiveihin tai kansalliseen lainsäädäntöön tai joilla on pitkäaikaista oleskelua varten myönnetty kansallinen viisumi, ja heidän perheenjäsenensä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, kuten vaatia tällaisia henkilöitä jäämään omaehtoiseen karanteeniin tai ryhtymään muihin vastaaviin toimenpiteisiin, kun he palaavat kolmannesta maasta, johon sovelletaan edelleen väliaikaista matkustusrajoitusta, edellyttäen, että jäsenvaltiot soveltavat samoja vaatimuksia myös omiin kansalaisiinsa.

Lisäksi välttämätön matkustaminen olisi sallittava tietyille liitteessä II ( 4 ) tarkoitetuille matkustajaryhmille, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön ylimääräisiä turvallisuustoimenpiteitä näitä matkustajia varten erityisesti silloin, kun heidän matkansa alkaa riskialueelta.

Neuvosto voi tiiviisti komissiota kuullen arvioida uudelleen liitteessä II olevaa luetteloa matkustajaryhmistä, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve, sosiaalisten ja taloudellisen seikkojen sekä edellä tarkoitettuihin menetelmiin, kriteereihin ja tietoihin perustuvan epidemiologisen tilanteen kokonaisarvioinnin perusteella.

6. Jotta EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva väliaikainen rajoitus voidaan poistaa liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden osalta, myös vastavuoroisuus olisi otettava huomioon säännöllisesti ja tapauskohtaisesti.

7. Jäsenvaltio ei saisi päättää EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevan rajoituksen poistamisesta tietyn kolmannen maan osalta ennen kuin rajoituksen poistaminen on koordinoitu tämän suosituksen mukaisesti.

8. Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin/Pyhän istuimen asukkaita olisi pidettävä tätä suositusta sovellettaessa EU:n asukkaina.

9. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi pantava tämä suositus täytäntöön kaikilla ulkorajoilla.

▼M4
LIITE I

Kolmannet maat ja erityishallintoalueet, joiden asukkaisiin EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva ulkorajoilla sovellettava väliaikainen rajoitus ei saisi vaikuttaa:

VALTIOT

1. 

AUSTRALIA

2. 

JAPANI

3. 

UUSI-SEELANTI

4. 

RUANDA

5. 

SINGAPORE

6. 

ETELÄ-KOREA

7. 

THAIMAA

8. 

URUGUAY

9. 

KIINA ( 5 )

II 

KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEET

1. 

Hongkongin erityishallintoalue (5) 

2. 

Macaon erityishallintoalue (5) 

▼B
LIITE II

Tietyt matkustajaryhmät, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve:

i. 

terveydenhuollon ammattilaiset, terveysalan tutkijat ja vanhustenhoidon ammattilaiset;

ii. 

rajatyöntekijät;

iii. 

maatalousalan kausityöntekijät;

iv. 

kuljetushenkilöstö;

v. 

diplomaatit, kansainvälisten järjestöjen henkilöstö ja kansainvälisten järjestöjen kutsumat henkilöt, joiden fyysinen läsnäolo on välttämätöntä kyseisten järjestöjen moitteettomalle toiminnalle, sotilashenkilöstö, humanitaarisen avun työntekijät ja pelastuspalveluhenkilöstö heidän hoitaessaan tehtäviään;

vi. 

kauttakulkumatkustajat;

vii. 

pakottavista perhesyistä matkustavat;

viii. 

merenkulkijat;

ix. 

kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat tai muista humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt;

x. 

opiskelutarkoituksessa matkustavat kolmansien maiden kansalaiset;

xi. 

kolmansien maiden kansalaiset, joilla on korkea osaamistaso, jos heidän palvelukseen ottamisensa on talouden näkökulmasta välttämätöntä eikä työtä voida lykätä tai suorittaa ulkomailla.( 1 ) COM(2020) 399, 11. kesäkuuta 2020.

( 2 ) Sellaisena kuin tämä on määritelty Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).

( 3 ) Neuvoston direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (EUVL L 16, 23.1.2004, s. 44).

( 4 ) [Ks. myös komission tiedonannot (COM(2020) 115), 16. maaliskuuta 2020, ja (COM(2020) 399), 11. kesäkuuta 2020, sekä ohjeet (C(2020) 2050), 30. maaliskuuta 2020.]

( 5 ) edellyttäen, että vastavuoroisuus vahvistetaan.